• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ทฤษฎีการรับรู้ อารีลักษณ์ อรอุรา
 

ทฤษฎีการรับรู้ อารีลักษณ์ อรอุรา

on

 • 5,932 views

ทฤษฎีการรับรู้

ทฤษฎีการรับรู้

Statistics

Views

Total Views
5,932
Views on SlideShare
5,929
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
25
Comments
0

1 Embed 3

http://www.slideshare.net 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ทฤษฎีการรับรู้ อารีลักษณ์ อรอุรา ทฤษฎีการรับรู้ อารีลักษณ์ อรอุรา Presentation Transcript

  • ทฤษฎการรบรู ี ั
  • ทฤษฎีการรับรู สมาชก สมาชิก นางสาวอรอุรา สขแปดริว รหัส นางสาวอรอรา สุขแปดรว รหส 52257413 ้ นางอารลกษณ ปุ นอย รหส นางอารีลักษณ ปกนอย รหัส 52257415
  • ทฤษฎีการรับรู การรับรู หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริมตังแต การมี ่ ้ สิ่งเรามา กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา และสงกระแสประสาท ไปยังสมอง เพื่อการแปลความ กระบวนการของการรับรู (Process) เปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวกับ ระหวางเรื่องความเขาใจ การคิด การรูสึก (Sensing) ความจํา (Memory) การเรียนรู (Learning) การตัดสินใจ (Decision making) Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making
  • ทฤษฎีการรับรู เมื่ อ มนุ ษ ย เ ราถู ก เร า โดยสิ่ ง แวดล อ ม ก็ จ ะเกิ ด ความรู สึ ก จากการสั ม ผั ส (Sensation) โดยอาศัย อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกวา เครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง
  • ทฤษฎีการรับรู จากการวิจัยมีการคนพบวาการรับรูของคนเกิดจากการเห็น 75% จากการไดยน 13% การสมผส 6% กลน 3% และรส 3% ไ ิ สั ัส ิ่ ส ดังแผนภูมิตอไปนี้
  • ทฤษฎีการรับรู การรบรู ะเกิ ด ขึ้ น มากน อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู บ สิ่ ง ที่ ม การรั บ ร จ ะเกดขนมากนอยเพยงใดขน อย กั บสงทมี อิทธิพล หรือปจจัยในการรับรู ไดแก ลักษณะของผู รัับรู ลัักษณะของสิิ่งเรา
  • ทฤษฎีการรับรู ลาดบขนของกระบวนการรบรู ลําดับขั้นของกระบวนการรับร การรับรูจะเกิดขึ้นได ตองเปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการดังนี้ ขัั้นทีี่ 1 สิิ่งเรา( Stimulus )มากระทบอวััยวะสััมผััสของอินทรีย ิ ี ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งมี ศูนยอยูที่สมองเพื่อสั่งการ ตรงนี้เกิดการรับรู ( Perception ) ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเปนความรููความเขาใจโดยอาศัย ความรูเดิม ประสบการณเดิม ความจํา เจตคติ ความตองการ ปทัสถาน บุคลกภาพ เชาวนปญญา ทําใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง บคลิกภาพ เชาวนปญญา ทาใหเกดการตอบสนองอยางใดอยางหนง
  • ทฤษฎีการรับรู ตัวอยาง ขณะนอนอยููในหองไดยินเสียงรองเรียกเหมียวๆๆรููวาเปนเสียงรอง ๆๆ ของสัตว และรูตอไปวาเปนเสียงของแมว เสียงเปนเครื่องเรา (Stimulus) เสียงแลน มากระทบหููในหููมีปลายประสาท (End organ) เปนเครื่องรับ (Receptor) เครื่อง ( g ) ( p ) รับสงกระแสความรูสึก (Impulse) ไปทางประสาทสัมผัส (Sensory nerve) เขาไปสู สมอง สมองเกิดความตื่นตัวขึ้น (ตอนนี้เปนสัมผัส) ครั้นแลวสมองทําการแยกแยะ วา เสียงนั้นเปนเสียงคนเปนเสียงสัตว เปนเสียงของแมวสาวเปนเสียงแมวหนุม รอง ทําไมเราเกิดอาการรับรูู ตอนหลังนี้เปน การรับรูู เมื่อเรารููวาเปนเสียงของแมวเรียก ทํ า ให เ ราต อ งการรู ว า แมวเป น อะไร ร อ งเรี ย กทํ า ไมเราจึ ง ลุ ก ขึ้ น ไปดู แ มวตาม ตําแหนงเสียงมี่ไดยินและขานรับ สมองก็สั่งใหกลามเนื้อปากทําการเปลงเสียงขาน รับ ตอนนี้ทางจิตวิทยาเรียกวา ปฏิกิริยาหรือการตอบสนอง (Reaction หรือ Response) เมื่อประสาทตื่นตัวโดยเครื่องเรา จะเกิดมีปฏิกิริยา คือ อาการตอบสนอง p ฏ ตอสิ่งเรา
  • ทฤษฎีการรับรู กลไกของการรับรู กลไกการรับรูเกิดขึ้นจากทั้ง สิ่งเราภายนอกและภายในอินทรีย มีอิทธิพลตอ พฤติกรรม อวัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) เปน เครื่องรับสิ่งเราของมนุษย สวนที่ รับความรูสึกของอวัยวะรับสัมผัสอาจอยูลึกเขาไปขางใน มองจากภายนอกไมเห็น อวัยวะรับสัมผัส แตละอยางมีประสาทรับสัมผัส (Sensory nerve) ชวยเชื่อมอวัยวะ รับสัมผัสกับเขตแดนการรับสัมผัสตาง ๆ ที่สมอง และสงผานประสาทมอเตอร (Motor nerve) ไปสูอวัยวะมอเตอร (Motor organ) ซึ่งประกอบไปดวยกลามเนื้อและ ตอมตางๆ ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองของอวัยวะมอเตอร และจะออกมาในรูปใด ขึ้นอยูกับ การบังคับบัญชาของระบบประสาท สวนสาเหตุที่มนุษยเราสามารถไวตอ ความรูสึกก็็เพราะ เซลประสาทของประสาทรับสัมผัส แบงแยกแตกออกเปนกิงกาน ่ แผไปติดตอกับ อวัยวะรับสัมผัส และที่อวัยวะรับสัมผัสมีเซลรับสัมผัส ที่มี คุณสมบัติเฉพาะตัวจึง สามารถทําใหมนุษยรับสัมผัสได 
  • ทฤษฎีการรับรู การรับรูที่ผิดพลาด แมวามนุษยมีอวัยวะรับสัมผัสถึง 5 ประเภทแตมนุษยก็ยัง   รับรูผิดพลาดได เชน ภาพลวงตา การรับฟงความบอกเลา ทําใหเรื่องบิดเบือนไป การมีประสบการณและคานิยมที่แตกตางกัน ดังนั้นการรับรูถาจะใหถูกตอง จะตอง รับรูโดยผาน ประสาทสัมผัสหลายทาง ผานกระบวนการคิดไตรตรองใหมากขึ้นซึ่ง
  • ทฤษฎีการรับรู องคประกอบของการรับรู มีดังนี้ • สิ่งเราไดแกวัตถุ แสง เสียง กลิ่น รสตางๆ • อวัยวะรับสัมผัส ไดแก หูู ตา จมููก ลิ้น ผิวหนัง ถาไมสมบููรณจะทําให สูญเสียการรับรูได • ประสาทในการรับสัมผัสเปนตัวกลางสงกระแสประสาทจากอวัยวะรับ สัมผัสไปยังสมองสวนกลาง เพื่อการแปลความตอไป • ประสบการณเดิม การรููจัก การจําได ทําใหการรับรููไดดีขึ้น • คานิยม ทัศนคติ • ความใสใจ ความตงใจ ความใสใจ ความตั้งใจ • สภาพจิตใจ อารมณ เชน การคาดหวัง ความดีใจ เสียใจ • ความสามารถทางสติปญญา ทําใหรับรไดเร็ว ความสามารถทางสตปญญา ทาใหรบรู ดเรว
  • ทฤษฎีการรับรู การจดระบบการรบรู การจัดระบบการรับร มนุษยเมื่อพบสิ่งเราไมไดรับรูตามที่สิ่งเราปรากฏแตจะนํามา จััดระบบตามหลัักดังนี้ี ั 1. หลักแหงความคลายคลึง (Principle of similarity) สิ่งเรา p y ใดที่มีความคลายกันจะรับรูวาเปนพวกเดียวกัน 2. ั  2 หลกแหงความใกลชด (P i i l of proximity ) สิ่  ี่ ใ  ิ (Principle f i i สงเราท มีความใกลกนจะรับรูวาเปนพวกเดียวกัน ั 3.หลักแหงความสมบูรณ (Principle of closure) เปนการ รบรู งที่ไมสมบรณใหสมบรณขึ้น รับรสิ่งทไมสมบูรณใหสมบูรณขน
  • ทฤษฎีการรับรู การเรียนรูของคนเราจากไมรู ไปสูการเรียนรู มี 5 ขั้นตอน ดงที่ กฤษณา ศกดศรี (2530) กลาวไวดงนี้ ั ศั ศ ิ์  ไั
  • ทฤษฎีการรับรู แหลงที่มา • http://fws.cc/chokajub/index.php?topic=913 • http://learners.in.th/blog/perception-theory/280445