มารู้จ ัก กับ วิน โดวส์ก ัน เถอะ
 DOS   ระบบปฏิบติ          ั การนี้คอระบบปฏิบติ      ื     ั การ DOS (Disk Operating System) เป็นระบ...
 ดัง นั้นเมือ ไม่ม ผ น ิย มใช้จ ึง มีก ารพัฒ นา        ่   ี ู้ โปรแกรมระบบปฏิบ ต อ อกมาใหม่ เพื่อ ให้     ...
 ช่วงปี ค.ศ. 1997-1999 มีการ พัฒนาวินโดวส์ที่เรา เรียกว่า WINDOWS 98 ที่ได้รับความนิยม มาก สามารถใช้งาน ได้ง่าย เหมาะสำาห...
  ช่ว งปี ค.ศ.  2000-2001 มีการ  พัฒนาระบบปฏิบัติการ  ออกมา 2 ระบบ คือ  Windows ME และ  Windows 2000 แต่มการ ี...
 ช่ว งปี ค.ศ.2002 ถึง ปัจ จุบ น       ั Windows XP เป็น ระบบปฏิบติการที่        ั รวบรวมเอาข้อดีของ แต่ละรุ่...
  Windows Vista ได้รับลิขสิทธิ์ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ในช่วงของ  วิสตา วินโดวส์ สำาหรับผู้ใช้ขั้นสูง  และองค์กรธ...
  วิน โดวส์ 7 เปิด ตัว การขายปลีก  เมือ 22 ตุล าคม พ.ศ. 2552    ่  เป็น วิน โดวส์ร น ล่า สุด ของ         ...
ในขณะนี้ Windows XP ยัง คงมีผ ู้ใ ช้ม ากทีส ุด  ่เนื่อ งจากมีค วามเสถีย ร แล้ว รวดเร็ว ที่ส ด สำา หรับ          ...
ให้น ก เรีย นจงจับ คู่   ัวิว ัฒ นาการของระบบวิน โดวส์ใ ห้ถ ูก ต้อ ง
   ระบบ DOS   ปี ค.ศ.   1997-1999   ปี ค.ศ.   2000-2001   ปี ค.ศ.2002-ถึง   ปัจ จุบ ัน
 ระบบ DOS  ปี ค.ศ.1997-1999  ปี ค.ศ.2000-2001  ปี ค.ศ.2002-ถึง  ปัจ จุบ ัน
 ระบบ DOS  ปี ค.ศ.1997-1999  ปี ค.ศ.2000-2001  ปี ค.ศ.2002-ถึง  ปัจ จุบ ัน
 ระบบ DOS  ปี ค.ศ.1997-1999  ปี ค.ศ.2000-2001  ปี ค.ศ.2002-ถึง  ปัจ จุบ ัน
ให้น ก เรีย นวาดภาพสัญ ลัก ษณ์ข อง Windows ตาม   ัตัว อย่า งต่อ ไปนีใ นโปรแกรม Paint         ้
• หน้า จอหลัก ที่ป รากฏอยู่ต ลอด เวลาในการทำา งาน   โดยใช้ เป็น ที่ว างสัญ รูป ของโปรแกรม ต่า งๆ ที่เ รีย กใช้ง านได้ท ...
เดสก์ทอป
• ไอคอน คือ สัญ ลัก ษณ์ห รือ รูป ภาพที่ใ ช้ แทนโปรแกรม ทำา ให้ส ามารถจดจำา ได้ง ่า ย     การใช้ง านไอคอนก็เ พีย งแต่...
My Computer เป็น ไอคอนทีเ ก็บ ทรัพ ยากรต่า ง                ่ในเครื่อ งคอมพิว เตอร์เ รา เช่น ฮาร์ด ดิส ก์ฟ...
My Network Places เป็น ไอคอนที่จ ัด การเกี่ย วกับ การเชือ มต่อ ไปยัง เครื่อ งคอมพิว เตอ         ่         ...
Internet Explorer ใช้เ รีย กโปรแกรInternet Explorer เพื่อ ใช้ใ นการเลอิน เตอร์เ น็ต
Recycle Bin เป็น ถัง ขยะที่เ ก็บ ไฟล์ท ี่ต ้อ งลบก่อ นการลบจริง ๆ สามารถเรีย กกับ คืน
ไอคอน          ตัว ชี้เ ม้า ส์/          ลูก ศร          Desktopปุ่ม Start       ทาส์ก ...
ให้น ัก เรีย นวาดภาพ Desktop พร้อ มIcon ในโปรแกรม Paint และระบายสีตกแต่ง ให้ส วยงาม
Windows 7
  ในการใช้ง านระบบปฏิบ ัต ิก าร Windows จะ  ต้อ งใช้ท ก ษะในการบัง คับ เม้า ส์       ั  ◦ การกดเมาส์ด ้า นซ้า...
  การเปิดใช้งานโปรแกรม  วินโดวส์นน เนืองจาก        ั้   ่  โปรแกรมวินโดวส์เป็น  โปรแกรมทีจะเข้าสู่ระบบ  ...
  ปุ่ม Start เป็นปุ่มทีอยูบน             ่ ่  ทาสก์บาร์ตรงมุมด้าน  ล่างซ้ายของหน้าจอ เมือ  ่  นำาเม...
 เมื่อ เราต้อ งการเลิก ใช้ง านทุก ครั้ง จะ ต้อ งปิด หน้า ต่า งโปรแกรมต่า ง ๆ ทั้ง หมดก่อ นแล้ว คลิก ที่ป ุ่ม Start เลือ ก...
1.  บอกขั้น ตอนการเปิด เครื่อ งเพื่อ ใช้ง าน   โปรแกรมวิน โดวส์2.  บอกขั้น ตอนการปิด เครื่อ งคอมพิว เตอร์   เมื่อ ต้...
การจัดการหน้าต่างโปรแกรมในลักษณะต่าง ๆWindows 7
ส่ว นประกอบของหน้า ต่า งๆ                Control Bar   Title BarToolbar   Status Bar
หน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆTitle Bar คือ แถบแสดงชื่อของโปรแกรมทีกำาลัง                     ่ เปิดใช้งา...
ปุ่ม Control BarMinimize ใช้สำาหรับย่อขนาดของโปรแกรมให้เป็นแถบเล็กทาสก์บาร์ เพื่อหยุดทำาการทำางานชั่วคราวMaximize ใช้สำาหร...
การปรับ ขนาดหน้า ต่า งของโปรแกรมด้ว ยเม้า ส์สถานะของเม้าส์  เมือต้องการเปลี่ยนขนาดของหน้าต่างเม้าส์          ่ ...
การเคลื่อ นย้า ยหน้า ต่า งด้ว ยเมาส์  เมือต้องการย้าย   ่ให้นำาเมาส์พอยเตอร์ไปยังแถบสีของ Title Barคลิกไว้แล้วลากไปยัง...
ใบงาน เรื่อ ง การเริ่ม ต้น ใช้ง าน และการปิด โปรแกรมวิน โดวส์ ให้น ก เรีย นบอกลัก ษณะของส่ว นต่า ง    ั        ...
FILE และ FOLDER   WINDOWS 7
อะไรเป็น FILE/อะไรเป็น FOLDER• ไฟล์เ ป็น เอกสารที่ถ ูก จัด เก็บ ไว้ใ น แฟ้ม ทีเ รีย กว่า Folder     ่• ไฟล์ป ระกอบไป...
ลัก ษณะของ FILE (ไฟล์)             สัญ ลัก ษณ์ข อง             ไฟล์ ซึ่ง อาจแตก          ...
ลัก ษณะของ FILE (ไฟล์)
ลักษณะของ FOLDER (โฟลเดอร์)             โฟลเดอร์ (Folder) เป็น แฟ้ม เก็บ             เอกสารหรือ ไฟ...
วิธ ีก ารสร้า งโฟลเดอร์เ ป็น ของตัว เองคลิก ขวาทีเ ม้า ส์ แล้ว จะมีแ ท๊ป       ่ มนูเ กิด ขึ้น ให้เ ลิก ทีค ำา สั่ง...
แบบฝึก หัด เรื่อ ง ไฟล์แ ละโฟลเดอร์• จากภาพจงทำา เครื่อ งหมาย ใน ช่อ ง ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์                ...
ระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบปฏิบัติการ Windows
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ระบบปฏิบัติการ Windows

1,108 views
983 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,108
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระบบปฏิบัติการ Windows

 1. 1. มารู้จ ัก กับ วิน โดวส์ก ัน เถอะ
 2. 2.  DOS ระบบปฏิบติ ั การนี้คอระบบปฏิบติ ื ั การ DOS (Disk Operating System) เป็นระบบ ปฏิบติที่ ั จำาเป็นต้องใช้คำาสั่ง ในการสั่งงาน ซึ่ง ปัจจุบนไม่นิยมใช้ ั เนื่องจากผู้ใช้จำาเป็น ต้องมีความรู้เกี่ยว คอมพิวเตอร์พอ
 3. 3.  ดัง นั้นเมือ ไม่ม ผ น ิย มใช้จ ึง มีก ารพัฒ นา ่ ี ู้ โปรแกรมระบบปฏิบ ต อ อกมาใหม่ เพื่อ ให้ ั ิ สามารถใช้ง านได้ง า ยยิ่ง ขึ้น คือ ่ Windows ซึง มีก ารสัง งานด้ว ยภาพแทน ่ ่ การพิม พ์ค ำา สัง แต่ก ็ย ัง ไม่ไ ด้ร ับ ความนิย ม ่ เท่า ที่ค วร จึง มาถึง ระบบปฏิบ ต ิก าร ั Windows95 ซึ่ง ได้ร ับ ความนิย มค่อ นข้า ง มาก และมีก ารพัฒ นามาอย่า งต่อ เนือ งจึง ่ จึง ปัจ จุบ น คือ Windows XP เรามาดูก าร ั พัฒ นาของ Windows ในแต่ล ะรุ่น ว่า มี การพัฒ นาระดับ ใดในช่ว งปีใ ดดัง ภาพต่อ
 4. 4.  ช่วงปี ค.ศ. 1997-1999 มีการ พัฒนาวินโดวส์ที่เรา เรียกว่า WINDOWS 98 ที่ได้รับความนิยม มาก สามารถใช้งาน ได้ง่าย เหมาะสำาหรับ ใช้งานทั่วไป
 5. 5.  ช่ว งปี ค.ศ. 2000-2001 มีการ พัฒนาระบบปฏิบัติการ ออกมา 2 ระบบ คือ Windows ME และ Windows 2000 แต่มการ ี ใช้งานแตกต่างกัน เพราะ Windows ME เหมาะ สำาหรับงานทั่วไปเหมือน 98 เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ทำางานทัวไป แต่ ่ 2000 เหมาะสมหรับงานที่
 6. 6.  ช่ว งปี ค.ศ.2002 ถึง ปัจ จุบ น ั Windows XP เป็น ระบบปฏิบติการที่ ั รวบรวมเอาข้อดีของ แต่ละรุ่มมารวมกัน สามารถให้ผู้ใช้ใช้ งานได้สะดวกมากยิ่ง ขึ้น แต่ต้องติดตั้งกับ เครื่องรุ่นใหม่ ๆ ด้วย เพื่อประสิทธิภาพ ใน
 7. 7.  Windows Vista ได้รับลิขสิทธิ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ในช่วงของ วิสตา วินโดวส์ สำาหรับผู้ใช้ขั้นสูง และองค์กรธุรกิจ คือ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008, วินโดวส์ โฮม เซิร์ฟเวอร์ วิสตามีความสามารถสูง กว่าเอกซ์พีหลายประการ เช่น ใน การตัดต่อ การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การแสดงผลกราฟิก ทีสามารถแสดง ่ ผลแบบโปร่งแสง สามารถมองฉาก หลังของหน้าต่างทีกำาลังเปิดอยูได้ ่ ่ ในมุมมองแบบโปร่งแสง ในพืนทีที่ ้ ่ เหมาะสม เช่น บาร์ด้านบนสุดของ
 8. 8.  วิน โดวส์ 7 เปิด ตัว การขายปลีก เมือ 22 ตุล าคม พ.ศ. 2552 ่ เป็น วิน โดวส์ร น ล่า สุด ของ ุ่ ไมโครซอฟท์ ได้ม ีก ารแก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งทีท ำา ให้ว ส ตาไม่ ่ ิ ประสบความสำา เร็จ และมีค วาม ต้อ งการขัน ตำ่า ไม่ต า งจากวิส ตา ้ ่ มากนัก นอกจากแรมและการ์ด จอ ทีต ้อ งการเพิม แต่ท ผ ่า นมา ่ ่ ี่ จากการเปิด ตัว วิส ตา ได้ก รุย ทางส่ว นหนึง ไว้ใ ห้ วิน โดวส์ 7 ่ เพราะช่อ งว่า งระหว่า งการเปิด ตัว นัน ผูผ ลิต ฮาร์ด แวร์ห ลาย ้ ้ รายได้เ พิม ความสามารถใน ่ หลายด้า น คอมพิว เตอร์ใ นช่ว ง หลัง วิส ตา พร้อ มจะรองรับ
 9. 9. ในขณะนี้ Windows XP ยัง คงมีผ ู้ใ ช้ม ากทีส ุด ่เนื่อ งจากมีค วามเสถีย ร แล้ว รวดเร็ว ที่ส ด สำา หรับ ุ คอมพิว เตอร์ท ี่ม ีส มรรถภาพไม่ส ูง นัก
 10. 10. ให้น ก เรีย นจงจับ คู่ ัวิว ัฒ นาการของระบบวิน โดวส์ใ ห้ถ ูก ต้อ ง
 11. 11.   ระบบ DOS  ปี ค.ศ. 1997-1999  ปี ค.ศ. 2000-2001  ปี ค.ศ.2002-ถึง ปัจ จุบ ัน
 12. 12.  ระบบ DOS  ปี ค.ศ.1997-1999  ปี ค.ศ.2000-2001  ปี ค.ศ.2002-ถึง ปัจ จุบ ัน
 13. 13.  ระบบ DOS  ปี ค.ศ.1997-1999  ปี ค.ศ.2000-2001  ปี ค.ศ.2002-ถึง ปัจ จุบ ัน
 14. 14.  ระบบ DOS  ปี ค.ศ.1997-1999  ปี ค.ศ.2000-2001  ปี ค.ศ.2002-ถึง ปัจ จุบ ัน
 15. 15. ให้น ก เรีย นวาดภาพสัญ ลัก ษณ์ข อง Windows ตาม ัตัว อย่า งต่อ ไปนีใ นโปรแกรม Paint ้
 16. 16. • หน้า จอหลัก ที่ป รากฏอยู่ต ลอด เวลาในการทำา งาน   โดยใช้ เป็น ที่ว างสัญ รูป ของโปรแกรม ต่า งๆ ที่เ รีย กใช้ง านได้ท ัน ที และมีท าสก์บ าร์ท ี่ส ามารถวาง ในตำา แหน่ง ใดก็ไ ด้บ นเด สก์ท ็อ ป   ซึ่ง จะแตกต่า งจากเด สก์ท ็อ ปบนโปรแกรมวิน โดวส์
 17. 17. เดสก์ทอป
 18. 18. • ไอคอน คือ สัญ ลัก ษณ์ห รือ รูป ภาพที่ใ ช้ แทนโปรแกรม ทำา ให้ส ามารถจดจำา ได้ง ่า ย การใช้ง านไอคอนก็เ พีย งแต่ใ ช้เ มาส์ ดับ เบิล คลิก ที่ไ อคอนเพื่อ เรีย กโปรแกรมที่ ต้อ งการใช้ง านได้อ ย่า งสะดวกและรวดเร็ว โดยทั่ว ไปไอคอนที่แ สดงบนเดสก์ท อปจะมี ดัง ต่อ ไปนี้
 19. 19. My Computer เป็น ไอคอนทีเ ก็บ ทรัพ ยากรต่า ง ่ในเครื่อ งคอมพิว เตอร์เ รา เช่น ฮาร์ด ดิส ก์ฟล็อ ปปีด ิส ก์ไ ดร์ฟ ซีด ร อมไดร์ฟ เครื่อ งพิม พ์ แล ี
 20. 20. My Network Places เป็น ไอคอนที่จ ัด การเกี่ย วกับ การเชือ มต่อ ไปยัง เครื่อ งคอมพิว เตอ ่ เตหรือ เรีย กกว่า เครือ ข่า ย
 21. 21. Internet Explorer ใช้เ รีย กโปรแกรInternet Explorer เพื่อ ใช้ใ นการเลอิน เตอร์เ น็ต
 22. 22. Recycle Bin เป็น ถัง ขยะที่เ ก็บ ไฟล์ท ี่ต ้อ งลบก่อ นการลบจริง ๆ สามารถเรีย กกับ คืน
 23. 23. ไอคอน ตัว ชี้เ ม้า ส์/ ลูก ศร Desktopปุ่ม Start ทาส์ก บาร์
 24. 24. ให้น ัก เรีย นวาดภาพ Desktop พร้อ มIcon ในโปรแกรม Paint และระบายสีตกแต่ง ให้ส วยงาม
 25. 25. Windows 7
 26. 26.  ในการใช้ง านระบบปฏิบ ัต ิก าร Windows จะ ต้อ งใช้ท ก ษะในการบัง คับ เม้า ส์ ั ◦ การกดเมาส์ด ้า นซ้า ย 1 ครั้ง เรีย กว่า อะไร ( การคลิก ) ◦ การกดเมาส์ด ้า นซ้า ย 2 ครั้ง หรือ ติด ต่อ กัน เรีย กว่า อะไร ( การดับ เบิล คลิก ) ้ ◦ การกดเมาส์ซ ้า ยค้า งแล้ว ลาก เรีย กว่า อะไร ( แดรก แอนด์ ดร๊อ บ ) ◦ การเรีย กใช้ง านคำา สัง ต้อ งคลิก เมาส์ด ้า น ่ ใด ( ด้า นขวา )
 27. 27.  การเปิดใช้งานโปรแกรม วินโดวส์นน เนืองจาก ั้ ่ โปรแกรมวินโดวส์เป็น โปรแกรมทีจะเข้าสู่ระบบ ่ อัตโนมัติเมือเปิดเครื่อง ่ คอมพิวเตอร์ใช้งาน ดังนัน ้ เราจึงควรตรวจสอบให้ดีว่า เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม ใช้งานหรือไม่ ซึ่งเมือเรา ่ เปิดเครื่องแล้วให้รอจนกว่า จะปรากฏภาพที่แสดง ตัวอย่างนี้ ซึ่งแต่ละเครื่อง อาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่
 28. 28.  ปุ่ม Start เป็นปุ่มทีอยูบน ่ ่ ทาสก์บาร์ตรงมุมด้าน ล่างซ้ายของหน้าจอ เมือ ่ นำาเมาส์มาค้างไว้เฉย ๆ จะปรากฏข้อความว่า “Click here to begin” ซึ่งเป็นการแนะนำาให้กด ทีปุ่มนีเพือ เริ่มต้นใช้งาน ่ ้ ่ เมือเรา คลิกเมาส์ทปุ่มนี้ ่ ี่ จะปรากฏคำาสั่งต่าง ๆ ที่ ปุ่ม Start ซ่อนอยู่ภายในดังนี้
 29. 29.  เมื่อ เราต้อ งการเลิก ใช้ง านทุก ครั้ง จะ ต้อ งปิด หน้า ต่า งโปรแกรมต่า ง ๆ ทั้ง หมดก่อ นแล้ว คลิก ที่ป ุ่ม Start เลือ ก คำา สั่ง Shut down เพื่อ เลือ กการ ทำา งาน หลัง จากเลือ กคำา สั่ง แล้ว ให้ ตรวจสอบคำา สั่ง อีก ครั้ง ว่า อยู่ใ น ตำา แหน่ง ของ Shut down หรือ ไม่ ถ้า อยู่ใ นตำา แหน่ง แล้ว ให้ก ดปุ่ม OK และ รอจนกว่า เครื่อ งจะปิด การทำา งาน
 30. 30. 1. บอกขั้น ตอนการเปิด เครื่อ งเพื่อ ใช้ง าน โปรแกรมวิน โดวส์2. บอกขั้น ตอนการปิด เครื่อ งคอมพิว เตอร์ เมื่อ ต้อ งการเลิก ใช้โ ปรแกรมวิน โดวส์
 31. 31. การจัดการหน้าต่างโปรแกรมในลักษณะต่าง ๆWindows 7
 32. 32. ส่ว นประกอบของหน้า ต่า งๆ Control Bar Title BarToolbar Status Bar
 33. 33. หน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆTitle Bar คือ แถบแสดงชื่อของโปรแกรมทีกำาลัง ่ เปิดใช้งานอยูในขณะนัน ตัวอย่างนีคือ My ่ ้ ้ ComputerMenu Bar คือ แถบทีเก็บคำาสั่งหลักของการทำางาน ่ ในโปรแกรมวินโดวส์Toolbars คือ แถบเครื่องมือต่าง ๆ สำาหรับการใช้ งานโปรแกรมวินโดวส์ โดยจะแสดงเป็นไอคอนเล็ก ๆ เพือให้ใช้คำาสั่งได้สะดวกยิงขึ้น ่ ่ ไม่ต้องคลิกที่ Menu BarControl Menu คือ ปุ่มทีใช้ควบคุมตำาแหน่งและ ่ ขนาดของหน้าต่าง
 34. 34. ปุ่ม Control BarMinimize ใช้สำาหรับย่อขนาดของโปรแกรมให้เป็นแถบเล็กทาสก์บาร์ เพื่อหยุดทำาการทำางานชั่วคราวMaximize ใช้สำาหรับขยายขนาดของหน้าต่างให้มขนาดใ ีสุดเต็มจอภาพและจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม เรียกว่าปุ่ม Restoทำาหน้าทีปรับขนาดให้คืนสู่ขนาดปกติก่อนขยาย ่ ปุ่ม Close ใช้สำาหรับปิดหน้าต่างโปรแกรม ที่กำาลังเปิดใช้งานอยู่
 35. 35. การปรับ ขนาดหน้า ต่า งของโปรแกรมด้ว ยเม้า ส์สถานะของเม้าส์ เมือต้องการเปลี่ยนขนาดของหน้าต่างเม้าส์ ่ จะกลายเป็นดังภาพ
 36. 36. การเคลื่อ นย้า ยหน้า ต่า งด้ว ยเมาส์ เมือต้องการย้าย ่ให้นำาเมาส์พอยเตอร์ไปยังแถบสีของ Title Barคลิกไว้แล้วลากไปยังตำาแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์ ระวังการลากอาจทำาให้หน้าต่างออกไปนอกพืนที่ ้การทำางานเพราะ
 37. 37. ใบงาน เรื่อ ง การเริ่ม ต้น ใช้ง าน และการปิด โปรแกรมวิน โดวส์ ให้น ก เรีย นบอกลัก ษณะของส่ว นต่า ง ั ๆ ของหน้า ต่า งให้ถ ูก ต้อ ง1. Title Bar มีห น้า ที................................................................. ่ .................................................................2. Menu Bar มีห น้า ที............................................................... ่ ...............................................................3. Toolbard มีห น้า ที................................................................. ่ .................................................................4. Control Bar มีห น้า ที.......................................................... ่ ..........................................................5. อธิบ ายวิธ ีป รับ ขนาดของ
 38. 38. FILE และ FOLDER WINDOWS 7
 39. 39. อะไรเป็น FILE/อะไรเป็น FOLDER• ไฟล์เ ป็น เอกสารที่ถ ูก จัด เก็บ ไว้ใ น แฟ้ม ทีเ รีย กว่า Folder ่• ไฟล์ป ระกอบไปด้ว ยไฟล์ภ าพ , ไฟล์ เอกสาร , ไฟล์ภ าพยนตร์ห รือ ไฟล์ เสีย ง เป็น ต้น• ไฟล์ถ ูก เปิด ในรูป แบบของโปรแกรม ชนิด ต่า งๆ เช่น โปรแกรม Paint, โปรแกรม Microsoft World เป็น ต้น
 40. 40. ลัก ษณะของ FILE (ไฟล์) สัญ ลัก ษณ์ข อง ไฟล์ ซึ่ง อาจแตก ต่า งกัน ออกไป ตามลัก ษณะของ ชนิด การใช้ง าน
 41. 41. ลัก ษณะของ FILE (ไฟล์)
 42. 42. ลักษณะของ FOLDER (โฟลเดอร์) โฟลเดอร์ (Folder) เป็น แฟ้ม เก็บ เอกสารหรือ ไฟล์ง านที่ถ ูก สร้า งข ถูก จัด เก็บ อย่า งเป็น หมวดหมู่เ หม กับ ชัน วางหนัง สือ ในห้อ งสมุด เพ ้ ง่า ยต่อ การค้น หา โฟลเดอร์ม ล ักี พิเ ศษเฉพาะตัว คือ มีส เ หลือ งเป็น ีลัก ษณะของโฟลเดอร์หากมีส อ ื่น ขึ้น กับ ผูใ ช้ง านจะ (Folderี ) ้ โฟลเดอร์ มีส ัญ ลัก ษณ์ส ี ่ย นแปลง เปลี เหลือ งซึ่ง จะเหมือ นกัน ทั้ง หมด แตกต่า งกัน ตรงชื่อ ซึ่ง จะ
 43. 43. วิธ ีก ารสร้า งโฟลเดอร์เ ป็น ของตัว เองคลิก ขวาทีเ ม้า ส์ แล้ว จะมีแ ท๊ป ่ มนูเ กิด ขึ้น ให้เ ลิก ทีค ำา สั่ง New ่แล้ว จะเกิด สไลด์ใ หม่ ให้เ ลือ กFolder แล้ว จะแท๊ป เมนูจ ะหายไป แล้ว กลับ ไปสู่ห น้าDesktop จะปรากฏ Folderใหม่ ดัง ภาพ
 44. 44. แบบฝึก หัด เรื่อ ง ไฟล์แ ละโฟลเดอร์• จากภาพจงทำา เครื่อ งหมาย ใน ช่อ ง ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์     

×