La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
1875 1885 1902 
1931 
Restauració (seg...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
22 EEll ssiisstteemmaa ppoollííttiicc ...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
En realitat l’Espanya...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
44 LLeess eettaappeess ii eellss ffeet...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
44 LLeess eettaappeess ii eellss ffeet...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
44 LLeess eettaappeess ii eellss ffeet...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
44 LLeess eettaappeess ii eellss ffeet...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
Tornar 
55 LLaa ppèèr...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
55 LLaa ppèèrrdduuaa ddee CCuubbaa 
In...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Insurrecció cubana (José Martí) i a Fi...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
55 LLaa ppèèrrdduuaa ddee CCuubbaa 
In...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
Tornar
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
1868 1874 
recursos SORTIR 
Tornar 
Al...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
“Entre nosaltres regna la farsa en tot...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
““EEllss eenneemmiiccss ddeell ssuuffr...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Per virtut de l’espontània i solemne a...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
Tornar 
Les eleccions...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Martínez Campos: 
"Los pocos españoles...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
Tornar 
La guerra de ...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
L’oncle Sam arrancant les darreres 
co...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
1.- Todos los habitantes de las zonas ...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
Estableix la Monarqui...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
Tornar
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
És una gràfica: una t...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Art. 1°. España renuncia a todo derech...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
Tornar
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
Tornar
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
Tornar
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
recursos SORTIR 
http://www.mgar.net/c...
La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 
Indica si és un text o bé un altre tip...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Restauracio borbonica (1874-1898)

6,099

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,099
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Restauracio borbonica (1874-1898)"

 1. 1. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 1875 1885 1902 1931 Restauració (segle XIX) Restauració (segle XX) recursos SORTIR Tornar Alfons XII Alfons XIII Regència Maria Cristina “Pronunciamiento” de Sagunt (Martínez Campos) Proclama Alfons XII, rei d’Espanya Sota el control de Antonio Cánovas del Castillo 11 IInniiccii ddeell ppeerrííooddee AAllffoonnss hhaavviiaa pprrooccllaammaatt eellss sseeuuss pprriinncciippiiss eenn eell “Manifest de Sandhurst” EExxeerrcciiccii 11 DOSSIER Al final del sexenni revolucionari
 2. 2. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 22 EEll ssiisstteemmaa ppoollííttiicc ddee llaa RReessttaauurraacciióó Partit Conservador (Cánovas del Castillo) Amb el suport dels partits conservadors de l’època d’Isabel, Església...Defensors del: Proteccionisme, catolicisme, sufragi censatari. (Llei electoral restringida.) Partit Liberal (fusionista) (P.M. Sagasta) Demòcrates, radicals, progressistes, antics republicans moderats... Amb suport de funcionaris, militars, professions liberals, comerciants i industrials. (defensors de: Llei sufragi universal (1890), dret d’associació, abolició de l’esclavitud...) recursos SORTIR Amb alternança pacífica en el poder (amb la mort d’Alfons XII es fa el Pacte del Pardo) Tornar BBiippaarrttiiddiissmmee Partits dinàstics LLaa CCoonnssttiittuucciióó ddee 11887766 AAllffoonnss XXIIII MMaarriiaa CCrriissttiinnaa SSaaggaassttaa CCáánnoovvaass
 3. 3. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR En realitat l’Espanya real es basava en el domini de l’oligarquia i caciquisme a través de la manipulació i el frau electoral Tornar 33 LLaa pprrààccttiiccaa ddeell ssiisstteemmaa ppoollííttiicc MMeeccaannisismmee e elelecctotorraall Compra de vots Coacció Falsejament del sufragi (amb la tupinada) D’aquesta manera es consolidava el poder i control de la Oligarquia (Classes dominants) LLaa RReessttaauurraacciióó BBoorrbbòònniiccaa EEl lR Reeii Anomena un nou govern i el ministre de governació organitza les eleccions Prepara l’encasellat (la llista dels diputats) Anomena nous governadors civils Que faran arribar les directrius del govern als cacics Aquests controlaran el vot Taula eleccions
 4. 4. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 44 LLeess eettaappeess ii eellss ffeettss ddee llaa RReessttaauurraacciióó ddeell sseeggllee XXIIXX 1885 1902 recursos SORTIR Tornar Alfons XII 1875 Regència Maria Cristina EEnn p prrimimeerr l llolocc c caal ld deesstataccaarr l ala p paaccifiifcicaaccióió d deel lp paaísís LLaa ffii ddee llaa 33aa gguueerrrraa ccaarrlliinnaa ((11887722--11887766)) Derrota carlina i exili de Carles VII (autoproclamat rei carlí) El carlisme es converteix en un partit d’extrema dreta LLaa gguueerrrraa ddee CCuubbaa:: ““LLaa gguueerrrraa llllaarrggaa”” Havia començat el 1868 amb el “Grito de Yara” (Carlos Manuel Céspedes, amb els famós “Viva Cuba libre!) Acaba el 1878, amb la Pau de Zanjón. El general Martínez Campos va derrotar els independentistes i va prometre amnistia i autonomia.
 5. 5. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 44 LLeess eettaappeess ii eellss ffeettss ddee llaa RReessttaauurraacciióó ddeell sseeggllee XXIIXX 1885 1902 recursos SORTIR Tornar Alfons XII 1875 Regència Maria Cristina EElsls p paarrtittists d dininààsstitcicss s s’a’altleterrnnaarreenn e enn e el lg goovveerrnn EEnnttrree 11887755--11888811 Govern autoritari de Cánovas, a la recerca del bipartidisme Pacte del Pardo EEnnttrree 11888855--11889900 Etapa liberal “el Parlament Llarg” Sufragi universal (1890) Llibertat d’associació Abolició de l’esclavitud
 6. 6. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 44 LLeess eettaappeess ii eellss ffeettss ddee llaa RReessttaauurraacciióó ddeell sseeggllee XXIIXX 1885 1902 recursos SORTIR Tornar Alfons XII 1875 Regència Maria Cristina LL’o’oppoossicicióió p poolíltíticicaa a al ls sisistteemmaa EEll ccaarrlliissmmee Integristes (Nocedal) Tradicionalistes (Vàzquez de Mella) EEll rreeppuubblliiccaanniissmmee Federalistes (Pi i Margall) Unionistes (Salmerón) Radicals (Ruiz Zorrilla) (Lluita armada) El regionalisme I el nacionalisme Catalanisme Nacionalisme Basc (PNV_ Sabino Arana) Nacionalisme gallec El socialisme I l’anarquisme PSOE_ Pablo Iglesias
 7. 7. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 44 LLeess eettaappeess ii eellss ffeettss ddee llaa RReessttaauurraacciióó ddeell sseeggllee XXIIXX 1885 1902 recursos SORTIR Tornar Alfons XII 1875 Regència Maria Cristina 1898 Pèrdua de Cuba i Filipines
 8. 8. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR Tornar 55 LLaa ppèèrrdduuaa ddee CCuubbaa ““LLaa Guueerrrraa cchhiiccaa”” 11889955 -- 11889988 Insurrecció cubana (José Martí) i a Filipines (José Rizal) Repressió espanyola (Martínez Campos dóna pas a Valerià Weyler) WWeeyylleerr “trochas” Camps de concentració “Política de reconcentración” El general Weyler, primer com a repressor de Cuba i després com a governador militar de Barcelona, una de les bèsties negres del ¡Cu-Cut! Els comandants de la rebel·lió
 9. 9. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 55 LLaa ppèèrrdduuaa ddee CCuubbaa Insurrecció cubana (José Martí) i a Filipines (José Rizal) Repressió espanyola (Valerià Weyler) IInntteerrvveenncciióó aammeerriiccaannaa recursos SORTIR Tornar ““LLaa GGuueerrrraa cchhiiccaa”” 11889955 -- 11889988 Voladura del “Maine” Campanya patriòtica bèl·lica Hearst, William Randolph Expansionisme americà (William McKinley)
 10. 10. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Insurrecció cubana (José Martí) i a Filipines (José Rizal) Repressió espanyola (Valerià Weyler) IInntteerrvveenncciióó aammeerriiccaannaa recursos SORTIR Tornar ““LLaa GGuueerrrraa cchhiiccaa”” 11889955 -- 11889988 Expansionisme americà (William McKinley) Voladura del “Maine” Campanya patriòtica bèl·lica DDeerrrroottaa eessppaannyyoollaa Almirall Cervera Derrotes navals de Cavite (Filipines) i Santiago de Cuba Tractat de París (1898) Theodore Roosevelt i els “Rough Riders” 55 LLaa ppèèrrdduuaa ddee CCuubbaa
 11. 11. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 55 LLaa ppèèrrdduuaa ddee CCuubbaa Insurrecció cubana (José Martí) i a Filipines (José Rizal) Repressió espanyola (Valerià Weyler) IInntteerrvveenncciióó aammeerriiccaannaa recursos SORTIR Tornar ““LLaa GGuueerrrraa cchhiiccaa”” 11889955 -- 11889988 Expansionisme americà Voladura del “Maine” Campanya patriòtica bèl·lica DDeerrrroottaa eessppaannyyoollaa Derrotes navals de Cavite (Filipines) i Santiago de Cuba Tractat de París (1898) CCoonnsseeqqüüèènncciieess Pèrdues econòmiques i humanes (crisi) Crisi cultural (Generació del 98) Crisi social (Regeneracionisme, Joaquin Costa) JJooaaqquuíínn CCoossttaa
 12. 12. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR Tornar
 13. 13. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 1868 1874 recursos SORTIR Tornar Al final del sexenni revolucionari Sexenni revolucionari o democràtic Revolució de La Gloriosa PPrrimim CCoonnssttitituuccióió 1 1886699 AAmmaaddeeuu I I 1871-1873 Monarquia constitucional LLaa R Reeppúúbblilcicaa Parlamentària Presidencialista Lluita entre Serrano unitaris i federalistes Autoritarisme EEsscclalatetenn d diviveerrsseess i ninssuurrrreeccccioionnss a arrmmaaddeess Cuba 1868 Carlins 1872 Revoltes cantonals 1873 Cop d’Estat Martínez Campos
 14. 14. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera “Entre nosaltres regna la farsa en tota la seva nuesa, una farsa completa, especial i exclusiva de les eleccions espanyoles. Tant se val que el sufragi sigui universal com restringit, només hi ha un sol elector: el ministre de Governació. Ell, juntament amb els seus governadors de província i l’innombrable exèrcit d’empleats de totes classes, sense excloure els alts càrrecs de magistratura i el professorat, prepara, executa i consuma les eleccions, siguin del tipus que siguin, des del fons del seu despatx situat al centre de Madrid. Per tal de fer les llistes d’electors, s’hi posen alguns noms vertaders, perduts entre la multitud d’imaginaris, i sobretot de difunts. La representació d’aquests darrers es dóna sempre a agents disfressats de paisà per anar a votar. L’autor d’aquestes línies ha vist unes quantes vegades que el seu pare, traspassat de feia ja alguns anys, anava a dipositar el seu vot a l’urna sota la figura d’un escombriaire de la ciutat o d’un policia vestit amb un conjunt prestat. El sistema d’eleccions per mitjà de la resurrecció dels morts i els agents de policia disfressats d’electors, no és, però, el pitjor dels medis emprats per falsejar el sufragi ... Afanyem-nos a dir que normalment no s’aturen en aquestes aparences de respecte humà, i el que fan és purament i senzillament augmentar el nombre de vots emesos fins a tenir assegurada l’elecció del candidat addicte. (...) Llistes electorals, urnes, escrutini, tot és falsejat pels nostres polítics sota la immediata direcció del governador civil de cada província. (...) és possible l’existència del règim parlamentari o senzillament la del sistema representatiu amb aquestes bases?” recursos SORTIR Tornar El frau electoral VVaalleennttíí AAllmmiirraallll,, EEssppaaññaa ttaall ccoommoo eess.. 11888899 tornar
 15. 15. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera ““EEllss eenneemmiiccss ddeell ssuuffrraaggii””,, LLaa CCaammppaannaa ddee GGrrààcciiaa,, 11889900 recursos SORTIR Tornar LL’’EEssqquueellllaa ddee llaa TToorrrraattxxaa tornar
 16. 16. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Per virtut de l’espontània i solemne abdicació de la meva il·lustre mare [Isabel II], tan generosa com infortunada, jo sóc l’únic representant del dret monàrquic a Espanya. Aquest dret arrenca d’una tradició secular, confirmada per tots els precedents històrics, i està indubtablement unida a totes les institucions representatives, que mai no van deixar de funcionar legalment durant els trenta-cinc anys transcorreguts d’ençà que va començar el regnat de ma mare fins que, encara nen, vaig trepitjar amb tots els meus terra estrangera. […] No cal esperar que jo decideixi res completament i arbitràriament; sense Corts no van resoldre els negocis ardus els prínceps espanyols en els antics temps de la monarquia, i aquesta regla de conducta justíssima no he d’oblidar-la jo en la meva condició present, i quan tots els espanyols ja estan habituats als procediments parlamentaris. Si arriba el cas, serà fàcil que s’entenguin i concertin les qüestions per resoldre un príncep lleial i un poble lliure. […] Per la meva banda, dec a l’infortuni estar en contacte amb els homes i les coses de l’Europa moderna […]. Sigui quina sigui la meva pròpia sort, ni deixaré de ser bon espanyol ni, com tots els meus avantpassats, bon catòlic, ni, com a home del segle, veritablement liberal. Manifest d’Alfons XII des de Sandhurst (1 de desembre de 1874) recursos SORTIR Tornar El Manifest de Sandhurst tornar Pautes comentari d’una font
 17. 17. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR Tornar Les eleccions de la Restauració Reformes socials PPaaccttee ddeell PPaarrddoo tornar CCoommeenntatarir id d’u’unnaa g gràràfifcicaa
 18. 18. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Martínez Campos: "Los pocos españoles que hay en la isla sólo se atreven a proclamarse tales en las ciudades: el resto de los habitantes odia a España. Cuando se pasa por los bohíos del campo no se ven hombres, y las mujeres al preguntarlas por sus maridos o hijos, contestan con naturalidad aterradora: en el monte con fulano." recursos SORTIR Tornar La guerra de Cuba: L’opinió de Martínez Campos tornar A continuació comenta, amb dolor, que era necessari prendre mesures dràstiques, però que ell no te les condiciones morals per a fer-ho. "Sólo Weyler las tiene en España, porque además reúne las de inteligencia, valor y conocimiento de la guerra; reflexione usted, mi querido amigo, y si hablando con él el sistema lo prefiere usted, no vacile en que me reemplace; estamos jugando la suerte de España."
 19. 19. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR Tornar La guerra de Cuba: El mapa de la guerra tornar Notes: 1) Ferrocarrils cubans al 1868; 2) Límits provincials; 3) Llocs de l’aixecament del 1868; 4) Llocs célebres a la Guerra Llarga; 5) Llocs de l’aixecament del 1895; 6) La "invasió d’Occident"; 7) Intervenció nordamericana; 8) Zones de major resistència espanyola; 9) Zones de predomini de la insurrecció cubana.
 20. 20. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera L’oncle Sam arrancant les darreres colònies espanyoles recursos SORTIR Tornar tornar
 21. 21. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 1.- Todos los habitantes de las zonas rurales o de las áreas exteriores a la línea de ciudades fortificadas, serán concentrados dentro de las ciudades ocupadas por las tropas en el plazo de ocho días. Todo aquel que desobedezca esta órden o que sea encontrado fuera de las zonas prescritas, será considerado rebelde y juzgado como tal. 2.- Queda absolutamente prohibido, sin permido de la autoridad militar del punto de partida, sacar productos alimenticios de las ciudades y trasladarlos a otras, por mar o por tierra. Los violadores de estas normas serán juzgados y condenados en calidad de colaboradores de los rebeldes. 3.- Se ordena a los propietarios de cabezas de ganado que las conduzcan a las ciudades o sus alrededores, donde pueden recibir la protección adecuada". Proclama de Weyler sobre la reconcentració recursos SORTIR Tornar
 22. 22. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR Estableix la Monarquia Constitucional Sobirania compartida (Entre el Rei i les Corts, amb àmplies competències a la monarquia: La Corona era inviolable, exercia el poder executiu i tenia dret de vet, anomenava i destituïa el govern i disposava de la iniciativa de les lleis) Tornar LLaa CCoonnssttiittuucciióó ddee 11887766 Flexible (Sufragi segons la llei d’eleccions de cada govern) Dues cambres legislatives: Senat i Congrés de Diputats Confessional catòlica (es manté el culte) però tolerant (es permet la llibertat de consciència) Llibertats individuals (drets d’associació, reunió i llibertat d’expressió) Malgrat que a la pràctica seran molt limitades per l’acció dels governs. EExxeerrcciiccii 22 voluntari DOSSIER
 23. 23. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR Tornar
 24. 24. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR És una gràfica: una taula de valors, una sèrie estadística i de caràcter polític Tornar Títol Període Aspectes Dades a tenir en compte Procedència Anàlisi dels resultats
 25. 25. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Art. 1°. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, éstos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les impuso el derecho internacional (...) Art 2°. España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones. Art. 3°. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las islas Filipinas (...). Art 5°. Los Estados Unidos, (...) transportarán a España, a su costa, a los soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas estadounidenses al ser capturada Manila. Tratado de París del 10-12-1898 recursos SORTIR Tornar
 26. 26. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR Tornar
 27. 27. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR Tornar
 28. 28. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR Tornar
 29. 29. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera recursos SORTIR http://www.mgar.net/cuba/cuba_98.htm Tornar RReeccuursrsooss AArtritcicleless d dee V Viciceenntete M Moorerennoo C Cuulllelellll El sistema polític de la Restauració (aquí) Bipartidisme, torno pacífic i caciquisme (aquí) El Partit Conservador (aquí) El Partit Liberal (aquí) Exèrcit i Restauració (aquí) Església i Restauració (aquí) El republicanisme durant la Restauració (aquí) VVídídeeooss s soobbrere l ala g guueerrrara d dee C Cuubbaa Eloi Gonzalo “l’heroi de Cascorro” La visió cubana de la guerra Video sobre la guerra de Cuba TTeexxtotoss s soobbrere l ala g guueerrrara d dee C Cuubbaa Els tres Cants de Guerra :1896-1899 (Joan Maragall i Gorina) Francesc Pi i Margall i la guerra de Cuba
 30. 30. La Restauració Borbònica (segle XIX) Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Indica si és un text o bé un altre tipus de font no textual (mapa, fotografia, ...) Si és un text -Distingir el seu origen entre les fonts primàries o històriques i les secundàries. -Quin tipus? (una sèrie estadística, diagrama de barres, diagrama de sectors, mapa, fotografia...) -Quin caràcter? (polític, legislatiu, econòmic, social...) -Quin és l’autor? I la seva procedència? Explicació breu de la font. En poques paraules la idea fonamental que ens transmet la font. recursos SORTIR Si és una font no textual -No has de distingir entre primàries i secundàries Tornar Descripció d’una font 1.- Tipus de font i de què tracta 1.1.- Tipus de font -De quin caràcter és?: polític, legislatiu, econòmic, social... -L’ autor i procedència de la font. 1.2.- De què tracta 2.- Context històric Es tracta, en poques paraules, de situar la font en el context que fou produïda. Ens hem de preguntar en quin moment va ser elaborada? En quin període o etapa general i en quin moment en concret. Qui ho va fer? Què pretenia?

×