เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก

4,388 views
4,130 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก

 1. 1. ผูนำเสนอ ้ อำจำรย์สุพตรำ ตมะวิโมกษ์ ั คณะบริ หำรธุรกิจ เรื่ อง การจัดการธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่Modern Retail Management
 2. 2. ความรูทวไปเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก ้ ั่
 3. 3. ความหมายเลยความสาคัญของการบริหารการค้าปลีก การบริหารการค้าปลีก ( Retail Management) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงแก่ผูบริโภคคนสุดท้าย ้ ขนาดย่อม ขนาดกลาง จานวน(คน) สินทรัพย์ถาวร จานวน(คน) สินทรัพย์ถาวร ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 16-30 ไม่เกิน 60
 4. 4. ธุรกิจค้าปลีกขนาดมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนี้1. ช่วยสร้างงาน2. สร้างมูลค่าเพิมให้กบวัตถุดิบในประเทศ ่ ั3. สร้างเงินตราต่างประเทศ4. ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศโดยการผลิตเพือทดแทนการนาเข้า ่5. เป็ นจุดเริ่มต้นในการลงทุนและช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ได้6. ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่และภาคการผลิตอืนๆ ่7. เป็ นแหล่งพัฒนาทักษะฝี มือ
 5. 5. ปัญหาและข้อจากัดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่1. ปัญหาด้านการตลาด ขาดความรูความสามารถในด้านการตลาดและความ ้ สะดวกรวดเร็วในการคมนาคมตลาดจนธุรกิจหรือสินค้าต่างประเทศเข้ามา แข่งขันมากขึ้น2. ขาดแคลนเงินทุน การขาดแคลนการทาบัญชีอย่างเป็ นระบบและขาด หลักทรัพย์ค้าประกันจนต้องหันไปพึงพาเงินกูนอกระบบ ้3. ปัญหาด้านแรงงาน มีการเข้าออกสูงทาให้คุณภาพแรงงานไม่สมาเสมอ ่ การพัฒนาไม่ตอเนื่ อง ่4. ข้อจากัดด้านการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 6. 6. ปัญหาและข้อจากัดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ต่อ)5. ข้อจากัดด้านการจัดการ6. ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ7. ข้อจากัดด้านบริหารส่งเสริมพัฒนาขององค์กรภาครัฐและเอกชน เนื่ องจากธุรกิจค้าปลีกกระจายอยู่ทวไปประกอบกับข้อจากัดในเรื่อง ั่ ของบุคลากร งบประมาณจึงทาให้การบริการการส่งเสริมสนับสนุ น ไม่อาจตอบสนองได้ทวถึง ั่8. ข้อจากัดในการรับรูข่าวสารข้อมูล ้
 7. 7. บทบาทของเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ้ การเพิ่มขึ้นของร้านค้าจานวนมากที่กระจายอยูในทุกพื้นที่ของ ่ ประเทศ ระดับรายได้ของประชากรในการทางานเพิมขึ้นทาให้อานาจในการซื้อ ่ มากขึ้น การกระจายรายได้ อิทธิผลอืนๆ เช่นวัฒนธรรมหรือค่านิ ยม ่
 8. 8. แนวคิดและการดาเนิ นงานของการค้าปลีกในปัจจุบน ัประเภทร้านค้าปลีกทัวไปที่มีผลต่อธุรกิจค้าปลีกแบ่งออก 6กลุม ่ ่1. กลุมห้างสรรพสินค้า (Department Store) เช่น เซ็นทรัล โรบินสันฯ ่2. กลุมร้านซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) เช่น ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต ่3. กลุมร้านดิสเคาร์สโตร์ (Discount Store)หรือ ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ่ (Supercenter) เช่น BigC Lotus4. กลุมร้านค้าที่เน้นประเภทของสินค้า (Category Killer) เน้นขายสินค้า ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ ง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า เครื่องกีฬา5. กลุมร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ่6. กลุมร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) ่
 9. 9. แนวทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกให้ประสบความสาเร็จ แสวงหาความรูและเรียนรูอยูเ่ สมอ ้ ้ มีความตังใจอย่างลึกซึ้ง ้ เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเริ่มกิจการใหม่และการขยายธุรกิจ การเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มเพืมประสิทธิภาพของกิจการ ่ ้ มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสนอทังในด้านการ ประกอบการและสินค้า ต้องมีพนธมิตรทางธุรกิจ ั
 10. 10. ข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานกิจการค้าปลีก1. การรณรงค์ให้ผูบริโภครูเ้ ท่าทันและร่วมเป็ นพลังส่วนหนึ่ งใน ้ การแก้ไขปัญหาและร่วมกาหนดทิศทาง2. การสนับสนุ นเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกรูปแบบ3. ร้านค้าปลีกขนาดย่อม4. การพัฒนาการค้าปลีก5. การประสานความร่วมมือในพื้นที่ของผูประกอบและภาคีต่างๆ ้6. การสนับสนุ นจากนโยบายของรัฐ
 11. 11. แนวคิดในการพัฒนากิจการค้าปลีกสมัยใหม่1. ความเป็ นมาสภาพเศรษฐกิจ2. ด้านการแข่งขัน3. ความต้องการของผูบริโภค ้4. การควบคุมต้นทุน5. สภาวะตลาดอิมตัว ่
 12. 12. แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6. โครงสร้างของร้านค้าปลีกในประเทศไทย7. ขนาดอุตสาหกรรม8. จานวนร้านค้าปลีก9. การกระจายสินค้า10.ปริมาณสินค้าคงคลังในกระบวนการห่วงโซ่อปทาน(ซัพพลายเชน) ุ
 13. 13. ร้ำนขำยสิ นค้ำเฉพำะสำยผลิตภัณฑ์
 14. 14. ร้ำนสรรพหำรขนำดหรื อซูเปอร์ มำร์ เก็ต
 15. 15. ห้ำงสรรพสิ นค้ำ
 16. 16. ร้ำนสรรพหำรขนำดย่อมหรื อร้ำนมินิมำร์ ท
 17. 17. ร้ำนขำยของชำหรื อร้ำนโชห่ วย
 18. 18. ร้ำนค้ำที่ใช้แคตตำล็อก

×