Hassan semyari data center

1,189 views
1,089 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hassan semyari data center

 1. 1. ‫شرکت مخابرات استان قزوین‬ ‫اداره نگهداری ارتباطات دیتا‬ ‫تهیه و تنظیم:‬ ‫حسن سمیاری‬ ‫آذر 1392‬
 2. 2. ‫ﭼﻜﯿﺪه :‬ ‫اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ، ﻣﺮاﮐﺰ داده‬ ‫ﺟﻬﺖ در ﺑﺮﮔﺮﻓﱳ ﲡﻬﯿﺰات، اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺣﺴﺎس در‬ ‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ و دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﱰش ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﯾﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺮژی ﲡﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﯽ ، ﻣﺮاﮐﺰ داده‬ ‫ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺟﺰای ﺿﺮوری زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از‬ ‫اﯾﻨﱰﻧﺖ و ﲡﺎرت اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ و ﲞﺶ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﲤﺎﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه در آن ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ وﻗﻔﻪ ای ﻋﻤﻞ ﳕﺎﯾﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :‬ ‫ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﭘﺮدازش و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﳘﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﻫﺎی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ.‬ ‫اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ داده اﳘﯿﺖ ﻧﺪاده و‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ آن را ﲢﺖ ﺳﺮور روم‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ اﳘﯿﺖ ﭘﺮداﺧﱳ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫در واﻗﻊ ﺑﻪ ﳏﻠﯽ ﺑﺮای:‬ ‫1 - ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی‬ ‫2- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫3 - اراﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ :‬ ‫1- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی‬ ‫2- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫3- رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬
 3. 3. ‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫ﻓﺼﻞ 1‬
 4. 4. ‫ا-ا- ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﮐﺎر در آﻣﺪه و‬ ‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ و ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﺮه اﳒﺎم ﻣﯿﺸﻮد و از ﺳﻮی‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﳏﺎﺳﺒﺎ ﺗﯽ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﲤﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ‬ ‫ﺑﯿﺸﱰ از آ‪‬ﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﳘﺮاه ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﳘﺮاه آورده اﺳﺖ. از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ ﳏﺎﻓﻈﺖ از‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری اﳒﺎم ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﮔﺎﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ارزش ﮔﺰاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺖ.‬ ‫اﯾﺠﺎد ﳏﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﳕﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﳏﺎﻓﻈﺖ از‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری اﳒﺎم ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ‬ ‫ﳏﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ آن و ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺎم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻣﺮﮐﺰ داده و... ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻋﻼرﻏﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﲤﺎم اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد اری از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﻮاﻋﺪ و‬ ‫روش ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﲠﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﻀﺎ، ﻣﮑﺎن، ﲡﻬﯿﺰات و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬ ‫2 -1- ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ‬ ‫از اﳘﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮرد ار اﺳﺖ زﯾﺮا رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺷﻮد.‬
 5. 5. ‫1-2-1- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺸﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از‬ ‫ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه از اﳘﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫دﻗﯿﻖ دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﲡﻬﯿﺰات ﺷﺪه و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ آ‪‬ﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. از ﳕﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎﻻ ﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ‬ ‫دﯾﺴﻚ دراﯾﻮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد. اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﻄﺒﻊ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در ﳏﯿﻂ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﯿﻦ‬ ‫رﻓﱳ داده ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در آ‪‬ﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎه‬ ‫ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﳕﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﳏﺪودﯾﺖ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ‬ ‫آ‪‬ﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ذﯾﻞ در ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﲑﻧﺪ :‬ ‫1- ﻓﻀﺎی اﺗﺎق‬ ‫2- ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻮان آ‪‬ﺎ‬ ‫3 -‬ ‫ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﲡﻬﯿﺰات‬ ‫4 -‬ ‫ﻣﯿﺰان و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫5- دﻓﻌﺎت و زﻣﺎن ﺑﺎز و ﺑﺴﻪ ﺷﺪن در‬ ‫6- ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮدش ﻫﻮا و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺧﻨﮏ‬ ‫ﻧﮕﺎه داﺷﱳ ﲡﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬ ‫2-2-1- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت‬ ‫7 ‪24 x‬‬ ‫و اﳘﯿﺘﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ دارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮ ﭘﯽ اس‬ ‫دو ﻻﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻛﻪ ﯾﮏ ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ 51 ﮐﺎوا ﻗﺪرت ﺑﺮای‬
 6. 6. ‫ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت 8 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎ‬ ‫را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .‬ ‫ﺑﺮای ﻫﺮ رک‬ ‫از ﯾﮏ ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ در‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ از ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﻣﺮﮐﺰی، اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺷﺎت دون ﮐﺮدن ﺳﺮور ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﲤﺎﻣﯽ ﲡﻬﯿﺰات در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دارای ﭘﺎور ﺳﻮﭘﻼی دوم و ﺑﺮای‬ ‫اﯾﺠﺎد اﻓﺰوﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺑﺮق ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد.‬ ‫ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﺮق )آﻣﭙﺮﻣﱰ( ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺪار ﻣﺼﺮف.‬ ‫ﲤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ از آﳒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﻣﺎی اﺗﺎق را ﺑﺸﺪت‬ ‫ﻫﺪ داد ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﺎﯾﺪ در در ﻫﻨﮑﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ روال ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن‬ ‫ﻫﻨﮑﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﳍﺎی‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﳓﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه در زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص داﺷﺖ.‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫3-2-1- ﳘﮕﻮﻧﻲ ﲡﻬﯿﺰات‬ ‫در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻗﺎﻋﺪه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﲤﺎﻣﯽ‬ ‫آ‪‬ﺎ ، ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :‬ ‫ﲤﺎﻣﯽ ﲡﻬﯿﺰات درون ﻣﺮﮐﺰ از ﻧﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﻓﻀﺎ ﲠﱰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫ﻛﺸﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﮐﻢ اﺛﺮ ﺷﺪن دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه،‬ ‫ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ در داﺧﻞ ﳏﻮﻃﻪ‬ ‫ﺟﻠﻮﮐﲑی ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.‬
 7. 7. ‫4-2-1- ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ در وﺟﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل آن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻗﺮار‬ ‫دادن ﯾﮏ رک ﳐﺼﻮص ارﺗﺒﺎﻃﻼت ﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ آن و رک‬ ‫ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﺧﺘﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﱰی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ‬ ‫ﻣﺪت ﺑﺮآورده ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.‬ ‫ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ در رک ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.‬‫ ﮐﻠﯿﻪ رک ﻫﺎ و ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻃﺒﻘﺎت و ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬‫ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﭘﭻ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺢ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ از‬‫ﭘﭻ ﮐﻮردﻫﺎی ﮐﺖ 6 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.‬ ‫ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﳏﻠﯽ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ‬‫دو از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ دﯾﻮارآﺗﺶ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.‬
 8. 8. ‫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﳘﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی وﺟﻮد و‬‫ﮔﺴﱰش وﯾﺮوس ﻫﺎ ﲥﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮐﯽ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺿﺪ وﯾﺮوس ﻗﻮی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻ و اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺑﺮﻗﺮاری‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﮑﺎﻓﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎژول ای ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫- ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎ ، ﻣﺴﲑﯾﺎﲠﺎ و ﺳﺮورﻫﺎ و...‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﱵ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻻر وﯾﻨﺪز اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﻮد از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﱵ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻻر وﯾﻨﺪوز‬ ‫ﺷﻮد .‬ ‫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﮐﺮ وﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از‬‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺻﻞ ﯾﮏ رﯾﺴﮏ ﳏﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﳘﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ،ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺮوز ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺮوز ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﳘﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در ﲡﻬﯿﺰات ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫رﻓﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﲥﯿﻪ ﺷﻮد.‬ ‫ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻼت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬‫ﻣﯿﺸﻮد از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﳐﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﺎراﺋﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . از‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﮑﻮ ﭘﯽ آی اﯾﮑﺲ، ﻧﺖ ﻧﺖ‬ ‫اﺳﮑﯿﺮﯾﻦ ، ﻣﯿﺴﮑﻮ ای اس ای و... اﺷﺎره ﮐﺮد.‬ ‫3-1- روش ﻫﺎ و ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ دو ﲞﺶ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﯽ ﺷﻮد. ﲝﺚ ﻧﺮم‬ ‫اﻓﺰاری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﻮع ﻧﺮم اﻓﺰ ارﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎراﺗﯽ ﺷﺪ. ﻟﺬا در اداﻣﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮارد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :‬
 9. 9. ‫ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اس ان ام ﭘﯽ ﺑﺮ روی ﲤﺎﻣﯽ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﺑﺮای‬‫ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺳﺮورﻫﺎ در زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺑﺮق‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﻫﺎ اﺧﺘﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.‬ ‫ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از دﺳﱰﺳﯽ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬‫دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﱰﯾﮏ‬ ‫ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﮐﻨﱰل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ‬‫ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮏﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﲡﻬﯿﺰات.‬ ‫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ‬ ‫ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﮐﻒ ﮐﺎذب ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ.‬‫ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ.‬‫- ﺑﺮﺳﯽ دﻗﯿﻖ‬ ‫و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد‬ ‫ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﲞﺼﻮص در زﯾﺮ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ‬ ‫ ﻧﻈﺎرت داﺋﻢ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﮐﻞ ﺳﺎﯾﺖ در ﺻﻮرت‬‫ﺑﺮوز ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری‬ ‫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺎز ﺧﻨﺜﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﲡﻬﯿﺰات آﺳﯿﺒﯽ وارد‬‫ﻧﺸﻮد‬ ‫- ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آی ﭘﯽ ﺑﯿﺴﺪ‬ ‫، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ درﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ ﻧﺼﺐ رک ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﳏﯿﻂ اﻃﺮاف ،‬‫اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮدش ﻫﻮا و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ.‬ ‫ وﺟﻮد ﻟﻮازم ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﮐﺎر و‬‫اﺑﺰار ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺎﯾﺖ‬
 10. 10. ‫4-1- ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫1-4-1- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﭘﺲ دادن‬ ‫ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎی‬ ‫وی اﯾﮑﺲ ای3 ﳎﻬﺰ ﺑﻪ اوﺗﻮ ﻟﻮدر ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 01 ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ 023 ﮔﯿﮕﺎ‬ ‫ﺑﺎﺑﺘﯽ ﻣﻌﺎدل 2.3 ﺗﺮا ﺑﺎﯾﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷﱳ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﺑﺮاﺑﺮ48 ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ در دﻗﯿﻘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﳐﺼﻮص اﳒﺎم‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد.‬ ‫2-4-1- ﭘﺎﯾﮕﺎه داده‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﲤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮑﺎه داده، از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی‬ ‫داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش، اﻧﺒﺎرداری، آﻣﻮزش، اداری، آﻣﻮزش اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺮای ﲤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪن‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ اﳒﺎﻣﺪ. از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ روش‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ ﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻤﱰ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ارزان ﺗﺮ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫3-4-1- وب ﺳﺮور‬ ‫ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ وب از داﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮑﺎه ﺳﺮور ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﺴﻮر‬ ‫زﯾﻮن و 2 ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و 27 ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی از‬ ‫ﻧﻮع اس ﺳﯽ اس آی ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻨﺪی آﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬
 11. 11. ‫4-4-1- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﱰل ﲤﺎم وﻗﺎﯾﻊ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه‬ ‫، ﭘﺮدازش ﻫﺎ ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، ﺷﺒﮑﻪ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و‬ ‫ﺳﺎﯾﺮاﺗﻔﺎﻗﺎت در ﳎﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﺑﺮای اﳒﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﳐﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ. ﳘﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﱰل و ﻧﺼﺐ‬ ‫اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ دراﯾﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎ ده از ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﻻر وﯾﻨﺪز ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﲤﺎﻣﯽ اﯾﻦ‬ ‫ده از ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﻻر وﯾﻨﺪوز‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﯾﮑﺠﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ‬ ‫دﺳﺘﮑﺎه ﺳﺮور ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﺴﻮر زﯾﻮن،2 ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و 27 ﮔﯿﮕﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی از ﻧﻮع اس ﺳﯽ اس آی ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی آﯾﻨﻪ‬ ‫اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬ ‫5-4-1- دﯾﻮاره آﺗﺶ‬ ‫ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ دو ﻻﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی‬ ‫ﺧﺎرج، اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻮاره آﺗﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد دﯾﻮار آﺗﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ، اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﳏﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﮑﻞ ﻫﺎ، وی ﭘﯽ ان ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و‬ ‫ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﻣﻬﺎﲨﺎن وﺟﻮد دارد .‬ ‫6-4-1- ﳏﯿﻂ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﺷﺮاﯾﻂ ﳏﯿﻄﯽ در داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻟﻮازم ذﯾﻞ‬ ‫ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :‬ ‫ دﻣﺎ ﺳﻨﺞ ﺑﺮای اﺗﺎق ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت را دارا ﺑﺎﺷﺪ و‬‫ﯾﮏ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ رک‬ ‫ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ‬‫ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﳏﯿﻂ‬‫ ﺣﺴﮑﺮ دود ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‬‫- آﻣﭙﺮﻣﱰ ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﻣﺼﺮف ﺳﺎﯾﺖ‬
 12. 12. ‫7-4-1-‬ ‫ﻣﯿﻞ ﺳﺮور‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوﺳﺴﻮر زﯾﻮن و 2‬ ‫ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و 051 ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی از ﻧﻮع اس‬ ‫ﺳﯽ اس آی ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻨﺪی رﯾﺪ 5 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫8-4-1- ﺳﺮور ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن )ﺳﺨﺖ اﻓﺰار(‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺷﻮد.‬ ‫ﺗﺎ زﻣﺎن رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ، ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی آن از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و‬ ‫اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮور ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮور ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﳘﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان‬ ‫از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬ ‫9-4-1- اﮐﺘﯿﻮ داﯾﺮﮐﺘﻮری‬ ‫ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و دﺳﱰﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎده‬ ‫ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ اﮐﺘﯿﻮداﯾﺮﮐﺘﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﲤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان از ﯾﮏ ﳏﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﱰل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬ ‫01-4-1- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﮐﺘﯿﻮ داﯾﺮﮐﺘﻮری‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای اﮐﺘﯿﻮ داﯾﺮﮐﺘﻮری در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬
 13. 13. ‫11-4-1- ﻓﺎﯾﻞ ﺳﺮور‬ ‫ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﳏﻞ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﲥﯿﻪ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از آ‪‬ﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﭘﺮوﺳﺴﻮر زﯾﻮن و 2 ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و 003 ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺳﺎزی از ﻧﻮع اس ﺳﯽ اس آی ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻨﺪی رﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫21-4-1- ﯾﻮ ﭘﯽ اس‬ ‫ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺑﺮق ورودی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آ‪‬ﺎ در‬ ‫زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ‬ ‫دﺳﺘﮑﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از‬ ‫ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﯾﮏ ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﺑﺎ ﺗﻮان 51 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ از‬ ‫ﻧﻮع ای ﭘﯽ ﺳﯽ و ﯾﺎ ﺟﯽ ای .‬ ‫راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ رک‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮان 4 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬ ‫31-4-1- ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﻦ رک ﺗﻮزﯾﻊ و ﺳﺎﯾﺮ رک ﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﺳﻮﺋﯿﭻ‬ ‫ﻫﺎ، ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻫﺎ، دﯾﻮار آﺗﺶ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﳐﺎﺑﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ رک.‬ ‫41-4-1- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﱰل ﻣﺼﺮف ﺑﺮق‬ ‫در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﱰل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻧﻈﺎرت داﺋﻢ،‬ ‫ﺛﺒﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ارﺳﺎل ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺸﺪار در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﻮﺟﺐ ﳏﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎر ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﻫﺎی اﳒﺎم ﺷﺪه را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﻫﻮﴰﻨﺪ ﮐﻨﱰل ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد .‬
 14. 14. ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‬ ‫ﻓﺼﻞ 2‬ ‫دوم‬ ‫ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺮﻛﺰ داده‬
 15. 15. ‫1-2- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫1‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ داده ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﲡﻬﯿﺰات ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﺎﻧﻪ ای و ارﺗﺒﺎ ﻃﯽ ﺟﻬﺖ‬ ‫اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮارد‬ ‫زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :‬ ‫ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﭘﺮدازش و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﳘﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﻫﺎی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :‬ ‫1 - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی‬ ‫2 - ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫3 - رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫1‬ ‫‪Data Center‬‬
 16. 16. ‫2-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دﻫﻪ 09 اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎدﮐﯽ‬ ‫اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫داﻧﺶ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ . ﳏﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮕﯽ اﯾﻨﱰﻧﺖ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .‬ ‫در اواﯾﻞ دﻫﻪ 09 ، ﭘﺲ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻔﻬﻮم وب در اﯾﻨﱰﻧﺖ‬ ‫)ﺳﺎل 3991 ( و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اچ ﺗﯽ ﺗﯽ ﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﱰاک‬ ‫ﮔﺬاﺷﱳ ﻣﺴﺘﻨﺪات در اﯾﻨﱰﻧﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ داد،‬ ‫روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﱰﻧﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﱰﻧﺖ، ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ و ﺳﺮور ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻮ‬ ‫اﻧﺎﯾﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .‬ ‫ﳘﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻧﯿﺰ ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻨﱰﻧﺖ ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﲡﺎری ﻧﯿﺰ وارد ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﲡﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را‬ ‫ﺑﻪ آ‪‬ﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮐﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﱰﯾﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ‬ ‫راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ را دارد، ﺧﻮد راﺳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ راه‬ ‫اﻧﺪازی ﺳﺮور ﺧﻮد ﮐﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﻓﯿﮏ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺑﺎﻻ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن از ﳊﺎظ‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪ.‬ ‫راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ، راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ داده ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داده ای ﺑﻮد. ﻫﺮﮔﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺎ در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر داﺷﱳ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺘﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ و ﳘﭽﻨﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫داﺷﱳ ﺳﺮورﻫﺎی ﻗﻮی و ﻣﺘﻌﺪد، اﻣﮑﺎن راه اﻧﺪازی ﺳﺮور ﻫﺎی وب را‬ ‫ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﳑﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.‬
 17. 17. ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﲡﺎری و ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺎره ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﳏﺪودی‬ ‫در اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ، ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی وب ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار‬ ‫دﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ‬ ‫اﺟﺎره ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺮور در ﻣﺮﮐﺰ داده ای ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را از راه‬ ‫دور ﺑﺎ اﺑﺰا رﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻨﱰل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.‬ ‫اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻨﱰت، روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫دادﻫﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ وﺟﻮد دارد. ﲤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﲞﺼﻮص در ﮐﺸﻮر‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ آن ارزان ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﱰﻧﺖ و ﳘﭽﻨﯿﻦ در دﺳﱰس ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﳐﺘﻠﻒ ﻓﯿﱪﻧﻮری، ‪‬ﻨﺎی‬ ‫ﺑﺎﻧﺪی ﺑﯿﺶ از 4 ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﮑﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻦ دﯾﺘﺎ ﺳﺮورﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ از 0001 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎره داده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎی زﯾﺎدی در‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺳﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ ، ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و اﻧﺪازه ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮا‬ ‫ﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﺳﺮور ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳﺮور و ﳘﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده ای ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.‬
 18. 18. ‫ﺷﻜﻞ 2‬ ‫3-2- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ دادﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫و‬ ‫ﳘﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ای‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺪ.‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ای اﺷﺎره‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫1-3-2-‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﱳ اﺗﺼﺎﻻت ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آی‬ ‫اس ﭘﯽ و آی ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ :‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ از ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫اﺗﺼﺎل ﳐﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻠﯽ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ ، در ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ وﻗﻔﻪ ای ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.‬
 19. 19. ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﮐﺰ دادﻫﻬﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 21 اﺗﺼﺎل ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ.‬ ‫2-3-2- وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت وﭘﺸﺘﯿﺒﺎن :‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﳘﭽﻮن‬ ‫ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﱰﻗﺒﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﮐﺰ دادﻫﻬﺎی ﺑﺰرک از ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﻫﺎی ﳐﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 0001 ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را دارﻧﺪ.‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮ ﭘﯽ اس، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻗﻮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺰ داده ای‬ ‫وﺟﻮد دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮق، ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ‬ ‫اﳒﺎم ﺷﻮد.‬ ‫3-3-2- وﺟﻮد ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد :‬ ‫ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﱳ ﺳﺮور ﻫﺎی وب ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﱰﯾﺎن اﺳﺖ. ﺳﺮور ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ داده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ، ﻧﻮع ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ. در ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﺎ از دو ﻧﻮع ﺳﺮور‬ ‫اﺳﺘﻘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺳﺮور ﻫﺎی راک ﻣﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮور ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺳﺮور ﻫﺎی راک ﻣﻮﻧﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﺮور ﻗﺮار‬ ‫ﮔﯿﺮد. اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮورﻫﺎ، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮور ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎء ﺳﺮور‬ ‫ﻫﺎی راک ﻣﻮﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪک اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻤﻦ، اﮐﺜﺮ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﺎ از ﺳﺮورﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ.‬ ‫1-3-3-2- ﺳﺮورﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ ﺳﺮور ﻓﺎرم ﻫﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﺎ‬‫- ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺮور ﻓﺎرم‬
 20. 20. ‫ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮور ﻓﺎرم‬‫ ﺑﺮﺧﻮرد اری ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺮور ﻓﺎرم ﻫﺎ از ﺳﻄﻮح اﻣﻨﯿﺘﯽ و‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬ ‫2-3-3-2- اﻧﻮاع ﺳﺮورﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ اﯾﻨﱰاﻧﺖ ﺳﺮور ﻓﺎرم‬‫ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی وب- ﺑﯿﺴﺪ روی اﯾﻨﱰﻧﺖ‬ ‫دﻟﯿﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻨﱰاﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ دﺳﱰﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﱰاﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج از اﯾﻨﱰاﻧﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺮورﻫﺎ دﺳﱰﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻠﯽ از ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .‬ ‫ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺳﺮور ﻓﺎرم‬‫اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ ﳘﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﱰﻧﺖ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺳﺮور ﻓﺎرم ﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﳐﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻨﱰﻧﺖ‬ ‫واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ از ﺑﺴﱰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫اﯾﻨﱰﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪ . ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ‬ ‫دﺳﱰﺳﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ از واﺳﻂ ﻫﺎی وب ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺮورﮐﺮﻫﺎی وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫ اﮐﺴﱰاﻧﺖ ﺳﺮور ﻓﺎرم‬‫اﯾﻦ ﺳﺮور ﻓﺎرم ﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮور ﻓﺎروﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺖ‬ ‫و اﯾﻨﱰاﻧﺖ ﻗﺮار ﮐﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﮐﺴﱰاﻧﺖ ﺳﺮور ﻓﺎرم ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی وب- ﺑﯿﺴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻨﱰﻧﺖ و‬ ‫اﯾﻨﱰاﻧﺖ، آ‪‬ﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﮐﺎر ﺑﺮان اﯾﻨﱰﻧﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﱰاﻧﺖ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.‬
 21. 21. ‫3-3-3-2- ﳓﻮه در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﱳ ﯾﮏ ﺳﺮور وب‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﺮور، ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ﻣﻔﺎد آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد، ﯾﮏ ﺳﺮور در اﺧﺘﯿﺎر وی‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﺳﺮور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰ ارﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﳘﭽﻮن ﻧﺮم اﻓﺰ ارﻫﺎی اف ﺗﯽ‬ ‫ﭘﯽ و ﯾﺎ ﮐﻨﱰل ﭘﺎﻧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮ‬ ‫روی ﺳﺮور ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺮواﻓﺰارﻫﺎ را‬ ‫ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﮐﺜﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی راه دور و ﯾﺎ ﻧﺮم‬ ‫اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯽ ﺳﯽ اﻧﯽ ور ﺳﺮور ﺧﻮد را از راه دور‬ ‫ﮐﻨﱰل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری، ﺳﺮور آﻣﺎده‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ﮐﻨﱰل ﺳﺮورﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از راه دور اﺳﺖ. ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻤﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮور از ﲨﻠﻪ از‬ ‫ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﯾﺎ ﲪﻼت ﻫﮑﺮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﯿﻦ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﲝﺮاﻧﯽ ﳘﭽﻮن ﲪﻼت ﮔﺴﱰده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﲤﺎﻣﯽ‬ ‫ﺳﺮورﻫﺎ ﺷﻮد، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﲤﺎﻣﯽ ﺳﺮورﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .‬ ‫4-2- ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺮاﮐﺰ داده‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫داده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
 22. 22. ‫ﺷﻜﻞ 3‬ ‫ﺗﻨﻮع و ﭘﯿﭽﯿﺪﮐﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﲡﺎری روز ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫داده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای‬ ‫ﳏﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﳐﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﳕﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫از ﻫﻢ ﮐﺴﯿﺨﺘﮑﯽ ﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫5-2- ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺟﺰا‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ داده ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي زﯾﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺮاﻛﺰ داده ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺘﻐﲑ ﺑﺎﺷﻨﺪ :‬ ‫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬‫ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺒﮑﻪ ای‬‫- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی‬
 23. 23. ‫ﺷﻜﻞ 4‬ ‫ﺷﻜﻞ 5‬
 24. 24. ‫ﺷﻜﻞ 6‬ ‫1-5-2- ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ داده‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻛﻨﱰل ﺑﺮق‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ﻛﻨﱰل رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﻨﱰل دﺳﱰﺳﻲ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ )اﻓﺰوﻧﻪ)1+‪(( N‬‬
 25. 25. ‫2-5-2- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺮﻛﺰ داده‬ ‫ ﲡﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮاره ﻫﺎی أﺗﺶ، أی دی اس ﻫﺎ و ای ﭘﯽ‬‫اس ﻫﺎ، ﺿﺪ وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﺎﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ‬‫ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﻫﺎ‬‫- ﲡﻬﯿﺰات ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل‬ ‫3-5-2- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ‫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺮم اﻓﺰار‬‫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬‫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت‬‫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی داده، ﻓﺎﯾﻞ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده‬‫ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ ‫- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫6-3- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ﺗﯽ‬ ‫آی‬ ‫ای-249‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارای‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫اﳒﻤﻦ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﯽ آی ای در ﺳﺎل 5002 ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ دادﻫﻬﺎ ﳐﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ‬‫ﻓﯿﱪ ﻧﻮری و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ‬ ‫ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و‬‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ‫و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫1-6-2- وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﯽ آی ای 249‬ ‫1- ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ‬
 26. 26. ‫2- ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﻜﱰوﻧﯿﻜﻲ‬ ‫3- ذﺧﲑه ﺳﺎزي و ﲥﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن‬ ‫4- اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫5- اﻣﻨﯿﺖ و ﻛﻨﱰل دﺳﱰﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫6- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮑﺎه داده‬ ‫7- ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی‬ ‫8-ﺗﻮزﯾﻊ ﳏﺘﻮا‬ ‫9- ﮐﻨﱰل ﳏﯿﻂ‬ ‫01- ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﻃﻮﻓﺎن، زﻟﺰﻟﻪ، أﺗﺶ ﺳﻮزی و‬ ‫... (‬ ‫ﺷﻜﻞ7‬ ‫2-6-2- ﻣﺰاﺑﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﯽ آی ای- 249 در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫داده‬ ‫ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﻄﻌﺎت و ﲡﻬﯿﺰات‬‫ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺪون اﺷﮑﺎلوﺧﺮاﺑﯽ‬‫ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺸﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬‫اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ ‫- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی و ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻠﻮﻻﻧﯽ‬
 27. 27. ‫3-6-2- اﻫﺪاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ ﲥﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﻣﺮﮐﺰ‬‫داده ﯾﺎ اﺗﺎق ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮاﺣﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﮔﺴﱰده در ﻣﻮرد‬‫ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح رﯾﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ و‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ دارﻧﺪ.‬ ‫4-6-2-‬ ‫ﻣﺪل ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﯽ آی ای‬ ‫– 249‬ ‫اﺗﺎق ورودي‬ ‫اﺗﺎق ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫اﺗﺎق ﳐﺎﺑﺮات‬ ‫اﺗﺎق ﲡﻬﯿﺰات و ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ و اﻟﻜﱰوﻧﯿﻜﻲ‬ ‫7-2- ﺗﯿﲑز در ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ ﺗﯿﲑ 1‬‫ ﺗﯿﲑ 2‬‫ ﺗﯿﲑ 3‬‫- ﺗﯿﲑ 4‬ ‫92‬ ‫ﺷﻜﻞ 8‬
 28. 28. ‫1-7-2- ﺗﯿﲑ1‬ ‫ﺳﺎده و ﺑﺪون ﲡﻬﯿﺰات ﭘﯿﭽﯿﺪه‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ اﺟﺰاي اﻓﺰوﻧﻪ و ﲡﻬﯿﺰات ﳏﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ و ﲡﻬﯿﺰات ﺧﻨﺜﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق، ﻫﻮا و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﲑﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ دﺳﱰﺳﯽ دﻫﻨﺪه، ﺳﺮوﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﮐﻞ ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ در ﲡﻬﯿﺰات و ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه‬ ‫در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ 04ﺳﺎﻋﺖ داون ﺗﺎﯾﻢ دارد‬ ‫2-7-2- ﺗﯿﲑ2‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ‬ ‫دارای ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﲥﻮﯾﻪ و ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﱰﺳﯽ ﺳﺮوﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ و ﲡﻬﯿﺰات ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه )ﮐﻤﱰ از ﺗﯿﯿﺮ ا (‬ ‫در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ 22ﺳﺎﻋﺖ داون ﺗﺎﯾﻢ دارد‬
 29. 29. ‫3-7-2- ﺗﯿﲑ3‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﲡﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎب ﻫﺎ و ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎ‬ ‫و ...‬ ‫دو ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق، ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ارﺗﺒﺎﻃﺎت )ﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎل‬ ‫و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل(‬ ‫ﺣﺪﮐﺜﺮ از دو ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﱰﺳﯽ، ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﯾﻮ ﭘﯽ اس‬ ‫دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﯾﯽ و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ و ﭘﯿﺶ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻫﯽ ﺷﻮد‬ ‫در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ 6.1 ﺳﺎﻋﺖ داون ﺗﺎﯾﻢ دارد‬ ‫4-7-2- ﺗﯿﲑ4‬ ‫دارای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﲡﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎب ﻫﺎ و ﺳﻮﺋﯿﭻ‬ ‫ﻫﺎ و ...‬ ‫دارای دو ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﺮق، ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ارﺗﺒﺎﻃﺎت‬ ‫)ﻫﺮ دو ﻓﻌﺎل(‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ از دو ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﱰﺳﯽ، ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫دارای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﯾﻮ ﭘﯽ اس‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﯾﯽ و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ و ﭘﯿﺶ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه دارد‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻫﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ 2.0 ﺳﺎﻋﺖ داون ﺗﺎﯾﻢ دارد‬ ‫8-2- ﻻﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻻﯾﻪ ای ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ‬ ‫ﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ ‫ﻻﯾﻪ ﳎﺘﻤﻊ ﺳﺎزی‬ ‫ﻻﯾﻪ ﻓﺮ اﻧﺖ- اﻧﺪ‬ ‫ﻻﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ‫ﻻﯾﻪ ﺑﮏ- اﻧﺪ‬
 30. 30. ‫ﻻﯾﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی‬ ‫ﻻﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﺷﻜﻞ 9‬ ‫1-8-2- ﻻﯾﻪ ﳎﺘﻤﻊ ﺳﺎزي‬ ‫ﻻﯾﻪ ﳎﺘﻤﻊ ﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﲡﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮور ﻓﺎرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻﯾﻪ ﳎﺘﻤﻊ ﺳﺎزی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﺗﻮزﯾﻊ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫2-8-2 - ﻻﯾﻪ ﻓﺮاﻧﺖ - اﻧﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﲡﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از‬ ‫ﺳﺮور ﻓﺎرم ﻫﺎی ﻓﺮ اﻧﺖ- اﻧﺪ در ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ دﺳﱰﺳﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺳﺮور ﻫﺎی ﮐﺎل ﻣﻨﯿﺠﺮز و ﮐﺎﻧﺘﻨﺖ دﯾﺴﱰﯾﺒﯿﻮﺷﻦ ﻣﻨﯿﺠﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آ‪‬ﺎ ﺳﺮور ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اف ﺗﯽ ﭘﯽ ،ﺗﻞ ﻧﺖ ، اس ام ﺗﯽ ﭘﯽ ، وب و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﲡﺎری را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻨﺪ ﭘﺨﺸﯽ و‬ ‫اراﺋﻪ ﮐﯿﻮ او اس در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫دﯾﮑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آی دی اس ﻫﺎ، ﻫﺎﺳﺖ آی دی اس‬ ‫ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰاﲪﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﯽ وی ﻟﻦ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺪ اﺳﺎزی ﺳﺮورﻫﺎ‬ ‫در ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻨﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
 31. 31. ‫3-8-2- ﻻﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ‫در‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻻﯾﻪ‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮور‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻫﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدد. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت‬ ‫ﻻﯾﻪ ﻓﺮ اﻧﺖ- اﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻻﯾﻪ در ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺘﯽ‬ ‫آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺮور ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و‬ ‫دﺳﱰﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آ‪‬ﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮑﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ، اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮐﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺎﯾﺮوال ، اﯾﻦ‬ ‫ﻻﯾﻪ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﳎﺰا ﻣﯽ ﮔﺮدد. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮ اﻧﺖ- اﻧﺪ و ﺑﮏ- اﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﺮور‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﮑﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻻﯾﻪ ﺑﮏ- اﻧﺪ‬ ‫ﺗﺮﲨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ، آی دی اس ﻫﺎ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫4-8-2- ﻻﯾﻪ ﺑﻚ - اﻧﺪ‬ ‫ﻻﯾﻪ ﺑﮏ- اﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻﯾﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﲡﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﳝﻦ ﺳﺎزی و ﮐﻨﱰل ﭘﺎﯾﮑﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻮﻻ‬ ‫ﻻﯾﻪ ﺑﮏ- اﻧﺪ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﮑﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﺎﺻﯽ را ﺟﻬﺖ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارد. ﺳﺨﺖ اﻓﺰ ارﻫﺎی‬ ‫اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از ﺳﺮور ﻫﺎی اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻣﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﺮﮔﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻌﻀﯽ از آ‪‬ﺎ دارای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی‬ ‫ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ دارای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﺑﻮد‬
 32. 32. ‫5-8-2- ﻻﯾﻪ ذﺧﲑه ﺳﺎزي‬ ‫در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﲡﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ‬ ‫ﲡﻬﯿﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎی اف ﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎب ﻫﺎی آی اس ﺳﯽ اس آی‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺮورﻫﺎ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎزد. ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ داده دارای زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﲡﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺳﺮور ﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن ﺳﺮورﻫﺎ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﯿﭗ ﻫﺎ‬ ‫از ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎی اف ﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اف ﺳﯽ ﺑﺮای‬ ‫دﺳﱰﺳﯽ ﻫﺎی در ﺳﻄﺢ ﺑﻼك و آی اس ﺳﯽ اس آی ﺟﻬﺖ دﺳﱰﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫6-8-2- ﻻﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻻﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﳕﻮدن اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮز ﯾﻊ ﺷﺪه از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ا‪‬ﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای آﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزﻫﺎ‬ ‫و ﭘﺎﺳﺦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﳘﭽﻨﯿﻦ اﭘﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﺑﺮای اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﲔ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .‬ ‫9-2- ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮور ﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﻓﺮ اﻧﺖ- اﻧﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻻﯾﻪ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﺳﺎزی ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎری، اﺳﺘﺤﮑﺎم، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﳕﻮدن وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫آﯾﻨﺪه ﻗﺮار ﮐﯿﺮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ از‬ ‫ﻧﻮع ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﳏﺘﻮی ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎ، ﻓﺎﯾﺮوال ﻫﺎ، آی دی اس ﻫﺎ، ﮐﺶ ﻫﺎ‬ ‫و اس اس آف ﻟﻮدر ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﲤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺴﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ زﯾﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﯾﻚ ﻣﺮﻛﺰ داده و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﺷﺪن ﻛﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي آن ﻣﻮرد‬
 33. 33. ‫ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .‬ ‫ﺷﻜﻞ 01‬
 34. 34. ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‬ ‫ﻓﺼﻞ 2‬ ‫ﻓﺼﻞ 3‬ ‫زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده‬
 35. 35. ‫1-3- ﻣﻌﻤﺎری زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده ) دﯾﺘﺎﺳﻨﱰ (‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﺘﺎﺳﻨﱰ ﺳﺎزﻣﺎن... ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:‬ ‫اﺟﺰای ﻣﻌﻤﺎری زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﯾﺘﺎﺳﻨﱰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺳﺎزﻣﺎن ..... ، در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.‬ ‫ا- اﺳﱰاﺗﮋی ﻃﺮح‬ ‫2 - اﺑﻌﺎد ﳏﯿﻂ اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫3 - ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ ) ﮐﻒ ﻣﺮﺗﻔﻊ ‪( Access Floor‬‬ ‫4- ﺳﻘﻒ‬ ‫‪Heating Ventilating and Air‬‬ ‫5- ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮای ﳏﯿﻂ اچ وی ای ﺳﯽ‬ ‫)‪Conditioning( HVAC‬‬ ‫6-ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ‪Firefighting‬‬ ‫7- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آی ﭘﯽ ﮐﻤﺮا« اﮐﺴﺲ دور ‪Access door - IP Camera‬‬ ‫8 - ﮐﺎﺑﻠﮑﺸﯽ دﯾﺘﺎ و ﺑﺮق ‪Structured Cabling‬‬ ‫9-‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ وان ﭘﺎور‬ ‫‪Power‬‬ ‫1-1-3- اﺳﱰاﺗﮋی ﻃﺮح‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ‬ ‫اﯾﻤﻦ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﺗﯽ آی ای 249‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫1‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫)ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ دﯾﺘﺎ ﺳﻨﱰ اﺳﺖ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫داده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺮح دﯾﺘﺎ ﺳﻨﱰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﯿﺮ 2‬ ‫2‬ ‫)ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫06% اﻟﯽ 07% اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ. ( از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺬﮐﻮر را‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.‬
 36. 36. ‫ﺷﮑﻞ 21‬ ‫2-1-3 اﯾﺠﺎد ﳏﯿﻂ اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ داده‬ ‫ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﯾﺘﺎﺳﻨﱰ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﳒﺎم ﳏﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫اﺑﻌﺎد ﳏﯿﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬ ‫ ﻣﱰاژ ﳏﯿﻂ در ﺣﺎل ﮐﻨﱰل از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ‪‬ﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ‬‫ ﻣﻘﺪار ﲡﻬﯿﺰات و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺘﺎﺳﻨﱰ ﮐﻨﱰل و راﻫﱪی‬‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.‬
 37. 37. ‫1-2-1-3- ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﳏﯿﻂ اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﳏﯿﻂ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد اﺗﺎق ﻫﺎی‬ ‫ای آر‬ ‫2‬ ‫و ﺗﯽ آر‬ ‫3‬ ‫ﳘﺰﻣﺎن ﳏﺎﺳﺒﻪ ﳕﻮد. ﲠﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﺗﺎق در‬ ‫ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﻟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ‬ ‫ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ.‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫4‬ ‫و در‬ ‫ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯽ اس اس ﺗﯽ 0354 ، ﻣﺮا ﺣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﳏﯿﻂ‬ ‫اﺗﺎق دﯾﺘﺎﺳﻨﱰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ 1- ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻒ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﳏﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و‬ ‫در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ 8 ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎری ﳎﺰا ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯽ آر و ای آر‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ.‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ : ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﲠﱰاﺳﺖ 02%‬ ‫از ﻣﱰاژﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺴﺮﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﱰاژ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ. ﻣﻘﺪار 8‬ ‫ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎری، ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﻣﯽ رود. اﮔﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎری ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺪازه ﺗﯽ آر وای‬ ‫آر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ 2- ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻒ، ﺑﺮ 32 ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ) 052 ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ(‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ادوات‬ ‫ﺑﯽ ای اس ﮐﻪ ﺗﯽ آر و ای آر ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻠﮑﺸﯽ ﺑﮏ ﺑﻮن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آ‪‬ﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫آﯾﺪ.‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ 3- ﺗﻌﺪاد ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎری در 7% ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ )57% ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ( و‬ ‫ﺗﻌﺪاد ادوات ﺑﯽ ای اس در 2% )52% ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ( ﺿﺮب ﺷﻮد ﺗﺎ اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺗﯽ آر و ای آر ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ و ﳘﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ادوات داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام‬ ‫ﻧﯿﺰ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.‬ ‫2‬ ‫249 ‪TIA‬‬ ‫3‬ ‫2 ‪Tier‬‬ ‫4‬ ‫‪Data Center Room‬‬
 38. 38. ‫درﺿﻤﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎری ﮐﻤﱰ از 002 ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺗﯽ آر و ای آر ﻧﺒﺎﯾﺪ از 41 ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ 051 ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ( ﮐﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫در ﺷﮑﻞ ، ﳏﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﲤﺎﻣﯽ ﲡﻬﯿﺰات و ﳏﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ داده )‬ ‫ﯾﻮ ﭘﯽ اس 1، ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮا2 ، ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ 3 ، ﮐﻒ ﻫﺎی دﺳﱰﺳﯽ ، اﺗﺎق‬ ‫اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ4 ، اﺗﺎق ﮐﺎر5 ، در دﺳﱰﺳﯽ6 و ﻏﯿﺮه ..(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺷﻜﻞ 31‬ ‫3-1-3-ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ )ﮐﻒ ﻣﺮﺗﻔﻊ(‬ ‫5‬ ‫ﯾﮏ ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻒ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﮑﺎن‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﮐﻒ اﺗﺎق ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﳕﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﳘﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آ‪‬ﺎ ﮐﻒ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫5‬ ‫‪Access floor‬‬
 39. 39. ‫ﮐﻒ ﻫﺎی دﺳﱰﺳﯽ اﻏﻠﺐ در اﺗﺎق ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﲡﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ‬ ‫روﻧﺪ و دارای ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﱰاق ﯾﺎﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫دﺳﱰﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ زﻟﺰﻟﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ.‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻒ ﮐﺎذب ﺑﺮای اﻫﺪاف ﲥﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﻋﺒﻮر‬ ‫ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫1-3-1-3- ارﺗﻔﺎع ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از 051 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﱰ ) 6 اﯾﻨﭻ (‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ارﺗﻔﺎع آن را ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﲡﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ‬ ‫در آن و ﺑﺎر ﻗﺮار ﮐﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی آن و ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ ﳏﯿﻂ اﺗﺎق ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﳕﻮد.‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﲥﻮﯾﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻃﻔﺎء در وﺳﻂ و ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی دﯾﺘﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮق در ﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﲠﱰﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق 02 ﺗﺎ 05‬ ‫ﺳﺎﻧﺘﯽ‬ ‫ﻣﱰ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫2-3-1-3- اﺟﺰاء ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ‬ ‫ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻒ ﻓﺮﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬‫ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺮ ﮐﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫ ﭘﺎ ﺳﺘﻮ‪‬ﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ‬‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﭘﺎ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ در آ‪‬ﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )‬‫ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ (‬ ‫ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر ﮐﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﭘﺎ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ 006 اﻟﯽ 054 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﱰ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ ) 42-81 اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ( ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.‬ ‫- ﲠﱰ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﺿﺪ رزوﻧﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
 40. 40. ‫3-3-1-4- ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﮐﻒ ‪‬ﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﮐﻒ ‪‬ﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮی آن ﺑﺴﺘﮕﯽ‬ ‫دارد. وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ در ﯾﮏ اداره ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ‬ ‫ارﺗﻔﺎع آن 002 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﱰ ) 6 اﯾﻨﭻ ( ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ : اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫1‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ 051‬ ‫ﻣﯿﻠﯽ ﻣﱰ )6 اﯾﻨﭻ( در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﯽ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﲡﻬﯿﺰات ﮐﺎﺑﻠﯽ ، ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫002 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﱰ) 8 اﯾﻨﭻ( ارﺗﻔﺎع ﻻ زم اﺳﺖ.‬ ‫ در اﺗﺎق ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﻪ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻃﻔﺎء و‬‫ﮐﺎﻧﺎ ﳍﺎی ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮا ) اچ وی ای ﺳﯽ (‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ‪‬ﺎﯾﯽ ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﯿﻦ 002 - 003 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﱰ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫- ﲤﺎم اﺟﺰاء ﻓﻠﺰی ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ ،‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮔﺮ اﻧﺪﯾﻨﮓ و ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.‬ ‫ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ : ﲠﱰ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﺷﺪ و‬‫ﺟﺰء رده ای ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ان اف ﭘﯽ ای 6552 و ای‬ ‫اس ﺗﯽ ام 48- 710‬ ‫)روﺷﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺷﺘﻌﺎل زاﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻒ( ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﲠﱰﯾﻦ ﳓﻊ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﻧﻞ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎی ﳘﺮاه‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺟﺪول زﯾﺮ، ﳕﻊ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﮐﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﯽ دﻫﺪ.‬ ‫ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﭘﺎﻧﻞ‬ ‫اﺗﺎق‬ ‫6‬ ‫552‪NFPA‬‬ ‫7‬ ‫10-48‪ASTM‬‬ ‫ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﺷﯽ‬
 41. 41. ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺎدوام‬ ‫ادارات‬ ‫ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ‬ ‫ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺟﺪول‬ ‫1‬
 42. 42. ‫4-3-1-4- ﻇﺮﻓﯿﺖ ﲢﻤﻞ ﺑﺎر‬ ‫در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆﻣﺴﻪ اﺣﺪاث ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ‬ ‫1‬ ‫و ﺳﻘﻔﯽ ﺳﯽ ای اس ای‬ ‫ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد وﯾﮋه اﺗﺎق‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺑﺎرﮔﺬاری ﻫﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ) ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ( و‬ ‫ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را ﲢﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد‬ ‫ﺑﺎرﮔﺬاری ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ‬ ‫اﺗﺎق ﲡﻬﯿﺰات‬ ‫) ‪Medium‬‬ ‫) ‪4.8 kpa ( tool lbf/ft‬‬ ‫ﺑﺎرﮔﺬاری‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫) ‪8.8 KN ( 2000 lfb‬‬ ‫‪(duty‬‬ ‫ادارات ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫) ‪2.4 kpa ( 50 lbf/ ft‬‬ ‫ﺟﺪول 2‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﭘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﮔﺬاری دﯾﻨﺎ ﻣﯿﮑﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ. اﭘﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ.‬ ‫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺘﺎدن اﺷﯿﺎء (‬‫- اﺷﯿﺎء دوار ) ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﭼﺮﺧﯽ (‬ ‫ﺑﻪ ﳘﯿﻦ ﳊﺎظ ﲠﱰ اﺳﺖ ﻫﻨﮑﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن در ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫دارای ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در‬ ‫ﺧﺼﻮص اﭘﻦ ﻣﻮارد را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺻﺪا ﻫﻨﮑﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬‫ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬‫- ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
 43. 43. ‫ﺷﮑﻞ 41و و 51 ﳕﺎی ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫دﻫﻨﺪ‬ ‫. ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ، در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﻫﻮا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻒ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.‬ ‫ﺷﮑﻞ 41- ﳕﺎﯾﯽ از ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ از ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺷﮑﻞ 51- ﳕﺎﯾﯽ از ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ از زﯾﺮ‬
 44. 44. ‫4-1-3- ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ در ﯾﮏ اﺗﺎق ای آر و ﺗﯽ آر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻒ‬ ‫‪‬ﺎﯾﯽ ای اف اف‬ ‫1‬ ‫3 ﻣﱰ‬ ‫) 01 ﻓﻮت( ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮارد و ﻧﮑﺎت زﯾﺮ در‬ ‫اﭘﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﺋﺰ اﳘﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ ﲠﱰ اﺳﺖ در ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﲡﻬﯿﺰات ﮐﺎذب و ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ‬‫ﻧﺼﺐ ﻧﺸﻮد. وﺟﻮد ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻃﻮﺑﺖ در‬ ‫ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎن ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ و ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﭘﺮ‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬ ‫ ﻋﺒﻮر ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از روی ﺳﻘﻒ و زﺑﺮ‬‫ﺳﻘﻒ اﺗﺎق) ﻣﺮﮐﺰ داده ( اﮐﯿﺪا ﳑﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﲠﱰ اﺳﺖ‬ ‫از اﺑﺘﺪا اﯾﻦ اﺗﺎق در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮا ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺢ ﻋﻨﻮان در ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت،‬ ‫ﻟﻮﻟﻪ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﻋﺒﻮری‬ ‫اﺻﻠﯽ،‬ ‫دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫رﺧﺘﺸﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺸﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد‬ ‫اﺧﺘﻼل در اﺗﺎق دﯾﺘﺎﺳﻨﱰ ﻧﺸﻮد.‬ ‫ ﲠﱰ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی دﭘﺘﺎ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی‬‫اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﲥﻮﯾﻪ، اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ‬ ‫ﳎﺰا و ﳏﮑﻢ ﻣﻬﺎر ﮔﺮدﻧﺪ.‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﲠﱰ اﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻃﻔﺎء‬ ‫ﺣﺮﯾﻖ از ﻧﻮع ﺧﺸﮏ‬ ‫اﺳﻨﻘﺎده ﺷﻮد.‬ ‫ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﯿﺮی از اﯾﺠﺎد رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺷﺪن‬‫اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﲥﻮﯾﻪ )اچ وی ای ﺳﯽ( ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ‬ ‫دﺳﱰﺳﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﲤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﯿﺮی از ﭼﮑﻪ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﲨﻊ ﺷﺪن‬ ‫ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺳﺮد ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﻪ آ‪‬ﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.‬ ‫ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﭘﺖ وی ﻫﺎی اﻓﻘﯽ اﻟﺰاﻣﺎ از ﺳﯿﻨﯽ، ﻟﻮﻟﻪ و ﲡﻬﯿﺰات‬‫ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺟﺰای ﺳﻘﻒ اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد :‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺖ وی ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط و اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎی‬‫دﯾﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
 45. 45. ‫ در ردﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﺖ وی ﻫﺎ و روﺷﻨﺎﯾﯽ.‬‫ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﲥﻮﯾﻪ)اچ وی ای ﺳﯽ(.‬‫ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.‬‫ﺷﮑﻞ ﺷﮑﻞ ﺷﮑﻞ 71 ﳕﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻣﺮﮐﺰ داده را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫61و و ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ و از ﻓﺎﺻﻠﻪ ای دورﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.‬ ‫ﺷﮑﻞ 61- ﳕﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ از ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﺷﻜﻞ 71‬ ‫5-1-3- ﮐﻨﱰل ﳏﺒﻄﯽ ) ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮا ( اچ وی ای ﺳﯽ‬ ‫ﮐﻨﱰل ﳏﯿﻄﯽ ﺟﻬﺖ ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻫﻮای ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت و‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ‬
 46. 46. ‫داده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارت زا و ﲡﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ‬ ‫اﻓﺰاری ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﱰل ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﳒﺎم اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ.‬ ‫1-5-1-3- ﮐﻨﱰل ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫در ﮐﻨﱰل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮا اچ وی ای ﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﲡﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص )42 ﺳﺎﻋﺘﻪ و در ﲤﺎم اﯾﺎم ﺳﺎل ( اﯾﻦ ﮐﻨﱰل را ﺑﻪ اﺟﺮا در‬ ‫آورد. ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﳘﯿﺸﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫اچ وی ای ﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﯽ آر ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﲠﱰﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ ﻓﻨﺮﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ دارد :‬ ‫ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ اﺗﺎق و ﳊﺎظ ﮐﺮدن آن ﺟﻬﺖ ﺣﺠﻢ ورود و ﺧﺮوج ﻣﯿﺰان‬‫ﻫﻮا‬ ‫ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﲡﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ‬‫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از زﻧﮓ زدﮔﯽ در ﲡﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ‬‫اﻓﺰاری‬ ‫ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی در اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎﳍﺎ در‬‫ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ دﺳﱰﺳﯽ‬ ‫ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻓﱳ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺰان دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫ﮐﻪ در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺪ ﲥﻮﯾﻪ‬ ‫ﻫﻮا را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﳕﻮد :‬ ‫ﺑﺮای اﺗﺎﻗﻬﺎی ﳐﺎﺑﺮاﺗﯽ‬ ‫ﳏﺪوده دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﯿﻦ 51 ﺗﺎ 53 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎ ﺑﯿﻦ 5 +‬ ‫-‬ ‫درﺟﻪ دﻣﺎی‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﲡﻬﯿﺰات ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﳏﯿﻂ ﮐﺎر ﳎﺎور ﺑﺎ ﺷﺪ و رﻃﻮﺑﺖ آن ﮐﻤﱰ‬ ‫از‬ ‫)58%(‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫داﺷﺘﻪ‬
 47. 47. ‫ﺷﻮد.‬ ‫ﺑﯿﻦ 2 ﺗﺎ 81 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﲡﻬﯿﺰات ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ )55% ﺗﺎ 03% (‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺟﺪول 3‬
 48. 48. ‫ﺷﮑﻞ و ﺷﮑﻞ دو ﳕﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﲥﻮﯾﻪ ﻫﻮا در ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫داده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.‬ ‫ﺷﮑﻞ 81- ﳕﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﲥﻮﯾﻪ دﯾﺘﺎ ﺳﻨﱰ‬ ‫ﺷﮑﻞ 91- ﳕﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﲥﻮﯾﻪ دﯾﺘﺎ ﺳﻨﱰ‬
 49. 49. ‫2-5-1-3- ﮐﻨﱰل ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫در ﳏﯿﻂ اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ داده ﲡﻬﯿﺰات زﯾﺎدی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آ‪‬ﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام از‬ ‫ﲡﻬﯿﺰات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﳐﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫)ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎ، رﮐﻬﺎ، ﺳﺮورﻫﺎ، ﯾﻮ ﭘﯽ اس1 و ﻏﯿﺮه ... (‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای ﻓﻦ ﻫﺎی‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﲠﱰ اﺳﺖ ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ در ﺻﻮرت ) اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ( ﻋﻤﻞ‬ ‫ﲥﻮﯾﻪ را اﳒﺎم دﻫﺪ.‬ ‫ﻓﻦ ﻫﺎ و ﲥﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت دوره ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﮐﺎر ﮐﺮد آ‪‬ﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮوه‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.‬ ‫ﲠﱰ اﺳﺖ ﲥﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارت در داﺧﻞ ﲡﻬﯿﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ رک ﻫﺎ، اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺳﻨﺠﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﻮد و دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺸﱰی‬ ‫دارﻧﺪ در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.‬ ‫3-5-1-3- ﺷﯿﺐ ﺣﺮارﺗﯽ‬ ‫ﺧﭙﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺐ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﺗﺎق ﺳﺮور اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه‬ ‫در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺣﺮارﲥﺎی اﺿﺎﻓﻪ و‬ ‫ﻣﻀﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ اﲣﺎذ ﺷﻮد.‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در 6/0 ﻣﱰی ) 2 ﻓﻮﺗﯽ( ای اف اف و دﯾﮑﺮی در 5/1‬ ‫ﻣﱰی از ای اف اف ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان دو درﺟﻪ ﺣﺮارت ﳐﺘﻠﻒ‬ ‫داﺷﺖ، اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﱰ از 01 درﺟﻪ ﻓﺎر‪‬ﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﲠﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ورودی ﻫﻮا را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﲠﱰﯾﻦ روش اﺻﻼح ﺷﻮد.‬ ‫اﻟﺰا ﻣﺎت ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﱰل ﳏﯿﻄﯽ در اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫- دارای ﲡﻬﯿﺰات اچ وی ای ﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﳎﺰا ﺑﺎﺷﺪ.‬
 50. 50. ‫ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اچ وی ای ﺳﯽ اﺻﻠﯽ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت‬‫ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ اچ وی ای ﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺘﻮان از اچ وی ای ﺳﯽ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﳕﻮد.‬ ‫ رﻃﻮﺑﺖ ﳏﯿﻂ ﮐﻨﱰل ﮔﺮدد.‬‫ ﮐﻨﱰل ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮاﮐﯽ‬‫ ﲠﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی‬‫از ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر و اﯾﺠﺎد اﻟﮑﱰﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺰ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎ روﮐﺶ‬ ‫ﺳﺮا ﻣﯿﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﯾﮏ دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.‬ ‫ ورودی ﮐﺎﻧﺎ ﳍﺎی ﲥﻮﯾﻪ ﲠﱰ اﺳﺖ در ﻣﮑﺎ‪‬ﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﱰی‬‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﲡﻬﯿﺰات و ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری‬ ‫ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ : ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ 2 ﺗﺎ 3 ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﲥﻮﯾﻪ‬ ‫را اﳒﺎم دﻫﺪ وﻟﯽ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎﺳﻨﱰاﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ده‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮﺑﯿﺸﱰازاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﲥﻮﯾﻪ ﮔﺮدد.‬ ‫4-5-1-3- رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﺳﺨﺖ اﻓﺰ ارﻫﺎی آ‪‬ﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮور زﻣﺎن از ﻋﻤﺮ آ‪‬ﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﲠﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ‬ ‫و ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮد را در ﯾﮏ دﻣﺎی رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﲠﱰ اﺳﺖ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﱰل رﻃﻮﺑﺖ ﳏﯿﻄﯽ‬ ‫ﺑﺼﻮرت داﺋﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬ ‫ﺑﺎﻻ رﻓﱳ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺮات ﺷﺒﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﲡﻬﯿﺰات ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﲣﺮﯾﺐ ﲡﻬﯿﺰات اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ و زﻧﮓ زدﮔﯽ آ‪‬ﺎ و ﲣﺮﯾﺐ‬ ‫اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
 51. 51. ‫ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ 54 ﺗﺎ 06 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در‬ ‫ﲡﻬﯿﺰات ﻓﻌﺎل‬ ‫1‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﲠﱰﯾﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﯿﻦ 53 ﺗﺎ 03 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ: ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﻧﯿﺎز ﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻫﺎی ﻓﯿﻠﱰﯾﻨﮓ در ﲡﻬﯿﺰات اچ وی ای ﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ و‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ ﳏﯿﻂ درﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫5-5-1-3- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﱰل زﯾﺴﺖ ﳏﯿﻄﯽ ﺑﺮای‬ ‫اﺗﺎﻗﻬﺎی ای آر و ﺗﯽ آر‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺴﺖ ﳏﯿﻄﯽ‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت‬ ‫دﻣﺎ‬ ‫12-81 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ) 57-46 درﺟﻪ‬ ‫ﻓﺎر‪‬ﺎﯾﺖ(‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺠﯽ‬ ‫)54% - 03%(‬ ‫اﺗﻼف ﺣﺮارﺗﯽ‬ ‫005-007 ‪ Btu‬ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ‬ ‫ﺟﺪول 4‬ ‫ﺷﮑﻞ 02 ﳕﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻒ اﺗﺎق دﯾﺘﺎ ﺳﻨﱰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺷﮑﻞ 02- ﳕﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻒ اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰ داده‬

×