فن آوري ATI Eyefinity

288
-1

Published on

فن آوري ATI Eyefinity

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
288
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

فن آوري ATI Eyefinity

  1. 1. ‫عنوان مقالو :‪ATI Eyefinity Technology‬‬ ‫ارائو كننده : فاطمو شريفي‬
  2. 2. ‫فه آوري ‪ATI Eyefinity‬‬ ‫پزداسًذٍ ُای گزافیکی تزای تیغ اس یک دَُ اسحذاکثز دّخزّجی ُوشهاى ّ هظتقل پؼتیثاًی هی کزدًذ. اهزّسٍ تا تزکیة چٌذ‬ ‫پزداسًذٍ گزافیکی رّی یک کارت گزافیکی یا اطتفادٍ اس چٌذیي کارت گزافیکی رّی یک کاهپیْتز هی تْاى درتزخی هْارد استیغ‬ ‫اس دّ صفحَ ًوایغ اطتفادٍ کزد. اها ػزکت ‪ AMD‬تا ػزضَ هحصْالت طزی پٌج خْد تحْل ػظیوی را درایي سهیٌَ ایجاد کزدٍ.‬ ‫تَ طْری کَ پزداسًذٍ ُای گزافیکی ایي طزی قاتلیت پؼتیثاًی اسحذاکثز ػغ خزّجی گزافیکی تَ طْر هظتقل ُّوشهاى را دارًذ (‬ ‫تصْیز1). فٌاّری چٌذیي صفحَ ًوایغ ‪ ATI Eyefinity‬گاهی رّ تَ جلْدرکاهپیْتزُا تَ ػوار هی آیذ. تَ کارگیزی ػغ صفحَ‬ ‫ًوایغ هثتٌی تز ‪DisplayPort‬یک رّع تظیارهِیج تزای غْطَ ّرػذى در تاسی ُای کاهپیْتزی یا ایجاد یک صفحَ ًوایغ‬ ‫تظیارػزیض اطت. ایي ّیژگی جذیذ ُوچٌیي تَ کارتزاى اهکاى هی دُذ تا ُشیٌَ کوتزی را تزای دطت یافتي تَ ّضْح تصْیز‬ ‫تاالتزّ صفحات ًوایؼی ػزیض تزصزف کٌٌذ. تَ ػٌْاى هثال، تَ جای خزیذ یک صفحَ ًوایغ ػزیض، کارتز هی تْاًذ طَ صفحَ‬ ‫ًوایغ ًْسدٍ ایٌچی خزیذاری کٌذ کَ تَ طْر قطغ اس ًظز قیوت تظیارهٌاطة تزخْاُذ تْد. درضوي، ایي ّیژگی تَ کارتزاى اهکاى‬ ‫ه ی دُذ تا ٌُگام خزیذ کاهپیْتز سیاد ًگزاى صفحَ ًوایغ ًثاػٌذ، سیزا درآیٌذٍ قادر خْاٌُذ تْد تا افشّدى یک صفحَ ًوایغ دیگز تَ‬ ‫طیظتن ّضْح تصْیز ّ اتؼاد صفحَ ًوایغ خْد را افشایغ دٌُذ.‬ ‫تَ تاسگی ػزکت ‪ AMD/ATI‬فٌاّری پیؼزفتَ جذیذی تَ ًام ‪ ATI Eyefinity‬هؼزفی کزدٍ اطت کَ تَ هْجة آى هی تْاى اس یک‬ ‫کارت گزافیکی چٌذیي خزّجی تصْیز دریافت کزد. ایي فٌاّری ػصز جذیذی را تزای ػالقَ هٌذاى تَ تاسی ُای کاهپیْتزی ّ‬ ‫کارتزاًی کَ ًیاسهٌذ صفحات ًوایغ هتؼذد تزای هؼاُذٍ تصاّیز ُظتٌذ، فزاُن هی کٌذ‬ ‫تَ تاسگی ػزکت ‪ AMD/ATI‬فٌاّری پیؼزفتَ جذیذی تَ ًام ‪ ATI Eyefinity‬هؼزفی کزدٍ اطت کَ تَ هْجة آى هی تْاى اس یک‬ ‫کارت گزافیکی چٌذیي خزّجی تصْیز دریافت کزد. ایي فٌاّری ػصز جذیذی را تزای ػالقَ هٌذاى تَ تاسی ُای کاهپیْتزی ّ‬ ‫کارتزاًی کَ ًیاسهٌذ صفحات ًوایغ هتؼذد تزای هؼاُذٍ تصاّیز ُظتٌذ، فزاُن هی کٌذ. اکٌْى تا تِزٍ گیزی اس ایي فٌاّری هی تْاى‬ ‫اس ّضْح تصْیز تظیار تاال در تاسی ُا تِزٍ گزفت ّ ُوچٌیي تَ طْر ُوشهاى اس حذاکثز ػغ صفحَ ًوایغ هظتقل اطتفادٍ کزد .‬ ‫اگز اس ػالقَ هٌذاى تَ تاسی ُای کاهپیْتزی ُظتیذ، تَ احتوال در تزخی اس تاسی ُا ایي احظاص را داػتَ ایذ کَ اگز دارای تؼذاد‬ ‫صفحات ًوایغ تیؼتز یا حتی تشرگ تزتْدیذ، هی تْاًظتیذ طادٍ تزهْاًغ ّ هؼکالت تاسی را پؼت طز تگذاریذ. اگزُن جشء آى دطتَ‬ ‫اس کارتزاًی ُظتیذ کَ ُوشهاى اس چٌذیي تزًاهَ هختلف اطتفادٍ هی کٌیذ، تَ طْرحتن اسکْچکی یک صفحَ ًوایغ گالیَ داریذ.ّاقؼا‬ ‫فکزهی کٌیذ تَ چٌذ صفحَ ًوایغ تزای اًجام کارُای هْردػالقَ خْد ًیاسداریذ؟ قطؼا هی داًیذ کَ تا اطتفادٍ اسکارت ُای گزافیکی‬ ‫رایج اهزّسی هی تْاى اس حذاکثزدّ صفحَ ًوایغ تَ طْرُوشهاى اطتفادٍ کزد، اها تزای اطتفادٍ اس تیغ اسدّصفحَ ًوایغ چَ راٍ‬ ‫حلی را پیؼٌِاد هی کٌیذ؟ لطفا در پیؼ ٌِادُای خْد تَ قیوت ُن تْجَ کٌیذ. درایي هقالَ قصذ دارین ػوا را تا فٌاّری جذیذ‬ ‫ػزکت ‪ AMD/ATI‬کَ هْجة تِزٍ گیزی اس چٌذ صفحَ ًوایغ تَ طْر ُوشهاى هی ػْد، آػٌا کٌین.‬ ‫1‬
  3. 3. ‫چند خروجی ىمزمان‬ ‫در گذػتَ تٌِا کارتزاى حزفَ ای اس چٌذ صفحَ ًوایغ تزای کارتزدُای خْد اطتفادٍ هی کزدًذ. اها اهزّسٍ در تیؼتز صٌایغ هاًٌذ‬ ‫گاس، ًفت، پشػکی، طیظتن ُای هالی ّ اداری ّ حتی در تخغ طزاحی گزافیک ّ تزًاهَ ًْیظی تَ تیغ اس یک صفحَ ًوایغ ًیاس‬ ‫اطت. درطی طال ُای گذػتَ اهکاى اطتفادٍ اسچٌذ صفحَ ًوایغ تزای ُزکظی فزاُن ًثْد، سیزا صفحَ ًوایغ ُا ی ‪ CRT‬تَ دلیل‬ ‫اتؼادی کَ داػتٌذ فضای سیادی را اػغال هی کزدًذ ّصفحَ ًوایغ ُای ‪ً LCD‬یش قیوت تظیارتاالیی داػتٌذ. درتزخی هْارد ًیش‬ ‫تزای اطتفادٍ اس چٌذ صفحَ ًوایغ السم تْد یک طخت افشار اضافی تا قیوتی تظیار گزاى خزیذاری ػْد. اها ایي هؼکالت اهزّسٍ‬ ‫تقزیثا تزطزف ػذٍ اطت. تَ طْری کَ قیوت صفحَ ًوایغ ُای ‪ LCD‬کاُغ یافتَ ّ تَ طادگی قاتل تِیَ ُظتٌذ ُّوچٌیي تیؼتز‬ ‫کارت ُای گزافیکی رایج تذّى ًیاستَ طخت افشار اضافی هی تْاًٌذ حذاکثزدّ تصْیزتَ طْرهظتقل ّ ُوشهاى ًوایغ دٌُذ. تا ّجْد‬ ‫کاُغ قیوت ‪ُ LCD‬ا ّهؼزفی راتط ُای ّیذئْیی جذیذ، ػزکت ‪ AMD‬تْاًظتَ راٍ کار جذیذی را تزای اطتفادٍ اسچٌذ صفحَ ًوایغ‬ ‫ّخزّجی ُوشهاى ارائَ کٌذ. ُواى طْر کَ هی داًیذ کارت ُای گزافیکی تزای اًتقال تصاّیز تَ صفحَ ًوایغ تَ هثذل آًالْگ تَ‬ ‫دیجیتال درُزخزّجی گزافیکی ًیاس دارًذ. تَ دلیل پیچیذگی هذارُای ایي هثذل، اطتفادٍ اس طَ یا چِارهثذل تزای فزاُن کزدى طَ یا‬ ‫چِار خزّجی ُوشهاى اهکاى پذیزًیظت. راتط ‪ً Dual-Link DVI‬یش یک راتط دیجیتال اطت. تزای ُز خزّجی صفحَ ًوایغ تَ‬ ‫پیي ُای ّرّدی ّخزّجی تظیار سیادی اس پزداسًذٍ گزافیکی ّ ُوچٌیي هٌثغ فزکاًظی اختصاصی ًیاس اطت. تٌاتزایي ‪ AMD‬تزای‬ ‫آى کَ تتْاًذ هحصْالت خْد را تا چٌذخزّجی ُوشهاى ػزضَ کٌذ تَ راتط پیؼزفتَ تزی ًیاس داػت.‬ ‫درطال 4002 هیالدی گزُّی اس ػزکت ُای کاهپیْتزی راتط خزّجی گزافیکی جذیذ ّ قذرتوٌذی تَ ًام‪ Display port‬ػزضَ‬ ‫کزدًذ. ػزکت ‪ ATI‬کَ یکی اس ػزکت ُای ػضْ ایي گزٍّ تْد در آى سهاى ّػذٍ داد تا تْطط ایي درگاٍ تؼذاد خزّجی ُای‬ ‫گزافیکی را ًیش افشایغ دُذ ‪ . DisplayPort‬تزخالف دیگز راتط ُای دیجیتال ًیاسهٌذ فزکاًض اختصاصی تزای ُز خزّجی‬ ‫گزافیکی ًیظت. در حقیقت، دادٍ ُا تا طزػت 1/26 یا 2/7 گیگاتایت تزثاًیَ درُزهظیز اًتقال دادٍ هی ػًْذ. درایي طزاحی یک‬ ‫هٌثغ فزکاًض هزجغ هی تْاًذ فزکاًض ُای هْرد ًیاس تزای ُز ّطیلَ را فزاُن کٌذ . تٌاتزایي چٌذیي صفحَ ًوایغ هثتٌی‬ ‫تز ‪DisplayPort‬اسایي هٌثغ اطتفادٍ خْاٌُذ کزد . درهجوْع ایي راتط تا تؼذاد پیي ُای ّرّدی/ خزّجی یکظاى تا ‪Sligle-Link‬‬ ‫‪DVI‬هی تْاًذ در یک هظیز ‪ Full Speed DisplayPort‬پٌِای تاًذ تیؼتزی را فزاُن کٌذ. افشایغ پٌِای تاًذ هْجة افشایغ‬ ‫ّضْح تصْیز، ًزخ تاسٍ طاسی تصْیز ّ ػوق سًگ هی ػْد. اکٌْى ‪ AMD‬تا اطتفادٍ اس هشایای راتط ‪ DisplayPort‬فٌاّری‬ ‫جذیذی تَ ًام ‪ Eyefinity‬ػزضَ کزدٍ اطت.‬ ‫تَ کارگیزی ػغ صفحَ ًوایغ هثتٌی تز ‪ DisplayPort‬یک رّع تظیارهِیج تزای غْطَ ّرػذى در تاسی ُای کاهپیْتزی یا ایجاد‬ ‫یک صفحَ ًوایغ تظیارػزیض اطت. .‬ ‫ایي ّیژگی جذیذ ُوچٌیي تَ کارتزاى اهکاى هی دُذ تا ُشیٌَ کوتزی را تزای دطت یافتي تَ ّضْح تصْیز تاالتز ّ صفحات ًوایؼی‬ ‫ػزیض تزصزف کٌٌذ.‬ ‫2‬ ‫تَ ػٌْاى هثال، تَ جای خزیذ یک صفحَ ًوایغ ػزیض، کارتز هی تْاًذ طَ صفحَ ًوایغ ًْسدٍ ایٌچی خزیذاری کٌذ کَ تَ طْر‬ ‫قطغ اس ًظز قیوت تظیارهٌاطة تز خْاُذ تْد.‬
  4. 4. ‫درضوي، ایي ّیژگی تَ کارتزاى اهکاى هی دُذ تا ٌُگام خزیذ کاهپیْتز سیاد ًگزاى صفحَ ًوایغ ًثاػٌذ، سیزا در آ یٌذٍ قادر خْاٌُذ‬ ‫تْد تا افشّدى یک صفحَ ًوایغ دیگز تَ طیظتن ّضْح تصْیز ّ اتؼاد صفحَ ًوایغ خْد را افشایغ دٌُذ.‬ ‫بررسی فناوری ‪ Eyefinity‬در ‪Radeon HD‬‬ ‫‪ AMD‬تَ ایي دلیل ‪ Radeon HD 5870 Eyefinity Edition‬را طاختٌذ چْى تاّر دارًذ کَ تؼضی اس گیوزُا لذت ّصف‬ ‫ًاػذًی را تجزتَ خْاٌُذ کزد اگز تا تیغ اس طَ هاًیتْر تاسی کٌٌذ. ایي کارت گزافیک ػالٍّ تز قاتلیت اتصال تَ 6 هاًیتْر دارای‬ ‫2 ‪GB‬حافظَ 5‪ DDR‬اطت کَ ًظز کظاًی کَ ػالقَ تَ ‪ً Eyefinity‬ذارًذ را ًیش جلة هی کٌذ.‬ ‫‪ATIEyefinity‬فٌاّری اتذاء ػذٍ تْطط ػزکت ‪ AMD‬اطت کَ اس یک کارت گزافیک هی تْاى تَ 6 هاًیتْر تصْیز داد، ایي ػغ‬ ‫هاًیتْر تَ دّ ردیف تقظین هی ػًْذ ایي دّ ردیف هی تْاًٌذ یک تصْیز تظیار تشرگ را ًوایغ دٌُذ ّ یا ُز 3 هاًیتْر یک تصْیز‬ ‫را ًوایغ دٌُذ یؼٌی در هجوْع دّ تصْیز تشرگ هتفاّت تزرّی ُز ردیف. یک حالت ػجیة ّ غزیة دیگز ُن هوکي اطت 5‬ ‫هاًیتْر را در یک ردیف قزار دُیذ ّ ُوگی یک تصْیز ػزیض ّ 063 درجَ را ًوایغ دٌُذ تا تجزتَ ػگفت اًگیش اس تاسی ُای‬ ‫کاهپیْتزی را احظاص کٌیذ.‬ ‫3‬
  5. 5. ‫اها تاسدٍ ّ کاراریی ایي کارت گزافیک چطْرٍ؟ ها کارت گزافیک ‪Asus Nvidia ّ XFX Radeon HD 5870 XXX‬‬ ‫‪ GTX 480 Sapphire 5870 Eyefinity‬تَ رقاتت گذاػتین ، سهاًی کَ تظت در یک هاًیتْر اًجام ػذ تالفاصلَ هتْجَ‬ ‫ػذین کَ ‪ Eyefinity Edition‬طافایز ًوی تْاًذ تَ ‪ XFX‬اّرکالک ػذٍ تزطَ الثتَ اختالف ّاقؼا سیاد ُن ًثْد، 084 ‪Asus GTX‬‬ ‫ُن ّاقؼا اس اّى دّتا ی دیگَ جلْتز تْد پض اگز هی خْاُیذ رّی یک یا دّ هاًیتْر تاسی کٌیذ 084 ‪ Asus GTX‬اًتخاب درطت‬ ‫اطت اها دیگَ خثزی اس حاال ّقت ایي تْد کَ ‪ Eyefinity‬رّ تظت کٌین ّ تٌِا گشیٌَ ها ‪ Sapphire‬تْد، آسهایؼات رّ تا طَ ّ‬ ‫ػغ هاًیتْر ّ در ّضْح تصْیز 06165 080,1‪x‬اداهَ دادین راطتؼْ تخْاُیذ تْ ُیچ کذام اس آسهایؼات ‪ Anti-Aliasing‬را فؼال‬ ‫ًکزدین! هی داًیذ کَ اصال ًوی خْاطتین کٌذی در ػکل گیزی تصْیز احظاص کٌین.‬ ‫در ػغ هاًیتْر قاتل تاسی تْدًذ حتی سهاًی کَ توام جشئیات تصْیز رّی حذاکثز هقذار هوکي 2 ‪ HAWX ّ Far Cry‬دّ تاسی‬ ‫تٌظین ػذًذ الثتَ تؼضی ّقت ُا تؼذاد فز ین تز ثاًیَ یک رقوی هی ػذ! ّلی ّضؼیت تا 3 تا هاًیتْر ّاقؼا خْب تْد هخصْصا سهاًی‬ ‫کَ تخؼی اس جشئیات تصْیز رّ ُن غیزفؼال کزدین.‬ ‫‪ Eyefinity‬دارای 6 تا کاًکتْر ‪ mini-DisplayPort‬اطت ّلی فقط 5 هثذل داخل تظتَ کارت گزافیک ّجْد دارد 2 تا هثذل‬ ‫‪mini-DisplayPort‬تَ ‪ 2 ّ DisplayPort‬تا ‪ mini-DisplayPort‬تَ ‪ ّ DVI‬یک ‪ mini-DisplayPort‬تَ ‪ HDMI‬ایي تَ‬ ‫ایي هؼٌاطت کَ اگز هی خْاُیذ ػغ هاًیتْر را تَ کارت گزافیک طافایز خْد هتصل کٌیذ هی تایظت چِار هثذل دیگز تخزیذ کَ ُز‬ ‫کذام حذّد 01 دالر ُشیٌَ تزایتاى خْاُذ داػت..‬ ‫4‬

×