Your SlideShare is downloading. ×
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
1sw tehran report
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

1sw tehran report

183

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
183
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫گزارش اولین استارتاپ ویکند تهران‬ ‫51 – 71 ؿٟشیٛس 0931‬
 • 2. ‫« تسوِ تعالی »‬ ‫هقذهِ‬ ‫أشٚصٜ ثب سؿذ سىِٙٛٛطی ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٌؼششؽ دػششػی ثٝ ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙشش٘ز، ا٘مالثی دس حٛصٜ وبسآفشیٙی ٚ ظٟٛس وؼت ٚ‬‫وبسٞبی ٘ٛدب دس حبَ ؿىُ ٌیشی اػز. ثٍٙبٜ ٞبی الشلبدی وٛچه ثب ػشٔبیٝ ای ا٘ذن حَٛ ٔحٛس سىِٙٛٛطی ٞب ثٙب ٔی ؿٛ٘ذ ٚ‬ ‫عی ٔذر وٛسبٞی سیشش سػب٘ٝ ٞب ؿذٜ ٚ ػذغ ػٟبْ آٖ ٞب دس ثٛسع ػشضٝ ٔی ٌشدد .‬ ‫ایٗ سٚ٘ذ وٝ دس ػبِٟبی اخیش ثٝ ؿذر ٔٛسد سٛخٝ ٟٔذٞبی وِٙٛٛطی (ػیبسُ، ثشِیٗ، ِٙذٖ ٚ …) لشاس ٌشفشٝ اػز، اوٖٙٛ دس‬ ‫ر‬ ‫ثبصاسٞبی ٘ٛظٟٛس وٝ ٘فٛر ایٙشش٘ز دس آٟ٘ب سؿذ چـٍٕیشی سا سدشثٝ ٔی ٕ٘بیذ دس حبَ ؿىُ ٌیشی اػز. ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٍٙبٜ ٞبی‬ ‫الشلبدی دس ایشاٖ ٘یض دسحبَ ظٟٛس ٞؼشٙذ ٚ ٘ـبٖ اص حشوز ثبصاس ثٝ ػٛی آٔبدٌی ثشای ٔیضثب٘ی ٖ ٌٛ٘ٝ وؼت ٚ وبسٞبػز .‬ ‫ای‬ ‫دغ اص ثشٌضاسی ٔٛفك ۴ دٚسٜ اص خـٙٛاسٜ ٚة ایشاٖ، ػُّ ؿىؼز فؼبِیز ٞبی ایشا٘ی دس فضبی ٔدبصی ٔٛسد ثشسػی ثشٌضاس‬‫وٙٙذٌبٖ لشاس ٌشفز. ؿىؼز فؼبالٖ ایٗ حٛصٜ ػٕذسب ثٝ ۲ دِیُ وٕجٛد دا٘ؾ سدبسی ػبصی ٚ وٕجٛد ػشٔبیٝ وبفی ثٛدٜ ر .‬ ‫اع‬ ‫ایٗ دٚ ػّز ثبػث سٛلف فؼبِیز ٞضاساٖ ٚة ػبیز ایشا٘ی ٌشدیذٜ اػز .‬ ‫ثش ایٗ اػبع ثشٌضاس وٙٙذٌبٖ خـٙٛاسٜ ٚة ایشاٖ، ثشای اِٚیٗ ثبس دس وـٛس ٔٛفك ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی ثشٌضاسی دٚسٜ خٟب٘ی آٔٛصؽ‬ ‫وبسآفشیٙی دس فضبی ٔدبصی ثب ٘بْ اػشبسسبح ٚیىٙذ ٌشدیذ٘ذ.‬ ‫استارتاج ٍیکٌذ‬ ‫دس ثؼیبسی اص وـٛسٞب دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی- سدشثی ثشای ساٜ ا٘ذاصی وؼت ٚ وبسٞبی ٘ٛدب ثشٌضاس ٔی ٌشدد . یىی اص دٚسٜ ٞبی ثیٗ‬ ‫إِّّی ٔٛفك «اػشبسسبح ٚیىٙذ» ٘بْ داسد.‬‫2‬
 • 3. ‫اػشبسسبح ٚیىٙذ یه سٚیذاد آٔٛصؿی-سدشثی (‪ )Experimental Education‬دس ػشاػش د٘یبػز وٝ دس ا٘شٟبی یه ٞفشٝ‬ ‫ثشٌضاس ٔی ٌشدد. دس ایٗ ثش٘بٔٝ ؿشوز وٙٙذٌبٖ دش اٍ٘یضٜ ای ؿبُٔ ثش٘بٔٝ ٘ٛیؼبٖ، ٔذیشاٖ سدبسی، ػاللٕٙذاٖ اػشبسر آح ٞب،‬ ‫ثبصاسیبة ٞبی حشفٝ ای ٚ عشاحبٖ ٌشافیه ٌشد ٜ ْ ٔی آیٙذ سب ا٘شٟبی ٞفشٝ عی ۴۵ ػبػز دشٚطٜ ٞبیی سا آٔبدٜ ٕ٘بیٙذ .‬ ‫دس ایٗ ثش٘بٔٝ خٟب٘ی سب ثحبَ ثیؾ اص ۵۴ ٞضاس ٘فش دس ثیؾ اص ۰۰۰۵ سیٓ ؿشوز ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ.‬ ‫ایٗ ثش٘بٔٝ اص ػبػز ۶ ثؼذاصظٟش سٚص چٟبسؿٙجٝ آغبص ٚ سب ػبػز ۸ ؿت خٕؼٝ ادأٝ داسد. دس ایٗ ثش٘بٔٝ ؿشوز وٙٙذٌبٖ (۰۷‬ ‫اِی ۰۲۱ ٘فش دس ۶ اِی ۰۱ سیٓ) ٍٕٞی دس یه فضبی ٔـششن لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ عی صٔبٖ ۴۵ ػبػز ثبیذ یه ایذٜ سا ثٝ‬ ‫دشٚسٛسبیخ (‪ ٚ )Prototype‬یب حذالُ ٔحلَٛ لبثُ اسائٝ (‪ )MVP‬سجذیُ ٕ٘بیٙذ.‬‫ایٗ ثش٘بٔٝ ثب ٔؼشفی ایذٜ ٞبی ؿشوز وٙٙذٌبٖ دس 06 ثب٘یٝ آغبص ٚ افشاد ثب ا٘شخبة ایذ ٜ ٞبی ثشسش، ثٟششیٗ سیٓ ٞب سا سـىیُ ٔی‬ ‫دٞٙذ. آٟ٘ب دس ا٘شٟبی ٞفشٝ ثش سٚی سٛػؼٝ ٔـششیبٖ، ثشسػی ایذٜ ٚ ػبخز دبیّٛر ثب اػشفبدٜ اص سدشثٝ ٔشثیبٖ حشفٝ ای فؼبِیز‬‫ٔی ٕ٘بیٙذ ٚ دس ثؼذاصظٟش خٕؼٝ ثب اسائٝ دٔٛی ٔحلَٛ خٛد ثٝ ٞیئز داٚساٖ ٚ ػشٔبیٝ ٌضاساٖ، ثبصخٛسدٞبی اسص٘ذٜ ای سا اص آٟ٘ب‬ ‫دسیبفز ٔی ٕ٘بیٙذ.‬ ‫چزا افزاد در استارتاج ٍیکٌذ ضزکت هی کٌٌذ؟‬ ‫٘یٕی اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ دس اػشبسسبح ٚیىٙذ افشاد فٙی (ثش٘بٔٝ ٘ٛیؼبٖ، عشاحبٖ ٚ وذ٘ٛیؼبٖ) ٚ ٘یٕی دیٍش افشاد سدبسی‬ ‫(ثبصاسیبثی، ٔبِی، حمٛلی ٚ ...) ٞؼشٙذ.‬‫۹۲ دسكذ ؿشوز وٙٙذٌبٖ ثشای یبفشٗ ثبعبر خذیذ، ۰۲ دسكذ ثشای ػبخز یه ایذٜ ٚ ٔحلَٛ، ۳۱ دسكذ ثشای ساٜ ا٘ذاصی‬ ‫اسر‬ ‫وؼت ٚ وبس ؿشوز ٔی وٙٙذ. ٘ىشٝ خبِت ایٙدبػز وٝ ۰۸ دسكذ ؿشوز وٙٙذٌبٖ اسسجبعبر خٛد سا ثؼذ اص ٔشاػٓ حفظ ٔی‬ ‫ٕ٘بیٙذ.‬ ‫ضزکت کٌٌذگاى دستاٍردّای فزاٍاًی اس ایي تزًاهِ در سزتاسز جْاى تذست هی آٍرًذ:‬ ‫آهَسش: اػشبسسبح ٚیىٙذ یبدٌیشی اص عشیك اخشاػز. یبدٌیشی ٟٔبسر ٞبی خذیذ ٚ ٘حٜٛ فىش وشدٖ خذیذ .‬ ‫‪‬‬ ‫آضٌایی تا ّوکاراى تجاری: افشادی وٝ ثٝ اػشبسسبح ٚیىٙذ ٔی آیٙذ افشادی خذی وٝ ٔی خٛاٞٙذ وبسی سا ؿشٚع‬ ‫‪‬‬ ‫وٙٙذ. دس ثش٘بٔٝ اسسجبعی سا دبیٝ سیضی ٔی وٙیذ وٝ ٔذر ٞب ادأٝ خٛاٞذ داؿز.‬ ‫ارتثاطات جذیذ: ٔب دس اػشبسسبح ٚیىٙذ اص ٔشثیبٖ ٚ داٚساٖ ثب سدشثٝ اػشفبدٜ ٔی وٙیٓ . ؿشوز وٙٙذٌبٖ ٘یض افشادی‬ ‫‪‬‬ ‫ثب ٟٔبسر ٞبی ٔشؼذد ٞؼشٙذ. دس ایٗ ثش٘بٔٝ اسسجبعبر ٔفیذ فشاٚا٘ی ثذػز ٔی آٚسیذ .‬ ‫کسة هْارت: یه ثش٘بٔٝ ثشای ا٘شٟبی ٞفشٝ وٝ ؿٕب اٚج خاللیز ٚ ٘ٛآٚسی خٛد سا ثىبس ٔی ٌیشیذ، فشكز ٔٙبػجی‬ ‫‪‬‬ ‫ثشای یبدٌیشی ٟٔبسر ٞبی خذیذ اػز. یبدٌیشی یه صثبٖ خذیذ یب آؿٙبیی ثب سٚؽ ٞبی ثبصاسیبثی .‬‫3‬
 • 4. ‫آضٌایی تا راُ اًذاسی کسة ٍ کار : ؿٕب دس ایٗ ثش٘بٔٝ ساٜ ا٘ذاصی یه سدبسر سا ثب ٔشذ ٘بة (‪)Lean Startup‬‬ ‫‪‬‬ ‫یبد ٔی ٌیشیذ.‬ ‫چزا ضزکت ّا/ساسهاى ّا اس استارتاج ٍیکٌذ حوایت هی ًوایٌذ؟‬‫ثغٛس وّی سٚیذادٞبی اػشبسسبح ٚیىٙذ دس سٕبٔی ؿٟشٞب سٛػظ ؿشوز ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ، ؿشوز ٞبی ٘شْ افضاسی ثضسي، كٙذٚق‬ ‫ٞبی ػشٔبیٝ ٌضاسی (‪ )VC‬ثب٘ه ٞب ٚ سِٛیذ وٙٙذٌبٖ دػشٍبٜ ٞبی سىِٙٛٛطی ٔٛسد حٕبیز لشاس ٔی ٌیشد .‬ ‫ثضسٌششیٗ اٞذاف ػبصٔبٖ ٞب ٚ ؿشوز ٞبیی وٝ اص سٚیذاد اػشبسسبح ٚیىٙذ دس ؿٟشٞبی ٔخشّف خٟبٖ حٕبیز ٔی ٕ٘بیٙذ ٔؼشفی‬‫ٚ ٕ٘بیؾ ٔحلٛالر ثٝ وبسثشاٖ دیـٛاصاٖ (‪ ،)Early Adopters‬وـف اػشؼذادٞبی فٙی ٚ سدبسی، سكذ فؼبِیز ٞبی ٘ٛظٟٛس‬ ‫ٚ اسسجبط ثب ؿشوز وٙٙذٌبٖ ٔی ثبؿذ .‬ ‫٘ىشٝ لبثُ سٛخٝ ایٗ اػز وٝ عجك آٔبس ٔٛخٛد ٘بْ ٚ فؼبِیز ؿشوز حبٔی سبثیش فشاٚا٘ی ثش ٔؼیش ایذٜ ٞب ٚ دشٚطٜ ٞب داسد . ثغٛس‬‫ٔثبَ دس ؿٟشی وٝ ٔبیىشٚػبفز ٔؼشمیٕب سٚیذاد ٔحّی سا حٕبیز ٔی ٕ٘بیذ ثؼیبسی اص ایذٜ ٞب حَٛ ٔحٛس ٘شْ افضاسٞبی ٔٛثبیُ‬ ‫ٚیٙذٚص ؿىُ ٔی ٌیشد ٚ یب دس سٚیذاد اػشب٘جَٛ وٝ ؿشوز ‪ PayPal‬حبٔی ثشٌضاسی ثٛد، ثؼیبسی اص ایذٜ ٞب ثب ثٟشٜ ٌیشی اص‬ ‫‪ٞ API‬بی ایٗ ؿشوز سٛػؼٝ یبفشٙذ.‬ ‫ػالٜٚ ثش ٔٛاسد روش ؿذٜ اٞذاف ریُ ٘یض ٔٛسد سٛخٝ حبٔیبٖ لشاس ٔی ٌیشد ۺ‬ ‫- پیطثزد اقتصادی‬ ‫ایفبی ٘مؾ حیبسی دس سٛػؼٝ الشلبد خبٔؼٝ ٔحّی اص عشیك ایدبد اؿشغبَ، خاللیز ٚ سؿذ خبٔؼٝ وبسآفشیٙی یىی اص‬ ‫ػٛأُ اكّی سٕبیُ ؿشوز ٞب ٚ ػبصٔبٖ ٞب ثٝ حٕبیز اص ایٗ ثش٘بٔٝ اػز .‬ ‫- تاثیزگذاری‬ ‫ٔب یىی اص ثضسٌششیٗ خٛأغ وبسآفشیٙبٖ ٚ سٞجشاٖ سا دس اخشیبس داسیٓ. دیبْ ٞبی سجّیغبسی ٚ فشكز ٞبی ثبصاسیبثی ؿٕب‬ ‫دس ػغح داخّی ٚ خٟب٘ی ا٘شمبَ ٔی یبثذ .‬ ‫- تزرسی اسار‬ ‫ب‬‫دػششػی ثٝ وبسآفشیٙبٖ ثب سخلق ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ (ثش٘بٔٝ ٘ٛیؼبٖ، عشاحبٖ، ٔشثیبٖ، ٔؼٕبساٖ ٚ ثبصاسیبثبٖ ) ثشای سؼز ٚ‬‫ثىبسٌیشی آخشیٗ ٔحلٛالر ؿٕب ثؼیبس ٔٙبػت اػز. ثبصخٛسدٞبی ایـبٖ دس ثىبسٌیشی خذٔبر ٚ ٔحلٛالر ؿٕب ٔی‬ ‫سٛا٘ذ ٔٙجغ ٔٛثمی اص اعالػبر ثٝ ٕٞشاٜ داؿشٝ ثبؿذ.‬‫4‬
 • 5. ‫ّذف‬‫ٞذف اػشبسسبح ٚیىٙذ آٔٛصؽ ٚ سشٚیح وبسآفشیٙی دس وـٛسٞبی خٟبٖ اػز . ٔب ثؼٙٛاٖ یه ٟ٘بد غیش ا٘شفبػی ثب سىیٝ ثش ٕٞىبساٖ‬ ‫ثش سؿذ اػشبسسبح ٚیىٙذ دس ػشاػش خٟبٖ ادأٝ خٛاٞیٓ داد. ؿٕب ثب دیٛػشٗ ثٝ حبٔیبٖ ٔب، ٔی سٛا٘ذ ٘فٛر خٛثی ثش سٚی خبٔؼٝ‬ ‫ٞذف ٚ افشاد وّیذی داؿز ثبؿیذ .ٔحلٛالر ٚ خذٔبر ؿٕب ثٝ ؿشوز وٙٙذٌبٖ اػشبسسبح ٚیىٙذ ؿٙبػب٘ذٜ ٔی ؿٛد . اسصؽ‬ ‫ٜ‬‫ٚالؼی دس اػشبسسبح ٚیىٙذ سؼذاد وؼت ٚ وبسٞبی ایدبد ؿذٜ ٘یؼز ثّىٝ آٔٛصؽ ٚ سدشثٝ ا٘شمبَ یبفشٝ ٚ دایشٜ اسسجبعبسی اػز وٝ‬ ‫سالؽ ٍٕٞب٘ی ثشای ػبخز آٖ كٛسر ٔی دزیشد. اػشبسسبح ٚیىٙذ خبیی ثشای یبفشٗ ؿشوبی ٔـشبق، ثشسػی ایذٜ ٞب ٚ سدشثٝ‬ ‫یه ٔحیظ ثذٖٚ سیؼه ٚ ثشای ثؼیبسی ٞٓ اِٚیٗ ٌبْ دس ٔؼیش ثّٙذ وبسآفشیٙی اػز .‬‫5‬
 • 6. ‫اٍلیي رٍیذاد استارتاج ٍیکٌذ تْزاى‬ ‫ایٗ سٚیذاد خٟب٘ی ثشای اِٚیٗ ثبس دس ایشاٖ اص ۵۱ اِی ۷۱ ؿٟشیٛسٔبٜ دس ؿٟش سٟشاٖ ثب حضٛس ۰۲۱ ٘فش ؿشوز وٙٙذٜ ثشٌضاس‬ ‫ٌشدیذ.‬ ‫تزگشار کٌٌذُ‬‫ایٗ سٚیذاد سٛػظ ؿشوز خبٚسصٔیٗ ػیؼشٓ ویؾ ثشٌضاس ٌشدیذ. ایٗ ؿشوز ػبثمٝ دسخـب٘ی دس ثشٌضاسی ػبال٘ٝ خـٙٛاسٜ ٚة‬ ‫ایشاٖ داسد. دٚسٜ چٟبسْ خـٙٛاسٜ ػبَ ٌزؿشٝ ثب سلبثز ثیٗ ۰۰۰۴ ٚة ػبیز ایشا٘ی دس ۰۹ ؿبخٝ ثشٌضاس ٌشدیذ ٚ اخششبٔیٝ‬ ‫خـٙٛاسٜ ٘یض ثب حضٛس ٕ٘بیٙذٌبٖ وٙؼشػیْٛ ٚة خٟب٘ی (‪ ٚ )W3C‬ثیؾ اص ۰۰۵ ٘فش اص ٘بٔضدٞبی خـٙٛاسٜ ٚ ٟٕٔب٘بٖ ٚیظٜ‬ ‫داخّی ثشٌضاس ؿذ. دغ اص ثشٌضاسی ٔٛفك ایٗ سٚیذاد ٚ ٔـبٞذٜ ػز صیبد ثشٌضیذٌبٖ دٚسٜ ٞبی ٌزؿشٝ ٚ ػذْ ادأٝ فؼبِیز‬ ‫ؿه‬‫آٟ٘ب، وبسٌشٚٞی دس ػشبد خـٙٛاسٜ سـىیُ ٚ ثٝ ثشسػی ٔٛضٛع دشداخشٙذ. ٘شیدٝ سحمیمبر ایٗ وبسٌشٜٚ ٘ـبٖ اص ٘جٛد اوٛػیؼشٓ‬‫ٔٙبػت ثشای اػشبسسبح ٞب دس وـٛس ثٛدٜ اػز. فّزا ِضْٚ ٚخٛد ۲ ػٙلش آٔٛصؽ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثیؾ اص یؾ احؼبع ٌشدیذ .‬ ‫ح‬ ‫ؿشوز خبٚسصٔیٗ ػیؼشٓ ویؾ ثب سحمیمبر ٌؼششدٜ ٚ ٔزاوشار ٔشؼذد، ٔٛفك ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی ثشٌضاسی اِٚیٗ دٚسٜ اػشبسسبح‬ ‫ٚیىٙذ خٟب٘ی دس ایشاٖ ٌشدیذ.‬‫6‬
 • 7. ‫ثثت ًام‬ ‫ثجز ٘بْ ایٗ ثش٘بٔٝ اص اَٚ ٔشداد آغبص ؿذ ٚ ٔشمبضیبٖ ٔی سٛا٘ؼشٙذ ثب سٟیٝ ثّیظ وؼت ٚ وبس، فٙی ٚ یب ٌشافیه ٘مؾ خٛد سا‬ ‫ثؼٙٛاٖ ؿشوز وٙٙذٜ اػالْ ٕ٘بیٙذ. خبِت سٛخٝ اػز وٝ ثّیظ ؿشوز وٙٙذٌبٖ ایٗ سٚیذاد عی ۲ ٞفشٝ ثٝ فشٚؽ سػیذ ٚ ثٝ‬ ‫٘بچبس ثؼیبسی اص ٔشمبضیبٖ ٔدجٛس ثٝ دیؾ ثجز ٘بْ ثشای سٚیذاد ثؼذی ؿذ٘ذ .‬ ‫رٍس اٍل - چْارضٌثِ‬‫ثش٘بٔٝ ثب لشائز لشآٖ ٚ ػشٚد ّٔی خٕٟٛس ی اػالٔی ایشاٖ دس ٔٛػؼٝ ٔٙظٛٔٝ خشد ثب حضٛس ۰۲۱ ؿشوز وٙٙذٜ، ۵۱ خجشٍ٘بس ٚ‬ ‫ػىبع ٚ ثیؾ اص ۰۸ ٟٕٔبٖ آغبص ٌشدیذ. ػخٙشا٘ی ٞبی وّیذی دس اثشذای ٔشاػٓ سٛػظ آلبیبٖ ػیذ خٟبٍ٘یش آلبصادٜ (دثیش‬ ‫ثشٌضاسی اػشبسسبح ٚیىٙذ)، وشیؼشدبٖ وشیؼشدب٘ؼٖٛ (ٕ٘بیٙذٜ اػشبسسبح ٚیىٙذ خٟب٘ی)، دوشش ؿٟبة خٛإ٘شدی (وبسآفشیٗ‬ ‫ٔٛفك وـٛس ٚ ٔذیشػبُٔ ؿشوز فٙبح) ٚ سٚیی سثىب (ٔذیش ٘ٛآٚسی ؿشوز ثیٗ إِّّی سیٓ ٚی) ایشاد ٌشدیذ.‬ ‫ػذغ اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ دػٛر ٌشدیذ ثشای اسائٝ ایذٜ ٞبیـبٖ دس كف لشاس ٌیش٘ذ .۰۷ ایذٜ سٛػظ ۰۲۱ ؿشوز وٙٙذٜ سوٛسد‬‫خذیذی دس سؼذاد افشاد داسای ایذٜ دس اػشبسسبح ٚیىٙذ خٟب٘ی ثٛد. افشاد عی یه دلیمٝ (۰۶ ثب٘یٝ) ضٕٗ ٔؼشفی خٛد ٔخشلشی‬‫اص ٔـىّی وٝ ایذٜ آٟ٘ب ساٜ حّی ثشای آٖ اسائٝ ٔی ٕ٘بیذ اػالْ ٔی ٕ٘ٛد٘ذ ٚ دس دبیبٖ اص ٘یشٚٞبی الصْ ثشای اخشای آٖ دػٛر ٔی‬ ‫ٕ٘ٛد٘ذ.‬‫7‬
 • 8. 8
 • 9. ‫ایذٜ ٞب ثش سٚی دیٛاس ثیشٖٚ ػبِٗ لشاس ٌشفز ٚ ٞش یه اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ ثٝ ۳ ایذٜ ثشسش سای داد٘ذ. دغ اص ؿٕبسؽ آسا ۰۱‬ ‫ایذٜ ثشسش اػالْ ٌشدیذ ٚ ۲ ایذٜ ٞٓ سمبضبی سـىیُ سیٓ ٔؼشمُ دادٜ ثٙبثشایٗ خٕؼب ۲۱ ٘فش اص كبحجیٗ ایذٜ ثٝ سـىیُ سیٓ ٞب‬ ‫دشداخشٙذ.‬ ‫رٍس دٍم - پٌجطٌثِ‬‫ؿشوز وٙٙذٌبٖ اص ػبػز ۸ كجح ثب ا٘شطی فشاٚاٖ ٚاسد ٔحُ ثشٌضاسی ؿذ٘ذ . دزیشایی كجحب٘ٝ سب ػبػز ۹ كجح ثشلشاس ثٛد ٚ سیٓ‬‫ٞب دغ اص اسائٝ وٛسبٜ وشیؼدبٖ وشیؼدب٘ؼٖٛ، ٕ٘بیٙذٜ اػشبسسبح ٚیىٙذ ثٝ ٔحُ ٞبی اػشمشاس سفشٝ ٚ فؼبِیز خٛد سا آغبص وشد٘ذ .‬‫دس عَٛ ثش٘بٔٝ ٔشثیبٖ ثب حظٛس دس خٕغ سیٓ ٞب، سدشثیبر ٚ دا٘ؾ خٛد سا دس ٔحیغی كٕیٕی ثٝ اؿششان ٔی ٌزاؿشٙذ . سٚص‬ ‫دٙدـٙجٝ ثیؾ اص ۵۱ ٔشثی اص سیٓ ٞب ثبصدیذ وشدٜ ٚ سإٞٙبیی ٞبی الصْ سا اسائٝ ٕ٘ٛد٘ذ .‬‫دزیشایی ٘بٞبس اص ػبػز ۱ اِی ۲ ثؼذاصظٟش ا٘دبْ ؿذ ٚ سیٓ ٞب ٔدذدا ثشای فؼبِیز ثٝ ٔحُ ٞبی اػشمشاس ٔشاخؼٝ وشد٘ذ. دس عَٛ‬ ‫ثش٘بٔٝ اػشبسسبح ٚیىٙذ فضبی اػششاحز ٚ سٙفغ ٔدٟض ثٝ ٔیض دیًٙ دًٙ ٚ فٛسجبَ دػشی سؼجیٝ ؿذٜ ثٛد وٝ ٔٛسد اػشمجبَ‬ ‫ؿشوز وٙٙذٌبٖ لشاس ٌشفز.‬‫ٟ٘بیشب دغ اص دزیشایی ؿبْ اص ػبػز ۸ اِی ۹ ؿت ٚ ادأٝ فؼبِیز ٞب ثؼذ اص آٖ، ؿشوز وٙٙذٌبٖ ٔحُ ثشٌضاسی سا دس ػبػز ۰۱‬ ‫ؿت سشن ٕ٘ٛد٘ذ. ثؼیبسی اص سیٓ ٞب دس عَٛ سٚص دٙدـٙجٝ دیـشفز چـٍٕیشی دس سٚ٘ذ اخشای دشٚطٜ داؿشٙذ.‬‫9‬
 • 10. ‫رٍس سَم - جوعِ‬ ‫ؿشوز وٙٙذٌبٖ ٔدذدا اص ػبػز ۸ كجح دغ اص دزیشایی كجحب٘ٝ ٚ اسائٝ وٛسبٜ دیٍشی سٛػظ وشیؼدبٖ وشیؼدب٘ؼٖٛ، ثٝ‬‫فؼبِیز ٞب ادأٝ داد٘ذ . ٔشثیبٖ ٞٓ دس عَٛ ثش٘بٔٝ ٕٞشاٜ ؿشوز وٙٙذٌبٖ ثٛدٜ ٚ سإٞٙبیی ٞبی الصْ سا اسائٝ ٕ٘ٛد٘ذ . سیٓ ٞب دغ‬ ‫اص كشف ٟ٘بس ثش سٚی اسائٝ دشٚطٜ ٞب وبس وشد٘ذ سب خٛد سا ثشای اسائٝ ثٝ ٞیئز داٚساٖ آٔبدٜ ٕ٘بیٙذ.‬‫01‬
 • 11. ‫سیٓ ٞب اص ػبػز ۴ ثؼذاصظٟش دس ػبِٗ آٔفی سبسش ٔؼشمش ؿذ٘ذ . ٟٕٔبٖ ٞب ٚ خجشٍ٘بساٖ ٞٓ دس ػبِٗ حبضش ؿذ٘ذ ٚ ثش٘بٔٝ ساع‬ ‫ػبػز ۵ ثؼذاصظٟش ثب لشائز لشاٖ ٚ دخؾ ػشٚد ّٔی آغبص ؿذ . آلبی ػیذخٟبٍ٘یش آلبصادٜ، دثیش ثشٌضاسی اػشبسسبح ٚیىٙذ سٟشاٖ‬‫.‬ ‫ثب اسائٝ ٌضاسؽ اخٕبِی دسثبسٜ سٚص ٞبی ٌزؿشٝ ٚ ِضْٚ حفظ اسسجبط ؿشوز وٙٙذٌبٖ ثؼذ اص اخششبْ ایٗ ٔشاػٓ ػخٙشا٘ی وشد‬‫ػذغ سیٓ ٞب اسائٝ دشٚطٜ ٞب سا ثٝ ٞیئز داٚساٖ آغبص ٕ٘ٛد٘ذ . دغ اص ؿٕبسؽ آسای ٞیئز داٚساٖ ۳ سیٓ ثشسش اػالْ ؿذ٘ذ . دشٚطٜ‬ ‫ٞبی ‪ ، Boice‬ودب ثشیٓ ٚ والػٛس ثٝ سشسیت ٔمبْ ٞب اَٚ سب ػْٛ سا ثٝ دػز آٚسد٘ذ ٚ خٛایض سا اص دػشبٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ اػذب٘ؼشٞب‬ ‫دسیبفز ٕ٘ٛد٘ذ. دس دبیبٖ ٔشاػٓ ٘یض آلبی ػیذ خٟبٍ٘یش آلبصادٜ ضٕٗ لذسدا٘ی اص صحٕبر حبٔیبٖ ثش٘بٔٝ، اثشاص أیذٚاسی وشد وٝ‬ ‫ایٗ ثش٘بٔٝ، حشوشی ادأٝ داس ثب ٞذف سمٛیز وؼت ٚ وبسٞبی حٛصٜ فٙبٚسی اعالػبر ثبؿذ .‬‫11‬
 • 12. ‫تاستاب ّای خثزی‬ ‫پَضص سًذُ هزاسن‬‫ٔشاػٓ ثغٛس وبُٔ اص عشیك ٔشٗ، سلٛیش ٚ ٚیذئٛ ثغٛس ٕٞضٔبٖ دس آدسع ‪ live.startupweekend.ir‬دٛؿؾ دادٜ ؿذ. ایٗ‬ ‫كفحٝ دس ػبػز ٞبی دشثبصدیذ ثیؾ اص ۰۰۷ ٘فش ثبصدیذوٙٙذٜ داؿشٝ اػز وٝ سٚیذاد سا اص ٘ضدیه ٘ظبسٜ ٌش ثٛدٜ ا٘ذ .‬ ‫رساًِ ّا‬ ‫. ٕٞچٙیٗ ایٗ سٚیذاد ثب ثبصسبة ثؼیبس‬ ‫سٚیذاد ثغٛس وبُٔ سٛػظ سٚص٘بٔٝ فٙبٚساٖ ٚ ٞفشٝ ٘بٔٝ وؼت ٚ وبس دٛؿؾ دادٜ ؿذ‬ ‫ٌؼششدٜ ای دس سػب٘ٝ ٞبی آ٘الیٗ ٔٛاخٝ ؿذ . سػب٘ٝ ٞبی داخّی آ٘الیٗ ٕٞچٖٛ ٚثٙب، ٚثالٌیٙب، آی والة ٚ دٜ ٞب سػب٘ٝ دیٍش اص‬‫یه ػٛ ٚ ٘ـشیٝ ٞبی ٔؼشجش خٟب٘ی ٔبٖ٘ذ ‪ .Inc‬ضٕٗ ٔلبحجٝ ثب ثشٌضاس وٙٙذٌبٖ ایٗ سٚیذاد، اخجبس ٔشثٛط سا ثبصسبة دادٜ ا٘ذ .‬ ‫٘ىشٝ خبِت ایٙدبػز وٝ سػب٘ٝ ٞبی خبسخی ثغٛس ٔشفك اِمَٛ اػشمبد داس٘ذ وٝ اوٛػیؼشٓ اػشبسسبح ٞب دس ایشاٖ دس حبَ ؿىُ‬ ‫ٌیشی ٔی ثبؿذ. ٌضاسؽ وبُٔ ثبصسبة اػشبسسبح ٚیىٙذ سٟشاٖ دس سػب٘ٝ ٞب دس ػٙذی دیٍش ٔٛخٛد اػز.‬‫21‬
 • 13. ‫ضثکِ ّای اجتواعی‬ ‫ثبصسبة ثؼیبس ٚػیغ ایٗ سٚیذاد دس ؿجىٝ ٞبی اخشٕبػی سٛخٝ صیبدی سا ثٝ خٛد ٔؼغٛف داؿز. ؿجىٝ اخشلبكی اػشبسسبح‬ ‫ٚیىٙذ دس ػبیز آدبسار وٝ ثیؾ اص ۰۶ ٚیذئٛ اص ٔشاػٓ سا دس دػششع ػْٕٛ لشاس دادٜ اػز. ٕٞچٙیٗ كفحٝ اػشبسسبح ٚیىٙذ‬‫سٟشاٖ دس فیؼجٛن دس عی ٞفشٝ ثشٌضاسی ثیؾ اص ۰۰۵ ٞٛاداس دیذا وشد. ثٙبثش اػالْ دفشش خٟب٘ی اػشبسسبح ٚیىٙذ ۵۹٪ ٞٛاداساٖ‬ ‫كفحٝ اػشبسسبح ٚیىٙذ سٟشاٖ دس فیؼجٛن دس ثحث ٔـبسوز داؿشٝ ٚ سً ‪ #swTehran‬ثیؾ اص ۳.۱ ٔیّیٖٛ ثبس ثبصدیذ‬ ‫داؿشٝ اػز.‬‫31‬
 • 14. ‫حاهیاى رٍیذاد‬ ‫حبٔیبٖ اكّی اِٚیٗ دٚسٜ اػشبسسبح ٚیىٙذ ثب٘ه دبػبسٌبد، سبِیب ٚ ػبصٔبٖ دظٚٞؾ ٞبی ػّٕی ٚ كٙؼشی ایشاٖ ثٛدٜ ا٘ذ. اص دیٍش‬‫حبٔیبٖ ثش٘بٔٝ ٔی سٛاٖ ثٝ ؿشوز ٞبی سیٓ ٚی، فٙبح، دبد، ٘ذاسایب٘ٝ، ؿٙبػب اؿبسٜ ٕ٘ٛد . ٕٞچٙیٗ ٘ـشیبر فٙبٚساٖ ٚ وؼت ٚ وبس‬ ‫سٚػبفز،‬ ‫٘یض خضٚ حبٔیبٖ سػب٘ٝ ای سٚیذاد ثٛدٜ ا٘ذ. حبٔیبٖ خٟب٘ی اػشبسسبح ٚیىٙذ ٞٓ ؿشوز ٞبی ٌٌُٛ، دبسن سدبسی ٔبیه‬ ‫آٔبصٖٚ ٚ ػی اٚ ثٛدٜ ا٘ذ.‬ ‫٘مؾ حبٔیبٖ دس ثشٌضاسی ٔٛفك اِٚیٗ دٚسٜ ثؼیبس ّٕٔٛع ٚ ٔـٟٛد ثٛدٜ اػز.‬‫41‬
 • 15. ‫سخٌزاًاى کلیذی‬ ‫کزیسجاى کزیسجاًسَى، ًوایٌذُ‬ ‫سیذ جْاًگیز آقاسادُ، دتیز‬ ‫استارتاج ٍیکٌذ جْاًی‬ ‫استارتاج ٍیکٌذ ایزاى‬‫سٚیی سثىب - ٔذیش ٘ٛآٚسی ؿشوز سیٓ ٚی‬ ‫ؿٟبة خٛإ٘شدی، ٔذیشػبُٔ فٙبح‬‫51‬
 • 16. ‫داٍراى‬ ‫سلواى جزیزی، هذیز ضزکت‬ ‫ضاّیي طثزی، تٌیاًگذار ضزکت‬ ‫‪DubaiBeat‬‬ ‫چارگَى‬ ‫وبٜٚ ص٘ٛص، ػشٔبیٝ ٌزاس سىِٙٛٛطی‬ ‫آیز حؼیٙی، ٔؼبٖٚ ثبصاسیبثی ٚ‬ ‫ثش٘ذیًٙ كٙذٚق ػشٔبیٝ ٌزاسی‬ ‫ؿٙبػب‬‫61‬
 • 17. ‫طاِٝ ٔدیت، ػضٛ ٞیئز ػّٕی ػبصٔبٖ‬ ‫ٔحٕذسضب ٘ٛسٚصی، ٔذیش فشٚؽ‬ ‫دظٚٞـٟبی ػّٕی ٚ كٙؼشی ایشاٖ‬ ‫ؿشوز فٙبح‬ ‫ٔحؼٗ ٔالیشی، ٔذیش ػبُٔ ؿشوز‬ ‫فشیذ ٔجلش، ٔذیش ػشٔبیٝ ٌزاسی‬ ‫خبٚسصٔیٗ ػیؼشٓ ویؾ‬ ‫سىِٙٛٛطی كٙذٚق ػشٔبیٝ ٌزاسی‬ ‫فیشٚصٜ‬ ‫داٚساٖ دس حبَ ا٘شخبة ایذٜ ثشسش‬‫71‬
 • 18. ‫تزکیة هزتیاى‬‫حسام آرهٌذّی، تٌیاًگذار تاسار‬ ‫اضک فتحی، هزتی استارتاج ّا‬ ‫آًذرٍیذ‬ ‫فشؿیذ آدشٚیض، وبسآفشیٗ‬ ‫٘بص٘یٗ دا٘ـٛس، ثٙیبٍ٘زاس سخفیفبٖ‬‫81‬
 • 19. ‫ػّی ٘ؼٕشی ؿٟبة، ٔـبٚس سٛػؼٝ‬ ‫ػّی ػبدار عّت، ٔشخلق ٌشافیه‬ ‫وؼت ٚ وبس‬ ‫أیش ٟٔشا٘ی - ٔشثی وؼت ٚ وبس‬ ‫ػٟیُ ػجبػی، ٔـبٚس سدبسی‬‫طاٖ ثمٛػیبٖ، ٔـبٚس سٛػؼٝ وؼت ٚ‬ ‫ٔشثی اػشبسسبح چبثه‬ ‫وبس‬ ‫حؼیٗ افشخبسی، ٔـبٚس سٛػؼٝ‬ ‫ػبالس وبثّی، ٔشخلق ‪UI/UX‬‬ ‫وؼت ٚ وبس‬ ‫خٛاد افشبدٜ، ٔشخلق سػب٘ٝ ٞبی‬ ‫كبدق ػّغبٖ، ٔشخلق ساٞىبسٞبی‬ ‫اخشٕبػی‬ ‫ٔٛثبیُ‬ ‫٘بكش غب٘ٓ صادٜ، ٔشثی اػشبسسبح‬ ‫ػشٚؽ ایٛثی، وبسآفشیٗ‬‫91‬
 • 20. ‫سضب ٞبؿٕی، وبسآفشیٗ‬ ‫ػغب خّیمی، ثٙیبٍ٘زاس دشؿیٗ ثالي‬ ‫ٌّٕش ثحشی، وبسآفشیٗ‬ ‫سٚصثٝ ٔٙیشی، سحّیُ ٌش سدبسی‬ ‫سضب ػّٛی، ٔشثی ٚ آٔٛصؽ دٞٙذٜ‬ ‫خؼفش ٔحٕذی، ٔشخلق اسصؽ افضٚدٜ‬ ‫اػشبسسبح ٚ وبسآفشیٙی‬ ‫ٔٛثبیُ‬ ‫ؿبیبٖ ؿّیّٝ، ثٙیبٍ٘زاس ٚثٙب‬ ‫ػبػبٖ ٔشػـی، ٔشخلق ٔبسوشیٙه ٚ‬ ‫سحّیُ ٌش سدبسی‬ ‫دٛیب سخبٔٙذ، عشاح ٘شْ افضاس ٚ اص‬ ‫ثٙیبٍ٘زاساٖ ؿشوز خبٚسصٔیٗ‬‫02‬
 • 21. ‫ضزکت کٌٌذگاى‬ ‫اص ٔدٕٛع ۸۲۱ ؿشوز وٙٙذٜ، ۴۵ ؿشوز وٙٙذٜ ٔشخلق وؼت ٚ وبس، ۸۵ ؿشوز وٙٙذٜ ٔشخلق ثش٘بٔٝ ٘ٛیؼی ٚ ۶۱‬ ‫ؿشوز وٙٙذٜ ٔشخلق ٌشافیؼز ثٛدٜ ا٘ذ.‬‫ٔیبٍ٘یٗ ػٙی ؿشوز وٙٙذٌبٖ ایٗ ثش٘بٔٝ ۶۲ ػبَ ثٛدٜ اػز ٚ ٔدٕٛػب ۲۱ ٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ خب٘ٓ ٞب ٚ ۴۱۱ ٘فش آلبیبٖ‬ ‫ثٛدٜ ا٘ذ.‬‫12‬
 • 22. ‫ایذُ ّا‬ ‫سؼذاد ایذٜ ٞبی اسائٝ ؿذٜ دس اػشبسسبح ٚیىٙذ سٟشاٖ یىی اص ثبالسشیٗ سوٛسدٞب سا دس ثیٗ ۰۰۴ سٚیذاد ثشٌضاس ؿذٜ داؿشٝ اػز.‬ ‫ٔدٕٛػب ۰۷ ایذٜ سٛػظ ۰۲۱ ؿشوز وٙٙذٜ اسائٝ ؿذ.‬‫22‬
 • 23. ‫ایذُ ّای تزتز‬ ‫۱. کجا تزین‬‫ایٗ ایذٜ ٔشثٛط ثٝ ٔٛضٛع ػفش اػز. وبسثش اص عشیك ایٗ ػشٚیغ ٔی سٛا٘ذ ثش اػبع اعالػبر ٔملذ ػفش خٛد، خضئیبر وبّٔی سا‬ ‫دسثبسٜ آٖ دسیبفز ٕ٘بیذ. ایٗ ػشٚیغ لشاس اػز سدشثٝ ػفشی ٔشفبٚر سا ثٝؿٕب دیـٟٙبد دٞذ، ٞضیٙٝٞبی ػفشسبٖ سا ثش اػبع‬ ‫٘یبص ؿٕب اػالْ وٙذ ٚ صٔبٖ ثٙذی ػفش سا ثش اػبع ػاللٝ ؿٕب ٕ٘بیؾ دٞذ .‬‫32‬
 • 24. ‫2. سیستن جاهع آهَسش ستاى ‪Langgo‬‬ ‫‪ ،Langgo‬ایذٜ یه وبساوشش ػخٍٙٛ اػز. ثب اػشفبدٜ اص وبساوشش وٛدن ایٗ ػبٔب٘ٝ، ٔی سٛا٘یذ صثبٖ سا ثٝ سذسیح اص وٛدوی سب‬ ‫ػٙیٗ ٘ٛخٛا٘ی ایٗ وبساوشش ثٝكٛسر خبٔغ ثب افضایؾ خّٜٛٞبی ٔخشّف یبد ثٍیشیذ. ‪ Langgo‬ػؼی داسد دس فضبیی ثؼیبس‬ ‫خزاة دس وٙبس ػبیش فؼبِیزٞبی خٛد ثشٛا٘یذ ثٝ سٕشیٗ وبسثشدی یه صثبٖ ثذشداصیذ.‬‫42‬
 • 25. ‫۳. خثز خَش‬‫خجشٌضاسی سا سلٛس وٙیذ وٝ سٟٙب ثٝ ا٘شـبس اخجبس خٛؽ ٔیدشداصد! خجش خٛؽ لشاس اػز ٔخبعجیٙؾ سا اص اخجبس خٛؽ ٚ ٔثجشی‬ ‫وٝ دس د٘یب دس حبَ ٚلٛع اػز، ٔغّغ ٕ٘بیذ ٚ دس آٖ اثشی اص اخجبس ٔبیٛعوٙٙذٜ ٘خٛاٞیذ یبفز. ایٗ ٌشٜٚ ثبٚس داسد وٝ ٔی سٛاٖ‬ ‫آٌبٞب٘ٝ ا٘شخبة وشد وٝ سٟٙب ثٝ خجشٞبی خٛؽ ٚ ٔحشٛای ٔثجز دػششػی دیذا وشدٜ ٚ آٖ ٞب سا ثب دیٍشاٖ ثٝ اؿششان ٌزاؿز.‬‫52‬
 • 26. ‫4. کالسَر‬ ‫خٕغآٚسی اعالػبر والعٞبی آٔٛصؿی ثشای دا٘ـدٛٞب ٚ وبسآٔٛصاٖ، وبس اكّی والػٛس اػز. ایٗ ػشٚیغ لشاس اػز ثش‬ ‫اػبع ٔٙغمٝ خغشافیبیی ؿٕب، والعٞبی آٔٛصؿی ٔخشّفی سا ثش دبیٝ ٘ظشار ػبیش افشاد ؿشوز وٙٙذٜ دس آٖٞب ٔؼشفی‬ ‫ٕ٘بیذ. ایٗ ایذٜ ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔؼّٓ ٞب ٘یض وٕه خٛاٞذ وشد ثشٛا٘ٙذ ثشای خٛد ؿبٌشداٖ خلٛكی دیذا وٙٙذ .‬‫62‬
 • 27. ‫5. ‪Boice‬‬ ‫٘شْافضاسی وٝ ػالٜٚ ثش ضجظ كذا، یه لبثّیز خبف ثٝ ٘بْ ‪ Boice‬داسد وٝ ثخـی اص كذا سا ٔبسن ٚ ٞبی الیز ٔیٕ٘بیذ.‬ ‫فشم وٙیذ ػش والع ٘ـؼشٝایذ ٚ ٔی خٛاٞذ ثخـی اص كذای اػشبد خٛد سا ٘ز ثشداسی وٙیذ ٚ دغ اص آٖ، ایٗ ٘زٞب سا ثب‬ ‫ٕٞىالػیٞبی خٛد ثٝ اؿششان ثٍزاسیذ. ‪ Boice‬اخبصٜ ا٘شخبة ثخـی اص فبیُ كٛسی سا ٔب٘ٙذ ٘ز ثشداسی اص یه ایُ‬ ‫ف‬ ‫عٛال٘ی ٔشٙی ثٝ ؿٕب خٛاٞذ داد.‬‫72‬
 • 28. ‫6. لٌشکذُ‬ ‫ِٙضوذٜ لشاس اػز ٔحّی ثشای اخبسٜ سدٟیضار ػىبػی ٘ظیش ِٙض دٚسثیٗٞبی ػىبػی ثبؿذ. وبسثشاٖ اص عشیك ایٗ ٚةػبیز‬ ‫خٛاٞٙذ سٛا٘ؼز ثشخی وبالٞبی ٔٛسد ٘یبص خٛد سا ثشای ٔذر صٔب٘ی وٝ ٘یبص داس٘ذ، اخبسٜ ٕ٘بیٙذ ٚ اص خشیذ آٖ ٔحلَٛ دشٞیض‬ ‫ٕ٘بیٙذ.‬‫82‬
 • 29. ‫7. دیَار ضْز‬ ‫دیٛاس ؿٟش خبیی اػز ثشای آؿٙبیی ٞٓ ٔحّٝایٞب ثب ٞٓ ٚ ٘لت ٞش ٌٛ٘ٝ اسفبق ٚ سٚیذاد ٔحُ ٚ اؿششان فضبی وؼت ٚ وبس‬ ‫ثب یىذیٍش.‬‫92‬
 • 30. ‫8. اسفٌج خیس‬ ‫ٚةػبیز ؿخلیز دشداصی اػفٙح خیغ ثب ٔحیغی دٛیب ثشای خّك، سٛػؼٝ ٚ ػٛدآٚسی وبساوششٞب ٚ ؿخلیز ٞبػز وٝ‬ ‫دٞذ. فشٚؽ خذٔبر ثٝ ؿشوز ٞبی سجّیغبسی، یىی دیٍش اص‬ ‫أىبٖ سای ٌیشی ٚ ٘ظشػٙدی وبساوششٞب سا ثٝ افشاد ٔی‬ ‫فؼبِیزٞبی ایٗ ٔدٕٛػٝ اػز . دس ٚالغ ٞذف وّی ایٗ ایذٜ، اخبصٜ خّك وبساوششٞبی ٔخشّف خزاة ثٝ وبسثشا٘ؾ اػز سب اص‬ ‫آٖ عشیك ثشٛا٘ٙذ ػالٜٚ ثش فشاٞٓ آٔذٖ أىبٖ فشٚؽ آٖٞب، دلبیمی ػشٌشْ وٙٙذٜ سا سدشثٝ ٕ٘بیٙذ .‬‫03‬
 • 31. ‫9. تیوِیار‬ ‫خشیذ آ٘الیٗ خذٔبر ثیٕٝ ثٝكٛسر ۴۲ ػبػشٝ ٚ ٔـبٚسٜ سایٍبٖ دس ایٗ صٔیٙٝ، ایذٜ اكّی ایٗ ػشٚیغ اػز .‬ ‫01. ًزمافشار حساتذاری‬ ‫ایٗ ٘شْافضاس ثب ٔذیشیز ٔلبسف، ٔخبسج ٚ دسآٔذٞب ػالٜٚ ثش ثجز ٚ ٍٟ٘ذاسی آٖ ٞب، ثٝ وبسثش ساٞىبسٞبی ٔذیشیز ٚ وٙششَ‬ ‫ٞضیٙٝٞب سا اسائٝ ٔیدٞذ. ٔذیشیز ٞضیٙٝٞبی اػضبی خب٘ٛادٜ ٚ ٔمبیؼٝ دسآٔذٞب ٚ ٞضیٙٝ ٞب اص دیٍش لبثّیزٞبی ایٗ ادّیىیـٗ‬ ‫ثٝحؼبة ٔیآیٙذ.‬ ‫۱۱. ‪Open App Platform‬‬ ‫فشٚؽ ٔحشٛای دیدیشبَ ٔب٘ٙذ ‪ ٚ EBook‬ثش٘بٔٝٞبی ٔٛثبیُ ٚ ػیؼشٓ ٞبی ػبُٔ ٔخشّف سحز ثؼشش ٚة، ایذٜ دشٚطٜ‬ ‫‪ Open App Platform‬اػز. ایٗ ایذٜ لشاس اػز ثٝػٙٛاٖ یه اوٛػیؼشٓ وبُٔ ثشای ٔؼشفی ٚ خشیذ ٚ فشٚؽ‬ ‫ادّیىیـٗٞب ٚ ػبیش ٔحشٛای دیدیشبِی فؼبِیز ٕ٘بیذ .‬‫13‬
 • 32. ‫۲۱. جْیشیِ آًالیي‬ ‫ایٗ ایذٜ ثشای افشادی وٝ للذ سٟیٝ خٟیضیٝ سا داس٘ذ، وٕه خٛاٞذ وشد سب ثش اػبع ٘یبص ٔبدی ٚ ػّیمٝ ای خٛد ثشٛا٘یذ ِٛاصْ‬ ‫ٔٛسد ٘ظش خٛد سا سٟیٝ وٙیذ.‬ ‫ی‬ ‫گَاُ ًاهِ ى الولل‬ ‫ی‬‫ی ب‬‫23‬
 • 33. ‫اٍلیي استارتاج ٍیکٌذ تْزاى در یک ًگاُ‬‫33‬
 • 34. ‫گام ّای آتی‬ ‫استارتاج ٍیکٌذ در تْزاى ٍ ضْزّای دیگز‬ ‫ثب اػشمجبَ ثی ٘ظیش خبٔؼٝ سخللی اص ایٗ سٚیذاد ٚ دسخٛاػز ٞبی ٔشؼذد اص ؿٟشٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثشای ثشٌضاسی ایٗ سٚیذاد دس‬ ‫آٟ٘ب، ػشبد ثشٌضاسی اػشبسسبح ٚیىٙذ دس حبَ ثش٘بٔٝ سیضی ثشای سٛػؼٝ ٚ سىشاس ایٗ سٚیذاد دس ؿٟشٞبی ٔخشّف ایشاٖ ٔی ثبؿذ .‬ ‫دس اِٚیٗ ٌبْ ٕٞضٔبٖ ثب ٞفشٝ خٟب٘ی وبسآفشیٙی، دٚٔیٗ سٚیذاد اػشبسسبح وٙذ اص ۴۲ اِی ۶۲ آثبٕ٘بٜ دس سٟشاٖ ثشٌضاس ٔی‬ ‫ٚی‬‫ٌشدد. ٕٞچٙیٗ عی سفبٕٞٙبٔٝ ٔٛخٛد ثب ػبصٔبٖ دظٚٞؾ ٞبی ػّٕی ٚ كٙؼشی ایشاٖ، وٕیشٝ ٔـششوی ثب ٞذف ثؼظ فؼبِیز دس‬ ‫ؿٟشٞبی ٔخشّف سٟشاٖ سـىیُ ٌشدیذٜ اػز.‬ ‫دیگز هذل ّای استارتاج ٍیکٌذ‬ ‫اػشبسسبح ٚیىٙذ ٔذَ ٔٛفمی ثشای آٔٛصؽ ساٜ ا٘ذاصی وؼت ٚ وبس ثش دبیٝ فٙبٚسی اعالػبر اػز. ایٗ ٔذَ لبثّیز سؼٕیٓ دس‬‫حٛصٜ ٞبی سخللی سا ٘یض داؿشٝ اػز ٚایٗ سٚیذاد دس حٛصٜ ٞبیی ٔب٘ٙذ آٔٛصؽ، دضؿىی، ثبصی، ٔٛثبیُ، دِٚز اِىششٚ٘یه ثبسٞب‬ ‫ثب ٔٛفیز ثشٌضاس ٌشدیذٜ اػز. اص ایٗ سٚ دس حبَ ثش٘بٔٝ سیضی ثشای ٔـبسوز دس ثشٌضاسی ایٗ سٚیذاد دس حٛصٜ ٞبی ٔٛسد ٘یبص‬ ‫وـٛس ٞؼشیٓ.‬‫43‬
 • 35. ‫تطکیل هزکش ضتاتذّی استارتاج ّا ‪Acceleration Home‬‬ ‫یىی اص فؼبِیز ٞبی الصْ دس سىٕیُ اوٛػیؼشٓ اػشبسسبح ٞب ایدبد ٔشاوض ؿشبثذٞی اػشبسسبح ٞبػز . دس ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔشاوض،‬ ‫اػشبسسبح ٞب عی دٚسٜ ٞبی ۳ ٔبٞٝ آٔبدٜ حضٛس ثش سٚی ػىٛی ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی ؿٛ٘ذ.‬‫یىی اص دػشبٚسدٞبی اػشبسسبح ٚیىٙذ، ٌشدآٚسی خبٔؼٝ ای اص ٔشمبضیبٖ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس حٛصٜ اػشبسسبح ٞب ٔی ثبؿذ . اػضبی‬‫‪ Investor Demo Day‬ؿشوز‬ ‫ایٗ خبٔؼٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی سٛا٘ذ دس ا٘شٟبی دٚسٜ ؿشبثذٞی اػشبسسبح ٞب دس ٔشاػٓ‬ ‫ٕ٘بیٙذ ٚ ثش سٚی دشٚطٜ ٞب ػشٔبیٝ ٌزاسی ٕ٘بیٙذ . ایٗ أش ثبػث وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ثی ؿٕبس ػشٔبیٝ ٌزاساٖ دس سكذ ٕ٘ٛدٖ‬ ‫دشٚطٜ ٞب ٚ وبٞؾ سیؼه اص عشیك ػشٔبیٝ ٌزاسی ثش سیٓ ٞبی سٛإ٘ٙذ خٛاٞذ ؿذ .‬‫53‬

×