Βαθμόσ Αςφαλείασ:                           Να διατηρηθεί μζχρι:           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ...
΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢1. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΑΣΣΙΚΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢...
΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢10. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ΢ΥΟΛΙ...
Σν θψιπκα επηινγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ πξέπεη λα ζπληξέρεη ηφζν θαηά ην ρξφλνιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο...
πγείαο, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ, Κέληξνπ ΢πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔ.΢Τ.Π.),   Γξαθείνπ ΢ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ...
Ωο διδακηική ςπηπεζία ινγίδεηαη θαη ε ππεξεζία πνπ έρεη πξνζθεξζεί απφ ηε ζέζε ηνπ ζρνιηθνχζπκβνχινπ θαη απηή πνπ έρεη δηα...
2.  Γξαθείν Τθππνπξγνχ θαο Υξηζηνθηινπνχινπ Δχεο  3.  Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα  4.  Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Α/ζκη...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Prokhryxh sxolikwn-symvoulwn

578

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
578
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prokhryxh sxolikwn-symvoulwn

 1. 1. Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατηρηθεί μζχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ Μαροφςι, Φεβρουαρίου 2011 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμόσ Προτερ ----- Φ.351.1/ / /Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ Α/ΘΜΙΑ΢ & Β/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε΄ ---------- Α. Παπανδρζου 37 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 151 80 ΜΑΡΟΤ΢Ι Ιςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr Πληροφορίεσ: Γ. Λιαμπότησ τηλ: 210-3442125, Β. Ευθυμίου, τηλ 2103442462 Ε. Σάγαρη, τηλ. 2103442462 Μ. Ρεπανίδα, τηλ. 2103442895 Fax: 210-3442897 Mail: dppe@minedu.gov.grΘΔΜΑ : « Πλήπυζη θέζευν ΢σολικών ΢ςμβούλυν δημοηικήρ εκπαίδεςζηρ πποζσολικήρ αγυγήρκαι ειδικήρ αγυγήρ » Η ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΧΝ1. Έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ: i. Σνπ Ν.1304/1982 ( ΦΔΚ 144 η. Α΄ ) « Γηα ηελ επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαη ηε δηνίθεζε ζηε Γεληθή θαη ηε Μέζε Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο » φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1566/1985 (ΦΔΚ 167, η. Α΄) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηζρχνπλ. ii. Σνπ θεθαιαίνπ Β’ ηνπ Ν.3848/2010( ΦΔΚ 71η.Α΄) « Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ- θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». iii. Σσλ Π.Γ. 296/1988 ( ΦΔΚ 138 Α΄) θαη 28/2004 ( ΦΔΚ 25 Α΄) κε ηηο νπνίεο απμήζεθαλ νη ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξνζρνιηθήο αγσγήο. iv. Σσλ Π.Γ. 71/1989 ( ΦΔΚ 34 Α΄) θαη 79/2003 ( ΦΔΚ 77 Α΄) κε ηηο νπνίεο απμήζεθαλ νη ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ εηδηθήο αγσγήο.2. Σηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο έγηλε ν θαζνξηζκφο ηεο έδξαο θαη πεξηθέξεηαο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.3. Σελ αξηζκ. Φ.351.1/3/19075/Γ1/15-2-2011(ΦΔΚ ) Τπνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». Πποκηπύζζοςμε Σελ πιήξσζε, κε επηινγή, ηξηαθνζίσλ (300) ζέζεσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο,εβδνκήληα (70) ζέζεσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δέθα νθηψ (18) ζέζεσλ ζρνιηθψλζπκβνχισλ εηδηθήο αγσγήο, κε ζεηεία έσο 31/7/2015, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο:
 2. 2. ΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢1. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΑΣΣΙΚΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢2. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢3. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΚΔΝΣΡΙΚΗ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢4. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΓΤΣΙΚΗ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢5. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΗΠΔΙΡΟΤ΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢6. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΘΔ΢΢ΑΛΙΑ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢7. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗ΢ΧΝ΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢8. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΓΤΣΙΚΗ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢9. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢
 3. 3. ΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢10. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢11. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢12. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢13. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΚΡΗΣΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΡΟ΢ΥΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢΢ΥΟΛΙΚΟΙ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢ Η θαηαλνκή ζε θάζε εηδηθφηεηα ζα γίλεη κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. 1. ΠΡΟΫΠΟΘΔ΢ΔΙ΢ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ΢ Οη ππνςήθηνη γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο δημόζιαρ πξσηνβάζκηαοεθπαίδεπζεο με βαθμό Α΄ και δυδεκαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεηδηδαθηηθά θαζήθνληα επί δέκα ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ πένηε ζε αληίζηνηρνπο πξνοηελ θάιπςε ζέζεο ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο νηθείαο βαζκίδαο. Δηδηθφηεξα: Α) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ αληίζηνηρα. Β) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ Δ.Α.Δ. κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ, εθπαηδεπηηθνί ηνπ π.δ. 323/1993 ( ΦΔΚ 139 η. Α΄ ) θαη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ αληηζηνίρσλ πξνο ηα δηδαζθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα θιάδσλ, πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζε ΢.Μ.Δ.Α.Δ. ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γ ) Οη ππεξεηνχληεο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο. Γελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηαπεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ ΤπαιιειηθνχΚψδηθα (θπξσηηθφο λ. 3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄) ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεοπαξαγξάθνπ 1ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα (άξζξν 12 παξ. 1).
 4. 4. Σν θψιπκα επηινγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ πξέπεη λα ζπληξέρεη ηφζν θαηά ην ρξφλνιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ηναξκφδην φξγαλν (άξζξν 11 παξ. 13). 2. ΥΡΟΝΟ΢ & ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ΢ ΑΙΣΗ΢ΔΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζίαεπηινγήο από 17- 2 - 2011 μέσπι 9 - 3 - 2011 (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λαεθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα θαηάηαμε ζηνπο πίλαθεο μέσπι δύο (2) πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεσλεθπαίδεπζεο (άξζξν 18 παξ.9 α). Οη αηηήζεηο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ηλεκηρονικά δια μέζω ηοσ ΟλοκληρωμένοσΠληροθοριακού Σσζηήμαηος σο εμήο:  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζην εζσηεξηθφ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, ζηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα Γξαθεία Δθπαίδεπζεο φπνπ ηεξείηαη ν ππεξεζηαθφ ηνπο θάθεινο.  ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ, ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο αλήθαλ νη ππνςήθηνη πξηλ ηελ απφζπαζε. Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο, νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα Γξαθεία Δθπαίδεπζεο, θαηά πεξίπησζεππνβνιήο, ζα ζπγθεληξψζνπλ ηηο αηηήζεηο, θαη αθνχ ειέγμνπλ θαη ζεσξήζνπλ ηελ αθξίβεηα ησλδεινπκέλσλ ζηνηρείσλ ζα ηηο απνζηείινπλ καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ζηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ΠξσηνβάζκηαοΔθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ κέρξη θαη ηε ιήμε ηεοπξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν δε θα γίνεηαι δεκηή καμία άλλη αίηηζη,ούηε ζςμπληπυμαηικά δικαιολογηηικά ή οποιαδήποηε μεηαβολή ζηην αίηηζη - εκδήλυζηενδιαθέπονηορ για καηάηαξη ζηοςρ πίνακερ ςποτηθίυν ζσολικών ζςμβούλυν ππυηοβάθμιαρεκπαίδεςζηρ. 3. ΤΠΟΒΛΗΣΔΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, νκαδνπνηεκέλα ζεππνελφηεηεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα :  Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ.  Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  Φσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, ηίηισλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο  Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ  Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη α) ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 3528/2007 ΦΔΚ αξ. 26/Α’) θαη β) δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ θψδηθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3848/2010.  Βεβαίσζε άζθεζεο θαζεθφλησλ παξέδξνπ επί ζεηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ή πξντζηακέλνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., δηεπζπληή ή πξντζηακέλνπ ζρνιηθήο κνλάδαο ή ΢.Δ.Κ., πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο, ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή ΢.Δ.Κ., ππεπζχλνπ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ππεπζχλνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο , αγσγήο
 5. 5. πγείαο, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ, Κέληξνπ ΢πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔ.΢Τ.Π.), Γξαθείνπ ΢ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (΢.Δ.Π.), Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Φ.Δ.), Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), ΢πκβνπιεπηηθνχ ΢ηαζκνχ Νέσλ, πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο ή ηκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  Βεβαίσζε δηδαζθαιίαο ζε παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι., Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Δ., ΢.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., ή ζηα δηδαζθαιεία εθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαηέζεθε κε βάζε ην Π.Γ. 407/1980 ( ΦΔΚ 112 Α΄), ή κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο.  Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε θεληξηθά, αλψηεξα πεξηθεξεηαθά θαη πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ή ζε ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ, είηε σο ηαθηηθψλ είηε σο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, έρνπλ ζπκκεηάζρεη ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) ζπλεδξηάζεηο ην έηνο.  Σα βηβιία ησλ ππνςεθίσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ππνβάιινληαη ζε ςεθηαθή κνξθή (cd ή άιιν πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο) αλαθέξνληαο αληίζηνηρα ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνλ Γηεζλή Πξφηππν Αξηζκφ Βηβιίνπ (ISBN : INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζπγγξαθηθφ έξγν πεξηιακβάλνληαη: o Βηβιία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, ή κε ηα θαζήθνληα ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, είηε κε κνλαδηθφ ζπγγξαθέα ηνλ ππνςήθην, είηε κε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζπγγξαθηθή νκάδα o ΢πκκεηνρή ζε ζπγγξαθηθή νκάδα επίζεκσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ (πιελ ζρνιηθψλ βνεζεκάησλ). o Άζθεζε έξγνπ ππεπζχλνπ ζπγγξαθήο επίζεκσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ. o ΢πκκεηνρή ζε νκάδεο ζχληαμεο ή αλαζεψξεζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. o ΢πκκεηνρή ζε νκάδα δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν αμηνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  Σν εξεπλεηηθφ έξγν ησλ ππνςεθίσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ππνβάιιεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή (cd ή άιιν πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο) θαη πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρή ζε δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο, ηηο νπνίεο έρνπλ πινπνηήζεη επίζεκνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ., Α.Δ.Ι. θαη θνξείο εθπαίδεπζεο.  Σα άξζξα πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο, έρνπλ ηεθκεξίσζε, αμηνπνηνχλ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη είλαη ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ή κε ην αληηθείκελν ηεο αλαηηζέκελεο άζθεζεο θαζεθφλησλ, ππνβάιινληαη ζε νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο (cd ή άιιν πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο) ή αλαθέξνληαη νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ή ησλ έγθπξσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ φπνπ έγηλε αλάξηεζε ηεο δεκνζίεπζεο, θαζψο θαη ε δηαδξνκή γηα ηελ εχξεζε ηεο αλάξηεζεο. Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ ππνβάιινληαη ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα, πξνθεηκέλνπ δε γηα ηίηινποζπνπδψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαηαλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΓΙ.Κ.Α.Σ.΢.Α. ή ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.), ήην ΢πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (΢.Α.Δ.Ι.). Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ήέγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ,ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν. Οη βεβαηψζεηο θαη ηα ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, άζθεζεδηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, δηδαθηηθνχ θαη θαζνδεγεηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθάζπκβνχιηα, πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 4. ΓΔΝΙΚΔ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ΢ ……2222222,……………………………………………………………… Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο ζα γίλεη βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλεπηινγήο θαη ηεο απνηίκεζεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 10, 11,12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25θαη 29 ηνπ λ.3848/2010 (ΦΔΚ 71 η. Α΄). Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία ηφζν ζηε δημόζια φζν θαη ζηελιδιυηική εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ σο πποζυπινών αναπληπυηών καιυπομιζθίυν κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο.
 6. 6. Ωο διδακηική ςπηπεζία ινγίδεηαη θαη ε ππεξεζία πνπ έρεη πξνζθεξζεί απφ ηε ζέζε ηνπ ζρνιηθνχζπκβνχινπ θαη απηή πνπ έρεη δηαλπζεί ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ηαεμήο δηαζηήκαηα βξαρπρξφληαο απνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα:  νη εηδηθέο άδεηεο ηνπ άξζξνπ 50, νη γνληθέο άδεηεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53, νη βξαρπρξφληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55, νη άδεηεο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 59 θαη νη άδεηεο εμεηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα (θπξσηηθφο λ. 3528/2007)  νη βξαρπρξφληεο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 &18 ηνπ λ.1264/1982, 6 ηνπ λ. 2224/1994 θαη 11 ηνπ λ. 2336/1995  νη άδεηεο αηξεηψλ Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ λ. 3463/2006, 24 παξ. 1β ηνπ λ. 3613/2007, 113 ηνπ ΠΓ 30/1996 θαη 1,4,5,6 ηνπ λ. 3274/2004, εθφζνλ ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά  νη άδεηεο γηα ζπκκεηνρή ζε εζληθνχο αγψλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 665/1997 Ο ρξφλνο ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη αλαηξνθήο ηέθλνπ δελ πξνζκεηξάηαη. Ω Οη πίλαθεο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ ζα ηζρχζνπλ απφ ηελ θχξσζή ηνπο κέρξη ηελ31ε Ινπιίνπ 2015, νη δε ππνςήθηνη πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζ’ απηνχο ζα θαιχπηνπλ ηηο θελέο ή θελνχκελεοζέζεηο πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ησλ πηλάθσλ. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ Ν. 3848/2010:  κνξηνδνηείηαη ε πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1  δελ ηζρχεη ε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο  ην θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο ηνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε (άξζξν 12, παξ. 1 πεξ. γ΄).  ηα πηζηνπνηεηηθά θαζνδεγεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο επάξθεηαο δελ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο (άξζξν 11,παξ. 9 ). Σα ζηειέρε πνπ ζα επηιεγνχλ ζα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο εηδηθάπξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζηελ θαζνδεγεηηθή επάξθεηα θαη ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1, ε επηηπρήοζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ θαηαιήγεη ζηε ρνξήγεζε αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ. ΢ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε,ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ επφκελν ζηνλ πίλαθα, ν νπνίνο δηαζέηεη ηα παξαπάλσπηζηνπνηεηηθά θαη έρεη δειψζεη πξνηίκεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηαΓξαθεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζψο επίζεο θαη κε ην Δ΄ Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο ΠξνζσπηθνχΠξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ( ηει. 210-3442125, 210-3442462, 210-3442952, 210-3442895). Η παξνχζα λα δεκνζηεπηεί απφ κία θνξά ζηηο εθεκεξίδεο «ΣΑ ΝΔΑ» θαη «ΔΘΝΟ΢» θαη ζηνδηαδίθηπν. Η ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ΢πλεκκέλαΌπσο ζηελ ηαηλίαΔζυηεπική διανομή 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ
 7. 7. 2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ θαο Υξηζηνθηινπνχινπ Δχεο 3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 4. Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 5. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ. 6. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ. Σκήκα Δ΄ 7. Γ/λζε Δηδηθήο ΑγσγήοΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο Υψξαο 2. Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Υψξαο ( κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ ηνπο) 3. Γξαθεία ΢ρνιηθψλ ΢πκβνχισλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Υψξαο 4. Γξαθεία ΢πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο Δμσηεξηθνχ 5. Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην – Μεζνγείσλ 396, 15341 Αζήλα 6. Κ.Δ.Δ. Αγ. Αλδξέα 2 10556 Πιάθα, Αζήλα 7. Παλεπηζηήκηα ηεο Υψξαο 8. Α.Σ.Δ.Ι. ηεο Υψξαο 9. Βηβιηνζήθεο 10. Αθαδεκία Αζελψλ 11. Γ.Α.Κ. 12. Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. 13. Ο.Δ.Π.Δ.Κ. 14. Π.Δ.Κ. 15. Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο 16. Μεηξνπφιεηο 17. Γ.Ο.Δ. Ξελνθψληνο 15 Α’, 105 57 Αζήλα

×