ชีวิตในชนบท	     ไอรา	  โรว	  	      ่    ์
ชีวิตในชนบท	  •  คนที่อาศัยอยในชนบทมีวิถี       ู่ ชีวิตที่ไมวนวาย	       ่ ุ่•  แตชาวชนบทไมมีชีวิตที่งาย	   ...
ชาวชนบท	     •  คนชนบทเปนชม        ็ ุ   ชนที่อาศัยอย         ู่   นอกเมือง	     •  เชนชาวนา	   ...
อาหาร	  •  ตองปลกและคนหาอาหาร	     ้ ู   ้•  ไมสามารถหาอาหารได	     ่       ้•  ไมสามารถผลิตอาหารได	     ่ ...
ชมชน	            ุ•  อยใกลกันเพราะชมชนเลก	  ู่ ้     ุ  ็•  รู้ จักกัน	•  อยดวยกัน	  ู่ ้•  ทำกิจกรรม	•...
ครอบครัว	  •  มีสมาชิก มากมาย	•  อยใกลกัน	    ู่
ชีวิตประจำวัน	    •  ตื่นขึ้นsและไปทำงาน	    •  อยรอบธรรมชาติ	      ู่  •  ใชเวลากับครอบครัวและชมชน	      ้   ...
รายได	    ้•  รับรายไดจากงานฝีมือ	  สิ่งที่เขาปลก     ้             ู และการทำนา	  •  ผลผลิตเกษตร	  
ความยากลำบาก	  •  จนเชนในประเทศไทย	      ่•  ประเพณีเปลี่ยนแปลงเพราะ	  อตสาหกรรม	                  ุ•  ไ...
การพัฒนา	  •  คณภาพชีวิต	  ุ•  การดแลสขภาพ	      ู ุ•  รายไดเพิ่มขึ้น	    ้•  ระบบการศึกษา	  
ชีวิตในชนบท	  •  ดังนั้นแมวาการดำเนินชีวิตใน	      ้ ่	ชนบทดงาย	    ู ่•  คนชนบทตอง	       ้ 	  อาศัยอยกับ	 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thai Oral Presentation PowerPoint

1,377 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
333
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thai Oral Presentation PowerPoint

 1. 1. ชีวิตในชนบท   ไอรา  โรว     ่ ์
 2. 2. ชีวิตในชนบท  •  คนที่อาศัยอยในชนบทมีวิถี ู่ ชีวิตที่ไมวนวาย   ่ ุ่•  แตชาวชนบทไมมีชีวิตที่งาย   ่ ่ ่
 3. 3. ชาวชนบท   •  คนชนบทเปนชม ็ ุ ชนที่อาศัยอย ู่ นอกเมือง   •  เชนชาวนา   ่
 4. 4. อาหาร  •  ตองปลกและคนหาอาหาร   ้ ู ้•  ไมสามารถหาอาหารได   ่ ้•  ไมสามารถผลิตอาหารได   ่ ้•  การปลกอาหารขึ้นอยกับ ู ู่ สภาพอากาศ
 5. 5. ชมชน   ุ•  อยใกลกันเพราะชมชนเลก ู่ ้ ุ ็•  รู้ จักกัน •  อยดวยกัน ู่ ้•  ทำกิจกรรม •  ชมชนที่รักกันมากและทีใกล ุ ่ ้ ชิดกันมาก  
 6. 6. ครอบครัว  •  มีสมาชิก มากมาย •  อยใกลกัน   ู่
 7. 7. ชีวิตประจำวัน   •  ตื่นขึ้นsและไปทำงาน   •  อยรอบธรรมชาติ   ู่ •  ใชเวลากับครอบครัวและชมชน   ้ ุ •  งายและมีความสข   ่ ุ
 8. 8. รายได   ้•  รับรายไดจากงานฝีมือ  สิ่งที่เขาปลก ้ ู และการทำนา  •  ผลผลิตเกษตร  
 9. 9. ความยากลำบาก  •  จนเชนในประเทศไทย   ่•  ประเพณีเปลี่ยนแปลงเพราะ  อตสาหกรรม   ุ•  ไมสามารถปลกอาหารพอเพราะขึ้นอยกับอากาศ   ่ ู ู่•  สมาชิกไปทำงานในเมืองหรือตางประเทศ   ่
 10. 10. การพัฒนา  •  คณภาพชีวิต ุ•  การดแลสขภาพ   ู ุ•  รายไดเพิ่มขึ้น ้•  ระบบการศึกษา  
 11. 11. ชีวิตในชนบท  •  ดังนั้นแมวาการดำเนินชีวิตใน ้ ่ ชนบทดงาย ู ่•  คนชนบทตอง   ้  อาศัยอยกับ   ู่  ความลำบาก  

×