แบบฟอรมสั่งจอง ARCHOS
         ARCHOS-AndroiD               35/133 หมูบานยิ่งรวยนิเวศน ถ.ประชาช...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Order archos1

1,057 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Order archos1

 1. 1. แบบฟอรมสั่งจอง ARCHOS ARCHOS-AndroiD 35/133 หมูบานยิ่งรวยนิเวศน ถ.ประชาชื่น อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 วันที่ ..................เดือน .......................................พ.ศ. ............... ชื่อ-สกุล ............................................................................................................................................................................................... ที่อยูในการจัดสง .................................................................................................................................................................................. โทรศัพท...........................................................มือถือ ..................................................... โทรสาร....................................................... มีความประสงคขอจอง archos ดังนี้ A28 ARCHOS A28 4 GB 4,800.- จํานวน .............................เครื่อง มัดจํา 1,500 บาท/เครือง่ รวม.......................................... บาท A28 ARCHOS A28 8 GB 5,400.- จํานวน .............................เครื่อง มัดจํา 1,600 บาท/เครือง ่ รวม.......................................... บาท A32 ARCHOS A32 8 GB 6,900.- จํานวน .............................เครื่อง มัดจํา 2,100 บาท/เครือง ่ รวม.......................................... บาท A43 ARCHOS A43 8 GB 9,500.- จํานวน .............................เครื่อง มัดจํา 2,900 บาท/เครือง ่ รวม.......................................... บาท A43 ARCHOS A43 16 GB 10,500.- จํานวน .............................เครื่อง มัดจํา 3,200 บาท/เครือง ่ รวม.......................................... บาท A70 ARCHOS A70 8 GB 12,900.- จํานวน .............................เครื่อง มัดจํา 3,900 บาท/เครือง ่ รวม.......................................... บาท A70 ARCHOS A70 250 GB 15,900.- จํานวน .............................เครื่อง มัดจํา 4,800 บาท/เครือง ่ รวม.......................................... บาท A101 ARCHOS A101 8 GB 14,200.- จํานวน .............................เครื่อง มัดจํา 4,300 บาท/เครือง ่ รวม.......................................... บาท A101 ARCHOS A101 16 GB 16,200.- จํานวน .............................เครื่อง มัดจํา 5,000 บาท/เครือง ่ รวม.......................................... บาท Archos 9 windows 7starter 60 GB 22,000.- จํานวน .............................เครือง ่ มัดจํา 6,600 บาท/เครือง ่ รวม.......................................... บาท รวมทั้งสิ้น.......................................... บาท  ราคานี้รวม ภาษี และ service ตลอดระยะเวลาประกัน 1 ปเต็มครับ (Archos ทุกรุนมีจํานวนจํากัดครับ )  เปดจองเฉพาะ archos 9 PC Tablet & Archos Android Tablet A43,A70,A101  รับจอง ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ครับ (มีสวนลด 300 บาท) สินคามาประมาณตนเดือน พฤศจิกายนนีครับ ้ ***สินคาเราจะไดมาไมเยอะครับ สําหรับทานทีจองก็จะไดสินคากอนครับ พรอมทั้งของแถมพิเศษ แนนอนครับ*** ่ เมื่อเครืองมาถึงทานโอนมาในสวนที่เหลือ หลังจากที่ไดรบ หลักฐานของทานทีมงานจะดําเนินการจัดสงสินคาทางไปรษณีย ่ ั ผาน EMS จัดเก็บเปนเงิน 100 บาทหรือสามารถนัดสงของทางสถานีรถไฟฟาได โดยการโอนเงินเขามาที่บัญชี นาย ปญญา นิยม ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม เลขบัญชี 153-4-12144-5 นาย ทรงวุฒิ เพชรรัตน ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย คารฟูรหาดใหญ เลขบัญชี 634-0-10874-2 นาย สถานุ วิศวานันท ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสามัคคีประชานิเวศน เลขบัญชี 061-0-39219-3 และทานสามารถแจงการชําระเงินสงเอกสารการจองไดที่ archosdroidwut@gmail.com archosdroid_wut@yahoo.com หรือ โทรแจงไดที่ 081-479-8558

×