Adjudicació Obres Riera

502 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adjudicació Obres Riera

 1. 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES AL PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE "CONSTRUCTIU DE LA CANALITZACIÓ DE LA RIERA DE PALAFOLLS, EN EL TRAM DE CAN FELICIANO (ENTRE EL CARRER PASSADA I EL PONT DEL CARRER RIERA). 1.1) Definició de l'objecte del contracte La finalitat de lres obres i treballs del present objecte és l’endegament d’un tram de la Riera de Palafolls, en el terme municipal de Malgrat de Mar, entre el carrer Passada i el Pont del carrer Riera El Codi NACE que correspon és 42. El projecte reuneix els requisits de l'article 24 del Decret 179/1995, de 13 de juny. 1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte Als efectes del que disposa l'art. 22 LCSP, les necessitats administratives a satisfer amb la present contractació estan recollides en el projecte d'obres esmentat, així mateix la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient. 1.3) Pressupost de licitació El pressupost total de licitació es 823.102,13 €, IVA inclòs, amb el següent desglossament: 709.570,80 €, pressupost net i 113.531,33 € , en concepte d'impost sobre el valor afegit, al tipus del 16%. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible. 1.4) Partida pressupostària L’obra s’executarà amb càrrec al pressupost de l’exercici econòmic 2010, per la qual cosa l’ajuntament s’obliga a consignar una partida amb crèdit adequat i suficient per poder atendre les obligacions derivades de l’execució del contracte, condicionant l’adjudicació definitiva de les obres de referència al compliment d’aquest compromís, de conformitat amb l’article 94.2 de Llei 30/2007, CSP i l’article 174.1 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 1
 2. 2. 1.5. Anualitats en que es distribueix El pagament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonaran en una sola anualitat corresponent a l'any 2010. 1.6) Termini d’execució El contracte tindrà un termini d’execució de .6 mesos (VINT-I-SIS SETMANES), a comptar des de l'acta de comprovació del replanteig. 1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació El contracte s'adjudicarà aplicant el procediment obert, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 134 i 141 a 145 de la LCSP). 1.8) Import màxim de les despeses de publicitat L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, que haurà d’abonar l’adjudicatari, serà de 3.000,00 €., sens perjudici del que s'estableix a la clàusula 1.41 d'aquest plec. 1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini de 26 dies naturals, comptadors des la darrera publicació al BOP o al DOGC, al Registre General de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, abans de les 14 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de 14 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a l'ajuntament, el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació: SOBRE NÚM. 1 Portarà la menció "Documentació per a la contractació de l'obra "Canalització de la riera de Palafolls, entre el C. Passada i el C. de la Riera” presentada per ...……......." i haurà de contenir la documentació següent: • Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax del licitador. • La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, en el seu cas, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran 2
 3. 3. d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 47 i 61 LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre ( endavant, RGLCAP). La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 44 i 61 LCSP. • Declaració responsable d’acord amb el model següent: "En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol.../o document, CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........), declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes a l'art. 49 de la LCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques/està exempt de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. (Lloc, data i signatura del licitador)." Certificat de la classificació i declaració responsable de vigència, si escau. Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres. Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d’acord amb allò que disposa la clàusula 1.15) del present Plec. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç. 3
 4. 4. En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris. Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la garantia provisional, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència d’inscripció no han experimentat cap variació. SOBRE NÚM. 2 Portarà la menció “Obres incloses al projecte "Canalització de la riera de Palafolls, entre el C. Passada i el C. de la Riera””, presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació que acrediti els criteris d’adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) el present Plec: - Estudi de l’obra - Millores fora de pressupost - Equip humà i maquinària adscrits a l’obra SOBRE NÚM. 3 Portarà la menció “Proposició econòmica i termini d’execució per a la contractació de l'obra " incloses al projecte "Canalització de la riera de Palafolls, entre el C. Passada i el C. de la Riera””, presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent: • Relació numerada de la documentació inclosa. La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: "En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a l'obra inclosa al projecte “Canalització de la riera de Palafolls, entre el C. Passada i el C. de la Riera”, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Projecte i al Plec de Clàusules Administratives Particulars per la quantitat de ……….……………….. €, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres). L’import de l’IVA, al 16 %., és de .......... €. Així mateix,es compromet a executar l’obra esmentada en el termini de .......... setmanes. (Lloc, data i signatura del licitador)." 4
 5. 5. 1.10) Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica La solvència econòmica, financera i professional o tècnica mínima i els mitjans d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen: En ser el pressupost igual o superior a 350.000,00 €, serà necessari que el licitador estigui classificat en els grups, subgrups i categories que tot seguit s’assenyalen : Grup: E Subgrup: 5 Categoria: e 1.11) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: - Criteris avaluables de forma automàtica (70 %) - Oferta econòmica fins a 40 punts - Reducció del termini d’execució fins a 30 punts - Criteris que depenen d’un judici de valor (30%) - Estudi de l’obra fins a 15 punts - Millores fora de pressupost fins a 10 punts - Equip humà i maquinària adscrits a l’obra fins a 5 punts Oferta econòmica.- Es valoraran les ofertes presentades a partir de la mitjana aritmètica de les mateixes. A la mitjana se li assignarà la màxima puntuació. La resta d’ofertes es puntuaran en sentit decreixent a partir de la mitjana per trams, a raó d’un punt per cada 3.000 €, tant les situades per damunt com sota de la mitjana. Reducció del termini.- Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres que s’haurà de mesurar obligatòriament en setmanes i haurà d’estar justificat en base al planning d’obra aplicat sobre dates del calendari i comptant com a data de començament de les obres l’u de març de 2010. La data proposada d’acabament de les obres passarà a tenir caràcter contractual als efectes de penalització per incompliment de contracte. Es valoraran les ofertes presentades a partir de la mitjana aritmètica de les mateixes. Al termini corresponent a la mitjana se li assignarà la màxima puntuació. La resta d’ofertes es puntuaran en sentit decreixent, a raó de set punts per cada setmana, tant les situades per damunt com sota del termini al què correspon la màxima puntuació. Cas d’haver-hi proposicions a les què, en funció del sistema de barem indicat, correspongui un valor negatiu es puntuaran amb zero punts. 5
 6. 6. Estudi de l’obra.- Es valorarà la documentació presentada referent a la planificació i organització de l'obra, en ordre a donar compliment al planning i terminis proposats. També es valorarà l’estudi i anàlisi que demostri el coneixement i comprensió de l'obra. Es pretén concretar el nivell de coneixement que tingui el licitador de les peculiaritats i dificultats de l'obra que cal executar i les solucions per minimitzar les molèsties als veïns. Es valorarà, entre d'altres, la identificació dels aspectes característics de les obres, els punts crítics, la racionalització o millora dels procediments constructius que no signifiquin variant de l'objecte final del projecte, etc.. S'atorgarà la major puntuació a aquella proposta que presenti un nivell de concreció, coherència i nivell de detall més elevat, i la resta proporcionalment. Millores fora de pressupost.- Es valoraran les millores que el licitador ofereixi en quant als processos constructius, materials, solucions tècniques a aplicar en obra o altres. Aquestes millores no seran computables amb càrrec a la proposta econòmica presentada, havent de ser assumides pel licitador. Equip humà i maquinària adscrits a l'obra.- Es valorarà la documentació i compromisos assumits referents al quadre tècnic responsable adscrit a l'obra, i també el personal i la maquinària compromesos al servei i destinació de l'obra. En tot cas, l'ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 135.1 LCSP. 1.12.- Mesa de Contractació i obertura de proposicions La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres: President/a: La Sra. Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament, o en el seu defecte pel regidor delegat de l’Àrea de Serveis Territorials. Vocals: . Per la regidoria delegada de l’àrea de Serveis Territorials. . Pel Cap de l'Àrea de Serveis Territorials i el Cap de la secció d'urbanisme municipals . Per l’interventor i el secretari municipal, que exercirà funcions de secretari de La Mesa.. Les funcions de la Mesa de Contractació són les de comprovació de la documentació presentada pels licitadors així com la formular la proposta d’adjudicació, previ informe tècnic, de conformitat amb el contingut en el present plec de condicions. Als efectes de qualificació de documents administratius la mesa es reunirà a la sala de juntes de l’Ajuntament el quart dia hàbil següent al de l’acabament del període de presentació de proposicions. Quan el dia assenyalat s’escaigui en dissabte, s’entendrà traslladat al primer dia hàbil següent. El president ordenarà l’obertura dels sobres 1, del que se n’aixecarà la corresponent acta prèvia de qualificació de la documentació pel secretari. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació dels sobres A presentats pels licitador, els concedirà un termini de tres dies hàbils per corregir-les o esmenar- les davant la pròpia mesa de contractació; la concessió d’aquest termini, així com la concreció 6
 7. 7. dels defectes o omissions esmenables, ultra fer-se públic en el tauler d’anuncis municipal, es comunicarà: a) verbalment als licitadors presents a l’acte d’obertura de les proposicions al que es refereix l’apartat següent; b) als licitadors que es posessin en contacte amb el servei de contractació de Secretaria durant tot el termini d’esmena: c) al licitador interessat, per fax, si aquest constés en la seva proposició. La mesa, una vegada qualificada la documentació, i sense perjudici que s’esmenin o no pels licitadors interessats els eventuals defectes o omissions en la documentació presentada, procedirà, a les 13 hores del mateix dia a l’obertura dels sobres núm. 2, en acte públic. Prèviament, el president manifestarà el resultat de la qualificació dels documents amb expressió de les proposicions admeses, les rebutjades i les seves causes, així com dels defectes o omissions, en els termes de l’apartat anterior. La documentació continguda en els sobres núm. 2, serà analitzada per la Mesa, amb l’assessorament tècnic que consideri oportú, emetent informe en un termini no superior a 30 dies. Posteriorment, la mesa es reunirà per a l’obertura dels sobres núm. 3 en acte públic. En aquest es donarà a conèixer la ponderació atorgada als criteris que depenen d’un judici de valor. 1.13.- Proposta d’adjudicació La Mesa avaluarà les proposicions presentades que hagin estat admeses i els informes tècnics que siguin del cas, reunint-se les vegades que sigui necessari, i efectuarà una proposta d’adjudicació en favor del licitador que hagi obtingut la major puntuació, d’acord amb els criteris de valoració que es recullen per ordre decreixent d'importància i ponderació en la clàusula 1.11 del present Plec. Si alguna proposició no guardés concordància amb la documentació examinada i admesa, ultrapassés el pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert o comportés error manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador de l’existència d’un error o inconsistència que la facin inviable, serà descartada per la Mesa, en resolució motivada. Així mateix, serà motiu d’eliminació, la inclusió de documentació corresponent al sobre núm. 3, en qualsevol dels altres dos sobres, a l’objecte de preservar el secret de les proposicions i mantenir la màxima objectivitat possible en la valoració de les mateixes. 1.14) Adjudicació provisional En els termes dels articles 145.2 i 135.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació dictarà resolució motivada d’adjudicació provisional del contracte en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions, la qual es comunicarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant. Si els interessats ho sol·liciten, se’ls informarà, en un termini màxim de cinc dies a partir de la recepció de la corresponent petició, dels motius del rebuig de llur pro- posició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que han estat determinants per a l’adjudicació al seu favor. Aquesta petició l’hauran de formular en el termini dels tres dies 7
 8. 8. naturals següents al de la recepció de la corresponent notificació de l’acord d’adjudicació provisional. A l’adjudicatari provisional se li concedirà un termini de quinze dies hàbils per presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'haver dipositat la garantia definitiva, conforme a l'estipulat en la clàusula 1.16, d'haver abonat tots els anuncis de licitació i qualsevulla altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels medis que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 1.15) Garantia provisional Per prendre part en aquesta licitació, s’haurà de constituir una garantia provisional per un import de 21.287,12 €. La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament després de l’adjudicació definitiva del contracte. 1.16) Garantia definitiva La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs . 1.17) Adjudicació definitiva L'adjudicació provisional s'haurà d'elevar a definitiva mitjançant resolució motivada dintre dels 5 dies hàbils següents a aquell en que expiri el termini establert a l'art. 135.4 de la LCSP, sempre que l’adjudicatari provisional hagués acomplert la totalitat dels requisits que li siguin exigibles. L’adjudicatari provisional, amb anterioritat a l’elevació a definitiva de l’adjudicació definitiva, haurà de constituir la garantia definitiva i presentar, els documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació contractual i en la seva oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i l’Impost sobre Activitats Econòmiques, si escau, sempre que els dits documents no constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat. Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats de l’adjudicatari provisional –llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat- sigui validada pel Secretari de la Corporació. Altrament, quan no procedeixi l’adjudicació definitiva, per no complir l’adjudicatari provisional amb les seves obligacions, l’òrgan de contractació podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents a aquell, per l’ordre en el que haguessin quedat classificades llurs ofertes, sempre que això fos possible i que el nou adjudicatari hagués prestat la seva conformitat, concedint-se-li un termini de 10 dies hàbils per al compliment de l’assenyalat a l’apartat anterior. 8
 9. 9. 1.18) Formalització del contracte L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva. De conformitat amb allò que es preveu a l’article 206 de la LCSP, la no formalització del contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, en serà causa de resolució. En el cas que la concessió s'adjudiqués a una Agrupació d'Empreses, aquestes hauran d'acreditar la constitució de la mateixa, en escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del contracte, i aportar el NIF assignat a l'Agrupació. 1.19) Comprovació de replanteig i programa de treball En el termini de quinze dies naturals com a màxim, comptats a partir de la data de formalització del contracte es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. En el mateix termini màxim de quinze dies, l'adjudicatari haurà de presentar un programa de treball, desenvolupant el presentat en la seva proposició. 1.20 Pla de seguretat i salut En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l'adjudicació definitiva, el contractista presentarà a l'òrgan de contractació el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, que serà informat en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació. Si, per incomplir el contractista el termini anterior, no fos possible iniciar les obres, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquesta causa. 1.21 Inici d’obres Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el Treball, el contractista i l'ajuntament signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de tres dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 1.22 Compliment del contracte La recepció del contracte es regirà per l'establert a l'art. 218 de la LCSP i els arts. 163 i ss. del RGLCAP. Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de les següents obligacions: - La restitució de la situació inicial de les zones afectades per les obres i no ocupades per elles. - El compliment no defectuós del contracte - El compliment dels criteris d'adjudicació 9
 10. 10. - El compliment de les condicions d'execució. - El compliment del termini d’execució. 1.23 Drets i obligacions de les parts Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable. 1.24) Règim de pagament La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions dels treballs efectuats que s'abonaran de conformitat amb l'establert als arts, 200 i 215 de la LCSP i 147 i ss. del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 1.25) Revisió de preus Per aplicació del que disposa l'art. 77.1 de la LCSP en relació amb la clàusula 1.6 no procedeix la revisió de preus. 1.27) Modificació del contracte El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic o per atendre a causes imprevistes; tot justificant-ho en l’expedient. La modificació serà obligatòria per al contractista en els supòsits de l’article 217 de la LCSP, sempre que no superin el 20% del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit ni representin alteració substancial del projecte inicial . 1.28) Causes de resolució La resolució del contracte es regirà per l'establert amb caràcter general als arts. 205 a 208 i específicament pel contracte d'obres als arts. 220 a 222 de la LCSP, així com als arts. 109 a 113 i 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. En particular es podrà considerar causa de resolució del contracte el supòsit d'incompliment de la condició d'execució establerta a la clàusula 1.18 1.29) Penalitzacions S'imposaran penalitzacions al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuació: a) per incompliment de les condicions especials d'execució: - Com a regla general, la seva quantia serà d'un 1% de l'import d'adjudicació del contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, vas en el que podran arribar al 5% o al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. - Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista, o sobre la garantia, d'acord amb l'art. 196.8 de la LCSP. 10
 11. 11. - El compliment per l'adjudicatari de les condicions especials d'execució podrà verificar-se per l'òrgan de contractació en qualsevol moment durant l'execució del contracte i, en tot cas,, es comprovarà al temps de la recepció definitiva de les obres. b)) per l’incompliment defectuós - Si al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes imputables al contractista. - Com a regla general, la seva quantia serà d'un 1% del pressupost del contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, vas en el que podran arribar al 5% o al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. En qualsevol cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que legalment l'incumbeix quant a la reparació dels defectes. c) Per incomplir criteris d'adjudicació - Si durant l'execució del contracte o al temps de la seva recepció, s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert alguns o alguns dels compromisos en la seva oferta. - Per considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicació caldrà que al descomptar- se un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri d'adjudicació incomplit, resulti que la seva oferta no hauria estat la millor valorada. - Com a regla general, la seva quantia serà d'un 1% del pressupost del contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, vas en el que podran arribar al 5% o al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. d) Per demora - Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com en els terminis parcials establerts, s'estarà a al que disposa l'art. 196 de la LCSP. La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis. 1.30) Subcontractació Per tal que una empresa pugui intervenir en el procés de subcontractació en el sector de la construcció, com a contractista o subcontractista, haurà de complir amb el que disposa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reglament que la desenvolupa. L’adjudicatari solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 60% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia a l'ajuntament del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 210 de la LCSP. 11
 12. 12. El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades en l’obra. Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, regualdora de la subcontractació en el sector de la construcció. 1.31 Legalització de les instal.lacions Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 1.32) Termini de garantia del contracte Es fixa un termini de garantia de d'un any, comptar des de la data de recepció de l'obra. Durant aquest termini s'aplicarà l'establert a l'art. 167 del RGLCAP quant a les obligacions del contractista, així com en allò relatiu a la facultat de l'Administració de, en cas d'incompliment, executar a costa d'aquell els treballs necessaris per a la conservació de l'obra. Totes les despeses que s'ocasionin per la conservació de les obres durant el període de garantia seran de compte del contractista no tenint dret a cap indem,nització per aquest concepte. S'exceptuen els danys ocasionats en l'obra per força major, que seran suportats per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d'exigir que el contractista realitzi les obres de reparació. 1.33.- Liquidació Transcorregut el termini de garantia a que es refereix la clàusula anterior, es procedirà a la liquidació del contracte, segons l'establert a l'art. 179 del RGLCAP. 1.34) Confidencialitat de la informació D’acord amb l’art 124.2 de la LCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. De conformitat amb l’art. 124.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. Igualment, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a que tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la que es doni aquest caràcter en els plecs o el contracte, o que, per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 12
 13. 13. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència. 1.35) Domicili a efectes de notificacions Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el que figuri en el contracte corresponent. 1.36) Responsable del contracte L'òrgan de contractació podrà designar una persona responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 LCSP. 1.37) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i mediambientals del contractista El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de dades personals i en matèria mediambiental. 1.38) Assegurances L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000.- euros. 1.39) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’origini, seran a càrrec del contractista fins el límit de l’u i mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de licitació. 1.40 Gestió dels residus Així mateix, l’adjudicatari estarà obligat a la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, específicament, lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 1.41) Senyalització de les obres El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu ajustat a les característiques exigides pe la normativa reguladora del FEDER, ubicat en un lloc visible, des de l'inici fins, al menys, la finalització de les obres. 13
 14. 14. 1.42) Règim jurídic de la contractació El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el RGLCAP, aprovat per RD. 1098/2001, pel RD. 817/2009, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, així com per la resta de normativa legal aplicable. 1.43 Jurisdicció Les qüestions que puguin plantejar-se durant l'execució del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la Jurisdicció Contencioso Administrativa. Malgrat de Mar, 18 de novembre de 2009. L’ALCALDESSA EL SECRETARI 14

×