Dfd examples (1)

1,657 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dfd examples (1)

 1. 1. ‫پروژه مهندسی نرم افزار‬‫استاد راهنما:جناب آقای عباس رسول‬ ‫زادگان‬ ‫گردآورنده : گلنوش مسعودی صادق‬
 2. 2. ‫سیستم‬
 3. 3. ‫سیاست ها و روش های جمع آوری‬ ‫اطلعات‬‫در جمع آوری اطلعات، تحلیلگر باید موارد‬ ‫زیر را در نظر داشته باشد:‬ ‫١.تعیین منابع و نوع اطلعات مورد نیاز‬ ‫٢.تعیین روش های جمع آوری اطلعات‬ ‫٣.مدل سصازی سصیستم،بلفاصصله پس از‬ ‫جمع آوری اطلعات‬
 4. 4. ‫انواع روش های جمع آوری اطلعات‬
 5. 5. ‫توجه‬‫ممکن است یک تحلیلگر بی تجربه تصور کند که‬‫چون سیستم نهایتا برای استفاده کنندگان )اعم‬ ‫از مدیریصصت و کارکنان اجرایصصی( طراحی‬‫میشود،بنابرین اطلعات نزد افراد است و سریع‬ ‫تری صن راه دس صتیابی ب صه آ صن،انجام مصاحبه‬ ‫ص ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬‫اسصت.اما فراموش نکنیصد کصه استفاده کنندگان‬‫سیستم،هر یک مسولیت انجام وظیفه ای را بر‬ ‫عهده دارنصد و در واقصع،کار شمصا اضافه بر‬‫وظایف روزمره ی آنان است.بنابرین تا آنجا که‬
 6. 6. ‫مدل سازی‬‫یک مدل تصویر یا نمایشی از سیستم است‬‫کصه اجازه میدهصد سصیستم و روابصط بین‬‫اجزای آصن،بصه صصورت انتزایصی بررسی‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص ص‬‫شود.تحلیلگران ب صه تجزی صه دریافتن صد که‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬‫تصصویر،گویصا تصر از کلمات اسصت.در واقع‬‫تحلیلگر آنچه را میداند به وسیله ی کلمات‬‫تشریصح میکنصد و آنچصه را نمصی دانصد،ممکن‬‫اسصت هصم از جانصب او و هصم از جانب‬
 7. 7. ‫‪DFD‬‬‫نمودار جریان داده ها که اولین بار توسط‬‫دومارکصو در سصال ٨ ٧٩١، و پصس از آن‬‫توسط سارسون و گین در سال ٩٧٩١ به‬‫عنوان حاصل روش های ساخت یافته ی‬‫تجزیصه و تحلیصل معرفصی شصد،یکصی از با‬‫ارزش تریصن ابزار و اسناد تجزیصه تحلیل و‬‫طراحی ساخت یافته است. این نمودار به‬‫زبانی مصور، نشان دهنده ی حرکت داده‬
 8. 8. ‫• ‪DFD‬بسیار ساده بوده و به سهولت قابل‬‫درک است. به طوری که استفاده کنندگان‬‫سیستم با حداقل آشنایی با این نمودار ها‬‫میتوانند آن را به آسانی بخناند و درک کنند.‬ ‫برخلف فلوچارت هصصا که عملیات و‬‫پردازش های سصیستم را فقصط بصه صورت‬ ‫متوالصی نشان میدهصد،در حالصی کصه ممکن‬ ‫اسصت در زمان هصا و مکان های مختلف‬ ‫.صورت گیرد‬ ‫• در فرآینصد تجزیصه و تحلیصل سیستم،از‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬
 9. 9. ‫اجزا یا نمادهای‬ ‫‪DFD‬‬
 10. 10. ‫)١.منبع یا مقصد داده ها )عنصر داخلی/خارجی‬‫• منبع یا مقصد داده ها به وسیله ی مستطیل‬ ‫نمایصش داده میشودتولید کننده ی درون داده‬‫های وارد به سیستم یا دریافت کننده ی برون‬‫داده ها آن است و در واقع محدوده ی سیستم‬‫را مشخص میکند )جایی که سیستم با عناصر‬ ‫خارج از خود در تعامل است.(‬‫• منابصع یصا مقاصصد داده هصا در عناصصر خارجی‬ ‫میتوانند مشتریان، کارفرمایان، فروشندگان،...‬‫باشند و در عناصر داخلی میتوانند حساب داری،‬
 11. 11. ‫)٢.پردازش ها)عملیات‬‫• دایره ییا پردازش،نشان دهنده ی عملیات یا‬‫فعالیت هایی است که درون داده های وارد به‬ ‫سیستم را به برون داده ها تبدیل میکند.‬‫• در ییک ‪ DFD‬فیزیکیی، پردازش میتواند در‬‫قالیب کارکنان، ماشیین آلت، کامپوتر،... نشان‬‫داده شود کیه در ایین صیورت در دایره توضیح‬‫داده میشود، امیا در نمودار منطقی، بر خل ف‬‫نمودار فیزیکی ،فقط با نوع عمل یا کار انجام‬ ‫شده )آنچیه انجام میشود( تکییه دارد و نه‬
 12. 12. ‫٣.جریان داده ها‬‫• جریان داده ها بزرگراه هایی است که بسته‬‫های داده با ترکیب مشخصی از آن عبور میکند.‬‫• یک جریان داده ی فیزیکی میتواند به صورت‬‫های مختلف مثل فرم ها، اسناد، تلفن و سایر‬‫وسیایل ورودی خروجیی کامپوتیر و نظییر آن‬ ‫نشان داده شود.‬ ‫برعکیس، ییک جریان داده ی منطقیی باید‬‫خالیص داده های مورد نیاز هر پردازش را‬‫بدون توجه به نوع وسیله ی انتقال آن فراهم‬
 13. 13. ‫:مثال‬‫خالص داده در‬ ‫نام رایج داده در‬ ‫جریان حرکت‬ ‫مؤسسه‬ ‫درخواست خرید‬ ‫فرم ١١٤٢ یا فرم‬ ‫درخواست خرید‬
 14. 14. ‫نکات زیر در مورد جریان داده ی‬ ‫منطقی قابل ذکر است:‬‫- نام جریان داده منطقی به صورت مفرد‬‫به کار برده میشود، زیرا تعداد و تناوب‬ ‫کاربرد داده ه یا در این نمودار مطرح‬ ‫ی‬ ‫نیست.‬‫- حرکیت چنید نوع داده،توام بیا هم،بدون‬ ‫صورت حسابها+پردختها‬‫توجیه بیه تعداد اسیناد و مدارک، بیا یک‬ ‫جریان داده نشان داده میشود.‬
 15. 15. ‫• از بکار بردن جریان داده ه یا به‬ ‫ی‬‫صیورت انشعابیی بایید پرهیز کرد. زیرا‬‫انشعابی،صورت فیزیکی اجرای کار را‬ ‫نشان میدهد.‬
 16. 16. ‫• از تشرییح عملیات بر روی ‪DFD‬هیا باید‬ ‫خود داری کرد.‬
 17. 17. ‫• از نشان دادن تناوب زمان، یا منطق کنترلی‬ ‫روی نمودار باید خود داری کرد.‬
 18. 18. ‫٤.ذخیره ی داده ها‬‫• همان طور کیه از نام آین استنباط میشود،‬‫جاییی اسیت که داده در ان ذخیره میشود.‬‫ذخیره داده ها میتواند یک ذخیره موقت برای‬‫اسیتفاده های بعدی ییا ذخیره دائمیی داده ها‬ ‫باشد.‬‫• در ییک نمودار فیزیکیی ذخیره داده هیا به‬‫صورت قفسه پرونده ها، فایل ها یا هر نوع‬ ‫داده کییه در حافظییه ی کامپوتر نگهداری‬‫میشود،نشان داده میشود، و در نمودار منطقی‬
 19. 19. ‫در رسم ذخائر داده ها نکات زیر باید‬ ‫مورد توجه قرار بگیرد:‬‫١.ارتباط بین دو ذخیره داده، یا یک ذخیره داده‬ ‫با یک عنصر داخلی/یخارجی مجاز نیست.‬
 20. 20. ‫٢. بهتیر اسیت نام ذخیره داده هیا بیه صیورت جمع‬‫اسیتفاده شود. مصیل اگیر جریان داده مربوط بیه یک‬ ‫خریدار است، ذخیره داده ی آن خریداران است.‬‫٣. در ‪ DFD‬میتوان ذخیره داده هیا را در شکل تکرار‬‫کرد. منتها برای نشان دادن تعداد دفعات تکرار شکل،‬‫میتوان در گوشیه ای از شکیل، بیه تعداد دفعات خط‬ ‫اضافه کرد.‬
 21. 21. ‫کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد‬
 22. 22. ‫تاریخچه کتابخانه‬ ‫• در خصنوص کتابخاننه دانشکده مهندسی‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫دانشگاه فردوسی مشهد لمزم به ذکر می باشد‬ ‫کنه اینن کتابخاننه در سنال 5531 با امکانات‬‫محدود آغامز بکار کرد. در سال 0631 با ادغام‬‫کتابخاننه دانشگاه کار بتدرینج رو بنه توسعه و‬‫گسترش نهاد. با توجه به کمبود نیرو و امکانات،‬ ‫در اثنر علهقنه مفرط بنه کار وخدمنت، این‬‫کتابخاننه توانسنته اسنت مجموعنه نسنبتا غنی و‬ ‫مفیدی را گردآوری نماید.‬
 23. 23. ‫بخش امانت‬ ‫• امور مربوط به مدیریت سیستم امانت‬‫• مشارکنت فعال در امنر خریند کتاب و اولویت بندی‬ ‫خرید منابع‬ ‫• امور مربوط به عضویت و تسویه حساب‬‫• ارائنه آمومزش های حضوری بنه مراجعان جهت‬ ‫استفاده امز سیستم های جستجو و پیدا کردن منابع‬‫• تهیه راهنماها، برگه های اطلعاتی و کتابچه های‬ ‫آمومزشی‬‫• امور مربوط بنه صنحافی کتنب و ارسنال آنها برای‬ ‫صحافی و ترمیم برخی کتب در بخش امانت‬
 24. 24. ‫بخش سفارشات‬‫•تامین و فراهم آوری منابع به دو شکل‬ ‫متمرکز و غیر متمرکز‬ ‫•تهیه و تامین پایگاههای اطلعاتی‬‫• تهی نه تجهیزات ارمزی کتابخان نه )مانند‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫سیستم ضد سرهقت، ....(‬ ‫• سفارش و تهیه مجلت لتین واحدها‬
 25. 25. ‫بخش اطل ع رسانی‬‫آمومزش اسنتفاده امز پایگاه های اطلعاتنی به‬ ‫ن‬ ‫•‬ ‫مراجعین‬ ‫جستجو امز پایگاه های اطلعاتی برای مراجعین‬ ‫•‬‫تهیه کتابچه های آمومزشی جهت راهنمایی و هدایت‬ ‫•‬ ‫مراجعین در استفاده امز منابع رایانه ای‬‫آمومزش کارورمزان در اسنتفاده امز منابنع مرجع‬ ‫•‬ ‫الکترونیکی و بانکهای اطلعاتی‬‫تشکیل کلسهای آمومزشی به ویژه برای دانشجویان‬ ‫•‬‫تحصنیلت تکمیلنی جهنت آمومزش جسنتجو امز منابع‬ ‫رایانه ای‬
 26. 26. ‫بخش مرجع‬‫• كمك بنه محققين در يا فتن" منابنع وماخذ " جهت‬ ‫انجام پژوهش مورد نظر‬ ‫• مشاوره ویاری به دانشجویان درانتخاب موضو ع‬ ‫تحقیق با توجه به منابع مرجع وغیر مرجع‬‫• آمومزش استفاده كننده در جهت چگونگي استفاده‬ ‫امز منابع مرجع‬‫• آمادگی جهت برگزاری کل س های" روش تحقیق"‬ ‫دربخش مرجع ومعرفی منابع‬‫• فعاليت گسترده در شناسايي منابع مرجع و پيشنهاد‬ ‫براي خريد آن‬
 27. 27. ‫بخش مجلت‬ ‫• تهیه مجلت رومزانه‬‫• نگهداری مجلت هقدیمی در صورت نیامز‬
 28. 28. ‫بخش کنترل و ثبت موجودیها‬ ‫• بررسی سفارشات در بخش های دیگر‬ ‫• گرفتن سفارشات امز کاربران‬‫• انتقال سفارشات معوهقه به واحد حمل و نقل‬ ‫جهت بررسی‬
 29. 29. ‫بخش صدور کارت کاربر جدید‬ ‫• بررسی مشخصات کاربران‬‫• ارسال فرم عضویت و فرم پرداختی کاربران‬ ‫به بخش امانت‬
 30. 30. ‫:دلیل نیامز کتابخانه به سایت‬ ‫١.محدود بودن ساعات کاری کتابخانه:‬ ‫بخنش مرجنع، بخنش مجلت، بخش اطل ع‬ ‫رسانی‬‫رومزها ی شنبه تا چهارشنبه امز ساعت 03 /7 تا‬ ‫03 /41‬ ‫بخش امانت‬‫رومزها ی شنبه تا چهارشنبه امز ساعت 03 /7 تا‬ ‫03 /71‬
 31. 31. ‫٢.دسترسی مشکل به منابع موجود در کتابخانه:‬‫به طور مثال ممکن است کتابی خیلی فرسوده‬‫باشند،و دسنترسی بنه آنن ینا موجود نباشند و یا‬‫مختنص اسناتید باشد و برای دانشجویان آمزاد‬‫نباشد.یا منابع موجود در کتابخانه برای مورد در‬ ‫نظر گرفته شده کافی نباشد،...‬ ‫٣. نیامز به نیروی انسانی بیشتر‬
 32. 32. ‫٤. میسبر نبودن همکاری ببا کتابخانه های‬‫سایر دانشکده ها در زمینه امانت کتاب و‬ ‫نیببز موسببسات تخصببصی کشور جهت‬ ‫شناخت انتشارات جدید‬‫٥. محدوديبت فضاي نگهداري منابع در‬ ‫ب‬ ‫كتابخانهها‬ ‫ه‌‬‫٦.عدم تناسبب ميان نيازهبا و مناببع مالي‬ ‫كتابخانهها‬ ‫ه‌‬
 33. 33. ‫نتیجه گیری:‬‫هيچ كتابخانه يا مركز اطلعرساني به صورت‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫مسبتقل، توان پاسبخگويي كامبل به نيازهاي‬ ‫ه‌‬ ‫اطلعاتبي مراجعان خود را ندارد. ببه همين‬ ‫دليبل كتابخانههبا از حدود يبك قرن پيبش به‬ ‫ه‌‬ ‫راهكارهاي بي روي آوردهان بد ك به بتوانند در‬ ‫ب‬ ‫ه‌ ب‬ ‫ب‬‫چارچوب توافقها و برنامههايي ه‌ از منابع يكديگر‬ ‫ه‌‬‫براي پاسخ به نياز مراجعان خود استفاده كنند.‬‫اين رويكرد كه بيشتر به عنوان »همكاري بين‬ ‫كتابخانههببا« يببا »اشتراك منابببع« شناخته‬ ‫ه‌‬
 34. 34. ‫تاریخچه سایت کتابخانه‬‫سایت کتابخانه دانشکده مهندسی در سال‬‫7831 به منظور اطلع رسانی به محققین‬‫و پژوهشگران طراحی و راه اندازی شد.‬‫ایبن سبایت کلیبه اطلعات کتابخانه را در‬ ‫معرض دید کاربران قرارداده و امیدوار‬‫است به عنوان منبع مفیدی در این زمینه‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد.‬
 35. 35. ‫تاثیرات به وجود آمدن سایت کتابخانه:‬‫• شناسبايي اعضاي كتابخانبه در عرض چنبد ثانيبه از طريق‬ ‫باركد‬ ‫• عضو شدن اعضاي جديد در كتابخانه طي 1 دقيقه‬ ‫• عودت كتابهاي كتابخانه توسط اعضا در عرض 1 دقيقه‬‫• تحويل كتابهاي درخواستي به دانشجويان در عرض 5 دقيقه‬‫• امكان ارسال درخواست كتاب به ميز امانت از طريق پرينتر‬ ‫و بدون اتلف وقت.‬‫• اطلع از وجود يبا عدم وجود كتاب در كتابخانبه از طريق‬ ‫صفحه جستجوي كتابخانه در وب سايت دانشگاه.‬‫• امكان رزرو كتابهاي درخواسبتي دانشجويان از طريق وب‬ ‫سايت دانشگاه‬‫• راه اندازي سبيستم مخزن باز بخبش امانبت جهبت بازديد‬
 36. 36. ‫فیزیکی فعلی‬
 37. 37. ‫منطقی فعلی‬
 38. 38. ‫فیزیکی اتی‬
 39. 39. ‫منطقی اتی‬

×