Estudio posicionamento província bcn

517 views

Published on

Estudio de Visualización de
la Provincia de Barcelona.

Objetivo: proporcionar un
panorama global de la presencia y el
posicionamiento mediáticos de la provincia como
destino turístico, (de los destinos,
recursos, productos y servicios turísticos de la
demarcación de Barcelona), exceptuando la
propia ciudad de Barcelona, en los mercados turísticos emisores español, francés, alemán y británico
(los principales mercados emisores de turistas
internacionales de Cataluña).

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estudio posicionamento província bcn

  1. 1. Nota de premsaESTUDI DE VISUALITZACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA Mercats d’Espanya, França, Alemanya i Regne Unit Setembre 2010 Oficina Tècnica de TurismeEstudi Visualització Província Oficina Tècnica de Turisme – Unitat de Gestió Territorial Unitat de Gestió Territorial
  2. 2. ÍNDEX I PUNT DE PARTIDA II METODOLOGIA III PRINCIPALS CONCLUSIONS DE L’ESTUDI A. PER TIPOLOGIA DE MITJÀ O MODALITAT COMUNICATIVA A1 Mitjans tradicionals A2 Guies en format paper A3 Catàlegs de touroperadors A4 Entorn online B. PER MERCAT B1 Mercat francès B2 Mercat espanyol B3 Mercat britànic B4 Mercat alemanyEstudi Visualització Província Oficina Tècnica de Turisme – Unitat de Gestió Territorial
  3. 3. II METODOLOGIA I PUNT DE PARTIDA Per tal de valorar l’impacte del sector turístic de La Delegació de Turisme de la Diputació de la província de Barcelona en els mitjans de cada Barcelona està posant especial èmfasis en la un d’aquests quatre mercats i poder, així, creació de nous productes en segments i definir el seu posicionament mediàtic, s’han territoris determinats, cercant alhora analitzat detalladament mostres de 4 estratègies que en facilitin la seva modalitats comunicatives: comercialització, estratègies que van des - Mitjans tradicionals (diaris d’analitzar els canals d’intemediació als regionals i nacionals, revistes missatges enviats i rebuts als mercats emissors. turístiques, revistes generalistes i especialitzades, revistes L’objectiu inicial de l’Estudi de Visualització de professionals i TV) la Província de Barcelona és proporcionar un - Guies en format paper. panorama global de la presència i el - Catàlegs de turoperadors. posicionament mediàtics de la província com a - Entorn online. destinació turística, i de les destinacions, recursos, productes i serveis turístics de la En cada una d’aquestes modalitats, s’han demarcació de Barcelona, exceptuant-ne la analitzat únicament les repercussions que pròpia ciutat de Barcelona, als mercats turístics tracten la província de Barcelona, sense tenir emissors espanyol, francès, alemany i britànic en compte la pròpia ciutat de Barcelona. (els principals mercats emissors de turistes internacionals de Catalunya). El criteri de filtratge ha estat el tractament de les localitats / destinacions de la província (com El coneixement d’aquest posicionament és a unitat d’anàlisi) en cada un dels articles bàsic i indispensable per tal de millorar i identificats, excepte els que fan referència a la adequar les estratègies de comunicació i de ciutat comtal. promoció de la província de Barcelona a la realitat mediàtica dels diferents mercats. L’anàlisi per marques i comarques, és fruit de l’assignació dels articles / repercussions L’anàlisi dels 4 mercats ha permès l’elaboració identificats de localitats (o destinacions) que d’una radiografia de la presència de la fan referència a cada marca / comarca. Ens demarcació de Barcelona en els mitjans de referim a que les localitats (o destinacions) comunicació de cada país emissor, tot estan emmarcades en una marca o comarca. identificant fortaleses, debilitats, oportunitats, i L’estudi constata que les marques i les amenaces. comarques (en el sentit d’intangible) no tenen visualització com a tals.Estudi Visualització Província Oficina Tècnica de Turisme – Unitat de Gestió Territorial
  4. 4. En aquest estudi s’han analitzat un total de 219 mitjans: 144 Mitjans tradicionals, 16 Guies en Els mercats més llunyans (Alemanya i Regne format paper, 42 Catàlegs de Touroperadors i Unit) són els que fan més referències al global 17 Entorns online (en 3 diferents eixos: del territori català i/o espanyol). socialització, comercialització i informació). En general i de manera comuna als 4 mercats L’àmbit temporal de l’estudi que es va definir analitzats, les repercussions solen referir-se fou el període comprès entre l’1 de maig de bàsicament a les poblacions. Les principals: 2008 i el 30 d’abril de 2009, és a dir, 1 any Montserrat i Sitges, i també Vic. complet. Els recursos i els principals atractius naturals A partir dels coneixements aportats per l’anàlisi gaudeixen d’una certa visualització. Els de totes les repercussions identificades, s’han productes turístics més tractats: turisme proposat també una sèrie d’eixos estratègics cultural i gastronomia, i també el encaminats a desenvolupar la imatge i el folklore/festivals. posicionament comunicatius de la demarcació de Barcelona als diferents mercats. Les comarques són anomenades en menor intensitat. Les més tractades són Garraf, Bages Per tant, les dades objectives que aporta i Maresme. aquest Estudi de Visualització, seran una de les eines bàsiques que han de guiar l’estratègia Pel que fa la utilització de les denominacions d’acció comunicativa de la Delegació de oficials de les marques turístiques de la Turisme durant els propers mesos. demarcació de Barcelona, cal a dir que és pràcticament inexistent. La Catalunya Central és la marca més tractada a Espanya i França. Al III PRINCIPALS CONCLUSIONS DE L’ESTUDI Regne Unit i Alemanya, en canvi, ho és la Costa A. PER TIPOLOGIA DE MITJÀ O MODALITAT del Garraf. COMUNICATIVA A1 Mitjans tradicionals La opinió tramesa és en general positiva pels En l’anàlisi de mitjans tradicionals, en molt quatre mercats. Les opinions més neutrals i poques ocasions la ciutat de Barcelona és la negatives vénen per articles d’actualitat destinació principal de la repercussió (excepte (problemes de sequera, esllavissades a pel mercat britànic). En canvi, una part Montserrat, crítiques xefs catalans). significativa de les repercussions que tracten la província sí que fan referència a la ciutat de Barcelona.Estudi Visualització Província Oficina Tècnica de Turisme – Unitat de Gestió Territorial
  5. 5. A2 Guies en format paper El Bages és la comarca més present en els Excepte per les guies espanyoles, el tractament catàlegs francesos i alemanys; el Garraf i l’Alt de la província de Barcelona és més aviat escàs. Penedès en els britànics. La Catalunya Central és la marca turística a la Les localitats més tractades són Calella i Santa que tots els mercats dediquen un major Susanna, i també Montserrat. nombre d’apartats. Per nombre de pàgines, Regne Unit i Alemanya, Costa del Garraf, i Els productes turístics més tractats: Cultural, Espanya i França, Catalunya Central. Natura i Sol i Platja. I com a altre factor, l’allotjament. Les comarques amb més apartats dedicats varien en funció de cada mercat: per Espanya, A4 Entorn online Maresme i Bages, per França, Osona i Bages, Barcelona ciutat copsa la majoria de lligams per Regne Unit, Alt Penedès i Bages, i per dels fórums online entorn a la província de Alemanya, Maresme i Bages. Per nombre de Barcelona als quatre països. pagines, guanya en tres dels mercats (menys Espanya), la comarca del Garraf. Les marques amb més notorietat a la xarxa són la Catalunya Central pels mercats de França i Les localitats més tractades als mitjans Espanya, i Costa Garraf pel mercats de Regne tradicionals són Sitges, Montserrat i Vic. Unit i Pirineus per Alemanya. Els productes turístics més tractats són el Les comarques amb més visualització són el Cultural, la Natura i la Gastronomia. Garraf pel Regne Unit, Osona per Espanya, Bages per França i Maresme per Alemanya. A3 Catàlegs de touroperadors Les propostes publicades als catàlegs dels TTOO I les localitats més tractades, un cop més: Vic, dels mercats estrangers interrelacionen molt Sitges i Montserrat. més la província amb la resta del territoris catalans, que les propostes dels catàlegs B. PER MERCAT d’Espanya. B1 Mercat francès La demarcació de Barcelona gaudeix d’un cert La Costa del Garraf és la marca present en un grau de visualització en els mitjans de major nombre de catàlegs al Regne Unit i comunicació francesos i entorns online, Alemanya; la Catalunya Central ho és a bàsicament concentrada en mitjans regionals i Espanya i França. de proximitat, i no estatals (aquesta induïda per accions promoció pública).Estudi Visualització Província Oficina Tècnica de Turisme – Unitat de Gestió Territorial
  6. 6. En termes generals, la província és percebuda La visualització dels espais turístics pel seu en una gran part dels casos com una destinació nom no tenen presència. independent de la ciutat de Barcelona. Algunes estratègies proposades: Destacar el millor posicionament de les - Augmentar l’associació amb la ciutat submarques que les marques. Només la marca de Barcelona Catalunya Central presenta certa identitat. - Creació Cèl·lula de Crisis Management - Associar als TTOO del Maresme més Algunes de les estratègies proposades: productes de qualitat i valor afegit. - Una major associació a la Ciutat - Elaboració d’un Pla estratègic on line Comtal permetria un millor “aprofitament” de tot el tractament B3 Mercat britànic mediàtic que aquesta capitalitza. La província de Barcelona gaudeix d’un nivell - Cal un més i millot coneixement del de visualització força escàs en els mitjans de mercat emissor. comunicació britànics i entorns online. - Elaboració d’un Pla estratègic on line La majoria de la visualització de la demarcació B2 Mercat espanyol de Barcelona no és fruit de l’acció directa dels La demarcació de Barcelona gaudeix d’un grau organismes públics de promoció turística. significatiu de visualització en els mitjans de comunicació espanyols. Tanmateix, aquest La demarcació de Barcelona no gaudeix, des posicionament és més aviat escàs en les d’un punt de vista de destinació, d’una unitat revistes amb major audiència de l’Estat territorial: diferents zones de la província Espanyol. s’associen a diferents àrees de Catalunya. En termes generals, la província és percebuda Les poblacions de la Costa de Barcelona – en una gran part dels casos com una destinació Maresme s’associen amb la Costa Brava i els independent de la ciutat de Barcelona. nuclis turístics de la Costa del Garraf amb la Costa Daurada. La visualització de les marques turístiques per les seves denominacions oficials és escassa; La visualització de les marques turístiques per únicament les marques costaneres gaudeixen les seves denominacions oficials és gairebé d’una certa visualització en els catàlegs dels inexistent. turoperadors.Estudi Visualització Província Oficina Tècnica de Turisme – Unitat de Gestió Territorial
  7. 7. Les úniques unitats territorials que gaudeixen B4 Mercat alemany d’un cert posicionament són directament les La província de Barcelona gaudeix d’un nivell poblacions. En tots els àmbits analitzats en de visualització poc significatiu en els mitjans aquest estudi, les poblacions costaneres de la de comunicació alemanys i entorns on-line. província de Barcelona són les que gaudeixen d’una major visualització al Regne Unit. Una part important d’aquesta visualització és “espontània”; és a dir no és fruit de l’acció L’oferta comercialitzada es concentra entorn a directa dels organismes públics de promoció destinacions i productes concrets, sense fer-se turística. extensiva a la resta de la demarcació. La demarcació no es veu beneficiada per la Algunes estratègies proposades: forta tirada mediàtica de la capital catalana, - Millorar el coneixement del mercat present, en general, en més de la meitat de les turístic emissor britànic. repercussions que tracten Catalunya en el - Intensificar la col·laboració amb altres mercat emissor alemany. entitats responsables de promoció turística a Catalunya i Espanya per tal La demarcació de Barcelona no gaudeix, des d’unificar esforços amb un objectiu d’un punt de vista de destinació, d’una unitat comú. territorial: diferents zones de la província - Aprofitament dels pols turístics de la s’associen a diferents àrees de Catalunya. demarcació de Barcelona ja En aquest sentit, i sobretot als entorns on-line, consolidats, com a plataformes per les àrees de la Costa de Barcelona – Maresme donar a conèixer la resta de l’oferta s’associen amb la Costa Brava i els nuclis turística de la província. turístics de la Costa del Garraf amb la Costa - Consolidar el posicionament de les Daurada. destinacions de la demarcació de Barcelona entorn a binomis de Excepte a les guies en format paper, la producte: sol & platja i gastronomia, visualització de les marques turístiques per les actiu i benestar, enologia i natura, etc. seves denominacions oficials és inexistent. - Portar a terme una política online i 2.0 contundent en aquest mercat emissor. Les poblacions costaneres de la província de - Definir el Pla Estratègic Online de la Barcelona són le que gaudeixen d’una major demarcació de Barcelona al mercat visualització a Alemanya. britànicEstudi Visualització Província Oficina Tècnica de Turisme – Unitat de Gestió Territorial
  8. 8. L’oferta comercialitzada es concentra entorn a - Provocar i/o incentivar la creació destinacions i productes concrets, sense fer-se d’ofertes i paquets turístics incloent la extensiva a la resta de la demarcació. Ciutat Comtal i altra/es destinació/ons de la província. En general, els mitjans de comunicació - Intensificar la col·laboració amb altres alemanys i els entorns 2.0 transmeten una entitats responsables de promoció opinió força positiva de les destinacions de la turística a Catalunya per tal d’unificar província de Barcelona. No obstant això, esforços amb un objectiu comú. algunes guies de viatge alemanyes transmeten - Pla de comunicació específic per al opinions força negatives sobre diverses mercat emissor alemany. localitats de la comarca del Maresme. Algunes estratègies proposades: - La província de Barcelona hauria d’evitar posicionar-se com a destinació de turisme de masses. - Es tractaria més aviat de posicionar les OFICINA TÈCNICA DE TURISME destinacions de la província com a UNITAT DE GESTIÓ TERRITORIAL territoris presentant una forta diversitat i binomis de producte en Pavelló Mestral (Recinte Maternitat) acord amb l’era del temps: platja- Travessera de les Corts, 131-159, muntanya, ciutat-camp, cava-vi- 08028. Barcelona gastronomia,, entre altres.Estudi Visualització Província Oficina Tècnica de Turisme – Unitat de Gestió Territorial

×