કોફીનો એક કપ

386 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

કોફીનો એક કપ

  1. 1. çðÂÞõ ±õÀ ±äçß Öù ±ëÕù - 5 ÀùÎíÞù ±õÀ ÀÕ
  2. 2. VÀ>áÞë É^Þë ìÜhëù ÛõÃë ÜYÝë. ÚÔë ÕùÖÕùÖÞë °äÞÜë_ çÎâÖë×í ÃùÌäë´ ÃÝë èÖë_. ÕùÖëÞí çÎâÖëÞí äëÖù ÀßÖë_ ±õÀë±õÀ ±õÀ ìåZëÀ ÖõÜÞõ ÝëØ ±ëäí ÃÝë. èäõ ±õ çëèõÚ Öù ìÞT²kë ×´ ÃÝë èÖë. ÕHë ÖõÜÞí ÕþõßHëë Àù´ ÛñSÝð_ ÞèùÖð_. ÚÔë çë×õ ÖõÜÞõõ Cëßõ ÃÝë. çßÞõ ÜYÝë_, ÕÃõ áëBÝë_. çß ÂñÚ Âðå ×Ýë_. ÖõÜÞí ÞÉßÜë_ Öù ØßõÀ ÝðäëÞ VÀ>áÜë_ ÛHëÖù èÖù IÝëßÞù ÞëÞë ÚëâÀ çÜëÞ èÖù. äëÖäëÖÜë_ ±õÀäëÖ äëß_äëß çëÜõ ±ëäí Àõ ÖÜëÜ çÎâ ÝðäÀ-ÝðäÖí±ù ÖõÜÞë ÀëÜ, °äÞ, ç_Ú_Ô ÚëÚÖõ ÂñÚ ÖHëëä ±ÞðÛäÖë èÖë_.
  3. 3. ÜèõÜëÞ ìäzë×a±ù ÜëËõ çß ßçùÍëÜë_×í ÜùË<_ Éà ÛßíÞõ ÀùÎí ±Þõ ×ùÍë ÀÕ áõÖë_ ±ëTÝë. ÀÕ É^Øí É^Øí ÛëÖÞë, ÜùîCëë, çVÖë, ±áà ÜëÕÞë èÖë_. ìäzë×a±ù±õ ÖõÜÞë ÃÜÖë ÀÕÜë_ ½Öõ ÀùÎí Ûßí áíÔí ±Þõ çëèõÚõ ÖõÜÞõ ÕùÖëÞë ìäÇëßù ÉHëëTÝë_. çßõ Àèõäë Üë_Íuð_, ÒÉ^±ù ØùVÖù, ÖÜõ ÜùîCëëÜë_Þë, çßç ìÍ{ë´Þäëâë ÚÔë ÀÕÜë_ ÀùÎí áíÔí Èõ, èäõ ËõÚá Õß çëØë - çVÖë_ ÀÕ É ÚëÀí ÈõÓ.
  4. 4. ÒÖÜëßõ ÜëËõ ÖÜÞõ çú×í äÔð ÃÜÖù ÀÕ áõäù VäëÛëìäÀ Èõ. ÕHë ÂßõÂß Öù ÖÜëßí ±ë T²ìkë É ÖÜëßí ÖÀáíÎù ±Þõ ÖÞëäÞð_ ÀëßHë Èõ.Ó ÒÖÜõ ìäÇëßù, ÖÜëßù çð_Øß ÀÕ ÖÜõ Õí±ù Èù Öõ ÀùÎíÞí ÃðHëäkëëÜë_ Àù´ äÔëßù ÀßÖù Þ×í. ÜùËë ÛëÃÞë çð_Øß ÀÕ ÜùîCëëØëË Èõ.Ó
  5. 5. ÖÜëßõ ÀÕ ÞèùÖù áõäù, ÀùÎí áõäí èÖí. ÕHë ±½HëÖëÜë_ ÖÜõ ÖÜÞõ ÃÜÖù lõWÌ ÀÕ É µÌëTÝù. èäõ Éßë ìäÇëßù... °äÞ ±õ ÀùÎí Èõ.. ÖÜëßí ÞùÀßí, Õöçë ±Þõ çÜëÉÜë_Þð_ çLÜëÞ ÀÕ çÜëÞ Èõ. ÕHë Öõ ÀÕ Öù ÖÜëßë ÀùÎí wÕí °äÞÞõ çÜëääëÞð_ Õëhë Üëhë Èõ.
  6. 6. ÒÖÜëßí Õëçõ Éõ ÀÕ Èõ ÖõÞð_ Àù´ Âëç ÜèIä Þ×í. ÖõÞë×í ÖÜëßë ÀùÎí wÕí °äÞÞí ÃðHëäkëëÜë_ Àù´ Îõß ÕÍÖù Þ×í.Ó ÒCëHëíäëß ÀÕÞõ ÕþëÔëLÝ ±ëÕäëÜë_ ±ëÕHëõ ÛÃäëÞõ ±ëÕõáí ÀùÎíÞð_ ÜèIä Ûñáí É´±õ Èí±õ.Ó ÒèoÜõåë ÝëØ ßë½õ Üëßë ÚëâÀù. . . ÛÃäëÞ µIÖÜ ÀùÎí ÚÞëäõ Èõ.. ÕHë ÀÕÞõ Öõ±ù Õç_Ø Þ×í ÀßÖë_, ÀÕÞõ ±ëÕHëõ Õç_Ø Àßí±õ Èí±õ.Ó
  7. 7. Ò°äÞÜë_ Éõ çú×í çðÂí áùÀù Èõ, ÖõÜÞí Õëçõ ÚÔð_ É Ào´ lõWÌ Þ×í èùÖð_, Öõ±ù Öù ÖõÜÞí Õëçõ Éõ èùÝ Èõ, ÖõÜë_×í lõWÌ ÚÞëäí ½Hëõ Èõ.Ó çëØð_ °äù µØëß ÚÞíÞõ ÕþõÜ Àßù ¬ÍëHëÕñäýÀ ç_Ûëâ áù ìäÞÜþÖë×í äÖùý ÚëÀíÞð_ ÚÔð_ ÛÃäëÞ Õß ÈùÍí Øù.
  8. 8. Ò±Þõ ÝëØ ßë½õ, çú×í ÔÞäëÞ ±õ Þ×í, ÉõÞí Õëçõ çäýVä Èõ, Âßù ÔÞäëÞ Öù ±õ Èõ ÉõÞõ çú×í ±ùÈëÞí Éwß ÕÍõ Èõ.Ó Ò±Þõ èäõ ܽ×í ÖÜëßë ÀÕÞí ÀùÎí Õí±ù.Ó ßÉ^±ëÖÑ Þßõå ÀëÕÍí±ë

×