1)หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ppt

16,529
-1

Published on

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • ขอบคุณค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • c0,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
16,529
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
240
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1)หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ppt

 1. 1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อัลเฟรด มาร์แชล “ วิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรม ของมนุษย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อดำรงชีวิต ”
 2. 2. ไลโอเนล รอบบินส์ “ วิชาที่ศึกษาถึงการเลือกหาหนทาง ที่จะใช้ปัจจัยการผลิต อันมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามจุดประสงค์ ”
 3. 3. พอล เอ แซมมวลสัน “ เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึง วิธีการที่มนุษย์ เลือกใช้ทรัพยากร อันมีจำกัด นำไปผลิตสินค้า จ่ายแจกไปยังผู้บริโภคในสังคม ”
 4. 4. “ เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาวิธีการจัดสรรทรัพยากร อันมีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิตสินค้าและบริการสนอง ความต้องการที่มีไม่จำกัดของมนุษย์ ” สรุป
 5. 5. ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ <ul><li>ช่วยจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยุติธรรม </li></ul><ul><li>สนองความต้องการของสังคมส่วนรวม </li></ul><ul><li>2. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจำ </li></ul><ul><li>3. ให้ความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพต่าง ๆ </li></ul><ul><li>4. ช่วยให้ประชากรเป็นคนมีคุณภาพ อันจะช่วยส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ </li></ul>
 6. 6. เป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ประจำวันของมนุษย์ ข้อมูลแสดงออก ในรูปปริมาณตัวเลข หรือไม่อาจวัดออกมาเป็นปริมาณตัวเลขได้ เช่น ความชอบ ความพอใจ ลักษณะของวิชาเศรษฐศาสตร์
 7. 7. ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ 1. ทรัพยากรมีจำกัด 2. ความต้องการมีไม่จำกัด วิชาเศรษฐศาสตร์ มีที่มาจากเหตุผล 2 ประการคือ
 8. 8. ขอบข่ายและแขนงของทางเศรษฐศาสตร์ 1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาปัญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ในระดับหน่วยย่อย “บางครั้งเรียกทฤษฎี ราคา ” 2. เศรษฐศาสตร์มหาภาค ศึกษาปัญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ในระดับส่วนรวมหรือระดับประเทศ บางครั้งเรียก “ทฤษฎี รายได้ประชาชาติ ”
 9. 9. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 10. 10. ประโยชน์ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ <ul><li>ฐานะผู้บริโภค รู้จักใช้ ประมาณการค่าใช้จ่าย เลือกบริโภค </li></ul><ul><li>ในทางที่ก่อ ประโยชน์ </li></ul><ul><li>2. ฐานะผู้ผลิต สามารถจัดสรร ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการ </li></ul><ul><li>ผู้บริโภคและลดต้นทุนการผลิต </li></ul><ul><li>3. ในฐานะผู้กำหนดนโยบาย เข้าใจปัญหาจัดลำดับความสำคัญ </li></ul><ul><li>วางแผน กำหนดนโยบายที่ชัดเจน </li></ul>
 11. 11. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ <ul><li>What จะผลิตอะไร ( สิ่งใดควรผลิต สิ่งใดไม่ควรผลิต ) </li></ul><ul><li>How จะผลิตอย่างไร ( ผลิตในปริมาณเท่าไร ใช้วิธีการใด ) </li></ul><ul><li>For Whom จะผลิตเพื่อใคร ( สินค้าและบริการนั้น ผลิตเพื่อใคร ) </li></ul>
 12. 12. หน่วยเศรษฐกิจ <ul><li>ความหมายของหน่วยเศรษฐกิจ คือ หน่วยงานที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>ครัวเรือน </li></ul><ul><li>ธุรกิจ </li></ul><ul><li>องค์การรัฐบาล </li></ul>
 13. 13. หน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบุคคลเพียงหนึ่งคน หรือมากกว่าหนึ่งคน อาศัยอยู่ในหลังคาเดียวกัน เป้าหมาย คือ แสวงหาความพอใจสูงสุด ครัวเรือน
 14. 14. ธุรกิจ - บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำ หน้าที่ แปลรูปการผลิต มาผลิตเป็น สินค้า และบริการ แล้วนำไปขายให้กับผู้บริโภค - เป้าหมาย คือ การแสวงหาผลกำไรสูงสุดจากการประกอบการ
 15. 15. องค์การรัฐบาล - หน่วยงานของรัฐและส่วนราชการต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อการดำเนินงานของรัฐบาล - เป้าหมาย มีหน้าที่สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ
 16. 16. คำศัพท์ที่ควรรู้ในทางเศรษฐศาสตร์ ในทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากร ในการผลิต หรือ ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ที่ดิน คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่ในดิน บนดิน เหนือดิน เช่น ที่ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ
 17. 17. แรงงาน หมายถึงทรัพยากรมนุษย์ หมายรวมถึง แรงงานจากกำลังกาย และกำลังความคิด
 18. 18. ทุน ทุนในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่มีความคงทนสามารถใช้ในการผลิตสินค้า และบริการโดยตรง
 19. 19. การประกอบการ การประกอบการ หมายถึง กระบวนการที่รวมปัจจัย ในการผลิตต่าง ๆ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ ผู้ดำเนิน กิจกรรมเรียนว่าผู้ประกอบการ
 20. 20. ความต้องการไม่จำกัด มนุษย์มีความต้องการ หรือ ความอยากตลอดเวลา เมื่อมีปัจจัย 4 ก็ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องสิ่ง เชิดหน้าชูตา ยกฐานะทางสังคมของตนไม่มีที่สิ้นสุด
 21. 21. ความขาดแคลน เมื่อทรัพยากรจำกัด ผลผลิตจำกัดไม่พอสนอง ความต้องการ ทำให้เกิดความขาดแคลน
 22. 22. ทรัพยากรทุกชนิด นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง จึงต้องมีการตัดสินใจเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเลือก
 23. 23. ทรัพยากรเมื่อนำมาใช้ผลิตสินค้าและบริการอย่างหนึ่ง ต้องละเว้นที่จะผลิตสินค้าและบริการอย่างอื่น ๆ เช่น ที่ดินเมื่อนำมาปลูกผัก ย่อมเสียโอกาสที่จะใช้ที่ดินปลูกข้าว ให้เช่า หรือสร้างโรงงาน ค่าเสียโอกาส
 24. 24. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1 . สินค้าไร้ราคาหรือทรัพย์เสรี เป็นสิ่งที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ 2. สินค้าทางเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐทรัพย์เป็นสินค้า ที่ต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนจึงจะได้มา สินค้าและบริการ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×