ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน อภิวัฒน์ แถวพันธ์ [email_address] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปั...
อยากแก้ไขปัญหาอะไร <ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน คือ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อส...
ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา การเรียนกับการสอนโดยเนื้อแท้แล้วมีเป้าหมายเดียวกันคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” แต่การเร...
ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา ในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีการอภิปรายกลุ่ม ส่วนครูเป็นเพียงผู้แนะนำเกี่ยวกับกระบวน...
หลักการของ PBL  ในศตวรรษที่ 21  PBL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา...
ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือต้องการคำตอบ PBL  จะพัฒนา / แก้ปัญหาสิ่งที่อยากรู้ ( เขียนเป็นประโยคได้ว่า )  PBL  สามารถพัฒนา ผ...
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย <ul><li>เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบด้วย คือ การแก้ปัญหา การใ...
<ul><li>หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 </li></ul><ul><li>หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ </li...
หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>กระบวนการทางคณิตศาสตร์ </li></ul><ul><ul><li>การแก้ปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><li>การให้เหตุผ...
หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><li>1. ความสามารถในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>2. ความส...
เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐาน </li></ul><...
การดำเนินงาน <ul><li>กลุ่มที่ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชา - นุเคราะห์ 29  จังหวัดศรีสะเกษ จำนว...
กลุ่มที่ศึกษา <ul><li>นักเรียนชั้นอะไร มีจำนวนเท่าไร เพศชาย หญิงเท่าใด กำลังเรียนในปีการศึกษาอะไร มีพื้นเพอย่างไร ฯลฯ </li...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>เนื้อหาที่ใช้ </li></ul><ul><li>วิธีการจัดกิจกรรม ( เขียนให้เห็นว่านักเรียนมีการสร้างชิ้นงาน...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 1-2 ขั้นเตรียมการ </li></ul><ul><li>ปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ </l...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอปัญหา </li></ul></ul><ul><...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 2 ขั้นไตร่ตรองรายบุคคล </li></ul></u...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 3  ขั้นไตร่ตรองรายกลุ่ม </li></ul></...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 4  ขั้นนำเสนอผลงาน </li></ul></ul><u...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 5  ขั้นสรุป </li></ul></ul><ul><ul><...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 6  ขั้นขยายปัญหา </li></ul></ul><ul>...
แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 7  ขั้นประเมินผลและสะท้อนกลับ </li><...
แผนดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย คำถามการวิจัย ข้อมูลที่ศึกษา วิธีเก็บรวบรวม การวิจัย เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เห

7,136 views
6,990 views

Published on

เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับเรียนรู้เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน
PBL การเรียนรู้ด้วยโครงงาน
การเรียนกับการสอนโดยเนื้อแท้แล้วมีเป้าหมายเดียวกันคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” แต่การเรียนการสอนมักจะไม่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ 100% ไม่ว่าผู้สอนจะพยายามมากเพียงใด
การเรียนรู้โดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค นักเรียนเปลี่ยนบทบาทโดยสิ้นเชิงจากเป็นผู้รับรู้กลายเป็นผู้แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากนำสื่อประเภท ICT ที่นักเรียนมี ความสนใจและใช้งานอยู่เป็นประจำมาช่วยมาเป็นเครื่องมือ

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เห

 1. 1. ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน อภิวัฒน์ แถวพันธ์ [email_address] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ โจทย์ ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 2. 2. อยากแก้ไขปัญหาอะไร <ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน คือ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ โจทย์ ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 </li></ul>
 3. 3. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา การเรียนกับการสอนโดยเนื้อแท้แล้วมีเป้าหมายเดียวกันคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” แต่การเรียนการสอนมักจะไม่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ 100% ไม่ว่าผู้สอนจะพยายามมากเพียงใด หลักสูตร 2551 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้เป็นเป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยนักเรียนจะเป็นผู้มีบทบาท
 4. 4. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา ในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีการอภิปรายกลุ่ม ส่วนครูเป็นเพียงผู้แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้คิดอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ผู้สอนความรู้ การเรียนรู้โดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค นักเรียนเปลี่ยนบทบาทโดยสิ้นเชิงจากเป็นผู้รับรู้กลายเป็นผู้แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากนำสื่อประเภท ICT ที่นักเรียนมี ความสนใจและใช้งานอยู่เป็นประจำมาช่วยมาเป็นเครื่องมือ
 5. 5. หลักการของ PBL ในศตวรรษที่ 21 PBL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน ที่จะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกัน การจัดการเรียนรู้แบบ PBL จึงต้องมีกิจกรรมหรืองานให้นักเรียนได้ทำร่วมกัน ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานนักเรียนควรมีชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้นและใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน เช่น แอนนิเมชัน , webpage , e-learning, e-book, model หรือชิ้นงานอื่นๆ เพื่อนำเสนอผลการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนมีกระบวนการทำงานด้วยกระบวน PDCA ทำไม PBL
 6. 6. ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือต้องการคำตอบ PBL จะพัฒนา / แก้ปัญหาสิ่งที่อยากรู้ ( เขียนเป็นประโยคได้ว่า ) PBL สามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ โจทย์ ปัญหาเป็นฐาน ได้จริงหรือไม่
 7. 7. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย <ul><li>เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบด้วย คือ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยโครงงาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ โจทย์ ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 </li></ul><ul><li>หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ </li></ul><ul><li>ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Constructionism , constructivism . ความแตกต่างในการเรียนรู้ , การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสมัยใหม่ </li></ul><ul><ul><li>การใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 </li></ul></ul>หัวข้อที่ควรศึกษา
 9. 9. หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>กระบวนการทางคณิตศาสตร์ </li></ul><ul><ul><li>การแก้ปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><li>การให้เหตุผล </li></ul></ul><ul><ul><li>การสื่อสาร </li></ul></ul><ul><ul><li>การนำเสนอ </li></ul></ul><ul><ul><li>และการเชื่อมโยง </li></ul></ul>
 10. 10. หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><li>1. ความสามารถในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>2. ความสามารถในการคิด </li></ul><ul><li>3. ความสามารถในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต </li></ul><ul><li>5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul>
 11. 11. เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐาน </li></ul><ul><li>คู่มือการเขียนเรื่องเล่าโดยผ่านเครื่องมือดิจิทัล ( ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือสร้างชิ้นงาน ) </li></ul><ul><li>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>แบบวัดความรู้จากชิ้นงาน ( Rubic ) </li></ul><ul><li>แบบวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ( ทั้ง 5 ด้าน ) </li></ul><ul><li>แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง </li></ul><ul><li>แบบสัมภาษณ์ครู นักเรียน ผู้ปกครอง </li></ul><ul><li>แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน , ครู </li></ul>
 12. 12. การดำเนินงาน <ul><li>กลุ่มที่ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชา - นุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คน </li></ul><ul><li>เนื้อหาวิชา รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน </li></ul><ul><li>ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 </li></ul>
 13. 13. กลุ่มที่ศึกษา <ul><li>นักเรียนชั้นอะไร มีจำนวนเท่าไร เพศชาย หญิงเท่าใด กำลังเรียนในปีการศึกษาอะไร มีพื้นเพอย่างไร ฯลฯ </li></ul>
 14. 14. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>เนื้อหาที่ใช้ </li></ul><ul><li>วิธีการจัดกิจกรรม ( เขียนให้เห็นว่านักเรียนมีการสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือไอซีที </li></ul><ul><li>การวัดผลประเมินผล </li></ul>
 15. 15. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 1-2 ขั้นเตรียมการ </li></ul><ul><li>ปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ </li></ul><ul><li>ครูทบทวนพื้นฐานความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยการถามตอบ </li></ul><ul><li>นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถกลุ่มละ 4-5 คน ทำหน้าที่ประธาน เลขานุการ ผู้นำเสนอผลงานและอื่นๆ </li></ul><ul><li>ครูแจ้งเกณฑ์การประเมินต่างๆให้นักเรียนทราบ </li></ul><ul><li>ครูแนะนำเครื่องมือเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เครื่องมือและแหล่งที่นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าตามเนื้อหาของกลุ่มที่ตนเองได้รับ   เพื่อรวมเนื้อหา วิธีการสืบค้นและระบุแหล่งที่มา   </li></ul>
 16. 16. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ครูแจกบัตรสถานการณ์ปัญหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนต้องอ่านปัญหาและตีความให้เกิดความเข้าใจให้ได้มากที่สุด ใช้ความรู้และประสบการเดิมมาสร้างตัวแทนของปัญหา </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะที่ศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม </li></ul></ul></ul>
 17. 17. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 2 ขั้นไตร่ตรองรายบุคคล </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนพยายามสร้างตัวแบบหรือตัวแทนของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนเป็นผู้วางแนวทางการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกต้อง อธิบายตีความของผลลัพธ์ สร้างรูปทั่วไปของคำตอบ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>บันทึกต่างๆ ของข้อค้นพบในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะที่ศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม </li></ul></ul></ul>
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 3 ขั้นไตร่ตรองรายกลุ่ม </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ได้ค้นพบในรูปของกลุ่ม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนต้องตระหนักถึงคุณค่าในรูปของตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเช่นเดียวกับกลุ่มเพื่อน โดยมีความกล้าเสนอความคิดเห็นมุมมอง วิธีคิดของตนเอง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กล้าวิพากษ์ วิจารณ์ โดยยึดหลักของความมีเหตุ มีผลที่มีความเป็นไปได้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนรู้จักแบ่งปันความรู้ ช่วยอธิบายให้เพื่อนที่ไม่เข้าใจ มีความอดทนและใส่ใจต่อความคิดเห็นของเพื่อนทุกคน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ในกลุ่มผลัดกันเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่ง </li></ul></ul></ul>
 19. 19. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 4 ขั้นนำเสนอผลงาน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนสร้างชิ้นงานเล่าเรื่องนำเสนอด้วยคำพูดที่เป็นภาษาทั่วไป วัจนภาษาทางคณิตศาสตร์ ภาษาสัญลักษณ์ การนึกด้วยภาพ การแสดงสมมติฐานร่วม และภาษากึ่งคณิตศาสตร์โดยเลือกใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 เช่น scratch , gizmoz, Jing , Youtube ในการนำเสนอผลงานในกลุ่มของตนเอง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองที่สร้างจากเทคโนโลยี เว็บ 2.0 ทุกกลุ่ม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนประเมินผลการนำเสนอของกลุ่มอื่นและประเมินตนเอง </li></ul></ul></ul>
 20. 20. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนร่วมกันระดมสมองเพื่อสรุปหากฏเกณฑ์จากมุมมองที่หลากหลาย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาเหตุผลของข้อสรุป </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการค้นพบด้วยตนเอง </li></ul></ul></ul>
 21. 21. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 6 ขั้นขยายปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนนำสรุปการค้นพบด้วยตนเองมาสร้างโจทย์ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหานั้นๆ เป็นรายคนและช่วยกันตรวจสอบความเป็นไปได้และสอดคล้องกับที่เรียนในกลุ่ม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นำข้อสรุปที่ได้มาสร้างเป็นชิ้นงานโดยในรูปแบบดิจิทัล ( Digital Storytelling) วีดิโอ ภาพ ภาพการ์ตูน แอนิเมชัน เครื่องมือสร้างและเผยแพร่ : blog wiki website movie maker powerpoint photopeach scratch painbrush gizmoz photoscape youtube slideshare ms-publisher word excel jing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เลือกใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ของตนเอง โดยใช้สัญลักษณ์ทั้งการพูด การเขียน การใช้อุปกรณ์ รูปภาพ อธิบายปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาให้กลุ่มเพื่อนให้เข้าใจแนวคิดของตน </li></ul></ul></ul>
 22. 22. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน </li></ul><ul><ul><li>ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและสะท้อนกลับ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนประเมินตนเองในการทำกิจกรรม ระบุสิ่งที่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจข้อปรับปรุง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สะท้อนผลที่ได้จากการทำกิจกรรม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เขียนขั้นตอน กระบวนการหาความรู้ ข้อสรุปความรู้ที่ได้เป็นรายบุคคลแล้วแต่นักเรียนจะใช้การสรุปโดยวิธีใดแต่ต้องเป็นรูปธรรม เช่น </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ผังมโนทัศน์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>อนุทิน </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>แฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือเล่มเล็ก </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>นักเรียนอาจใช้ความรู้ทางศิลปะ คหกรรม ช่วยในการทำงานเพื่อให้งานสวยงามมีค่า </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>และน่าสนใจ </li></ul></ul></ul></ul>
 23. 23. แผนดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย คำถามการวิจัย ข้อมูลที่ศึกษา วิธีเก็บรวบรวม การวิจัย เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ผล เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบด้วย คือ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วยโครงงาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PBL สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานได้จริงหรือไม่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ <ul><li>ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- ตอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวัดความพึงพอใจ บันทึกอนุทิน </li></ul>1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (1) 2 แบบวัดความรู้จากชิ้นงาน ( Rubic ) ( 1-2) 3 แบบวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ( ทั้ง 5 ด้าน ) ( 2) 4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ( 1,3) 5 แบบสัมภาษณ์ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ( 1,3) 6 แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน , ครู ( 1,3) <ul><li>หาค่าร้อยละ </li></ul><ul><li>หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต </li></ul><ul><li>หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน </li></ul>

×