08 multimedia delivering

602
-1

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
602
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

08 multimedia delivering

 1. 1. ia Systems520251: Multimed Multimedia Delivering 17 ¡กÑั¹นÂยÒาÂย¹น 2555
 2. 2. ´ดÔิ¨จÔิ·ท∙ÑัÅลÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเ¼ผÂยáแ¾พÃร‹‹äไ´ดŒŒËหÅลÒา¡กÇวÔิ¸ธÕี
 3. 3. offline
 4. 4. online
 5. 5. [ÍอÔิ¹นàเ·ท∙ÍอÃรàเ¹น็µต]•TCP/IP•Internet Service Provider (ISP)•Dial-up•ADSL•3G
 6. 6. [ÍอÔิ¹นàเ·ท∙ÍอÃรàเ¹น็µต]•TCP/IP•Internet Service Provider (ISP)•Dial-up•ADSL•3G
 7. 7. 16 NETWORKING FUNDAMENTALS Connection Speed Text Graphics Multimedia Type 20 kB 100 kB 2 MB Dial-up (V.90) 56 kbps 2.9 s 14.6 s 5 min ADSL basic 512 kbps 320 ms 1.6 s 32.8 s typical 2 Mbps 82 ms 410 ms 8.4 s premium 8 Mbps 20.5 ms 102 ms 2.1 s Cable typical 512 kbps 320 ms 1.6 s 32.8 s premium 2 Mbps 82 ms 410 ms 8.4 s Satellite† 512 kbps 860 ms 2.1 s 33.3 s Leased T1 1.5 Mbps 109 ms 546 ms 11.2 s line T3 44 Mbps 3.7 ms 19 ms 381 ms G3 phone 2 Mbps 82 ms 410 ms 8.4 s Abilene 100 Mbps 1.6 ms 8.2 ms 168 ms† Includes latency.Figure 16.1. Typical download timesClients and Servers
 8. 8. Client-Server Model•¡กÒาÃร¡กÃรÐะ¨จÒาÂย¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¢ขÍอ§งÃรÐะºบºบÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย¨จÐะãใªชŒŒ¾พ×ื้¹น°ฐÒา¹น¢ขÍอ§งclient-server model•server ¤คÍอÂยÃรÑัºบ request áแÅลÐะµตÍอºบÊส¹นÍอ§งµต‹‹Íอ clientÊสÓำËหÃรÑัºบ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลáแÅลÐะºบÃรÔิ¡กÒาÃรµต‹‹Òา§งæๆ
 9. 9. HTTP (HyperText Transfer Protocol)•àเ»ปšš¹น protocol áแºบºบ§ง‹‹ÒาÂย·ท∙Õี่ÍอÍอ¡กáแºบºบàเ¾พ×ื่ÍอãใËหŒŒ´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃรÃรÑัºบÊส‹‹§งÍอÂย‹‹Òา§งÃรÇว´ดàเÃร็Çว¢ขÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลáแºบºบ hypermedia ÃรÐะËหÇว‹‹Òา§งWeb Server (server) ¡กÑัºบ Web Browser (client)
 10. 10. Unicast - Multicast Unicast Multicast•àเ»ปšš¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลäไ»ปÂยÑั§ง •àเ»ปšš¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลäไ»ปÂยÑั§ง¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร»ปÅลÒาÂย·ท∙Òา§งµตÑัÇว ¡กÅลØุ‹‹Áม¢ขÍอ§ง¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรãใ´ดµตÑัÇวËห¹นÖึ่§ง´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃรÃรÐะºบØุ »ปÅลÒาÂย·ท∙Òา§งäไ´ดŒŒËหÅลÒาÂยµตÑัÇวµตÓำáแËห¹น‹‹§ง¨จÓำàเ¾พÒาÐะ ¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑั¹นãใ¹น¡กÒาÃรÊส‹‹§งáแµต‹‹ÅลÐะ ¤คÃรÑั้§ง
 11. 11. àเËหÁมÒาÐะ¡กÑัºบ¡กÒาÃร·ท∙Óำstreaming áแÅลÐะ internet television Multicast •àเ»ปšš¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลäไ»ปÂยÑั§ง ¡กÅลØุ‹‹Áม¢ขÍอ§ง¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร »ปÅลÒาÂย·ท∙Òา§งäไ´ดŒŒËหÅลÒาÂยµตÑัÇว ¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑั¹นãใ¹น¡กÒาÃรÊส‹‹§งáแµต‹‹ÅลÐะ ¤คÃรÑั้§ง
 12. 12. [¡กÒาÃร¡กÃรÐะ¨จÒาÂยäไ¿ฟÅล MULTIMEDIA] •FTP (File Transfer Protocol) •RSS •Podcasts •Bit-Torrent (P2P)
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×