การเทียบสระภาษาไทยอังกฤษ

109,504 views

Published on

การเทียบสระภาษาไทยอังกฤษ

  1. 1. การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ ในการเขียนชื่อคน ที่อยู่และสถานทีตามที่ราชบัณฑิตยสถานกาหนด ่ พยัญชนะไทย ก ขคฆ ง จฉชฌ ญ ด ฎ ฑ(บางคา) ตฏ ถฐทฑธฒ นณ บ ป ผพภ ฝฟ ม ย ร ลฬ ว ซ ทร ศ ษ ส หฮ พยัญชนะอังกฤษ ตัวต้ น(Initial) K Kh Ng Ch Y D T Th N B P Ph F M Y R L W S H ตัวสะกด(Final) k k ng t n t t t n p p p p m n n t - หมายเหตุ ตัวสะกดแม่กด = t , แม่กบ =p , แม่กน=n, แม่กง=ng, แม่กม=m , แม่กก=k
  2. 2. การเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ในการเขียนชื่อคน ที่อยู่และสถานทีตามที่ราชบัณฑิตยสถานกาหนด ่ สระภาษาไทย อะ อั อา อา อาม อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ็ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ ใอ ไอ อัย ไอย อาย เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว เอา อาว อุย อูย โอย ออย เอย เอือย อวย อิว เอว แอว เอียว ฤ(รึ) ฤา(รือ) ฤ(ริ) ฤ(เรอ) ฦ ฦา ทีมา : http://school.obec.go.th/banpran-own/rakkan.htm ่ สระภาษาอังกฤษ a am i u e ae o oe ai ia ua ao ui oi oei uai iu eo aeo ieo Ru Ri Roe Lu

×