APHRODITE DASKALOPOULOU

243 views
170 views

Published on

PRESENTATION SUMMER 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

APHRODITE DASKALOPOULOU

 1. 1. ΚΟ΢ΜΗΜΑΑΦΡΟΔΙΣΗΔΑ΢ΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ
 2. 2. ΠΡΟΣΑ΢Η΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ΢΢ασ παρουςιάηουμε μια πρόταςθςυνεργαςίασ που αφορά τθν επίδειξθ καιπροώκθςθ των κοςμθμάτων τθσ ΑφροδίτθσΔαςκαλοποφλου ςτο χώρο ςασ.Σα κοςμιματα είναι μοναδικζσ δθμιουργίεσ,χειροποίθτεσ και καταςκευαςμζνεσ απόθμιπολφτιμουσ λίκουσ, φφαςμα και άλλαυλικά.Η ονοματολογία των κοςμθμάτων είναιεπθρεαςμζνθ από τθν Αρχαία Ελλάδα και τθνελλθνικι και παγκόςμια μυκολογία.΢τθν παρουςίαςι τουσ γίνεται αναφορά ςτισδοξαςίεσ των αρχαίων ελλινων για τισευεργετικζσ ιδιότθτεσ των λίκων, μεπαράλλθλθ παρουςίαςθ του ανάλογουαρχαίου κείμενου και τθσ μετάφραςισ του ςτανζα ελλθνικά.Η παρουςίαςθ είναι ςχεδιαςμζνθ ώςτε ναείναι διακριτικι και εναρμονιςμζνθ με τοχώρο ςασ.
 3. 3. ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΢ΣΟ ΧΩΡΟ ΢Α΢Σα κοςμιματακα είναι τοποκετθμζνα ςε κφβουσπου ςε κάκε πλευρά τουσκα εμφανίηονται πλθροφορίεσςχετικζσ με το όνομα,τα υλικά καταςκευισ,τθν προζλευςθ του ονόματοσ,πλθροφορίεσ για τα πετρώματααπό τθν αρχαία Ελλάδακαι ςχετικι αναφοράςτο αντίςτοιχο αρχαίο κείμενοκαι τθ μετάφραςι τουςτα νζα ελλθνικά.Οι πλθροφορίεσ κα είναιμεταφραςμζνεσςτα αγγλικάκαι ςε άλλεσ ξζνεσ γλώςςεσ.Σα ςχετικά κείμεναπου αναφζρονται ςε κάκε κόςμθμαπεριλαμβάνονται καιςτθν καλαίςκθτθ ςυςκευαςία τωνκοςμθμάτων.
 4. 4. ΠΡΟΣΑ΢Η΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ΢Εκκζςεισ…… παρουςιάςεισ, τοποκετιςεισ προϊόντων…
 5. 5. ΕΚΘΕ΢Η ΢ΣΟ ΧΟΡΣΙΑΣΗΖκκεςθ ςτο καφζΠερικλιδεσςτον ΧορτιάτθΘεςςαλονίκθστθν Άνοιξθ του 2012.Μα από τισ πρώτεσ εκκζςεισόπου παρουςιάςτθκανκοςμιματακυρίωσ από φφαςμα,και άλλα υλικά.
 6. 6. ΢ΤΜΜΕΣΟΧΗ΢Ε ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η΢υμμετοχιςτθν ομαδικι ζκκεςθ«ΑΝΣΙ΢ΣΙΞΕΙ΢»ςτθν γκαλερί«Ρωμανοφ 7»ςτθ Θεςςαλονίκθ.Παρουςιάςτθκανκοςμιματα από δζρμα,λάςτιχο και άλλα υλικά.
 7. 7. ΢ΣΟ ΣΕΛΛΟΓΛΕΙΟΙΔΡΤΜΑ ΣΕΧΝΩΝΚοςμιματατθσ ΑφροδίτθσΔαςκαλοποφλουυπάρχουν ςτο πωλθτιριοτου Μουςείου«Σελλόγλειο Κδρυμα Σεχνών»,ςτο κατάςτθματου μουςείου«Μικρό Σελλόγλειο»ςτθ Θεςςαλονίκθ,κακώσ επίςθσκαι ςε επιλεγμζνακαταςτιματα.
 8. 8. ΦΙΛΙΚΗ ΢ΤΜΜΕΣΟΧΗ΢ΣΟ INNSBRUCK-ΑΤ΢ΣΡΙΑΑρχι τθσ ςυνεργαςίασ με τον γλφπτθHelmuth Tartaroti με παρουςίαςθ τωνκοςμθμάτων ςε ςυνδυαςμό με γλυπτάεπιλεγμζνα ςτισ φόρμεσ τωνκοςμθμάτων.Επόμενθ ςυνεργαςία ιταν θ ζκκεςθ ςτθνΠάτρα και ζχουν προγραμματιςτεί καιάλλεσ εκκζςεισ ςυνεργαςίασ ςτθνΕλλάδα και ςτθν Αυςτρία.
 9. 9. ΕΚΘΕ΢Η ΢ΣΗΝ ΠΑΣΡΑΖκκεςθ ςυνεργαςίασ με τίτλο«Ο Πλοφτοσ τθσ Γθσ»΢το art καφζ Πάρωδοσ ςτθν Πάτρατον Δεκζμβριο 2012.΢τθν ζκκεςθ αναδείχτθκε θςυνεργαςία με τον γλφπτθ HelmuthTartaroti και τον ηωγράφο ΢άμθΣαμπώχ.Παρουςιάςτθκαν γλυπτάκαταςκευαςμζνα από πθλό,κοςμιματα καταςκευαςμζνααπό ςτοιχείαπου είχε καταςκευάςειο ΢άμθσ Σαμπώχ,ςε ςυνδυαςμό με άλλα υλικάκακώσ και κοςμιματαμε θμιπολφτιμεσ πζτρεσ,φφαςμα, δζρμα, ξφλο κ.λ.π.
 10. 10. ΠΡΟΣΑ΢Η΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ΢Παρουςίαςθ κοςμθμάτων…
 11. 11. ΑΦΡΟΔΙΣΗ Κόςμθμα καταςκευαςμζνο από φφαςμα και χάντρεσ Βοθμίασ.Οι χάντρεσ από τθν αρχαιότθτα εμφανίηονται ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία μζςα από διαχρονικά ζργα τζχνθσ. Οι χάντρεσ ιταν παροφςεσ ςτθν αυγι τθσ ανάπτυξθσ των πρϊτωνεμπορικϊν δρόμων και επθρζαςαν όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ αποκτϊντασ ποικίλεσ ςθμαςίεσ: χρθςίμευςαν ωσ νόμιςμα, ιδιαίτερα αυτζσ που φτιάχνονταν κυρίωσ ςτθΒενετία και τθ Βοθμία, ωσ αντικείμενο επιςφράγιςθσ γαμιλιων ςυμφωνιϊν και ωσ αναμνθςτικά πολεμικϊν κριάμβων.
 12. 12. ΢ΑΡΑ΢ΒΑΣΙ Κόςμθμα καταςκευαςμζνο από ακρυλικζσ πζρλεσ και δζρμα.Στθν αρχι, ζχουμε τθν αρχαία ονομαςία μαργαρίτθσ (ενν. λίκοσ). Στθν πορεία των χρόνων για το μαργαριτάρι χρθςιμοποιείται θ λζξθ pelle/perle που ωσ τότε ςιμαινε ζνα είδοσ πίνασ.Η λζξθ perle, με τθ ςθμαςία του μαργαριταριοφ πια, είχε διεκνι απιχθςθ ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ και ζφταςε και ςτα ελλθνικά ωσ πζρλα. Όμωσ, θ πζρλα δεν εκτόπιςε ποτζ τομαργαριτάρι, οφτε ςτθν κακθμερινι χριςθ, με αποτζλεςμα θ ελλθνικι να είναι θ μοναδικι γλϊςςα που ζχει διατθριςει τθν παλιά ρίηα από μαργ- για το μαργαριτάρι. Η ΢αραςβάτιείναι Ινδικι κεότθτα θ οποία απεικονίηεται να κρατάει ςε ζνα χζρι τθσ ζνα κομπολόι από λευκά μαργαριτάρια, που ςυμβολίηουν τθν δφναμθ τθσ πνευματικότθτασ και τθσαυτοςυγκζντρωςθσ, και τθν ζνωςθ με το Θείο.
 13. 13. ΠΕΛΕ Κόςμθμα καταςκευαςμζνο από λάβα, φφαςμα και μεταλλικά ςτοιχεία.Η λάβα είναι διάπυρθ ρευςτι μάηα από λιωμζνα υλικά (μάγμα), που βγαίνει από κρατιρεσ ενεργϊν θφαιςτείων. Το μάγμα που εκχφνεται ςτθνεπιφάνεια τθσ γθσ ςτακεροποιείται ςτθ ςυνζχεια, ςχθματίηοντασ ζνα πζτρωμα με ελαφρφ βάροσ, το οποίο χρθςιμοποιείται εκτόσ των άλλων και γιατθν καταςκευι κοςμθμάτων. Θεά των Ωκεανιδϊν τθσ θφαιςτειακισ λάβασ και τθσ μαγείασ ιταν θ Πζλε.
 14. 14. ΑΜΕΘΤ΢ΣΟ΢ Κόςμθμα καταςκευαςμζνο από Αμζθυςτο, Οψιδιανό, ξφλο και γυαλί.Ο Αμζκυςτοσ χθμικά είναι είδοσ Χαλαηία. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ πίςτευαν ότι ο αμζκυςτοσ προςφζρει προςταςία κατά τθσ μζκθσ. Από εκεί προζρχεταικαι το όνομα του! Φοροφςαν κοςμιματα από αμζκυςτο ι διακοςμοφςαν τα ποτιρια τουσ με αυτόν τον μοναδικό θμιπολφτιμο λίκο και ζτςιπίςτευαν ότι δεν κα μεκφςουν. Υπάρχει μάλιςτα και ζνασ μφκοσ για τθ δθμιουργία του. Σφμφωνα με τθν ελλθνικι μυκολογία, θ Αμζθυςτοσ ιταν μιανεαρι παρκζνα που προκάλεςε τθν οργι του κεοφ Διόνυςου κακϊσ αυτόσ ιταν μεκυςμζνοσ με κόκκινο κραςί. Τότε θ Αμζκυςτοσ φϊναξε τθ ΘεάΆρτεμισ και αυτι για να τθ βοθκιςει τθν μεταμόρφωςε ςε μία λευκι, λαμπερι πζτρα. Όταν ο Διόνυςοσ ςυνειδθτοποίθςε τι είχε ςυμβεί καιαιςκάνκθκε τφψεισ για τισ πράξεισ του, τα δάκρυα του ζςταξαν ςτο ποτιρι του κόκκινου κραςιοφ του. Αυτό ζπεςε και το κόκκινο κραςί χφκθκε πάνωςτο λευκό βράχο, που βάφτθκε μωβ και είναι ο ςθμερινόσ Αμζκυςτοσ!
 15. 15. ΚΑ΢΢ΑΝΔΡΑ Κόςμθμα καταςκευαςμζνο από Χαλαηία, ΄Καπνία, και γυαλί.Ο χαλαηίασ είναι ορυκτό του πυριτίου,ςυγκεκριμζνα πολφ κακαρόοξείδιο πυριτίου το δεφτερο πιο διαδεδομζνο ορυκτό ςτθ φφςθ. Είναι γνωςτόσδιεκνϊσ με το όνομα "Quartz", όροσ που προζρχεται από τθν παλαιά γερμανικι λζξθ "Quarz" αγνϊςτου ετυμολογίασ. Οι αρχαίοι ζλλθνεσ πίςτευανςτισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ του χαλαηία ςτο τςίμπθμα του ςκορπιοφ, όπωσ μασ δείχνει το αρχαίο κείμενο ςφμφωνα με τουσ χρθςμοφσ τθσΚαςςάνδρασἚνκεν και ςζο, δῖε χαλάηιε, πειρθκῆνε ζν κυμῶ βαλόμθν, και ςευ μζνοσ εὔροσ ἄριςτον. ἄμφω γαρ, και νοῦςον ἀναψφχεισ πυρόεςςαν, και μοιςκορπιόκεν βεβολθμζνω ἤρα κομίηεισ.Ζπειτα για εςζνα κα δοκιμάςω, κεϊκζ χαλαηία, ζβαλα ςτο μυαλό μου, και τθ δφναμι ςου βρικα άριςτθ. Γιατί και τα δφο, και αρρϊςτια φλογωτικιανακουφίηεισ και ςε μζνα κάνεισ καλό, αν είμαι τςιμπθμζνοσ από ςκορπιό.
 16. 16. ΠΡΟΣΑ΢Η΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ΢Ενδεικτικζσ δουλειζσ…

×