ЖЕЛЕЗОПЪТЕН  ВЕСТНИКС едм и ч н о и зда н и е н а С друже н и е " Бъл га р ски Л о ко м оти ве н Ф о рум "Брой 1 , годин...
2  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК                                      АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯ МОЖЕ ...
3 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК                                                   ...
4 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК                                       ЛЮБОПИТНОВЛАКЪТ НА ТОДО...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Broj 1 2011

503 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Broj 1 2011

 1. 1. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИКС едм и ч н о и зда н и е н а С друже н и е " Бъл га р ски Л о ко м оти ве н Ф о рум "Брой 1 , година 1 , 1 2.1 2.2011 г-1 8.1 2.2011 г Разпространява се по ИнтернетБДЖ ОБЯВИ СТАЧКАТА ЗА НЕЗАКОННА За незаконна от- стачка води до ново бе обявена от дисциплинарна и ма- БДЖ стачката на териална отговорност, железничарите в отво- с което открито отново рено писмо до работ- заплаши работниците, ниците, публикувано протестиращи срещу на страницата на ком- съкращенията и оряз- панията в Петък. ването на социални Причината е, че арби- придобивки. Предсе- тражното решение за дателят на железни- задоволително тран- чарския синдикат към спортно обслужване КНСБ Петър Бунев по време на стачка е заяви вчера за Аген- взето на базата на ция "Фокус", че стач- стария график за ката е законна и тя ще движение на вла- продължи до като не ковете, а в сила от бъдат изпълнени ис- вчера е нов график. канията на синди- Ръководството на катите. Стачката про- БДЖ припомни на дължава и днес.БДЖ отново заплаши стачкуващите с уволнения и съд - стачкуващите, че уча-този път открито. СНИМКА: КТ "ПОДКРЕПА" стието в незаконна ЖВ В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:НОВ ГРАФИК БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА Стр.2ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ОСТАНЕ БЕЗ ВЛАКОВЕ В сила от С новия ГДВ се ПО ПРАЗНИЦИТЕ11 .1 2.2011 г е нов редуцира и броят награфик за движение влаковете в учас-на влаковете по тъка София - Пер-железопътната мре- ник, както и между Стр.3жа на България. С Пловдив и Долна И н тервю с И н ж. Е м и л С трезов:него става факт и Махала. Един влак В ДЕЙСТВИЕ Е ГНУСЕН Иокончателното спи- по-малко ще се дви-ране на 1 38 пътни- жи между Монтана и ПОДЪЛ ПЛАН ЗА СЪСИП-чески и бързи влака, Берковица. Повече ВАНЕ НА БДЖсред които и "Уи- информация, пътни-кенд" влакът от Со- ците могат да по- Стр.4фия до Варна. лучат от гарите. ВЛАКЪТ НА ТОДОР ЖИВКОВ - ЧАСТ І ЖВ
 2. 2. 2 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ОСТАНЕБЕЗ ВЛАКОВЕПО ПРАЗНИЦИТЕБДЖ спират 1 66 Бургас, Пловдив и продължаващитевлака по основни Русе няма да се стачни действияЖП линии, стана движат до 5-ти Ян- на служителите вясно от изнесена в уари 201 2 г. Спи- железницата.Интернет телегр- рането на тези Според ръковод-ама. Телеграмата, влакове ще до- ството на БДЖ,издадена от ДП веде до затруд- спирането на вла-НКЖИ гласи, че по нение при придви- ковете между 8 изаявка на БДЖ- жването на хиляди 1 6 часа се налага,Пътнически пре- пътници по колед- за да не бъдат ге- БДЖ заплаши, че ако стачката невози ЕООД, 1 66 ните и нового- нерирани допъл- бъде прекратена до Сряда, ще бъ-влака по основни дишни празници, нителни загуби за дат отменени всички влакове, дви-направления, сред алармират запоз- компанията. Загу- жещи се между 8 и 16 часа. Вече екоито Враца, Ви- нати. Причина за бите на ден са подготвена и телеграма за това.дин, Г. Оряховица, крутата мярка са около 300 хил.лв. Марио Евстатиев С н и м ка: АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ НЕ МОГАТ ДА ЗАМЕСТЯТ ЖЕЛЕЗНИЦАТА НАКРАТКО925 СЛУЖИТЕЛИ Системата на автобусните оператори е слаба и при липса на влакове поНА БДЖ СА ПРИ- празниците ще изгърми, прогнозират специалисти в транспортния секторЕЛИ ОФЕРТАТА НАБДЖ ЗА ДОБРО- Не е възможно авто- издържи на големия влак за Плевен, със-ВОЛНО СЪКРАЩЕ- бусните превозвачи да пътникопоток и тогава тавен от 6 вагона мо-НИЕ осигурят превоз на дори координацион- же да превози 432-ма Към 9.1 2.11 г, 925 всички пътници, които ния център, с който се пътници наведнъж. Задуши са се съгла- по празниците ще пъ- хвалят няма да е в съ- същия брой пътници,сили да напуснат туват към родните си стояние да пренасочи автобусните операто-БДЖ срещу обез- места. Въпреки зари- повече автобуси към ри трябва да осигурятщетение от шест чанията на автобусни дестинации с голям 8,64 автобуса. И товабрутни работни босове, че фирмите контингент пътуващи. само за една дестина-заплати. Те ще по- им имат ресурс да Железницата е стра- ция. Реално, по голе-лучат възнаграж- осигурят допълни- тегически важна за мите празници, пътни-денията си ведна- телни возила по нато- стабилността на наци- ците само за единга след като бъдат варените маршрути, оналната транспортна влак по основно нап-освободени от дл- тепърва предстои да система и нейното от- равление надхвърлятъжност. Съкраща- видим какво ще се съствие ще доведе до 500 души/влак, спо-ването по Чл. 331 случи - системата им невиждан транспортен делят специалистите.от КТ предвижда ще изпуши, няма да хаос. За справка, един Марио Евстатиевчетири месеца Издание на Сдружение "Български Локомотивен Форум"право на помощи Р Е ДАКЦИ ОН Н А КОЛ Е ГИ Я : Марио Евстатиевот Борсата по тру- Гл авен редактор: Павел Вълчев В ътреш н и н ови н и :да. Иван Кацев М еждун ародн и и б и зн ес: ЖВ Ел. поща: press.blf@gmail.com 1 51 7 София, ул. Витиня 21 Б, ет.3, ст.60 Адрес:
 3. 3. 3 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ИНТЕРВЮВ ДЕЙСТВИЕ Е ГНУСЕН ИИнж. Емил Стрезов:ПОДЪЛ ПЛАН ЗА СЪСИПВАНЕНА ЖЕЛЕЗНИЦАТА "Стачката се поддържа умишлено от ръководството на БДЖ, за да бъде прехвърлена вината при фалит върху стачкуващите" стачката има право до- ние направихме всичко за ко да разбира от процеса колкото са засегнати компанията, но синди- на работа, поне малко да интересите на работни- катите не разбират от е в час. Не е нужно да е ците. Генерално поглед- дума, поддържат стачката върховен специалист, за- нато обаче, тази стачка е и ето го резултата!”. щото е логично да има предизвикавна, инсцени- Много добре режисиран екип от експерти, но поне рана, тя е поддържана. сценарий. трябва да може да раз- Ръководството на БДЖ си Хората окол о В ас какво бира какво му говорят личи, че няма намерение м н ен и е сп одел я т за тези експерти. Защото да постига конструктивен стач ката? иначе те чисто и просто диалог със стачкуващите -Ами много противоречи- могат да го лъжат и тойКОЙ Е ТОЙ: и да постигне някакво ви мнения. Сега всеки да им вярва. И друго. Не приемливо споразумение, човек различно мнение може, председателя на •Член на УС на което да се подпише, да има, но повечето хора съвета на директорите да Сдружение "БЛФ" се прекрати стачката и да смятат, че стачката не е се изживява като соб- •Инженер по електро- започнат да се изпъл- предизвикана от истин- ственик, като феодал на няват ангажиментите по ските проблеми на рабо- тази фирма. Той няма аб- ника и автомати-зация него. Това ръководство тещите в тази железница. солютно никакви управ- •Специалист по пар-ни има за цел да поддържа Все повече се налага ленски права. Единстве- локомотиви стачката, защото е ясно, мнението, че стачката е ните му правомощия са че тази стачка като про- организирана отвън, а да води заседанията на •Член на Холандската дължи прекалено много, синдикатите се явяват ня- управителния съвет, да асоциация за парни както вече две седмици какъв инструмент за под- докладва пред заседа- продължава, това е ката- държане на тази стачка. И нията дневния ред и да локомотиви строфално за железни- тъй като голяма част от подписва протоколите от ците. Ръководството има синдикалните лидери са тях. Все едно е в рамкитеДобър веч ер, Г-н С тре- интерес или му е вменена хора, които лесно биват на държавата, предсе-зов.-Добър вечер. мисия да поддържа ста- манипулирани, хора, кои- дателя на парламента чката, за да хвърли ви- то явно не могат да се Цецка Цачева да коман-П овод за това и н тервю ната и отговорността вър- усетят по-глобално как два Бойко Борисов каквое сл уч ващото се в ху синдикатите и работни- стоят нещата, това е най- да прави. Защото товажел езн и ци те и п родъл - ците, участващи в ния лесния начин. Не се пос- става в БДЖ – лицетожи л ата веч е 1 6-ти ден при фалит на БДЖ. тигат никакви споразу- Владимир Владимировстач ка. Като н езави си м И скате да кажете, че мения на безкрайните командва лицето Йордансп еци ал и ст и ч овек, съ- ръководството на Б ДЖ преговори, стачката прод- Недев.п ри ч астен на п робл е- се оп и тва да л и кви ди ра ължава и продължава, а Б ъл гари я е зап л аш ен ам и те в жел езн и цата, ком п ан и я та и да п ре- ръководството изпълнява да остан е б ез вл аковера зкажете какво всъщ- хвърл и ви н ата върху плановете, за които е пос- п о Кол еда.н ост се сл уч ва, н а какво сл ужи тел и те? тавено. Това ръководство -Ще остане, да. За дасм е сви детел и ? С тач - -Ръководството на БДЖ е поставено абсолютно може тази железница дакуват п реди м н о хора от има за задача. Тук малко логично не на място. бъде ликвидирана. А цел-п ревозн и я п ерсон ал – става като световна кон- Някой, който няма хабер та на ликвидирането нан ач ал н и ци на вл акове и спирация и е малко веро- от транспорт, го поставят железницата е да се за-кон дуктори ?-От едната страна са ятно много хора да се като изпълнителен дирек- личат, да се заметат сле-синдикатите. Това, че замислят за това нещо, тор на БДЖ. Хубаво, той дите от убийствено голе-стачкува предимно прево- но да, ръководството има може да е икономист, той мите кражби, извършванизен персонал, кондуктори за мисия да ликвидира може да е консултант, последните 20 години.и началници на влакове, железницата и то по мно- може да разбира от Нещата не са тръгнали оттова е лично решение и го гнусен и йезуитски мениджмънт, от управ- сега.право на всеки. Има хора, начин – т.е. да хвърли ви- ление, но БДЖ е струк-които защитават своите ната и последствията тура с много специфичнадребни интереси на ра- върху стачкуващите. Да дейност и нейният ръко-ботници. От друга страна, излезе и да каже „Ето на водител трябва поне мал- СЛЕДВА ...
 4. 4. 4 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ЛЮБОПИТНОВЛАКЪТ НА ТОДОР ЖИВКОВЧаст І Мнозина от по – възрастните българи, неволно, чакайки на някоя гара встраната, помнят как иначе тихатта гара се изпълва с милиция и костюмиранислужители, които забързани обикалят пероните и коловозите, дават някаквинареждания и гледат с подозрителен поглед всеки на гарата. Малко след това презгарата профучава локомотив, няколко минути след него втори, а известно време следтова се разнася писък на локомотивна свирка и през гарата преминава дълъг влак,съставен от еднакво боядисани лъскави тъмнозелени вагони с изящни блестящисребристи рамки на прозорците. Някои говорят „Влакът на Тато мина”, други простогледат любопитно. . .Екип на "Железопътен влакът все още се води ден днешен в Ремиза. министър Петър Младе-вестник" „правителствен” и охра- При пътувания на Тодор нов пътува с включен в ната му продължава да Живков или други висо- състава на редовен влак, В началото на 70-те бъде засилена. През 90- копоставени лица с вагон 99 40 071 -0 догодини на 20-ти век, те години на 20-ти век, „ВИТОША ЕКСПРЕС” са родния си град. ЗаПолитбюро приема и въз- „Български Държавни вземани изключителни излизането на вагони илилага поръчката за постро- Железници” след получе- мерки за сигурност. На целия състав на „ВИТО-яване на функционален и но уведомление, че Пра- междугарово разстояние ША ЕКСПРЕС” разреше-автономен откъм енерго- вителството снема от от- е изпращан пилотен ло- ние се е получавалозахранване и комуника- чет този влак, го включват комотив, който е следван лично от Тодор Живков,ции правителствен влак в оферта за атракционни, от втори пилотен локо- като по този начин е осъ-за нуждите на Генералния бизнес и юбилейни пъту- мотив отново на между- ществяван ефективен ко-секретар на БКП и ръ- вания в страната и гарово разстояние, а след нтрол върху ползванетоководител на НР Бълга- чужбина. тях е пътувал „ВИТОША на Правителствения влак,рия, Тодор Живков. След ЕКСПРЕС”, теглен винаги както е наричан тогава.прегледаните оферти от И н тересн и факти от два локомотива. В по –вагоностроителни заводи ранните периоди е обс- И зл и ш ен л укс и л ив ГДР, СССР, Унгария и СР Поръчката на „ВИТОША лужван от два дизелови н еобхо-ди м ост?Югославия, като най – ЕКСПРЕС” е предшест- локомотива серия 04 сизгодна е избрана концеп- вана от посещение на максимална скорост 1 20 Над този въпрос и доцията на завода WEB Тодор Живков в ГДР при км/час, а по – късно, вла- ден днешен съм чувалWagonbau – Gorlitz, ГДР. Генералния секретар на кът е обслужван тандем- различни мнения. СпоредПрез 1 975 г. е построен и ЦК на ГЕСП* Ерих Хо- но с електрически локо- една част от запитаните,доставен в НР България, некер през 1 971 г. Хо- мотив 43Р и дизелов ло- този влак е бил „поред-1 0 вагонния състав, полу- некер посреща Първия в комотив серия 04. При ната социзцепка”, а спо-чил названието „ВИТОША правителствен влак, схо- едно пътуване на Тодор ред други е „символ наЕКСПРЕС”. Съставът е ден с по – късно заку- Живков до Варна, вторият народната власт”. В дей-засекретен и на прякото пения от НР България пилотен локомотив е ствителност, влакът не еподчинение на УБО, съх- състав. При поръчката на заместен от „правител- предлагал голям лукс зараняван в бившия „цар- нашия влак обаче не е ствената” мотриса 1 9 онова време и сравня-ски” Ремиз на Централна предвиден медицински 001 **, като целта е „ да се вайки го с композициитегара – София. След дос- санитарен вагон, какъвто обърка противника”, че на останалите лидери оттавката си, влакът е е имал съставът на Първият пътува в мо- Соцлагера. Изключителнопровел няколко пътувания Хонекер. При доставката трисата. По гарите са строгия и семпъл деловиизвън страната, главно с на „ВИТОША ЕКСПРЕС”, вземани драконовски ме- интериор на влака под-делегации за различни от завода – производител рки от Народната Мили- сказват, че не е търсенконгреси и симпозиуми. В е предадена докумен- ция. В някои от извър- излишен лукс, а функци-рамките на визити на тация за всеки вагон само шените пътувания на оналност. Малцина знаят,Другаря Тодор Живков, в един екземпляр. Цялата „ВИТОША ЕКСПРЕС”, не че подобни ВИП влакове„ВИТОША ЕКСПРЕС” е документация е била за- са включвани някои от включват в себе си и ме-посещавал Москва, Бел- секретена и пазена в вагоните. В зависимост от дицински вагони, вагониград, Виена, Будапеща. В Ремиза, охраняван строго числеността на пътува- за развлечения и други,страната, с вагони от със- от части на УБО. Със щите, във влака не е каквито нашия правител-тава на влака са извър- състава на „ВИТОША включван вагон 073 или ствен влак не е имал.швали пътувания Външ- ЕКСПРЕС” е било забра- вагон 074, при някои *ГЕСП – Германска Единнаният министър Петър нено да пътуват ръко- случаи, вагонът за превоз Социалистическа ПартияМладенов, както и ръко- водни лица от СО „БДЖ”, на автомобили също не еводни персони от Полит- поради което за същите е включван в пътуванията. В следващия брой:бюро. След падането на построен през 1 968 г. Историята поми и не един Пътуването на Ким ИрБКП от власт през 1 989 г., салон – вагон, пазен и до и два случая, в които Сен

×