hop dong goc river garden

461 views
416 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

hop dong goc river garden

 1. 1. BAÛN KYÙ Ngaøy ….. thaùng …. naêm 2009 Ref: IL/RG/…….. HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN CAÊN HOÄ giöõa VAÊN PHOØNG ÑIEÀU HAØNH TAÏI TP HOÀ CHÍ MINH (CTY INDOCHINA LAND RIVER GARDEN) vaø ………………… Caên hoä: ……… HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN CAÊN HOÄ naøy (“Hôïp ñoàng”) ñöôïc laäp ngaøy ….. thaùng …… naêm 2009: GIÖÕA BEÂN BAÙN:VAÊN PHOØNG ÑIEÀU HAØNH TAÏI TP.HỒ CHÍ MINH (CTY INDOCHINA LAND RIVER GARDEN), nhaø ñaàu tö chung trong Döï aùn phaùt trieån, quaûn lyù vaø ñieàu haønh theo tieâu chuaån quoác teá Toøa Nhaø treân Khu Ñaát taïi Loâ 918-39 treân ñöôøng Nguyeãn Vaên Höôûng, Phöôøng Thaûo Ñieàn, Quaän 2, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh (“River Garden”) vôùi muïc ñích cho thueâ vaø/hoaëc baùn caên hoä cho caùc toå chöùc vaø caù nhaân theo Luaät phaùp Vieät Nam Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö soá 41122000002 do Uûy ban nhaân daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 09/01/2007 Ñieän thoaïi : (848) 9104 855 Fax : (848) 9104 860 Ñaïi dieän bôûi : OÂng Nguyeãn Thanh Oai, ñaïi dieän phaùp luaät Sau ñaây goïi laø “ILRG” Vaø BEÂN MUA: Ông/ Baø : ……………………………………………………………… ……………………………………………… Soá CMND : …………………………………… Ngaøy caáp : …………………………………… taïi Coâng An ……………………………………
 2. 2. Ñòa chæ : …………………………………………………………………… ………………………………………… Ñieän thoaïi : …………………………………… Sau ñaây goïi laø “Bên mua” Beân mua coâng nhaän raèng trong tröôøng hôïp Beân mua coù töø hai ngöôøi trôû leân, thì moïi daãn chieáu ñeán Beân mua trong Hôïp ñoàng naøy coù nghóa laø töøng ngöôøi trong soá hoï vaø caùc nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa Beân mua theo ñaây laø chung vaø rieâng reõ vaø ILRG khoâng coù nghóa vuï phaûi xaùc ñònh nghóa vuï caù nhaân cuûa töøng ngöôøi thuoäc Beân mua nhöng ILRG coù theå yeâu caàu rieâng töøng ngöôøi thuoäc Beân mua thöïc hieän nghóa vuï theo Hôïp ñoàng. Ñeå thuaän tieän, moãi ngöôøi thuoäc Beân mua seõ uûy quyeàn cho moät ngöôøi laøm ñaïi dieän ñeå giao dòch vôùi ILRG veà Caên hoä vaø moïi haønh vi cuûa Ngöôøi ñöôïc UÛy quyeàn naøy seõ raøng buoäc taát caû nhöõng ngöôøi thuoäc Beân mua, vaø ILRG khoâng caàn phaûi coù söï chaáp thuaän rieâng cuûa töøng ngöôøi thuoäc Beân mua. Tuy nhieân, baát keå vieäc uûy quyeàn treân ñaây, moïi vaên baûn giaáy tôø maø yeâu caàu phaûi coù chöõ kyù cuûa caùc khaùch mua ñeàu phaûi ñöôïc töøng ngöôøi thuoäc Beân mua kyù vaøo ñaày ñuû. (ILRG vaø Beân mua, moãi Beân döôùi ñaây seõ ñöôïc goïi rieâng laø moät Beân hoaëc goïi chung laø caùc Beân) XEÙT RAÈNG: 1. ILRG laø nhaø ñaàu tö chung cuûa Döï aùn River Garden vaø seõ baùn hoaëc cho thueâ caùc Caên hoä trong Toøa Nhaø thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ILRG theo Hôïp ñoàng Hôïp taùc Kinh doanh ñaõ kyù giöõa ILRG vaø Coâng ty coå phaàn saûn xuaát thöông maïi phaùt trieån nhaø Haûi An ngaøy 23/08/2006 vaø Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö soá 41122000002 do Uûy ban nhaân daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 09/01/2007 cho ILRG vaø Haûi An pheâ chuaån Hôïp ñoàng Hôïp taùc Kinh doanh ñaõ noùi treân (“Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö”); 2. Caên cöù theo quy ñònh hieän haønh cuûa phaùp luaät Vieät Nam, bao goàm nhöng khoâng giôùi haïn, Boä luaät Daân söï, Luaät Ñaát ñai, Luaät Nhaø ôû, Luaät Ñaàu Tö vaø Giaáy chöùng nhaän Ñaàu tö cuûa Beân A, vì muïc ñích mua baùn Caên hoä, caùc Beân ñoàng yù kyù keát Hôïp ñoàng naøy theo caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän taïi ñaây. CAÙC BEÂN ÑOÀNG YÙ nhö sau: ÑÒNH NGHÓA VAØ DIEÃN GIAÛI Tröø khi ngöõ caûnh trong Hôïp ñoàng naøy quy ñònh khaùc ñi, caùc thuaät ngöõ vaø töø ngöõ sau ñaây seõ coù nghóa nhö sau: 1. “Caên hoä” laø moät caên hoä trong RIVER GARDEN ñöôïc moâ taû vôùi caùc chi tieát vaø thoâng soá kyõ thuaät taïi neâu taïi Phuï luïc 1 cuûa Hôïp ñoàng naøy, bao goàm baûn veõ vaø danh saùch thieát bò cuûa River Garden; 2. “Giaù mua Caên hoä” laø giaù mua Caên hoä ñöôïc thoûa thuaän giöõa Caùc Beân quy ñònh taïi Ñieàu 2.1 cuûa Hôïp ñoàng naøy vaø thueá GTGT phaùt sinh, Phí chuyeån giao quy ñònh taïi Ñieàu 5 cuûa Hôïp ñoàng naøy vaø Beân mua vôùi tö caùch laø ngöôøi mua Caên hoä seõ chòu traùch nhieäm thanh toaùn (caùc) khoaûn tieàn treân; 3. “Ngaøy Baøn giao Caên hoä” laø ngaøy Beân mua nhaän Caên hoä töø ILRG theo Ñieàu 3 cuûa Hôïp ñoàng naøy; 4. “Dieän tích” laø phaàn dieän tích cuûa Caên hoä xaùc ñònh theo Phuï luïc 1 ñính keøm Hôïp ñoàng naøy; 5. “Hôïp ñoàng” laø Hôïp ñoàng Mua baùn Caên hoä naøy vaø taát caû caùc Phuï luïc keøm theo, cuøng vôùi moïi söûa ñoåi, boå sung baèng vaên baûn cuûa Hôïp ñoàng Mua baùn Caên hoä naøy vaø caùc Phuï luïc keøm theo, ñöôïc caùc Beân laäp vaø kyù keát tuøy töøng thôøi ñieåm; 6. “Söï kieän Baát khaû khaùng” nghóa laø caùc söï kieän xaûy ra ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa beân bò taùc ñoäng bao goàm caùc haønh vi cuûa chính quyeàn, thieân tai, chieán tranh, noåi loaïn, phaù hoaïi, caùc quyeát ñònh, meänh leänh hoaëc chæ thò cuûa cô quan haønh chính hoaëc tö phaùp; 7. “Noäi quy chung” laø baûn noäi quy chung cuûa RIVER GARDEN ñöôïc Ban quaûn trò River Garden ban haønh; 8. “Luaät Nhaø ôû” laø Luaät Nhaø ôû do Quoác hoäi nöôùc Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2006 vaø caùc höôùng daãn chi tieát thi haønh Luaät Nhaø ôû coù hieäu löïc theo töøng thôøi ñieåm; 9. “Ban quaûn trò” laø moät toå chöùc töï quaûn cuûa Toøa nhaø do caùc chuû sôû höõu, ngöôøi söû duïng caùc caên hoä taïi River Garden baàu ra treân cô sôû baàu choïn coâng khai vaø daân chuû, hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa Noäi quy chung vaø quy ñònh phaùp luaät;
 3. 3. 10. “Quyõ Baûo trì vaø Chi phí Quaûn lyù ” laø caùc khoaûn chi phí phaûi traû cho vieäc baûo trì vaø quaûn lyù Toøa nhaø ñöôïc quy ñònh cuï theå taïi Ñieàu 4 cuûa Hôïp ñoàng naøy; 11. “Thoâng baùo baøn giao Caên hoä” laø vaên baûn thoâng baùo cuûa ILRG gôûi cho Beân mua theo Ñieàu 3.2 cuûa Hôïp ñoàng naøy yeâu caàu Beân mua nhaän Caên hoä trong voøng 14 ngaøy keå töø ngaøy cuûa Thoâng baùo noùi treân vaø quy ñònh Soá tieàn phaûi traû tröôùc khi baøn giao nhaø maø Beân mua phaûi traû tröôùc khi nhaän nhaø; 12. “Soá tieàn phaûi traû tröôùc khi baøn giao nhaø” laø soá tieàn Beân mua phaûi traû tröôùc khi nhaän baøn giao Caên hoä ñöôïc quy ñònh chi tieát hôn taïi Ñieàu 3.2.2 cuûa Hôïp ñoàng naøy; 13. “Thuû tuïc ñaêng kyù” laø thuû tuïc ñaêng kyù vaø caùc thuû tuïc khaùc do Phaùp luaät Vieät Nam quy ñònh cho vieäc chuyeån giao quyeàn sôû höõu Caên hoä vaø quyeàn söû duïng ñaát lieân quan cho Beân mua; 14. “RIVER GARDEN” hoaëc “Toøa Nhaø” laø moät taäp hôïp goàm caùc caên hoä ñeå baùn hoaëc cho thueâ, vaên phoøng, sieâu thò, khu giaûi trí theå thao vaø caùc khu vöïc dòch vuï khaùc toïa laïc taïi Loâ 918-39 treân ñöôøng Nguyeãn Vaên Höôûng, Phöôøng Thaûo Ñieàn, Quaän 2, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh; 15. “Keát caáu phaàn khung beân treân” laø toaøn boä phaàn keát caáu bao goàm coät, daàm, saøn vaø töôøng chòu löïc cuûa Toøa nhaø tính töø taàng 1 ñeán taàng maùi; 16. “Tieàn ñaët coïc mua nhaø” laø toång soá tieàn maø ILRG xaùc nhaän laø Beân mua ñaõ traû cho ILRG tröôùc Ngaøy Baøn giao Caên hoä, töông ñöông vôùi 70% Giaù mua Caên hoä; 17. “Phí chuyeån giao” nghóa laø taát caû caùc khoaûn phí, leä phí vaø caùc chi phí hoaëc phí toån khaùc phaûi traû lieân quan ñeán vieäc caùc beân kyù Hôïp ñoàng naøy vaø Thuû tuïc ñaêng kyù quy ñònh chi tieát taïi Ñieàu 5 cuûa Hôïp ñoàng naøy; 18. “Thueá GTGT”ø laø thueá giaù trò gia taêng hoaëc baát cöù loaïi thueá töông töï naøo khaùc phaûi traû lieân quan ñeán vieäc mua baùn Caên hoä theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Vieät Nam tuøy töøng thôøi ñieåm. Tröø khi ngöõ caûnh hoaëc caùc ñieàu khoaûn cuûa Hôïp ñoàng naøy coù quy ñònh khaùc ñi: 1. Caùc ñaàu muïc hoaëc tieâu ñeà chæ ñeå tham khaûo vaø khoâng nhaèm ñeå dieãn giaûi hoaëc giaûi thích yù nghóa cuûa Hôïp ñoàng naøy; 2. Moïi tham chieáu ñeán caùc Ñieàu khoaûn vaø caùc Phuï luïc laø caùc tham chieáu ñeán caùc Ñieàu khoaûn vaø caùc Phuï luïc cuûa Hôïp ñoàng naøy; 3. Caùc danh töø soá ít cuõng chính laø caùc danh töø soá nhieàu vaø ngöôïc laïi; vaø 4. Caùc tham chieáu ñeán moät ngöôøi hoaëc moät beân thöù ba seõ ñöôïc hieåu laø caùc tham chieáu ñeán moät caù nhaân hoaëc moät phaùp nhaân ñöôïc thaønh laäp döôùi baát cöù hình thöùc naøo cuõng nhö nhöõng ngöôøi thöøa keá hoaëc nhöõng ngöôøi thay theá caùc caù nhaân vaø phaùp nhaân ñoù. CAÙC BEÂN THEO ÑAÂY ÑOÀNG YÙ nhö sau: ÑIEÀU 1. ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA HÔÏP ÑOÀNG ILRG cam keát seõ daønh Caên hoä ñeå baùn cho Beân mua, ñoàng thôøi Beân mua ñoàng yù seõ mua Caên hoä (ñöôïc moâ taû taïi Phuï luïc 1 cuûa Hôïp ñoàng naøy, cuøng vôùi caùc Chi tieát vaø Thoâng soá Kyõ Thuaät) phuø hôïp vôùi caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän cuûa Hôïp ñoàng naøy. ÑIEÀU 2. GIAÙ MUA CAÊN HOÄ VAØ TIEÀN ÑAËT COÏC MUA NHAØ 2.1 Giaù mua Caên hoä cho Caên hoä ……………… laø USD ……………… (bằng chữ: ………………………………………………………………………………………ñoâ la Myõ), chöa tính thueá giaù trò gia taêng hieän taïi ôû möùc laø 10%. 2.2 Beân mua seõ thanh toaùn Tieàn ñaët coïc mua nhaø cho ILRG laø tieàn ñaët coïc ñeå ñaûm baûo vieäc Beân mua seõ mua Caên hoä vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï khaùc cuûa Beân mua theo Hôïp ñoàng naøy. Beân mua seõ thanh toaùn Tieàn ñaët coïc mua nhaø thaønh nhieàu ñôït theo lòch thanh toaùn neâu taïi Phuï luïc 2 cuûa Hôïp ñoàng naøy. Khi kyù keát Hôïp ñoàng naøy, Beân mua phaûi thanh toaùn baát kyø khoaûn thanh toaùn naøo trong Tieàn ñaët coïc mua nhaø maø ñeán haïn phaûi traû theo Phuï luïc 2 cuûa Hôïp ñoàng naøy. Tuøy thuoäc vaøo söï ñoàng yù tröôùc baèng vaên baûn cuûa ILRG, Beân mua coù theå vay moät khoaûn tín duïng töø moät ñònh cheá taøi chính coù uy tín ñeå taøi trôïï cho Tieàn ñaët coïc mua nhaø hoaëc baát kyø phaàn naøo cuûa Tieàn ñaët coïc
 4. 4. mua nhaø vaø ILRG seõ cho pheùp ñònh cheá taøi chính ñoù thanh toaùn Tieàn ñaët coïc mua nhaø thay maët cho Beân mua theo Hôïp ñoàng naøy. 2.3 Moïi khoaûn thanh toaùn theo Hôïp ñoàng naøy seõ ñöôïc thöïc hieän baèng ngoaïi teä hoaëc Ñoàng Vieät Nam phuø hôïp vôùi Phaùp luaät Vieät Nam baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn vaøo taøi khoaûn ngaân haøng cuûa ILRG nhö sau: Teân Taøi khoaûn Ngaân haøng : Indochina Land River Garden (BCC) Ngaân haøng : HSBC, Chi nhaùnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh Taøi khoaûn Ngaân haøng : USD: 001-216811-101 VNÑ: 001-216811-001 SWIFT CODE : HSBC VNVX Tyû giaù ngoaïi teä trong tröôøng hôïp thanh toaùn baèng Ñoàng Vieät Nam laø möùc trung bình giöõa giaù mua vaø giaù baùn cuûa ngoaïi teä ñoù do Vietcombank, Chi nhaùnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh coâng boá vaøo ngaøy thanh toaùn töông öùng. 2.4 Tröôøng hôïp Beân mua thanh toaùn baát kyø khoaûn tieàn naøo theo Hôïp ñoàng naøy baèng ñieän chuyeån tieàn, ILRG seõ chæ ñöôïc xem laø ñaõ nhaän ñöôïc khoaûn thanh toaùn sau khi soá tieàn thu ñöôïc töø ñieän chuyeån tieàn ñaõ ñöôïc ghi coù vaøo taøi khoaûn ngaân haøng coù lieân quan cuûa ILRG vaø saün saøng ñeå ILRG söû duïng. Taát caû caùc khoaûn phí ngaân haøng, phí chuyeån khoaûn hoaëc caùc khoaûn phí töông töï phaûi traû hoaëc phaûi tính treân khoaûn thanh toaùn ñoù seõ chæ do Beân mua chòu, Beân mua ñaûm baûo raèng ILRG seõ luoân nhaän ñöôïc ñaày ñuû soá tieàn cuûa baát kyø khoaûn tieàn naøo ñöôïc yeâu caàu thanh toaùn cho ILRG theo Hôïp ñoàng naøy. 2.5 Khoâng phöông haïi ñeán quyeàn vaø nghóa vuï maø ILRG coù ñöôïc theo Hôïp ñoàng naøy vaø Luaät phaùp Vieät Nam, neáu Beân mua khoâng thanh toaùn baát kyø phaàn naøo cuûa Tieàn ñaët coïc mua nhaø hoaëc baát kyø khoaûn tieàn naøo khaùc phaûi traû cho ILRG theo Hôïp ñoàng naøy vaøo ngaøy ñaùo haïn, Beân mua phaûi traû laõi treân soá tieàn chaäm traû sau 10 ngaøy keå töø ngaøy ILRG gôûi thoâng baùo thanh toaùn tieàn cho Beân mua cho ñeán ngaøy ILRG nhaän ñöôïc khoaûn thanh toaùn ñoù vôùi laõi suaát laø 1% moät thaùng coäng laõi suaát cho vay hieän haønh cuûa ñôn vò tieàn teä duøng thanh toaùn theo Hôïp ñoàng naøy do Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam coâng boá. Trong ñoù, trong moïi tröôøng hôïp, soá tieàn laõi phaït ngöôøi mua phaûi thanh toaùn cho ILRG trong caùc tröôøng hôïp chaäm thanh toaùn seõ khoâng vöôït quaù 4% Giaù mua Caên hoä. 2.6 Sau khi cô quan coù thaåm quyeàn cuûa nhaø nöôùc tieán haønh ño veõ hieän traïng Caên hoä ñeå caáp Giaáy chöùng nhaän Sôû höõu, ILRG vaø Beân mua seõ ñoái chieáu laïi dieän tích Caên hoä theo Hôïp ñoàng naøy vaø keát quaû ño veõ cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. Tröôøng hôïp keát quaû ño ñaïc cuûa cô quan coù thaåm quyeàn cheânh leäch so vôùi dieän tích neâu taïi Phuï luïc 1 (“Dieän tích Quy ñònh Ban ñaàu”) baèng hoaëc nhoû hôn ±1% Dieän tích Quy ñònh Ban ñaàu, Caùc beân seõ xem nhö chaáp thuaän cheânh leäch naøy maø khoâng yeâu caàu baát kyø söï ñieàu chænh Giaù mua Caên hoä naøo. Neáu phaàn cheânh leäch noùi treân treân döôùi ±1% (baèng chöõ: treân hoaëc döôùi moät phaàn traêm) so vôùi Dieän tích Quy ñònh Ban ñaàu, Giaù mua Caên hoä seõ ñöôïc ñieàu chænh ñoái vôùi phaàn cheânh leäch naøy nhö sau: Phaàn cheânh leäch trong Giaù mua Caên hoä = Giaù mua Caên hoä tính theo keát quaû ño veõ cuûa cô quan coù thaåm quyeàn – (tröø) Giaù mua Caên hoä tính theo Dieän tích Quy ñònh Ban ñaàu taïi Phuï luïc 1.
 5. 5. Caùc Beân seõ thanh toaùn cho nhau Phaàn cheânh leäch trong Giaù mua Caên hoä naøy. Quy ñònh neâu treân seõ laø quyeàn vaø nghóa vuï duy nhaát cuûa moãi beân ñoái vôùi baát kyø cheânh leäch naøo trong dieän tích Caên hoä ñöôïc baùn thay theá cho taát caû caùc quyeàn vaø nghóa vuï maø Beân ñoù coù ñöôïc theo Luaät phaùp Vieät Nam. ÑIEÀU 3. BAØN GIAO CAÊN HOÄ 1. Ngaøy Baøn giao Caên hoä laø ngaøy ……………………/2009. 2. Sau khi hoaøn thaønh vieäc xaây döïng Toøa Nhaø theo xaùc nhaän cuûa ñôn vò quaûn lyù xaây döïng cuûa Toøa nhaø vaø tuøy thuoäc vaøo vieäc Beân mua hoaøn thaønh taát caû nghóa vuï thanh toaùn cuûa mình cho ñeán thôøi ñieåm ñoù theo Phuï luïc 2 cuûa Hôïp ñoàng naøy, ILRG seõ gôûi Thoâng baùo baøn giao nhaø cho Beân mua ghi roõ: 1. Ngaøy cuoái cuøng maø Beân mua ñöôïc yeâu caàu phaûi nhaän Caên hoä (chaäm nhaát laø ngaøy thöù 14 sau ngaøy cuûa Thoâng baùo ñoù); vaø 2. Soá tieàn tröôùc khi baøn giao nhaø maø Beân mua phaûi traû tröôùc khi nhaän Caên hoä, bao goàm: 1. Tieàn thanh toaùn ñeán ñôït 7 cuûa Giaù mua Caên hoä theo Phuï luïc 2 cuûa Hôïp ñoàng naøy; 2. Phí Quaûn lyù cho naêm ñaàu tieân ñöôïc quy ñònh cho Caên hoä theo Ñieàu 4.1; 3. Quyõ baûo trì ñöôïc quy ñònh cho Caên hoä taïi Ñieàu 4.2 theo Luaät nhaø ôû; 4. Taát caû caùc khoaûn Beân mua coøn nôï vaø phaûi thanh toaùn cho ILRG theo Hôïp ñoàng naøy cho ñeán ngaøy baøn giao Caên hoä. 3. Trong voøng 14 ngaøy keå töø ngaøy Thoâng baùo baøn giao nhaø, Beân mua seõ thanh toaùn Soá tieàn phaûi traû tröôùc khi baøn giao nhaø cho ILRG. ILRG chæ baøn giao nhaø cho Beân mua khi vaø chæ khi Beân mua thanh toaùn ñuû Soá tieàn phaûi traû tröôùc khi baøn giao nhaø cho ILRG theo Ñieàu 3.2.2. 4. Keå töø Ngaøy baøn giao nhaø, Beân mua seõ ñaûm nhieäm taát caû caùc nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa moät chuû sôû höõu, ngöôøi cö truù vaø/hoaëc ngöôøi söû duïng Caên hoä (bao goàm nhöng khoâng giôùi haïn vieäc thanh toaùn Quyõ baûo trì vaø Phí quaûn lyù vaø taát caû caùc khoaûn thueá vaø phí söû duïng nhaø vaø ñaát), cho duø Beân mua ñaõ thaät söï nhaän Caên hoä hoaëc ñang söû duïng hoaëc cö truù trong Caên hoä hoaëc quyeàn sôû höõu Caên hoä hoaëc caùc quyeàn khaùc coù lieân quan ñeán Caên hoä chöa ñöôïc chuyeån cho Beân mua. Tröôùc khi Caên hoä ñöôïc baøn giao cho Beân mua theo Ñieàu 3, Beân mua seõ khoâng ñöôïc quyeàn vaøo hoaëc cö truù hoaëc söû duïng Caên hoä maø khoâng coù söï cho pheùp tröôùc cuûa ILRG. ÑIEÀU 4. PHÍ QUAÛN LYÙ & QUYÕ BAÛO TRÌ 1. Phí quaûn lyù 4.1.1 Beân mua phaûi ñoùng cho ILRG Phí quaûn lyù nhaèm muïc ñích chi traû cho caùc coâng taùc ñieàu haønh vaø quaûn lyù Toøa Nhaø (“Phí quaûn lyù”), bao goàm caùc khoaûn: 1. Chi phí ñieän, nöôùc phuïc vuï cho caùc khu vöïc sinh hoaït coâng coäng; 2. Tieàn löông vaø caùc chi phí haønh chính khaùc cho caùc nhaân vieân vaø/hoaëc phí dòch vuï quaûn lyù theo hôïp ñoàng dòch vuï veà quaûn lyù Toøa Nhaø kyù vôùi Doanh nghieäp cung caáp dòch vuï quaûn lyù Toøa Nhaø; 3. Phuï caáp cho caùc thaønh vieân Ban quaûn trò (khi ñöôïc thaønh laäp); 4. Chi phí cho coâng taùc baûo veä; 5. Chi phí cho coâng taùc thu gom raùc; 6. Caùc chi phí khaùc (neáu coù)
 6. 6. 4.1.2 Trong giai ñoaïn 1 naêm ñaàu töø Ngaøy baøn giao Caên hoä, Phí quaûn lyù döï kieán seõ ñöôïc traû tröôùc trong 1 naêm. Sau giai ñoaïn 1 naêm noùi treân, Phí quaûn lyù seõ ñöôïc thanh toaùn haèng thaùng theo Noäi quy chung. Phí quaûn lyù ñöôïc tính theo möùc nhö sau: Phí quaûn lyù haèng thaùng = Toång chi phí quaûn lyù thöïc teá haèng thaùng x Dieän tích söû duïng chính xaùc cuûa Caên hoä theo Toång dieän tích söû duïng cuûa caùc caên hoä Ñieàu 2.6 neâu taïi Toøa nhaø treân Phí quaûn lyù moät naêm = 12 x Phí quaûn lyù haèng thaùng Theo dự kiến của ILRG, Phí quản lý hằng tháng trong giai đoạn đầu tiên tính từ Ngày Bàn giao Căn hộ sẽ vào khoảng 0,7 – 1 Đô la Mỹ/tháng/m2. 4.2 Quyõ baûo trì 4.2.1 Theo quy ñònh hieän haønh taïi Luaät nhaø ôû, chuû sôû höõu Caên hoä phaûi ñoùng Quyõ baûo trì cho Toøa nhaø (“Quyõ baûo trì”) vôùi möùc ñoùng quy ñònh taïi Luaät nhaø ôû laø ôû möùc 2% Giaù mua Caên hoä. Do quy ñònh chi tieát Luaät nhaø ôû hieän taïi khoâng quy ñònh roõ veà vaán ñeà naøy, ILRG khoâng coù yù ñònh thu Quyõ baûo trì vaøo thôøi ñieåm kyù Hôïp ñoàng naøy. Tuy nhieân, khi ILRG phaûi thu Quyõ baûo trì töø Beân mua theo quy ñònh phaùp luaät, Beân mua seõ ñöôïc thoâng baùo tröôùc veà vieäc noäp Quyõ baûo trì ñeå thöïc hieän. 2. Quyõ baûo trì ñöôïc duøng ñeå thanh toaùn caùc chi phí lôùn trong vieäc baûo döôõng ñònh kyø, söûa chöõa ñoät xuaát, laép ñaët, xaây môùi caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät hoaëc caùc coâng taùc duy tu, baûo döôõng khaùc nhaèm phuïc vuï cho lôïi ích chung cuûa nhöõng ngöôøi söû duïng Toøa Nhaø nhö duy trì veû myõ quan hoaëc vì naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng chung cuûa nhöõng ngöôøi söû duïng Toøa Nhaø. 4.3 Quaûn lyù taøi chính 4.3.1 Quyõ baûo trì vaø Phí quaûn lyù coù theå ñöôïc Ban quaûn trò vaø ILRG ñieàu chænh tuøy töøng thôøi ñieåm vaø thoâng baùo tröôùc cho Beân mua. 4.3.2 ILRG chòu traùch nhieäm theo doõi, giaùm saùt vieäc thu chi taøi chính phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù Toøa nhaø theo Luaät nhaø ôû vaø Noäi quy chung. Khi Ban quaûn lyù ñöôïc thaønh laäp theo phaùp luaät vaø theo Noäi quy chung, Ban quaûn lyù chòu traùch nhieäm quaûn lyù Quyõ baûo trì vaø Phí quaûn lyù theo Luaät nhaø ôû vaø Noäi quy chung. ÑIEÀU 5 PHÍ CHUYEÅN GIAO Beân mua phaûi thanh toaùn Phí chuyeån giao cho cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn vaø caùc coâng ty coù lieân quan trong voøng 5 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy thoâng baùo cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn vaø caùc coâng ty coù lieân quan vôùi möùc thu nhö sau:  Leä phí tröôùc baï nhaø: Hieän taïi ôû möùc 1% Giaù mua Caên hoä (bao goàm thueá VAT)  Leä phí coâng chöùng: Theo möùc thu cuûa Phoøng coâng chöùng  Leä phí laäp baûn veõ nhaø, laäp baûn ñoà ñòa chính vaø caùc chi phí khaùc phaûi thanh toaùn cho cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn: theo möùc thu cuûa ñôn vò ño veõ vaø cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn
 7. 7. Ngoaøi caùc khoaûn thanh toaùn cho Phí chuyeån giao nhö ñaõ noùi ôû treân, Beân mua khoâng phaûi noäp caùc khoaûn phí, leä phí naøo khaùc cho Phí chuyeån giao theo quy ñònh hieän haønh vaøo thôøi ñieåm kyù Hôïp ñoàng naøy. ÑIEÀU 6. GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN SÔÛ HÖÕU 1. Vieäc mua vaø baùn Caên hoä seõ ñöôïc thöïc hieän veà cô baûn theo caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän cuûa Hôïp ñoàng naøy (nhöng vôùi nhöõng söûa ñoåi maø ILRG cho laø caàn thieát ñeå tuaân thuû Phaùp luaät Vieät Nam hieän haønh). 2. ILRG seõ thay maët Beân mua thöïc hieän caùc thuû tuïc ñeå xin caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu Caên hoä vaø quyeàn söû duïng ñaát lieân quan (“Giaáy chöùng nhaän Sôû höõu”) trong thôøi gian ngaén nhaát coù theå keå töø ngaøy hoaøn thaønh vieäc xaây döïng Toøa nhaø vôùi ñieàu kieän laø: 1. Beân mua veà phaàn mình phaûi hôïp taùc vôùi ILRG, nhö laø coù maët taïi caùc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn khi ñöôïc yeâu caàu, ñoàng thôøi cung caáp caùc giaáy chöùng nhaän, taøi lieäu vaø giaáy tôø caàn thieát khi ñöôïc yeâu caàu, kyù caùc vaên baûn giaáy tôø vaø hôïp ñoàng khaùc maø ILRG yeâu caàu hôïp lyù hoaëc theo yeâu caàu cuûa cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñeå laøm thuû tuïc coâng chöùng cho Hôïp ñoàng naøy taïi Phoøng Coâng chöùng coù thaåm quyeàn cuõng nhö caùc caùc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn khaùc ñeå xin caáp Giaáy chöùng nhaän Sôû höõu; 2. Beân mua seõ chòu vaø thanh toaùn moïi khoaûn thueá GTGT, Phí chuyeån giao theo quy ñònh taïi Ñieàu 5 cuûa Hôïp ñoàng naøy vaø caùc khoaûn thueá khaùc phaûi noäp cho Nhaø nöôùc Vieät Nam lieân quan ñeán vieäc mua baùn Caên hoä theo Hôïp ñoàng naøy ñuùng haïn vaø ñaày ñuû; 3. Beân mua coâng nhaän do vieäc caáp Giaáy chöùng nhaän Sôû höõu cho Beân mua thuoäc thaåm quyeàn cuûa Uûy ban Nhaân daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh neân thuû tuïc vaø tieán ñoä xeùt duyeät hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo caùc cô quan chöùc naêng. Tuy nhieân, ILRG seõ hoã trôï ñeå thuùc ñaåy vieäc caáp Giaáy chöùng nhaän Sôû höõu cho Beân mua trong thôøi gian sôùm nhaát. ÑIEÀU 7 NGHÓA VUÏ CUÛA BEÂN MUA 1. Beân mua seõ thanh toaùn taát caû caùc khoaûn thanh toaùn ñoái vôùi Giaù mua Caên hoä theo Phuï luïc 2 cuûa Hôïp ñoàng naøy vaø noäp moïi khoaûn thueá vaø phí phaûi do Beân mua thanh toaùn khaùc theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät Vieät Nam vaø Hôïp ñoàng naøy moät caùch ñaày ñuû vaø ñuùng haïn cho ILRG vaø/hoaëc Ban quaûn trò. 2. Keå töø Ngaøy Baøn giao Caên hoä, Beân mua vôùi tö caùch laø chuû sôû höõu Caên hoä seõ phaûi thanh toaùn cho ILRG hoaëc Ban quaûn trò (neáu ñaõ ñöôïc thaønh laäp) Phí quaûn lyù, Quyõ baûo trì, tieàn ñieän, tieàn nöôùc vaø caùc chi phí söû duïng trang thieát bò khaùc (neáu coù), caùc khoaûn thanh toaùn vaø ñoùng goùp khaùc (neáu coù cuûa Caên hoä) do Ban quaûn trò xaùc ñònh ñaày ñuû vaø ñuùng haïn theo quy ñònh taïi Hôïp ñoàng naøy vaø Noäi quy chung. 3. Neáu phaûi noäp baát kyø khoaûn thueá ñaát vaø thueá nhaø naøo ñoái vôùi Caên hoä vaøo ngaøy hoaëc sau Ngaøy baøn giao Caên hoä, Beân mua seõ chòu traùch nhieäm thanh toaùn caùc khoaûn thueá ñoù theo yeâu caàu cuûa ILRG. Beân mua tröïc tieáp noäp thueá cho nhaø nöôùc theo thoâng baùo cuûa ILRG vaø gôûi laïi bieân lai noäp thueá cho ILRG.
 8. 8. 4. Keå töø Ngaøy Baøn giao Caên hoä, Beân mua vôùi tö caùch laø chuû sôû höõu Caên hoä ñoàng yù raèng Caên hoä seõ ñöôïc quaûn lyù vaø baûo trì theo Noäi quy chung. ÑIEÀU 8. NGHÓA VUÏ CUÛA ILRG ILRG coù caùc nghóa vuï: 1. Gôûi baûn sao xaùc nhaän cuûa coâng ty quaûn lyù döï aùn River Garden veà tieán ñoä xaây döïng Toøa nhaø keøm theo thoâng baùo thanh toaùn tieàn cho Beân mua vaøo moãi ñôït thanh toaùn; 2. Baøn giao Caên hoä keøm theo caùc Chi tieát vaø Thoâng soá Kyõ thuaät quy ñònh taïi Phuï luïc 1 ñính keøm vaøo Ngaøy Baøn giao caên hoä hoaëc moät ngaøy khaùc theo thoûa thuaän cuûa caùc Beân. Tröôøng hôïp ILRG khoâng baøn giao Caên hoä theo ñuùng caùc chi tieát vaø thoâng soá kyõ thuaät neâu taïi Phuï luïc 1 cuûa Hôïp ñoàng naøy, ILRG coù nghóa vuï thay theá caùc chi tieát vaø thoâng soá kyõ thuaät neâu treân phuø hôïp vôùi Phuï luïc 1 cuûa Hôïp ñoàng naøy ngoaïi tröø caùc thieát bò maùy moùc, thieát bò ñöôïc söû duïng cuøng chaát löôïng cuûa caùc chi tieát vaø thoâng soá kyõ thuaät nhö ñöôïc neâu taïi Phuï luïc 1. Caùc Beân taïi ñaây thoáng nhaát raèng: 1. ILRG seõ baøn giao Caên hoä cho Beân mua theo Ngaøy Baøn giao Caên hoä quy ñònh taïi Hôïp ñoàng naøy. ILRG seõ thoâng baùo cho Beân mua baèng vaên baûn veà vieäc baøn giao Caên hoä tröôùc möôøi boán (14) ngaøy so vôùi Ngaøy Baøn giao Caên hoä döï kieán; 2. Tröôøng hôïp ILRG gaëp phaûi Söï kieän Baát khaû khaùng maø söï kieän naøy laøm cho ILRG khoâng theå baøn giao Caên hoä theo ñuùng Ngaøy Baøn giao Caên hoä döï kieán. Trong tröôøng hôïp naøy, ILRG coù theå trì hoaõn vieäc baøn giao Caên hoä cho ñeán khi Söï kieän Baát khaû khaùng chaám döùt vaø ILRG ñaõ khaéc phuïc ñöôïc caùc haäu quaû phaùt sinh töø Söï kieän Baát khaû khaùng naøy; 3. Caùc Beân ñoàng yù raèng dieän tích thöïc teá cuûa Caên hoä khi baøn giao cho Beân mua coù theå nhoû hoaëc lôùn hôn dieän tích ñöôïc ghi trong Phuï luïc 1 cuûa Hôïp ñoàng naøy vaø caùc beân thoáng nhaát raèng seõ khoâng khieáu naïi neáu dieän tích thöïc teá naèm trong giôùi haïn cheânh leäch ± 1% neâu taïi Ñieàu 2.6 noùi treân. 3. Toå chöùc thaønh laäp Ban quaûn trò khi ñuû ñieàu kieän theo quy ñònh phaùp luaät; 4. Thöïc hieän coâng vieäc baûo haønh cho Caên hoä trong Giai ñoaïn baûo haønh theo thoâng baùo baèng vaên baûn cuûa Beân mua hoaëc thoâng qua nhaø ñoàng ñaàu tö cuûa River Garden thöïc hieän coâng vieäc baûo haønh phuø hôïp vôùi luaät phaùp Vieät Nam vaø Noäi quy chung; 5. Thay maët Beân mua thöïc hieän thuû tuïc xin caáp Giaáy chöùng nhaän Sôû höõu trong thôøi gian sôùm nhaát keå töø ngaøy hoaøn taát vieäc xaây döïng Toøa nhaø vôùi söï hôïp taùc vaø hoã trôï cuûa Beân mua. ÑIEÀU 9. VI PHAÏM CUÛA BEÂN MUA 9.1 Khoâng phöông haïi ñeán caùc quyeàn vaø nghóa vuï khaùc maø ILRG coù ñöôïc theo Hôïp ñoàng naøy vaø theo luaät, Beân mua seõ boài thöôøng vaø sau ñoù luoân giöõ cho ILRG vaø caùc beân lieân quan khoâng bò thieät haïi bôûi baát kyø vaø moïi toån thaát, thieät haïi, kieän tuïng, thuû tuïc toá tuïng, khieáu naïi, yeâu caàu, traùch nhieäm vaø caùc chi phí vaø phí toån (bao goàm caû toaøn boä chi phí phaùp lyù maø khaùch haøng phaûi traû cho luaät sö) maø ILRG vaø caùc beân lieân quan coù theå phaûi chòu hoaëc chi traû do baát kyø vaán ñeà hoaëc söï kieän
 9. 9. naøo phaùt sinh töø, trong quaù trình, do hoaëc lieân quan ñeán baát kyø vi phaïm naøo cuûa Beân mua ñoái vôùi Hôïp ñoàng naøy. 9.2 Khoâng phöông haïi ñeán caùc quyeàn vaø nghóa vuï khaùc maø ILRG coù ñöôïc theo Hôïp ñoàng naøy vaø theo luaät, neáu Beân mua vi phaïm baát kyø nghóa vuï thanh toaùn naøo cuûa Beân mua theo Hôïp ñoàng naøy vaø khoâng khaéc phuïc vi phaïm naøy trong voøng 28 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo baèng vaên baûn cuûa ILRG, ILRG seõ ñöôïc quyeàn ngay laäp töùc chaám döùt Hôïp ñoàng naøy vaø khi chaám döùt nhö vaäy: 1. Giaù mua Caên hoä Beân mua ñaõ thanh toaùn cho ILRG seõ khoâng ñöôïc hoaøn traû laïi cho Beân mua vaø thuoäc veà ILRG theo quy ñònh taïi Ñieàu 12 cuûa Hôïp ñoàng naøy; 2. ILRG coù quyeàn kyù moät hôïp ñoàng mua baùn caên hoä khaùc hoaëc baát kyø thoûa thuaän naøo khaùc hoaëc baùn hoaëc cho thueâ hoaëc ñònh ñoaït Caên hoä ñöôïc baùn nhö theå laø Hôïp ñoàng naøy chöa ñöôïc kyù keát, vaø khi caàn thieát, coù quyeàn yeâu caàu Beân mua rôøi khoûi Caên hoä ñöôïc baùn vaø laáy laïi Caên hoä ñöôïc baùn vaø ILRG seõ khoâng phaûi coù nghóa vuï hoaëc chòu traùch nhieäm veà baát kyø maát maùt hoaëc hö hoûng naøo ñoái vôùi ñoà ñaïc coá ñònh, ñoà ñaïc, thieát bò vaø caùc taøi saûn khaùc cuûa Beân mua phaùt sinh theo baát kyø hình thöùc naøo töø vieäc ILRG laáy laïi vaø thu laïi noùi treân. 9.3 Phaàn coøn laïi trong caùc khoaûn thanh toaùn maø Beân mua ñaõ thöïc hieän ñoái vôùi ILRG sau khi ñaõ khaáu tröø caùc khoaûn thanh toaùn neâu taïi Ñieàu 9.1 vaø Ñieàu 9.2 seõ ñöôïc hoaøn traû laïi cho Beân mua trong voøng 30 ngaøy laøm vieäc tính töø ngaøy chaám döùt Hôïp ñoàng. Sau khi caùc khoaûn thanh toaùn neâu treân ñöôïc thöïc hieän xong, Hôïp ñoàng naøy seõ töï ñoäng chaám döùt hieäu löïc maø khoâng Beân naøo phaûi chòu baát kyø traùch nhieäm naøo nöõa. ÑIEÀU 10. VI PHAÏM CUÛA ILRG 1. ILRG seõ coá gaéng heát söùc ñeå baøn giao Caên hoä cho Beân mua chaäm nhaát laø vaøo ngaøy ………………/2009 (“Ngaøy Baøn giao”). Neáu ILRG khoâng gôûi Thoâng baùo baøn giao Caên hoä cho Beân mua töø sau Ngaøy Baøn giao, ILRG seõ traû cho Beân mua khoaûn phaït vi phaïm hôïp ñoàng möùc 1% moät thaùng coäng laõi suaát cho vay hieän haønh cuûa ñôn vò tieàn teä duøng thanh toaùn theo Hôïp ñoàng naøy do Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam coâng boá vaøo Ngaøy Baøn giao tính treân toång caùc khoaûn thanh toaùn maø Beân mua ñaõ thanh toaùn cho ILRG theo Hôïp ñoàng naøy cho giai ñoaïn keå töø Ngaøy Baøn giao cho ñeán ngaøy ILRG gôûi Thoâng baùo baøn giao Caên hoä, tröø khi vieäc chaäm treã nhö vaäy laø do baát kyø vi phaïm hôïp ñoàng naøo (bao goàm nhöng khoâng giôùi haïn caùc nghóa vuï thanh toaùn cuûa Beân mua theo Hôïp ñoàng naøy) hoaëc baát kyø haønh vi coá yù hoaëc vi phaïm hoaëc sô suaát nghieâm troïng naøo cuûa Beân mua hoaëc moät tröôøng hôïp baát khaû khaùng. Trong ñoù, trong moïi tröôøng hôïp, soá tieàn phaït ILRG phaûi thanh toaùn cho Beân mua trong tröôøng hôïp chaäm baøn giao Caên hoä seõ khoâng vöôït quaù 4% Giaù mua Caên hoä. Quy ñònh noùi treân seõ laø nghóa vuï duy nhaát aùp duïng ñoái vôùi vieäc ILRG khoâng gôûi Thoâng baùo baøn giao Caên hoä vaøo Ngaøy Baøn giao thay theá cho taát caû caùc quyeàn vaø nghóa vuï caùc beân coù ñöôïc theo Phaùp luaät Vieät Nam. Beân mua ñoàng yù raèng Beân mua seõ khoâng yeâu caàu ILRG phaûi thanh toaùn baát kyø khoaûn naøo khaùc vôùi quy ñònh taïi Ñieàu 10.1 naøy do vieäc ILRG khoâng gôûi Thoâng baùo baøn giao Caên hoä cho Beân mua vaøo sau Ngaøy Baøn giao. 2. Neáu ILRG khoâng gôûi Thoâng baùo baøn giao Caên hoä cho Beân mua sau 180 ngaøy keå töø Ngaøy Baøn giao, tröø khi vieäc khoâng thöïc hieän naøy do baát kyø vi
 10. 10. phaïm hôïp ñoàng naøo (bao goàm nhöng khoâng giôùi haïn nghóa vuï thanh toaùn cuûa Beân mua quy ñònh taïi Hôïp ñoàng naøy) hoaëc do baát kyø haønh ñoäng coá yù hoaëc vi phaïm hoaëc sô suaát nghieâm troïng cuûa Beân mua hoaëc moät Söï kieän baát khaû khaùng, Beân mua coù quyeàn (i) tieáp tuïc thöïc hieän Hôïp ñoàng naøy vôùi Ngaøy Baøn giao môùi ñöôïc caùc beân thoûa thuaän hoaëc (ii) chaám döùt Hôïp ñoàng naøy vaø yeâu caàu ILRG ngay khi coù theå: 1. Hoaøn traû cho Beân mua taát caû caùc khoaûn thanh toaùn ñaõ ñöôïc Beân mua thanh toaùn cho ILRG theo Hôïp ñoàng naøy; vaø 2. Traû cho Beân mua moät khoaûn tieàn vi phaïm hôïp ñoàng theo tyû leä 0,75% moät thaùng tính treân caùc khoaûn thanh toaùn maø Beân mua ñaõ thanh toaùn cho ILRG theo Hôïp ñoàng cho giai ñoaïn tính töø ngaøy Beân mua thöïc hieän caùc khoaûn thanh toaùn ñoù cho ILRG cho ñeán ngaøy ILRG hoaøn traû caùc khoaûn thanh toaùn ñoù cho Beân mua. Caùc beân ñoàng yù raèng caùc quy ñònh noùi treân seõ laø nghóa vuï duy nhaát cuûa ILRG ñoái vôùi vieäc ILRG khoâng giao Caên hoä sau thôøi gian 180 ngaøy ñaõ noùi treân thay theá cho taát caû caùc quyeàn vaø nghóa vuï theo Luaät phaùp Vieät Nam. Beân mua ñoàng yù raèng Beân mua seõ khoâng yeâu caàu ILRG phaûi thanh toaùn baát kyø khoaûn naøo khaùc vôùi quy ñònh taïi Ñieàu 10.2 naøy do vieäc ILRG khoâng gôûi Thoâng baùo baøn giao Caên hoä cho Beân mua sau 180 ngaøy keå töø Ngaøy lieân quan. Tröôøng hôïp Beân mua ñaõ nhaän soá tieàn phaït töø ILRG theo Ñieàu 10.1 neâu treân vaø sau ñoù chaám döùt Hôïp ñoàng naøy theo Ñieàu 10.2 naøy, soá tieàn phaït maø Beân mua ñaõ nhaän ñöôïc töø ILRG theo Ñieàu 10.1 neâu treân seõ ñöôïc caán tröø vaøo caùc khoaûn thanh toaùn maø ILRG seõ thöïc hieän ñoái vôùi Beân mua theo Ñieàu 10.2 cuûa Hôïp ñoàng naøy. Sau khi thöïc hieän vieäc thanh toaùn nhö ñaõ noùi treân, Hôïp ñoàng naøy seõ töï ñoäng chaám döùt maø khoâng Beân naøo phaûi chòu baát kyø traùch nhieäm naøo nöõa. ÑIEÀU 11. CHUYEÅN NHÖÔÏNG 1. ILRG, baát cöù luùc naøo cuõng coù theå chuyeån nhöôïng, chuyeån giao hoaëc thöïc hieän bieän phaùp baûo ñaûm ñoái vôùi baát kyø quyeàn naøo cuûa mình quy ñònh taïi Hôïp ñoàng naøy cho baát cöù beân thöù ba naøo khaùc maø khoâng caàn coù söï ñoàng yù cuûa Beân mua vôùi ñieàu kieän laø vieäc chuyeån nhöôïng, chuyeån giao vaø baûo ñaûm nhö vaäy seõ khoâng aûnh höôûng baát lôïi ñeán quyeàn vaø lôïi ích cuûa Beân mua theo Hôïp ñoàng naøy. 2. Beân mua coù theå chuyeån giao hoaëc chuyeån nhöôïng caùc quyeàn neâu taïi Hôïp ñoàng naøy cho baát kyø beân thöù ba naøo neáu ñöôïc ILRG chaáp thuaän baèng vaên baûn, chaáp thuaän naøy cuûa ILRG seõ khoâng bò ruùt laïi moät caùch voâ lyù tröø tröôøng hôïp Beân mua vi phaïm nghóa vuï quy ñònh taïi Hôïp ñoàng naøy vaø/hoaëc caùc vaên baûn coù lieân quan vôùi ILRG vaø/hoaëc ILRG tin raèng beân thöù ba ñang maéc nôï vaø/hoaëc ñang coù nhöõng ruûi ro khaùc vôùi ñieàu kieän raèng nhöõng ñieàu khoaûn sau ñaây seõ ñöôïc aùp duïng: i. Beân mua phaûi thanh toaùn cho ILRG 1.000USD (baèng chöõ: Moät nghìn Ñoâ la Myõ), töông ñöông vôùi Ñoàng Vieät Nam söû duïng tyû giaù ngoaïi teä laø möùc trung bình giöõa giaù mua vaø giaù baùn cuûa ngoaïi teä ñoù do Vietcombank, Chi nhaùnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh coâng boá vaøo ngaøy thanh toaùn töông öùng ñeå chuyeån teân cuûa beân mua theo Hôïp ñoàng naøy ñoái vôùi Caên hoä (“Phí Haønh Chính”);
 11. 11. ii. Caùc khoaûn tieàn thanh toaùn quaù haïn phaûi chòu laõi suaát theo quy ñònh taïi Ñieàu 2.4 trong Hôïp ñoàng naøy; iii. Baèng vieäc kyù keát Hôïp ñoàng Mua baùn Caên hoä môùi baèng chính teân cuûa mình vôùi ILRG, beân thöù ba seõ thay theá Beân mua thöïc hieän moïi nghóa vuï vaø traùch nhieäm ñöôïc quy ñònh taïi ñaây bao goàm caû nghóa vuï thanh toaùn caùc khoaûn coøn laïi cuûa Giaù mua Caên hoä, caùc khoaûn thueá, phí vaø leä phí theo Hôïp ñoàng naøy. Nhaèm traùnh hieåu laàm, ILRG seõ khoâng coù nghóa vuï hoaøn traû cho Beân mua hoaëc beân thöù ba baát cöù khoaûn tieàn naøo lieân quan ñeán Giaù mua Caên hoä ñaõ ñöôïc thanh toaùn cho ILRG vì ñaây laø vaán ñeà noäi boä cuûa Beân mua vaø beân thöù ba; iv. Neáu Beân mua coù vay voán ñeå mua Caên hoä, thì phaûi xuaát trình cho ILRG vaên baûn chaáp thuaän cuûa beân taøi trôï voán veà vieäc chuyeån nhöôïng naøy, theo caùc ñieàu kieän maø beân taøi trôï voán cho laø caàn thieát. 11.3 Sau khi Beân mua ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän sôû höõu, Beân mua coù quyeàn töï do chuyeån nhöôïng hoaëc cho thueâ caên hoä cho baát kyø beân thöù ba naøo ñöôïc pheùp theo quy ñònh phaùp luaät Vieät Nam vôùi ñieàu kieän laø ngöôøi mua hoaëc ngöôøi thueâ Caê n hoä seõ tieáp tuïc tuaân thuû Noäi quy chung vaø Beân mua khoâng coøn nôï baát kyø khoaûn naøo chöa thanh toaùn cho IRLG vaø beân taøi trôï voán ñeå mua Caên hoä. ÑIEÀU 12. CHAÁM DÖÙT HÔÏP ÑOÀNG 12.1 Ngoaïi tröø caùc quy ñònh khaùc trong Hôïp ñoàng naøy, caùc beân sau ñaây ñoàng yù raèng Beân mua seõ khoâng ñöôïc ñôn phöông chaám döùt Hôïp ñoàng naøy vì baát kyø lyù do naøo maø khoâng coù söï ñoàng yù tröôùc baèng vaên baûn cuûa ILRG. 12.2 Neáu ILRG ñoàng yù cho Beân mua chaám döùt Hôïp ñoàng naøy hoaëc trong tröôøng hôïp Hôïp ñoàng naøy chaám döùt theo Ñieàu 9.2 cuûa Hôïp ñoàng naøy, vieäc giaûi quyeát caùc khoaûn thanh toaùn Giaù mua Caên hoä maø Beân mua ñaõ thanh toaùn cho ILRG trong caùc tröôøng hôïp chaám döùt Hôïp ñoàng seõ ñöôïc giaûi quyeát nhö sau: i. Neáu Beân mua ñôn phöông chaám döùt Hôïp ñoàng naøy tröôùc Ngaøy baøn giao Caên hoä hoaëc trong tröôøng hôïp Hôïp ñoàng naøy chaám döùt theo Ñieàu 9.2 cuûa Hôïp ñoàng naøy tröôùc Ngaøy baøn giao Caên hoä, Beân mua seõ bò maát hoaøn toaøn moät khoaûn tieàn ñeán 30% Giaù mua Caên hoä cho ILRG; ii. Neáu Beân mua ñôn phöông chaám döùt Hôïp ñoàng naøy sau Ngaøy baøn giao Caên hoä hoaëc trong tröôøng hôïp Hôïp ñoàng naøy chaám döùt theo Ñieàu 9.2 cuûa Hôïp ñoàng naøy sau Ngaøy baøn giao Caên hoä, taát caû caùc khoaûn thanh toaùn maø Beân mua ñaõ thöïc hieän cho ILRG theo Hôïp ñoàng naøy seõ hoaøn toaøn khoâng ñöôïc hoaøn traû cho Beân mua vaø seõ thuoäc veà ILRG. ÑIEÀU 13. CAM KEÁT BOÅ SUNG Beân mua vaø/hoaëc caùc beân thöù ba coù lieân quan cam keát raèng mình coù ñuû ñieàu kieän hôïp leä ñeå mua vaø sôû höõu Caên hoä theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Vieät Nam vaø seõ thöïc hieän caùc haønh ñoäng caàn thieát vaø kyù caùc giaáy tôø khaùc maø ILRG yeâu caàu moät caùch hôïp lyù tuøy töøng thôøi ñieåm nhaèm ñaûm baûo hieäu löïc cuûa Hôïp ñoàng.
 12. 12. ÑIEÀU 14. THOÂNG BAÙO VAØ THÖ TÖØ GIAO DÒCH 1. Moïi thoâng baùo, ñeà nghò, yeâu caàu thanh toaùn hoaëc thö töø giao dòch, v.v… do moät Beân göûi cho Beân kia seõ phaûi laäp thaønh vaên baûn vaø ñöôïc göûi theo ñòa chæ böu ñieän vaø email nhö sau, tröø khi coù thay ñoåi theo thoâng baùo tröôùc cuûa caùc Beân: Göûi cho ILRG: VAÊN PHOØNG ÑIEÀU HAØNH TAÏI TP.HOÀ CHÍ MINH (CTY INDOCHINA LAND RIVER GARDEN) Ñòa chæ : 170 Nguyeãn Vaên Höôûng, Phöôøng Thaûo Ñieàn, Quaän 2, Thaønh phoá Hoà Chí Minh Ngöôøi nhaän : oâng Phạm Đình Phúc Email : sales@indochinacapital.com Göûi cho Beân B: Ông/ Baø : …………………………………………………… … Ñòa chæ : ………………………………………………… …… Email : …………………………………… 2. Moïi thoâng baùo, ñeà nghò, yeâu caàu thanh toaùn hoaëc thö töø giao dòch v.v… do ILRG göûi seõ ñöôïc xem laø ILRG göûi ñeán moãi beân mua thuoäc Beân mua neáu ñaõ göûi vaø ñöôïc nhaän bôûi Ngöôøi ñöôïc UÛy quyeàn nhö ñöôïc quy ñònh ôû phaàn treân. 3. Moïi thoâng baùo, ñeà nghò, yeâu caàu thanh toaùn hoaëc thö töø giao dòch v.v… do moät Beân göûi cho Beân kia theo Hôïp ñoàng naøy seõ ñöôïc xem nhö Beân kia ñaõ nhaän ñöôïc: (i) vaøo ngaøy gôûi neáu gôûi baèng email; hoaëc (ii) vaøo ngaøy kyù nhaän neáu ñöôïc giao taän tay coù giaáy bieân nhaän; hoaëc (iii) vaøo ngaøy beân göûi nhaän ñöôïc baèng chöùng xaùc nhaän ñaõ chuyeån fax theo thoâng leä trong tröôøng hôïp chuyeån baèng fax; hoaëc (iv) vaøo ngaøy kyù nhaän do nhaân vieân böu ñieän giao trong tröôøng hôïp göûi baèng thö baûo ñaûm. Trong caùc tröôøng hôïp naøy, neáu ngaøy töông öùng rôi vaøo ngaøy chuû nhaät hoaëc ngaøy leã cuûa Vieät Nam thì caùc thoâng baùo, yeâu caàu, khieáu naïi hoaëc thö töø giao dòch v.v… noùi treân seõ ñöôïc xem nhö Beân kia nhaän ñöôïc vaøo ngaøy tieáp theo. ÑIEÀU 15. KHOÂNG KHIEÁU NAÏI Beân mua xaùc nhaän raèng vieäc Beân mua kyù keát Hôïp ñoàng naøy laø hoaøn toaøn do töï nguyeän vaø seõ chòu traùch nhieäm veà baát cöù toån thaát hoaëc thieät haïi (tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp) naøo maø Beân mua coù theå phaûi gaùnh chòu do vieäc Beân mua kyù keát hoaëc thöïc hieän Hôïp ñoàng naøy. ÑIEÀU 16. LUAÄT ÑIEÀU CHÆNH VAØ GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP 1. Hôïp ñoàng naøy seõ ñöôïc hieåu, dieãn giaûi vaø ñieàu chænh theo luaät phaùp Vieät Nam. 2. Baát cöù tranh chaáp naøo phaùt sinh töø hoaëc lieân quan ñeán Hôïp ñoàng naøy seõ ñöôïc giaûi quyeát moät caùch thieän chí baèng con ñöôøng thöông löôïng hoøa giaûi giöõa caùc Beân. Neáu hoøa giaûi khoâng thaønh thì trong voøng saùu möôi (60) ngaøy keå töø ngaøy moät Beân göûi thoâng baùo baèng vaên baûn cho Beân kia veà vieäc phaùt sinh tranh chaáp, moãi Beân coù
 13. 13. theå noäp ñôn yeâu caàu Toøa aùn coù thaåm quyeàn cuûa Vieät Nam giaûi quyeát tranh chaáp naøy. ÑIEÀU 17 BAÛO HAØNH 17.1 Thôøi haïn Baûo haønh laø saùu möôi (60) thaùng keå töø Ngaøy Baøn giao Caên hoä ñoái vôùi caùc khieám khuyeát/hö hoûng cuûa keát caáu cuûa Toøa nhaø vaø möôøi hai (12) thaùng keå töø Ngaøy Baøn giao Caên hoä ñoái vôùi caùc khieám khuyeát/hö hoûng cuûa caùc thieát bò vaø vaät lieäu khaùc theo Danh saùch vaät lieäu cuûa River Garden ñính keøm taïi Phuï luïc 1 cuûa Hôïp ñoàng naøy. Trong thôøi gian Baûo haønh, caên cöù vaøo tính chaát khieám khuyeát/hö hoûng, ILRG seõ quyeát ñònh vieäc baûo haønh baèng caùch thay theá hoaëc söûa chöõa caùc tình traïng khieám khuyeát/hö hoûng hoaëc thay theá caùc ñoà vaät cuøng loaïi coù chaát löôïng töông ñöông khoâng chaäm hôn 30 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo cuûa Beân mua. 17.2 Trong Thôøi haïn Baûo haønh, ILRG hoaëc Haûi An baèng chi phí cuûa mình coù nghóa vuï thöïc hieän coâng vieäc baûo haønh nhöõng khieám khuyeát/hö hoûng ñoái vôùi keát caáu cuûa Caên hoä vaø caùc thieát bò vaø vaät lieäu nhö ñaõ noùi treân tröø caùc tröôøng hôïp sau:  Nhöõng hö hoûng treân laø caùc hao moøn vaø khaáu hao do söû duïng bình thöôøng Caên hoä vaø caùc thieát bò vaø vaät lieäu; hoaëc  Nhöõng hö hoûng treân laø do loãi cuûa Beân mua hoaëc nhöõng ngöôøi söû duïng hoaëc baát kyø beân thöù ba naøo khaùc; hoaëc  Nhöõng hö hoûng treân laø do Söï kieän Baát khaû khaùng. ÑIEÀU 18. CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN KHAÙC 1. Hôïp ñoàng naøy seõ coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. Hôïp ñoàng cuøng vôùi caùc Phuï luïc seõ taïo thaønh moät thoûa thuaän hoaøn chænh giöõa caùc Beân vaø thay theá toaøn boä caùc thoûa thuaän, ghi nhôù baèng vaên baûn hoaëc baèng mieäng tröôùc ñoù lieân quan ñeán noäi dung cô baûn cuûa Hôïp ñoàng naøy. 2. Thôøi haïn cuûa Hôïp ñoàng seõ ñöôïc tính keå töø ngaøy kyù Hôïp ñoàng naøy vaø seõ keát thuùc vaøo ngaøy maø caùc Beân chaám döùt Hôïp ñoàng naøy theo quy ñònh neâu taïi Hôïp ñoàng. Caùc Beân thoûa thuaän raèng Hôïp ñoàng naøy coù giaù trò nhö moät Hôïp ñoàng Mua baùn Caên hoä giöõa Caùc Beân vaø ñieàu chænh caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Caùc Beân phaùt sinh töø vieäc mua baùn Caên hoä. Caùc Beân khoâng caàn phaûi kyù theâm Hôïp ñoàng Mua baùn Caên hoä naøo khaùc cho vieäc mua baùn Caên hoä naøy. 3. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh hai (02) baûn chính baèng tieáng Vieät vaø hai (02) baûn chính baèng tieáng Anh tuøy vaøo soá löôïng ngöôøi cuøng mua chung thuoäc Beân B, moãi baûn coù giaù trò ngang nhau. ILRG seõ giöõ moät (01) baûn chính baèng tieáng Vieät vaø moät (01) baûn chính baèng tieáng Anh. Moãi beân mua thuoäc Beân mua seõ giöõ moät (01) baûn chính baèng tieáng Vieät vaø moät (01) baûn chính baèng tieáng Anh. Trong tröôøng hôïp coù söï khaùc bieät giöõa hai ngoân ngöõ thì baûn tieáng Vieät seõ ñöôïc öu tieân söû duïng. THAY MAËT VAØ ÑAÏI DIEÄN CHO ILRG THAY MAËT VAØ ÑAÏI DIEÄN CHO BEÂN MUA
 14. 14. Nguyeãn Thanh Oai PHUÏ LUÏC 1 BAÛN VEÕ VAØ DANH SAÙCH VAÄT TÖ, THIEÁT BÒ CUÛA CAÊN HOÄ. (Chi tiết ở caùc trang sau) PHUÏ LUÏC 2 LÒCH TRÌNH THANH TOAÙN 1. Thanh toán Đợt 1: 15% Giá mua Căn hộ ngay khi ký Hợp đồng Mua bán Căn hộ; 2. Thanh toán Đợt 2: 10% Giá mua Căn hộ ngay khi hoàn thành kết cấu tầng hầm hoặc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007, thời điểm nào trễ hơn. 3. Thanh toán Đợt 3: 15% Giá mua Căn hộ ngay khi hoàn thành kết cấu sàn tầng 3 hoặc vào ngày 30 tháng 09 năm 2008, thời điểm nào trễ hơn. 4. Thanh toán Đợt 4: 10% Giá mua Căn hộ ngay khi hoàn thành kết cấu sàn tầng 9 hoặc vào ngày 30 tháng 11 năm 2008, thời điểm nào trễ hơn. 5. Thanh toán Đợt 5: 10% Giá mua Căn hộ ngay khi hoàn thành kết cấu sàn tầng 15 hoặc vào ngày 31 tháng 01 năm 2009, thời điểm nào trễ hơn. 6. Thanh toán Đợt 6: 10% Giá mua Căn hộ ngay khi hoàn thành kết cấu phần khung bên trên hoặc vào ngày 30 tháng 04 năm 2009, thời điểm nào trễ hơn. 7. Thanh toán Đợt 7: 25% Giá mua Căn hộ vào Ngày bàn giao. 8. Thanh toán Đợt 8: 5% Giá mua Căn hộ ngay khi ILRG chuyển Giấy chứng nhận sở hữu Căn hộ cho Bên mua.

×