ใบงาน 7 โครงงานประยุกต์ใช้งาน

2,071 views
1,998 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน 7 โครงงานประยุกต์ใช้งาน

  1. 1. ใบงาน 7 โครงงานประยุกต์ใช้งาน โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชีวิตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้นโครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็ น ่การคิดสร้างสิ่ งของขึ้นใหม่ หรื อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้วให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ ้ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่ งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผูเ้ รี ยนต้องใช้ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตัวอย่ างหัวข้ อโครงงาน ประยุกต์ ใช้ งานเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น
  2. 2. ตัวอย่ างโครงงาน ประยุกต์ ใช้ งาน ชื่อโครงงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ธนาคารความดี นางสาว บุษบา วงศ์กาฬสิ นธุ์, นางสาว ฉัตรธิดา จิตโสภา ชื่อผูทาโครงงาน ้ พันธุ์, นางสาว อัมพิกา ชนะดิษฐ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สมมาตร์ ก้อนกั้น, สมพงษ์ อุมะวรรณ สถาบันการศึกษา โรงเรี ยน อุเทนพัฒนา ระดับชั้น มัธยมปลาย หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน 1/1/2541 บทคัดย่อ โครงงานโปรแกรมธนาคารความดีน้ ีได้จดทาขึ้นเพือใช้ใน ั ่ การบันทึกข้อมูลนักเรี ยน เพิ่มคะแนนความดี หักคะแนน ความประพฤติของนักเรี ยน และผลของการใช้โปรแกรม บันทึกข้อมูลนี้กบธนาคารความดี ก็เป็ นที่น่าพอใจมากกว่า ั ั ่ การบันทึกความดีที่เป็ นสมุดรู ปเล่ม ที่ใช้กนอยูในปั จจุบนั ซึ่งต้องใช้กระดาษเป็ นจานวนมากในการทาเป็ นสมุด บันทึกคะแนนความดีให้นกเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยนซึ่งมี ั จานวน 1431 คน อีกทั้งการพกพาสมุดนั้นทาให้เกิดการสู ญ หายได้ และเกิดการชารุ ดได้ง่าย การหาวิธีที่จะใช้กระดาษ ให้นอยลงจึงเป็ นทางเลือกที่ดี ดังนั้นโปรแกรมธนาคาร ้ ความดีน้ ีจึงเป็ นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่ารู ปเล่มบันทึกแบบเดิม ความคิดในการพัฒนาโปรแกรมธนาคารความดีน้ ีได้ถูกคิด ต่อยอดจากโปรแกรมเดิมที่มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าโปรแกรม ตัวใหม่ ทางคณะผูจดทาได้นาโปรแกรมมาศึกษาและ ้ั ดัดแปลง ปรับปรุ ง เพิ่มเติมในส่ วนที่นกเรี ยนกลุ่มก่อนได้ ั ทาไว้แต่ยงไม่ดีนก โดยเริ่ มจากการวางแผนเค้าโครง ั ั
  3. 3. โปรแกรม คิดหาสู ตรที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมธนาคาร ความดี ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003 ออกแบบเมนูหลักต่างๆที่จาเป็ นต่อการใช้งาน เช่น รายการเพิ่มคะแนนความดี รายการหักคะแนนความ ประพฤติ รายงานคะแนนแบบห้อง หรื อแม้แต่ระดับบุคคล และยังสามารถมีประโยชน์ในการใช้งานจริ ง แล้วจึงมา สร้างในโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 โดยเริ่ มจาก ่ การสร้างเมนูหลัก เพิ่มเมนูยอยอีกหลายรายการเพื่อสะดวก แก่การเก็บหลักฐานพฤติกรรมของนักเรี ยนที่เป็ นสมาชิก ภายในโรงเรี ยน ข้อมูลภายในโปรแกรมธนาคารความดียง ั สามารถ เพิ่ม ลบ หรื อแก้ไข ข้อมูลสมาชิกหรื อข้อมูลต่างๆ ภายในโปรแกรมได้ ข้อมูลและหลักฐานต่างๆที่ถูกบันทึก ในโปรแกรมยังสามารถเก็บเป็ นหลักฐาน และรายงานเพื่อ ส่ งต่อให้ฝ่ายปกครองพิจารณาต่อไปได้อีกด้วย โปรแกรม ธนาคารความดีน้ ีจึงเป็ นโปรแกรมที่สามารถลดภาระของ ครู ผบริ หารเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความประพฤติของ ู้ ุ่ นักเรี ยนได้โดยไม่ตองเพิ่งการตรวจสอบที่ยงยากเหมือนแต่ ้ ก่อน ลดขั้นตอนการดูแลได้ในโปรแกรมเดียว และยัง สามารถประยุกต์พฒนาโปรแกรมนี้เพื่อประโยชน์แก่ ั กิจกรรมทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้อีกด้วยที่มา http://www.vcharkarn.com/project/view/689http://krumewstp.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/

×