งานด๊อกเตอร์นะ

256 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานด๊อกเตอร์นะ

 1. 1. บทที่ ๘การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้<br />
 2. 2. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />2<br />ความหมายของการวัดผล<br />การวัดผล หมายถึงกระบวนการหาปริมาณหรือจำนวนของสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งผลจากการวัดจะออกเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์<br /> การทดสอบการศึกษา หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งกระทำอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคล<br />
 3. 3. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />3<br />จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา<br />๑ วัดผลเมื่อเพื่อและพัฒนาสมรรถของนักเรียน<br />๒ วัดผลเพื่อวินิจฉัย<br />๓ วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตำแหน่ง<br />๔ วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน<br />๕ วัดผลเพื่อพยากรณ์<br />๖ วัดผลเพื่อประเมินผล<br />
 4. 4. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />4<br />ต้องวัดให้ตรงกับจุดหมายของการเรียนการสอน<br />1<br />เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม<br />2<br />ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด<br />3<br />ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง<br />4<br />ใช้ผลการวัดให้คุ่มค่า<br />5<br />หลักการวัดผลการศึกษา<br />
 5. 5. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />5<br />เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล<br />๑ การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงบางประการ<br />๒ การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือการพูดโต้ตอบอย่างกับมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาความรู้<br />๓ แบบสอบถาม คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก<br />๔ จัดอันดับ คือ เป็นเครื่องมือวัดผลให้นักเรียนได้รับแบบสอบถามเป็นผู้ตอบ<br />๕ การประเมินผลจากสภาพจริง คือ เป็นกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทำ<br />
 6. 6. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />6<br />๖ การวัดผลภาคปฏิบัติ คือ การวัดผลภาคปฏิบัติเป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ<br />๗ การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน คือ เป็นแนวทางการประเมินผลโดยการรวมข้อมูลที่ครุและผู้เรียนทำกิจกรรม<br />๘ แบบทดสอบ คือ ชุดของคำถามหรือกลุ่มงานใดๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อชักนำให้ผู้ถูกทดสอบ แสดงพฤติกรรม<br />๙ สังเกต คือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของการสังเกตเป็นเครื่องมือ<br />
 7. 7. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />7<br />๑๐ การสัมภาษณ์ คือ เป็นการสนทนาอย่างมีจุดหมาย เพื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่ง<br />๑๑ แบบสอบถามและแบบสำรวจ คือ เป็นชุดของคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล<br />๑๒ แบบสำรวจ คือ เป็นแบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากอีกชนิดหนึ่ง<br />
 8. 8. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />8<br />การประเมินผลทางการศึกษา<br />การประเมินผลทางการศึกษา หมายถึงกรับวนการในการตัดสินใจลงสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักเรียนว่ามี คุณภาพดีระดับใดโดยอาศัยเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งในการเปรียบเทียบ มี ๓ ประการ คือ<br />๑ ผลการวัด<br />๒ เกณฑ์การพิจารณา<br />๓ การตัดสินใจ<br />
 9. 9. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />9<br />ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา<br />การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้าง แคบเพียงใดและครอบคลุมสิ่งใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการมองภาพของคำว่าการศึกษาว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือ ถ้ามองภาพการศึกษาว่าเป็นการเรียนการสอนในห้องเพียงประการเดียวการประเมินการศึกษาก็จะประเมินเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นแต้ถ้ามองภาพการศึกษากว้างไกลออกไปถึงองค์ประกอบอื่นๆเช่น ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน การประเมินทางการศึกษาก็จะต้องครอบคลุมไปถึงองค์ประกอบดังกล่าวด้วย<br />
 10. 10. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />10<br />ความสำคัญของการประเมินผลทางการศึกษา<br />๑ ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมเพียงใด<br />๒ ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่<br />๓ ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินงาน<br />๔ ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นหลักในการปรับปรุงในการดำเนินงาน<br />๕ ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ<br />๖ เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการในการดำเนินงานครั้งต่อไป<br />
 11. 11. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />11<br />การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์<br />เป็นการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนั้นๆมีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่การประเมินผลต้องนำคะแนนที่ได้จากผลงานไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้การวัดผลใช้ในการวัดสมรรถภาพเป็นรายบุคคลถ้านักเรียนทำข้อสอบได้ถูกต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถือว่าได้เรียนรู้<br />๑ วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน<br />๒ ข้อสอบมีความเที่ยงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน<br />๓ เกณฑ์ที่วัดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ที่อ้างอย่างยุติธรรม<br />
 12. 12. 9/19/2011<br />Free template from www.brainybetty.com<br />12<br />Thank You !<br />

×