ตัดต่อเสียงด้วย Audacity
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ตัดต่อเสียงด้วย Audacity

on

 • 3,580 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,580
Views on SlideShare
3,580
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ตัดต่อเสียงด้วย Audacity ตัดต่อเสียงด้วย Audacity Presentation Transcript

 • ตัดต่อเสียงด้วย Audacity อนุชิต ชโลธร anuchit.ch@sipa.or.th ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ เกียวกับ● Senior Software Engineer @ SIPA● Project Manager @ RedLineSoft● Project Manager @ Trilex Network● Open Source Software Contributor● Fedora Ambassador ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ร้้จัก AudacityAudacity เป็ นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใช้บันทึกเสียงและตัดต่อเสียง มีให้ใช้ทงบนระบบปฏิบัติการ Microsoft ั้Windows, Mac OS X และ GNU/Linux ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • จะหาได้จากทีไ่ หน ?● แผ่นรวมโปรแกรมโอเพนซอร์ส Chantra● เว็บไซต์ Audacity → http://audacity.sourceforge.net● ติดตังจาก Software Center สำาหรับ Ubuntu ้ และ Suriyan ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ทำาอะไรได้บ้าง ?● บันทึกเสียง● แปลงเทปและบันทึกเสียงเป็ นซีดี● แก้ไขไฟล์ Ogg, MP3, WAV หรือ AIFF● ตัด ต่อ ตัดลอก แยก และ มิกซ์เสียง● ่ ่ เพิมความเร็ว เปลียนพิทช์เสียง● ใส่ล้กเล่นเสียง ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • คุณสมบัตของโปรแกรม ิ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • บันทึกเสียง● ่ บันทึกเสียงจากไมโครโฟน line-in หรือจากแหล่งอืน● ่ ่ บันทึกจากแทร็กอืนเพือสร้างการบันทึกแบบหลายแทร็ก● บันทึกได้ส้งสุด 16 ช่อง● มิเตอร์สามารถด้ระดับของเสียงก่อน ขณะบันทึกเสียง และหลังบันทึกเสียง ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • นำาเข้าและส่งออก● นำาเข้าและส่งออกไฟล์ WAV, AIFF, AU และ Ogg● นำาเข้าไฟล์เสียงแบบ MPEG (รวมถึงไฟล์ MP2 และ MP3)● ส่งออกไฟล์ MP3 ต้องใช้ lame ไลบรารีเข้ารหัสเสียง● ส่งออกไฟล์ ACC, WMA ต้องใช้ ffmpeg ไลบรารี เข้ารหัสเสียง● ่ สร้างไฟล์ WAV, AIFF เพือใช้บันทึกเป็ นแผ่น CD ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ตัดต่อและแก้ไข● แก้ไขเสียงด้วยการตัด คัดลอก แปะ และลบ● ย้อยการแก้ไขได้ไม่สินสุด ้● ทำางานกับไฟล์ขนาดใหญ่ ได้รวดเร็ว● แก้ไขและมิกซ์ได้หลายแทร็ก● ่ ่ แก้ไขคลืนเสียงโดยตรงจากเครืองมือ Draw● ่ เฟดระดับเสียงได้เรียบเนียนด้วยเครืองมือ Envelope ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • เอ็ฟเฟ็ ก● ่ เปลียนพิทช์เสียงโดยไม่กระทบกับจั งหวะ● ลบ noise, his, hum จากเสียง● ปรับแต่ง Frequency Equalization, FFT Filter และ Bass Boos effects● ปรับแต่งระดับเสียง ด้วย Compressor, Amplify, และ Normalize effects● ่ และอืนๆ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • คุณภาพเสียง● บันทึกและแก้ไขเสียง 16-bit, 24-bit และ 32-bit● บันทึกเสียงได้ถึง 96 kHz● ้ แปลง sample rate และ format ให้ส้งขึนโดย resampling และ dithering● ่ มิกซ์เสียงจากแทร็กทีมี sample rate ต่างกัน ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ปลักอิน● เพิม effect จาก LADSPA ่● ้ มีปลักอินให้เบืองต้น● เรียกใช้ VST plug-ins สำาหรับ Windows และ Mac● พัฒนา effect ใหม่ด้วยภาษา Nyquist ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • วิเคราะห์เสียง● มี spectrum mode เหมาะกับการด้ frequency● Plot Spectrum ด้รายละเอียด frequency ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ดาวน์โหลดและติดตัง ้ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • หน้าตาโปรแกรม ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ เครืองมือหลัก หยุด ชั่วคราว หยุด สินสุด ้ เลือก วาด เล่น เริมต้น ่ บันทึก ขยาย ่ เลือน ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ เครืองมือแก้ไข แปะ ตัดแต่ง ทำาซำ้า ขยาย พอดีจอตัด คัดลอก ยกเลิก พอดี ตัดแต่ง ่ เชือมโยง ย่อ โครงการ แทร็ก ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ เครืองมือแทร็ก ่ ชือแทร็ก คุณลักษณะ เงียบเล่นเฉพาะ แทร็ก ระดับเสียง สมดุล ย่อแทร็ก ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ส้ตรลัด ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ส้ตรลัด● ป่ ุม J = ไปต้นแทร็ก● ป่ ุม K = ไปท้ายแทร็ก● ป่ ุม Ctrl + A = เลือกทังหมด ้● ป่ ุม Ctrl + C = คัดลอก● ป่ ุม Ctrl + V = แปะ● ป่ ุม Ctrl + Z = เลิกทำา● ป่ ุม Ctrl + L = เสียงเงียบ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ส้ตรลัด (ต่อ)● ป่ ุม Ctrl + K = ลบ● ป่ ุม Ctrl + Alt + K = ลบพร้อมแยกเสียง● ป่ ุม Ctrl + I = แยกเสียง● ป่ ุม Ctrl + Alt + I = แยกเสียงเพิมแทร็กใหม่ ่● ป่ ุม Ctrl + J = ต่อเสียง● ป่ ุม Ctrl + D = ทำาซำ้าแทร็ก ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ฝึ กฝี มือ● นำาเข้าไฟล์เสียง● เลือก ตัด คัดลอก วาง แยกแทร็ก● จั ดเสียงในแทร็ก● เล่น effect● ส่งออกไฟล์ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • Workshop ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ่ “ ผมอัดรายการวิทยุทีศ้นย์เทคโนโลยีการศึกษา แต่เพลงเปิ ดรายการเห่ยมากๆ ่ เราจะเอาไฟล์ทีอัดจากสต้ดิโอมาตัดต่อ ่ ใหม่ ให้รายการด้ตืนเต้นกว่าเดิม ” ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • นำาเสนองาน ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ถาม-ตอบ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • ขอบคุณ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0