Mobiele applicaties in het onderwijs
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Mobiele applicaties in het onderwijs

on

 • 806 views

Op vrijdag 30 september gaf ik een workshop voor de directeuren van alle scholen van OPSO en SPOOR in het Werkteater in Amsterdam. De workshop 'Ontwikkelingen rondom mobiele applicaties' was vooral om ...

Op vrijdag 30 september gaf ik een workshop voor de directeuren van alle scholen van OPSO en SPOOR in het Werkteater in Amsterdam. De workshop 'Ontwikkelingen rondom mobiele applicaties' was vooral om de directie te inspireren hoe mobiele toepassingen in de klas succesvol kunnen worden ingezet.

Statistics

Views

Total Views
806
Views on SlideShare
803
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 3

http://www.linkedin.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Welkom in deze workshop over mobieleapplicaties en hoe je die als school in kuntzetten en leukdatjullievoordeze workshop hebben gekozen! In dezepresentatieprobeerikjullietelatenzienwat je allemaalkuntdoen met mobieletechnologie en hoe je datzoukunneninzetten in een school.Mijnnaam is Anne Jan Roeleveld.
 • We zulleneerst de agenda doornemenvoordeze workshop. Allereerstzalikbeginnen met eeninleidendepresentatie over de mobieletelefoon en de mogelijkhedendaarvan. We zoomendaar met name in op de applicaties. Na mijnpresentatiebespreken we de drieverschillendepraktijkopdrachten die verdeeldworden over de 3 teams. Na de praktijkopdrachten is het de bedoelingdat de teams bijelkaargaanzittenomelkaarsdiscussies en uitkomstenaantevullen.
 • Watgaikjullieallemaalvertellen in mijnpresentatie over mobieletelefoons en met name mobieleapplicaties?Ikneemjullieeerstmee in de cijfers van mobieletelefonie. Hoe grootditinmiddels is geworden.Daarnagaan we eenstapjeterugomteachterhalenwater de afgelopenjarenallemaal is gebeurd op het gebied van telefoons en applicaties.Dan zoomen we watmeer in op de applicatieszelf. Wat is eenapplicatie en welkesoortenheb je?Na de mogelijkheden van de telefoonbesprokente hebben gaan we eenaantalvoorbeeldenlatenzien.Alslaatstelaten we een demo zien van de basisapplicatie die we hebben gemaakt.
 • Ikzaleerstwat over mijzelfvertellen. Mijnnaam is Anne Jan Roeleveld. Ikben 22 jaar en benvorigjaarzomerafgestudeerdaan de Hogeschool Utrecht. Daarnabeniksamen met mijncollegabegonnen met Freshter – online boswachterswaarmee we bedrijvenhelpenom online succesvoltezijn. Wijwerkenvoormiddelgrote tot grotebedrijvenwaarhiereenaantalvoorbeelden van zijnweergegeven.
 • Voordatik begin met de presentatielijkt het me leukom is tepeilenwatjullieeigenlijk al weten van eenapplicatie. Wieweetwateenmobieleapplicatie is? (steekt hand omhoog) Wiedenktdat het een website is? Wat kun je ermee?
 • Inmiddelszijnerwereldwijd 5 miljardmobielegebruikers. Dat is vorigjaarberekentdusinmiddelszullen we al wel over de 5 miljardmobielegebruikerszitten. In vijfjaartijd is ditaantalverdubbelt.
 • Als we daninzoomen op Nederland en mobiel internet danzien we datinmiddels 6 miljoenNederlandsmobiel internet gebruiken. Dat is 36% van alleNederlanders! In 2007 was datnogmaar 20%. Vooral in de leeftijd 12-25 jaarwordterflinkgebruikgemaakt van mobeil internet.
 • En al datmobieleinternetten in Nederland levertnogalwatproblemen op qua opschalen.Zoplaatst T-mobile bijv. Regelmatignieuwetelefoonpalenzodatermeer data kanwordenverstuurd. In 2009 verstookte T-mobile nog 67TB per maandwat al veel is. In 2010 is datopgelopen tot 235 TB per maand. 235.000 Gigabytes zijndat!
 • Voorspelling is dat in 2012 de helft van de Nederlanderseensmartphoneheeft.
 • Voorspelling is dat in 2012 de helft van de Nederlanderseensmartphoneheeft.
 • Eenvoorbeeld van eenNederlandse website hoeveelpaginaweergaves die serverenaanmobieleapparaten. In maart 2011 is de grens van 150 miljoenpaginaweergavesoverschreven.
 • Al met al is welduidelijkdatmobieletelefoons, en dan met name de smartphones, alomtegenwoordigzijn en ontelbaremogelijkhedenbieden. Maakergebruik van!
 • Enwaarom is mobiel nu booming geworden? De statistiekenlieten het al welzienmaarwat zit erpreciesachter? Mobiel is altijd en overal. Je hebteigenlijk de wereld in je broekzak die je altijdkuntinzetten. De telefoon is heel persoonlijk en past zichaan de locatie en context aan. Mobieletechnologieverandertonsdagelijksleven. Hebben we dat in de gaten? Zijn we daarbewust van?
 • Waaromzijn met name die mobieleapplicaties nu zo hot? In 2009 en in 2010 is mobiel internet doorgebroken. Dat had ermeetemakendatersmartphones op de marktkwamen die erg gebruiksvriendelijkwaren. De interface en het gebruikwerd steeds makkelijker. Ook het nut van mobiel internet werdontdekt. Erkwamen steeds meer websites met eenmobiele website die speciaalzijnvormgegevenvoorkleinereschermen. Naast het feitdat de internet abonnementenbetaalbaargingenworden was ercapaciteit op de netwerken. In 2008 werd 3G (snel internet) in Nederland geintroduceerd.
 • In 2007 was erineenseengroteaardbeving intelefonieland want Apple kwam met de iPhone. Eenjaar later werd de iPhone 3G aangekondigd die ook in Nederland verkochtgingworden. Met de introductie van de iPhone 3G werdook de App Store gelanceerd. Eenpaarmaandendaarna was al heel snelduidelijkdat apple in de roosgeschoten had met de App Store. In eenhalfjaarwarener al 15.000 applicatiesbeschikbaaromtedownloaden. De App Store kenmerktzich door eensimpelemanierom apps teinstalleren en tebetalen. Waarvoorheenallerleikabelsvoormoestengebruiktkan het in de App Store draadloos. Omdat Apple de ontwikkelaarsverplichtstandaardentegebruikenwerkenalle apps op dezelfdemanier. Het succes van de App Store werdgekopierd door Android, Nokia (OVI) en Blackberry.
 • Inmiddels is de App Store nog steeds de grootsteapplicatiewinkel met meerdan 425.000 applicaties.
 • Kijken we naar de Android Market danzien we eenaantal van meerdan 250.000 applicaties.
 • De OVI Store van Nokia looptlangnietzogoed met 50.000 applicaties. Sowiesogaat het nietgoed met Nokia. Nokia heeft begin van ditjaaraangekondigdtelefoonstegaanontwikkelen die draaien op Windows Phone van Microsoft. Daarmeezegt het het eigenontwikkeldeSymbianvaarwel.
 • Voor de Blackberry zijner in de Blackberry App World meerdan 44.000 applicatiesbeschikbaar.
 • De twee grootste App Stores even watverderuitgelicht. Androidiseen open-source softwarepakketwat op heel veeltelefoonswordtgebruikt. Het besturingssysteem is door fabrikanten gratis tegebruiken. De broncode is openbaar. Daardoorzijn de kosten van telefoons die op Android draaienookveel lager. Vooral in ontwikkelingslanden is Android in opkomst en is ditvoor de mensendaareeneerstekennismaking met mobiel internet. Doordat het open is zijnerooknadelenaan Android. Zoontwikkelen de fabrikanten van de telefoonsvaakeenlaagboven Android waardoor app ontwikkelaars met heel veelverschillendetoestellenrekeningmoetenhouden. Daarnaasthanteert Android geenregelsbij het ontwikkelen en indienen van apps. Dat is op zichzelfeenvoordeelalleen in de praktijkzorgtdatvoor apps die erallemaalandersuitzien en daardoornietgoedwordenontvangenbij de gebruikers.
 • Apple’s iOSheeft met de App Store eenbijna net zogrootbereikals de Android Market. Het voordeel van de App Store is dat de applicatiesdraaien op alle devices die op iOSdraaien. De nadelenzijndat het eengeslotensysteem is. Datbetekentdat de broncodenietopenbaar is. Apple reviewt apps eerstvoordatze in de app store komen. Datduurtsoms erg lang.
 • Apple keurtdusnietalleapplicatiesgoed. Daarnaastbiedt Apple nognietallekoppelingen met de hardware. Het voordeel van eenmobieleapplicatie is juistdat je met de hardware van de telefoonzoumoetenkunnencommuniceren. Erkan al wel heel veel, maarnognietalleswordtondersteund. Bijv. Apps in de achtergronddraaien (continu).Ditzorgtvoorfrustratiebij de developers maarookbij de gebruikers. Vrijwel direct na de lancering van de App Store kwamereentweedeillegale App Store voorgejailbreakteiPhoneswaarinalle apps gratis zijntedownloaden. Daarnaastzijner in die Store meer apps tevinden die echt van allefunctionaleiten van de iPhonegebruikmaken.
 • Eenvoorbeeld van zo’nafgekeurde app is de CentraalBeheeriPhone app.
 • De ontwikkelingen op het gebied van mobieletelefoonsgaanrazandsnel.Erzijn heel veelmogelijkheden op de mobieletelefoonbeschikbaar. Eigenlijk is de mobieletelefooneenkleine computer waarmeealleskan.
 • Eenvoorbeeld van eentoepassing die met behulp van bluetoothmensenkoppelt.
 • QRstaatvoor quick response. QR codes zijn de koppelingtussen de offline wereld en de online wereld.Middelseen app die de code scant wordtereenactieverricht. Bijv. Het versturen van een e-mail, het bellen van eennummer, het bekijken van een website etc.
 • De QR codewordt steeds meeringezet, ook in Nederland. In tijdschriften, op producten, op reclameborden. Zelfs op de ‘tekoop’ bordenbijhuizenwordenzegebruikt.
 • In Japan lopenzebetreft de mobieleontwikkelingeneen heel stukverder. Daargebruikenze QR codes bij graven. Erwordtdanbijv. Een video afgespeeld van degene die daarligt of eenfotoweergegeven.
 • Augmented reality is eenanderetoepassing op de mobieletelefoon. Augmented reality staatvoor extra realiteit. Eensoort extra dimensie. Je telefoon kun je dusgebruikenals extra tussenlaagtussen de wereld en jezelf.
 • Augmented reality kun je ook heel goedtoepassen op school omkinderenbezigtelatenzijn met watzeleren.
 • Je kunttelefoonsookinzettenom met elkaarietstedoen. Bijvoorbeeldeenspelletje. De microfoonkandaarbijgebruiktworden en de toetsten op de telefoon.
 • Erzijnverschillendesoorten apps. Native apps en web apps. Native apps koop je in de App Store vooriOS devices en in de Android Market voor Android telefoons. Eenwebapp is eigenlijkeen website. Echter, het is eengeoptimaliseerde website die je ookalseen app op je telefoonkuntinstalleren. De verschillenzijnhierweergegeven.
 • Nogmeerverschillentussen native en web.
 • Eigenlijkzou je je net alsRoelandStekelenburgkunnenafvragenwaarom je nog van native apps gebruikzougaanmaken. Wil je namelijk je geheledoelgroepbedienendanzul je verschillende native apps moetenbouwen in verschillendeprogrammeertalen. (ios, android, blackberry etc.). Ditkostenormveel geld. Daaromdeze quote van Roeland. Probleem is alleendat de webappsniet in de App Stores staan. Qua marketing moet je dus via anderekanalenaandachtgenererenvoor de wepapp.
 • Verschillenderedenenwaaromeenwebappvoordeliger is daneen native app.
 • Voorbeelden van succesvole en functionele apps.
 • De komendejarenwordt de mobielalsmaar slimmer en slimmer. De telefoonreageertnogmeer op basis van de omgeving, context, tijd, persoon etc. Ookzullenermeerinitiatievenkomenwaarbij de crowd wordtingezet. Denkbijv. Aanconceptenalsburgernet.

Mobiele applicaties in het onderwijs Mobiele applicaties in het onderwijs Presentation Transcript

 • Agenda  •  Inleidende  presenta/e  mobiele  applica/es  •  Uitleg  van  de  3  verschillende  opdrachten  •  Ieder  team  voert  de  opdrachten  uit  •  Daarna  discussie  tussen  de  teams  
 • Presenta/e  mobiele  applica/es  •  Feiten  en  cijfers  •  Ontstaan  mobiele  applica/es  •  Ontwikkelingen  mobiele  telefoon  •  Verschil  webapp  /  na/ve  app  •  Voorbeelden  applica/es  •  Jullie  eigen  webapplica/e!  
 • Anne  Jan  Roeleveld   •  Online  marketeer  bij  Freshter  –  online  boswachters   “Als  online  boswachters  van  Freshter  zorgen  wij   ervoor  dat  de  aanwezigheid  van  uw  bedrijf  op   internet  vruchtbaar  is.”   •  Afgestudeerd  “Bachelor  of  Communica/on”                                                        HBO  Digitale  Communica/e  Klanten  /  gewerkt  voor  
 • Maar  eerst,     Wie  weet  wat  een  mobiele  applica/e  is?  
 • Feiten  en  cijfers   5  miljard  mobiele  gebruikers     (bron:  Gartner,  2010)  
 • Feiten  en  cijfers  Ruim  6  miljoen  Nederlanders  gebruiken  mobiel  internet  •  Dat  is  36%  van  alle  Nederlanders.  •  In  2007  was  dit  nog  maar  20%.    •  In  de  lee]ijd  van  12-­‐25  jaar  maakt  zelfs  48%  gebruik  van   mobiel  internet.  •  In  de  lee]ijd  van  25-­‐44  jaar  is  dit  al  40%.     Bron:  CBS  juli  2011  
 • Feiten  en  cijfers   In  2009  verstookte  T-­‐ mobile  67  TB  per  maand.     In  2010  was  dat  235  TB  per  maand!  
 • Feiten  en  cijfers   Gemiddeld  krijgen  kinderen  in  hun  10e   levensjaar  hun  eerste  eigen  telefoon.  
 • Feiten  en  cijfers  
 • Feiten  en  cijfers  
 • Kortom  •  Mobiel  is  booming  •  Maak  gebruik  van  de  mogelijkheden!  
 • Waarom  is  mobiel  booming?  •  Al/jd  en  overal  •  24  uur  per  dag  •  Personalisa/e  •  Localisa/e  •  Context  Mobiele  technologie  verandert  ons  dagelijks  leven:  op  professioneel  en  persoonlijk  vlak.  
 • Ontstaan  mobiele  applica/es  In  2009/2010  is  mobiel  internet  doorgebroken  •  Gebruiksvriendelijkheid  toestellen  •  Het  nut  van  mobiel  internet  wordt  ontdekt  •  Datanetwerk  was  klaar  en  goedkopere   abonnementen  
 • Ontstaan  mobiele  applica/es  •  iPhone:  Aardbeving  in  telefoonland  •  +/-­‐  1  miljoen  iPhones  in  NL  (maart,  2011)  •  Lancering  App  Store  in  2008     – Installa/e  en  betalen  eenvoudig   – ‘Over  the  air’   – Intui/ef   – Func/es  toestel  werken  met  de  apps  •  Iedereen  volgt:  Google,  Microso],  RIM,  Nokia  etc.  
 • App  Store  van  Apple   >  425.000  applica>es     (juni,  2011)  
 • Android  Market  >  250.000  applica>es     (juli,  2011)  
 • OVI  Store    >  50.000  applica>es     (april,  2011)  
 • Blackberry  World   >  44.000  applica>es     (september,  2011)  
 • Android:  open  source  so]ware  Voordelen   Nadelen  •  Gra/s  besturingssysteem   •  Fabrikanten  ontwikkelen  •  Broncode  beschikbaar   eigen  laag  •  Goedkope  toestellen   •  Geen  voorwaarden  voor  •  Ontwikkelingslanden   de  apps  •  Eerste  kennismaking  met   •  Ontzenend  veel   mobiel  internet   verschillende  toestellen   (met  andere  resolu/es)  
 • Apple  iOS  met  de  App  Store  Voordelen   Nadelen  •  Groot  bereik   •  Gesloten  systeem  •  Werkt  voor  alle  iOS   •  Apps  volgens  regels   devices   •  Reviewproces  duurt   –  iPhone  3G,  3GS,  4   soms  erg  lang   –  iPod  touch   –  iPad,  iPad  2  
 • Problemen  met  de  applica/es  •  Apple  keurt  niet  alle  applica/es  goed  •  Deels  een  gesloten     systeem  •  Niet  alle  func/es     zijn  bereikbaar  •  Frustrerend  voor     developers  
 • Voorbeeld:  Centraal  Beheer  app   hnp://www.youtube.com/watch?v=PbVe7iHN_zQ    
 • Ontwikkelingen  mobiele  telefoon   MMS   GPS   Video   SMS   VOIP   Bellen   Muziek   Foto’s   HSDPA  /  3G   No//es   Internet   Widgets   QR  codes  Microfoon   Agenda   Wifi   Accelerometer   Bluetooth   Luidspreker   Camera   Kaarten   E-­‐mail   Touchscreen  
 • Bluetooth  hnp://www.youtube.com/watch?v=R_2tRU7KwcU    
 •   QR  codes  •  2  dimensionale  barcodes  •  QR  =  quick  response  •  QR  codes  zijn  snel  te  decoderen  •  So]ware  beschikbaar  voor  alle  telefoons  •  Koppeling  tussen  digitale  informa/e  op   internet  en  onze  fysieke  wereld  •  Alles  is  mogelijk:  URL,  tekst,  telefoonnummer  
 • QR  codes  
 • QR  codes  
 • Augmented  reality  hnp://www.youtube.com/watch?v=HW9gU_4AUCA    
 • Augmented  reality  hnp://www.youtube.com/watch?v=ukrDPyPPYnE&feature=player_detailpage#t=70s    
 • Mobiel  betalen  Rabo  Bankieren     Google  Wallet  hnp://www.youtube.com/watch? hnp://www.youtube.com/watch?v=4PpAiJCd9BI     v=gKGptWtzeaU    
 • Gamen  met  de  crowd  hnp://www.youtube.com/watch?v=sbeJgzdTFmc&feature=player_detailpage#t=203s    
 • Ontwikkelen  voor  de  mobiel  is  soms  wel  las/g…  •  Besturingssystemen  •  Schermresolu/es  •  Standaarden  •  Usability  drempels  •  Besturing  •  Snelheid  •  Veiligheid  •  Verschillende  gebruiksmomenten  
 • Schermresolu/es  
 • Webstandaarden  voor  mobiel  
 • Besturing  •  Geen  muis  •  Navigeren  las/ger  •  Steeds  meer  touchscreens  •  Grotere  resolu/es  
 • Na/ve  app  of  Web  app?  •  Na/ve  app  is  specifiek  voor  device  •  Web  app  (mobiele  website)  is  universeel  
 • Na/ve  app  of  Web  app?  
 • Roeland  Stekelenburg,  hoofd  NOS  Nieuwe  Media  “We  gaan  publiceren  op  internet  als  het  kan  en  enkel  via  applicaEes  als  het  moet”  
 • Waarom?  
 • Voorbeelden  van  apps  
 • Roamler  app  hnp://www.youtube.com/watch?v=no0ixwk5k5E    
 • Cardiograph  app  hnp://www.youtube.com/watch?v=isIjcCFYEho    
 • TafelTrainer  app  hnp://www.youtube.com/watch?v=1l2lHCV1jFE    
 • Shazam  app  hnp://www.youtube.com/watch?v=mTm93SkOfWU    
 • Verwachte  trends  en  ontwikkelingen  •  Intelligen/e.  Telefoon  snapt  je.  •  Meer  sensoren  =  betere  content  •  Crowdsourcing  
 • Verwachte  trends  en  ontwikkelingen  •  Innova/es   –  Combina/e  van  sensoren     leidt  tot  betere  content     (weer,  filemeldingen,  loca/es)  •  Ontwikkeling   –  Steeds  meer  ontwikkelingslanden     hebben  baat  bij  mobiele  telefoons     met  mobiel  internet.    •  Opensource   –  Open  source  so]ware  zoals  Android  zorgt  voor  verdere  en   snellere  ontwikkeling.  Bijvoorbeeld  veiliger  mobiel  bankieren.  
 • SURFnet  /  Kennisnet  pilot  2009   hnp://www.mobieleonderwijsdiensten.nl/    
 • Smoelenboek  applica/e  0.1  •  Basis  webapplica/e   gebouwd  die  iedereen  kan   gebruiken   – Directeuren  en  adjunct-­‐ directeuren  van  SPOOR  en   OPSO   – Scholen  met  de   contactgegevens   – Twiner  stream  
 • Smoelenboek  applica/e  0.1  Scholen   Medewerkers   Medewerker  
 • Smoelenboek  applica/e  0.1  Loca/e   Twiner  stream   Informa/e  over  de  app  
 • Voor  iedere  telefoon  met  internet!   www.opso-­‐app.nl    
 • Presenta/e  in  je  e-­‐mail?                           Scan  de  QR  code  Vragen?  Anne  Jan  Roeleveld  annejan@freshter.com  hnp://www.freshter.com     hnp://reader.kaywa.com    hnp://twiner.com/annejan88      
 • 3  prak>jkopdrachten  1.  Apps  uitwisselen  die  het  werk  gemakkelijker   kunnen  maken.  2.  Hoe  zet  je  de  smartphone  met  applica/es  in  de   klas  succesvol  in?  3.  Smoelenboek  applica/e  0.1.  Brainstorm  over   uitbreiding  applica/e  en  hoe  in  te  zenen  voor   docenten  /  leerlingen.  
 • Opdracht  1:  welke  applica>es  gebruiken  jullie?  •  Telefoon  is  persoonlijk  •  Iedereen  gebruikt  hem  anders  •  Discussie  in  de  groep  welke  apps  er  worden   gebruikt  •  Welke  apps  er  handig  kunnen  zijn  voor  het   werk  wat  je  doet  
 • Opdracht  2:  Hoe  kun  je  de  smartphone  succesvol  inzeIen?  •  In  deze  opdracht  wordt  er  nagedacht  en   gebrainstormt  over  educa/eve  apps.    •  Hoe  kan  de  smartphone  bijdragen  aan  een   goede  leeromgeving  voor  de  leerlingen?  
 • Opdracht  3:  Brainstorm  voor  uitbreiding  webapp  •  Basis  webapp  is  er  nu  met  standaard   gegevens.  •  Brainstorm  hoe  de  applica/e  beter  kan  voor   docenten  en  leerlingen.