• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
 

Bab 4: Perniagaan Antarabangsa

on

 • 11,899 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,899
Views on SlideShare
10,130
Embed Views
1,769

Actions

Likes
4
Downloads
368
Comments
2

15 Embeds 1,769

http://subjekperdagangan.blogspot.com 1587
http://robiyatonadawiyah.blogspot.com 64
http://coret-coret-nhayati.blogspot.com 29
http://perdagangana1.blogspot.com 25
http://safiyahezora.blogspot.com 17
http://marliyarahim.wordpress.com 14
http://pdlms.blogspot.com 10
http://noorislah.blogspot.com 9
http://bea8660.1bestarinet.net 7
http://www.google.com 2
http://www.google.com.my 1
http://subjekperdagangan.blogspot.de 1
https://www.google.com 1
http://subjekperdagangan.blogspot.co.uk 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • bagus!
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • good...
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bab 4: Perniagaan Antarabangsa Bab 4: Perniagaan Antarabangsa Presentation Transcript

  • BAB 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA
  • PERNIAGAAN ANTARABANGSA
   Aktivitiperniagaan yang dijalankanantarasebuahnegaradengannegara-negara yang lain.
   PerniagaanAntarabangsa
   Eksport
   Import
   Entreport
   *Nyata
   *Taknyata
   *Nyata
   *Taknyata
  • Perbezaanperniagaan Import, eksportdanentreport
   1) Import- Aktivitimembelibarang, perkhidmatandanteknologidarinegeri lain
   2) Eksport- Aktivitimenjualbarang, perkhidmatandanteknologikenegara lain.
   3) Entreport- Aktivitimengeksportsemulabarang yang diimport
   Import daneksportnyataialahdijalankandalambentukbarang
   Import daneksporttaknyatadijalankandalambentukperkhidmatan.
  • Perbezaannegaradalamsumbersemulajadi
   Perbezaankospengeluaran
   FAKTOR WUJUDNYA PERNIAGAAN ANTARABANGSA
   Perbezaannegaradalamtingkiatteknologi
   Hubunganantarabangsa
  • Kepentinganperniagaanantarabangsakepadapenguna
   Memenuhikeperluandankehendakpengguna
   Mempelbagaikanpilihanpengguna
   Kewujudanbarangberkualitipadahargarendah
   Meningkatkantarafhidup
   Menambahkanpeluangpekerjaan
   Menambahkanpengetahuandanpengalaman
  • Kepentingankepadapengeluar
   Pasaran yang luas
   Pengeluaranberskalabesar
   Pertukaranpengetahuandanteknologi
   Lebihbanyaksumberbekalandiperolehi
   Menjimatkankosdanmeningkatkankualitibarang
  • Kepentingankepadanegara
   Menambahkanpendapatannegaradanhasilkerajaan
   Memupuksemangatpersefahamandankerjasamaantarabangsa
   Mendapatpertukaranasing
   Mengurangkanpengangguran
   Mengatasimasalahkekuranganbahanmentahdankepakaran
   Meningkatkanimbanganpembayarannegara
  • Persamaanperniagaandalamnegeridanperniagaanantarabangsa
   Urusniagakedua-duanyaberasaskanpertukaran
   Bermatlamatmencarikeuntungan
   Memenuhikeperluandankehendakmanusia
   Mengamalkanpengkhususan
   Memerlukanfaktor-faktorpengeluaran yang sama
   Memerlukanbantuanperniagaan yang sama
  • Perbezaanperniagaandalamnegeridenganperniagaanantarabangsa
  • Sambungan….
  • Prosedur Import
   1.Mematuhi kehendakundang-undang
   2. Membuatpesanansecara:
   a ) Langsungdenganpengeksportdiluarnegara
   b) Pejabatcawangankepunyaanpengeksport
   c) Ejen import
   d) Saudagar import iaituorangtengahantarapengimportdanpengeksport
   e) Lain-lain sepertimelaluiekspo,pamerandanrombonganperdagangan
  • sambungan
   3. Menerimabilmuatandanmenjelaskanbayaran
   4.Memenuhi keperluanAktaKawalanPertukaran Wang Asing 1953
   5.Ketibaan barang import dipelabuhandanmembuatpersiapanmenerimabarang
   6.Menuntut barangdanmembiyaidutikastam
   7.Memeriksa barangdanmengangkutbarangkeluardaripelabuhan.
  • ProsedurEksport
   Mencaripasarandenganmenjalankanpenyelidikanpasaran.Sumbermengeksportbarangadalahdipanggilsaluraneksport.Jenissaluraneksportialah:
   a) Eksportsecaralangsungdenganpengimportdiluarnegara
   b) Pejabatcawangankepunyaanpengeksport
   c) Saudagareksportiaituorangtengahantarapengimportdanpengeksport
   e) Lain-lain sepertimelaluiejeneksport yang dilantikdiluarnegara
  • 2.Penerimaan indendanmelaksanakanarahandalaminden
   3.Menempah ruangkargodalamkapalataukapalterbang
   4. Menghantarbarangkepelabuhan
   5.Menguruskan pelbagaiprosedurkastam
   6.Menyediakan dokumenberkaitan yang diperlukan
   Polisiinsurans
   Bilmuatan
   Sambungan…
  • c) Invoiskonsular
   d) Sijilasalusul
   7.Memuatkan barangkedalamkapal
   8.Menuntut bayarandaripadapengimport
   Sambungan…
  • Halangandalamperniagaanantarabangsa
   1.Posedur kastamdanpelbagaisekatanperniagaan
   2. Penggunaanmatawang yang berlainan
   3.Penggunaan bahasa yang berlainan
   4.Risiko yang tinggi
   5.Cara pembayaran yang berbeza
   6.Keadaan politik
   7. Masalahsukatandantimbangan
  • Sambungan…
   8. Dokumentasi yang rumit
   9.Standard dansyarat import
   10.Kesukaran mendapatmaklumat
  • Mengatasihalanganperniagaanantarabangsa
   1.Mewujudkan kerjasamaperniagaan
   2.Melaksanakan promosi
   3. Mendapatkan skim perlindunganinsurans
   4.Mengeluarkan barang yang berkualiti
   5.Mendapatkan bantuankerajaan:
   a)Menyediakankemudahanpemasaran
   b) Memberiinsentifpercukaian.
   c) Membinakemudahanasasdipelabuhan
   d) Menjalankanpenyelidikandanpembangunan