Oμάδες σεναρίου ιστορίας γυμνασίου

600 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oμάδες σεναρίου ιστορίας γυμνασίου

  1. 1. 1η Ομάδα Βεληδέινο Κωλζηαληίλνο Αληαπάληεζε Βεληδέινπ Μεγαιεηόηαηε, κε Υπαθνύσ εηο ηελ ιατθήλ Γελ ζαο έθεξελ ν ππνρξεώλεηε λα ζαο εηπκεγνξίαλ πξνθεηκέλνπ Θεόο Μεγαιεηόηαηε, νκηιήζσ σο πεξί εζσηεξηθώλ εηο ηελ Διιάδα. εθπξόζσπνο ηεο δεηεκάησλ. Γηα ηα κεγάια ΄Ηιζαηε από ηνλ ιατθήο θπξηαξρίαο. εζληθά δεηήκαηα, εάλ έρσ παηέξα ζαο, ν νπνίνο Γελ δηθαηνύζζε ηελ ηελ αληίιεςηλ όηη έλα εμειέγε βαζηιεύο δηα θνξάλ απηήλ λα πξάγκα είλαη ζσζηόλ ή ηεο ςήθνπ ησλ δηαθσλήζεηε καδί όρη, νθείισ λα επηκείλσ λα Διιήλσλ...Μελ ην κνπ. Τελ πνιηηηθήλ γίλε ή λα κε γίλε, δηόηη εγώ ιεζκνλήηε... κνπ ε πιεηνςεθία ηνπ είκαη ππεύζπλνο απέλαληη Αιινίκνλνλ! ιανύ ηελ ελέθξηλε ηνπ Θενύ. Δθζάζακελ εηο ηελ ξεηώο. Έρεηε ζεσξίαλ ηεο ειέσ θαζήθνλ λα ηελ Θενύ βαζηιείαο. ζεβαζζήηε. Δθηόο Γπζηπρήο Διιάο! πιένλ αλ θαηαξγήηε ην πνιίηεπκα…(Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ηνπ Μαίνπ 1915, Πεγή:Γ. Βεληήξε, Η Διιάο ηνπ 1910-1920, η.Β΄ζ.20)α)Από ην δηάινγν κεηαμύ ηνπ Αλώηαηνπ ΄Αξρνληα θαη ηνπ Πξωζππνπξγνύ λα ζπκπεξάλεηε ηελθύξηα αηηία ηεο πνιηηεηαθήο θξίζεο ηνπ 1915-1917 θαη λα ηε δηαηππώζεηε κε δηθά ζαο ιόγηα.β) Πνην ηζηνξηθό γεγνλόο επηθαιείηαη ζηελ αληαπάληεζή ηνπ ν Βεληδέινο; Σπκβνπιεπηείηε ηνπεξηερόκελν ηνπ 4νπ θεθαιαίνπ ηνπ βηβιίνπ (ζ.61:«Όηαλ ν Γεώξγηνο έθηαζε ζηελ Διιάδα (1863), είρε ήδε ζπγθιεζεί Δζλνζπλέιεπζε κε ζθνπό ηελ ςήθηζεζπληάγκαηνο. Τν λέν ζύληαγκα ηνπ 1864 ζεκειησλόηαλ ζηε δεκνθξαηηθή αξρή, δειαδή αλαγλώξηδε ηνλιαό σο θπξίαξρν παξάγνληα ηνπ πνιηηεύκαηνο. Έηζη ζεζπηδόηαλ ην πνιίηεπκα ηεο βαζηιεπόκελεοδεκνθξαηίαο»)
  2. 2. 2η Ομάδα1ε θωηνγξαθία (από δεμηά)  Από πνηα ρξνληθή πεξίνδν πξνέξρεηαη ε θωηνγξαθία  Πώο αμηνινγείηε ηε ζρέζε κεηαμύ ηωλ δύν πξνζώπωλ, όπωο απνηππώλεηαη ζην ζηηγκηόηππν ;  Είλαη κία θπζηθή θωηνγξαθία ή κία «ζηεκέλε» θωηνγξαθία; [Μπξνζηά ζην ζνβαξό ελδερόκελν λα θαηαιεθζεί ε Θεζζαινλίθε από βνπιγαξηθέο δπλάκεηο, πξάγκα πνπ ζα δεκηνπξγνύζε εμαηξεηηθά αξλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ Διιάδα, ν Βεληδέινο δηέηαμε ηνλ δηάδνρν Κσλζηαληίλν λα θηλεζεί ηαρύηαηα πξνο ηε Θεζζαινλίθε. Πξάγκαηη, θαη παξά ηηο εο αληηξξήζεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ην απόγεπκα ηεο 26 Οθησβξίνπ 1912 ν ειιεληθόο ζηξαηόο έκπαηλε ζηελ πόιε, ζ. 86 ηνπ βηβιίνπ]Γεινηνγξαθία (θέληξν)  Πνηα πξόζωπα αλαγλωξίδεηε ;  Πνηα ε ζηάζε ηνπ γεινηνγξάθνπ ωο πξνο ην ζέκα ηεο γεινηνγξαθίαο ηνπ (ζεηηθή – αξλεηηθή, θνιαθεπηηθή – επηθξηηηθή) ;  Χξεζηκνπνηεί θάπνηα ζύκβνια ν γεινηνγξάθνο; Μπνξείηε λα ηα εμεγήζεηε;  Σε πνηα ρξνληθή πεξίνδν εληάζζεηαη ε γεινηνγξαθία θαη ζε πνην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό γεγνλόο αλαθέξεηαη ;2ε θωηνγξαθία (αξηζηεξά)  Πνηα πξόζωπα εηθνλίδνληαη ζηελ πξώηε ζεηξά θαη πνηα ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε;  Αλαγλωξίδεηε θάπνηα ζρέζε κε ηα πξόζωπα ηεο γεινηνγξαθίαο;  Μπνξείηε λα ρξνλνινγήζεηε ηε θωηνγξαθία;
  3. 3. 3η Ομάδα • Να ηοποθεηήζεηε ηιρ εικόνερ καηά σπονική ζειπά • Σε ποια από ηιρ ηπειρ ανηιζηοισεί ο διάλογορ (σπονικά και θεμαηικά) • Σςμθωνείηε με ηο μήνςμα πος θέλει να εκθπάζει ο δημιοςπγόρ ηηρ εικόναρ πος επιλέξαηε με ηην πποηγούμενη απάνηηζή ζαρ; • Δικαιολογήζηε ηην ηελεςηαία απάνηηζή ζαρ
  4. 4. 4η ΟμάδαΜηα κέξα ζα ην γξάςεη ε ηζηνξία πνπ έδησμε απ ηελ Αζήλα ηα ζεξία πνπ έδησμε βαζηιείο θαη βνπιεπηάδεο ηνπο ςεπηαξάδεο θαη ηνπο καζθαξάδεοΚαη ζηελ άκπλα εθεί όινη νη αμησκαηηθνί πνιεκάεη θη ν Βεληδέινο πνπ απηόο ζα θέξεη ηέινο θαη ο κάθε παηπιώηηρ θα μαρ θέποςν ηην ιζόηηρ Η Παλαγηά πνπ ζηέθεη ζην πιεπξό καο δείρλεη ην δξόκν ζην λέν ζηξαηεγό καο ηνλ ήξσα ηεο εζληθήο ακύλεο πνπ πνιεκάεη θαη δηώρλεη ηνπο ερζξνύοΤεο ακύλεο ηα παηδηά διώξανε ηο βαζιλιά θαη ηνπ δώζαλ ηα βξαθηά ηνπ γηα λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ ηνλ πεξίδξνκν λα ηξώεη κε ην μέλν ηνπ ην ζόη Έια λα δεηο ζπαζηά θαη γηαηαγάληα πνπ βγάδνπλ θιόγεο θαη θηάλνπλ ζηα νπξάληα εθεί ςειά , ςειά ζηα ζύλνξά καο ηξέρεη πνηάκη ην αίκα ηνπ ερζξνύ . Τεο ακύλεο ηα παηδηά δηώμαλε ην βαζηιηά , ηεο ακύλεο ην θαπέιν έθεξε ην Βεληδέιν, ηηρ αμύνηρ ηο ζκοςθάκι έθεπε ηο Λεςηεπάκη (Ανώνςμος, πεπ. 1917, γνωζηό ζηην εποσή ηος ωρ ν Μαθεδώλ)1)Πνηα ηζηνξηθά γεγνλόηα αλαγλωξίδεηε ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη κε βάζε πνηεοθξάζεηο θαηαιήγεηε ζηελ απάληεζή ζαο;2)Οη ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο ζαο ζπκίδνπλ θάπνην άιιν ηζηνξηθό γεγνλόο πνπ έρνπκε κάζεηπξνεγνπκέλωο;3) Με πνηα από ηηο ηξεηο εηθόλεο ζα ζπκθωλνύζε ν δεκηνπξγόο ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη κε πνηα ζαδηαθωλνύζε;4)Πνηα από ηηο δύν εηθόλεο του βιβλίου ζα ηνλ εμέθξαδε θαη γηαηί;

×