• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα
 

ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα

on

 • 1,647 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,647
Views on SlideShare
1,486
Embed Views
161

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

1 Embed 161

http://blogs.sch.gr 161

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα Presentation Transcript

  • • Οη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είλαη κνξθέο εθκεηαιιεύζηκεο ελέξγεη αο πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο ν άλεκνο, ε γεσζεξκεία, ε θπθινθνξία ηνπ λεξνύ θαη άιιεο.
  • • Ηιηαθή ελέξγεηα• Αηνιηθή ελέξγεηα• Υδξνειεθηξηθή ελέξγεηα• Βηνκάδα• Γεσζεξκηθή ελέξγεηα
  • • Με ην όξν Ηιηαθή Δλέξγεηα ραξαθηεξίδνπκε ην ζύλνιν ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ Ήιην.
  • • Δίλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη ηα ηζηηνθόξα θαη νη αλεκόκπινη.
  • • Τν λεξό θάλνληαο ηνλ "θύθιν ηνπ" ζηε θύζε έρεη δπλακηθή ελέξγεηα, όηαλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πςόκεηξν, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή, όηαλ ην λεξό ξέεη πξνο ρακειόηεξεο πεξηνρέο.
  • • Με ηνλ όξν βιομάδα απνθαιείηαη νπνηνδήπνηε πιηθό παξάγεηαη από δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαύζηκν γηα παξαγσγή ελέξγεηαο.
  • • Η γεσζεξκία είλαη κηα ήπηα θαη πξαθηηθά αλεμάληιεηε ελεξγεηαθή πεγή, πνπ κπνξεί κε ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο λα θαιύςεη αλάγθεο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα.
  • • Δίλαη πνιύ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.• Γελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζνύλ πνηέ.• Μπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα κηθξώλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ.• Δίλαη επέιηθηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηόπνπ πιεζπζκνύ.• Ο εμνπιηζκόο είλαη απιόο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε θαη έρεη κεγάιν ρξόλν δσήο.• Δπηδνηνύληαη από ηηο πεξηζζόηεξεο θπβεξλήζεηο.
  • • Έρνπλ αξθεηά κηθξό ζπληειεζηή απόδνζεο. Σπλεπώο απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν αξρηθό θόζηνο εθαξκνγήο ζε κεγάιε επηθάλεηα γεο.• Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν πξνο ην παξόλ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ.• Η παξνρή θαη απόδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη από ηελ επνρή ηνπ έηνπο αιιά θαη από ην γεσγξαθηθό πιάηνο θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη.• Γηα ηηο αηνιηθέο κεραλέο ππάξρεη ε άπνςε όηη δελ είλαη θνκςέο από αηζζεηηθή άπνςε θη όηη πξνθαινύλ ζόξπβν θαη ζαλάηνπο πνπιηώλ. Με ηελ εμέιημε όκσο ηεο ηερλνινγίαο ηνπο απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ζρεδόλ ιπζεί.• Γηα ηα πδξνειεθηξηθά έξγα ιέγεηαη όηη πξνθαινύλ έθιπζε κεζαλίνπ από ηελ απνζύλζεζε ησλ θπηώλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απ ην λεξό θη έηζη
  • • Δίλαη νη πεγέο νη νπνίεο δελ αλαπιεξώλνληαη ή αλαπιεξώλνληαη εμαηξεηηθά αξγά γηα ηα αλζξώπηλα κέηξα από θπζηθέο δηαδηθαζίεο.
  • • Πεηξέιαην• Γαηάλζξαθεο• Φπζηθό αέξην• Ππξεληθή ελέξγεηα
  • • Τν πεηξέιαην, είλαη έλα παρύξξεπζην, καύξν ή βαζύ θαθεηί ή πξαζηλσπό πγξό νξπθηό, πνπ απνηειεί θαη ηε ζπνπδαηόηεξε ζήκεξα θπζηθή πεγή ελέξγεηαο.
  • • Οη γαηάλζξαθεο βξίζθνληαη ζην ππέδαθνο. Σρεκαηίζηεθαλ θαηά ζηξώκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα πνιιώλ εθαηνκκπξίσλ εηώλ, από ππνιείκκαηα θπηηθήο ύιεο πνπ ζάθηεθαλ κεηά από θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
  • • Τν θπζηθό αέξην είλαη έλα κείγκα αεξίσλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ απνηειείηαη θπξίσο από κεζάλην (85- 98%) θαη ζε κηθξόηεξεο πνζόηεηεο αηζάλην, πξνπάλην θαη βνπηάλην.
  • • Η ππξεληθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ αηόκνπ θαη κπνξεί λα απειεπζεξσζεί είηε κε ζράζε είηε κε ζύληεμε.
  • • Σηαζεξόηεηα• Δπάξθεηα ζηελ αγνξά• Αλεπηπγκέλε ηερλνινγία• Υςειή ελεξγεηαθή αμία
  • • Δθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα• Σπζζώξεπζε ππνιεηκκάησλ• Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκόηεηα• Μεγάιν θόζηνο κεηαθνξάο [πεηξέιαην]• Κίλδπλνο αλάπηπμεο ππξεληθώλ όπισλ [ππξεληθή ελέξγεηα]
  • http://saintpaul-a1technology2011-12.wikispaces.com/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#main3http://www.ypeka.gr/http://enlefko.blogspot.com/2010/09/blog-post_7202.html