ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα

5,582 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,627
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα

 1. 1. • Οη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είλαη κνξθέο εθκεηαιιεύζηκεο ελέξγεη αο πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο ν άλεκνο, ε γεσζεξκεία, ε θπθινθνξία ηνπ λεξνύ θαη άιιεο.
 2. 2. • Ηιηαθή ελέξγεηα• Αηνιηθή ελέξγεηα• Υδξνειεθηξηθή ελέξγεηα• Βηνκάδα• Γεσζεξκηθή ελέξγεηα
 3. 3. • Με ην όξν Ηιηαθή Δλέξγεηα ραξαθηεξίδνπκε ην ζύλνιν ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ Ήιην.
 4. 4. • Δίλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη ηα ηζηηνθόξα θαη νη αλεκόκπινη.
 5. 5. • Τν λεξό θάλνληαο ηνλ "θύθιν ηνπ" ζηε θύζε έρεη δπλακηθή ελέξγεηα, όηαλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πςόκεηξν, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή, όηαλ ην λεξό ξέεη πξνο ρακειόηεξεο πεξηνρέο.
 6. 6. • Με ηνλ όξν βιομάδα απνθαιείηαη νπνηνδήπνηε πιηθό παξάγεηαη από δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαύζηκν γηα παξαγσγή ελέξγεηαο.
 7. 7. • Η γεσζεξκία είλαη κηα ήπηα θαη πξαθηηθά αλεμάληιεηε ελεξγεηαθή πεγή, πνπ κπνξεί κε ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο λα θαιύςεη αλάγθεο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα.
 8. 8. • Δίλαη πνιύ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.• Γελ πξόθεηηαη λα εμαληιεζνύλ πνηέ.• Μπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα κηθξώλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ.• Δίλαη επέιηθηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηόπνπ πιεζπζκνύ.• Ο εμνπιηζκόο είλαη απιόο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε θαη έρεη κεγάιν ρξόλν δσήο.• Δπηδνηνύληαη από ηηο πεξηζζόηεξεο θπβεξλήζεηο.
 9. 9. • Έρνπλ αξθεηά κηθξό ζπληειεζηή απόδνζεο. Σπλεπώο απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν αξρηθό θόζηνο εθαξκνγήο ζε κεγάιε επηθάλεηα γεο.• Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν πξνο ην παξόλ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ.• Η παξνρή θαη απόδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη από ηελ επνρή ηνπ έηνπο αιιά θαη από ην γεσγξαθηθό πιάηνο θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη.• Γηα ηηο αηνιηθέο κεραλέο ππάξρεη ε άπνςε όηη δελ είλαη θνκςέο από αηζζεηηθή άπνςε θη όηη πξνθαινύλ ζόξπβν θαη ζαλάηνπο πνπιηώλ. Με ηελ εμέιημε όκσο ηεο ηερλνινγίαο ηνπο απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ζρεδόλ ιπζεί.• Γηα ηα πδξνειεθηξηθά έξγα ιέγεηαη όηη πξνθαινύλ έθιπζε κεζαλίνπ από ηελ απνζύλζεζε ησλ θπηώλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απ ην λεξό θη έηζη
 10. 10. • Δίλαη νη πεγέο νη νπνίεο δελ αλαπιεξώλνληαη ή αλαπιεξώλνληαη εμαηξεηηθά αξγά γηα ηα αλζξώπηλα κέηξα από θπζηθέο δηαδηθαζίεο.
 11. 11. • Πεηξέιαην• Γαηάλζξαθεο• Φπζηθό αέξην• Ππξεληθή ελέξγεηα
 12. 12. • Τν πεηξέιαην, είλαη έλα παρύξξεπζην, καύξν ή βαζύ θαθεηί ή πξαζηλσπό πγξό νξπθηό, πνπ απνηειεί θαη ηε ζπνπδαηόηεξε ζήκεξα θπζηθή πεγή ελέξγεηαο.
 13. 13. • Οη γαηάλζξαθεο βξίζθνληαη ζην ππέδαθνο. Σρεκαηίζηεθαλ θαηά ζηξώκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα πνιιώλ εθαηνκκπξίσλ εηώλ, από ππνιείκκαηα θπηηθήο ύιεο πνπ ζάθηεθαλ κεηά από θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
 14. 14. • Τν θπζηθό αέξην είλαη έλα κείγκα αεξίσλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ απνηειείηαη θπξίσο από κεζάλην (85- 98%) θαη ζε κηθξόηεξεο πνζόηεηεο αηζάλην, πξνπάλην θαη βνπηάλην.
 15. 15. • Η ππξεληθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ αηόκνπ θαη κπνξεί λα απειεπζεξσζεί είηε κε ζράζε είηε κε ζύληεμε.
 16. 16. • Σηαζεξόηεηα• Δπάξθεηα ζηελ αγνξά• Αλεπηπγκέλε ηερλνινγία• Υςειή ελεξγεηαθή αμία
 17. 17. • Δθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα• Σπζζώξεπζε ππνιεηκκάησλ• Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκόηεηα• Μεγάιν θόζηνο κεηαθνξάο [πεηξέιαην]• Κίλδπλνο αλάπηπμεο ππξεληθώλ όπισλ [ππξεληθή ελέξγεηα]
 18. 18. http://saintpaul-a1technology2011-12.wikispaces.com/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#main3http://www.ypeka.gr/http://enlefko.blogspot.com/2010/09/blog-post_7202.html

×