NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG  CÁC THẦY CÔ

Những bông hoa những bài caNh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca
Cách gõ đệm theo 3 cách:Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô ...   x     x     x       x   ...
§èi ®¸p : Chia líp thµnh 2 nhãm  Nhãm 1 : Cïng nhau cÇm tay ®i ®Õn th¨m c¸c thÇy c¸c c«  Nhãm 2 : Lêi h¸t rén r· bao bÐ ...
1. KÌn Saxophone : KÌn S¾c-x«-  ph«n2. KÌn Trompette : KÌn Tê-r«m-pÐt3. S¸o Flute : S¸o Phê-luýt4. KÌn Clarinette: KÌn Cê...
KÌn Saxophone* N¨m 1840 «ng AldphoneSax ng­êi BØ ®· chÕ t¹o ramét lo¹i kÌn vµ lÊy chÝnh tªnm×nh ®Ó ®Æt tªn cho c©ykÌn nµy*...
KÌn Trompette* KÌn Trompette cã xuÊtxø ë Ai CËp, tõ thêi xa x­a®­îc dïng nhiÒu trong nghilÔ vµ trong qu©n ®éi* Ngµy nay kÌ...
S¸o Flute* Theo tµi liÖu kh¶o cæ häc,ng­êi ta ph¸t hiÖn nh÷ng c©ys¸o cã tõ cuèi thêi kú ®å ®¸.Nh­ vËy tæ tiªn cña Flute ng...
KÌn Clarinette* KÌn Clarinette ra ®êi b¾tnguån tõ mét nh¹c cô cã tªnlµ Chalumeau* KÌn Clarinette thuéc bé gçtrong dµn nh¹c...
1    2    3  4    5
Giai ®iÖu 1 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ?      A          KÌn ClarinetteHeát giôø        B  ...
Giai ®iÖu 2 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ?      A        S¸o FluteHeát giôø        B      ...
Giai ®iÖu 3 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ?      A      KÌn SaxophoneHeát giôø        B      ...
Giai ®iÖu 4 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ?      A      KÌn Trompette        B       S¸o Flut...
Giai ®iÖu 5 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ?      A        KÌn SaxophoneHeát giôø    B         ...
• Bieåu dieãn theåhieän caûm xuùctrong baøi haùt.• Taäp phaân bieätcaùc nhaïc cuïnöôùc ngoaøi• Chuaån bò tieát11.
Xin caùm ôn quyù thaày coâ ñaõõ ñeán döï giôø lôùp    chuùng em. Chuùc quyù thaày coâ traønñaày nieàm vui & nhieàu sö...
Am nhac lop 5 tiet 10 (2)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Am nhac lop 5 tiet 10 (2)

2,571 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Am nhac lop 5 tiet 10 (2)

 1. 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
 2. 2. 
 3. 3. Những bông hoa những bài caNh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca
 4. 4. Cách gõ đệm theo 3 cách:Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô ... x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 5. 5. §èi ®¸p : Chia líp thµnh 2 nhãm Nhãm 1 : Cïng nhau cÇm tay ®i ®Õn th¨m c¸c thÇy c¸c c« Nhãm 2 : Lêi h¸t rén r· bao bÐ em b­íc trªn ®­êng phè Nhãm 1 : Ngµn hoa në t­¬i khoe s¾c h­¬ng d­íi ¸nh mÆt trêi Nhãm 2 : N¸o nøc tiÕng c­êi say s­a yªu ®êi§ång ca : ( C¶ líp h¸t ) Nh÷ng ®o¸ hoa ………............... c¸c thÇy c¸c c« * (Lêi 2 t­¬ng tù lêi 1)
 6. 6. 1. KÌn Saxophone : KÌn S¾c-x«- ph«n2. KÌn Trompette : KÌn Tê-r«m-pÐt3. S¸o Flute : S¸o Phê-luýt4. KÌn Clarinette: KÌn Cê-la-ri-nÐt
 7. 7. KÌn Saxophone* N¨m 1840 «ng AldphoneSax ng­êi BØ ®· chÕ t¹o ramét lo¹i kÌn vµ lÊy chÝnh tªnm×nh ®Ó ®Æt tªn cho c©ykÌn nµy* KÌn Saxophone cã nhiÒu lo¹ikh¸c nhau. Trong dµn nh¹cgiao h­ëng, kÌn Saxophone Ýt®­îc sö dông, nh­ng l¹i ®ãngvai trß quan träng trong dµnnh¹c Jazz.* TÝnh chÊt ©m thanh cñakÌn Saxophone h¬i kÝch®éng, ph¸t ©m ng©n rung,©m l­îng vang, tr÷ t×nh, trong
 8. 8. KÌn Trompette* KÌn Trompette cã xuÊtxø ë Ai CËp, tõ thêi xa x­a®­îc dïng nhiÒu trong nghilÔ vµ trong qu©n ®éi* Ngµy nay kÌn Trompette®­îc dïng cho nhiÒu môc®Ých vµ nhiÒu lo¹i h×nh©m nh¹c nh­: Giao h­ëng,Jazz, Rock, Blues, Pop vµnh¹c ®ång quª…* KÌn Trompette cã ©mvùc cao, ©m thanh s¸ngchãi, rùc rì, ®ång thêicòng diÔn t¶ ®­îc nh÷ngnÐt nh¹c tr÷ t×nh, say
 9. 9. S¸o Flute* Theo tµi liÖu kh¶o cæ häc,ng­êi ta ph¸t hiÖn nh÷ng c©ys¸o cã tõ cuèi thêi kú ®å ®¸.Nh­ vËy tæ tiªn cña Flute ngµynay lµ c¸c lo¹i s¸o cã tõ thêi tiÒnsö.* Flute lµ mét lo¹i s¸o thuéc bégç trong dµn nh¹c giao h­ëng* ¢m thanh cña Flute dÞu dµngmÒm m¹i, nhiÒu chÊt th¬, cãkhi h¬i xa x¨m, b×nh yªn cñac¸nh ®ång quª
 10. 10. KÌn Clarinette* KÌn Clarinette ra ®êi b¾tnguån tõ mét nh¹c cô cã tªnlµ Chalumeau* KÌn Clarinette thuéc bé gçtrong dµn nh¹c giao h­ëng* KÌn Clarinette lµ nh¹c côcã tÝnh n¨ng linh ho¹t, ©mthanh mÒm m¹i, thuÇnkhiÕt t¹o nªn hiÖu qu¶phong phó cho dµn nh¹c.
 11. 11. 1 2 3 4 5
 12. 12. Giai ®iÖu 1 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ? A KÌn ClarinetteHeát giôø B S¸o Flute C KÌn Saxophone D KÌn Trompette ÑAÙP AÙN ÑUÙNG: C Ñaùp aùn
 13. 13. Giai ®iÖu 2 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ? A S¸o FluteHeát giôø B KÌn Clarinette C KÌn Trompette D KÌn Saxophone ÑAÙP AÙN ÑUÙNG: B Ñaùp aùn
 14. 14. Giai ®iÖu 3 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ? A KÌn SaxophoneHeát giôø B KÌn Trompette C KÌn Clarinette D S¸o Flute ÑAÙP AÙN ÑUÙNG: D Ñaùp aùn
 15. 15. Giai ®iÖu 4 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ? A KÌn Trompette B S¸o FluteHeát giôø C KÌn Clarinette D KÌn SaxophoneÑAÙP AÙN ÑUÙNG: A Ñaùp aùn
 16. 16. Giai ®iÖu 5 : §­îc biÓu diÔn b»ng nh¹c cô nµo ? A KÌn SaxophoneHeát giôø B KÌn Trompette C S¸o Flute D KÌn Clarinette ÑAÙP AÙN ÑUÙNG: C Ñaùp aùn
 17. 17. • Bieåu dieãn theåhieän caûm xuùctrong baøi haùt.• Taäp phaân bieätcaùc nhaïc cuïnöôùc ngoaøi• Chuaån bò tieát11.
 18. 18. Xin caùm ôn quyù thaày coâ ñaõõ ñeán döï giôø lôùp chuùng em. Chuùc quyù thaày coâ traønñaày nieàm vui & nhieàu söùc khoûe.

×