DKIS ve LKISta MR

1,408 views
1,173 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Başlangıç ilk 2 dk,geç faz ise 2dk’dan sonrası
 • anser
 • DKIS ve LKISta MR

  1. 1. OLGULARLA DCIS ve LCIS Dr Ayten Kaya TDV 29 Mayıs Ankara Hastanesi
  2. 2. MR çalışması meme kanserini tamamen ekarte ettirmezMeme MR’nin– Sensitivitesi; %94-100– Spesifitesi; %37-97
  3. 3. Avantajlar• Dens meme dokusu• Difüz, multifokal, multisentrik kanserlerin tanısı ve yaygınlığı• Kontrastlanma özelliğinin belirlenmesi ile tümör grade’leme, metastaz potansiyeli, tedaviye yanıt değerlendirilmesi• Tümör boyutları• Meme posterioru, göğüs duvarı değerlendirilmesi
  4. 4. Dezavantajlar• Yüksek duyarlık, düşük özgüllük – Maliyet yüksekliği – Gereksiz biyopsi – Hasta anksiyetesi• MR eşliğinde biyopsi yapmada zorluklar• Teknik donanımda, bilgi ve tecrübe düzeyinde farklılık
  5. 5. Endikasyonlar• Tarama; yüksek risk grubunda (yaşam boyu kanser olma riski %20-25 ve üzerinde) – aile öyküsü (meme, over ca) – klinik hikaye (mediastinal RT) – genetik yatkınlık (BRCA1-2, TP53, PTEN genleri)
  6. 6. Endikasyonlar• Lokal evreleme – Biyopsi ile kanser tanısı almış olgularda hastalığın yaygınlığı (aksiller nodal tutulum, multifokalite, multisentrisite, pektoral kas tutulumu)• Problem çözümü – Rezidü, nüks – Adjuvan kemoterapiye yanıtın değerlendirilmesi – Skar-rekürrens ayrımı – Primeri bilinmeyen aksiller metastazlarda değerlendirme• İmplantlar
  7. 7. Teknik• Standartta bulunması gerekenler – Meme koili ile pron pozisyonda – İVKM(Gadodiamid) ile dinamik inceleme • Pre ve postkontrast 2D/3D GRE T1A SERİLER – Yağ baskılı sekanslar ve T2A sekansı
  8. 8. Normal meme• Premenapozal – Hormona duyarlı – Östrojenle histamin benzeri etki • vazodilatasyon, hiperemi, kapiller kaçak – Benign parankimal kontrastlanma • difüz ya da fokal – UBO (Unidentified breast objects) (menstruasyonun 1. ve 4. hf sık)• Postmenapozal – Meme dansitesinde azalma, yağ replasmanı
  9. 9. MR inceleme menstruasyonun 2. haftasında(7.-14. günler) yapılmalı
  10. 10. Hormon replasman tedavisi yalancı pozitif sonuç verir!İncelemeden 6-8 hafta önce kesilmeli
  11. 11. Hamilelikte ilk trimesterde MR’nin yeri yok Yaygın yoğun kontrastlanma izlenir
  12. 12. Antiöstrojen ilaç kullanımındamemede dansite ve kontrastlanma azalır
  13. 13. • Dinamik serilerde izlenen normal fibroglandüler doku kontrastlanması (ya da zemin kontrastlanması) duyarlılık ve özgüllüğü azaltır – Yok – Orta derecede – Ciddi (erken fazda yoğun difüz veya multifokal olabilir ve meme kanserini gizleyebilir)
  14. 14. Bİ-RADS MR• ACR tarafından terminolojide ortak dil• Radyolog-klinisyen anlaşmasını kolaylaştırır• Morfolojik özellikler (kontur, kenar) mamografik Bi-Rads ile aynı• İlaveten lezyonun kontrastlanma kinetik özellikleri var
  15. 15. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER
  16. 16. Kontrast tutan alanın tanımı– Fokus • 5mm den küçük, nonspesifik , tek noktasal kontrastlanma • Çok sayıda fokus; stippled– Mass • 3 boyutlu yer kaplayan lezyon, T1A ve T2Aserilerde karşılığı var– Nonmass-like enhancement (NMLE) • Kitle oluşturmaksızın kontrastlanan alan
  17. 17. Kitlelerde Şekil-Konturilk post-kontrast görüntüdedeğerlendirilmeli•Şekil; – Yuvarlak, oval, lobüler, düzensiz..•Kontur ; – Düzgün, düzensiz, spiküler, lobule..
  18. 18. Kitlede internal kontrastlanma• Homojen• Heterojen• Periferal• Septal• Santral malign?
  19. 19. İlave morfolojik özellikler• Meme başı tutulumu-retraksiyon• Pektoral kas ve/veya göğüs duvarı invazyonu• Cilt tutulumu fokal-difüz kalınlaşma• Ödem• Lenfadenopati
  20. 20. Kitlesel olmayan kontrastlanma (NMLE)• Net sınır yok• Kitle etkisi yok• Prekontrast kesitlerde normal parankimden ayrılamaz• Meme içi dağılımı; – süt kanallarına uyan: Duktal, segmental – Süt kanallarına uymayan: Lineer, fokal, bölgesel, difüz
  21. 21. Dinamik kontrast enhancement MR (DCE-MR)• Normal-kanserli doku ayrımına izin verir çünkü malignitelerde vaskülarite ve kapiller permeabilite artar.• İnvaziv kanserde güvenilir, insitu kanserde zorluklar mevcut, ancak en son raporlarda DCIS lezyonlarını saptamada mamografiden daha iyi olduğu söyleniyor.• 2007 Kuhl ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 127 kadında pür DCIS, – Sensitivite: MR; %92 MG; %56 – Yüksek gradeli DCIS’ da ise MR; %98 MG; %52 – Bu çalışmada MRG’de tanınmayan lezyonların çoğu low grade
  22. 22. KİNETİK EĞRİ DEĞERLENDİRME• Kontrast madde verilmesini takiben dokuda zaman içinde oluşan sinyal intensite değişikliklerinin grafikle ifadesi – Kontrast verilmesini takiben kısa süreli çok sayıda tekrarlayan görüntüler alınır (her sekans için 2dk’nın altında inceleme süresi) – Lezyonda en çok kontrastlanan bölgeden ve lezyonun muhtelif alanlarından ROI kullanarak kontrastlanma oranı analiz edilir
  23. 23. KİNETİK EĞRİ DEĞERLENDİRME
  24. 24. T2A SERİLERİN DEĞERİ• Yalancı pozitiflik oranını azaltır• Kist, miksoid fibroadenom, lenf nodu ve benzeri lezyonların tespitinde yardımcı olur
  25. 25. DCIS ( Duktal Karsinoma İnsitu)• Terminal duktal lobüler unit kaynaklı malign epitelyal hücrelerin klonal proliferasyonu• Meme kanserinin PREİNVAZİV formu• Non-lethal tip meme kanseri• Bütün meme kanserleri içinde; – 1980’ler öncesinde %2 – Bugünlerde ise %20-30• Deliller; % 30-50’sinin invaziv hale geldiğini düşündürmekte
  26. 26. DCIS İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ, İNVAZİV KANSERLERLE AYNI
  27. 27. Tarama mamografiÖncesi %1-2 Sonrası %20-30• Palpaple kitle • Mamografide – Büyük, komedo tip – %90 lezyonda• Paget hastalığı • Mikrokalsifikasyon• Meme başı akıntısı – Amorf, kaba, pleomorfik , ince lineer• Otopsilerde %9 • Nonpalpabl kitle – %10-20 lezyonda • Kitle • Asimetri • Yapısal distorsiyon
  28. 28. • MAMOGRAFİDE DCIS %90 MİKROKALSİFİKASYON• İNVAZİV KANSERLERİN %30-40 KALSİFİYE• DCIS TEDAVİ EDİLMEZSE %30-50 İNVAZİV KANSER, transisyon zamanı bilinmemekte• SADECE LUMPEKTOMİ; lokal rekürrens 5 yılda %10-20 • %50 DCIS • %50 invaziv kanser• POZİTİF CERRAHİ SINIR rekürrensde önemli• RT ve TAMOKSİFEN REKÜRRENSİ azaltıyor• DCIS %1-2.6’sı, 10 yıl içinde İNVAZİV KANSERDEN ÖLÜYOR
  29. 29. DCIS• High Grade (Grade III) • Lokal rekürrens ve invaziv kansere ilerleme ihtimali yüksek • MR’nin tanıda sensitivitesi daha yüksek • Kontrastlanma güçlü• Non High Grade – Low Grade (Grade I) • Bunlar invaze olmazlar ve progrese olduklarında low grade invaziv kansere ilerlerler • Kontrastlanma zayıf – İntermediate (Grade II)
  30. 30. DCIS ve MR• MR, Mamografiye yardımcı – Bilinen hastalığın yaygınlığını saptamada – Yüksek riskli kadınlarda okkült lezyonu saptamada • DCIS lezyonlarının %50’si MG okkült, bunlar daha çok High grade lezyonlar • DCE-MR mamografiyi tamamlayıcı; Kalsifiye veya nonkalsifiye noninvaziv karsinoma alanında kontrastlanma görülebilir.
  31. 31. DCIS LEZYONLARININ MR MORFOLOJİSİ• Genellikle T2A ve Prekontrast T1A (Fat Sat -/+) serilerde normal dokudan ayrılamaz• Postkontrast serilerde kontrastlanma – Fokus • Single veya multiple (stipled) – Mass • İrregüler şekil ve kenar, heterojen kontrastlanma – NMLE • DCIS da izlenen dominant patern • Mass’lerle karşılaştırılınca bunların kontrast uptake’i düşük ve washout’u yavaş • Kinetik analizin sensivite ve spesifiside mass’lere göre düşük
  32. 32. DCIS LEZYONLARININ MR MORFOLOJİSİ• Pür DCIS en yaygın NMLE – Dağılımı • Lineer, duktal • Regional • Segmental – internal kontrastlanması • Clumped • Cobble stone • Heterojen • Cluster ring enhancement (Tozaki ve ark .) Malign lezyonların %63 ‘de, Benign lezyonların %4’de
  33. 33. DCIS LEZYONLARININ MR MORFOLOJİSİ• DCIS’da – ADC değerleri; • normal dokudan düşük, • İnvaziv hastalıktan yüksek – Difüzyon normal dokudan yüksek
  34. 34. DCIS LEZYONLARIN MR KİNETİK ÖZELLİKLERİGenellikle;•Normal doku kontrastlanması, lezyonunkontrastlanmasından yavaştır ve artarak gider•Başlangıçta normal dokuya göre hızlı uptake•Geç fazda; – Persistan (%28) ve – Plato (%27) çizen eğriler daha sık – Washout (%45) eğrisi, kitle eşlik ediyorsa sık
  35. 35. DCISFOKAL KONTRASTLANMA DUKTAL KONTRASTLANMA
  36. 36. Preinvaziv Kanser (DCIS) Lineer kontrastlanma Clumped kontrastlanma
  37. 37. LOBÜLER KARSİNOM ve LCIS

  ×