Yakshaprashna malayalam

356 views
279 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yakshaprashna malayalam

 1. 1. http://hinduebooks.blogspot.com yÑzps[nh (aRËxHith)
 2. 2. യ ം (മഹാഭാരത ിെല യ ധി ിരസംവാദം) E-book published by http://hinduebooks.blogspot.com
 3. 3. യ ം   2   ആ ഖം മഹാഭാരത ി അ ഗതമായ ം അത ം വി ാന ദ മായ ഒ ആഖ ാനമാണ് യ പം ധരി യമ ം ധി ിര മാ സംവാദ പ ി "യ ം". യമധ ന്‍ ഉ യി അതി ി മായ 126 േചാദ ് ധി ിരന്‍ ന ഉ ര ഓേരാ ം അത ം ഉചിത ം അ തകര മാണ്. യ ിന് േ ാടിയായി നട സംഭവ ി വിവരി ാം. പാ വ െട വനവാസ കാല ് ഒരി അവ ഒ നി അഭ ി ത സരി ് ഒ മാനിെന േതടി റെ . മാനിെ കാ ാ കള് േനാ ി പി ട അവ ഒ േഘാരവന ിെല ിേ ക ം, അവിെട െവ ് ധി ിരന് അത ധികമായ ദാഹമ ഭവെ ക ം െച . സഹേദവന്‍ അ ഉയരേമറിയ ഒ ി കയറി ം േനാ ിയേ ാ അധികം െരയ ാതായി ഒ ജലാശയം ിതിെച തായി കെ ി. ഉടന്‍ തെ എ ാവ ം േവ ി ജലം െകാ വ വാനായി സഹേദവന്‍ റെ ക ം െച .
 4. 4. യ ം   3   സഹേദവന്‍ ജലാശയ ി നി ം ജലെമ വാന്‍ നി േ ാ ഒ ശ ം േക , "njാന്‍ ഈ ജലാശയ ി ചിരകാലമായി കഴി ഒ െകാ ാണ്. ഈ ജലാശയം എെ ിക സ ാണ്. അ െകാ ് എെ അ വാദം ടാെത ഈ ജലം ടി ാ നീ മരി വീ താണ്". അതിെന വകെവ ാെത അയാ ജലം ടി ക ം ഉടന്‍ തെ മരി വീ ക ം െച . വളെരേനരം കഴി ി ം സഹേദവന്‍ തിരി വരാ െകാ ് ധി ിരന്‍ ആ ാപി ത സരി ് ന ലന്‍ ജലാശയ ിേല ് േപാ ക ം തെ സേഹാദരെന േ ാെല മരണമട ക ം െച . പി ീട് അ ന ം, ഭീമ ം ഇേതവിധം തെ മരണ ിന് ഇരയാ ക ം െച . അവസാനം തെ നാ സേഹാദര ാ െ സംഭവി എ റി വാനായി ധി ിരന്‍ സ യം ജലാശയ ിന ് െച ക ം അതിെ കരയി നിേ രായി കിട തെ നാ സേഹാദര ാെര കാ ക ം െച . ദാഹി ് അവശനായ ധി ിരന്‍ ജലാശയ ി നി ് റ െവ ം ടി ാന്‍ നി േ ാ േനരെ മ പാ വ ാേരാട് പറ േപാെല ആ െകാ ് ധി ിരേനാ ം തെ അ മതിയി ാെത ആ സാഹസ ി തിര ത് എ ് പറ
 5. 5. യ ം   4   ക ം താന്‍ ഒ യ നാെണ വ ത െവളിെ ക ം െച . തെ േചാദ ് ികരമായ ഉ രം ന ിയതി േശഷം േവണെമ ി െവ ം ടി കേയാ െകാ േപാ കേയാ െച ാെമ യ ന്‍ പറ േ ാ ധി ിരന്‍ യ െ േചാദ ് മ പടി ന വാന്‍ ത ാറായി. യ െ ഓേരാ േചാദ ി ം ധി ിരന്‍ അ ം േപാ ം മടി നി ാെത ഉചിതമായ മ പടി ന ക ം െച . േജ പാ വെ അപാരമായ ാന ം, ദ ശിത ം, ിശ ി ം, സ ഭാവൈവശി ം െവളിെ താണ് ഈ സംവാദം. സഹ ാ േശഷം ഇ ം നെ അ തപരത രാ ഒ സ ഭം ഇതി ്. "എ ാണ് ആ ര ം?" എ യ െ േചാദ ിന് ധി ിരന്‍ ന ിയ മ പടി ഇതായി , "ഓേരാ ദിവസ ം എ േയാ േപ മരണമട ക ി ം അ ക നി വെര ാം തെ ത ഒരി ം മരി കയി എ വ ാേമാഹി കയാണ്". തെ േചാദ ് ധി ിരന്‍ ന കിയ ഉ ര ള് േക നായ യ ന്‍ ധി ിരേനാട് ഏെത ി ം ഒ അ ജെന ജീവി ി ാം എ ്
 6. 6. യ ം   5   ഉറ ് ന കിയേ ാ ന ലെന ജീവി ി വാനാണ് ധി ിരന്‍ യ േനാട് ആവശ െ ത്. ഇത് യ െന വളെരയധികം അ രി ി . ആയിരം ആനക െട ശ ി ഭീമെന ം, വി ാളിവീരനായ അ നെന ം ജീവി ി വാനാവശ െ ടാെത ന ലെന ജീവി ി വാന്‍ ആ ഹി െത ി നാണ് എ ് യ ന്‍ േചാദി . ധി ിരന്‍ മ പടി പറ , "njാന്‍ വളെര ധ നി ഒ രാജാവാണ്. ധ െ ര ി വെര ധ ം ര ി ക ം, അതിെന ഹനി വെര അത് ഹനി ക ം െച െമ ് എനി റിയാം. എനി ് ര ് അ മാ ്, ി ം മാ ി ം. ഇവ ര േപ ം എനി ് ഒ േപാെല ിയെ വരാണ്. ഇ ് ി െട നായ njാന്‍ ജീവി ിരി ്. എ ാ മാ ി െട ര മ ം മരി കഴി . അ െകാ ് മാ ി െട ആദ ജാതനായ ന ലന്‍ ന ായമാ ം ജീവിേ താണ്." യ ിെല ഏ ം മ ധാനമായ അംശമാണ് ഇെത ് ന ് അ മാനി ാം. സകലശാ വിശാരദനായ ഒരാ ് ഏ േചാദ ി ം നി യാസം ഉ രം ന വാന്‍ കഴി ം. എ ാ ജീവിത ിെല ഒ സ ി ഘ ി
 7. 7. യ ം   6   തെ ശരിയായ ധ ം എ ാണ് എ ് തിരി റി ക വളെര യാസ കാര മാണ്. ധി ിരെ ധ നി , സമദ ശിത ം, ത ാഗം, വിര ി എ ീ ണ ളാണ് ഇവിെട കടമാ ത്. ാന നായ ഒ രാജാെവ നിലയി തെ രാജ ം വീെ തിന് ധി ിരന് േവ ിയി ത് ക ാരായ ഭീമാ ന ാരാെണ ിരിെ െത ം സംശയി ാെത ന ലെ ജീവ േവ ി ാ ി ധി ിരന്‍ ന ് ഒ ആദ ശ ഷനായി മാ കയാണിവിെട. അ െകാ തെ യായിരി ണം ധി ിരെന പരീ ി വാന്‍ യ നായി വ യമന്‍ സ നായി നാ സേഹാദര ാ ം ജീവന്‍ ന കി അവെര അ ഹി മട ിയത്. എ െകാ ം, മഹാഭാരത ിെല അവി രണീയ ളായ കഥകളി യ ിന് ഒ ഖ മായ ാന ് എ തി സംശയമി .
 8. 8. യ ം   7   അഥ ീമഹാഭാരേത ആരണ കപ ണി ആരേണയപ ണി യ ഃ ീമഹാഭാരത ി ആരണ കപ ി ആരേണയപ ി യ ം ആരംഭി സ ദദ ശ ഹതാന്‍ ാ ംേ ാകപാലാനിവ ച താന്‍ ഗാേ സമ ാേ ശ തിമെഗൗരവാന്‍ 1 ൈവശ ായനന്‍ പറ , "മഹത ി ഇ ല രായ തെ സേഹാദര ാ , ഗാ ി ാന ച ത ാരായ േലാകപാല ാെര േപാെല നില കിട ധി ിരന്‍ ക ." വി കീ ണധ ബാണം ാ നിഹതമ നം ഭീമേസനം യെമൗ േചാെഭൗ നി ിേച ാന്‍ ഗതാ ഷഃ 2 സ ദീ ഘ ം നിഃശ സ േശാകബാ പരി തഃ ാ വിചി യാമാസ വീരാഃ േകന നിതാപിതാഃ 3 നില വീ കിട ചാപബാണ രികി നി ലരായി മരി കിട അ നെന ം, ഭീമെന ം, ന ലസഹേദവ ാെര ം ക ി ് ധി ിരന്‍ ദീ ഘനിശ ാസം െച ് ഃഖബാ ം െപാഴി െകാ ്, ഈ വീര ാെര ആരായിരി ം വധി ി ാ ക എ ചി ി .
 9. 9. യ ം   8   ൈനഷാം ശ ഹാേരാഽ ി പദം േനഹാ ി കസ ചിത് തം മഹദിദം മേന ാതേരാ േയന േമ ഹതാഃ ഏകാ ം ചി യിഷ ാമി പീത ാ േവ ാമി വാ ജലം 4 "ഇവ െട ശരീര ളി ആ ധേമ പാ കളി ; ഇവിെടെയ ം ആ െട ം കാ പാ ക ം കാ ി . ഇവെര വധി ായാ അസാമാന നാെണ േതാ . െവ ം ടി േശഷം ഇതിെന റി ് ഏകാ മായി ചി ി ാം." സ ാ േര ാധേനേനദ പാം വിഹിതം തം ഗാംധാരരാജരചിതം സതതം ജി ിനാ 5 യസ കാര മകാര ം വാ സമേമവ ഭവത ത ക സ വിശ േസദ ീേരാ മേതര താ നഃ 6 അഥവാ ൈഷ ൈഢഃ േയാേഗാഽയം രാ നഃ ഭേവദിതി മഹാബാ ബ ധാ സമചി യത് 7 തസ ാസീ വിേഷേണദ ദകം ഷിതം യഥാ ഖവ ണാ സ ാ േമ ാ ണാമിത ചി യത് 8 " േര ാധനന്‍ പറ ത സരി ് വ ിയായ ശ നി െച തായിരി ാം ഈ ത ം. െചേ തിെന ം െചേ ാ തിെന ം ഒ േപാെല കാ ആ ിെയ ഏ വീരനാണ് വിശ സി ക? അെ ി ആ ന്‍ ഢ ഷ ാെര
 10. 10. യ ം   9   െ ാ ് ഈ ി െച ി തായിരി ാം." ഇ ിധം ആ മഹാബാ പലവിധ ി ം ചി ി . ജലാശയ ിെല െവ ി വിഷ െ ് ധി ിരന് േതാ ിയി . "എെ സേഹാദര ാ െട ഖ ് നിറം മ ിയി ി േ ാ" (അ െകാ ് െവ ി വിഷം ഉ ായിരി വാന്‍ സാ തയി ), എ ം ധി ിരന്‍ ചി ി . ഏൈകകശെ ൗഘബലാന്‍ ഇമാന്‍ ഷസ മാന്‍ േകാഽന ഃ തിസമാേസന കാലാ കയമാ േത 9 രാജാവ് ട , "അത ം ബലവാ ാരായ ഇവരി ഓേരാ െര ം എതി വാന്‍ ശ നാ യി യമെനാഴിെക േവെറ ആ ്?". ഏേതനാധ വസാേയന തേ ായമവഗാഢവാന്‍ ഗാഹമാന തേ ായമ രി ാ േവ 10 ഇ കാരം ചി ി െകാ ് െവ ിലിറ സമയ ് ധി ിരന്‍ ആകാശ ് നി ം ഈ വാ കള് േക . യ ഉവാച അഹം ബകഃ ൈശവലമ ഭേ ാ
 11. 11. യ ം   10   മയാ നീതാഃ േ തവശം തവാ ജാഃ ത ം പ േമാ ഭവിതാ രാജ ന േച ാന്‍ േതാ വ ാകേരാഷി 11 മാ താത സാഹസം കാ ഷീ മമ പരി ഹഃ ാ ാ െകൗേ യ തതഃ പിബ ഹരസ ച12 യ ന്‍ പറ , "njാന്‍ െച മ െള ഭ ി െകാ ാണ്. നിെ അ ജ ാെര njാനാണ് േ തേലാക ിേല െ ി ത്. അ േയാ രാജന്‍! എെ േചാദ ് ഉ രം ന ിയി െ ി അ ് അ ാമനായി അവെര പി ട ം. സാഹസമ ത്. പ ത ് ഈ ജലാശയം എെ അധീന ിലാണ്. േചാദ രം ന ിയി ് െവ ം ടി കേയാ െകാ േപാ കേയാ െച ാം." ധി ിര ഉവാച ാണാം വാ വ നാം വാ മ താം വാ ധാനഭാക് ാമി േകാ ഭവാന്‍ േദേവാ ൈനത നിനാ തം 13 ഹിമവാന്‍ പരിയാ വിേ ാ മലയ ഏവ ച ചത ാരഃ പ താഃ േകന പാതിതാ വി േതജസാ 14 "അ ് ആരാണ്, ാ െടേയാ, വ െടേയാ, മ െടേയാ നായകനാേണാ? ഒ പ ി ്
 12. 12. യ ം   11   ഒരി ം ഇ െച വാന്‍ കഴി കയി . ഹിമവാന്‍, പാരിയാ ം, വി ന്‍, മലയം എ ീ നാല് പ ത െള ഏ േതജസ ിയാണ് വീ ിയത്?" അതീവ േത മഹ ക മ തം ബലവതാം വര യ േദവാ ന ഗംധര ാ നാ രാ ന ച രാ സാഃ വിഷേഹര ഹാ േ തം േത ത ഹാ തം 15 ന േത ജാനാമി യ കാര ം നാഭിജാനാമി കാ ്ഷിതം െകൗ ഹലം മഹ ാതം സാധ സം ചാഗതം മമ 16 അ േയാ ബലവാ ാരി ഉ മനായവേന! േദവ ാ േ ാ, ഗ ാ േ ാ, അ ര ാ േ ാ, രാ സ ാ േ ാ േപാരില് താ വാന് കഴിയാ ഇവെര േപാരി വീ ിയ അ ് െച കാര ം മഹാ തം തെ യാണ്. ഇതി ഭവാെ പ ് എെ േ ാ, അഭീ െമെ േ ാ എനി റിയി . അതറിയാന്‍ എനി ് അതിയായ ആ ഹ ്. അേത സമയം ഭയ ം അ ഭവെ . േയനാ ദ ി ദയഃ സ പ ശിേരാജ രഃ ാമി ഭഗവം ാ േകാ ഭവാനിഹ തി തി 17 (ഇതാേലാചി ി ്) എെ ദയം ഉഴ ക ം തല േവദനി ക ം െച . അ െകാ ് njാന്‍
 13. 13. യ ം   12   േചാദി െ , "എെ ി നി നീ ആരാണ്?" യ ഉവാച യേ ാഽഹമ ി ഭ ം േത നാ ി പ ീ ജേലചരഃ മൈയേത നിഹതാഃ സ േ ാതരേ മെഹൗജസഃ 18 ഇ േക ് യ ന്‍ പറ , "njാന്‍ ഒ യ നാണ്. നിന ് മംഗളം ഭവി െ . njാന്‍ ജലചരനായ പ ിയ . മഹാബലവാ ാരായ നിെ അ ജ ാെര െയ ാം വധി ത് njാന്‍ തെ യാണ്." ൈവശ ായന ഉവാച തത ാമശിവാം ത ാ വാചം സ പ ഷ രാം യ സ വേതാ രാജ പ മ തദാ ിതഃ 19 വി പാ ം മഹാകായം യ ം തലസ യം ജ ലനാ ക തീകാശമ ഷ ം പ േതാപമം 20 േസ മാ ിത തി ം ദദ ശ ഭരത ഷഭഃ േമഘഗംഭീരയാ വാചാ ത ജയ ം മഹാബലം 21 ൈവശ ായനന്‍ പറ , "രാജന്‍, യ െ പറ പ ഷ ം അമംഗള മായ ഈ വാ ക േക ി ് ധി ിരന്‍ യ െന സമീപി നി . അേ ാ ഭരത ലജാതനായ ധി ിരന്‍ വി പമായ ക
 14. 14. യ ം   13   ക വ ം, വലിയ ശരീര വ ം, പന േപാെല ഉയര വ ം, അ ിെയേ ാെലേയാ, ര െന േ ാെലേയാ കാണെ വ ം, ആ ം ത ാ നാകാ വ ം, മലേപാെല വ ം, ി ലിരി വ ം, േമഘഗ നം േപാെല ശ ി സംസാരി വ ം, മഹാബല വാ മായ യ െന ദ ശി ." യ ഉവാച ഇേമ േത ാതേരാ രാജന്‍ വാര മാണാ മയാ സ ത് ബലാേ ായം ജിഹീ ഷ േതാ ൈവ ദിതാ മയാ 22 ന േപയ ദകം രാജന്‍ ാണാനിഹ പരീ താ പാ ഥ മാ സാഹസം കാ ഷീ മമ പരി ഹഃ ാ ാ െകൗേ യ തതഃ പിബ ഹരസ ച 23 യ ന്‍ പറ , "നിെ ഈ അ ജ ാ njാന് വീ ം വീ ം ത ി ം ബലമായി െവ ം എ വാന്‍ മി െകാ ാണ് അവെര njാന് വധി ത്. ജീവെന െകാതി നീ െവ ം ടി ത്. പാ ാ, സാഹസമ ത്. പ ത ് ജലാശയം എെ അധീന ിലാണ്. േചാദ രം ന ിയി ് െവ ം ടി കേയാ െകാ േപാ കേയാ െച ാം."
 15. 15. യ ം   14   ധി ിര ഉവാച ൈനവാഹം കാമേയ യ തവ പരി ഹം കാമം ൈനത ശംസ ി സേ ാ ഹി ഷാഃ സദാ 24 യദാ നാ സ മാ ാനം ശംേസ ഷഃ േഭാ യഥാ ം േത ാന്‍ തിവ ാമി മാം 25 ധി ിരന്‍ പറ , "അ േയാ യ , നിെ സ ് njാന്‍ തീെര ആ ഹി ി . സ ന ഒരി ം ആ ശംസെയ അ േമാദി ി . അ െകാ ് njാന്‍ ആ ശംസെച െത എെ ി തമായി നിെ േചാദ രം പറയാം. നീ േചാദി ." യ ഉവാച കിം സ ിദാദിത യതി േക ച തസ ാഭിത രാഃ കൈ നമ ം നയതി ക ിം തിതി തി 26 യ ന്‍ േചാദി , "ആദിത െന ഉയ താരാണ്? അവെ െട സ രി വരാരാണ്? അവെന അ മി ി ത് ആരാണ്? എ ിേ ലാണ് അവെ നിലനി ്?" ധി ിര ഉവാച ാദിത യതി േദവാ സ ാഭിത രാഃ
 16. 16. യ ം   15   ധ മ ാ ം നയതി ച സേത ച തിതി തി 27 ധി ിരന്‍ പറ , "ആദിത െന ഉയ ത് മാണ്. േദവ ാരാണ് അവെ അ ചര ാ . അവെന അ മി ി ത് ധ മാണ്. സത ി ലാണ് അവെ നിലനി ്." യ ഉവാച േകനസ ിേ ാ ിേയാ ഭവതി േകനസ ിദ ി േത മഹത് േകനസ ി ിതീയവാന്‍ വതി രാജന്‍ േകന ച ിമാന്‍ 28 യ ന്‍ േചാദി , "എ െകാ ാണ് ഒരാ േ ാ ിയനാ ത്? എ െകാ ാണ് ഒരാ മഹ ിെന േന ത്? എ െകാ ാന് ഒരാ സഹായവാനാ ത്? എ െകാ ാണ് ഒരാ ിമാനാ ത്?" ധി ിര ഉവാച േതന േ ാ ിേയാ ഭവതി തപസാ വി േത മഹത് ത ാ ദ ിതീയവാന്‍ ഭവതി ിമാന് േസവയാ 29 ധി ിരന്‍ പറ , "േവദാ യനം െകാ ാണ് ഒരാ േ ാ ിയനാ ത്. തപ ് െകാ ാണ് ഒരാ മഹ ിെന േന ത്. ിെകാ ാണ്
 17. 17. യ ം   16   ഒരാ സഹായവാനാ ത്. ാെര േസവി െകാ ാണ് ഒരാള് ിമാനാ ത്." യ ഉവാച കിം ാ ണാനാം േദവത ം ക ധ മഃ സതാമിവ കൈ ഷാം മാ േഷാ ഭാവഃ കിേമഷാമസതാമിവ 30 യ ന്‍ േചാദി , " ാ ണ െട േദവത ം എ ാണ്? ഇവ െട സ ന േട േപാെല ധ െമ ാണ്? ഇവ െട മാ ഷികമായ ഭാവെമ ാണ്? ഇവ െട ന േട േപാെല ധ െമ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച സ ാധ ായ ഏഷാം േദവത ം തപ ഏഷാം സതാമിവ മരണം മാ േഷാ ഭാവഃ പരിവാേദാഽസതാമിവ 31 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ാ ായമാണ് (ശാ പഠനം) ാ ണ െട േദവത ം. തപ ാണ് സ ന േട േപാെല ധ ം (സദാചാരം). മരണമാണ് ഇവ െട മാ ഷികഭാവം. പര ഷണം പറ താണ് ന േട േപാെല ധ ം ( രാചാരം)."
 18. 18. യ ം   17   യ ഉവാച കിം ിയാണാം േദവത ം ക ധ മഃ സതാമിവ കൈ ഷാം മാ േഷാ ഭാവഃ കിേമഷാമസതാമിവ 32 യ ന്‍ േചാദി , " ിയ ാ െട േദവത ം എ ാണ്? ഇവ െട സ ന േട േപാെല ധ െമ ാണ്? ഇവ െട മാ ഷികമായ ഭാവെമ ാണ്? ഇവ െട ന േട േപാെല ധ െമ ാണ്?" ധി ിര ഉവച ഇഷ േമഷാം േദവത ം യ ഏഷാം സതാമിവ ഭയം ൈവ മാ േഷാ ഭാവഃ പരിത ാേഗാഽസതാമിവ 33 ധി ിരന് പറ , "ചാപബാണ ളാണ് ിയ ാ െട േദവത ം. യ മാണ് സ ന േട േപാെല ധ ം. ഭയമാണ് ഇവ െട മാ ഷിക ഭാവം. ശരണാഗത ാെര ഉേപ ി താണ് ന േട േപാെല ധ ം." യ ഉവാച കിേമകം യ ിയം സാമ കിേമകം യ ിയം യ ഃ കാ ൈചഷാം േത യ ം കാം യേ ാ നാതിവ തേത 34
 19. 19. യ ം   18   യ ന്‍ േചാദി , യ ിെല സാമെമ ാണ്? യ ിെല യ ് എ ാണ്? യ ം എ ിെന യാണ് വരി ത്? യ ം ഏതിെനയാണ് അതി വ ി ാ ത്?" ധി ിര ഉവാച ാേണാ ൈവ യ ിയം സാമ മേനാ ൈവ യ ിയം യ ഃ ഋേഗകാ േത യ ം താം യേ ാ നാതിവ തേത 35 ധി ിരന്‍ പറ , " ാണനാണ് യ ിെല സാമം, മന ് യ മാണ്. ഋ ് ഒ ിെന മാ മാ ണ് യ ം വരി ത്. അതിെന െനയാണ് യ ം അതിവ ി ാ ം." യ ഉവാച കിംസ ിദാപതതാം േ ം കിംസ ി ിപതതാം വരം കിംസ ി തി മാനാനാം കിംസ ി സവതാം വരം 36 യ ന്‍ േചാദി , " ഷി ാ ് േ മായത് എ ാണ്? വിത വ ് േ മായത് ഏതാണ്? ഖജീവിതം കാം ി വ ് േ മായെത ാണ്? സവി വ ് േ മായെത ാണ്? ധി ിര ഉവാച വ ഷമാപതതാം േ ം ബീജം നിപതതാം വരം
 20. 20. യ ം   19   ഗാവഃ തി മാനാനാം ഃ സവതാം വരഃ 37 ധി ിരന്‍ പറ , " ഷി ാ ് േ മായത് മഴ ം, വിത വ ് േ മായത് വി ം, ഖജീവിതം കാം ി വ ് പ ം, സവി വ ് മാണ് േ മായത്." യ ഉവാച ഇ ിയാ ഥാന ഭവന്‍ ിമാംേ ാക ജിതഃ സ തഃ സ താനാ സന്‍ േകാ ന ജീവതി 38 യ ന്‍ േചാദി , "ഇ ിയ ഖ െള അ ഭവി വ ം, ിമാ ം, േലാകരാ ബ മാനി െ വ ം, എ ാ ജീവിക ം സ ത മായ ഒ വന് ശ സി െ ി ം ജീവി ി . ഇതാരാണ്? ധി ിര ഉവാച േദവതാതിഥി ത ാനാം പി ണാമാ ന യഃ ന നി പതി പ ാനാ സ സ ജീവതി 39 ധി ിരന്‍ പറ , "േദവ ാ ം, അതിഥി ക ം, ത ാ ം, പി ം തനി ം (ഈ അ േപ ം) ബലി ന ാ വന്‍ ശ സി െ ി ം ജീവി ി ."
 21. 21. യ ം   20   യ ഉവാച കിംസ ി തരം േമഃ കിംസ ി തരം ച ഖാത് കിംസ ി ീ തരം വാേയാഃ കിംസ ി ബ തരം ണാത് 40 യ ന്‍ േചാദി , " മിേയ ാ ഭാരേമറിയവ നാരാണ്? ആകാശേ ാ ഉയ ത് ആരാണ്? വാ വിേന ാ േവഗത താ ാണ്? ിേന ാ തലാ െത ാണ്? ധി ിര ഉവാച മാതാ തരാ േമഃ ഖാത് പിേതാ തര ഥാ മനഃ ശീ തരം വാതാ ി ാ ബ തരീ ണാത് 41 ധി ിരന്‍ പറ , "മാതാവിനാണ് മിേയ ാ ം ഭാര ത്. പിതാവാണ് ആകാശ ിേന ാ ഉയര വന്‍. മന ിനാണ് വാ വിേന ാ േവഗത ത്. ചി കളാണ് ിേന ാ തലാ ത്." യ ഉവാച കിംസ ി ം ന നിമിഷതി കിംസ ി ാതം ന േചാപതി കസ സ ി ദയം നാ ി കിംസ ിേദ േഗന വ ധേത 42 യ ന്‍ േചാദി , "ഉറ േ ാ ക കളട ാ ത് ആരാണ്? ജനി ി ് അന ാ ാത് ആരാണ്?
 22. 22. യ ം   21   ആ ാണ് ദയമി ാ ത്? സ ം േവഗത െകാ ് വ ി െത ാണ്? ധി ിര ഉവാച മ ഃ േ ാ ന നിമിഷത ം ജാതം ന േചാപതി അ േനാ ദയം നാ ി നദീ േവേഗന വ ധേത 43 ധി ിരന്‍ പറ , "ഉറ േ ാ ക കളട ാ ത് മ ം, ജനി ി ് അന ാ ാത് ം, ദയമി ാ ത് പാറ ം, സ ം േവഗത െകാ ് വ ി ത് നദി മാണ്." യ ഉവാച കിംസ ി വസേതാ മി ം കിംസ ി ി ം േഹ സതഃ ആ രസ ച കിം മി ം കിംസ ി ി ം മരിഷ തഃ 44 യ ന്‍ േചാദി , "യാ െച വെ മി ം ആരാണ്? ഹ ിലിരി വെ മി ം ആരാണ്? േരാഗി െട മി ം ആരാണ്? മരി വാന്‍ േപാ വെ മി ം ആരാണ്? ധി ിര ഉവാച സാ ഥഃ വസേതാ മി ം ഭാര ാ മി ം േഹ സതഃ ആ രസ ഭിഷ മി ം ദാനം മി ം മരിഷ തഃ 45
 23. 23. യ ം   22   ധി ിരന്‍ പറ , "യാ െച വെ മി ം സഹചരനാണ്. ഹ ിലിരി വെ മി ം ഭാര യാണ്. േരാഗി െട മി ം ൈവദ ം, മരി വാന്‍ േപാ വെ മി ം ദാന മാണ്." യ ഉവാച േകാഽതിഥിഃ സ താനാം കിംസ ി മം സനാതനം അ തം കിംസ ി ാേജ കിംസ ിത് സ മിദം ജഗത് 46 യ ന്‍ േചാദി , "സ ാണിക ം അതിഥി ആരാണ്? സനാതനമായ ധ ം എ ാണ്? അ തം എ ാണ്? ഈ ജഗ ി എ ായിട ത് എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച അതിഥിഃ സ താനാമ ിഃ േസാേമാ ഗവാ തം സനാതേനാഽ േതാ ധ േ ാ വാ ഃ സ മിദം ജഗത് 47 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ാണിക ം അതിഥി അ ിയാണ്. സനാതനമായ ധ ം േമാ േഹ വായതാണ്. പ വിന്‍ പാലാണ് അ തം. വാ വാണ് ഈ ജഗ ി എ ായിട ത്."
 24. 24. യ ം   23   യ ഉവാച കിംസ ിേദേകാ വിചരേത ജാതഃ േകാ ജായേത നഃ കിംസ ി ിമസ ൈഭഷജ ം കിംസ ിദാവപനം മഹത് 48 യ ന്‍ േചാദി , "ഏകനായി സ രി ത് ആരാണ്? ഒരി ജനി ി ് വീ ം ജനി ത് ആരാണ്? ത ി തിവിധി എ ാണ്? വിള ാ തില് മഹ ായത് ഏതാണ്?" ധി ിര ഉവാച ര ഏേകാ വിചരേത ച മാ ജായേത നഃ അ ി ഹിമസ ൈഭഷജ ം മിരാപവനം മഹത് 49 ധി ിരന്‍ പറ , " ര നാണ് ഏകനായി സ രി ത്. ച നാണ് ഒരി ജനി ി ് വീ ം ജനി ത്. അ ിയാണ് ത ി തിവിധി. വിള ാ തി മഹ ായത് മിയാണ്." യ ഉവാച കിംസ ിേദകപദം ധ ം കിംസ ിേദകപദം യശഃ കിംസ ിേദകപദം സ ഗ ം കിംസ ിേദകപദം ഖം 50 യ ന്‍ േചാദി , "ധ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം എ ാണ്? യശ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം എ ാണ്?
 25. 25. യ ം   24   സ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം എ ാണ്? ഖ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച ദാ േമകപദം ധ ം ദാനേമകപദം യശഃ സത േമകപദം സ ഗ ം ശീലേമകപദം ഖം 51 ധി ിരന്‍ പറ , "ധ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം ഉദാരത ം, യശ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം ദാന ം, സ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം സത ം, ഖ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം സ ഭാവ മാണ്" യ ഉവാച കിംസ ിദാ ാ മ ഷ സ കിംസ ിൈ വ തഃ സഖാ ഉപജീവനം കിംസ ിദസ കിംസ ിദസ പരായണം 52 യ ന്‍ േചാദി , "മ ഷ െ ആ ാവ് എ ാണ്? ൈദവം മ ഷ ന കിയി ് ആരാണ്? മ ഷ െ ജീവിത ിന് ഖ ആധാരം എ ാണ്? മ ഷ ന് ഏ ം ശരണ മായി ത് എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച ആ ാ മ ഷ സ ഭാര ാ ൈദവ തഃ സഖാ ഉപജീവനം ച പ ജേന ാ ദാനമസ പരായണം 53
 26. 26. യ ം   25   ധി ിരന്‍ പറ , "മ ഷ െ ആ ാവ് നാണ്. ഭാര യാണ് ൈദവം മ ഷ ന കിയി ്. മ ഷ െ ജീവിത ിന് ഖ ആധാരം മഴേമഘ ം, മ ഷ ന് ഏ ം ശരണ മായി ത് ദാന മാണ്" യ ഉവാച ധന ാനാ മം കിംസ ിദ് ധനാനാം സ ാത് കി മം ലാഭാനാ മം കിംസ ാത് ഖാനാം സ ാ കി മം 54 യ ന്‍ േചാദി , "ന വ ളി ഉ മമായത് എ ാണ്? സ ി ഉ മമായത് എ ാണ്? ലാഭ ളി ഉ മമായി ത് എ ാണ്? ഖ ളി ഉ മമായി ത് എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച ധന ാനാ മം ദാ ം ധനാനാ മം തം ലാഭാനാം േ യ ആേരാഗ ം ഖാനാം ി മാ 55 ധി ിരന്‍ പറ , "ന വ ളി ഉ മമായത് ഉദാരത ം, സ ി ഉ മമായത് അറി ം, ലാഭ ളി ഉ മമായി ത് ആേരാഗ ം, ഖ ളി ഉ മമായി ത് ി മാണ്."
 27. 27. യ ം   26   യ ഉവാച ക ധ മഃ പേരാ േലാേക ക ധ മഃ സദാ ഫലഃ കിം നിയമ ന േശാച ി ൈക സ ി ന ജീര േത 56 യ ന്‍ േചാദി , "ഈ േലാക ിെല പരമമായ ധ ം എ ാണ്. എ ം ഫലം ന ധ ം എ ാണ്? എ ിെന നിയ ി ാലാണ് ഒ വന്‍ ഃഖി ാ ത്? ആ മാ സ ിയാണ് യി ാ ത്?" ധി ിര ഉവാച ആ ശംസ ം പേരാ ധ മ യീ ധ മഃ സദാ ഫലഃ മേനാ യമ ന േശാച ി സ ിഃ സ ഭി ന ജീര േത 57 ധി ിരന്‍ പറ , "ഈ േലാക ിെല പരമമായ ധ ം അഹിംസ ം, സദാ ഫലം ന ധ ം യീധ ം (േവദ അ ശാസി ക ം), മന ിെന നിയ ി ാലാണ് ഒ വന് ഃഖി ാ ത്. സ ന മാ സ ിയാണ് യി ാ ത്." യ ഉവാച കിം ഹിത ാ ിേയാ ഭവതി കിം ഹിത ാ ന േശാചതി കിം ഹിത ാഽ ഥവാന്‍ ഭവതി കിം ഹിത ാ ഖീ ഭേവത് 58
 28. 28. യ ം   27   യ ന്‍ േചാദി , "എ ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ ിയനാ ത്? എ ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ ഒ വന്‍ ഃഖി ാ ത്? എ ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ സ നാ ത്? എ ിെന ത ജി ാ ലാണ് ഒ വന്‍ ഖമ ഭവി ത്?" ധി ിര ഉവാച മാനം ഹിത ാ ിേയാ ഭവതി േ ാധം ഹിത ാ ന േശാചതി കാമം ഹിത ാഽ ഥവാന്‍ ഭവതി േലാഭം ഹിത ാ ഖീ ഭേവത് 59 ധി ിരന്‍ പറ , "അഭിമാന ിെന ത ജി ാ ലാണ് ഒ വന്‍ ിയനാ ത്. േ ാധ ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ ഒ വന്‍ ഃഖി ാ ത്. കാമ ിെ ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ സ നാ ത്. േലാഭ ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ ഖ മ ഭവി ത്." യ ഉവാച കിമ ഥം ാ േണ ദാനം കിമ ഥം നടന തേക കിമ ഥം ൈചവ േത കിമ ഥം ൈചവ രാജ 60 യ ന്‍ േചാദി , " ാ ണ ് ദാനം ന ത് എ ിനാണ്? നട ാ ം, ന ക ാ ം ദാനം ന ത് എ ിനാണ്? ത ാ ് ദാനം
 29. 29. യ ം   28   ന ത് എ ിനാണ്? രാജാവിന് ദാനം ന ത് എ ിനാണ്?" ധി ിര ഉവാച ധ മാ ഥം ാ േണ ദാനം യേശാ ഥം നടന തേക േത ഭരണാ ഥം ൈവ ഭയാ ഥം ൈചവ രാജ 61 ധി ിരന്‍ പറ , " ാ ണ ് ദാനം ന ത് ധ ി േവ ി ം, നട ാ ം, ന ക ാ ം ദാനം ന ത് യശ ി േവ ി ം, ത ാ ് ദാനം ന ത് പരിപാലന ി േവ ി ം, രാജാവിന് ദാനം ന ത് ഭയം ല മാണ്" യ ഉവാച േകന സ ിദാ േതാ േലാകഃ േകന സ ി കാശേത േകന ത ജതി മി ാണി േകന സ ഗം ന ഗ തി 62 യ ന്‍ േചാദി , "േലാക ിെന ടിയിരി ത് എ ാണ്? ഒ വ കാശി ാ ത് (അറിയ െ ടാ ത്) എ െകാ ാണ്? എ െകാ ാണ് മി െള ത ജി ത്? എ െകാ ാണ് സ ം േനടാന്‍ കഴിയാ ത്?"
 30. 30. യ ം   29   ധി ിര ഉവാച അ ാേനനാ േതാ േലാക മസാ ന കാശേത േലാഭാ ജതി മി ാണി സ ഗാത് സ ഗം ന ഗ തി 63 ധി ിരന്‍ പറ , "അ ാനമാണ് േലാക ി െന ടിയിരി ത്. ഇ കാരണമാണ് ഒ വ കാശി ാ ത് (അറിയെ ടാ ത്). േലാഭം െകാ ാണ് മി െള ത ജി ത്. സംഗം കാരണമാണ് സ ം േനടാന് കഴിയാ ത്." യ ഉവാച തഃ കഥം സ ാ ഷഃ കഥം രാ ം തം ഭേവത് ാ ം തം കഥം വാ സ ാത് കഥം യേ ാ േതാ ഭേവത് 64 യ ന്‍ േചാദി , "ഒ വന്‍ മരി തായി ക തെ ത് എേ ാഴാണ്? രാ ം മരി തായി ക തെ ത് എേ ാഴാണ്? ാ ം മരി തായി ക തെ ത് എേ ാഴാണ്? യ ം മരി തായി ക തെ ത് എേ ാഴാണ്?" ധി ിര ഉവാച േതാ ദരി ഃ േഷാ തം രാ മരാജകം തമേ ാ ിയം ാ ം േതാ യ ദ ിണഃ 65
 31. 31. യ ം   30   ധി ിരന്‍ പറ , "ദരിദനായ ഒ വന്‍ മരി തായി ക തെ . രാജാവി ാ രാ മാണ് മരി തായി ക തെ ത്. േ ാ ിയന ാ വന്‍ െച ാ ം മരി തായി ക തെ ത്. ദ ിണയി ാ യ ം മരി തായി ക തെ ത്." യ ഉവാച കാ ദി ി ദകം േ ാ ം കിമ ം കിംച ൈവ വിഷം ാ സ കാലമാഖ ാഹി തതഃ പിബ ഹരസ ച 66 യ ന്‍ േചാദി , "ഏതാണ് ദിശ? എ ാണ് ജലം എ പറയെ ത്? ആഹാരം എ ാണ്? വിഷെമ ാണ്? ാ ി കാലേമതാണ്? ഇതിെന ാം ഉ രം പറ ി ് െവ ം ടി കേയാ െകാ േപാ കേയാ െച ാം." ധി ിര ഉവാച സേ ാ ദി ജലമാകാശം െഗൗര ം ാ ഥനാ വിഷം ാ സ ാ ണഃ കാലഃ കഥം വാ യ മന േസ 67 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ന ളാണ് ദിശ (അവരാണ് മാ ദ ശിക ). ആകാശമാണ് ജലം. പ വാണ് ആഹാരം. യാചി താണ് വിഷം.
 32. 32. യ ം   31   ാ ണനാണ് ാ ി കാലം. അ ് ഇതിെന റി ് എ ക ." യ ഉവാച തപഃ കിംല ണം േ ാ ം േകാ ദമ കീ തിതഃ മാ ച കാ പരാ േ ാ ാ കാ ച ീഃ പരികീ തിതാ 68 യ ന്‍ േചാദി , "എ ാണ് തപ ിെ ല ണ െമ ് പറയെ ത്? ദമെമ ് (നിയ ണെമ ്) ശ മായത് എ ാണ്? പരമമായ മ ഏതാണ്? ല െയ ് അറിയെ െത ാണ്?" ധി ിര ഉവാച തപഃ സ ധ മവ തിത ം മനേസാ ദമനം ദമഃ മാ ദ സഹി ത ം ീരകാര നിവ തനം 69 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ധ നി യാണ് ശരി യായ തപ ്. മേനാനിയ ണമാണ് ശരിയായ നിയ ണം. ഖ ഃഖാദി ദ െട സഹനമാണ് പരമമായ മ. അ താ ത് െച ാതിരി ലാണ് ശരിയായ ല . യ ഉവാച കിം ാനം േ ാച േത രാജന്‍ കഃ ശമ കീ തിതഃ
 33. 33. യ ം   32   ദയാ ച കാ പരാ േ ാ ാ കി ാ ജവ ദാ തം 70 യ ന്‍ േചാദി , " ാനം എ ാണ്? എ ാണ് ശമം (ശാ ി)? ദയ എ െന താണ്? ആ വം എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച ാനം ത ാ ഥസംേബാധഃ ശമ ി ശാ താ ദയാ സ ൈഖഷിത മാ ജവം സമചി താ 71 ധി ിരന്‍ പറ , "സത െ റി േബാധ മാണ് ാനം. ചി ശാ ിയാണ് യഥാ ശാ ി. എ ാവ െട ം ഖമാ ഹി താണ് ശരിയായ ദയ. സമചി തയാണ് ആ വം." യ ഉവാച കഃ ശ ജയഃ ംസാം ക വ ാധിരന കഃ കീ ശ തഃ സാ രസാ ഃ കീ ശഃ തഃ 72 യ ന്‍ േചാദി , "മ ഷ ് അജ നായ ശ ആരാണ്? ചികി ി മാ ാനാകാ വ ാധി ഏതാ ണ്? സ നം എ െന വനാണ്? നം എ െന വനാണ്?"
 34. 34. യ ം   33   ധി ിര ഉവാച േ ാധഃ ജയഃ ശ േലാേഭാ വ ാധിരന കഃ സ തഹിതഃ സാ രസാ നിര്ദയഃ തഃ 73 ധി ിരന്‍ പറ , "േ ാധമാണ് മ ഷ െട അജ നായ ശ . േലാഭമാണ് ചികി ി മാ ാ നാകാ വ ാധി. എ ാവ െട ം ഹിതമാ ഹി വനാണ് സ നം. ദയയി ാ വനാണ് നം." യ ഉവാച േകാ േമാഹഃ േ ാച േത രാജന്‍ ക മാനഃ കീ തിതഃ കിമാലസ ം ച വിേ യം ക േശാകഃ കീ തിതഃ 74 യ ന്‍ േചാദി , "േമാഹം എ ാണ്? മാനം എ ാണ്? ആലസ ം എ ാണ്? ഃഖം എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച േമാേഹാ ഹി ധ മ ഢത ം മാന ാ ാഭിമാനിതാ ധ മനി ിയതാഽഽലസ ം േശാക ാന ച േത 75 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ം കടമ അറിയാതിരി തെ യാണ് േമാഹം. ആ ാഭിമാനമാണ് മാനം. സ ം കടമ െച ാതിരി താണ് ആലസ ം. അറിവി ാ യാണ് ഃഖം."
 35. 35. യ ം   34   യ ഉവാച കിം ൈ ര ഷിഭിഃ േ ാ ം കിം ച ൈധര ദാ തം ാനം ച കിം പരം േ ാ ം ദാനം ച കിമിേഹാച േത 76 യ ന്‍ േചാദി , "എ ിെനയാണ് ഋഷിക ിരതെയ ് പറ ിരി ത്? ൈധര ം എ ാണ്? പരമമായ ാനം എ ാണ്? എ ിെന യാണ് ഈ േലാക ി ദാനെമ ് പറ ത്?" ധി ിര ഉവാച സ ധ േമ ിരതാ ൈ ര ം ൈധര മി ിയനി ഹഃ ാനം മേനാമലത ാേഗാ ദാനം ൈവ തര ണം 77 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ധ ി നി യാണ് ിരത. ഇ ിയനിയ ണമാണ് ൈധര ം. മന ി െല മാലിന െള ത ജി ലാണ് പരമമായ ാനം. എ ാ ജീവികെള സംര ി തെ യാണ് ദാനം." യ ഉവാച കഃ പ ിതഃ മാന്‍ േ േയാ നാ ികഃ ക ഉച േത േകാ ഖഃ ക കാമഃ സ ാത് േകാ മ ര ഇതി തഃ 78
 36. 36. യ ം   35   യ ന്‍ േചാദി , "ആരാണ് പ ിതന്? നാ ികന്‍ ആരാണ്? ഖന്‍ ആരാണ്? കാമം എ ാണ്? അ യ എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച ധ മ ഃ പ ിേതാ േ േയാ നാ ിേകാ ഖ ഉച േത കാമഃ സംസാരേഹ ാേപാ മ രഃ തഃ 79 ധി ിരന്‍ പറ , "ധ െ അറി വനാണ് പ ിതന്‍. നാ ികനാണ് ഖന്. സംസാര ിന് കാരണമാ താണ് കാമം. മന ിെല താപമാണ് അ യ." യ ഉവാച േകാഽഹ ാര ഇതി േ ാ ഃ ക ദംഭഃ കീ തിതഃ കിം തൈ വം പരം േ ാ ം കിം ത ൈപ ന ച േത 80 യ ന്‍ േചാദി , "അഹ ാരം എ ാണ്? ദംഭം എ ാണ്? പരമമായ ൈദവം (ഈശ ര പ) എ ാ ണ്? തി െയ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച മഹാ ാനമഹ ാേരാ ദംേഭാ ധ േമാ ധ േജാ യഃ ൈദവം ദാനഫലം േ ാ ം ൈപ ന ം പര ഷണം 81
 37. 37. യ ം   36   ധി ിരന്‍ പറ , " മായ അ ാനമാണ് അഹ ാരം. ധ ി േവഷം െക താണ് ദംഭം. ദാന ിെ ഫലമാണ് പരമമായ ഈശ ര പ. പര ഷണമാണ് തി ." യ ഉവാച ധ മ ാ ഥ കാമ പര രവിേരാധിനഃ ഏഷാം നിത വി ാനാം കഥേമക സംഗമഃ 82 യ ന്‍ േചാദി , "ധ ം, അ ം, കാമം എ ിവ പര രം േചരാ വയാണ്. എ ം വിേരാധികളായി രി ഇവ എവിെടയാണ് ഒ ി േച ത്?" ധി ിര ഉവാച യദാ ധ മ ഭാര ാ ച പര രവശാ െഗൗ തദാ ധ മാര്ഥകാമാനാം യാണാമപി സംഗമഃ 83 ധി ിരന്‍ പറ , "പ ി ം ധ ം പര രം േച േ ാ ധ ം, അ ം, കാമം എ ിവ ം പര രം േച ." യ ഉവാച അ േയാ നരകഃ േകന ാപ േത ഭരത ഷഭ ഏതേ തഃ ം ത ീ ം വ മ ഹസി 84
 38. 38. യ ം   37   യ ന്‍ േചാദി , "അ േയാ ഭരത ഷഭ, ആരാണ് നിത നരകെ ാപി ത്? എെ ഈ േചാദ ിന് ഉടെന ഉ രം ന ക." ധി ിര ഉവാച ാ ണം സ യമാ യ യാചമാനമകി നം പ ാ ീതി േയാ യാത് േസാഽ യം നരകം േജത് 85 േവേദ ധ മശാേ മിഥ ാ േയാ ൈവ ദ ിജാതി േദേവ പി ധ േമ േസാഽ യം നരകം േജത് 86 വിദ മാേന ധേന േലാഭാ ാനേഭാഗവിവ ജിതഃ പ ാ ാ ീതി േയാ യാത് േസാഽ യം നരകം േജത് 87 ധി ിരന്‍ പറ , "ദരി നായ ാ ണെന വിളി വ ി പി ീട് ഒ ം തരിെ ് പറ വന്‍ നിത നരകെ ാപി ം. േവദ , ധ ശാ , ാ ണ , േദവ ാ , പി ക എ ിവയി മിഥ ാത ം ആേരാപി വന് നിത നരകെ ാപി ം. സ ായി ം േലാഭം ലം അ ദാനം െച ാതിരി കേയാ അ ഭവി ാ തിരി കേയാ െച ി ് തെ പ ഒ മിെ പറ വന്‍ നിത നരകെ ാപി ം." യ ഉവാച രാജന്‍ േലന േ ന സ ാധ ാേയന േതന വാ ാ ണ ം േകന ഭവതി േഹ തത് നി ിതം 88
 39. 39. യ ം   38   യ ന്‍ പറ , "ജനി ലം, സ ഭാവം, സ ാ ായം, അറിവ് എ ിവയി ഏ െകാ ാണ് ാ ണ ം ഉ ാ ത് എ ് നി യി പറ ക." ധി ിര ഉവാച യ ലം താത ന സ ാധ ാേയാ ന ച തം കാരണം ഹി ദ ിജേത ച േമവ ന സംശയഃ 89 ം യേ ന സംര ം ാ േണന വിേശഷതഃ അ ീണ േ ാ ന ീേണാ ത ഹേതാ ഹതഃ പഠകാഃ പാഠകാൈ വ േയ ചാേന ശാ ചി കാഃ സ േ വ സനിേനാ ഖാ യഃ ിയാവാന്‍ സ പ ിതഃ ച േ േദാഽപി ഃ സ ാദതിരിച േത േയാഽ ിേഹാ പേരാ ദാ ഃ സ ാ ണ ഇതി തഃ 92 ധി ിരന് പറ , "അ േയാ യ ാ, േക ാ ം. ാ ണത ി കാരണം ലേമാ, സ ാ ായ േമാ, അറിേവാ അ , സ ഭാവം തെ യാണ് എ കാര ി സംശയമി . ാ ണന്‍ വിേശഷി ം തെ സ ഭാവം യ ം സംര ി ണം. സ ഭാവം േമാശമാകാ വന്‍ നശി ി . സ ഭാവം നശി വന്‍ മരി തെ യാണ്. പഠി വ ം, പഠി ി വ ം, ശാ െ റി ് തെ ചി ി വ ം ഇവെര ാം തെ ഃസ ഭാവികളാ െണ ി ഖ ാ തെ യാണ്. സ ധ ം അ ി വനാണ് പ ിതന്‍. നാ േവദ ളറി
 40. 40. യ ം   39   വനാെണ ി ം ഃസ ഭാവി െന ാ നീച നാണ്. അ ിേഹാ ം ട ിയ സ ധ ളി നിരതനായവ ം, ആ നിയ ണ വ മാണ് ാ ണെന ് പറയെ ത്." യ ഉവാച ിയവചനവാദീ കിം ലഭേത വി ശിതകാര കരഃ കിം ലഭേത ബ മി കരഃ കിം ലഭേത ധ േമ രതഃ കിം ലഭേത കഥയ 93 യ ന്‍ പറ , " ിയവചനം പറ വന് എ ലഭി ? ആേലാചി ് വ ി വന് എ ലഭി ? അേനകം മി വന് എ ലഭി ? ധ ി നി വന് എ ലഭി ?" ധി ിര ഉവാച ിയവചനവാദീ ിേയാ ഭവതി വി ശിതകാര കേരാഽധികം ജയതി ബ മി കരഃ ഖം വസേത യ ധ മരതഃ സ ഗതിം ലഭേത 94 ധി ിരന്‍ പറ , " ിയവചനം പറ വന്‍ എ ാവ ം യനാ . ആേലാചി ് വ ി വന്‍ അധികം ജയി . അേനകം മി
 41. 41. യ ം   40   വന്‍ ഖമായി ജീവി . ധ ി നി വന്‍ പരേലാക ി സ ഗതി േന ." യ ഉവാച േകാ േമാദേത കിമാ ര ം കഃ പ ാഃ കാ ച വാ തികാ വദ േമ ച രഃ ാന്‍ താ ജീവ ബാ വാഃ 95 യ ന്‍ പറ , "ആര് ആന ി ? ആ ര ം എ ാണ്? വഴി ഏതാണ്? വാ എ ാണ്? എെ ഈ നാ േചാദ ് നീ ഉ രം ന കിയാ നിെ അ ജ ാ ജീവി െ ." ധി ിര ഉവാച പ േമഽഹനി ഷേ വാ ശാകം പചതി േസ േഹ അ ണീ ചാ വാസീ ച സ വാരിചര േമാദേത 96 അഹന ഹനി താനി ഗ ീഹ യമാലയം േശഷാഃ ാവരമി ി കിമാ ര മതഃ പരം 97 ത േകാഽ തി ഃ തേയാ വിഭി ാ ൈനേകാ ഋഷിര സ മതം മാണം ധ മസ ത ം നിഹിതം ഹായാം മഹാജേനാ േയന ഗതഃ സ പ ാഃ 98 അ ിന്‍ മഹാേമാഹമേയ കടാേഹ ര ാ ിനാ രാ ിദിേവ േനന മാസ ദ ീപരിഘ േനന താനി കാലഃ പചതീതി വാ താ 99
 42. 42. യ ം   41   ധി ിരന്‍ പറ , "അ േയാ ജലചരനായ യ ാ! ഒ ദിവസ ിെ അ ാമെ േയാ ആറാമെ േയാ ഭാഗ ി പ റി െകാ ് പാചകം െച വ ം, കടം ഇ ാ വ ം, രയാ െച ാ വ മായവന്‍ ആന ി . ദിവസ ം ജീവിക യമേലാക ിേല ് േപാ . ഈ േലാക ി േശഷി വ ത മരണമി ാ വരാെണ ക . ഇതി ം വലിയ ആ ര ം എ ാ ത്? ത ം െകാ ് ഒരി ം ഒ നി യ ി െല വാന്‍ കഴിയി . തിക പര രഭി ളാണ്. ഒ ഋഷി െട മതം (സി ാ ം) േപാ ം എ ാവ ം ഒ േപാെല മാണമായി അംഗീകരി ി . ധ ിെ രഹസ ം ഹയി നിഹിതമാണ്. മഹാ ാ ഏ മാ ി െട േപാ േവാ അതിെന പി ട ക, അ തെ മാ ം." മഹ ായ അ ാനമാ കടാഹ ി (വലിയ പാ ി ) ര നാ തീയി , പക ം, രാ ി മാ വിറ പേയാഗി ്, മാസം, ഋ എ ിവയാ തവി െകാ ് ഇള ിെ ാ ്
 43. 43. യ ം   42   കാലന്‍ എ ാ ജീവ ാെര ം േവവി എ താണ് വാ ." യ ഉവാച വ ാഖ ാതാ േമ ത യാ ാ യാഥാതഥ ം പര പ ഷം ത ിദാനീം വ ാഖ ാഹി യ സ ധനീ നരഃ 100 യ ന്‍ പറ , "അ േയാ ശ നാശകാ! എെ േചാദ െ ാം നീ ശരീയായ ഉ രം ന കി. എ ാ വിധ ി ം സ നായ മ ഷ ന്‍ ആരാ െണ ഇനി പറ ." ധി ിര ഉവാച ദിവം ശതി മിം ച ശ ഃ േണ ന ക മണാ യാവ ശേ ാ ഭവതി താവ ഷ ഉച േത 101 േല ിയാ ിേയ യസ ഖ ഃേഖ തൈഥവ ച അതീതാനാഗേത േചാേഭ സ ൈവ സ ധനീ നരഃ 102 ധി ിരന്‍ പറ , "ഒരാ െട ണ ക െട കീ ി സ ി ം മിയി ം വ ാപി . എ വെര ആ കീ ി നിലനി േവാ അ വെര അയാ ഷന് എ റിയെ . യാെതാ വനാേണാ ിയം, അ ിയം എ ിവ െയ ം, ഖം, ഃഖം എ ിവെയ ം, കഴി
 44. 44. യ ം   43   േപായതിെന ം, വരാന്‍ േപാ തിെന ം ല മായി ത് അവനാണ് എ ാവിധ ി സ മ ഷ ന്‍." യ ഉവാച വ ാഖ ാതഃ േഷാ രാജന സ ധനീ നരഃ ത ാ േമകം ാ ണാം യമി സി സ ജീവ 103 യ ന്‍ പറ , "സ ധനിയായ ഷന്‍ ആരാ െണ ് ഭവാന്‍ ശരിയായി വ ാഖ ാനി െകാ ് നിെ സേഹാദര ാരി നീ ഇ ി ഒ വന്‍ ജീവി െ ." ധി ിര ഉവാച ശ ാേമാ യ ഏഷ ര ാേ ാ ഹ ാല ഇേവാ ിതഃ വ േഢാരേ ാ മഹാബാ ന േലാ യ ജീവ 104 ധി ിരന്‍ പറ , "അ േയാ യ ാ! ഇ നിറ വ ം, വ ക ക വ ം, വലിയ സാല ം േപാെല നീള വ ം, വിരി മാറിട വ ം, നീ ൈകക വ മായ ന ലന്‍ ജീവി െ ."
 45. 45. യ ം   44   യ ഉവാച ിയേ ഭീമേസേനാഽയമ േനാ വഃ പരായണം സ ക ാ േലാ രാജന്‍ സാപ ം ജീവമി സി 105 യസ നാഗസഹേ ണ ദശസംേഖ ന ൈവ ബലം ല ം തം ഭീമ ജ ന ലം ജീവമി സി 105 തൈഥനം മ ജാഃ ാ ഭീമേസനം ിയം തവ അഥ േകനാ ഭാേവന സാപ ം ജീവമി സി 106 യസ ബാ ബലം സ േ പാ വാഃ സ പാസേത അ നം തമപാഹായ ന ലം ജീവമി സി 107 യ ന്‍ പറ , "നിന ് ഭീമേസനന്‍ ിയെ വനാണ്, അ നനാെണ ി നി െള ാവ ം ആ യ മാണ്. പിെ എ െകാ ാണ് നീ ര ാ ന െട മകനായ ന ലെന ജീവി ി ണെമ ് ആ ഹി ത്? പതിനായിരം ആനക െട ബല വ ം, നിന ് ിയെ വെന ് ഏവ ം പറ വ മായ ഭീമെന ഒഴിവാ ി ര ാന െട മകനായ ന ലെന ജീവി ി ണെമ ് നീ എ െകാ ാണ് ആ ഹി ത്? പാ വെര ാം തെ ആ െട ക ിെനയാേണാ ആരാധി ത് ആ അ നെന ഒഴിവാ ി ര ാന െട മകനായ ന ലെന ജീവി ി ണെമ ് നീ എ െകാ ാണ് ആ ഹി ത്?
 46. 46. യ ം   45   ധി ിര ഉവാച ധ മ ഏവ ഹേതാ ഹ ി ധ േമാ ര തി ര ിതഃ ത ാ മം ന ത ജാമി മാ േനാ ധ േമാ ഹേതാഽവധീത് ആ ശംസ ം പേരാ ധ മഃ പരമാ ഥാ േമ മതം ആ ശംസ ം ചികീ ഷാമി ന േലാ യ ജീവ 109 ധ മശീലഃ സദാ രാജാ ഇതി മാം മാനവാ വി ഃ സ ധ മാ ചലിഷ ാമി ന േലാ യ ജീവ 110 ീ ൈചവ മാ ീ ച േദ ഭാേര പി മമ ഉേഭ സ േ സ ാതാം ൈവ ഇതി േമ ധീയേത മതിഃ യഥാ ീ തഥാ മാ ീ വിേശേഷാ നാ ി േമ തേയാഃ മാ ഭ ാം സമമി ാമി ന േലാ യ ജീവ 112 ധി ിരന്‍ പറ , "ധ ം ത ജി െ ാ അതിെന ത ജി വെന ധ ം ത ജി ം. അ േപാെല ധ ം അതിെന ര ി വെന ര ി ക ം െച ം. അ െകാ ്, (nj ളാ ) ത ജി െ ധ ം nj െള നശി ി ാതിരി ാനായി njാന്‍ ധ െ ഒരി ം ത ജി ി . (ആ ശംസ മാണ്) ദയയാണ് പരമമായ ധ ം. ഏ ം ഉ മമായതിെന കാം ി njാന്‍ ദയകാണി വാന്‍ ആ ഹി . അ െകാ ് ന ലന്‍ തെ ജീവി മാറാകെ . ജന എെ സദാ ധ ശീലനായ ഒ രാജാവായി കാ . njാന്‍ എെ ധ ം ത ജി കയി . (അ െകാ ്)
 47. 47. യ ം   46   അ േയാ യ ാ! ന ലന്‍ തെ ജീവി മാറാകെ . എെ പിതാവിന് ി, മാ ി എ ീ ര ഭാര മാ ായി . അവ ര േപ െട ം ാ ജീവി ിരി െ എ ാണ് എെ നി യം. എനി ് ിെയേ ാെല തെ യാണ് മാ ി ം. njാന്‍ അവരില് യാെതാ വ ത ാസ ം കാ ി . ര ് അ മാ ം ഒ േപാെല വരണെമ ് njാന് ആ ഹി െകാ ് അ േയാ യ ാ! ന ലന്‍ തെ ജീവി മാറാകെ . യ ഉവാച യസ േതഽ ഥാ കാമാ ആ ശംസ ം പരം മതം ത ാേ ാതരഃ സ േ ജീവ ഭരത ഷഭ 113 യ ന്‍ പറ , "നീ ജീവദയെയ അ കാമ െള ാ (സ ിെന ാ ം ഖേഭാഗ െള ാ ം) പരമമായ ധ മായി ക െകാ ് അ േയാ ഉ മനായ ഭാരതാ! നിെ എ ാ സേഹാദര ാ ം ന ജീവി ം." ഇതി ീമഹാഭാരേത ആരണ േക പ ണി ആരേണയപ ണി യ ഃ ഇ കാരം ീമഹാഭാരത ി ആരണ കപ ി ആരേണയപ ി യ ം സമാപി .

×