Suki+Sivam%27s+Vetri+Nichayam+-+Tamil+Self+Confidence+Book

4,758
-1

Published on

Published in: Technology, Sports
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
4,758
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Suki+Sivam%27s+Vetri+Nichayam+-+Tamil+Self+Confidence+Book

 1. 1. Ñ¡.£Ym 1. úLs®Lú[ Nô®Ls! 2. HrûU ùYhLj§tϬVÕ ApX! 3. EeLÞdÏsú[ JÚ ùLôXmTv! 4. çeLôúR Rm© çeLôúR! 5. úStûV NWôN¬Ls CuûV NdWYoj§Ls! 6. LôXjûRd ùLôiPôÓeLs! 7. §]l Tj§¬ûLLs T¥dÏm ùTiLs GjRû] úTo? 8. AkR A§NVd ¡ZYo! 9. ©uTtôúR; Øuú]ß! 10. WôU _VUô? Wôm ¼m _VUô? 11. Auß SPWô_ô; Cuß HÝ Lôo! 12. LôûRj §Ú¡VYo LôÕ ùLôÓjRôo! 13. AfNm GuTÕ UPûUVPô! 14. Sm©ú]ôo ùLÓY§pûX! 15. Ru]m©dûL GuTÕ NôWôVm ApX! 16. LYûXlTPôúR NúLôRWô! 17.ùY± ØRp ùYt± YûW! 18. GÕ ùYt±? 19. ©¥YôRm} ùYt±«u A¥SôRm!
 2. 2. Ñ¡.£Ym 20. Lßl× SiToLú[, LôXûW EVojÕeLs! 21. ®WpL[ô, úUô§WeL[ô } GÕ Ød¡Vm? 22. G§ol©úXúV YôÝeLs! 23. RPeLÛdÏ U¡r¡úôm! 24. UWUô! U²R]ô? 25. ®gOô² B] úYûXdLô¬!
 3. 3. Ñ¡.£Ym 1. úLs®Lú[ Nô®Ls! YôrdûL GuTÕ JÚ ãRôhPm Guú TXo LÚÕ¡ôoLs. CRu ùYt±, úRôp®Ls A§ÚxPj§u êXUôLúY ¨oQ«dLlTÓ¡u] Gußm ¨ûV úTo ¨û]d¡ôoLs. YôrdûL«u ùYt±, úRôp®Ls úRoRp Ø¥ÜLs úTôp ÏZlTUô]ûY ApX. úRo®u Ø¥ÜúTôp ¾odLUô]ûY. YôrdûL«p ùYt±ùT ¨û]lTYoLÞdÏ Gu SpYôrjÕLs. EeLÞdÏ SuûU EiPôLhÓm. EeL[ôp ÅÓm SôÓm ®¬kR EXLØm SuûU ùThÓm. ùYt±dÏ Y¯ Gu]? ùYt± EX¡u ùUô¯ Gu]? ùNôp¡úu. Gu²Pj§p ER®Ls úLhÓf £X Cû[OoLs YÚYÕiÓ. A§p A§LUô] úTo úYûX Yôe¡j RÚmT¥jRôu úLhTôoLs. ""Gu] úYûX?'' Guôp, ""HRôYÕ úYûX'' GuTôoLs. YÚjRlTPô¾oLs. CYoLs ùYt± ùTßYÕ L¥]m. Gu] úYûX Gu¡ ùR°Ü CpXôUp HRôYÕ JÚ úYûX Guôp Sôu AYÚdÏ GkR úYûXdÏ ØVt£ ùNnYÕ? GuàûPV úYûXûVjRôu AYÚdÏj RWØ¥Ùm! CÕ ªL Ød¡VUô] ®`Vm. GûR AûPV úYiÓm Gu¡ ùR°Ü EeLÞdÏ CÚkRôpRôu AûR ¿eLs AûPV Ø¥Ùm. AûPV úYi¥VÕ GÕ Gu¡ Ø¥úY CpûX Guôp GûR AûPV Ø¥Ùm? SUdÏ GÕ úYiÓm Gu¡ ùR°Ü CÚkRôpRôu AÕ ¡ûPdÏm. ¡ûPjRôÛm Ú£dÏm. CpûXùVuôp ¡ûPdLôÕ. ¡ûPjRôÛm Ú£dLôÕ. LôWQm, ¡ûPjRúR ùR¬VôÕ. úaôhP#páP TX úTo Gu] Nôl©ÓYÕ Gu ùR°úY«u± ùUàLôoûP, ThNQl Th¥VûX ùY±jÕ ùY±jÕl TôolTôoLs. GûRÙm Ø¥Ü ùNnVUôhPôoLs. CkRd ÏZlTYô§Ls ØûVôL ùYt±d L²ûVl T±lTÕ L¥]m. G]úY, YôrdûL«p EeLÞdÏ Gu] úYiÓm Gu¡ ùR°Ü Li¥lTôL CÚdL úYiÓm.
 4. 4. Ñ¡.£Ym ClúTôÕ Sôm CÚdÏm ¨ûX Gu]? C² AûPV úYi¥V ¨ûX Gu]? ARtÏ Sôm ùNnV úYi¥V ØVt£Ls GûY? GûY Gu¡ ®¯l× SmØs úRôu±®hPôp SUdÏ ùYt± ¨fNVm. GeúL CÚd¡úôm? GeúL úTôLúYiÓm? GlT¥l úTôLl úTô¡úôm Gu¡ ùR°Ü ©kÕ®hPôp ùYt± ¨fNVm. AùU¬dL _]ô§T§VôLl ×LÝPu ®[e¡VYo _ôu G@l. ùLu]¥. AYo ùYsû[ Uô°ûL«p RmûUd LôQ Yk§ÚdÏm TôoûYVô[oLÞPu SôsúRôßm £X ¨ªPeLs ùNX®ÓYôo. RmûUl TôodL Yk§ÚkR Cû[OoLs, Ts° UôQYoLÞPu £±Õ úSWm úTÑYôo. TôoûYVô[oL°p T°fùNu ×u]ûLÙPu CÚkR UôQYu Lu]jûRj Rh¥, ""Eu G§oLôX Xh£Vm Gu]?'' Guôo ùLu]¥. TÇùWuß T§p ùNôu]ôu AkR UôQYu. ""Cuß ¿eLs CÚdÏm CPj§p Sôû[ Sôu CÚdL úYiÓm. CÕRôu Gu Xh£Vm'' Guôu. ®¯Lû[ EVoj§®hÓ, ""Ïh'' Guß Yôrj§®hÓ ùLu]¥ SLokRôo. AùU¬dL _]ô§T§VôL BYÕRôu Xh£Vm Gu AkRf £ßYu ©tLôXj§p AlT¥úV B]ôu. AYu úYß VôÚUpX... ×Lr ùTt ©p ¡°iPu. AYo GiQm ùYßm BûNúVô, LtTû]úVô ApX. ¾odLUô] ¾oUô]m. AR]ôp AÕ SPkÕ®hPÕ. GpúXôÚdÏm ClT¥ SPdÏUô? ClT¥ SPd¡Rô Guß Guû] H[]UôLl TôodÏm êPoLÞdÏ Juß ùNôp¡úu. Sm©dûLLs SPdLôUp úTôÏm Th¥V#p Sm ùTVo Hu CÚdLúYiÓm? T#jRYo Th¥V#p Sm ùTVo CÚdL úYiÓm Guß ¨û]dLd áPôRô? U]m CÚkRôp UôodLm EiÓ. CkR Cû[Oû]l Tt±f ùNôuú]u. Sôu Nk§jR úYß JÚ Cû[Oû]l Tt±f ùNôpXYô? ùN¯lTôL ®û[k§ÚkRôu AkR Cû[Ou. JÚ áhPj§p Gu²Pj§p NmTkRªpXôUp ATjRUôLd úLs®Ls úLhPôu. ùTôßûUVôL, ""Rm©... Gu] TiÈeL?''Guß Sôu úLhúPu. ""AlTôÜdÏ ER® JjRôûNVôL CÚd¡úu'' Guôu. CkR ètôi¥p ClT¥ Ko Cû[O]ô Gu CuT A§of£ÙPu, ""AlTô Gu] Tiôo?'' Guúu. ""ÑmUô ÅhX CÚdLôo'' Guß
 5. 5. Ñ¡.£Ym ùY¥ÏiÓ Å£]ôu AkR Cû[Ou. Rôu LôXjûR ÅQôdÏ¡úôm Gu Ït EQoúY CpXôR CYu GlT¥ Øuú] Ø¥Ùm? ClúTôÕ Sôm CÚdÏm ¨ûX Gu]? Sm ÏÓmTj§u ¨ûX Gu]? Sôm Y[W, Øuú] Gu] ùNnVXôm Gu¡ £u]f £u]d úLs®Ls EeLÞdÏs ©kÕ®hPôp ùLôgNm ùLôgNUôL ®ûPLs ¡ûPdLj ùRôPeÏm. Juû UkÕ®Pô¾oLs. GqY[Ü ùT¬V LRÜdÏm RôrlTôs £u]ÕRôu. éhúPô AûR ®Pf £u]Õ. Nô®úVô... éhûP ®Pf £u]Õ. £u]f Nô®Vôp éhûPj §dLXôm. éhûPj §kRôp RôrlTôû[j §dLXôm. RôrlTôû[j §kRôp ùT¬V ùT¬V LRÜLû[úV ÑXTUôLj §dLXôm. G]úY £u]f £u]d úLs®Ls, ùT¬V ùT¬V úLôhûP Yô«pLû[j §dLl úTôÏm Nô®Ls. CûR ¿eLs EQokRôp ùYt± ¨fNVm.
 6. 6. Ñ¡.£Ym 2. HrûU ùYhLj§tϬVÕ ApX! Ck§Vô ØÝYÕm ClúTôÕ _Lwú_ô§Vôn SPlTÕ Lp® ®VôTôWm. R²Vôo ÑV ¨§d Lpí¬Ls YkR ©u UÚjÕYm, ùTô±«Vp T¥lTYoLs Gi¦dûL TX UPeLôL B¡®hPÕ. C§p T«Ûm GpúXôÚúU Lp® úSôdúLôÓ T¥l©p A§L AdLûÙPu T¥lTYoL[ô GuTÕ NkúRLm. Sôû[ LpVôQf NkûR«p Ru ULû[ SpX ®ûXdÏ ®tL ®Úm×m úTWôûNdLôLl ùTtúôoLs, TQjÕdÏl TgNªpXôR TQdLôWl ùTtúôoLs LhPôVlTÓj§j ReLs ©sû[Lû[d ùLôiÓ YkÕ CkRj ùRôÝYj§p Lh¥ ®Ó¡ôoLs. Øu× AW£]o Utßm R²Vôo ùRô¯tLpí¬Ls SôuûLkÕ UhÓúU CÚkRúTôÕ T¥lTôoYm ªdL UôQYoLs UhÓúU UÚjÕYm, ùTô±«Vp úNW Ø¥kRÕ. ClúTôÕ AlT¥ CpûX. TPôRTôÓThÓl TQm LhÓm HûZ, SÓjRWd ÏÓmTjÕl ©sû[LÞdÏ CeúL JÚ ×§V £dLp Lôj§Úd¡Õ. TQdLôW ÅhÓl ©sû[LÞm A§LUôL CeúL T¥lTRôp ùTôÚ[ôRôW CûPùY° éRôLWUôLj ùR¬¡Õ. §]kúRôßm JÚ ×§V Ñ¥Rô¬p YÚm TQdLôW UôQ®dÏm YÚPm ØÝûUdÏm Bß Ñ¥Rôo áP CpXôR HûZ UôQ®LÞdÏm T°fùNuß ®j§VôNm ùR¬¡Õ. ûTd¡Ûm Lô¬Ûm YÚm TQdLôW Cû[OàdÏm Tv³Ûm W«#Ûm YÚm HûZ Cû[OàdÏm CûPùY° ᥮hPÕ. Nj§pXôR úLôdÏm ùTl³Ùm Ï¥jÕd Lpí¬ûVd LXdÏm TQdLôWl ©sû[LÞPu SÓjRW HûZd ÏÓmTjÕ Cû[OoLs DÓ ùLôÓdL Ø¥VôR RôrÜ U]lTôuûU RûX GÓd¡Õ. GqY[Ü ùLhPôÛm Rôe¡l ©¥dÏm TQYN§ EûPV ©sû[Lû[l Tt± G]dÏd LYûX CpûX. SÓjRW HûZ ÅhÓ UôQY-UôQ®Vo RôrÜ U]lTôuûU ùLôsYÕ RÓdLlTP úYiÓm. ®Rm®RUôL AYoLû[l úTôp EûP EÓjR Ø¥V®pûXúV Guß YÚkR
 7. 7. Ñ¡.£Ym úYiPôm. Sôm T¥dL YkúRôUô? S¥dL YkúRôUô Guß Ø¥Ü ùNnÙeLs. LôûNd ùLôh¥ Lôi¼û]d LTÇLWm ùNnV AYoLs úTôp Ø¥V®pûXúV Guß AZô¾oLs. ùNXÜ ùNnÙm AYoLs ùTtúôÚdÏ úUôNUô] ©sû[Ls. ¿eLs YÚeLôX EeLs ©sû[LÞdÏ EVoYô] ùTtúôoLs. ׬kÕ ùLôsÞeLs. TQdLôWl ©sû[L°u ùTl³Ùm úLôdÏm TXWÕ WjRm. HûZl ©sû[L°u Lpí¬d LhPQúU ùTtúô¬u WjRm. TQjûR Å£ùV±Ùm JÚYu ©u]ôp TjÕl úTo ¨t¡ôoLú[ Guß áfNlTPô¾oLs. T¥l©p ùLh¥dLôWWôn EeLû[ ¨ì©jRôp AúR TjÕ úTo EeLs ©u]ôp NkúRLm úLhÓ YÚYôoLs. TQdLôWl ©sû[Ls ULôXhѪVôp TXûW BÞ¡ôoLs. HûZl ©sû[Ls NWÑY§Vôp TXûW B[hÓúU! CkRj ùR°Ü ©kRôp ùYt± ¨fNVm. WôúUvYWj§p ÅÓ ÅPôLl úTlTo úTôhÓd ùLôi¥ÚkRôu JÚ £ßYu. Cuß úTlTo úTlTWôL AYu TPjûRl úTôhÓl ùTÚûUlTÓjÕ¡Õ. AkR EXLl ×Lr ùTt £ßYu Vôo ùR¬ÙUô? TôWRl ©WRU¬u AÔ ®gOô] BúXôNLo PôdPo AlÕp LXôm. G]úY HrûU ϱjÕ GlúTôÕm ùYhLlTPô¾oLs. AÕ Ï±jÕ AYUô]l TP úYi¥VÕ AWÑm, NêLØúU. YV#p úYûX TôojRT¥úV Ui ùYh¥«p L¬jÕiPôp Gݧ, Gݧl T¥jR JÚYu ©u]ô°p AùU¬dLô®u RûXùVÝjûRúV Uôt± Gݧ]ôu ùR¬ÙUô? AYoRôu B©Waôm #eLu. B©Waôm #eL²u Rô¥ûVl Tt±j ùR¬kRôp úTôRôÕ. AYo Ru]m©dûLûVl Tt±j ùR¬V úYiPôUô? B©Waôm #eL²u RkûR JÚ ùNÚl×j ûRdÏm ùRô¯Xô°. B]ôp RUÕ EûZlTôÛm ØVt£VôÛm AùU¬dL _]ô§T§Vô]ôo #eLu.
 8. 8. Ñ¡.£Ym AYûW AYUô]lTÓjÕm GiQjÕPu AùU¬dLl TôWôÞUuj§p JÚYo úT£]ôo... ""ªvPo #eLu, EeLû[l TX úTo CeúL TôWôh¥l úT£]ôoLs. AÕ Ï±jÕ ¿eLs U¡kÕ®P úYiPôm. EeLs TZûU, YßûU ϱjÕ Sôu ¨û]îhPúYiÓm. EeLs AlTô ûRjÕd ùLôÓjR `þ Cuàm Gu Lô#p CÚd¡Õ. OôTLm CÚdLhÓm'' Guß #eLu RkûR ùNÚl×j ûRlTYo Guß Ïj§d Lôh¥]ôo JÚYo. BlWaôm #eLú]ô TRhPlTPôUp GÝkÕ, ""SiTúW, Gu RkûR UûkÕ TXLôXm B«tß. B]ôp AYo ûRjÕd ùLôÓjR `þ Cuàm EeL°Pm EûZd¡Õ Guôp AYo GqY[Ü úRokR, £kR ùRô¯Xô° GuTÕ ùR¬¡Õ ApXYô? AlT¥ JÚ £kR ùRô¯Xô°«u UL]ôLl ©kRÕ Ï±jÕ Sôu ùTÚûU AûP¡úu. AÕ UhÓUpX. ClúTôÕ Em `þ ¡¯kÕ úTô]ôÛm Gu²Pm ùLôÓeLs. Sôu AûRf N¬ ùNnÕ ûRjÕj RÚúYu. AkRj ùRô¯ûXÙm Sôu SuÏ A±úYu. G]dÏf ùNÚl×j ûRdLÜm ùR¬Ùm. SôPô[Üm ùR¬Ùm. JÚ Ød¡VUô] ®`Vm, CWiÓúU SuôLj ùR¬Ùm'' Guß JÚ úTôÓ úTôhPôo. HrûUúVô YßûUúVô ùYhLj§tϬVÕ ApX. RôrÜ U]lTôuûUûVj çWm Rs°]ôp ùYt± ¨fNVm
 9. 9. Ñ¡.£Ym 3. EeLÞdÏsú[ JÚ ùLôXmTv! AYu JÚ EߧVô] Cû[Ou. ¨ûV Nô§dL úYiÓm Gu¡ ùY± AYàs CÚkRÕ. B]ôp, ÕW§oxPYNUôL AYu AlTô NôRôWQUô] ùSNYô°. JÚ NWôN¬ AlTô®u U]¨ûX«p BûPLû[ ùSnÙm R]Õ ùRô¯#p, Ru ULû]Ùm £dL ûYdL AYo ¾oUô²jRôo. AYàm £d¡d ùLôiPôu. B]ôp AYu ûLLs BûPLû[ ùSNÜ ùNnRúTôÕm U]úUô L]ÜLû[ ùSNÜ ùNnRÕ! GuôYÕ, GlT¥VôYÕ, GûRVôYÕ Nô§dLl úTôYRôLd LtTû]VôL, §ûN ùR¬VôÕ úT£j §¬Ùm ùYtß Cû[O]ôL AYu CpûX. AY]Õ GiQm ùR°YôL CÚkRÕ. ¾odLUô] §hPm RVôWôL CÚkRÕ. LPp UôodLUôL Ck§VôûY AûPV úYiÓm Gu LtTû], LPûX®Pl ùT¬RôL AYu YNm CÚkRÕ. Bm... AY]Õ éª«p CÚkÕ ¡ZdÏj §ûN«p CÚdÏm Ck§VôÜdÏj RûW UôodLm R®W, LPp UôodLm LiÓ©¥dÏm ùY± "LlTp' LlTXôL AY²Pm Ï®k§ÚkRÕ. AkR Cû[OuRôu ¡±vúPôTo ùLôXmTv. EXLm LPÛdÏs Áû]Ùm ØjûRÙm úR¥VúTôÕ ×§V SôhûPúV úRÓm GiQm AkR Cû[OàdÏ CÚkRÕ. ERYjRôu JÚYÚm CpûX! AYú]ô ANW®pûX! TX SôhÓ AWNoLû[ Sô¥ ER® úLhÓm, LlTÛm, LlTp LlTXôL EQÜm, CRW ùTôÚÞm, LlTûXf ùNÛjÕm U²RoLû[Ùm ùLôÓdL GkR AWÑm Õ¦V®pûX. AkRj úRôp®dÏ AY]Õ U]úUô T¦V®pûX. TjÕ YÚPd LôXm ùRôPokÕ úTôWô¥V ©u vùT«u SôhÓ AW£ C^ùTpXôÜdÏd ùLôXmTv ÁÕ Sm©dûL ©kRÕ. êuß LlTpLû[Ùm, TVQj§tÏj úRûYVô] EQÜl ùTôÚhLû[Ùm C^ùTpXô RkÕ ER®]ôs. AÓjR ©Wf£û] BWmTm B«tß. LlTûXf ùNÛjR, LPp TVQm úUtùLôs[j úRokR UôÛªLs úYiÓúU! ùLôXmT^ýdÏ ERY GkRj úRokR UôÛªÙm RVôWôL CpûX. Øu©u ùR¬VôR LPpY¯l
 10. 10. Ñ¡.£Ym TVQj§tÏ E«ûWl TQVm ûYdL JÚYÚm RVôWôL CpûX. AàTYm Es[ UôÛªLs UhÓUpX, §uß ùLôÝjR RiPf úNôßLs áP AYÚPu YWj RVôWôL CpûX. B]ôÛm ùLôXmTv Sm©dûLûV ®P®pûX. £ûd ûL§Lû[... UWQj§u ®°m©p ¨u ÏtYô°Lû[... ùLôsû[dLôWoLû[... AûZjÕlúTôL ®Úm©]ôo... G§oTôojR UWQm... ApXÕ G§oTôWôR TVQm... GuT§p UWQjûR®Pl TVQm TWYô«pûX Guß Ø¥Ü ùNnR GiTjÕ HÝ RiPû]Vô[oLû[ EPu AûZjÕd ùLôiÓ ùLôXmT³u LlTp TV¦jRÕ. RiPû] ùTtYoLû[ AûZjÕlúTôYÕ GjRû] ùLô¥V RiPû]? ùLôXmTv ANW®pûX. LôtûÙm LPûXÙm ¡¯jÕdùLôiÓ AY]Õ L]ÜL°u S]Yô] LlTp LûW«p CÚkÕ UûkRÕ. AÓjR ÏZlTm BWmTUô]Õ. ¡ZdúL CÚdÏm Ck§VôûY AûPVl ×lThP TVQm RYôL úUtúL úSôd¡ ¨LrkÕ®hPÕ. AkRj RYßRôu JÚ ×§V N¬j§WjûRl TûPjRÕ. ÅWoLû[Ùm ¾WoLû[Ùm LPÜs ûL®ÓY§pûX GuTÕ EiûUVô«tß. Sm©dûL Es[YoLs BºoY§dLlThPYoLs GuTÕ ¨ìTQUô«tß. úUtÏ úSôd¡V RYô] TVQmRôu AùU¬dLôûYd LiÓ©¥dLd LôWQm B«tß. HûZ ùSNYô°«u L]Ü ùSNÜ - ¨û]Ü ¨_Uôn AùU¬dLô AYu YNlThPÕ. APPô... ùLôXmTv AùU¬dLôûYd LiÓ©¥jR Uô§¬ C²d LiÓ©¥dL 骫p Gu] CÚd¡Õ? IkÕ LiPeLû[Ùm ARu Es EeÏm GiùQn, ¨XdL¬, ûYWm EhTP Aû]jûRÙm AùU¬dLô®u Nôh¥ûXhÓLs LiÓ©¥jÕ®hP ©Ï SôeLs LiÓ©¥dL C² Gu] CÚd¡Õ? Guß úVô£d¡ÈoL[ô? ùTôßeLs... ùTôßeLs... ùLôXmTû^l úTôX ¿eLs AùU¬dLôûYd LiÓ©¥ÙeLs Guß ùNôpYÕ Gu úSôdLm ApX! EeLÞdÏsú[ JÚ ùLôXmTv CÚd¡ôúW! AYûW ¿eLs LiÓ©¥jÕ®h¼oL[ô?
 11. 11. Ñ¡.£Ym GûRVôYÕ Nô§dL úYiÓm Gu¡ ùY± EeLÞdÏs J°k§ÚdÏm... Uûk§ÚdÏm... AkRd ùLôXmTû^ ¿eLs LiÓ©¥dL úYiPôUô? C²d ùLôXmTv Uô§¬ AùU¬dLôûYd LiÓ©¥dL úYiPôm... ùLôXmTû^d LiÓ©¥ÙeLs... EeLs Yôr®p ùYt± ¨fNVm!
 12. 12. Ñ¡.£Ym 4. çeLôúR Rm© çeLôúR! Áu LiûQj §kÕ ùLôiúP çeÏm Guß T¥júRu. 'BfN¬VUôL CpûXVô?' Guß JÚ SiTo úLhPôo. ""CpûX... BfN¬VúU CpûX... U²RoL°p TX úTÚm ®¯j§ÚdÏmúTôúR çe¡dùLôiÓRôu CÚd¡ôoLs'' Guúu Sôu. CÕRôu EiûU. SmûUf Ñt± Gu] SPd¡Õ? GlT¥ GlT¥ GpXôm Sôm HUôtlTÓ¡úôm? ÑWiPlTÓ¡úôm, ùLôsû[V¥dLlTÓ¡úôm... Gu ®¯l×QoúY TX úTÚdÏ CÚlT§pûX. JqùYôÚ LQØm ®¯lTôL CÚlTYoLú[ Eu]RUô]YoLs. N¬Vô]YoLs. ¿eLs AlT¥Vô? Sm AàU§«pXôUp SmûUf £Xo AjÕÁ± Bd¡WªlTôoLs. SmûUj ReLs YN§dÏl TVuTÓj§d ùLôsYôoLs. ØhPô[ôdÏYôoLs. SôØm LiûQj §kÕùLôiúP CYtûd LiÓ ùLôs[ôUp çe¡ Y¯kRôp Gu] BYÕ? "T£j§Ú... R²j§Ú... ®¯j§Ú' Guôo CWôU#eLo. ClT¥ êußUôL CÚkRôp êu±u ØRùXÝjÕm B] TR® SUdÏ EiÓ GuTôoLs. ®¯j§Ú Gu ùNôpûX "Ej§xP' Gu¡Õ TLYj¸ûR. "GÝ... ®¯' GuTúR CkR AûáY#u AojRm. SUÕ A±VôûULs VôÜm CÚú[. çdLúU. UWQj§u Jj§ûLúV. RôtLô#Lf NôÜLú[! ®¯l× Juú ®¥Vp. ùYt±«u éTô[m. Sôu NUVf ùNôtùTô¯Üm ùNnYRôúXúV TX NôªVôoLs Guû] Yû[jÕl úTôP ®Úm×YôoLs. AYoL[Õ ©WNôW ÀWe¡VôL CÚkÕ AYoLÞdÏ CpXôR ùTÚûULû[ Sôu ØZeLj RVôWô]ôp ReLØm ùYs°Ùm RÚYRôL BûN LôhÓYôoLs. AYoLs UôVô_ôX Uk§W ®jûRLû[j RUÕ £xV úLô¥Ls êXm GlT¥VôYÕ G]dÏ ®Y¬jÕ Guû] UVd¡ Gu YôûV YôPûLdÏ Yôe¡ AYoLs ×Lr Y[odLj §hPm ¾hÓYôoLs. Sôu ÏZm©VÕm CpûX. UVe¡VÕm CpûX.
 13. 13. Ñ¡.£Ym U¦dLQdLôL AYoLs Uj§«p CÚkRT¥ AYoLû[ AÔAÔYôL A[kÕ Tôoj§Úd¡úu. AúR úSWm TX ¿§T§LÞm, ùRô¯X§ToLÞm, AW£VpYô§LÞm NôªVôoL°u NômWôwVj§p HUôkÕ úTôYûRd LiLô¦j§Úd¡úu. GfN¬jÕm CÚd¡úu. JÚ NôªVôo TX úTo TôojÕd ùLôi¥ÚdÏmúTôúR TgNôªÚRj§p CÚkÕ ØÚLu, ®SôVLo ùTômûULû[ GÓlTôo... ùLôÓlTôo Guß ×LrkÕ Rs°]ôoLs. ALu Tôj§Wj§p TZeLû[l úTôhPôo. ùYpXm úNojRôo. úRàm ùSnÙm Ft±]ôo. ùLôjRôL CÚkR JÚ ¡úXô úTÃfNm TZjûRÙm Esú[ úTôhÓl ©ûNkRôo. "CkRô... CkRô' Guß G§¬p CÚd¡ Uô´v§úWh ûL«p ØÚLu £ûXûV GÓjÕd ùLôÓjRôo. Li¦p ¿o Y¥Vd Lu]j§p úTôhPT¥ Uô´v§úWh, "ØÚLô... ØÚLô' Guß Yôe¡d ùLôiPôo. "ØÚLô... ØÚLô' Guß Gu Li¦Ûm ¿o Y¯kRÕ. ùLôjÕd ùLôjRôLf NôªVôo Esú[ úTôhP úTÃfNm TZj§p TjÕ ØÚLu ùTômûULû[ ûYdLXôm. CRtÏ AkRf NôªVôûWúV Uô´v§úWh Esú[ ûYdLXôm. LiûQj §kÕ ùLôiúP L]YôuLs çeÏm çdL úRNm CÕ. C§p SôØm Ee¡®hPôp Gu] BYÕ? LiûQj §... úRôû[ ¨ªojÕ... Euû]f Ñt± Gu] SPd¡Õ Guß GlúTôÕm ®¯lTôL CÚ. URj§u ùTVWôp HUôtß úYûXLs. §ÚhÓj R]UôLd úLô¯ ©¥d¡Yu ÕiûP ®¬jÕd ùLôiÓ Lôj§Úd¡ Uô§¬d Lh£d ùLô¥ûV ®¬jRT¥ Cû[OoLû[ AØdLl TX AW£Vp úLôx¥Ls Lôj§Úd¡u]. £d¡®PôúR Cû[Oú]... ®¯lTôL CÚ. RôeLs EVW EVWl TlTRtÏ CÏLs Cu±j RjR°dÏm £X _ô§j RûXYoLs EeLs RûXLû[d LjR¬jÕ CdûLL[ôdL ùY± ©¥jÕ AûX¡ôoLs. E`ôWôL CÚ Cû[Oú]... ùLôgNm çe¡]ôp Eu RûX LjR¬dLlTÓm! C[mùTiúQ! £²Uôd L]ÜL°p Eu úNûX SÝÜmúTôÕ Eu C[ûUûV ®ûX á± ®tL JÚ áhPm AûX¡Õ. C[mùTiúQ... Ee¡®PôúR! ®¯lTôL CÚ.
 14. 14. Ñ¡.£Ym ùY°SôÓL°p úYûX Gu¡ U¦ UÏPeLû[d Lôh¥, TWmTûWf úNªlûTÙm ùLôsû[V¥jÕ ASôûRl ©fûNdLôWoL[ôn EeLs ûL«p Ko AÛª²Vj RhûPj §¦dÏm AWô_Lm AWeúLl Tôo¡Õ. C[ûUúV... çe¡ Y¯VôúR. ®¯lTôL CÚ! LôûX«p Li ®¯jRôp UhÓm úTôRôÕ. JqùYôÚ ®`Vj§Ûm ®¯lTôL CÚ. AXoh, AúYd, AúYo, AûWv, AXôom Guß Be¡Xj§p AÓdLÓdLôL ®¯lûT EQojÕm ùUô¯f ùNôtLs Es[]. JqùYôÚ ùNôp#u AojRUôLÜm YôrkÕ Tôo. ÏZlTmáP JÚ çdLmRôu. U§, úNômTp, RVdLm CûYáP EdLj§u ®R®RUô] ×û]ùTVoLú[. ÏZlTj§p RjR°jR Ao_ý]û] úSôd¡ TLYj ¸ûR«p LiQu ùNôu] YôojûRLs... "Ej§xP'. AûRúVRôu Sôàm ùNôpÛ¡úu. çeLôúR... Rm©... çeLôúR. ùYt± ¨fNVm!
 15. 15. Ñ¡.£Ym 5. úStûV NWôN¬Ls CuûV NdWYoj§Ls! ¿eLs NWôN¬Vô? NôRôWQUô]YôWô? NôUô²V]ô? ©dÏmúTôúR úTW±úYôÓm ùTÚk§ú]ôÓm ©dL®pûXúV Guß YÚkÕ¡YWô? AlT¥Vô]ôp Sôu ùNôpXlúTôÏm CkR U²Ro EeLs Lh£. EeLs EÜ. EeLû[ Uô§¬! Vôo AYo? Iuv¼u. Vôo AkR EXLm ×LÝm ®gOô] úUûRVô? Bm AYúWRôu! AYo Yôr®p SPkRûRf ùNôp¡úu. LY]UôLd úLÞeLs. ù_oUô²VWôLl ©kRYo ®gOô] úUûR Iuv¼u. Sô´L[ôp SôÓ LPjRlThPYo. AùU¬dLô®p AûPdLXm ×ÏkRYo. AùU¬dLô®p ©¬uvPu SL¬p Es[ BWônf£ NôûX AYÚdLôL JÕdLlThPÕ. ØRu ØûVôL AkR BWônf£ NôûXdÏ AYûW AûZjÕf ùNuß Ñt±dLôh¥ AYÚdÏj §Úl§Rô]ô? HÕm YN§d ÏûÜLs Es[]Yô Guß AùU¬dL ®gOô²Ls ®Nô¬jR]o. RVe¡j RVe¡ ùUÕYô] ÏW#p Iuv¼u ùNôu]ôo. ""CeÏ GpXôm YN§VôLúY CÚd¡Õ. JúW JÚ Ïû'' Guß CÝjRôo. ""Gu] Guß ùNôpÛeLs. EPú] N¬ ùNnVlTÓm'' Gu]o AùU¬dL ®gOô²Ls. Aû KWj§p CÚkR ÏlûTd áûPûVf Ñh¥dLôh¥, ""CÕ ùWômTÜm £±VRôL CÚd¡úR. ùLôgNm ùT¬V ÏlûTdáûP CÚkRôp SpXÕ'' Guôo.
 16. 16. Ñ¡.£Ym §ûLjÕl úTôn ""ùT¬V ÏlûTdáûPVô? GRtÏ?'' GuôoLs. Iuv¼u ùNôu]ôo, ""Sôu Gu] úURô®Vô, GpXô BWônf£Lû[Ùm ØR#úXúV N¬VôLf ùNnV, Rl×j RlTôLf ùNnúYu. Gݧ Gݧl TôojRôp GpXôm Rl×j RlTôL CÚdÏm. EPú] ¡¯jÕ G±kÕ ®hÓ ÁiÓm ÁiÓm GÝÕúYu. CkR ØhPôÞdÏ JÚ ®`VjûRf N¬VôLf ùNnV ¨ûV NkRolTm úYiÓm. RYßLû[l ×ûRdLd ùLôgNm ùT¬V ÏlûTd áûPÙm úYiÓm'' Guôo. AYúW AlT¥ Guôp... ùLôgNm ¨ªokÕ EhLôÚeLs. NôRôWQeL°p CÚkÕRôu ANôRôWQeLs úRôuß¡ôoLs. Sôm NôRôWQm Guß NRô WQUô¡ ®Pô¾oLs. Sôm ù_«dLl ©YkRYoLs. £u]f £u]j úRôp®Ls. £u]f £u]f NßdLpLs... Årf£Ls JÚ ùT¬V ®`VúU ApX. GûR CZkRôÛm Sm©dûLûV CZdLô¾oLs. JÚ ùTôuàXLm SUdLôLd Lôj§Úd¡Õ. AÕ JÚ SôÛ YVÕd ÏZkûR. BûN BûNVôn AkRd ÏZkûRûV AXeLôWm ùNnÕl Ts°dáPm Aàl©]ôs ARu AmUô. AkRd ÏZkûRdÏd ùLôgNm LôÕ UkRm. "Pôª' GuTÕ ARu ùNpXl ùTVo. U]m ¨ûVd L]ÜLÞPu AkRd ÏZkûRûVl Ts°dÏ Aàl©V RôVôÚdÏ ùSgÑ ¨ûV úNôLeLû[l T¬N°jRôo JÚ B£¬ûV. êuß UôReLs Ts°dáPm ùNuß YkR AkRd ÏZkûR«u NhûPl ûT«p JÚ Lô¡RjûRj §¦jÕ Aàl©«ÚkRôo B£¬ûV. ""T¥lTRtÏ CXôVdLt ØhPôs EeLs Pôª. CYû] C²úUp Ts°dÏ Aàl©j ùRôkRWÜ ùNnV úYiPôm'' Guß A§p Gݧ«ÚkRÕ. ÏZkûRûV Yô¬ AûQjÕd ùLôiÓ AkRj Rôn ùNôu]ôs, ""Gu ULu A±Yô°. AYu Jußm ØhPôs ApX. AYû] Sôú] T¥dL ûYlúTu. A±Yô° BdÏúYu'' Guß BúYNUôL A±®jRôs. ""T¥dL XôVd¡pûX'' Guß Øj§ûW ÏjRlThP AkRl ûTVû]l Tt± AYu LiÓ©¥l×Ls Tt± CuûdÏdáPl ©sû[Ls T¥jÕd
 17. 17. Ñ¡.£Ym ùLôiúP CÚd¡ôoLs. AkR ØhPôs PôªRôu TpûT LiÓ©¥jR RôUv BpYô G¥Nu. Ts°dáPm úTôLôR ûTVû]l Tt±l Ts°dáPm Ts°dáPUôL Cuß TôPm SPd¡Õ. úTôÕUô? úStûV NWôN¬Lú[. CuûV NdWYoj§Ls! Cuù]ôÚ Ød¡VUô] ®`Vm. AúR G¥Nu TjRô«Wm RPûY úRôtßl úTô] ©u]oRôu ùY¥dLôR TpûTd LiÓ©¥jRôo GuTÕ EeLÞdÏj ùR¬ÙUô? úRôp® JÚ ùT¬V ®`VúU ApX SiToLú[. AkR G¥NàûPV AßTj§ HZôYÕ YV§p AYÚdÏ úSokR ®TjÕ RôeLdá¥VúR ApX. TôÓThÓ AYo EÚYôd¡V TX XhNm ùTßUô] AYWÕ BnÜdáPm, ùRô¯tNôûX Tt± G¬kRÕ. Cu`þWuv ùRôûLúVô A§Lm YWôÕ. Tt± G¬Ùm ùRô¯táPjûRl TôojÕ G¥Nu ùNôu]ôo. ""SpXÕ. Gu RYßLs VôÜm G¬kÕ úTô«]. Gu ©ûZLs VôÜm LÚ¡ ®hP]. SpXÕ. CkR A¯®Ûm JÚ SuûU CÚd¡Õ. LPÜÞdÏ Su±. C² JÚ ×§V ùRôPdLm EiÓ.'' Guôo. CkRj ¾ ®TjÕ SPkR êuôYÕ YôWj§p AYo "úTôú]ô¡Wôl' GuTRû]d LiP±kRôo. CûVu× AYoLs ×jRLj§p Sôu T¥jR JÚ ùNn§. JÚ ù_u Õ®«u Ï¥ûN Tt± G¬kRÕ. ùSÚl× Ru TX SôdÏLû[f ÑZt±f ÑZt±j Ru T£ B±VÕ. TXo AÝR]o. BßRp ùNôp#]o. G¬kÕ Ø¥kR NômTÛdÏs ¨uß ùLôiÓ LmÀWUôL Yô]jûRl TôojRT¥ Õ® ùNôu]ôo, ""Baô ¨X®u J°ûV RÓjÕ UûjR áûW G¬kÕ®hPÕ'' Guß ùLôiPô¥]ôo.
 18. 18. Ñ¡.£Ym GlúTôÕm Sm©dûLúVôÓ CÚeLs.
 19. 19. Ñ¡.£Ym 6. LôXjûRd ùLôiPôÓeLs! LWih Lm©L°p LôdLônLs EhLôok§Úd¡úR... AûRd LY²jRÕ EiPô? AiPe LôdLônLÞm Bo¥]¬ LôdLônLÞm êdûL êdûLd Lm©«p úRnjÕdùLôiÓ ùRÚ®p ¡Pd¡ ÏlûT úUhûP ùY±jÕd ùLôiÓ, Gf£p ®`VeLû[ G§oTôojÕ He¡VT¥d "LWô×Wô' Guß Lj§dùLôiÓ LôXm L¯dÏúU... LY²jRÕiPô? CkRd LôdLônLÞdÏl úTôh¥VôL - LôúXw LhPPj§u LômTÜiÓL°u Ïh¥f ÑYoL°p LôûX, LôûX ®¬jÕdùLôiÓ EhLôok§Úd¡ Lpí¬d Lôû[Lû[Ùm LY²jRÕ EiPô? G]dùLu]úUô LôdûLLs ùLüWYUô]ûY Guú úRôuß¡Õ. Gf£p CûXLû[ G§oTôojÕ LWih LmTeL°p Lôj§ÚlTÕ AYt±u YôrdûLl ©Wf£û]. B]ôp Ïh¥f ÑYoL°p "Ïh¥'LÞdLôLd Ï¥«Úd¡ Lpí¬d Lôû[Lú[ô Sôh¥u ©Wf£û]. ClT¥ úSWjûRl TôZôdL, ùYh¥Vôn ÅQ¥dL G§oLôX Ck§VôYôp GlT¥ Ø¥¡Õ! ºW¯Üf £t©L[ô] £²UôdLôWoLs úYß, LôúXw UôQYoL°u CkR LôXd ùLôûXLû[d LXoLXWôn Y[od¡ôoLs. ¡[ôû^d Lh A¥lTÕm, ¡[ô£dLô] C[ûN ûNh A¥lTÕm HúRô ÅW¾Wf ùNVpúTôp ®Y¬dLlTÓYÕ úYRû] RÚ¡ ®`Vm. LXo TôolTÕ, LXLXlTôn CÚlTÕ ùT¬V TôYm ApX! B]ôp AÕ ØÝúSW úYûXVôn CÚlTÕ ¨VôVm ApX. _ô#Vôn CÚdLXôm... AÕúY ú_ô#Vôn CÚdLXôUô? LôRp YNlTPXôm... ÏtªpûX. GlúTôÕm LôUYNUôLd Lô¬Vm ùNnYRô? úLhL Ø¥VôR BTôN YN]eLs, úNhûPLs, £pª`eLs... CûY ùTÚûUdϬVûYRô]ô? úSWjûR ª§dLXôUô? LôXjûRd ùLôpXXôUô? ¨LrLôX ¨oYôLúU G§oLôX ùYt± WL£Vm. LôXjûRd ùLôiPôÓ¡YûWúV LôXm ùLôiPôÓ¡Õ. UtûúVôûWd LôXm ùLôiÓ úTô¡Õ. "LÝûR ùLhPôp Ïh¥f ÑYo' Gu TZùUô¯ûV ¨ì©dLd Lpí¬d LômTÜiÓLû[d LôYp LôdÏm úYûXûV ®PXôm. A±Üs[ U²R]ôL èXLj§p úSWm úTôdLXôm. T¥l× EVÚm. AlÕp
 20. 20. Ñ¡.£Ym LXôUôLXôm. AÔ ®gOô² BLXôm. B«Wm B«Wm NôRû]Ls ׬VXôm. ®ÚlTªpûXVô? ®û[VôPl úTôLXôm. ®i Guß CÚdLXôm. ®ß®ßlTôL ®VojÕ Y¥VXôm. ùPiÓpLo BLXôm. ©.¥. E`ô BLXôm. ReLØm ùYs°Ùm Rh¥l T±dLXôm. ùPiÓpLWô¡ évh ®[mTWeL°p é¬lTônf £¬dLXôm. BÓL[ônj §¬VôUp BÓL[j§p §¬YRu êXm A¡X EXLl ×Lr ùTXôm. Tô§ úSWm Lpí¬, Á§ úSWm £u] úYûX Guß SUÕ T¥l×dÏ SôúU NmTô§dLXôm. TiûQ úYûX TôojRT¥úV T¥l× úYûXÙm TôojR B©Waôm #eLu BLXôm. ùNeLpThÓ UÚjÕYd Lpí¬«p T«u UôQYo PôdPo ÏUôWúYÛ GuTYo T¥dLl TQm LhPl ùTtúôûW G§oTôodL®pûX. LWôjúR Ltßd ùLôÓjÕd LôÑ NmTô§jRôo. Lpí¬l T¥lûTd LôXj§p Ø¥jRôo. "Rm' A¥lTûRj R®ojÕ®hÓ "´m'ØdÏl úTôLXôm... _m Guß BLXôm. ¨_Uô] BúWôd¡VjÕPu ¨_Uô] ÍúWôYôn ¨_ YôrÜ YôZXôm. L®ûR GÝRXôm. LhÓûW GÝRXôm. LtTû] CÚkRôp ®tTû] ùNnÕ LôÑ úNodLXôm. ùRôûXdLôh£ ¨Lrf£j ùRôÏlTô[o BLXôm. Yôù]ô# êXm YXm YkÕ TôodLXôm. LôXjûRd ùLôûX ùNnYÕ LÓûUVô] TôYm ApXYô? JÚ YÚPj§u AÚûU VôÚdÏj ùR¬Ùm? @ùT«p B] UôQYàdÏj ùR¬Ùm. Ruú]ôÓ T¥jRYoLs AÓjR YÏl©p A¦YÏdÏmúTôÕ AYUô]m A¦ YÏdÏm! Gu] ùNnVl úTô¡ÈoLs? JÚ UôNj§u AÚûU VôÚdÏj ùR¬Ùm? Ïûl ©WNYj§p ©sû[ ùTt ÏQY§dÏj ùR¬Ùm. JÚ UôNm ÏûYônl ùTt ©sû[ ©ûZlTúR ÕoXTm. TôÕLôlTúRô TQf ùNXÜ. úRßm YûW TûRTûRl×. JÚ YôWj§u AÚûU VôÚdÏj ùR¬Ùm? YôWl Tj§¬ûL B£¬VÚdÏj ùR¬Ùm.
 21. 21. Ñ¡.£Ym JÚ Sô°u AÚûU VôÚdÏj ùR¬Ùm? JÚ Sôs Øu]RôLl TR®«p úNokÕ TR® EVoÜ ùTtYû]l TôojR TR® EVoÜ ùTôRYàdÏj ùR¬Ùm. JÚ U¦«u AÚûU VôÚdÏj ùR¬Ùm? T¬hûN GÝÕm UôQYàdÏj ùR¬Ùm. UÚjÕYUû]«p AßûYf £¡fûN ùNnÙm UÚjÕYÚdÏj ùR¬Ùm. JÚ ¨ªPj§u AÚûU VôÚdÏj ùR¬Ùm? W«ûXd úLôhûP®hPYû]d úLhPôp ùR¬Ùm. JÚ ®Sô¥«u AÚûU VôÚdÏj ùR¬Ùm? ®Tj§p CkÕúTô]YàdúL ®YWUônj ùR¬Ùm. JÚ ûUdúWô ùNLi¥u AÚûU J#m©d¡p KÓm KhPdLôWàdÏj ùR¬Ùm. LôXj§u AÚûU E]dÏj ùR¬ÙUô SiTú]? ùR¬kRôp ùYt± ¨fNVm.
 22. 22. Ñ¡.£Ym 7. §]l Tj§¬ûLLs T¥dÏm ùTiLs GjRû] úTo? B«WdLQdLô] UdLs Øu²ûX«p JÚ YZdLôÓ Uum SPkÕ ùLôi¥ÚkRÕ. G]dÏ ¿§T§ ùTôßl×. "ÏÓmT Yôr®u ùYt±ûVj ¾oUô²lTYo BiL[ô? ùTiL[ô?' GuTÕ RûXl×. ùTiLû[j Rôd¡l úT£V úTfNô[o JÚ ùY¥ÏiûP Å£]ôo. GlT¥? ""ùTiLÞdÏl ùTôÕ A±Ü ¡ûPVôÕ'' Guôo. A§of£ÙPu, ""Gu]?'' Guúu. úTfNô[o ¨Rô]UôL, ""ùTôÕ A±Ü Gu] ùTôÕ A±Ü...? ùTôÕYô A±úY ¡ûPVôÕ?'' Guß Ïtm Nôh¥l úT£]ôo. NûT £¬jRÕ. Gu]ôp £¬dL Ø¥V®pûX. úLôTm YkRÕ. ""LY]UôLl úTÑeLs'' Guß GfN¬júRu. B]ôp AYo á±V LôWQeLs Guû] AûNdLj ùRôPe¡]. ""YôWl Tj§¬ûL, UôRl Tj§¬ûL T¥d¡ ùTiLs A§Lm. B]ôp §]lTj§¬ûL T¥d¡ ùTiLs GjRû] úTo..? SôhÓ SPl× Tt± GjRû] ùTiLs AdLû LôhÓ¡ôoLs?'' Guß úLhPôo. ªLÜm úVô£dL úYi¥V ®`Vm. ""AûR®P ùRôûXdLôh£l ùTh¥«p £²Uô TôodÏmúTôÕ ÏÓmTúU Tôod¡Õ. B]ôp ùNn§Ls ùRôPe¡VÕm ùTiLs AÓlT¥dÏs TônkÕ EQûYj RVôo ùNnYÕ Hu? ùNn§ úSWm YkRÕm £²Uô®p CûPúYû[ Uô§¬ AûRf NôlTôhÓdÏl TVuTÓjR TX ùTiLs ®Úm×YÕ EiûURôú]! CÕ N¬Rô]ô? ùNn§ úSWm Gu] £²Uô CûPúYû[Vô? ClT¥ CÚkRôp SôÓ EÚlTÓUô?'' Guôo. úVô£dL BWm©júRu. T¥jR ùTiLs, AÛYXLm úTô¡YoLs CkRd ÏtfNôhÓdÏ ®§®XdÏ Guß Sm©ú]u. B]ôp Gu Sm©dûLûV EÛd¡®hPÕ JÚ @úTôu Lôp. "ùTô§ûL'«p ùNn§ TôojÕd ùLôi¥ÚkúRu. SmT Ø¥V®pûXVô? "Nu'²Ûm "ù_Vô'®Ûm ¨ëû^ ®P "®ëv' A§Lm. G]úY "ùTô§ûL'«p ùNn§ TôolTÕ YZdLm. ú`ôT]ô W® ùNn§ Yô£jRôo. AYo Gu ÏÓmT SiTÚmáP. AlúTôÕ Gu ùRôûXúT£ AX±VÕ. §p#«p
 23. 23. Ñ¡.£Ym CÚkÕ Gv.¥.¥. Lôp. Gu]úYô HúRô Guß TWTWlTôLl úTN BWm©júRu. G§o Øû]«p Gu SiT¬u Uû]®, ""ú`ôT]ô W® EeLs SiToRôú]..?'' Guôo. ""Bm... GRtLôLd úLh¡ÈoLs?'' Guúu. ""YZdLUôLd LÝjûRl úTôoj§d ùLôiÓ ùNn§ Yô£lTôo. Cuß AlT¥l úTôojR®pûX. AYo LÝj§p úTôh¥ÚdÏm JÚ U¦ UôûXûVl Tôoj¾oL[ô? AÕ úSfÑWp vúPô]ô... ApXÕ ùNVtûLVô? GeúL ¡ûPdÏm? Gu] ®ûX Guß ®Nô¬fÑf ùNôpX Ø¥ÙUô?'' Guôo. ùNn§ûV®P ùNn§ Yô£lTYûW Yô£dÏm AmU¦ Gm.H., ©ùaf.¥., úTôÕUô? Sôu A§okÕ úTôú]u. ùTi ®ÓRûX, ùTi Øuú]tm ϱjR ØVt£dÏ CjRûLV ÏQSXuLs SpXÕRô]ô Guß ClúTôÕ úVô£d¡úu. YôrdûLûV YiQlTÓjÕYÕ ùTiûU. ARtÏ AZÏQof£ CÚlTÕ AY£Vm. AZÏl ùTôÚsLs, AXeLôWl ùTôÚsLs ÁRô] ùTiL°u DÓTôhûP Sôu CqY[Ü Sô[ôL G§olTÕ CpûX. B]ôp ClúTôÕ Gu LÚjÕ UßT¬ºXû]dϬVÕ Guú LÚÕ¡úu. ùTiL°u AZÏQof£dLô] ®ûX Cuß ªL ªL A§Lm. LôXd ùLôûXúVô AûR®P A§Lm. GlT¥? SLeLû[ YiQlTÓj§, TûZV YiQeLû[ ¿d¡l ×ÕYiQm éN ùS«p Tô#x, ¬êYo; ERÓLû[ E«olúTt ERhÓf NôVm (#lv¥d), Lu]eL°p LYof£ áhP ìw, Li¦ûULû[l ùT¬ÕTÓj§ AZûLd áhP UvLôWô, AZLônd LôhP I ûX]o, LÝjûR, ØLjûRd LÝ®d LôhP ¡ù[u£e ªpd, Uôvd lÇf, úRô#u CVtûL UQjûR YôNû]«p ×ûRdL Tô¥ vlúW Utßm ùNuh YûLLs, ùLôiûP ùRôPe¡ ùLiûPdLôp YûW "Uôh£e' TôojÕ AXeL¬dLj úRûYVô] ®R®RUô] ETLWQeLs (d°l, ¬lTu, Tôuh, ®R®RUô] ùNÚl×Ls). ùTôÚhùNXÜm úSWf ùNXÜm CqY[Ü úRûYVô? úVô£ÙeLs. A±YôokR ®`VeL°p A§L LY]m ùNÛjÕeLs. ARtLôL UmRô
 24. 24. Ñ¡.£Ym Tô]o´VôLÜm, UôVôY§VôLÜm Uôf ùNôpX®pûX. ùLôgNm £dL]m... úRûY CdLQm. GpXô SôÓL°Ûm CkR ®Vô§ CÚd¡Õ. ERôWQm ùNôp¡úu. AùU¬dLô®p TX ®gOô²Ls TeúLt ®ÚkÕ Ju±àdÏ EXLl ×Lr ùTt ®gOô² Iuv¼u úTô«ÚkRôo. AYo Uû]® AYÚPu úTôL úYi¥VYo. úTôL Ø¥V®pûX. LûP£ úSWj§p EPm× N¬«pûX. ®ÚkÕ Ø¥kÕ ÅhÓdÏj §Úm©V Iuv¼²Pm AYo Uû]® úLhPôo... ""®ÚkÕ GlT¥ SPkRÕ?'' ""SuôL CÚkRÕ'' Guß ÑÚdLUôLd á±®hÓ AeÏ Rôm Nk§jR ®gOô²Ls Tt±Ùm AYoLÞPu ®Yô§jR A±ÜéoYUô] ®`VeLs Tt±Ùm BYÛPu Iuv¼u ùNôpXj ùRôPe¡]ôo. AYo Uû]®dÏl ©¥dL®pûX. ØLj§p GsÞm ùLôsÞm ùY¥dL, ""Sôu CkR AßûYûVd úLhL®pûX. AeÏ ®ÚkÕdÏ Yk§ÚkR ùTiLs GkR GkR Uô§¬ LÜu A¦k§ÚkRôoLs... LY²j¾oL[ô?' Guß º±]ôo. Iuv¼u ùTôßûUVôL, ""CúRô Tôo... ®ÚkÕ úUû_dÏ úUúX ùTiL°u ØLm UhÓmRôu ùR¬kRÕ. AR]ôp AYoLs A¦kÕ YkR BûP GlT¥lThP BûP G]dÏj ùR¬VôÕ. E]Õ ®ÚlTjûR ¨ûúYt úYiÓùUuôp Sôu úUû_«u ¸úZ ϲkÕ Tôoj§ÚdL úYiÓm. AÕ AqY[Ü LÜWYUôL CÚdLôÕ'' Guôo. ùTi ©sû[LÞdÏ Juß ùNôp¡úu. ¿eLs £X ®`VeLÞdÏ A¥ûUL[ôL CÚdÏm YûW BiLs EeLû[ A¥ûUL[ôL ûYj§ÚlTôoLs. AkR A¥ûUjR]j§#ÚkÕ ¿eLs ùY°YkÕ®hPôp BiL[ôp EeLû[ A¥ûUlTÓjRúY Ø¥VôÕ. Gu ùTiUdLú[... Gu AdLûûVl ׬kÕ ùLôsÞeLs. ׬kÕ ùLôiPôp ùYt± ¨fNVm!
 25. 25. Ñ¡.£Ym 8. AkR A§NVd ¡ZYo! Lh£L°Ûm N¬... LmùT²L°Ûm N¬... RûXûUdÏ úYi¥VYWôLf £Xo ®[eÏYôoLs. RûXûU«u Sm©dûLdÏ E¬VYWôLf ùNpYôdÏ Es[YWôL YXm YÚYôoLs. CjRû]dÏm º²Vô¬h¥T¥l TôojRôp ªLl ©uRe¡VYWôL CÚlTôo. B]ôp AYo ùNpYôdÏ ùLô¥Lh¥l TdÏm. CÕ GlT¥ SPd¡Õ? CûRf £Xo ùLôfûNVôLd ""LôdLôn ©¥jÕ ØuàdÏ YÚ¡ôu'' Gu¡ôoLs. B]ôp ÖhTUôL, ØuàdÏ YÚm CWL£VjûRd LY²dL Ußd¡ôoLs. ¿eLs Ød¡VUô] STWôL ®[eL ¨ûV Y¯Ls CÚd¡u]. AûRl Tt±d ùLôgNm ùNôp¡úu. §ÚUQ ÅÓL°p, AÛYXLeL°p, ®ZôdL°p £XûWf Ñt±d áhPm GlúTôÕm CÚdÏm. AYo CÚdÏm CPm LXLXlTôL CÚdÏm. ÏÀo ÏÀo Guß £¬lTûXLs AYûWf Ñt± GÝm. GkR CPj§Ûm Ød¡VjÕYm ùTtß®ÓYôo. LôWQm, NôUoj§VUôL, SûLfÑûYVôL AYo úTÑYúR. G]úY SpX SûLfÑûYLû[f NkRolTj§túLtTl TVuTÓjÕ¡YoLû[ GpúXôÚm úS£lTôoLs. JÚ Ød¡VUô] U²RWôLd LÚÕYôoLs. B]ôp SûLfÑûY RWm EûPVRôL, ×§Õ ×§RôL, ¨û]jÕ ¨û]jÕf £¬dLd á¥VRôL CÚdL úYiÓm. TXo Uj§«p ùNôpXj RLôR BTôNj ÕÔdÏLû[, CPj§tÏl ùTôÚkRôR SûLfÑûYLû[f ùNôu]ôp CÚd¡ U¬VôûRÙm úTôn®Óm. Cuàm ùLôgNm A§L Ød¡VjÕYm ùTßm Y¯ Gu]? SûLfÑûYLû[d LPkÕ A§Lj RLYpLû[j ùR¬kÕûYj§ÚdÏm JÚYo Cuàm Ød¡VjÕYm ùTßYôo. W«p úSWm, ®Uô] úSWm, ùTôÚsL°u ®ûX, GÕ GeúL ÑXTUôLd ¡ûPdÏm Gu RLYp, ÖhTUô] TX ®YWeLû[ A±kÕ ûYj§ÚkRôp EeLs úUX§Lô¬L[ôp ¿eLs ªLÜm ®ÚmTlTÓÅoLs.
 26. 26. Ñ¡.£Ym ¨ûV ®YWeLû[d ûL YNm ûYj§ÚdÏm STo RûXûUVôp A§Lm úRPlTÓYôo. RûXûU AYûW A§Lm Nôok§ÚdL ®Úm×m. קRôLl ùTôßlúTtÏm ãh¥ûLVô] LùXdPoLs AÛYXLj§úXúV ®YWUô] ¡[ôodûLd LiÓ©¥jÕj Rm AÚ¡úXúV ûYj§ÚlTôoLs. ùNuû]l TpLûXd LZLj§p ®NôWûQl Tϧ«p ªL ¿iP LôXm JÚ ùT¬VYo T¦ ׬kRôo. AYûW ªL ¿iP LôXm T¦ ¿h¥l×d ùLôÓjÕ ûYj§ÚkR]o. JúW LôWQm... AYo TpLûXd LZLm, T¬hûN, ÕûLs GÕ Tt±V úLs®dÏm ®Wp Ö²«p ®ûP ûYj§ÚlTôo. Õp#VUôL, úLôTm, TRtm Cu± EPàdÏPu ®ûPV°jR AkR A§NVd ¡ZYûW Gu]ôp UdLúY Ø¥VôÕ. A§L ®YWeLs A±kR U²Ro Ru Ød¡VjÕYjûR JÚ úTôÕm CZdL Ø¥VôÕ. ¨WkRW Ød¡VjÕYm ùTßYRtLô] Eu]R UôUk§WjûR ClúTôÕ ùNôpÛ¡úu - Involvement makes you important. DÓTôÓ BZUôL BZUôL úUmTôÓ ¨fNVm. CRû] EQokRYoLs úRôtT§pûX. JÚ §ÚUQ Åh¥tÏ B«Wm úTo YkÕ úTô]ôÛm, AdLûÙPu TX ®`VeL°p DÓTÓ¡Yo UdLlTP Ø¥VôRYWôL Uô±®Ó¡ôo. §ÚUQj§u JqùYôÚ NPe¡Ûm, JqùYôÚ LhPj§Ûm, JqùYôÚ CPj§Ûm AkR STo úRPlTÓ¡ôo. AYûW ûUVlTÓj§ AeÏ ¨Lrf£Ls SûPùTj ùRôPeÏm. Lh£«p LûP£«p úNokR JÚYo A[Ü LPkR DÓTôÓ LôhÓmúTôÕ AYo Ød¡VjÕYm ùTtß Øuú]ß¡ôo. RûXYÚdÏ CWiPôm CPj§p CÚdÏm £Xo, RûXY¬u UûÜdÏl ©uàm CWiPôm CPj§p CÚdL úS¬Óm. B]ôp LûP£«p YkRYo ØRp CPjûRl ùTtß®ÓYôo. CWiPôm CPjRôo ×Xm×Yôo. "SôuRôu º²Vo' GuTôo. Gu] TVu? AYÚdÏ GlúTôÕm CWiPôm CPúU ¡ûPdÏm. Lh£«u ÁÕ AYWÕ DÓTôÓ CWiPôm ThNm. G]úY Lh£dÏm AYo CWiPôm ThNm.
 27. 27. Ñ¡.£Ym Lpí¬«p úYûXdÏf úNÚm JÚYo, R]Õ Õû«u úYûXLû[ UhÓm A[kÕ ùNnRôp Uôú]wùUih AYÚdÏf NmT[m ùLôÓdÏm. U¬VôûR ùLôÓdLôÕ. R]Õ T¦, R]Õ Õû«p ©WÕ T¦, UôQYoLs ©Wf£û], Lpí¬ ®ZôdLs, Ahª`u, LhPP SuùLôûP ClT¥ GpXô úYûXûVÙm R]Õ úYûXVôL CÝjÕl úTôhÓdùLôiÓ ùNn¡Yo Uôú]wùUi¥u Sm©dûLdϬVYo B¡ôo. ¨VªdLlTPôR ØRpYWôL Ød¡VjÕYm ùTß¡ôo. GkR ®`Vj§Ûm DÓTôÓm úUmTôÓm ûLúLôojÕ ¨t¡u]. Ød¡VÕYØm ØR#PØm ØÝ êfÑPu DÓThPYÚdLô] E¬ûUf ùNôjÕ. ׬kÕ ùLôiPôp ùYt± ¨fNVm.
 28. 28. Ñ¡.£Ym 9. ©uTtôúR; Øuú]ß! ×jRLeLs T¥lTRôp UhÓm JÚYo A±Yô° B¡®P Ø¥ÙUô? Ø¥VôÕ. Ø¥VúY Ø¥VôÕ. A±Ü GuTÕ ×jRLj§#ÚkÕ JÚYÚdÏ YÚYRô? ¡ûPVôÕ. ¡ûPVúY ¡ûPVôÕ. ×jRLeLs T¥lTÕ GuTÕ UQtúL¦ûVj úRôiÓ¡ Uô§¬. A±Ü ©lTÕ GuTÕ UQp úL¦«p Ri½o Fß¡ Uô§¬. UiûQj úRôiÓYRôp UhÓúU Ri½o YkÕ®PôÕ. Ui¦u UôoTLj§p ¿ìtß CÚkRôp UhÓúU ¿o ÑWdL Ø¥Ùm. AR]ôpRôu ¨ûV ×jRLeLs T¥jÕm, U]lTôPm ùNnÕm TXo A±Yô°L[ôL BLôUúXúV ùNjÕl úTô¡ôoLs. AYoLs ÑVUôLf £k§lTúR CpûX. úRôiÓYRôp UhÓúU Ri½o YkÕ®ÓUô? TôûXY]eL°Ûm Tôû ¨XeL°Ûm TX èß A¥ úRôi¥Ùm Ri½o YÚYúR CpûX. Hu? B]ôp BteLûW«Ûm LPtLûW«Ûm IkR¥«úXúV Ri½o YÚ¡Õ. Hu? TXèß RPûY TX èß ×jRLeLs T¥jÕm £Xo A±Yô° BYúR CpûX! JÚ ×jRLjûR JÚ RPûY T¥jRôÛm £Xo ARu A¥BZjûR EQÚ¡ôoLs. GkRl ×jRLjûRd ûL«p GÓjRôÛm CkR EQoúYôÓ GÓeLs. ùYt± ¨fNVm. §ÚdÏs T¥d¡úTôÕ CkR EiûUûV Sôu EQokÕ ùLôiúPu. "ùRôhPû]j çßm UQtúL¦ UôkRodÏd Ltû]j çßm A±Ü' GuTÕ Rªr Uû. "A±Ü ×jRLj§#ÚkÕ YÚY§pûX. AÕ LtTYu U]jRLj§p CÚkÕ YÚ¡Õ' Guß EQW úYiÓm. "Rôn ùNôpûXj RhPôúR' Guß ×jRLj§p Es[Õ. YWRh£ûQ úLhLf ùNôp¡ôs Rôn. Rôn ùNôpûXd úLh¡Yu êPu. Ußd¡ ULuRôu A±Yô°. "UÚULû[ U§dLôúR... UiùQiùQûV Ftß' Gu¡ôs Rôn! RônûUúV Au×... AuúT RônûU. AuúT Cu± JÚ ùTiûQ A¯dL ¨û]dÏm Rôn, RôúV CpûX Guß A±YÕ ÖhTUô] A±Ü.
 29. 29. Ñ¡.£Ym "Lh¥]Ys Li LXeLôUp ÏÓmTm SPjR úYiÓm' GuTÕ CpX RoUm. "CkR ¨ªPm Eu AmUôûY ùY°«p Aàl×' Guß Uû]® AÝÕ BolT¬dÏmúTôÕ, Li½ûWd LôXôp Gtßm LmÀWúU CpX RoUm. ùTtYû[ YQe¡ Åh¥p ûYj§ÚlTÕ ÖhTUô] CpX RoUm. CûY ×jRLm T¥lTRôp YÚY§pûX. ÑVUôLf £k§lTRôp UhÓúU YÚ¡Õ. "Øuú]ôûW U§dL úYiÓm. êjúRôo ùNôp úTQ úYiÓm' GuTÕ AY£Vm. "ÏÚ YôojûRdÏ Uß YôojûR CpûX' GuTÕ ULôYôdVm. B]ôp ÏÚ RYôLf ùNôu]ôp U¬VôûRúVôÓ UßdLd áPôRô? UßlTÕ ALeLôWUô? UßlTúR UôàPl T¬QôUm. CWôUôà_o RUÕ ÏÚ RYôLf ùNôu]úTôÕ EߧVôL UßjRYo ùR¬ÙUô? N¬Vô] Juû AYU§lTÕ RYß. RYô] Juû AàU§lTúRô ªLªLj RYß. CWôUàûPV ÏXÏÚ Y£hPo. RkûR BûQûV Htßd LôÓ úTôÏm CWôUû]j RÓd¡ôo. "Sôu Eu ÏÚ... Á±l úTôL úYiPôm' Gu¡ôo. "ÏÚúY... Nj§Vm GpXô RÚUeLû[Ùm®P úUXô]Õ Guß úTô§jRYo ¿o. ClúTôÕ ¿o Gu RkûRdÏd ùLôÓjR Nj§VjûR Áf ùNôp¡Èo. Sôu EmûU U§d¡úu. B]ôp ¿o EQoj§V RÚUjûR EmûU®P úUXôL U§d¡úu' Guß Y£hPo YôojûRûV Áß¡ôu CWôUu. Baô... "CWôUu ÏÚûY AYU§d¡ôu' Guß ÏØ Ø¥ÙUô? ÏÚûY®P úUXôLj RÚUjûR U§d¡ôu Guß ùLôiPôP úYiÓm. ùT¬úVôûW AYU§lTÕ AúVôd¡VjR]m. ARtLôLl ùT¬úVôo ùNôp¡ GpXôúU N¬... N¬ GuTÕ ANhÓjR]m. AúVôd¡V]ôL CÚlTÕ RYß Guôp... ANPôL CÚlTÕÜm RYßRôu. ÑVm... ÑVm... ÑVm. CkR ®¯l× ¨ûXúVôÓ GlúTôÕm CÚdLl TZÏeLs. ùYt± ¨fNVm. CuûdÏ EX¡u ùTÚm ©Wf£û] Gu]? URùY±. Gu] LôWQm? ReLs UR èpL°p ùNôpXlThP GpXôúU N¬... Gu¡ ANhÓjR]m. AúR NUVm © UR èpL°p ùNôpXlThP GpXôúU ©ûZ Gu¡
 30. 30. Ñ¡.£Ym AúVôd¡VjR]m. ANhÓjR]Øm úYiPôm... AúVôd¡VjR]Øm úYiPôm. ÑVUôLf £k§dLl TZÏ. CkR EXLj§p GpXôúU ®NôWûQdÏhThPûY! ®YôRjÕdÏhThPûY. GqY[Ü ùT¬V U²Ru GuôÛm - Hu LPÜú[ GuôÛmáP ®UoN]jÕdϬVYo - BWônf£dϬVYo. CÕRôu ®úYLUô], ®¯lTô] ¨ûX. "GlùTôÚs VôoVôo Yôn úLh©àm...' Gu¡ Ï°p, Vôo Vôo Guôp Gu] ùTôÚs? A§p §ÚYsÞYo APeLUôhPôWô? §ÚYsÞYúW ùNôu]ôÛm AlT¥úV HtTÕ áPôÕ. R]dÏ BUôm úTôÓm áhPjûR®Pj Ruû] ®¯l×Pu ®Uo£lTYû]jRôu §ÚYsÞYo ®Úm×Yôo. LôWQm Ruû]l ©uTtßTYû]®Pj Ruû]Ùm Rôi¥ Øu]ôp úTô¡Yû]úV §ÚYsÞYo úRÓ¡ôo. BRôWm ùNôpXhÓUô? "Rmªu RmUdLs A±ÜûPûU' Gu ÏÞdÏ Gu] ùTôÚs? RmûUÙm Rôi¥ AÓjR RûXØû Y[ÚYûRúV YsÞYo ®Úmסôo. "§ÚdÏ°p Gu] CÚd¡Õ! GÕÜúU CpûX' GuTÕ AúVôd¡VjR]m. "A§p GpXôúU CÚd¡Õ... AûRj Rôi¥ GÕÜúU CÚdL Ø¥VôÕ' GuTÕ TÓ ANhÓjR]m. "T¬úUXZLÚm UQdÏPYÚm Gu] EûW Gݧd ¡¯jRôoLs' Guß úT£]ôp AúVôd¡VjR]m! "T¬úUXZLÚm UQdÏPYÚm ùNôpYÕ UhÓmRôu N¬... Ut GYàdÏm GûRf ùNôpXÜm E¬ûU CpûX' Guß GiÔYÕ A¡X EXL ANhÓjR]m. SUÕ UR èpL°p ùNôpXlThP £X ®`VeLs UßT¬ºXû]dϬVûY... RYô]ûY Gu¡ ùR°Ü JqùYôÚ URjRYàdÏm HtThÓ®hPôp 骫p WjRm TôVôÕ... ÙjRm úSWôÕ. ×jRLeLû[l ©¥jÕj ùRôe¡d ùLôiÓ ÑVUôLf £k§dL UßdÏm êPjR]úU GpXôd ÏZlTeLÞdÏm LôWQm. EiûUûVj úRÓm ùSÚlúTôÓ Sôu YsÞY¬u RôsLû[ YQe¡ú]u. Yô¬ GÓjÕ CkRl ©sû[ûVj úRôsL°p AUoj§]ôu
 31. 31. Ñ¡.£Ym Gu TôhPu. TôNj§u T¬Ñ AÕ. AY]Õ RVYôp AYû]®P A§L çWjûR Gu]ôp TôodL Ø¥¡Õ! Sôu ANÓUpX... AúVôd¡VàUpX... YsÞYWôp BºoY§dLlThPYu. AR]ôp Rª¯]jûR EVojÕm G]Õ úTôo KVôÕ
 32. 32. Ñ¡.£Ym 10. WôU _VUô? Wôm ¼m _VUô? Ck§Vô®u "úS`]p ÍúWô' Vôo ùR¬ÙUô? WôUu. LôWQm, AYWÕ ÅWd LûR. Ck§V ùUô¯Ls AjRû]«Ûm AkRkR ùUô¯«u RûX£kR L®OoL[ôp WôUôVQm GÝRlThPÕ. CkRl ùTÚûU WôUÚdÏ Øuàm ©uàm GYÚdÏm ¡ûPj§ÚdL Ø¥VôÕ. AlT¥lThP "úS`]p ÍúWô' WôUàûPV TPm UhÓm R²VôL GeLôYÕ ¿eLs TôojRÕiPô? ùYßm WôUàdÏ UhÓm Nk¨§ GkRd úLô®#XôYÕ TôojRÕiPô? CÚdLôÕ. AYWÕ ×Lr ùTt TPm cWôU ThPô©ú`Ll TPm. ÏûkR ThNm ºûR, XhÑUQu, aàUú]ôÓ úNokÕRôu WôUu TPm CÚdÏm. Gu] LôWQm? GlúTôÕm "dìl @úTôhúPô'®p UhÓúU WôUu Lôh£ RÚm LôWQm Gu] Guß úVô£jRÕ EiPô? WôU]Õ ùYt± JÚ ÏÝ®]¬u ùYt±. GkRf ºûRûV ÁhL WôUu úTôWô¥]ôúWô AkRf ºûR Lt×Pu Lôj§ÚkRRôpRôu WôU]Õ ùYt±dÏ AojRm ®û[kRÕ. WôUu GeúL LPp LPkÕ YWlúTô¡ôo... Sôm WôYQu AWiUû]«p AûPdLXm ×ÏkRôp Gu] Guß ºûR ¨û]j§ÚkRôp WôU]Õ ùYt± AojRUt AYUô]Uô¡ CÚdÏm. WôUu LôÓ úTô]Õm UdLs U]jûR Uôt± Wôw´VjûRj RuTdLm ùLôiÓúTôL TWRu ¨û]j§ÚkRôp, WôUu SôhûP ®hÓd ùLôÓjR §VôLm úL#dϬVRô¡ CÚdÏm. TôÕûLÙPu TWRu Lôj§ÚkR Ti×Rôu WôU]Õ ùYt±ûVd LÜWYlTÓj§VÕ... AojRØs[RôL Bd¡VÕ. Lôh¥p ùTiÔdÏm, Sôh¥p UiÔdÏm CXdÏYu BûNlTh¥ÚkRôp WôU_Vm LôU_VUôLd Lû[«ZkÕ úTô«ÚdÏm. Cû[V ùTÚUô°u CRVEߧúV WôU]Õ ùYt±ûV EiûUVô] ùYt±Vôd¡VÕ.
 33. 33. Ñ¡.£Ym ÑVSXUt, GkR G§oTôol×Ut çV ùRôiPu AàUu ¡ûPdL®pûXùVuôp WôUu CjRû] ùYt±Lû[ AûPk§ÚdL Ø¥ÙUô? RtùLôûX ùNnV CÚkR ºûRûVd LôjRôu. ©WmUôv§WjRôp NônkÕ ¡PkR Cû[VYû]f Ngº® UûXVôp GÝl©]ôu. WôUu YWúYi¥V T§]ôuÏ YÚPm Ø¥kRÕ Guß ùSÚl©p ®Z CÚkR TWRû]j RÓjÕ ùSÚlûT A®jÕl TXûW UWQj§#ÚkÕ ÁhPôu AàUu. ºûR, CXdÏYu, TWRu CkR êY¬p Vôo CkÕ úTô«ÚkRôÛm cWôUu ThPô©ú`LjRuß NkR]j§tÏl T§p NômTûX ApXYô ØLj§p éN úYi¥«Úk§ÚdÏm. G]úY, cWôU_Vm GuTÕ JÚ R²U²R ùYt± Auß. JÚ ÏÝ®u ùYt±. JÚ áhPj§u ùYt±. ϱlT±kR, ùLôsûLl ©¥l×ûPV JÚ ÏÝ ¨fNVm ùYt± ùT Ø¥ÙUô Gu¡ "¼m ùYôod' Tt±V Ck§Vl ©WLP]m WôU_Vm. AR]ôpRôu WôUàdÏj R²VôLf Nk¨§ CpûX. WôUàdÏj R²VôLl TPØm CpûX. AúU AY]Õ BjUô. ºûR, TWRu, CXdÏYu, AàUu VôYÚm AY]Õ AeL AYVYeLs. AYoLs VôÚúU ReLû[j R²jR²VôLl ©¬jÕl TôolTúR CpûX. AkRd ÏÝ ©¬dL Ø¥VôRÕ. ""GqY[Ü TXNô#Ùm R]dúLt ÏÝÜPu CûQ¡ úTôÕRôu A§ EVoYô] ùYt± ùTß¡ôu'' Gu¡ At×RUô] "ùUú^w' WôUThPô©ú`L "dìl @úTôhúPô'®p GÝRlThÓs[Õ. Ck§Vô®p TXo R²jR²VôLl TXNô#... §ûUNô#... A±Yô°. B]ôp ÏÝYôLl T¦Vôtj Rϧ AtYoLs. RuØû]l×d LôWQUôL JÚYûW JÚYo ùYhLªpXôUp L®rdÏm CVp©]o. JÚ ØÝd ÏÝÜm úYûXLû[l TeÏúTôhPôp ÑXTUô] ùYt± ùTXôm GuTûR EQWôUp, Vôo £d¡]ôoLú[ô AYoLû[ A§Lm úYûX YôeÏm ¿NjR]m SUÕ ¨_ ÏQm.
 34. 34. Ñ¡.£Ym ALlThP UÚULû[ A§Lm LNd¡VRôp áhÓdÏÓmTeLs A¯kR]. EûZdÏm ùRôiPû] UhÓúU KPKP ®Wh¥VRôp Lh£Ls LûX CZkR]. Lû[ AûPkR]. Ck§Vd ¡¬dùLh ¼ûU GÓjÕd ùLôsÞeLs. R²jR²VôL GpúXôÚm ShNj§WeLsRôu. áhPUôL BPYkRôp áhÓ ØVt£ ÏZm©l úTôYÕ Hu? Sôu úLs®lThP JÚ ú_ôd. JÚ ûPYov úLv... ÏZkûR AlTô®PUô... AmUô®PUô GuTÕ ©Wf£û]. ""AlTôÜm A¥lTôo. AmUôÜm A¥lTôs. úTôLUôhúPu'' Gu¡Õ ÏZkûR. ""A¥dLôR JÚY¬Pm ÏZkûRûV JlTûPlTÕ Guôp Ck§Vd ¡¬dùLh ¼ªPmRôu JlTûPdL úYiÓm. Hu Guôp AYoLsRôu TkûRdáP A¥lT§pûX'' Gu¡ôo ¿§T§. ClúTôÕ ¨ûXûU ùLôgNm Uô±«Úd¡Õ. U¡rf£. LiPm ®hÓd LiPm TdÏm TûYL°PªÚkÕ "¼m Jod' Tt± Sôm LtßdùLôs[ úYiÓm. GlT¥l TdÏm ùR¬ÙUô? ØR#p JÚ TûY. ARu CWiÓ CdûLLû[Ùm Jh¥ CWiÓ. AYt±u CÏLû[ Jh¥ SôuÏ... ClT¥ AûY Am× Uô§¬ A¦YÏdÏm. Hu ØRp TûY«u CdûLLû[l ©uTt± ¨t¡u] ùR¬ÙUô? ARu CÏ AûNl©p Lôtß ®XÏYûRl TVuTÓj§d ùLôiÓ AÓjR TûY ÑXTUôL Øuú]±®PXôm. B]ôp AXLôÛm CLôÛm Lôtûd ¡¯lTRôp ØRp TûY ªL ®ûW®p úNôokÕ ®Óm. B]ôp LûP£l TûY ÑLUôLd Lû[lTûPVôUp YÚm. U²R C]UôL CÚkRôp ØRp TûYûVf NôÏmYûW úYûX YôeÏúYôm. B]ôp TûYLs TiTô]ûY. ØRp TûY Lû[jRÕm ©u]ôp LûP£ Y¬ûNdÏ YkÕ®Óm. AÓjÕ ¨tÏm TûY RûXûU HtÏm. Lû[lúTtThPÕm, ÑXTUôLl TdÏm LûP£ Y¬ûNdÏ YkÕ®Óm. ClT¥ Uô±Uô±j ÕVWeLû[l TeÏ ûYjÕ AkRd ÏÝúY ÑXTUôL Øuú]ßm.
 35. 35. Ñ¡.£Ym ÏÓmTm, AÛYXLm, ùTôÕ CVdLm GÕYô]ôÛm "Sôú] GpXôm' Guß CÝjÕl úTôhÓd ùLôiÓ ÕVWlTPôÕ LxPeLû[l ©ÚdÏm ׬VûYlTYoLs, ©ûWÙm TeúLtLf ùNnTYoLs, AYoLs TeL°lûT UYôÕ TôWôhÓTYoLs ÏÝYôL ùYt± ùTß¡ôoLs. AkRd ÏÝ®tÏ ùYt± ¨fNVm!
 36. 36. Ñ¡.£Ym 11. Auß SPWô_ô; Cuß HÝ Lôo! ¿eLs AYU§dLlThPYWô? ©Wôp AXh£VlTÓjRlThPYWô? VôWôYÕ EeLû[ AYUô]lTÓj§«Úd¡ôoL[ô? "Bm' Guôp ¿eLs A§oxPNô#. Øuú]ßYRtLô] êXlùTôÚs EeL°Pm Es[Õ. SmT Ø¥V®pûXVô? C§LôNeLû[l TôÚeLs. Rôn, RkûR Vôo Guß A±V Ø¥VôR A]ôûR Guß LoQû]j ÕúWôQo CLrkRôo. ""¿ Gu] Wô_ÏUôW]ô? úRúWôh¥ ULu'' Guß AXh£VlTÓj§]ôo. ®û[Ü..? Y[okRôu... Y[okRôu... Yô][ôY Y[okRôu. úRúWôh¥ ULu Guß úL# úTNlThPYu, Np#Vu Gu AWNu úRúWôhPj úRúW± YkRôu. CLrf£úV AY]Õ YôrûYl ×Lrf£ úSôd¡V TVQm Bd¡VÕ. GlT¥? As°d ùLôÓjÕ, As°d ùLôÓjÕ Ys[XôL YôrkRôu. AY²Pm UdLs ûLHk§]o. ×XYoLs ûL Hk§]o. A]ôûR Bd¡V AmUô Ïk§úV ûL Hk§]ôs. AÓjÕ úRúYk§Wu YkÕ, AÚûU ULu Ao_ý]àdLôLd LYNÏiPXeLû[d ûL Hk§ Yôe¡]ôu. AÕÜm úTôRôÕ Guß AiPNWôNWeL°u AÚûUj RûXY]ôm BiPYu LiQú] YkÕ ûL Hk§, ""ùLôûPVôp ®û[kR ×i¦VjûRd ùLôÓ'' Guß úLhPôu. AmUô, AlTô ùTVo ùR¬VôR A]ôûR Guß AYUô]lTÓjRlThP LoQu, "AmUô RôúV, Sôu A]ôûR' Guß ûL HkRôÕ AmUô ØRp BiPYu YûW ûL Hk§d úLhP Ys[Xô] YWXôtßdLô] ÅoV ®jÕ AYU§l×. AYU§l×... AXh£Vm... AYUô]m. CûY VôÜm Ad¡²d ÏgÑLs. ®i¦p TôÙm Sm ùYt±d LXàdLô] G¬Nd§Ls. TûZV W«p Gu´²p RLRLùYuß G¬Ùm ùSÚlûTd LiPÕiPô? AkR ùSÚl×Rôu W«ûX SLojÕm ËY Nd§. AkR Gu´²u ùSg£p ¨uß G¬Ùm ùSÚl× GjRû] ùS¥V TVQjûR ¨ûúYtßm ùR¬ÙUô? AlT¥úV EeLs ùSg£p G¬Ùm ùSÚlûT, AYU§lûT, ùYt±dLô] G¬Nd§VôdÏeLs.
 37. 37. Ñ¡.£Ym JÚ ¨ªPm..! AYU§jRYoLû[l T¯YôeLj Õ¥lTÕ A±Å]m... ALeLôWm. AYU§jRYÚm YÚkÕmT¥VôL - HtÏmT¥VôL Y[oYúR Ae¸LôWm. Eu]RUô] Øuú]tm. Ruû] AYU§jR ©¬h¥x A§Lô¬Ùm U§dÏmT¥ ®vYìTm GÓjRYo ULôjUô Lôk§. UôôLl T¯YôeLj Õ¥jRYoLs TôZô]ÕRôu ªfNm. úY¥dûLVô] LûR Juß. Ko AWNo AÚûUVôLl Tô¥V ®jYô²Pm, ""T¬NôL Gu] úYiÓUô]ôÛm úLÞm RÚ¡úôm'' Guß A±®jRôo. ®jYôú]ô, SôsúRôßm AWNo Ï°dÏm LôYpÏ[j§tÏ AWNûW AûZjÕYkÕ Ï[j§p Ce¡ Yôn ùLôlT°jÕj Õl©]ôo. LôYÛdÏ ¨u úNYLû]l TôojÕ, ""Tôo... Tôo... SuôLl TôojÕd ùLôs'' Guß Lj§]ôo. AWNÚdÏ Jußm ׬V®pûX. SPkRÕ CÕRôu. ®jYôu AWiUû]dÏ YÚmúTôÕ, AÕ AWNo Ï°d¡ Ï[m Guß ùR¬VôUp A§p Ce¡d ûLLôp LÝ®®hPôo. LôYXu AYûW A¥jÕ, ""Wô_ô Tôoj§ÚkRôp Eu RûXúV úTô«ÚdÏm'' Guß Rs°®hPôu. Ruû] AYU§jR LôYXû] AWNo Øu× T¯ YôeLj RUdÏd ¡ûPjR YônlûTl TVuTÓj§®hPôo ØhPôs TôLYRo. B]ôp AÕ N¬VpX. ©u GlT¥ ù_«dL úYiÓm? AiûU«p L®VWNo LiQRôNu Tt± AYWÕ AÚûU ULu Lôk§ LiQRôNu JÚ ùNn§ ùNôu]ôo. ùNh¥ Sôh¥#ÚkÕ £²Uôd L]ÜLÞPu T§]ôÛ YVÕl ûTV]ôLf ùNuû] YkRôo L®Oo. Auß CWÜ TÓdL CPªu± ùU¬]ô Àf£p Lôk§ £ûXdÏl ©u]ôp ùTh¥ûVj RûXdÏ ûYjÕl TÓj§Úd¡ôo L®Oo. Ss°WÜ. úTôÄvLôW¬u EÚhÓjR¥ AYûWj Rh¥ ªWh¥VÕ. LôûX«p SLWjRôo ®Ó§dÏl úTôL úYiÓm. CWÜ UiQ¥ YûW úTôL Ø¥VôÕ. AR]ôp Àf£p TÓjÕd ùLôs[ AàU§ úLhP AkRl T§]ôÛ YVÕl ûTV²u úLô¬dûLûVl úTôÄv ¨WôL¬jRÕ. ""TÓ... TÓdLÔm]ô SôXQô ÏÓ'' Guß LôYp ªWh¥VÕ. SôXQôÜdÏ Y¯«u±d LXe¡V LiLÞPu Lôk§ £ûX«p CÚkÕ SPk§Úk§Úd¡ôo LiQRôNu.
 38. 38. Ñ¡.£Ym AYo Y[okÕ L®VWNô¡ "ÑûURôe¡' Gu ùNôkRl TPm GÓd¡ôo. LRôSôVL]ôL S¥jR ù_ª² LúQNû] Ge¡ÚkÕ SPdL ®ÓYÕ Guß úVô£jR L®Oo AúR Lôk§ £ûXûVj úRokùRÓjRôo. Ss°WÜ `þh¥e. B]ôp TPj§p CWÜ 7 U¦ Uô§¬ CÚdL Àf úWôh¥p ¨ûV LôoLs Y¬ûNVôL YWúYiÓm. HÝ LôoLû[ ¨tLûYjÕ Uô±Uô± Juu©u JuôL YÚ¡ Uô§¬ TPm GÓd¡ôoLs. Åh¥p CkRl TPjûRl úTôhÓl TôojÕd ùLôi¥ÚkR L®Oo, ©sû[Lû[l TôojÕf ùNôp#«Úd¡ôo. ""CkRd LôoLû[ LY²j¾oL[ô? CûY GpXôúU SmØûPV LôoLs. YôZ Ø¥Ùm Gu Sm©dûLúVôÓ ùNuû] YkR Guû] CkR CPj§pRôu SôXQô CpûX Guß úTôÄv SPdL®hPÕ... CúR CPj§p Cuß Gu HÝ LôoLû[ KP®hÓl TPm GÓj§Úd¡úu. Sm©dûL Guû] ù_«dL ûYjÕ®hPÕ'' GuôWôm. GeÏ AYU§dLlThPôúWô, AeÏ L®Oo Rm ùYt±ûV AWeúLt±«Úd¡ôo. AYUô]m JÚ êXR]m... CÕ ×¬kRôp ùYt± ¨fNVm!
 39. 39. Ñ¡.£Ym 12. LôûRj §Ú¡VYo LôÕ ùLôÓjRôo! Ko FÕTj§«u SßUQm GqY[Ü ùRôûXÜ TWY Ø¥Ùm? JÚ ÅÓ ØÝYÕm..? N¬. G¬¡u NkR] UWj§u SßUQm GqY[Ü çWm TWY Ø¥Ùm? JÚ LôÓ ØÝYÕm..? ùWômT N¬. LônfÑ¡ ùSn«u UQm GqY[Ü ¡úXô ÁhPo TWY Ø¥Ùm? Gu] ¡iPXô? ùSn«u SßUQm Nôl©Ó¡YàdÏm T¬Uôß¡YàdÏm CûPúV TW®]ôp AÕúY ùT¬V ®`Vm. AÕ GlT¥d ¡úXô ÁhPo ¡úXô ÁhPWôLl TWY Ø¥Ùm..! Ø¥Ùm Ø¥Ùm... ØVuôp Ø¥Ùm! úLôVØjç¬p JÚ £u]d LûP«p cUôu ULôúRY IVo GuTYo Lônf£V ùSn«u SßUQm úLôûY, DúWôÓ, úNXm Y¯VôLf ùNuû], ùTeLðo, ûaRWôTôj YûW TW® §p# YûW TônkÕs[Õ. SmT Ø¥V®pûXVô? Bm... ùSn UQm LUZ cUôu ULôúRY IVo LiP c¡ÚxQô vÅhv Ko C²l×d LûP Gu GpûXûV EûPjùR±kÕ Ck§V A[®Xô] JÚ RWUô] RûX£kR ùRô¯p ¨ßY]m GuTRtLôL ®vúYvYWnVô ®Ú§û]j RªZL BÞSo ûLL[ôp ùTtßd ùLôiPÕ. CÕ GlT¥f Nôj§Vm B]Õ? ØVt£«p ùRôPof£... G]úY Øuú]tj§u Y[of£. ùLôgNm ®YWUônf ùNôp¡úu. ÏûkR ®ûX... ¨ûkR ®tTû] Gu¡ Y¦L ùUô¯ûV Y¯jùR±kÕ RWUô] ùTôÚs, §Uô] ®tTû]. ÑjRj§p ÑLôRôWj§p AdLû, YWúYt× ØRp Y¯Vàl× YûW YôùVpXôm NodLûW, ùTôßl×Pu á¥V ùTôÕ_]j ùRôPo× CjRû]Ùm CÚkRôp ®ûX Gu] ®ûX? ®tTû] AZ¡V LûX(!) Guß ¨ì©jRYoLs AUWo ULôúRY IV¬u AÚûUl ×RpYoLs ¡ÚxQu, ØW°. GkRd Lô¬VjûRÙm ùRôPokÕ AdLûÙPu ùNnRôp NêL Ae¸LôWm Nôj§Vm; ùYt± ¨fNVm GuTûR ¨ì©jÕ, £kR ùRô¯p §àdLô] ®vúYvYWnVô ®ÚÕ AiûU«p ùTt]o. ®VlTôL CpûXVô?
 40. 40. Ñ¡.£Ym EûPdL Ø¥VôR ûUãoTôÏ Tt±V ú_ôdÏLû[ùVpXôm EûPjùR±kRÕ c¡ÚxQô vÅhv. JÚ ú_ôd TôÚeLs. EVo¿§ Uuj§p JÚ YZdÏ. UàRôWo, Uû]®dÏj RûPÙjRWÜ ©l©dÏmT¥ UuôÓ¡ôo. GRtÏ? ""C² GdLôXj§Ûm "TpSXm' LÚ§ Gu Uû]® ûUão TôÏ ùNnVdáPôÕ Guß Gu Uû]®dÏ CkR EfN ¿§Uum RûPÙjRWÜ ©l©dL úYiÓm'' Guß úLh¡ôo. Cuù]ôÚ ú_ôd. JÚ úTlTo ®[mTWm. ""Au×s[ LQYÚdÏ, ¾TôY°dÏf ùNnR ûUãoTôÏ Øt±Ûm ¾okÕ®hPÕ. G]úY C² AfNm CpXôUp RôeLs ÅhÓdÏ YWXôm. - ReLû[l ©¬kÕYôÓm Uû]®, UdLs. ClT¥d ¡iPX¥dLlThP ûUãoTôÏ ®`Vj§p LûWkÕ úTôÏm ×ÕûUûVl ×Ïj§VÕ ØRp ùYt±. ØÝ ùSn GuTÕ AÓjÕ ùYt±. JÚ ªhPônd LûPûVj ùRô¯p ¨ßY]Uôd¡VÕ AR²Ûm ùT¬V ùYt±. GkRj ùRô¯ûXÙm ®j§VôNUôL, AdLûÙPu ùRôPokÕ ùNnRôp ùYt± ¨fNVm. ClúTôÕ Cuù]ôÚ Jtû U²R¬u ùYt±ûVf ùNôpÛ¡úu. Yôù]ô# êXm YWXôß TûPlTYo. RªZLj§u Th¥ ùRôh¥ ØRp ThPQm YûW NWôN¬ ØRp ©WTXeLs YûW A±ØLm B]Yo. TpXôiÓd LôXj ùRôPof£Vô] ØVt£Vôp ùTÚm×Lr ùTtYo. Vôo ùR¬¡Rô? ùRuLf£ úLô. ÑYôªSôRu. ¡WôªVUô] ÏWp. GlúTôÕ £¬dLXôm Guß SmûUj RVôWôL ûYj§ÚdÏm úTfÑl Tô¦. EXLm ØRp EúXôLm YûW, UÚjÕYm ØRp ULjÕYm YûW §]múRôßm Yôù]ô#«p Yô¬ YZeÏm Ys[uûU. ùT¬V ùT¬V ®`VeLû[dáPj ùRÚúYôWjÕd LûP«p UNôpYûP úTôÓm AXh£Vj§p Yô¬dùLôhÓ¡ YôojûR Y[m. TpXôiÓd LôXj ùRôPo ØVt£... ùRôPof£... Y[of£ Gu¡ êXUk§Wj§u ùNôkRdLôWo ùRuLf£ úLô. ÑYôªSôRu.
 41. 41. Ñ¡.£Ym YVÛm YôrÜdÏUô] ETLWQeLû[ ûYjÕd ùLôiÓ ùTôdWôu AÔÏiÓ ùY¥dÏm ®j§VôNUô] ®YNôV ®gOô². Jtû U²Ru; B]ôp ùYt± U²Ru! T§û]kÕ YVÕl ûTV]ôL AYo Ts°«p T¥dÏmúTôÕ... "LiQu' Gu £ßYo Tj§¬ûLdÏ LûR Gݧ Aàl©«ÚkRôo. Ts°dáP ØLY¬dÏj §Úm© YkÕ®hPÕ. YÏlTô£¬Vo ûL«p ¡ûPjÕ®hPÕ. AqY[ÜRôu. B£¬Vo LôûRl ©¥jÕd §Ú¡ AYûWl TPôRTôÓ TÓj§®hPôo. ""T¥d¡ YVÑX E]dùLpXôm GÕdÏPô CkRd LûR GÝR úYûX. T¥l©X AdLû«pûX. YôeL UôodûLl TôÚ'' Guß úL# ùNnÕ AYo LôûRl ©¥jÕj §Ú¡«Úd¡ôo. ARu ©Ï GRtùLÓjRôÛm LôÕ §ÚÏm §ÚlT¦ B£¬Vo ûLeLoVm. A¥dL¥ ùRuLf£«u LôÕLs B£¬Vo YNm. TpXôiÓdÏl ©Ï Yôù]ô#«p úNokÕ "Cuß JÚ RLYp' ¨Lrf£ êXm ùRuLf£ ×Lr ùTt ©Ï ¨ûXVjÕdÏ JÚ L¥Rm YÚ¡Õ. ""IVô... ùNuû] Yôù]ô# ¨ûXVm LPkR £X YÚPeL[ôL J#TWl©d ùLôi¥ÚdÏm "Cuß JÚ RLYp' Gu ¨Lrf£ûV Sôu ùRôPokÕ úLhÓd ùLôi¥Úd¡úu. Sôu JÚ Ts°«u RûXûU B£¬VWôL CÚkÕ KnÜ ùTtß RtúTôÕ CeúLÙs[ UPm Ju±p úYûX ùNnÕYÚ¡úu. §]múRôßm Yôù]ô#«p RLYp RÚm AkR U§l×dϬV ùT¬VYÚPu ùRôPo× ùLôs[ ®Úmסúu. G]úY AYÚûPV ùTVo Gu]? ØLY¬ Gu] GuTûRj ùR¬VlTÓjR CVÛUô?'' Guß úLhÓ A¥«p ûLùVÝj§h¥ÚkRôo. AkRd L¥RjûR GݧVYo úYß VôÚUpX. ùRuLf£ Nô¬u LôÕLû[j §Ú¡V AúR B£¬Vo. ©Ï ùRuLf£ úLô. ÑYôªSôRu AYoLhÏ AYo Gݧ«ÚkR L¥Rj§p, R]Õ UôQYu Gu ¨û]®u± JÚ ULôùT¬VYo Gu ¨û]®p, ""§]Øm RYôUp ReLs A±ÜûWLû[d LôÕùLôÓjÕd úLhÓdùLôi¥Úd¡úu'' Guß Gݧ«ÚkRôo. JÚ LôXj§p ùRuLf£«u LôÕ B£¬Vo YNm CÚkRÕ. ùRuLf£ ù_«jRÕm B£¬Vo LôÕ CYo YNm CÚd¡Õ.
 42. 42. Ñ¡.£Ym ùYt± ¨fNVm ùRôP¬p úUtúLô[ôLd LôhÓm Rϧ BlWaôm #eLàdÏm _ôow YôμePuàdÏm UhÓm CpûX. Yôù]ô#«p YWXôß TûPdÏm ùRuLf£dÏm, C²l×j ùRô¯#p NôRû] ùNnÙm ¡ÚxQô vÅhv NúLôRWoLÞdÏm ¨fNVm EiÓ. ùRô¯#p ùRôPof£ + ØVt£ = Y[of£ Gu ãhÑUm ׬kRôp ùYt± ¨fNVm!
 43. 43. Ñ¡.£Ym 13. AfNm GuTÕ UPûUVPô! YôrdûL«p GlúTôúRô JÚ Øû UWQjûRf Nk§d¡Yu ÅWu. UWQj§tÏ Uj§«p GlúTôúRô JÚØû YôrdûLûVf Nk§d¡Yu úLôûZ. Ck§Vô ÅWoL°u éªVôL CÚkRÕ. Cuß úLôûZL°u £ûd áPUôL CÚkÕ ùRôûXd¡Õ. CÕ AYUô]lTP úYi¥V A£eLm. ùUôLXôVl TûPGÓlûTÙm ARu©u SPkR Be¡úXV Bd¡WªlûTÙm ùRôPokÕ A¥ûUjR]m UdLs U]j§p úYìu±®hPÕ. CkR Ui¦u Uô]l TûN LônkÕ®hPÕ. LôV¥dLlThP UôÓLû[l úTôX BiûU A¯kùRô¯kR A¥ûUl ×j§dLôWoL[ôL Ck§V _] NêLm CÚkÕm CkÕ ¡Pd¡Õ. Ck§Vô _]SôVL SôÓ GuTûR®P ©QSôVL SôÓ Guú G]dÏd úLôTm ùLôlT°d¡Õ. áfNm CpXôUp áhP¦ Uôßm AW£Vp ®VôTô¬Ls, úRokùRÓjR UdLÞdÏm ùR¬Ü ùNnR Lh£dÏm ÕúWôLm CûZdÏm AW£Vp ®Vô§Ls, FZúX EÚYUô] TX RûXYoLs, EûZdLôUp ©ûZdÏm TX AWÑ F¯VoLs, AW£Vp ùY±VoL°u AWô_Lm, Ad¡WUj§tÏ AWÑ Gk§WjûRd áh¥d ùLôÓdÏm £X Uô]m ùLhP A§Lô¬Ls, Yô§Ùm, ©W§Yô§Ùm ùNjR ©Ï ¾ol×f ùNôpÛm A§úURô®jR]Uô] ¿§¨VôVeLs, GûP ÏûYô] úW`u, Li G§¬p LtT¯l×, úThûP RôRôdL°u WÜ¥jR]m, XgNm, YgNm, A¿§, Ad¡WUm, A¨VôVm GÕÜúU Cuß Ck§VûWl Tô§dL®pûX. UôôLl TVkÕ Nô¡ôoLs. AuûV TôWR ×j§Wo ""£lTôûVd LiÓ AgÑYôo'' Guß TôW§ Tô¥]ôo. Cußm AYú] úTôÄû^d LiÓ AgÑ¡ôu. TiûQVôûWd LiÓ TVkÕ SÓe¡V LôXm úTôn TôWR ×j§Wu TQjRôûN ©¥jR TX A§Lô¬Lû[l TôojÕl TVlTÓ¡ôu. ""AfNm GuTÕ UPûUVPô'' Guß ûLûVd LôûX Bh¥ VôWôYÕ Tô¥]ôp ûLûVj RhÓ¡ RªrSôhÓ UdLs, AWô_Lj§u Øu]ôp
 44. 44. Ñ¡.£Ym ûLûVd LôûXd Lh¥dùLôiÓ TVkÕ Nô¡ôoLs..! TVm... TVm... TVm... C§#ÚkÕ ùY°úV Yô Ck§Vú]..! ùYt± ¨fNVm. JÚ W«p ¨ûXVj§p Sôu ¨uß ùLôi¥ÚkúRu. SôuûLkÕ ©[vå UôQYoLs Guû]d Lôh¥d Lôh¥l úT£d ùLôi¥ÚkRôoLs. Nu ¥.®.«p Tôod¡, §]U¦ L§¬p GÝÕ¡ Ñ¡. £Ym SôuRô]ô Guß AYoLÞdÏf NkúRLm. B]ôp Gu²Pm YkÕ úTNl TVm. Sôú] AYoLû[ AÚ¡p AûZjÕ A±ØLlTÓj§d ùLôiúPu. Guû]l TôojÕl úTN Hu TVlTP úYiÓm? Cû[VTôWRjûRl TôojÕ G]dÏd LYûXVôL CÚd¡Õ. ùLôgN úSWj§tÏl ©Ï JÚ UôQYu RVe¡j RVe¡ autograph úLhPôu. ùTôÕYôL Sôu autograph YôeÏYûR ®Úm×Y§pûX. AR]ôp GkRl TVàm CpûX GuTÕ Gu úLôhTôÓ. CÚkÕm AYû]d LôVlTÓjRôUp, ""Rm© autograph YôeÏTY]ôL CWôúR... AY£Vm Guôp úTôÓ¡Y]ôL CÚ'' Guúu. CûR®P AkR Cû[OàdÏ Sôu úYß SpXÕ Gu] ùNôpX Ø¥Ùm? UôQYu ØLm Yô¥®hPÕ. CuûdÏ UôQYoLs B£¬VúWôÓ úTNl TVlTÓ¡ôoLs. Be¡Xj§p úTN A§LUôLúY TVlTÓ¡ôoLs. TVlTPôúR! Be¡XjûRf N¬VôLl úTN ØVt£ ùNn. RYôL CÚkRôÛm LYûXlTPôúR... úTÑ... AÕ Ak¨V ùUô¯. AûRf N¬VôLl úTNô®hPôÛm Ïtm CpûX. VôWôYÕ Ck§VÚdÏ Be¡úXVo ùNnR ÏteLú[ôÓ Jl©hPôp CÕ ªLf £±VÕ! RYûf Ñh¥d Lôh¥]ôp ùYhLlTPôúR... Su± ùNôp. ©ûZ«u± Be¡Xm úTN AYo E]dÏ ERY Ø¥ÙUô Guß úLs. ULôjUô Lôk§«u Be¡Xj§p ûWh aô]W©s º²YôN Nôv§¬ ©ûZ LiPúTôÕ Lôk§ AlT¥jRôu ER® úLhPôo. AlT¥d úLs. EÚlTÓ¡ Y¯ûVl Tôo... TVlTPôúR... ÅW]ôLúY CÚ! A¥dL¥f NôLôúR! JÚ ØûRôu NôL úYiÓm. GqY[Ü
 45. 45. Ñ¡.£Ym ùT¬V U²RûWl TôodL úSokRôÛm Õ¦ÜPu, úSWôLl Tôo. ÏZlTm, RûXϲRp, RVdLm, TVm, E[p CYtûj çd¡d ÏlûT«úX úTôÓ. Cû[VTôWRúU ù_«d¡ Y¯ûVl Tôo. JüWeLºl ¥p# TôÕ`ôYôL CÚkR úTôÕ AmTo Gu¡ £u] Sôh¥tÏ ù_V£e Gu¡ T§uêuß YVÕf £ßYu ThPj§tÏ YkRôu. AYû]l TVØßj§ ûYdÏm GiQj§p ¥p#dÏ YÚmT¥ T¦jRôo TôÕ`ô. AY]Õ RôÙm AûUfNoLÞm Ag£]o. B]ôp NdLWYoj§ Øu× SPkÕùLôs[ úYi¥V UW×Ls, ØûLû[d úLhP±kÕ ù_n£e ¥p# ùNuôu. £eLd Ïh¥ûVl úTôp RuØu YkÕ ¨u ù_n£eûL JüWeLºl Etßl TôojRôo. SmûUd LiÓ CYàdÏl TVm YW®pûXúV Guß úLôTm AûPkR TôÕ`ô, £mUôN]j§p CÚkÕ §ÓùUuß Ï§jÕ ù_n£e AÚ¡p YkÕ AYu ûLLû[l ©¥jRôo. TtLû[ SS Guß TVØßjÕm Tô¦«p L¥jRôo. ù_n£e AgN®pûX. ANW®pûX! JüWeLºl BfNoVm AûPkRôo. ù_n£e ûLLû[ Cßd¡VT¥, ""£ßYú] E]dÏl TVUôL CpûXVô? ClúTôÕ Sôu Euû]j Ri¥jRôp Gu] ùNnYôn? GlT¥d LôlTôt±d ùLôsYôn?'' Guôo. ù_n£e £¬jÕd ùLôiÓ, ""CjRû] ùT¬V ¥p# TôÕ`ôúY Gu ûLLû[l ©¥jÕ G]dÏ AûPdLXm ùLôÓj§ÚdÏmúTôÕ Sôu GRtÏl TVlTP úYiÓm? Vô¬Pm TVlTP úYiÓm?'' Guß NôUoj§VUôLl T§p á±]ôu. AYu ØÕûLj Rh¥d ùLôÓjÕ, ""TúX'' Guß TôWôh¥ TdLj§p BN]m A°jRôo JüWeLºl Gu¡Õ YWXôß! AfNjûR ùYuôp ùYt± ¨fNVm.
 46. 46. Ñ¡.£Ym 14. Sm©ú]ôo ùLÓY§pûX! £X èß ûUp TVQm ùNnYRô]ôp ¿eLs GqY[Ü Øu HtTôÓLs ùNnÕùLôsÅoLs? YôL] YN§, EQÜ HtTôÓ, Y¯«p ReL, KnùYÓdL Yônl× EiPô, GuùpXôm GqY[Ü LYûXlTÓÅoLs? EûPjÕf ùNôu]ôp, Lôo ¬lúTo BLXôm; EQÜ ¡ûPdLôUp úTôLXôm; KnùYÓdL YN§Vô] CPm CpXôUp úTôLXôm Guß TVlTÓÅoLs. ÑLUôLl úTônf úNWXôm Gu Sm©dûLûV®Pf £WUlTÓúYôúUô, úTônf úNWUôhúPôúUô Gu¡ AYSm©dûLRôu TXÚdÏ A§LUôL CÚdÏm. U²RàdÏ CVtûL ùLôÓjÕs[ A±Ü, YÚØu LôdÏm §u. BTjÕLû[ G§oTôodÏm Øu GfN¬dûL Cuß AYSm©dûLûV EÚYôdÏ¡Õ. B]ôp L]Pô®#ÚkÕ ùUd³úLôÜdÏ B«WdLQdLô] ûUpLs Sm©dûLúVôÓ BiÓúRôßm áhPm áhPUôL JÚ TVQm ¨Lr¡Õ. TVm CpûX... AYSm©dûL CpûX... Y¯«p EQÜ ¡ûPdÏUô ¡ûPdLôRô Gu¡ LYûX CpûX... ÑLUôL EtNôLUôL B¥lTô¥ AkRl TVQm SPd¡Õ. TVQm ùNnYÕ Vôo ùR¬ÙUô? ThPôm éf£Ls. YiQjÕl éf£Ls. úLô¥ úLô¥VôLl Td¡u]. TWkÕ ®¬kÕ ¡PdÏm ©WTgNjûR AûY Smסu]. EQY°dÏm, KnY°dÏm, SUdÏ UWQm ¨LZôÕ Guß EXLj§u ÁÕ Sm©dûL ûYjÕl ThPôm éf£Ls L]Pô®#ÚkÕ ùUd³úLôÜdÏd úLô¥d LQd¡p BiÓúRôßm TkÕ ùNp¡u]. SUÕ RônUi SUdÏ YôrÜ RÚm Gu Sm©dûL SUd¡pûX. B]ôp úYPkRôeLûXÙm A§p Es[ H¬ûVÙm ARu Ñtß UWeLû[Ùm Sm©, LiPm ®hÓd LiPm LPkÕ Th£LÞm TûYLÞm YÚPmúRôßm YÚ¡u]. CkR EXLm SmûUd LôlTôtßm; EQY°dÏm; YôZ CPm ùLôÓdÏm; Y¯ ùLôÓdÏm Guß ThPôm éf£LÞm TûYLÞm Sm©dûLl TôPm SPjÕ¡u]. AkRl TôPjûR ¿eLs T¥jRÕ EiPô? Sm×eLs... Sm×eLs... ùYt± EiPôÏm.
 47. 47. Ñ¡.£Ym Cuß LQYu, Uû]®ûV Sm×Y§pûX. Uû]® LQYû] Sm×Y§pûX. AÕ ÅPô... CpûX. CpûX. SWLm. SiToLs JÚYûW JÚYo Sm×Y§pûX. ShTô AÕ? CpûX. CpûX. AÕ ®VôTôWm. ®VôTôWj§úXúV TeÏRôWoLs JÚYûW JÚYo Sm×Y§pûX. ùRô¯p áPUô AÕ? CpûX ÕúWô¡L°u áPôWm. áhÓ Y¦Lm ùNnÙm CWiÓ Tôoh]oLs CWÜ JÚ §ÚUQ ®Úk§p Nôl©hÓd ùLôi¥ÚkR]o. JÚYo AX±]ôo. ""B! YÚm AYNWj§p LûP«p TQlùTh¥ûVl éhPôUp YkÕ®húPu. GY]ôYÕ §Ú¥]ô Gu]ôYÕ?'' Guôo. Cuù]ôÚ Tôoh]o ""úPn! SmU CWiÓ úTÚúU CeL CÚdúLôm. Al×m VôÚ §ÚPlúTôô... LYûXûV ®Ó'' Guôo. GlT¥ CÚdÏ LûR? TpXôiÓL[ôLl T¦×¬kRôÛm Ru F¯VoLû[f £X ØRXô°Ls Sm×YúR CpûX. ùLôh¥d ùLôh¥d ùLôÓjRôÛm ØRXô°L°u AuûT, AdLûûVf £X ùRô¯Xô°Ls Sm×YúR CpûX. Sm©dûL CpXôR CPm SWLúU! SWLm UhÓúU. SôÛ SiToLs KhPÛdÏl úTô]ôoLs. LûP£VôL Iv¡Ãm YkRÕm ©pûXl TôojRÕm ÑÃo GuÕ. ûL«p Es[ LôûN®P ©p CÚTÕ ìTôn A§Lm. Iv¡Ãm úYiPôm Guôp A£eLm. CÚlT§p £u]l ûTVû]l TôojÕ ""¿ K¥lúTôn Åh¥p CÚkÕ CÚTÕ ìTôn ùLôiÓYô. ©p ùLôÓdLXôm'' GuôoLs. ""Ø¥VôÕ... Sôu úTô]Õm ¿eLs Nôl©ÓÅoLs... Sôu YÚYRtÏs Gu Iv¡Ãm EÚ¡ CÚdÏm. úTôLUôhúPu'' Guôu. ""¿ §Úm© YÚm YûW Nôl©PUôhúPôm'' GuôoLs. ""¨_Uô?'' Guôu. ""Nj§VUôL'' GuôoLs. AûW U]ÕPu ùTô¥Vu ×lThPôu. LôpU¦ B]Õ. AûWU¦ B]Õ, ùTô¥Vu YWúY CpûX. Iv¡Ãm EÚL BWm©jRÕ. GpúXôÚm Ri¦ Iû^d Ï¥lTûR®P ùTô¥Vu YkRÕm NUô°jÕd ùLôs[Xôm Gu GiQj§p AYWYo Iv¡ÃûU Yô«p ûYjRÕRôu RôURm... PTdùLuß K¥ YkR ùTô¥Vu XTdùLuß Ru Iv¡ÃûU GÓjÕd ùLôiÓ ""ùR¬Ùm... ¿eL ClT¥l TiÔÅeLà ùR¬Ùm. AR]ôXRôu Sôu úTôLúY CpûX. ûLLÝÜ CPj§úXúV Uûg£ÚkÕ EeLû[
 48. 48. Ñ¡.£Ym LY²fÑ¡húP CÚkúRu'' Guôu. SôÛ úTÚm úaôhPpLôW²Pm EûRTP úSokRÕ. UWôh¥V Uu]u £Yô´ Yôr®p JÚ ¨Lrf£. £Yô´ûVd ùLôpX TÓdûLVûdÏs YkR £ßYû]d ûLÕ ùNnÕ Uu]o Øu ùLôiÓ YkR]o. ""Hu Guû]d ùLôpXj Õ¦kRôn?'' Guôo £Yô´. ""YßûU... Gu Rôn úSônYônlThÓd ¡Pd¡ôs. ûL«p TQm CpûX. EeLû[d ùLôuôp TQm RÚYRôL EeLs G§¬ JÚYo á±]ôo. G]úY ùLôpXj Õ¦kúRu'' Guôu. ""Uu]û]d ùLôpX ØVuRôp E]dÏ UWQ RiPû]'' Guôo AÚ¡#ÚkR RôQô´. ""NôYRtÏ Øu Gu RôûVl TôodL AàU§ úYiÓm. JÚ ûL§VôL ApX... AYs ÕuTlTÓYôs. ÑRk§WUôL Guû] AàlT úYiÓm'' Guôu Cû[Ou. ""Rl©úVôP GiQUô? AàU§dL UôhúPu'' Guôo RôQô´. ""Sôu Uô]Øs[ UWôh¥Vu. UWôh¥Vu ùNôu] ùNôp RYßY§pûX'' Guôu Cû[Ou. £Yô´ Sm©]ôo. AàU§jRôo. ϱjR úSWj§p Uu]o Øu YkÕ UWQ RiPû] RÚmT¥d úLhPôu Cû[Ou. ""Euû] Uô§¬ Sm©dûLdϬVYoLû[ VôWôYÕ ùLôpYôoL[ô?'' Guß Ru TûP«p Cû[Oû]f úNojÕd ùLôiPôo £Yô´. ©ûW Sm×Y§p £X £dLpLs EiÓ. GuôÛm Sm×eLs. ©WTgNjûR Sm×eLs. AÕ SUdÏf NôRLUô]Õ Guß Sm×eLs. LPÜÞdúL SmTo Guß JÚ ùTVo EiÓ. Gu] AojRm ùR¬ÙUô? SmUYo, Sm©dûLdϬVYo GuTRôp LPÜs SmTo G]lThPôo. ùTt Rôn, ©sû[ûV SmT®pûX Guôp ùTt Y«ß NôdLûPdÏf NUm! ùTtúôûW SmTôR ©sû[Ls ©sû[Lú[ ApX. ùLôs°Ls. Sm©ú]ôo ùLÓY§pûX. Sm×eLs. Sm×eLs. ùYt± ¨fNVm!
 49. 49. Ñ¡.£Ym 15. Ru]m©dûL GuTÕ NôWôVm ApX! Ru]m©dûL, ÑVØuú]tm ϱjÕ ClúTôÕ JÚ ®¯l×QoÜ Cû[OoLs Uj§«p HtThÓs[Õ. JqùYôÚ F¬Ûm ¨ûV ùNôtùTô¯ÜLs, YÏl×Ls, T«XWeÏLs, T¦Uû]Ls SûPùTß¡u]. T«tßSoLs TXo RûXûUl Ti×, ¨oYôL CVp ϱjÕl T«t£ RÚ¡ôoLs. CÕ SpX UôtmRôu. B]ôp... B]ôp Gu] B]ôp? T«tßSo TXo ùYt±Vô[Wô Guôp, T§p ùUü]m. Cuù]ôÚ TdLj§p Cuù]ôÚ BTjÕ... ùY±úVtßYÕ úTôX, ""Ø¥Ùm... Ø¥Ùm... GpXôúU GpXôWôÛm Ø¥Ùm'' Guß "úUôh¥úYh' ùNn¡ôoLs. ûTj§VdLôWoLs. Ru]m©dûL EûWLs, ÑVØuú]tl T«XWeÏLs NôWôVd LûP, LsÞd LûP Uô§¬ ùY±úVtßm Guôp, úTôûR RÚm Guôp, AûY BTj§p ùLôiÓ úTôn®Óm Guß GfN¬d¡úu. GpXôWôÛm GpXôúU Ø¥Ùm. EiûURôu. B]ôp ARtÏ GqY[Ü ØVt£ úRûYlTÓm ùR¬ÙUô? LôX ®WVm LQd¡p ùLôs[ úYiPôUô? ØR#p AÕ AY£VUô? Ñ¡. £Ym ùYt±LWUô] úTfNô[o Guß VôWôYÕ ùNôu]ôp Sôu UßdLUôhúPu. JÚ ùYt±LWUô] GÝjRô[ÚmáP Guôp AÕ ¨ì©dLlThP ®`Vm... B]ôp £lTôLl TWR Sôh¥Vm BÓYôo Guôp ùTôn... ©WUôiPUô] ùTôn. AûR ¨ì©dL Sôu ØVt£ ùNnV úYiPôUô? Hu, BP Ø¥VôRô? ØVt£ CÚkRôp Ø¥VôRô Guß úLhPôp JúW T§p... AÕ Gu][®p úYiPôR úYûX! AúR Uô§¬Rôu... JÚYWôp GpXôm Ø¥Ùm Guß ùY±úVt±]ôp JqùYôuôL ØVuß LôXjûR ÅQôdLd áPôÕ. ©Ï úRôtYo Th¥V#p EeLs ùTVo T§YôLXôm.
 50. 50. Ñ¡.£Ym AY£VUô] JÚ £XYtûj úRokùRÓjÕd ùLôiÓ A§Ûm 1, 2, 3 Guß Ød¡VjÕYjûR Y¬ûNlTÓj§d ùLôiÓ LY]UôL ØVuß JÚYo ùYt±Vô[o BL úYiÓm. ¡WôUl×eL°p §hÓYôoLs... ""Sôn Yôn ûYjR Uô§¬''. JqùYôu±Ûm ÖûZYÕ ASôY£Vm. úRokùRÓjÕf ùNVpTÓeLs - ùYt± ¨fNVm. CuûV "úUôh¥úY`]p' ØVt£Ls £XûW ùYt±l úTôûRdÏs ÅrjÕm NôWôVd LûPLs Uô§¬l ×lThÓ®hP]. AûY ϱjR Gu GfN¬dûLLÞm LiP]eLÞm EiûUVô]ûY. NêL AdLû ªdLûY. AûWÏû A±ÜûPVYoLs, ùYt±«u ãhÑUm ®[eLôRYoLs, úRôp®j úRYûR«u çÕYoLs TXo Cuß T«tßSoL[ôLl TY² YÚ¡ôoLs. GfN¬dûL! VôúWô ùNôp#®hPôoLs GuTRtLôL GpXô ®`VeL°Ûm êdûL ÖûZjÕdùLôiÓ GpXôúU Ø¥Ùm Guß CÝjÕl úTôhÓdùLôiÓ ¿eLs AYUô]lTP úYiPôm. SmªPj§p Es[ §ûULû[ ØR#p Y¬ûNlTÓj§d ùLôsúYôm. Øuú]tjÕdÏj úRûYlTÓm §ûULû[Ùm AÓjÕ Y¬ûNlTÓj§d ùLôsúYôm. ©Ï CWiÓ Th¥VÛm N¬ TôodLlThÓ, Y[odLlTP úYi¥V §ûUL°p LY]m ùNÛj§]ôp ¨fNVm ùYt±ûVd Ï®dLXôm; úRôp®ûVj R®odLXôm. AûWÏûVô] RuØû]l×l T«tßSoLs §ÚYsÞY¬Pm CÚkÕ ùR¬kÕùLôs[ úYi¥V Ød¡Vf ùNn§ Juß CÚd¡Õ. "EûPjRm Y#V±Vôo FdLj§u Fd¡ CûPdLi رkRôo TXo' GuTÕ AYWÕ BZm ªdL Ïs. FdLj§u Fd¡ Gu¡ úYûXRôu úUúX Sôu ®Y¬jRÕ. AÕ úRôp®«p Ø¥Ùm Gu §ÚYsÞYo L¦l× ÖhTUô]Õ, §hTUô]Õ. AÕ AàTYd ùLôûP.
 51. 51. Ñ¡.£Ym Baô... §ÚYsÞYûW Sôu Y¯ùUô¯YRô Guß RªrSôh¥u YhÓ A±Yô°Ls, ùNpXôdLôÑLs £Xo ×ÚYjûR EVojÕYôoLs GuTûR Sôu A±úYu. Bm, Guû]j §ÚYsÞY¬u ÕúWô¡VôLf £j§¬jÕ JÚ úRôp®Vô[oLs áhPm GݧÙm úT£Ùm NkúRô`lTÓ¡Õ. AYoLs ¡Pd¡ôoLs... YsÞYd ¡ZY²u ùNpXl úTW]ô¡V Sôu Gu Y¯Y¯f ùNôjûR, TWmTûWf ùNpYjûR EeLú[ôÓ Te¡hÓd ùLôs¡úu. CkRd Ïs Motivational Trainers £k§dL úYi¥V Ïs. S¥l©u CUVUôL ®[e¡V UôùTÚm S¥Lo AW£Vp Lh£ BWm©jÕ ùTÚm ÕuTm AûPkRôo, ¨û]®Úd¡Rô? Eu]RUô] LoSôPL CûN«u NdLWYoj§Ls §ûWlTPm GÓjÕd ûLûVf ÑhÓdùLôiPôoLs, ¨û]®Úd¡Rô? TôWmT¬Vl ×Lr ªdL ùRô¯p ¨ßY]eLs £X ReLÞdÏj Õ°Ùm NmTkRªpXôR קV ÕûL°p LôX¥ ûYjÕd LpX¥ ThP LûR EeLÞdÏ Uk§ÚdLôúR! YôÙm Y«ßm úYLúYL Fo FWôLl úTônl úT£f NmTô§jR TQjûR JÚ ûT]ô]v LmùT²«p Tôoh]oμl ûYjÕ, ×Lr ùTt JÚ NUVf ùNôtùTô¯Yô[o ùRôûXjRôo! CÕ TXÚdÏm ùR¬VôR WL£Vm! ClúTôÕ ùY°lTÓj§ CÚd¡úu. CûY GR]ôp SPkR]? FdLj§u Fd¡... CûPdLi ¨LrkR رÜLs! GlúTôÕm ùYt±ûVl Tt± GÝÕ¡ Ñ¡. £Ym úRôp®ûVl Tt± GÝÕ¡ôúW Guß AgN úYiPôm. Lôo YôeÏmúTôÕ Gu´u úYLm, ϧûWj §m, TdÏm TXm TôojRôp UhÓm úTôRôÕ. ©úWd Tt±V ©WdûO úYiÓm. ¡úWdLj§#ÚkÕ Ck§Vô YûW TûP GÓjÕ YkÕ CûP«p ùNjÕlúTôn SôÓ §ÚmT Ø¥VôUp úTô] AùXd^ôiP¬u úRôp®
 52. 52. Ñ¡.£Ym YWXôt±p LY²dLlTP úYi¥VÕ. AúR Uô§¬ ùR¬VôR ®`VeL°Ûm ׬VôR ùRô¯pL°Ûm LY]jûRÙm LôXjûRÙm ùRôûXjÕ®hÓ CûPdLi رRp YôrdûL«p LY²dLlTP úYi¥VÕ. Øt±Ûm R®odLlTP úYi¥VÕ. G]Õ GÝj§p CmØû G§oUûf £kRû]L°u ùS¥ ÅÑ¡úR Guß LYûX úYiPôm. ÏiÓm ϯÙUô] úRôp®«u TôûRúV CÕ Guß LiÓ©¥jÕ AûRj R®ojÕ®hÓ ¿eLs TVQm ùNnRôp
 53. 53. Ñ¡.£Ym 16. LYûXlTPôúR NúLôRWô! YôrdûL«p Øuú] ®ÚmסYoLs ©WÕ LÚjÕLÞdÏ Ød¡VjÕYm RW úYiÓm GuTÕ EiûURôu. B]ôp CRtùLôÚ GpûX CÚd¡Õ. AkR GpûXûVj Õp#VUôL AûPVô[m LiÓ ùLôiPYoLs UhÓúU ©Wôp Tô§dLlTPôUp U¡rf£VôL CÚdL Ø¥Ùm. ¨û]jR ùYt±Lû[d Ï®dL Ø¥Ùm. A[ÜdÏ Á±l ©WÕ ®UoN]eLÞdÏ Ød¡VjÕYm ùLôÓdL BWm©jRôp ÏZlTm YÚm; Øuú]tm RûPlTÓm. SUÕ úRôtm, Sôm EÓj§«ÚdÏm Õ¦Ls, RûX AXeLôWm, TVuTÓjÕm ùTôÚsLs, R²j §uLs CYtûl ©o TôWôhP úYiÓm Gu G§oTôol× GpúXôÚdÏúU CÚdÏm. A§Ûm Cû[V RûXØûdÏf Ntß A§LUôLúY CÚdÏm. B]ôp AÕ SPdL®pûX Guôp R[okÕ úTôYúRô, ØLØm ALØm YôÓYúRô N¬Rô]ô? TôWôhPô®hPôÛm TWYô«pûX, ©o úL# ùNnÕ®hPôp R[okÕ úTôYÕ Cû[V RûXØûdϬV CVpTô] ®`Vm. C§#ÚkÕ ùY°úV YôÚeLs Guß AûZd¡úu. JÚ ×Lr ùTt ¥.®. ®[mTWm Tôoj§ÚlÀoLs. Lpí¬f £ßÑL°u LXo LXWô] A¦YÏl×. JÚ C[ûNf £X C[ÑLs ¡iPX¥dÏm ®[mTWm. ""CkR Yôh¥ ¿ Tovh úWed YôeL UôhP úTôX CÚdÏ'' Guß JÚj§ úL# ùNnV, ""I úPôih úLo'' Guß ®hÓ ®hÓl T§p ùNôpÛm JÚ TôlTô. ""ClT¥j §uà¡húP CÚkRô ¿ ÏiPô«ÚY'' Guß ùNôp#l TXÚm £¬lTôoLs. ARtÏm, ""I úPôih úLo'' GuTúR T§p. ""CùRu] Eu ØLj§X'' Guß JÚ ØLl TÚûY AYs ØLj§p Ñh¥d Lôh¥VÕm, ""AmUô'' Guß AkRl ùTi £Ôe¡VÕm JÚ ØLlTÚ ®[mTWm §ûW«p ù_ô#dÏm.
 54. 54. Ñ¡.£Ym CkR ®[mTWj§u Ød¡Vd ϱl× - ©o, ReL[Õ ®UoN]m SmûU ªLÜm Tô§dL úYiÓm Gu BûNÙPu ®UoN]m ùNn¡ôoLs. CÕ EiûU Guôp, Sôm Tô§dLlTP úYiÓm Guú ©o ùNnÙm ®UoN]eL[ôp Sôm Tô§dLlTPd áPôÕ Gu¡úu Sôu, N¬Vô? Sm ÁÕ AdLûÙPu ®Uo£lTYoLs ®UoN]jûR U§dLXôm. B]ôp GpúXôÚûPV ®UoN]eLû[Ùm ùTôÚhTÓjR úYi¥V§pûX. CkR AÔÏØû SUÕ ùYt± Uô°ûL«u Ød¡VUô] T¥dLhÓ Guß Sôu LÚÕ¡úu! N¬Vô? Øtßm ÕkÕ Ø²YWôLl úTô]ôpáP ØhPôs EXLm AYûW ®ÓY§pûX. Ïû ùNôpÛm... úL# úTÑm... Ko ERôWQm ùNôpXhÓUô? Th¥]jRôo GjRû] ùT¬V Õ®! úLô¥dLQdLô] ùNôjûR AlT¥úV ®hÓ®hÓd úLôYQjÕPu ùY°úV±V LÓkÕ®. úNôtôûNáP CpXôR ÑjRUô] NuVô³. ûL«p KÓ ûYj§ÚkR TjW¡¬VôûWf ùNôjÕ ûYj§ÚdÏm ÏÓmTvRu Guß ¡iPX¥jR AlTÝdLt Õ®. AYûWúV EXLm Gu] TôÓTÓj§VÕ ùR¬ÙUô? SPkR Lû[lTôp YV#p TÓj§ÚkRôo Th¥]jRôo. AßYûP SPk§ÚkR YVp AÕ... Ïf£ Ïf£Vônl 骫p CÚkÕ ¡[m© AßTPô§ÚkR ûYdúLôp AYo EPm©p Ïj§d ùLôi¥ÚkRÕ. AûRf NhûP ùNnVôUp (NhûP CpXôUp) TÓjÕd ¡PkRôo. CÚdÏm úTôúR CkÕ úTô] Uô§¬ CÚkRôo. AkR Y¯VôLl úTô] CWiÓ ùTiLs YWl× Y¯VôL SPkÕ úTôL Ø¥VôRT¥ Th¥]jRôo YWl× ÁÕ RûX ûYjÕl TÓj§ÚkRôo. JÚj§, ""VôúWô ULôu'' Guß AYûW YQe¡ YWl©#ÚkÕ Ce¡ SPkRôs. UtùôÚj§úVô, ""BUôm... BUôm... CYÚ ùT¬V NôªVôÚdÏm... RûXVûQ ûYfÑj çeL ÑLm Uô§¬ YWl× úUX RûX ûYfÑj çeLôu TôÚ... BûN ©¥fNYu'' Guß LÓgùNôp Å£]ôs. AYoLs Ae¡ÚkÕ úTô]Õm GÝkÕ EhLôokR Th¥]jRôo, ""Baô... SUdÏ
 55. 55. Ñ¡.£Ym CkR A±Ü CÕ SôsYûW CpûXúV'' Guß YÚk§ YWl©#ÚkÕ RûXûVd ¸úZ ûYjÕl TÓjRôo. Ntß úSWj§p AkR CWiÓ ùTiLÞm AúR Y¯VôLj §Úm© YkR]o. YWl©#ÚkÕ Ce¡d ¸úZ RûX ûYj§ÚkR Th¥]jRôûWl TôojÕ ØRp ùTi T¬RôTlThÓ, ""Tôoj§Vô¥... ¿ ùNôu]ûRd úLhÓ EPú] ¸úZ Ce¡l TÓjÕhPôÚ... ClTYôYÕ JjÕdúLô... CYÚ ULôuRôú]..!'' Guôs. AYú[ô, ""A¥ úTô¥... CYù]pXôm JÚ NôªVôWô? Ruû]l Tj§ Vôo VôÚ Gu] Gu] úTÑôeLuà JhÓd úLdÏôu... AûRl Tj§d LYûXlTPôu CYù]pXôm JÚ NôªVôWô?'' Guß JÚ ùYhÓ ùYh¥]ôs. Th¥]jRôÚdÏj RûX Ñt±VÕ. GlT¥ CÚkRôÛm EXLm SmûU ®Uo£dÏm. CÕ úTÚiûU. RWUô]YoL°u RWUô] ®UoN]jûR U§dL úYiÓm. ®Uo£dL úYiÓm Gu¡ ùY±ÙPu ®Uo£d¡YoLs ®UoN]jûRl ×dL¦ÙeLs. ùYt± ¨fNVm.
 56. 56. Ñ¡.£Ym 17.ùY± ØRp ùYt± YûW! "úPn... úYûX ®`VUô Gm.©.ûVl TôojÕhÓ Yôuà ùNôpúu. úTôLXVô?' AlTô AXß¡ôo. ""úTôlTô... AkR Bs èß RPûY AûXV ®Pôu. ùNnVRô CÚkRô ØRp RPûY«XúV ùNnVUôhPô]ô?'' ùTôÚØ¡ôu ULu. JÚ ®`Vj§tLôL JÚY¬Pm êuß, SôuÏ Øû úTôL úSokRôp CuûV Cû[OoLÞdÏd LÓlTôL CÚd¡Õ. EiûURôú]! GkR ®`VØm GÓjR GÓl©úXúV, ØRp ØVt£«úXúV ùYt±Vô¡ SPdL úYiÓm Guß G§oTôolTÕ ªLÜm ÏZkûRjR]Uô]Õ. ÁiÓm ÁiÓm ØVÛm ®dWUô§jR ØVt£úV C[ûU«u CXdLQm. AÕ CpXôR Cû[OoLs ÁûN Øû[jR TôlTôdLs. Rô¥ U¯jR ÏZkûRLs. ""Sôu ØVt£ ùNnúRu. ùYt± ¡ûPdL®pûX'' Guß ùNôpXô¾oLs. ùYt± ùTßmYûW ØVt£ ùNn¾oL[ô? ùYt± ùTßm YûW Hu ¿eLs ØVt£ ùNnV®pûX? Gu úLs®dÏl T§p ùNôp#l TôÚeLs. ØVt£ úTôRôÕ. ®PôØVt£ úYiÓm. Uk§WjRôp UôeLôn LôndLôÕ. Uô± Uô± ØVuôpRôu SPdLôRÕm SPdÏm... ¡ûPdLôRÕm ¡ûPdÏm. G]úY ØRp ØVt£«p ùYt±«pûX Guß ùY°úV± ®Pô¾oLs. ùYt± ¡ûPdÏmYûW ØVußùLôiúP CÚeLs. RªZL YWXôt±p ×Wh£f NôªVôo JÚYo CÚk§Úd¡ôo. CWôUôà_o Guß ùTVo. AYÚdÏj §ÚdúLôh¥ëo Sm© GuTYo JÚ ÏÚ. AY¬Pm "SúUô SôWôVQô' Gu¡ Uk§W AojRjûRl ùT ØRp Øû úTô]ôo. ""©Ï TôodLXôm'' Guôo. JÚ Øû... CÚØûVpX... T§ù]hÓ Øû SPkRôo. EeLÞdÏ ClT¥ JÚ ¨ûX YkRôp T§ù]hÓ Øû TûPùVÓlÀoL[ô? ""BUôm... CYu ùT¬V CÕYôdÏm'' Guß AYûW AXh£VlTÓjÕÅoLs. ""CkR ®`Vm CpûXu]ô Gu]? Gu]ôX YôZ Ø¥VôRô? CùRu] AqY[Ü ùT¬V ®`VUô?'' Guß CXh£VjûRúV Lô#p úTôhÓ ª§lÀoLs. T§ù]hÓ Øû TûPùVÓdÏm BoYm, BúYNm, ùY±, ¾oUô]m EeL°Pm EiPô? EiÓ Guôp EeLÞdÏ ùYt± ¨fNVm.
 57. 57. Ñ¡.£Ym AkRj §ÚdúLôh¥ëo Sm© U]ûNd LûWdLf NôÏmYûW EiÔY§pûX Guß NôRû] ùNnRôo CWôUôà_o. AYo CkÕ®ÓYôúWô Guß Ag£ ÏÚ®Pm TXo úTôn RLYp RkR]o. ""ùNjÕ úUúX úTô]ôp SôWôVQú] Uk§Wm ùNôpYôo. Rl© E«o©ûZjRôp Sôu ùNôpÛúYu'' Guß Eߧ LôjRôo ÏÚSôRo. Ø¥®p U]ªWe¡ ETúR£jRôo. CWôUôà_o ùYt± ùTtôo. Jußm úYiPôm Guß ER±®hÓl úTô] JÚ NôªVôÚdÏs CqY[Ü ©¥YôRm, Eߧ, ùY± CÚd¡úR... GpXôm úYiÓm Guß BûNlTÓm EeLÞdÏs Eߧ, ùY± Hu CpûX? CÚd¡Rô? AlT¥Vô]ôp ¿eLs ù_«lTÕ ¨_m. Juû AûPÙm YûW KVô¾oLs. ©uYôeLô¾oLs. ØVt£ûVd ûL®Pô¾oLs. "Gi¦V Gi¦VôeÏ GnÕYo'... Vôo? "§i¦Vo' Gu¡ôo §ÚYsÞYo. ¿eLs §i¦VWô? "Gu] Nôo... JúW NôªVôo NUôfNôWUôLf ùNôpÈeLú[... úYß VôÚm EeLÞdÏd ¡ûPdL®pûXVô?' Guû]d úLhLf £Xo ¨û]lTÕ ×¬¡Õ. Nd^v×p NôªVôoL°Pm ùR¬kÕ ùLôs[ úYi¥V ùYt± WL£VeLs úYiÓU[Ü ×ûRk§ÚdÏm. ׬¡Rô? CûRl ׬kÕ ùLôiPÕRôu GuàûPV ùYt±«u WL£Vm! N¬... EeLÞdLôL JÚ Cuù]ôÚYo - CpXjRôo - ùYt±d LûRûVf ùNôp¡úu. ϱjÕd ùLôsÞeLs. ®VôTôWjûR 21 YV§p ùRôPe¡]ôu AkR Cû[Ou. úRôtßlúTô]ôu. UôLôQ NhPNûTdÏl úTôh¥«hPôu. UiûQd Lq®]ôu. ùRô¯#Ûm úRôp®. LôR#Ùm UûkRôs... AYu ANWúY«pûX. SWm×j R[of£ AYàs Sôh¥Vm SPj§VÕ. úTôWô¥ ÁiÓ UßT¥Ùm úRoR#p ϧjRôu. úRôp®Rôu AYû]j RÝ®VÕ. ØR#p SôPôÞUuj úRoR#p úRôp®. ©u]o UdLs Uuj úRoR#Ûm úRôp®. SôtTjÕ HZôYÕ YV§p ÕûQ _]ô§T§ úRoR#Ûm úTôh¥«hÓj úRôp® úUp úRôp®. B]ôp 52-YÕ YV§p _]ô§T§j úRoR#p ϧjRôu. ùYt± AYû] ØjRªhPÕ. ARu ©Ï AYu ×Lr EXùLeÏm TW®VÕ. AYu ùRôhPÕ
 58. 58. Ñ¡.£Ym ÕXe¡VÕ. AY]Õ ùTVûW EX¡p Es[ GpXô SôÓL°u YWXôtß B£¬VoLÞm EfN¬jR]o. EXL YWXôt±úXúV AYàdùLuß Ko Aj§VôVm JÕdLlThPÕ. AYu ùTVo... Uu²dLÜm... AkR UôU²Ro ùTVo BlWaôm #eLu. AYàs L²kR Ad¡² - Be¡Xj§p ùNôu]ôp AGONY - EeLÞdÏs CÚd¡Õ. Rl©pûX. CkR ¨VôVUô] ùY± L²kRôp ùYt± ¨fNVm.
 59. 59. Ñ¡.£Ym 18. GÕ ùYt±? ùYt± ùTßYÕ GuTÕ úYß. ©ûWj úRôtL¥lTÕ GuTÕ úYß. CRt¡ûP«p Es[ ®j§VôNjûRl TXo EQoY§pûX. ©ûWj úRôtL¥lTÕ ÑXTm. B]ôp Sôm ùYt± ùTßYÕ GuTÕ L¥]Uô] Lô¬Vm. CkR CWiûPÙm JuôLd ÏZl©d ùLôiPYoLs TXo. CuûdÏ SmØûPV AW£VpYô§Ls TXo, ©ûWj úRôtL¥jR ®`VjûR - ©WÕ úRôp®ûV - ReLs ùYt± ®ZôYôLd ùLôiPôÓYÕRôu úY¥dûLVôL CÚd¡Õ. ClT¥f ùNôpÛ¡úu. Sôm A±Yô°VôYÕ GuTÕ úYß. ©ûW ØhPô[ôdÏYÕ GuTÕ úYß. CWiÓm Juô¡®P Ø¥ÙUô? GjRû] úTûW úYiÓUô]ôÛm ÑXTUôL ¿eLs ØhPô[ôd¡®P Ø¥Ùm. B]ôp ¿eLs A±Yô° BYÕ ÑXTUô] Lô¬Vm CpûX. ØVt£, §ûU, ClT¥ GqY[úYô ARtÏj úRûY! Ko ERôWQm ùNôpÛ¡úu. Ts°d áPj§p T¥dÏm TjÕ YVÕl ùTi, Ru ØlTjÕ IkÕ YVÕ AlTô®Pm YkÕ ¨uôs. ®¯Lû[ ALX ®¬jRT¥ AlTô®Pm JÚ ×§o úTôhPôs. ""AlTô... JÚ Ïh¥d ÏWeÏ... R²Vô UWjÕX EhLôokÕ CÚdÏ... AkR UWjÕdÏd ¸úZ §¼oà ùYs[m YkÕÓfÑ... LôhPôjÕ ùYs[m... §Úm©] TdLm GpXôm KÓÕ... AkRd Ïh¥d ÏWeÏdÏ ¿kRj ùR¬VôÕ... TVeLW ùYs[m ¸úZ... AÕ GlT¥j Rl©dÏm, ùNôpÛ?'' Guß AlTôûY ANW ûYjRôs ULs. AûW U¦ úSWm Uô± Uô± úVô£jR AlTô Ø¥®p Ru úRôp®ûV Jl×d ùLôiPôo. ""AkRd Ïh¥d ÏWeÏ GlT¥j Rl©dÏm... ùR¬VûX, ¿úV ùNôpÛ'' Guôo UL°Pm. ""Be... CqY[Ü ùT¬V ÏWeÏ E]dúL ùR¬VûX... AkRd Ïh¥d ÏWeÏdÏ UhÓm GlT¥ ùR¬Ùm?'' Guß ûLûV AlTô ØLjÕdÏ úSúW Bh¥®hÓf £hPônl TkRôs AkRf £u]l ùTi.
 60. 60. Ñ¡.£Ym AY°Pj§Ûm úLs®dÏ ®ûP«pûX; B]ôp AlTôûYd ÏWeÏ Guß úL# ùNnV, ØhPô[ôdL AûW U¦ úSWm ùNX®hPôs AkRf £u]l ùTi. CuûdÏ CkRf £u]jR]mRôu GeÏm SPd¡Õ. ©ûW Yôn êPf ùNnYÕ... ùNV#ZdLf ùNnYÕ... úRôtßl úTôLf ùNnYÕ... B[®PôUp RÓlTÕ... Øuú] Ø¥VôRT¥ ØÕûL رlTÕ... ClT¥l ©ûWj úRôtL¥lTûRj RmØûPV ùYt±VôLd LÚÕ¡ôoLs. CkRj RYßRXô] GiQj§p CÚkÕ RVÜ ùNnÕ ùY°úV YôÚeLs. ©ûWj úRôtL¥lTÕ Xh£VUpX... SUÕ ùYt±úV SUÕ Ï±dúLôs... Gu¡ ùR°Ü CÚdL úYiÓm. Sôm ùYt± ùTtôp SUdÏ G§¬Ls CÚdLUôhPôoLs. ©ûWj úRôtL¥jRôp Sôm JÚ ¨WkRW G§¬ûV HtTÓj§d ùLôs¡úôm. Sôm VôûWj úRôtL¥jRôÛm AYo SmûUj úRôtL¥dLúY RUÕ Gg£V LôXm ØÝYûRÙm ùNX®Ó¡ôo. ©ûWj úRôtL¥lTÕ SUÕ úSôdLm ApX GuTûR Cuù]ôÚ úLôQj§p ClúTôÕ ùNôp¡úu. JÚ ÏZkûRÙPu LûPŧdÏl úTô¡ôs AmUô. AeÏ HúRô JÚ §uTiPm úYiÓm Guß ÏZkûR AÝRÕ. Yôe¡j RWôUp AmUô ©¥YôRUôL YkÕ®hPôs. ÏZkûR ØLm Yô¥®hPÕ. EPú] AmUôÜdÏ U]m úLhL®pûX. ÁiÓm LûPŧdÏl úTôn ÏZkûR úLhP §uTiPjûR Yôe¡ YkÕ ÏZkûRdÏd ùLôÓd¡ôs. AlúTôÕ £X ÏZkûRLs U¡rf£VôL Yôe¡dùLôsÞm. £X ÏZkûRLú[ô Ym× ùNnÙm. çd¡ G±Ùm. AÕ úLhPúTôÕ ¡ûPdLôRRôp, ¡ûPd¡úTôÕ úYi¥V§pûX Guß ×dL¦dÏm. AmUô ùLgÑYôs. R]dÏj RWôUp Õu×ßj§V RôûVl T¯YôeÏm úSôd¡p §u]ôUp Õu×ßjÕm ©sû[LÞm EiÓ. ¿eLs GkR YûL úVô£jRÕiPô?
 61. 61. Ñ¡.£Ym úLhPÕ ¡ûPlTÕ ùYt±. ùLôgNm Øu ©u]ôLd ¡ûPjRôÛm ùYt± ùYt±Rôu. B]ôp AkR ùYt±ûV AàT®dL Ø¥VôRT¥ £ß©sû[jR]Uô] ALeLôWjRôp ©ûWj úRôtL¥lTYo EiÓ. Y[okR ©Ïm CkRd ÏQm TXûW ®ÓY§pûX. LQY²Pm ×PûY úLhTôoLs... ØR#p UßjÕ®hÓl ©Ï U]m Uô±d LQYu Yôe¡d ùLôÓjRôp LhPUôhúPu Guß £Xo ©¥YôRUôL UßjÕ®ÓYôoLs. AYû] U]m úSôLf ùNnÕ úRôtL¥lT§p AXô§Vô] U¡rf£ AûPYôoLs. Sôm úSôdLj§p ùR°YôL CÚkRôp CkRj RYß SPdLôÕ. SUÕ ùYt±Rôu Ød¡Vm. ©ûWj úRôtL¥lT§p SUdÏ Gu] SuûU ®û[Vl úTô¡Õ? Cuß SUÕ AW£VpYô§Ls ©ûWj úRôtL¥dLúY, úRoRp, TôWôÞUum, NhPUum CYtûl TVuTÓjÕ¡ôoLs. AR]ôpRôu TûL Y[o¡Õ. RôeLs ùYt± ùTßYRtLôLl TVuTÓj§]ôp úRNm Y[of£Ùßm. ©ûWj úRôtL¥lTÕ ùYt± ApX! Sôm ùYt± ùTßYúR ùYt± Gu¡ Õp#VUô] úYßTôhûPl ׬kÕ ùLôiPôp ùYt± ¨fNVm!
 62. 62. Ñ¡.£Ym 19. ©¥YôRm} ùYt±«u A¥SôRm! ÏZkûRLû[ GpúXôÚdÏm ©¥dÏm. ÏZkûRLú[ô ©¥YôRm ©¥dÏm. G]dùLu]úYô ©¥YôRm ©¥dÏm ÏZkûRLû[ ùWômTÜm ©¥dÏm. Hu? ùYt± GuTÕ JÚ ¸Rm. CkRl ©¥YôRm, ùYt±«u A¥SôRm. ©¥YôRm JÚ RYô] ÏQm ApX. GRtLôLl ©¥YôRm GuTÕRôu Ød¡VUô] ®`Vm. Ck§Vô®p ©WTXUô] ÕÚYu LûR ùR¬ÙUô? AlTô®u U¥«p EhLôWl úTô]ôu ÏZkûR. ©¥jÕj Rs°]ôs £j§. AÝÕ ùLôiúP AmUô®Pm úTô]ôu ÕÚYu. "LPÜ°Pm úTôn Øû«Ó' Guß LPÜ°Pm ûL LÝ®]ôs ûLVôXôLôR AmUô. ©¥ ©¥ Guß LPÜû[úV ©¥d¡ ©¥YôRm AkRl ©sû[dÏ CÚkRÕ. LiûQ ê¥d ùLôiÓ RYm ùNnÕ ùLôi¥Úd¡ ÏZkûR«u Lu]jûRj Ru Ne¡]ôp Rh¥ GÝl©]ôu §ÚUôp Gu¡Õ cUj TôLYRm. AlTô®u U¥«p CPm úLhP ÏZkûR BiPYu U¥«p EhLôokÕ ùLôiPôu Gu¡Õ LûR. CkRd LûR«p §ÚUô#u LÚûQûVf £Xô¡lTÕ NUVf ùNôtùTô¯Ü. ÕÚYàûPV ©¥YôRjûRd ùLôiPôÓYÕ ÑV Øuú]tf £kRû]. CWiûPÙm CWiÓ LiL[ôLl TôolTÕ G]Õ Xh£Vm. ©WLXôRu N¬j§Wm ùR¬ÙúUô? B£¬Vo Li¥jÕm, AlTô Ri¥jÕm, AmUôúY ®`m ùLôÓjÕm, UûX«p CÚkÕ Å£Ùm EÚh¥Ùm ªWh¥Ùm ©WLXôRu Ru LÚj§p CÚkÕ CmªÙm Uô®pûX. CkRl ©WLXôRl ©¥YôRm EeLÞdÏ EiPô? ©WLôNUô] G§oLôXm EiÓ. UûZdLôLl ©WôojRû]d áhPm SPkRÕ. GpúXôÚm ùYßm ûLûV Å£dùLôiÓ YkR]o. ©gÑl ©sû[ UhÓm ûL«p ÏûPÙPu YkRÕ. ©WôojRû] Ø¥kRÕm UûZ YÚm Gu¡ AkRl ©gÑ U]j§p Øû[®hP Sm©dûL, LPÜû[úV úVô£dL ûYjRÕ. AYSm©dûLÙs[ B«Wm úTûWj Ri¥lTûR ®P Sm©dûL EûPV ÏZkûRdLôL UûZ ùTn®lTÕ Ru LPûU Guß LPÜs ׬kÕ ùLôiPôo.
 63. 63. Ñ¡.£Ym ÏZkûRl TÚYm GuTÕ ùYßm ANhÓjR]j§u AWeúLt UiPTm ApX. AûNdL Ø¥VôR Av§YôWj§u BWmTl TÚYm... AÕ EeLÞdÏ CÚd¡Rô? EeLÞdÏ ùYt± ¨fNVm. "ùToº®VùWuv' Gu Be¡X YôojûRdÏ GÛm×m NûRÙUô] ùUô¯ùTVolTôL ¿eLs CÚeLs. ùYt± EeLs ÅhÓd LRûYj Rh¥d ùLôiÓ Esú[ YÚm. JÚ úYû[ LRÜ Rô°PlTh¥ÚkRôp Rs°d ùLôiÓ YkÕ ùYt± EeLû[j RÝ®d ùLôsÞm. AYs JÚ GhÓ YVÕd ÏZkûR. AYÞdÏ JÚ £u]j Rm©. Rm©dÏ HúRô EPm× N¬«pûX GuTÕ UhÓúU AYÞdÏl ׬kÕ ùLôsÞm YVÕ. Gu] úSôn? GlT¥f N¬VôÏm GuTùRpXôm ׬VØ¥VôR TÚYm. §¼ùWuß AYs Ï¥«ÚkR ÅhûP ®hÓ AmUôÜm AlTôÜm ªLf £±V ÅhÓdÏ Uô±]ôoLs. Rm©«u UÚjÕYf ùNXÜ, UÚkÕf ùNXÜ, EQÜf ùNXÜ CYtûf N¬dLhP ùTtúôo ÅÓ Uô úYi¥ YkRÕ. AkRf £u]l ûTVû]j RdL ûYdL B«Wm B«WUônd LûWkÕùLôi¥ÚkRÕ. CkRd LxPm AkR GhÓ YVÕd ÏZkûRdÏj ùR¬V úYiPôm Guß ùTtúôo ¨û]jR]o. JÚ Sôs ùTtúôo ReLÞdÏs úT£d ùLôi¥ÚkR úTôÕ, ""HRôYÕ A§NVm ApXÕ At×RmRôu CkRf £u]l ûTVû]d LôlTôt úYiÓm'' Guß AÝR]o. AÓjR ®Sô¥ AkRf £ßª Ru ùSÓSôs úNªl× Ei¥VûXd L®rjRôs. JÚ PôXo HÝ ùNuh YûW £pXûd LôÑ ¡ûPjRÕ. AYNWUôL AûR As°d ùLôiÓ ÅhÓl ©u YôNp Y¯VôL K¥]ôs. AÓjR ùRÚ®p CÚkR UÚkÕd LûPdÏl úTônf £pXûûV úUûN«p ùLôh¥, ""At×Rm ùLôÓeLs... ApXÕ A§NVm ùLôÓeLs'' Guôs. UÚkÕd LûPdLôWo ׬VôUp ®¯jRôo. LûP«p HúRô YôeL Yk§ÚkR L]Yôu JÚYo BfN¬VUôn AkRf £ßªûVd LY²jRôo. ØLm Yô¥l úTô]Yû[j úRt± ®YWm úLhP±kRôo. EXLl ×Lr ùTt SWm× AßûYf £¡fûN ¨×Qo PôdPo NôohXu BomvhWôe AYo. R]Õ Lô¬p AkRf £ßªûV Ht±d ùLôiÓ £ßª«u ÅhÓdÏ YkRôo. £ßª«u Rm©dÏ ¨LrjR úYi¥V AßûYf £¡fûNûV EQokRôo.
 64. 64. Ñ¡.£Ym AkRf £ßª«Pm JÚ PôXo JÚ ùNuh ùTtßd ùLôiÓ AkR AßûYf £¡fûNûVj RUÕ UÚjÕY Uû]«p CXYNUôL SPj§]ôo. SmT Ø¥¡Rô? ©sû[l TÚYj§u ©¥YôRjRôp Ko A§NVm SPkúR®hPÕ. At×Rm ¨LrkúR®hPÕ. ©¥dL úYi¥V ®`Vj§p ©¥YôRUôL CÚeLs. ùYt± ¨fNVm!
 65. 65. Ñ¡.£Ym 20. Lßl× SiToLú[, LôXûW EVojÕeLs! "Bú YôWj§p £LlTZÏ' Guß JÚ ®[mTWm ùRôûXdLôh£«p ªuà¡Õ. CÕ Lô§p é Ñtß¡ úYûXVô]ôpáP Uu²dLXôm. Cû[V U]ÑL°p Rôo éÑ¡ A£eLm CÕ. "ùYsû[dLôWu JNj§' Gu¡ TûZV Ck§Vl ©fûNdLôWjR]j§u ªfNùNôfNm CÕ. £YlTZÏ JÚ Ød¡V EVokR ®`Vm Guß êû[fNXûY ùNn¡ GkR ®`VjûRÙm ®Wh¥ A¥ÙeLs. LôWQm, "Lßl× RôrkRRpX' Guß Ck§Vu EQW úYiÓm. "LßlTôL CÚd¡úôm. CÕ RôrYô]Õ' Gu¡ A©lWôVjûR UûYôL EiÓTiÔm CkRd ùLô¥V ®[mTWm Cû[OoLû[l TXÅ]lTÓjÕm. Lßl× ¨m ùYhLlTPúYi¥V ®`Vm ApX. Lôh¥Ûm úUh¥Ûm LZ²L°Ûm TôÓTÓm EûZdÏm YodLj§u úRôp LßjÕl úTôYÕ EûZlûTl TôWôh¥f ã¬Vu ùLôÓjR ThPU°l×; ApXÕ TôWmT¬Vj§u T¬N°l×. AÕ T¯dLlTÓm Guôp, ãh¥Ûm úLôh¥Ûm J°kÕ ùLôsÞm ùYsû[ ùLôiPôPlTÓm Guôp AûRf N¡jÕd ùLôs[ô¾oLs. LßlTôL CÚlTÕ JÚ TôYUpX... T¯VpX... TÓTôRLUô] C¯YpX. TôWR ùLüWYm. TôWmT¬Vl Ti×. ùYsû[l TQjûR®Pd Lßl×l TQjûRd ùLôg£ U¡Ým Ck§Vl ùTôÚ[ôRôWm Lßl× ¨jûR UhÓm RôrYôL ¨û]lTÕ RYpXYô? NXûYdLp#p ¡Wôû]hÓL°p ù_h ©[ôdRôu ®ûX A§Lm. £ûXL°páPd Lßl×d Lp#pRôu LûX A§Lm. Ck§Vj RûXULu WôUu Lßl×. ¡ÚxQu Lßl×. Õ¬úVôR]u L]®Ûm S]®Ûm LôUjûR EiÓ Ti¦V ÕÚTûRúVô LYof£LWUô] Lßl×. ¡°úVôTôhWô Lßl×jRô]ôm. AqY[Ü Hu? "Lu]PjÕl ûTe¡°' Guß LûXÙXûLd LXd¡V S¥ûLÙm Lßl×. Al×m Gu] Lßl©u ÁÕ ùYßl×.
 66. 66. Ñ¡.£Ym Lßl× Ck§V²u NWôN¬ ¨m. Sôm JÚ NWôN¬ Ck§V ¨j§p CÚdÏmúTôÕ ùYhLlTP Gu] CÚd¡Õ. ùTÚûUVpXYô AûPV úYiÓm. Lßl× SiToLú[... LôXûW EVojÕeLs. LiL°p J° EªÝeLs. TLp UhÓm EX¡tÏl úTôRôÕ. CÚhÓmRôu EXûL Yôr®d¡Õ. ùYsû[ TLp Guôp Lßl× CÚhPpXYô? LPÜs Ï¥«ÚdÏm LÚYûúV CÚhPpXYô? LmÀWUôL ¨ªokÕ EhLôÚeLs. ¨úTRm EXùLeÏm TW®V ¿N úSôn. AùU¬dLô®p JÚ Ts°dáP YôN#p SPkR JÚ ¨Lrf£. JÚ Tíu ®VôTô¬ YiQ YiQ TíuLû[l TdL®h¥ÚkRôu. Ru ®VôTôWm ÏûÙmúTôùRpXôm ùLôjÕd ùLôjRôL TíuLû[d Lh¥ Cuàm EVWUôLl TdL®ÓYôu. ®VôTôW ®jûR CÕ. ÏZkûRLs ÏçL#jÕdùLôiÓ Cuàm áhPm áhPUôL AYû] úSôd¡ K¥YkR]. ®VôTôWm ©WUôRUôL SPkRÕ. AY]Õ Yi¥«p TfûN, ¿Xm, UgNs, Lßl× Guß TX®R ¨eL°p TíuLs ϧjÕd ϧjÕ B¥d ùLôi¥ÚkR]. ÏZkûRLs úTôh¥ úTôhÓd ùLôiÓ Yôe¡]. B]ôp Lßl× Tíû] UhÓm GkRd ÏZkûRÙm ®Úm©d úLhLúY CpûX. AÕ úNôLUôn Yi¥«p ϧjÕd ùLôi¥ÚkRÕ. JÚ ÏZkûR Tíu ®VôTô¬ûVl TôojÕ, ""EVWj§p TdÏm TfûN, ¿Xm, UgNs Tíu Uô§¬ CkRd Lßl× Tíàm TdÏUô? ApXÕ Lßl× EVWj§p TdL Ø¥VôRô?'' Guß úNôLUônd úLhPÕ. Tíu ®VôTô¬ £¬jÕd ùLôiúP, ""LßlTôL CÚlTÕ EVWl TdL JÚ RûPúV ApX. Ut YiQ TíuLs Uô§¬úV Lßl× Tíàm EVWj§p TdÏm. EVúW úTôL ¨m JÚ RûPúV ApX... Esú[ CÚdÏm NWdÏRôu Ød¡Vm'' Guôu. Esú[ CÚdÏm LôtßRôu EVúW TdL êX LôWQm. ¨Uô LôWQm?
 67. 67. Ñ¡.£Ym AkRd ÏZkûR, ""AlT¥Vô]ôp AkRd Lßl× Tíû]j RôÚeLs'' Guß U¡rf£VôL Yôe¡d ùLôiPÕ. AkRd ÏZkûRRôu AùU¬dLô®u ¨ùY±ûV EÛd¡ AûNjR Uôoh¥u íRo ¡e. Ck§VoL°u Lßl× ¨jûRd úL# ùNnÕ JÚ ùYsû[dLôWo úT£VúTôÕ PôdPo WôRô¡ÚxQu ùNôu] T§p Gu] ùR¬ÙUô? ""LPÜs úLd ùNnRôo. AYNW AYNWUôL ùYkÕ®hPRô, ùYkÕ®hPRô Guß §kÕ §kÕ GÓjR úLdÏLs ùYsû[ ùYsû[VôL YkR]. B]ôp AûY AûWúYdLôÓLs. ùLôgNm Øß¡V ©Ï GÓjR úLdÏLs ùLôgNm LßlTôL CÚkR]. B]ôp AûY ùYkÕ LULUùYuß TdÏYUôL CÚkR]. SôeLs LPÜs TûPl©p Lßl×d úLdÏLs. B]ôp TdÏYUôL CÚd¡úôm. ùYsû[d úLdÏLsRôu AûWúYdLôÓLs'' Guôo. RôrÜ U]lTôuûUûVj Rs° ûYjÕ®hPôp ùYt± ¨fNVm.
 68. 68. Ñ¡.£Ym 21. ®WpL[ô, úUô§WeL[ô } GÕ Ød¡Vm? "EeLÞdÏ Cuàm LûXUôU¦ ®ÚÕ ¡ûPdL®pûXVô?' Guß £Xo úLh¡ôoLs. Cuàm £XúWô ÏìWUôL, "JÚ LûXUôU¦áP YôeLûXu]ô GlT¥? EeL Tôl×Xô¬h¥ûV Y[ojÕdÏeL Nôo' Guß úVôNû] ùNôpYôoLs. Sôu úXNôL JÚ £¬l× £¬jÕd ùLôsúYu. Gu §ûU GuTÕ ®WpLs úTôX. ARtLô] Ae¸LôWm ®WpL°p ªuàm úUô§Wm úTôX. G]dÏ úYûX ùNnV ®WpLsRôu úYiÓúU J¯V ®WpL°p ªuàm úUô§WeLs AY£VªpûX. Sôu ®WpLû[ ®Úmסúu. B]ôp úUô§WeLû[ ùYßlT§pûX. CûR GlT¥ GpúXôÚdÏm ׬VûYlTÕ? CuûdÏl ThPeLs, T¬ÑLs Gu¡ úUô§WeLû[ ûYj§ÚdÏm £XÚdÏ... TôYm, ®WpLs CpûX. Cuàm £XÚdúLô AYoL[Õ ÏûZkÕ úTô] ®WpL°p úUô§WeLs AYUô]jÕPu A£eLlTÓ¡u]. JÚ Ød¡VUô] ®[dLm. ThPeLs ùTt GpúXôûWÙm LôVlTÓjÕm £ßûUÙPu ùNôpX®pûX. TXo RϧVô]YoLs. £Xo ThPeLû[ ®PÜm TX UPeÏ úUXô]YoLs. AYoLÞdÏ YônjR ®WpLs úUô§WeLû[®P AZLô]ûY. ùYÏ £XúWô ThPeLÞdÏ Øt±Ûm ùTôÚjRUtYoLs... Ru A[Ü CpXôR úUô§WeLû[ èp Ñt± Uôh¥d ùLôsÞ¡ Uô§¬ TXWÕ Lôp Ñt±l ThPm Uôh¥d ùLôs¡YoLs. CÚd¡ úUô§Wj§túLtT ®WpLû[j R¬jÕd ùLôsÞm CYoLû[lúTôp CÚdL úYiÓUô Gu]? ©WÕ Ae¸LôWj§tÏ HeÏm JqùYôÚ §ûUNô#dÏm Gu BúXôNû] CÕRôu. ®WpLû[ úSoj§VôL ûYj§ÚeLs. úUô§WeLÞdÏ HeLô¾oLs. SmûUl ׬kÕ ùLôsYÕ, Ae¸L¬lTÕ, TôWôhÓYÕ, ©uTtßYÕ CûYùVpXôm NêLj§u ùTôßl×. AûR JÚ úTôÕm G§oTôodLô¾oLs. B]ôp Ae¸LôWm ¡ûPdÏmúTôÕ AûR G§odLô¾oLs. CkRl ThPjûR®P, TôWôhûP®P Sôu ùT¬VYu Guß
 69. 69. Ñ¡.£Ym E[ô¾oLs. Ru]m©dûLdÏm RûXdL]jÕdÏm úYßTôÓ ùR¬VôUp RôßUôôLl ×XmTô¾oLs. CuûdÏf £Xo JÚ ×Õ Ñ¥Rôo úTôhPôp JÚ CÚTÕ úTWôYÕ Ruû]l TôodL úYiÓm, TjÕl úTWôYÕ Ruû]l TôWôhP úYiÓm Guß TWTWd¡ôoLs. "Uf£... CkR ¼ NohX ¿ AËj Uô§¬ ANjR...' Gu¡ SiTo TûP«u TôWôhûPl TpLûXdLZLl ThPU°l× Uô§¬ G§oTôod¡ôoLs. CÕ N¬Vô? ©o SmûU Ae¸L¬dL úYiÓm Guß G§oTôojRôp Ae¸L¬dLôR úTôÕ EeLs ¨ûX Gu]? úRôp®Vô? úRôtLô¾oLs. LûXOoLs, K®VoLs, £kRû]Vô[oLs, ClT¥l TpÕû«p Y[Úm Cû[V RûXØû«]o Juûl ׬kÕ ùLôs[ úYiÓm. EeLû[l Tt±V EeLs Ae¸LôWúU EeLs Av§YôWm. ©WÕ Ae¸LôWm ùYßm AXeLôWúU. JÚLôXj§p Guû]l TjÕl úTÚdÏj ùR¬Ùm. ©Ï B«Wm úTÚdÏj ùR¬Ùm. ClúTôÕ TpXô«Wm úTÚdÏj ùR¬Ùm. B]ôp Außm, Cußm, Gußm Sôu - AúR SôuRôu. Ae¸LôWj§u TWlT[Ü á¥«Úd¡Õ. Ae¸L¬dLlThP ®`Vm Außm Cußm Gußm Juú! G]úY EeLû[l ©o Ae¸L¬dL úYiÓm, TôWôhP úYiÓm Guß G§oTôodLô¾oLs. ¡ûPdLôRúTôÕ HUôkÕ YÚkRô¾oLs. CkR G§oTôol× EeLs §ûUûV YôP ûYdÏm. ULôL® TôW§ûV AYWÕ NULôXj§p ULôL®VôL VôÚm Ae¸L¬dL®pûX. "©ûZdLj ùR¬VôRYu' GuTúR NêLm AYo ÁÕ ûYj§ÚkR A©lWôVm. B]ôp, TôW§ Ru ÁÕ ûYj§ÚkR A©lWôVm Øt±Ûm úYß. "×®Vû]jÕm úTôt±P Yôu×Lr TûPjÕj RªrùUô¯ûVl ×L¯p Htßm L®VWNo RªrSôhÓdÏ CpûXùVàm YûN Gu]ôp L¯kRÕ' GuTúR TôW§dÏ, TôW§ ÁRô] A©lWôVm. ©WÕ Ae¸LôWeLû[®P AYWÕ Ae¸LôWeLú[, A©lWôVeLú[ ù_«jR]. LÓm Rª¯p ùLôÓm ùRô²«p CXdLQf ùNnÙs Tô¥V Rªrl Ti¥RoLs TXo TôW§«u TôPpLs TôUWjR]Uô]ûY Guß Gs°VúTôÕ, "ÑûY קÕ, ùTôÚs קÕ, Y[m קÕ, ùNôtקÕ,
 70. 70. Ñ¡.£Ym úNô§ªdL SY L®ûR' Guß TôW§ Ru TôPpLû[l Tt±l ׬kÕûYj§ÚkRôo. ©o TôWôhP úYiÓm Guß JÚ úTôÕm G§oTôodLô¾oLs. B]ôp TôWôhÓmúTôÕ G§odLô¾oLs. UôûXLû[ G§oTôojÕd ϲkÕ, ÏûZkÕ, Yû[kÕ, ùS°kÕ, RûX Rôrj§ ¨tL úYiPôm. B]ôp UôûXLs YÚmúTôÕ RûX ϲkÕ Yôe¡dùLôs[ UßdL úYiPôm. Sôm Vôo GuTÕ SUdÏj ùR¬Ùm. ©ÚdÏ GlT¥j ùR¬Ùm? SmØs L²kÕs[ §û]l ©o Es[Õ Es[T¥ JÚ úTôÕm A±k§ÚdL Ø¥VôÕ. G]úY ©Wôp SmûU JÚ úTôÕm N¬VôL Ae¸L¬dL Ø¥VôÕ. AYoLs A©lWôVeLs SmûUl Tt±d ÏûYôL CÚkRôp AÕ Ï±jÕ YÚkR úYiPôm. úSôTp T¬Ñ ùTt EXLl ×Lr ùTt YeLd L® WÅk§WSôj Rôáo YôrdûLûVf ùNôpXhÓUô? AYWÕ ÏÓmTm áhÓd ÏÓmTm. ImTÕ ApXÕ AßTÕ úTo ùLôiP ùTÚm áhPm AÕ. A§p ©sû[Ls ©kRSôû[d ùLôiPôÓ¡ ØûúV ×ÕûUVô]Õ. JqùYôÚ ©sû[ ùTV¬Ûm JÚ úSôhÓl ×jRLm CÚdÏm. A§p AkRd ÏÓmTjÕl ùT¬VYoLs ©sû[Lû[l Tt±j ReLs TôWôhûP, ®UoN]jûR, LÚjûR GÝÕYÕ YZdLm. WÅk§WSôj Rôá¬u ©kRSôs Auß AYu Tôh¥ GݧV Y¬Ls Gu] ùR¬ÙUô? "W®ûVl Tt±f ùNôpX EÚlT¥VôL GÕÜm CpûX. AYu G§oLôXjûR ¨û]jRôp LYûXVôL CÚd¡Õ. JÚ PôdPWôLúYô, Gu´²VWôLúYô, ùT¬V B[ôL AYu YÚYôu Guß úRôu®pûX. Ut ©sû[Ls Uô§¬ AYu ×j§Nô#VôL CpûXúV Guß YÚjRUôL CÚd¡Õ' Guß Tôh¥ Gݧ«ÚkRôo. Ut ©sû[Ls Gu] B]ôoLs GuTúR Cuß ùR¬V®pûX. EÚlTP UôhPôu Guß Tôh¥ T§Ü ùNnRYoRôu EX¡u ×LrùTt EÚlT¥Vô]ôo. ©WÕ Ae¸LôWeLs ùT¬V ®`VUpX... EeLû[l Tt±V EeL[Õ A©lWôVeLú[ Ød¡Vm. ׬kÕ ùLôiPôp ùYt± ¨fNVm!
 71. 71. Ñ¡.£Ym 22. G§ol©úXúV YôÝeLs! JÚ LlTp LPÛdÏs úTôY§p GqY[Ü LxPeLs Lôj§Úd¡u]. ×Vp A¥dLXôm. Tôû«p úUô§d LlTp ûPhPô²d Uô§¬ EûPkÕ úTôLXôm. §ªe¡XeLs, Ñô ÁuLs LlTûXd L®rdLXôm. Ï¥¿o, EQÜj RhÓlTôÓ HtTPXôm. §ûN RÓUô±j §iPô¥ YôPXôm. ClT¥ GiQt Yônl×Ls - BTjÕLs LP#p Lôj§Úd¡u]. GlúTôÕ ARtÏ BTjÕ CpûX? LmÀWUôLd LûW«p SeáWm Tônf£ ¨uß®hPÕ Guôp A¯®pûX; BTjÕ CpûX. B]ôp LûW«p TôÕLôlTôL ¨tTRtLôLYô LlTp LhPlThPÕ! LP#u BTjÕLû[d LTÇLWm ùNnÕ ùLôiÓ LûW Uô±d LûW úNokÕ LP#p TV¦dLjRôu LlTúX J¯V, LûW«p TôÕLôlTôL ¨tL úLô¥ úLô¥VôLd ùLôh¥ VôWôYÕ LlTp LhÓYôoL[ô? BLôV ®Uô]m BTjÕ CpXôUp CÚlTÕ GeúL? RûW«pRôu. Gu´u úLô[ôß YWôÕ. ¾l©¥dLôÕ. ®iúSôd¡l TôÙmúTôÕ ×® Dol×f Nd§Vôp ®ÝkÕ ùSôßeLôÕ. LPjRlTÓm Yônl×d ¡ûPVôÕ. Cuù]ôÚ ®Uô]jÕPu úUôRôÕ. RûW«eÏmúTôÕ ARu NdLWeLû[ ùY°jRsÞúU... AlT¥j Rs[ Ø¥VôUp úTô]ôp RûW«p úUô§j ¾l©¥dÏúU! AkR BTjÕ Õ°dáP CpûX. G]úY ®Uô]jûR ®i¦úX ùNÛjRôUp Ui¦úXúV ûYj§ÚdLXôUô? RûW«p CÚdÏm ®Uô]Øm LûW«p CÚdÏm LlTÛm TôÕLôlTô]ûYRôu. B]ôp AûY ARtLôL EÚYôdLlTP®pûXúV. BTjÕLû[ G§oùLôiÓ NYôpLû[f Nk§jÕf Nô§jÕd LôhPúY úLô¥ úLô¥VôLd ùLôh¥ AYtû EÚYôd¡ú]ôm. TV EQof£Ùm TôÕLôl× EQof£Ùm úRûYRôu. B]ôp AÕ UôàP Øuú]tjûR UÝeL¥jÕ®Pd áPôÕ. RûPLû[ ®Xd¡ ù_«dLjRôu U²Rl ©® SUdÏj RWlThÓs[Õ. AÕúY UôàP ULjÕYm. RûPLs, NYôpLsRôu EeLû[ EeLÞdÏm, EeLû[ EXÏdÏm AûPVô[m LôhÓm. G§olTt YôrdûLdÏ JÚ úTôÕm HeLô¾oLs. ®ÓRûX Ck§Vô®p ©WRUWônf £¬jÕ ù_ô#jR WôËq Lôk§ûVdáP YWXôß GuûdLôYÕ ®Ýe¡ ®Óm. A¥ûU Ck§Vô®p AÔAÔYônl
 72. 72. Ñ¡.£Ym úTôWô¥, AeÏXm AeÏXUôL SôhûP ÁhP ULôjUô Lôk§ûV YWXôß JÚ úTôÕm ®ÝeLôÕ. ®ÝeL ¨û]jRôp YWXôtû EXLm ®Ýe¡®Óm. Wô_ÏUôWoL°u U¦ UÏPeLû[®P úRYÏUôW]ô] HÑ®u ØsUÏPm EXLl ×Lr ùTtÕ. AqY[Ü Hu? Cuß HÑ®u ùTVWôp úTôlTôiPYo LÝj§p ÑUdÏm ReLf £ÛûYûV®P HÑ©Wôu ÑUkR UWf£ÛûYúV ULjÕYm ªdLÕ. LôWQm, ReLf £ÛûY, HtTô[oL°u T¬N°l×. UWf£ÛûY G§olTô[oL°u "AuT°l×'! SiToLs SmûUf ùNÕdÏYûR®Pl TûLYoLú[ SmûUf ùNÕdÏ¡ôoLs. NôRLUô] ®`VeLs SmûUf N¬ ùNnYûR®Pl TôRLUô] ®`VeLú[ SmûUl TôÕLôd¡u]. G]úY RûPLs, RPeLpLs, NYôpLs, CûPëßLs, G§ol×Ls, BTjÕLs ϱjÕd LXeL úYiPôm. AYtûd ùLôiPôÓeLs. ÏçL#ÙeLs. ϧjÕ U¡ÝeLs! úRoR#p ¨uß UdL°Pm ¾ol×d úLhTÕ Ko AW£VpYô§dÏ BTjRô] úYûXRôu. £kR AW£VpYô§ ARtÏj RVeLXôUô? ù_«jRôÛm N¬... úRôtôÛm N¬... UdLs Øu× RmûUj RVeLôÕ ¨ßj§ Ad²l T¬hûNdÏj RVôWô] AW£VpYô§Lú[ A§L EVWm TkRôoLs. TôÕLôlTô] úUpNûT Eßl©]WôL UhÓúU CÚdL ®Úm©V RûXYoLû[ UdLs ØRpYWôdL®pûX. ©WRUWôdL®pûX. CÚdL úYi¥V CPj§p UhÓúU CÚdL ûYjRôoLs. NYôpLû[ G§oùLôsÞm Uú]ô¨ûXúV ùYt±dLô] ŬV ®ûR. Juß ùNôp¡úu... BTjÕLû[l Tt±V LtTû]Lû[ ®hùPô¯ÙeLs. AûY BTjÕLû[®P BTjRô]ûY. A[Yt TôÕLôl×, TV EQof£«#ÚkÕ ùY°«p YôÚeLs. A©UuÙ úTôX YôZl TZÏeLs. Ck§V úR£V WôÔYjûR EÚYôd¡V úSRô´ R]Õ ÅW EûW«p, ""G]Õ WôÔYj§p úNokÕs[ EeLÞdÏf NmT[m Li¥lTôL EiÓ. AkRf NmT[m UWQm'' Guôo. AR]ôpRôu AYo UWQúU AûPV®pûX.
 73. 73. Ñ¡.£Ym JÚ ULjÕYm ªdL L®VôL YôrY§p TôW§dÏl TX £dLpLs CÚkR]. TôÕLôl× EQof£Vôp AYo £X NUWNeLs ùNnÕ ùLôi¥ÚkRôp TQm ¡ûPj§ÚdÏm. B]ôp RªrSôh¥u GjRû]úVô "Ñlצ'L°p JÚY]ôLf ùNj§ÚlTôu AkRf Ñl©WU¦Vu. BTjÕLû[ G§oùLôsÞm BúYNm... AkR B]kRl TWYNm... AÕúY AYû] ULôL®Vôd¡VÕ. RkûR ùT¬Vôo JÚ Ru²LWt RûXYo. LÓm G§ol×LÞdÏd LÓL[Üm LYûXlTPôÕ Ru LÚjÕLû[ UdLs Øu ûYjRYo. JÚ ùTôÕdáhPj§p AYo úTÑmúTôÕ JÚ ùNÚl× AYo ÁÕ ÅNlThPÕ. AYo RVe¡]ôWô? ""JÚ ùNÚlûT Å£]ô GlT¥? Cuù]ôuûÙm ÅÑ... ú_ô¥Vô ûYfÑdLXôm. E]dÏm ©WúVô_]m CpXôU, G]dÏm ©WúVô_]m CpXôU JiûQ Å£±úV?'' Guôo. AYWpXYô Õ¦ÜûPVYo. AkRj Õ¦úY AYo ùYt±«u WL£Vm. G§ol©úXúV YôÝeLs. ùYt± ¨fNVm!
 74. 74. Ñ¡.£Ym 23. RPeLÛdÏ U¡r¡úôm! A¡X Ck§V Yôù]ô# ùNpYôdLôL CÚkRÕ JÚ LôXm. AlúTôÕm A¥dL¥ ªuRPeLp HtThÓ, "RPeLÛdÏ YÚkÕ¡úôm' Guß A±®jÕd ùLôi¥ÚlTôoLs. Yôù]ô# A±®lTô[o JÚYÚdÏj §ÚUQm ùNnV úYi¥ JÚ SiTo Åh¥p ùTi úLhúPôm. ùTi UßjÕ®hPôs. ""RPeLÛdÏ YÚkÕ¡úôm'' Guß A¥dL¥ YÚkÕ¡ Uôl©sû[ YÚk§ YÚk§úV Cû[jÕ®ÓYôo Guß ùTi ¡iPX¥jRôs. RPeLÛdÏ YÚkÕm ®Vô§ Yôù]ô#«p CÚkÕ ùRôûXdLôh£dÏm ùRôt±d ùLôiPÕ. SpX úYû[... ClúTôùRpXôm RPeLp HtThÓs[Õ GuTûR A±®lTúRôÓ N¬... YÚkÕYÕ CpûX. YôrL! RPeLÛdÏ YÚkR Gu] CÚd¡Õ? RûPLs ùYt±«u ×ûRVp. RPeLp ùYt±«u RPeLs. AiûU«p úYío RkûR ùT¬Vôo ùTô±«Vp Lpí¬l úTWûY ®Zô®p úT£dùLôi¥ÚkúRu. ùYt±LWUô] Gu EûWûV UôQYoLs AàT®jÕd ùLôi¥ÚkRúTôÕ JÚ RPeLp. ùTô±«Vp Lpí¬Lû[ GpXôm AiQô TpLûXdLZLjÕPu CûQdÏm BnÜl T¦dLôL ARu ÕûQúYkRo §¼ùWuß Lpí¬dÏ YkÕ®hPôo. Gu úTfûN CûP«p ¨ßj§, AYo úT£®hÓl ×lTP úYiÓm. Gu úTfûN CûP«p ¨ßjÕm GiQm VôÚdÏúU HtTP Ø¥VôÕ. GuôÛm R®odL Ø¥VôR ¨ûX«p JÚ úTWô£¬Vo RVe¡j RVe¡ Gu²Pm ªdL U¬VôûRÙPu ®`VjûR ®[d¡]ôo. EQof£UVUô] úTfûN CûP«p ¨ßj§ ÁiÓm ùRôPeÏYÕ EiûU«p TÓ £WUUô] ®`Vm. GuôÛm ÕûQúYkRûWd LôdL ûYlTÕm R®olTÕm Lpí¬dÏd LYûXV°dÏm ©Wf£û].
 75. 75. Ñ¡.£Ym UôQYoLs SuûU LÚ§, ÕûQúYkRûW CûP«p úTN AàU§lTÕ Guß ¾oUô²júRu. UôQYoLû[l TôojÕ, ""ÕûQúYkRo ClúTôÕ úTN YkÕs[ôo. GUÕ ¨Lrf£«u CûP«p HtThP RPeLÛdÏ YÚkÕ¡úôm Guß ùNôpXUôhúPu... EeLÞdÏ SuûU ùNnV AYo Yk§ÚlTRôp RPeLÛdÏ U¡rf£ AûP¡úôm'' Guúu. UôQYoL°u LWùYô# ùYt± ØWNôL J#jRÕ. Cuàm EVokR ®`Vm ùNôp¡úu. CúVÑ ©Wôu RUÕ CûfùNn§ûV YZeL ¨û]jRúTôÕ AÕ G°ûUVôL Ø¥kRRô? RPeLp YW®pûXVô? RfNu ú_ôNl©u A§Ll©WNe¡ UL]ôL ApXYô EXLm AYûW AûPVô[m LiPÕ! Øuú]tj§tÏ ØhÓdLhûP úTôhÓ ØsUÏPm ApXYô ûYjRÕ! UkÕ®Pô¾oLs... £ÛûY«p AûkRRôpRôu CúVÑ Cu]Øm Ë®d¡ôo. ªLf ÑXTUôL AYo URm TW®«ÚkRôp LPÜs ùTVWôp Y«ß Y[ojR NUVf ùNôtùTô¯Yô[]ôL AkR U¬Vô°u ULu U¬j§ÚjÕlTôo. LY]j§p ûYÙeLs. RûPLs ùYt±«u ×ûRVp. RPeLp ùYt±«u RPeLs. ^p ApXôaþ ^pXm S©Ls SôVLm êXm §ÚUû RûW«e¡VÕ. EXÏ EPú] Jl×dùLôiPRô? ùUdLô®p CÚkÕ U¾]ô YûW AYûW KP®hPúR..! B]ôp CuûdÏ... EXLúU AYoL[Õ ×²R éªûV úSôd¡ KÓ¡úR! LY]j§p ûYÙeLs, RûPLs RûPLú[ ApX... RPeLp ùYt±«u RPeLs.
 76. 76. Ñ¡.£Ym LkR ×WôQjûRd Lf£VlTo AWeúLt±VúTôÕ CXdLQ ®[dLm úLhÓ AWeúLtjûRúV JÚ Rªrl ×XYo RÓjRôo. B]ôp ØÚLú] ØuYkÕ ®[dLm á±VRôp LkR ×WôQm RªZLm GeÏm RûZdLj ùRôPe¡VÕ. LY]j§p ûYÙeLs... RûPLs RûPLú[ ApX... ùYt±«u ×ûRVp. JÚ LûR ùNôpXhÓUô..? AYo JÚ ®£j§WUô] AWNo. Rm UdLû[l Tt±úV GlúTôÕm LYûX AYÚdÏ! UdLs A§LUôLd LPkÕ úTôÏm UûXl TôûR«u ÏßdúL JÚ ùT¬V TôôeLpûXl úTôhÓ ûYjRôo. AkR Y¯«p TVQlThP TXo LpûXd LiÓ G¬fNpThPôoLs. £Xo ùYÏçWm JÕe¡ úYß Y¯VôLl TVQlThPôoLs. £Xo Wô_ôûY ùYÏYôLj §h¥]ôoLs. ""Gu] AWNôeLm! ùTôßlTt AWÑ A§Lô¬Ls... UdLÞdÏ CûPëß Es[úR... ¿dL úYiPôUô?'' Guß ×Xm©]ôoLs. £Xo £WUlThÓl TôôeLp úUp H± Ce¡ AYoL[ôLúY JÚ Y¯ûV EiPôd¡d ùLôiPôoLs. B]ôp JÚYÚdÏdáPl TôôeLpûXl TôûRûV®hÓ SLojR úYiÓm Guß úRôu®pûX. TXúWô, TôôeLpûXl TôojRÕm TVQm RûPlThPÕ Guß TVQjûRúV ¨ßj§®hÓ, TôôeLpûX SLoj§V ©Ï TVQlTPXôm Guß NôûX KWj§p TÓjÕ®hPôoLs. BúYNUôL AeÏ YkR Cû[Ou JÚYu UhÓm AkRd LpûX SLojR ØVt£ ùNnRôu. TXo T¬L£jRôoLs. £Xo Wô_RiPû] ¡ûPdÏm Guß GfN¬jRôoLs. ùYÏ£Xo ER®dÏ YkÕ®hÓ, SmUôp Ø¥VôÕ Guß ûL®hP]o. AYu ®Pôl©¥VôLl úTôW¥]ôu. Lp SLokRÕ. LpûXf N¬®p EÚh¥]ôu. LpÛdÏd ¸úZ JÚ L¥RØm ûTÙm CÚkR]. "CkRd LpûX Vôo SLojÕ¡ôoLú[ô AYoLÞdÏ AWN¬u AuT°l× B«Wm ùTôu' Guß CÚkRÕ!
 77. 77. Ñ¡.£Ym LY]j§p ûYÙeLs... JqùYôÚ RPeL#Ûm JÚ ×ûRVp J°k§Úd¡Õ. úR¥ GÓjRôp ùYt± ¨fNVm.
 78. 78. Ñ¡.£Ym 24. UWUô! U²R]ô? úLôTj§p §hÓ¡úTôÕ, ""Hu ClT¥ UôÓ Uô§¬ ¨dLú!'', ""UWm Uô§¬ Y[okÕhúP!'' Guß HÑ¡úôm. CÕ N¬Rô]ô? CVtûLûVÙm, © E«oLû[Ùm RϧVt U²Rú]ôÓ Jl©hÓl úTÑYÕ A¿§ ApXYô? LôWQm... UôÓ CuûdÏ IVô«Wm ìTôn ®ûX úTô¡Õ. CYu úTôYô]ô? UWm ¨Zp RÚm... Lôn RÚm... L² RÚm... ùNjRôÛm ®LôL Ruû]úV RÚm. B]ôp CkR U²Ru ùNjRôÛm Rô]ôL G¬VUôhPôu. ùLôgNm ®Ï (UWm) ûYjÕRôu G¬dL úYi¥Ùs[Õ. G]úY UWm úTôX, UôÓ úTôX Guß U²Rû]j RôrjÕYRôL ¨û]jÕl TûPlûTj RôrjRd áPôÕ. G]dÏ CkRd úLôTm GlúTôÕ HtThPÕ ùR¬ÙUô? §ÚdÏs T¥dÏmúTôÕ §ÚYsÞYo ÁÕ HtThPÕ. EWm Gu¡ FdLm CpXôR JÚYû] UWm Guß §hÓ¡ôo §ÚYsÞYo. "EWm JÚYàdÏ Es[ ùYßdûL A@Õ CpXôo UWm UdLs BRúX úYß' GuTÕ Ïs. JÚYÚdÏ FdLm ªÏ§úV Y#ûUVôYÕ. AqîdLm CpXôRôo UdL[ôLôo. UWeLs BYôo (Y¥Yôp UdL[ôn CÚlTúR UWeL°p CÚkÕ úYßThP RuûUVôÏm) GuTÕ ùTô¯l×ûW. FdLm CpXôR U²Rû] UWm Gu¡ôo YsÞYo. ¨VôVUô? Li¥lTôL ¨VôVm CpûX! Hu?

×