Sriramodantam_Malayalam

411 views
357 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sriramodantam_Malayalam

 1. 1. zsI>]Em]dßh (aRœxHith) http://hinduebooks.blogspot.com
 2. 2. ീരാേമാദ ം (അ ഥസഹിതം) E-book published byhttp://hinduebooks.blogspot.com In July 2010
 3. 3. ീരാേമാദ ം  ഖ ര േറ തല റകളായി േകരള ിെല സം തവിദ ാ ഥികസം തബാലപാഠ േളാെടാ ം തെ പഠി ഒ തിയാണ് " ീരാേമാദ ം". ീരാേമാദ ം എസമ പദ ിെ വി ഹം " ീരാമസ ഉദ ം" എ ം,അതിെ അ ഥം " ീരാമെ കഥ" എ മാണ്." ീപതിം ണിപത ാഹം ീവ ാ ിതവ സം ീരാേമാദ മാഖ ാേസ ീവാ ീകി കീ ിതം"എ ട ഇതിെല ഒ ര േ ാക െള ി ംമനഃപാഠമായി ി ാ മലയാളികളായ സം ത വളെര മായിരി ം. ഇ ് സാ ദായികരീതിയിസം തവിദ ാഭ ാസം മ മറ േപാെയ ി ം, േകരളസ ാ റ ിറ ിയി സം തപാഠാവലികളി ം റ വ ഷ ് വെര ീരാേമാദ ിെലബാലകാ െമ ി ം ഉ െപ ിയി ായി എവ ത സം തേ മിക ് സേ ാഷ ി ിടയാ താണ്. എ ാ ഇ െ ിതിെയ ാെണ റിയി .ഭാഷാ പഠനേ ാെടാ ം തെ ഭാരതീയസം തി ം, ല ം ബാലമന കളി േവ വാ ഇ രം തിക െട പഠനം സഹായി െമ തി യാെതാസംശയ മി . ഖ മാ ം വാ ീകി രാമായണ ിെ വ പിടി ്ബാലകാ ം, അേയാ ാകാ ം, എ ി െന ഉ രകാ ം വെരയായി ഏ കാ ളി ബാല ാ 2  
 4. 4. ീരാേമാദ ം എ ം മന ിലാ ലളിതമായ സം തേ ാക ളി െടരാമകഥ വ വളെര റ േ ാക ളി വ ണികവി െട ി നാം എ െനയാണ് ആദരേവാെട ണമി ാതിരി ക? ീരാേമാദ ം രചി ത് പരേമശ രകവിയാെണ ് ഒരിട ് ക . പേ അേ ഹ ിെന റി ് അധികെമാ ം ഇ െന ി ലഭ മ . അറിയാ വ എ വാ അേപ ി .മാ ഷ കഥകളി െട മലയാളിക െട മന ി ാനംേനടിയ േകണ മണി സാ എേ ാട് സി പ ിെഒ ഇ- ക ാ ി ഈ േ ാഗി േപാ ് െച വാആവശ െ േ ാഴാണ്, ീരാേമാദ ിെ ം ഒ ഇ- കം ത ാറാ വാ ആശയം എെ മന ി ദി ത്.സി പം എ ക ി ീരാേമാദ ിെലബാലകാ ം ഉ െ ിയി ്. അ ക േ ാഴാണ്,njാ െച ി ളി ീരാേമാദ ം പഠി കാര ംഓ യില് വ ത്. ഉടെന തെ ഇതിെ ഇ- കംത ാറാ ണെമ ് തീ മാനിെ ി ം, അതി റകാലതാമസെമ . ഇ െന ി ഒേര ഒരിട ് മാ േമഇത് ഉ ായി . അത് പി. ആ . രാമച റിെ ീരാേമാദ ം ആംഗല പരിഭാഷയായി . അതിേ ാക ആംഗലലിപിയി തെ യാണ് ന ിയിരി ത്. അതി േ ാക ളി ം, പരിഭാഷയി ം െത കള്അനവധി. അ െകാ ് അതിെന കാര മായി ആ യി വാ സാധി ി . ആ . എ ്. വാ ാ സി ീകരി ീരാേമാദ ി േ ാക ം, കഠിന പദ െടഅ ഥ ്, എ ാ പരിഭാഷയി . അ െകാ ാണ് ഈ 3  
 5. 5. ീരാേമാദ ം പരിഭാഷകന് സ ത മായ ഒ മലയാളപരിഭാഷ തിേര ിവ ത്. ഇതി െത ഒഴിവാ വാപരമാവധി മി ി ്. എ ാ അതി ണമായിവിജയി ി െ അവകാശെ മി . െത കക ാ അറി വ ി ാണി െമ തീ ി .  ‐ പരിഭാഷക 4  
 6. 6. ീരാേമാദ ം  അഥ ബാലകാ ഃ ീപതിം ണിപത ാഹം ീവ ാ ിതവ സം ീരാേമാദ മാഖ ാേസ ീവാ ീകി കീ ിതം 1 ീവ ം എ മ ക് ഉ മാറിടേ ാ ടിയവ ംല ീപതി മായ വി വിെന ണമി െകാ ് വാ ീകിയാ കീ ി െ തായ ീരാമകഥെയ പറയെ . രാ വി വസഃ േ ാ, രാവേണാ നാമ രാ സഃ,ആസീദസ ാ ജൗ ചാ ാം ംഭക ണവിഭീഷണൗ. 2പ ് വി വസ് എ നി െട നായി രാവണ എേപ ഒ രാ സ ായി . ംഭക ണ ,വിഭീഷണ എ ിവ അവെ അ ജ ാ ം ആയി .േത തീേ ണ തപസാ ത ീ ത േവധസംവ ിേര ച വരാനി ാ അ ാദാ ിതവ ലാത് 3അവ തീ മായ തപ െകാ ് ാവിെന ത െ ക ം, ആ ിതവ ലനായ അേ ഹ ിനി ് ഇ മായ വര വരി ക ം െച .രാവേണാ മാ ഷാദൈന ഃ അവധ ത ം തഥാ നഃനി േദവേത യാ നി ാം ംഭക േണാഽ ണീത ച 4 5  
 7. 7. ീരാേമാദ ം രാവണ താ മ ഷ ാര ാെത േവെറ ആരാ ംവധി െ ട ത് എ വരം യാചി ക ം, ംഭക ണ"നി േദവത ം" ഇ ി െകാ ് നാ ിന് പിഴപ ി നി െയവരി ക ം െച .വിഭീഷേണാ വി ഭ ിം വേ സത ണാന ിതഃേതഭ ഏതാ വരാ ദത ാ തൈ വാ ദേധ ഃ5സത ണ വനായ വിഭീഷണനാകെ വി ഭ ിെയവരി . അവ ് ഈ വര െളെ ാ ി ് ാവ് ഉടെനഅ ധാനം െച .രാവണ തേതാ ഗത ാ രേണ ജിത ാ ധനാധിപംല ാ രീം കം ച ത ാ ത ാവസത് ഖം 6അന രം രാവണ ധനാധിപനായ േബരെന ിജയി ി ് ല ാ രിെയ ം, കവിമാനെ ം അപഹരി ി ് അവിെട (ല യി ) ഖമായി താമസി .യാ ധാനാ ത േ രസാതലനിവാസിനഃദശാനനം സമാ ിത ല ാം ച ഖമാവസ 7അേ ാ രസാതല ി നിവസി െകാ ി രാ സ ാെര ാവ ം ദശാനനെന (രാവണെന) അ യി െകാ ്ല യി ഖമായി താമസി ട ി. 6  
 8. 8. ീരാേമാദ ം മേ ാദരീം മയ താം പരിണീയ ദശാനനഃതസ ാ പാദയാമാസ േമഘനാദാഹ യം തം 8രാവണ അ രശി ിയായ മയെ ിയായ മേ ാദരിെയപരിണയി ി ് അവളി േമഘനാദ എ േപ െന ജനി ി .രസാം രസാതലം ൈചവ വിജിത സ രാവണഃേലാകാമാ ാമയ സ ാന് ജഹാര ച വിലാസിനീഃ 9ആ രാവണനാകെ േലാകെ ം, രസാതലെ ംവിജയി ി ് ജന െള ഉപ വി ക ം, രികെളഅപഹരി ക ം െച .ഷയ ൈവദികം ക മ ദ ിജാ അ ദയതി സഃആ േജനാന ിേതാ േ വാസവം ചാപ പീഡയത് 10അവ ൈവദികക മ െള ഷി ക ം, ാ ണെരക െ ക ം, സ േനാ ടിേ ് ഇ െന ി പരാജയെ ക ം െച .തദീയത ര ാനി നരാനാ കി ൈരഃ ാപയിത ാ ല ായാമവസ ചിരായ സഃ 11അവ കി ര ാെരെ ാ ് സ ിെല (ഇ േലാക ിെല) ക ത െള ല യി െകാ വ ് നപിടി ി ി ് െറ നാ ല യി താമസി . 7  
 9. 9. ീരാേമാദ ം തത ി വസേര വിധാതാരം ദിവൗകസഃഉപഗേമ ാചിേര സ വം രാവണസ വിേച ിതം 12ആ സ ഭ ില് േദവ ാ ാവിെന സമീപി ്രാവണെ എ ാ വ ിക ം അേ ഹെ അറിയി .തദാക ണ ൈര ാകം ാപ േധാദേധ ടം ാവ ച ഷീേകശം വിധാതാ വിവിൈധഃ ൈവഃ 13അ േക ി ് ാവ് അവ െട െട പാലാഴി െടതീര െച ി ് വിവിധ ളായ തികെളെ ാ ് വിവിെന സ നാ ി.ആവി യാഥ ൈദത ാരിഃ പ ച പിതാമഹംകിമ ഥമാഗേതാഽസി ത ം സാകം േദവഗൈണരിതി 14അേ ാ വി ത െ ് ാവിേനാട് േചാദി ,"അ ് േദവഗണ േളാ ടി എ ിനാണ് വ ിരി ത്?"തേതാ ദശാനനാത് പീഡാമജ ൈ ന േവദയത്ത േത ാവാച ധാതാരം ഹ ഷയന് വി ര വാഃ 15അേ ാ ാവ് രാവണ ല ായ പീഡെയ റി ്വി വിെന അറിയി . അ േക ി ് വി ാവിെനസേ ാഷി ി വാനായി ഇ കാരം പറ . 8  
 10. 10. ീരാേമാദ ം അലം ഭേയനാ േയാേന ഗ േദവഗൈണ ഹഅഹം ദാശരഥി ത ാ ഹനിഷ ാമി ദശാനനം 16"അ േയാ ാേവ! ഇനി ഭയേ . അ ്േദവഗണ െമാ ് േപായാ ം. njാ ദശരഥ നായിജനി ് ദശാശനെന (രാവണെന) വധി താണ്."ആ ാംൈശ രാ േവ മൗ വാനര പിണഃജാേയര മമ സാഹാ ം ക ം രാവണനി േഹ 17എ ാ േദവ ാ ം, രാവണെന നി ഹി തിന് എെസഹായി വാനായി, അവരവ െട അംശം െകാ ്വാനര ാരായി പെമ ് മിയി ജനി െ .ഏവ ാ വിധാതാരം തൈ വാ ദേധ ഃപ മേയാനി ഗീ വാൈണ മം ായാത് ധീഃ 18 ാവിേനാട് ഇ കാരം പറ ി ് മഹാവി ഉടെനഅ ധാനം െച . ാവാകെ േദവ ാേരാ ടിസ ചി നായി മട ക ം െച .അജീജന േതാ ശേ ാ വാലിനം നാമ വാനരം ീവമപി മാ താേ ാ ഹ മ ം ച മാ തഃ 19അന രം ഇ (തെ അംശ വനായ) വാലി (ബാലി)എ വാനരെന ജനി ി . (അ േപാെല) ര േദവ ീവെന ം, വാ േദവ ഹ മാെന ം ജനി ി . 9  
 11. 11. ീരാേമാദ ം  ൈരവ ജനയാമാസ ജാംബവ ം ച പ മജഃഏവമേന ച വി ധാഃ കപീനജനയ ബ 20 ാവ് പ തെ ജാംബവാെന ജനി ി ി .ഇ കാരം തെ മ േദവ ാ ം അേനകം വാനര ാെരജനി ി .തേതാ വാനരസംഘാനാം വാലീ പരി േഡാഽഭവത്അമീഭിരഖിൈല ാകം കി ി ാമധ വാസ ച 21പി ീട് ബാലി വാനര ാ െടെയ ാം േനതാവായി അവേരാെട ാെമാ ് കി ി യി താമസ റ ി .ആസീ ശരേഥാ നാമ ര വംേശഽഥ പാ ഥിവഃഭാര ാ ിേ ാപി ല ാസൗ താ േലേഭ ന സ തിം 22 ര വംശ ി ദശരഥ എ േപ ഒ രാജാവ്ഉ ായി . അേ ഹ ിന് ഭാര മാ ഉ ായി ംഅവരി സ തികെളാ ം ഉ ായി .തതഃ മ വചനാദ് ഋഷ ംഗം സ പതിഃആനീയ കാേമ ിം ആേരേഭ സ േരാഹിതഃ 23അന രം മ െ ഉപേദശമ സരി ് ആ രാജാവ് േരാഹിത ാേരാ ടി ഋഷ ംഗ നിെയ വ ി കാേമ ി ആരംഭി . 10  
 12. 12. ീരാേമാദ ം അഥാേ ിതഃ ക ിദ് ഹീത ാ പായസം ച ംഏത ാശയ പ ീ ം ഇത ാഽദാ പായ സഃ 24അേ ാ അ ിയി നി ് ൈക ി പായസേമ ിയ ഒദിവ േദഹം ഉയ വ ി ് "ഇത് നിെ ഭാര മാെരകഴി ി " എ ് രാജാവിേനാട് പറ ി ് അത്അേ ഹ ിന് ന ി.ത ഹീത ാ തൈദവാസൗ പ ീഃ ാശയ കഃതാ തതഃ ാശനാേദവ പാ ഗ ഭമധാരയന് 25രാജാവ് അത് സ ീകരി ി ്, ഉ കനായി അത് സ പ ിമാെരെ ാ ് കഴി ി ക ം െച . പി ീട് അവപായസം കഴി തിെ ഫലമായി രാജാവി നി ് ഗ ഭംധരി . േണ കാേലഽഥ കൗസല ാ സ നാംേഭാജഭാ രംഅജീജന ാമച ം ൈകേകയീ ഭരതം തഥാ 26കൗസല യഥാകാലം സ ന ളാ താമരക ് ര െനേ ാെല ആന ം ന വനായ രാമച െന ം,ൈകേകയി ഭരതെന ം ജ ം ന ി.തേതാ ല ണശ ൗ മി ാജീജനത് തൗഅകാരയ പിതാ േതഷാം ജാതക മാദികം ദ ിൈജഃ 27 11  
 13. 13. ീരാേമാദ ം പി ീട് മി ല ണ , ശ എ ിവെര ം സവി . പിതാവ് ാ ണെരെ ാ ് അവ െടജാതക മം ട ിയവ േവ ംവ ം െച ി .തേതാ വ ധിേരഽേന ാന ം ി ധാ ത ാര ഏവ േതസകലാ ച വിദ ാ ൈന ണ മഭിേലഭിേര 28പി ീട് അവ നാ േപ ം പര രം േ ഹ വരായി െ വള . അവ സകലവിദ കളി ം ൈന ണ ംേന ക ം െച .തതഃ കദാചിദാഗത വിശ ാമിേ ാ മഹാ നിഃയയാേച യ ര ാ ഥം രാമം ശ ിധേരാപമം 29അ െന േ ാ ഏേതാ ഒ നാ വിശ ാമി മഹാ നിഅവിെട വെ ക ം, യ ര െച തിനായി െനേ ാെല ശ ിമാനായ രാമെന ആവശ െ ക ംെച .വസി വചനാ ാമം ല േണന സമന ിതം േ ണ പതി സ കൗശികസ കേര ദദൗ 30രാജാവ് വളെര വിഷമേ ാ ടി വസി െ ഉപേദശമ സരി ് ല ണേനാ ടിയ രാമെന വിശ ാമി നി െടൈകകളി ഏ പി . 12  
 14. 14. ീരാേമാദ ം തൗ ഹീത ാ തേതാ ഗ ബലമതിബലാം തഥാഅ ാണി ച സമ ാണി താഭ ാ പദിേദശ സഃ 31വിശ ാമി നി അവെര ംെകാ ് അവിെടനി ് േപായി ്ബല, അതിബല എ ീ മ െള ം, സകല അ െള ം അവ ് ഉപേദശി .ഗ സഹാ േജാ രാമഃ കൗശിേകന േചാദിതഃതാടകാമവധീ ീമാ േലാകപീഡനത പരാം 32വിശ ാമി നിയാ േ രിതനായി ിമാനായ ീരാമജന െള പീഡി ി തി ത പരയായി താടകെയ രാ സിെയ ല ണേനാ ടിേ ് വധി .തതഃ സി ാ മം ാപ കൗശിക ഹ രാഘവഃഅധ രം ച സമാേരേഭ രാ സാ സമാഗമ 33അന രം ീരാമ വിശ ാമി നിേയാെടാ ് സി ാ മ ിെല ിേ . യ ം ആരംഭി ക ം അേ ാതെ രാ സ ാ വ ക ം െച .രാഘവ തേതാേ ണ ി ാ മാരീചമ ണേവ ബാ ഖാ ഹത ാ യ ം ചാപാലയ േനഃ 34അേ ാ ീരാമ അ േയാഗം െകാ ് മാരീചെനകടലിെലറി ക ം, ബാ വിെന ം, മ രാ സ ാെര ം വധി ് നി െട യ െ ര ി ക ം െച . 13  
 15. 15. ീരാേമാദ ം കൗശിേകന തേതാ രാേമാ നീയമാനഃ സഹാ ജഃഅഹല ാശാപനി േമാ ം ത ാ സം ാപ ൈമഥിലം 35പി ീട് വിശ ാമി നിയാ നയി െ ീരാമഅ ജേനാ ടിെ ് അഹല െയ ശാപ ി നി ്േമാചി ി ി ് ജനകെ അ എ ിേ .ജനേകനാ ചിേതാ രാമഃ കൗശിേകന േചാദിതഃസീതാനിമി മാനീതം ബഭ ധ ൈരശ രം 36ജനകനാ ബ മാനിതനായ രാമ , വിശ ാമി നാേ രിതനായി ് സീതാസ യംവര ി പരീ ായിെകാ വ തായ ൈശവചാപെ ഭ ി .തേതാ ദശരഥം ൈതരാനാ മിഥിലാധിപഃരാമാദ ഭ േതഭ ഃ സീതാദ ാഃ കന കാഃ ദദൗ 37അന രം മിഥിലാധിപനായ ജനക ത ാെര അയ ്ദശരഥെന (മിഥിലയി ) വ ി ദശരഥ ാരായ രാമ ട ിയവ ് സീത ട ിയ തെ കന കമാെര ന ി.തേതാ നിേയാേഗന േതാദ ാഹഃ സഹാ ജഃരാഘേവാ നി യയൗ േതന ജനേകേനാ മാനിതഃ 38അേ ാ തി വ നി േദശി ത സരി ് വിവാഹംെച വനായ രാമ ജനകരാജാവിനാ ബ മാനിതനായി,സ സേഹാദര ാ െമാ ി ് അവിെട നി ് റെ . 14  
 16. 16. ീരാേമാദ ം തദാക ണ ധ ഭംഗം ആയാ ം േരാഷഭീഷണംവിജിത ഭാ ഗവം രാമം അേയാധ ാം ാപ രാഘവഃ 39 ീരാമ ൈശവചാപം ഖ ി തിെ റി ് േക ി ്വ വനായ, നായ ഭാ ഗവരാമെന വിജയി ി ് ീരാമ അേയാ യി എ ിേ .തതഃ സ വജനാന ം വാണേ ിൈതഃ സ ൈകഃതാ ധ വാസ കാ ീതയാ സഹിത ഖം 40അന രം താ െച ികളി െട എ ാവ ംആന ം ന വനായി ീരാമ സീതേയാെടാ ്അവിെട ഖമായി ജീവി . ഇതി ീരാേമാദേ ബാലകാ ഃ സമാ ഃ ഇേതാെട ീരാേമാദ ിെല ബാലകാ ം സമാപി . 15  
 17. 17. ീരാേമാദ ം  അഥ അേയാധ ാകാ ഃഏത ി േര േഗഹം മാ ലസ ധാജിതഃ യയൗ ഭരതഃ ീതഃ ശ സമന ിതഃ 1അതിനിട ് ഭരത ശ േനാെടാ ് സേ ാഷ ംഅ ാവനായ ധാജി ിെ വീ ിേല ് േപായി.തതഃ തിഭിഃ സാകം മ യിത ാ സ പതിഃഅഭിേഷകായ രാമസ സമാേരേഭ ദാഽന ിതഃ 2അന രം ദശരഥമഹാരാജാവ് മ ിമാ മായി ആേലാചിേശഷം രാമെ പ ാഭിേഷക ിനായി സേ ാഷ ംഒ െച ട ി.ൈകേകയീ മഹീപാലം മ രാ ഷിതാശയാവരദ യം രാ ദ ം യയാേച സത സംഗരം 3അേ ാ മ രെയ പരിചാരികയാ മന ് ഷി ി െ വളായ ൈകേകയി, സത നി നായ രാജാവിേനാട് പ ് തനി ് ന കിയ ര വര ആവശ െ .വനവാസായ രാമസ രാജ ാൈ ഭരതസ ചതസ ാ വരദ യം മ ജേ മഹീപതിഃ 4രാമെന വനവാസ ിനയ ണെമ ം, ഭരതെന രാജ ാവകാശം ന കണെമ ൈകേക െട ര 16  
 18. 18. ീരാേമാദ ം ആവശ ് രാജാവ് വളെര ഃഖേ ാെട അ വാദംന ി.രാമം തൈദവ ൈകേകയീ വനവാസായ ചാദിശത്അ ാപ സ വാന് നി യയൗ ച വനായ സഃ 5ൈകേകയി ഉടെനതെ രാമേനാട് വനവാസതിന്േപാ വാനായി ആ ാപി . ജന േളാെട ാംവിടെചാ ിയി ് രാമ വന ിേല ായി റെ ക ംെച . ാ തം നി ഗതം സീതാ ല ണ ാ ജ ഃസംത ജ സ ഹാ സ േവ പൗരാ ാ യ തം 6വന ിേല ് റെ രാമെന സീത ം ല ണ ംഅ ഗമി . പൗര ാെര ാവ ം തെ ത െട വീ കഉേപ ി ് രാമെന പി ട .വ യിത ാ ശാ പൗരാ നി ാണാ നിശി രാഘവഃവാഹ മാനം മേ ണ രഥമാ ഹ ചാഗമത് 7അ രാ ി ഃഖിതരായ പൗര ാ നി യിലാ ി േ ാ അവരറിയാെത ീരാമ ദശരഥെ മ ി ഖനായ മ െതളി േതരി കയറി വന ിേല ്യാ യായി. 17  
 19. 19. ീരാേമാദ ം  ംഗിേബര രം ഗത ാ ഗംഗാ േലഽഥ രാഘവഃ േഹന സ ത നിശാേമകാ വാസ ച 8പി ീട് ീരാമ ഗംഗാതീര ംഗിേബര ര ിെല ിയി ് ഹെ സ ാരം ൈകെ ാ ി ് അവിെടഒ രാ ി താമസി ക ം െച .സാരഥിം സ ിമ ാസൗ സീതാല ണസം തഃ േഹനാനീതയാ നാവാ സംതതാര ച ജാ വീം 9അവിെട െവ ് സാരഥിയായ മ േനാട് വിടപറേശഷം ീരാമ സീതാല ണ ാേരാ ടി ഹ ഴ വ ി ഗംഗാനദിെയ തരണം െച .ഭരദ ാജ നിം ാപ തം നത ാ േതന സ തഃരാഘവ സ നി േദശാത് ചി േടഽവസത് ഖം 10അവിെട ഭരദ ാജ നി െട അ െച ് അേ ഹെനമ രി ് അേ ഹ ിെ സ ാരം ഏ വാ ി ീരാമ ഭരദ ാജെ നി േ ശമ സരി ് ചി ട ി(ചി ടപ ത ില്) ഖമായി താമസി .അേയാധ ാം തേതാ ഗത ാ മ ഃ േശാകവിഹ ലഃരാേ ന േവദയ വം രാഘവസ വിേച ിതം 11 18  
 20. 20. ീരാേമാദ ം  ഃഖാ നായ മ അവിെട നി ് അേയായിെല ി രാജാവിേനാട് ീരാമെ വിേശഷ െള ാംഅറിയി .തദാക ണ മേ ാ ം രാജാ ഃഖവി ഢധീഃരാമരാേമതി വിലപ േദഹം ത ാ ദിവം യയൗ 12 മ പറ േക ി ് രാജാവ് ഃഖമ നായി "രാമാ,രാമാ" എ ് വിളി വിലപി െകാ ് ശരീരം െവടി ്സ ിേല ് േപായി.മ ിണ വസിേ ാ ാ േദഹം സംര പേതഃ ൈതരാനായയാമാ ഃ ഭരതം മാ ലാലയാത് 13മ ിമാ വസി നി േ ശി ത സരി ് രാജാവിെശരീരം കാ ി ക ം, ത ാെര അയ ് ഭരതെനഅ ാവെ വീ ി നി ് തിരി വ ക ം െച .ഭരത തം ത ാ പിതരം ൈകകയീഗിരാസം ാരാദി ചകാരാസ യഥാവിധി സഹാ ജഃ 14ൈകേകയി െട വാ ക േക തിെ ഫലമായി പിതാവ്മരണമട െവ റി ് ഭരത അനിയ െമാ ്ദശരഥെ ശവസം ാര ിയക യഥാവിധി അ ി .അമാൈത ഃ േചാദ മാേനാപി രാജ ായ ഭരത ഥാവനാൈയവ യയൗ രാമമാേന ം നാഗൈര ഹ 15 19  
 21. 21. ീരാേമാദ ം അതി േശഷം, ഭരതെന രാജ ഭാരം ഏെ വാമ ിമാ േ രി ിെ ി ം, ഭരത പൗര ാ െമാ ്രാമെന തിരി െകാ വ തിനായി വന ിേല ് റെ .സ ഗത ാ ചി ട ം രാമം ചീരജടാധരംയയാേച ര ി ം രാജ ം വസി ാൈദ ഃ ദ ിൈജ ഹ 16ഭരത ചി ട ി നിവസി െകാ ിരി വ ം,ജടപിടി ടിേയാ ടിയവ ം, പഴകിയ വ ംധരി വ മായ രാമെ അ െല ിയി ് വസി ാദി ാ ണേരാേടാ ് രാജ െ സംര ി വാനായി ീരാമേനാട് അഭ ഥി .ച ദശ സമാ നീത ാ നൈരഷ ാമ ഹം രീംഇത ാ പാ േക ദത ാ തം രാമം ത യാപയത് 17"പതിനാ വ ഷെ വനവാസം കഴി തി േശഷംnjാ അേയാ യിേല ് മട ിവരാം" എ പറ ി ് ീരാമ ഭരതന് തെ പാ ക ന ി, അവെനതിരി യ . ഹീത ാ പാ േക ത ാത് ഭരേതാ ദീനമാനസഃന ി ാേമ ിത ാഭ ാം രര ചവ രാം 18ദീനമാനസനായ ഭരത ീരാമെ പാ ക േമ ിന ി ാമ ിെല ി അവിെട താമസി െകാ ് ീരാമ 20  
 22. 22. ീരാേമാദ ം പാ ക െള ആധാരമാ ി ( ീരാമെ േസവകനാണ് താഎ ഭാേവന) രാജ ര ണം െച .രാഘവ ഗിേര ാത് ഗത ാ ിം സമവ തത പ ി തദാ സീതാം ഷൈണഃ ൈസ ര ഷയത് 19 ീരാമനാകെ ചി ടപ ത ി നി ് അ ി നി െടയ േപായി അേ ഹെ വ ി . അേ ാഅ ി നി െട പ ിയാകെ തെ ആഭരണ െകാ ്സീതെയ അല രി ക ം െച .ഉഷിത ാ നിശാേമകാം ആ േമ തസ രാഘവഃവിേവശ ദ കാരണ ം സീതാല ണസം തഃ 20 ീരാമ ഒ രാ ി അ ി നി െട ആ മ ി വസി ്പി ീട് സീതാല ണ ാേരാെടാ ് ദ കാരണ ിേല ് േവശി . ഇതി ീരാേമാദേ അേയാ ാകാ ഃ സമാ ഃ ഇേതാെട ീരാേമാദ ി അേയാ ാകാ ം സമാപി . 21  
 23. 23. ീരാേമാദ ം  അഥ ആരണ കാ ഃ ജ വേനന കാ േ ാ വിരാധം വിധിേചാദിതംസദാരാ ജമാ ാനം ഹര മവധീത് തദാ 1അ െനയിരിെ ഒരി ീരാമ കാ ി െടസ രി െകാ ി േ ാ വിരാധ എ േപരാ സ വിധിവശാ ീരാമെന ം, സീതെയ ം,ല ണെന ം െപാ ിെയ െകാ േപായേ ാ ീരാമ അവെന വധി ക ായി.ശരഭംഗാ മം ാപ സ ഗതിം തസ വീ സഃ തിജേ രാ സാനാം വധം നിഭിര ഥിതഃ 2അന രം ശരഭംഗ നി െട ആ മ ിെല ക ം,അേ ഹം സ ഗം കാ ക ം െച ി ് ീരാമനിമാ അഭ ഥി ത സരി ് രാ സ ാെര വധി വാ തി െച .ത ാത് ഗത ാ തീ ം ച ണമ ാേനന ജിതഃഅഗ ാ മം ാപ തം നമാമ ര മഃ 3അവിെടനി ം തീ നി െട ആ മ ി േപായിഅേ ഹെ ണമി ്, അേ ഹ ിെ സ ാരംസ ീകരി ി ് ീരാമ അഗ ാ മ ിെല ി അഗ നിെയ ണമി . 22  
 24. 24. ീരാേമാദ ം രാമായ ൈവ വം ചാപം ഐ ം ണീ ഗം തഥാ ാ ം ചാ ം ച ഖ ഗം ച ദദൗ ംഭസംഭവഃ 4അേ ാ , ംഭസംഭവനായ ( ട ി ജനി വനായ)അഗ വി വിെ വി ം, ഇ െ ര ആവനാഴിക ം, ാവി അ ം( ാ ം) ീരാമന് ന ി.തതഃ സ ഗ കാ ഃ സമാഗമ ജടാ ഷം,ൈവേദഹ ാഃ പാലനാൈയനം േധ പി വ ലം 5 ീരാമ അവിെടനി ് േപായി ് ജടാ വിെന കാ ക ം,സീത െട സംര ണ ിനായി തെ പിതാവായദശരഥെ ിയ ായ അേ ഹ ിെന മതലെ ക ം െച .തതഃ പ വടീം ാപ ത ല ണനി മിതാംപ ണശാലാമധ വാസ സീതയാ സഹിതം ഖം 6പി ീട് പ വടി എ ലെ ി അവിെട ല ണനി ി സീതേയാ ടി ഖമായി നിവസി .ത ാേഭ ൈത കദാ രാമം വേ പണഖാഽഭികാത ിര ാ ല ണം ച വേ േസാഽപി നിരാകേരാത് 7അവിെട െവ ് ഒരി ണഖാ എ േപ ഒരാ സി കാമാസ യായി രാമെന സമീപി ക ം, രാമ 23  
 25. 25. ീരാേമാദ ം അവെള നിരസി േ ാ ല ണെന വരി ക ം, അവെളല ണ ം നിരസി ക ം െച .രാമേമവ തേതാ വേ കാമാ താ കാമസ ിഭം ന ധി താ േതന സീതാമഭ വ ഷാ 8കാമാ യായ അവ കാമേദവെനേ ാെല രനായരാമെന വീ ം കാമ രണ ിനായി സമീപി ക ം,രാമനാ വീ ം തിര രി െ അവ േകാപം ്സീതെയ ആ മി ക ം െച .ല േണന തേതാ േരാഷാത് വണനാസികാസാ ഗത ാ ജന ാനം ഖരാൈയതന േവദയത് 9അേ ാ ല ണനാ െചവിക ം, ം േഛദി െഅവളാകെ ജന ാന ് െച ി ് ഖര എരാ സേനാട് നട െത ാം പറ .തദാക ണ ഖരഃ േ ാ രാഘവം ഹ മായയൗ ഷണ ിശിൈര ൈഖ യാ ധാൈനഃ സമന ിതഃ 10അ േക ി ് ഖര നായി ീരാമെന വധി വാനായി ഷണ , ിശിര , ട ിയ രാ സ ാ െമാ ്ചി ട ി വ .ത ണം ല േണ സീതാം നിധായ ര ന നഃഖരം സഹാ ഗം സംേഖ ജഘാന ല വി മഃ 11 24  
 26. 26. ീരാേമാദ ം വീരപരാ മിയായ ീരാമ ഉടെന സീത െട സംര ണംല ണെന ഏ ി േശഷം ഖരെന ം, അവെ എ ാസഹചര ാെര ം ി വധി .തതഃ പണഖാ ഗത ാ ല ാം േശാകസമന ിതാന േവദയ ാവണായ ാ ം സ വമാദിതഃ 12അന രം പണഖ ഃഖിതയായി ല യി െച ി ്ആദ ം ത നട െത ാം രാവണെന അറിയി .ത ത ാ രാവണഃ സീതാം ഹ ം തമതി ദാമാരീചസ ാ മം ാപ സാഹാേ തമേചാദയത് 13അ േക ി ് രാവണ സീതെയ അപഹരി വാതീ മാനി ക ം, മാരീചെ ആ മ ി േപായിഅവേനാട് സഹായി വാ ആ ാപി ക ം െച .േസാഽപി സ ണ േഗാ ത ാ സീതായാ േഖഽചരത്സാ തം ഗമാഹ ം ഭ താരം സമയാചത 14മാരീച സ ണമാനായി േവഷം ് സീത െട ിസ രി . സീതയാകെ ആ മാനിെന പിടി െകാവ വാ ഭ ാവിേനാട് അഭ ഥി ക ം െച .നി ജ ല ണം സീതാം ര ി ം ര ന നഃഅന ഗ ത് ഗം ണം വ ം കാനനാ േര 15 25  
 27. 27. ീരാേമാദ ം  ീരാമ സീതെയ ര ി തിനായി ല ണെനനിേയാഗി േശഷം കാ ിനകേ ് വളെര േവഗം ഓആ മാനിെന പി ട ക ം െച .വിവ ാധ ച ഗം രാമഃ സ നിജ പമാ ിതഃഹാ സീേത ല േണേത വം ദ ാണാ സമത ജത് 16 ീരാമ ആ മാനിെന അ ം െകാ ഹരി േ ാമാരീച തെ യഥാ ഥ പം ൈകെ ാ ് "ഹാ സീേത!ഹാ ല ണാ!" എ ി െന വിലപി െകാ ് ാണെനത ജി ക ം െച .ഏതദാക ണ ൈവേദഹ ാ ല ണേ ാദിെതാ ശംത ാം േദവതാഃ ാ ഥ യയൗ രാഘവാ ികം 17ഇ േക ി ് സീത ശ മായി നി ബ ി യാ ല ണസീത െട ര ായി േദവതകെള ാ ഥി െകാ ് രാമെഅ േല ് റെ .തദ രം സമാസാദ രാവേണാ യതി പ ത്സീതാം ഹീത ാ യയൗ ഗഗേനന ദാന ിതഃ 18തദവസര ി രാവണ സന ാസിേവഷം ധരി വ ്സീതെയ അപഹരി ് സ നായി ആകാശമാ േഗഅവിെട നി ം യാ യായി. 26  
 28. 28. ീരാേമാദ ം തേതാ ജടാ രാേലാക നീയമാനാം ജാനകീം ാഹര ാവണം ാപ പ നൈഖ ശം 19സീതെയ െകാ േപാ ക ി ് ജടാ വാകെരാവണെ അ െച ് അവെന തെ െകാെകാ ം, ചിറ ക െകാ ം, നഖ െകാ ംശ മായി ഹരി .ഛിൈത നം ച ഹാേസന പാതയിത ാ ച തേല ഹീത ാ രാവണഃ സീതാം ാവിശ നിജമ ിരം 20രാവണ ജടാ വിെന ച ഹാസം എ േപ തെവാ െകാ ് റിേവ ി ി ് നില വീ ിയ േശഷം( കവിമാന ി യാ െച ് ല യിെല ി) സീതെയ ം െകാ ് സ ം െകാ ാര ിേല ് േവശി .അേശാകവനികാമേധ സം ാപ ജനകാ ജാംരാവേണാ ര ി ം ൈചനാം നി േയാജ നിശാചരീഃ 21രാവണ സീതെയ അേശാകവനികയി (ഉദ ാന ി )താമസി ി ്, സീതെയ കാ വാനായി രാ സിമാെരനിേയാഗി ക ം െച .ഹത ാ രാമ മാരീചം ആഗ ദ േജരിതാംവാ താമക ണ ഃഖാ തഃ പ ണശാലാ പാഗമത് 22 27  
 29. 29. ീരാേമാദ ം മാരീചെന വധി ി ് മട ിയ ീരാമ (വഴിയില ണെന ക ക ം) അ ജ പറ വാ േക ് ഃഖാ നായി പ ണശാലയിെല ക ം െച .അ ാ ത ൈവേദഹീം വിചിന ാേനാ വനാ േരസഹാ േജാ രാജം ഛി പ ം ദദ ശ സഃ 23അവിെട സീതെയ കാണാ ി ് കാ ി ി സീതെയഅേന ഷി െകാ ി ീരാമ ം ല ണ ം ചിറകകിട പ ിരാജെന (ജടാ വിെന) ക ി.േതേനാ ാം ജാനകീവാ താം ത ാ പ ാ തം ച തംദ ധ ാ സഹാ േജാ രാമഃ ചേ തേസ ാദക ിയാം 24ജടാ പറ സീതാപഹരണവാ േക ി ്,അ കഴി ് മരണമട ജടാ വിെന ീരാമ ല ണസേമതനായി ദഹി ി ് ഉദക ിയ ം െച .ആ േനാഽഭിഭവം പ ാത് വതീം പഥി ല ണഃഅേയാ ഖീം ചകാരാ വണനാസികാം 25(ല ണ ീരാമ േവ ി െവ ം െകാ വ വാേപായേ ാ ) വഴിയി (കാമാസ യായി) തെസമീപി ക ം, പിെ ആ മി ക ം െച അേയാ ഖിഎ രാ സി െട െചവിക ം, ം ല ണ റി ക ായി. 28  
 30. 30. ീരാേമാദ ം  ഹീതൗ തൗ കബേ ന ജൗ തസ ന താംതത യാചിതൗ േതന തേ ഹം േദഹ തൗ 26കബ എ രാ സനാ പിടി െ ീരാമ ംല ണ ം അവെ ൈകക റി കള ക ം. പി ീട്അവ അഭ ഥി ത സരി ് അവ അവെ ശരീരംദഹി ി ക ം െച .സ ദിവ ാ തി ത ാ രാമം സീേതാപല േയ ീവ ഷ ക ം യാഹീത ാ ദിവം യയൗ 27കബ നാകെ ദിവ പിയായി ീ ് രാമേനാട്സീതെയ വീെ തിനായി ഋഷ കപ ത ിവസി ീവെന സമീപി എ പറ ി ് സ ഗം കി.തതഃ ീേതാ ര േ ഃ ശബര ാ മമഭ യാത്തയാഽഭി ജിേതാ പ ാത് പ ാം ാപ സല ണഃ 28അേ ാ ീരാമ സ നായി ശബരി െടആ മ ിേല േപായി. ശബരിയാ ബ മാനിതനായി ്പി ീട് ല ണേനാെടാ ് പ യിെല ിേ . ഇതി ീരാേമാദേ ആരണ കാ ഃ സമാ ഃ ഇേതാെട ീരാേമാദ ിെല ആരണ കാ ം സമാപി . 29  
 31. 31. ീരാേമാദ ം  അഥ കി ി ാകാ ഃഹ മാനഥ ീവനി ദിേ ാ രാമല ണൗ ാപ താ ാ ം േതന തൗ സമേയാജയത് 1 ീവ നി േദശി ത സരി ് ഹ മാ രാമല ണ ാ െട അ െല ിയി ് അവ െട വിേശഷേക േശഷം അവെര ീവെ യ െകാ േപായി.തേതാ രാമസ ാ ം ീവായ നിേവദ സഃസഖ ം ച കാരയാമാസ തേയാഃ പാവകസ ിധൗ 2അന രം ഹ മാന ീരാമെ സീതാപഹരണവാ ീവെന അറിയി േശഷം അവെരെ ാ ് അ ിസാ ിയായി സ ി െച ി . തിജേ തദാ രാേമാ ഹനിഷ ാമീതി വാലിനംദ ശയിഷ ാമി ൈവേദഹീം ഇത േന ന ച സം തം 3അേ ാ ീരാമ താ ബാലിെയ വധി െമ ് തി െയ ക ം, ീവ സീതെയ ക പിടിന കാെമ ് തി െയ ക ം െച . ീേവണാഥ രാമായ ാ ൈവരസ കാരണംനിേവദിതമേശഷം ച ബലാധിക ം ച തസ തത് 4 30  
 32. 32. ീരാേമാദ ം അതി േശഷം ീവ സേഹാദരനായ ബാലി മാൈവര ി കാരണെമ ാെണ ം, ബാലി െട അതിയായബലെ റി ം ീരാമെന അറിയി .ത ണം േഭഃ കായം ീേവണ ദ ശിതം രം േ ഷയാമാസ പാദാം േ ന രാഘവഃ 5 ീവ കാണി ത ഭി െട തശരീരെ ീരാമഉട തെ തെ കാലിെ ത വിര െകാ ്വളെര രേ ് എറി . ന ദ ശിതാംേ ന സാലാ സ ര മഃബാേണൈനേകന ചിേഛദ സാ ധം തസ ാ ശ യാ 6 ീവ പി ീട് കാണി ഏ സാല െള ം, ീരാമെ കഴിവി ീവ ശ െയ ം ീരാമഒെരാ അ ം െകാ ് േഛദി കള .കി ി ാം ാപ ീവ േതാ രാമസമന ിതഃജഗ ജാതീവസം ഃ േകാപയ വാനരാധിപം 7 ീവ ീരാമേനാെടാ ് കി ി യിെല ി വാനരരാജാവായ ബാലിെയ േദഷ െ ിെ ാ ് അതീവസ നായി ഗ ജി .വാലീ നി മ ീവം സമേരഽപീഡയത് ശംേസാഽപി സംഭ സ വാംഗഃ ധാവ ാഘവാ ികം 8 31  
 33. 33. ീരാേമാദ ം ബാലി റ വ ി ് ീവെന മ ിവളെരയധികം പീഡി ി ക ം ീവ ശരീരമാസകലം റിേവ വനായി ീരാമെ അ ഓടിേ ാ ക ംെച . തചി രാേമണ നേരവ സ വാലിനംരണായാഹ യത ി ം ത ൗ രാമ ിേരാഹിതഃ 9അേ ാ ീരാമനാ തിരി റി വാനായി അടയാളെ െ ീവ വീ ം ബാലി െട അെച ി ് അവെന ിനായി ണി . ീരാമഒരിട ് ഒളി ് നി ക ം െച .േഹമമാലീ തേതാ വാലീ താരയാഭിഹിതം ഹിതംനിരസ പിേതാ ാ ാ രണം ചേ ദാ ണം 10അേ ാ സ ണമാലയണി വനായ ബാലി തെഭാര യായ താര പറ ന വാ കെള തിര രി െകാ ്േദഷ േ ാെട ീവ മായി അതിദാ ണമായി ംെച .ബാേണന വാലിനം രാേമാ വിധ ാ മൗ ന പാതയത്േസാഽപി രാമ ഇതി ാത ാ േദഹം ത ാ ദിവം യയൗ 11 ീരാമ അെ ് ബാലിെയ നില വീ ി. ബാലിയാകെതെ വധി ത് ീരാമനാെണ റി ി ് ശരീരം ത ജി ്സ ഗം കി. 32  
 34. 34. ീരാേമാദ ം പ ാ പ ം ീവം സമാശ ാസ ര മഃവാനരാണാമധിപതിം ചകാരാ ിതവ ലഃ 12ഇ കഴി ് പ ാ ാപി െകാ ി ീവെനആ ിതവ ലനായ ീരാമ ആശ സി ി ക ംഅവെന വാനരരാജാവായി വാഴി ക ം െച .തേതാ മാല വതഃ േ രാേമാ ല ണസം തഃഉവാസ ച േരാ മാസാ സീതവിരഹ ഃഖിതഃ 13അന രം മാല വത് പ ത ിെ കളി ീരാമല ണ െമാ ് സീതാവിരഹ ി ഃഖി െകാ ് നാമാസം താമസി .അഥ രാമസ നി േദശാത് ല േണാ വാനരാധിപംആനയത് വൈഗഃ സാ ധം ഹ മ ൈഖ ഗിരിം 14അതി േശഷം ീരാമ നി േദശി ത സരി ് ല ണവാനരാധിപനായ ീവെന ം അേതാെടാ ം ഹ മാെേന ത ി വാനര ാെര ം ( ീരാമ വസി ി )പ വത ിേല ് െകാ വ . ീേവാ രാഘവം ാ വചനാ സ വാനരാന ്തഃ സീതാമേന ം ആശാ ചത ഷ പി 15 33  
 35. 35. ീരാേമാദ ം  ീവ ീരാമെന ക േശഷം അേ ഹം പറത സരി ് സീതെയ നാ ദി കളി ം അേന ഷിതിനായി വാനര ാെര നിേയാഗി .തേതാ ഹ മതഃ പാണൗ ദദൗ രാേമാം ലീയകംവിശ ാസായ ൈവേദഹ ാ ത ഹീത ാ സ നി യയൗ 16അന രം ീരാമ സീത വിശ ാസം വ തിനായി ഒേമാതിരം ഹ മാെന ഏ ി . അ വാ ിയി ് ഹ മാ(സീതെയ അേന ഷി തിനായി) യാ റെ .തേതാ ഹ മ ഖാ വാനരാ ദ ിണാം ദിശംഗത ാ സീതാം വിചിന ഃ പ വതം വി മാ വ 17അേ ാ ഹ മാെ േന ത ി വാനര ാെത ദി ിേല ് േപായി സീതെയ അേന ഷി െകാ ്വി പ വത ിെല ിേ .സമയാതി മാ ച ഃ ാേയാപേവശനംേതഽ സ ാതിനാ േ ാ ാം സീതാവാ താം ച ഃ 18(സീതെയ അേന ഷി കെ ാ ) അ വദി സമയംഅതി മി െകാ ് (വാനര ാ മരി വാ തീ മാനിെകാ ്) ാേയാപേവശനം െച . അേ ാ സ ാതിയിനി ് അവ സീതെയ റി വിവരം േക ക ായി. 34  
 36. 36. ീരാേമാദ ം തതഃ ാ ദന ം അംഗദാദ ാഃ വംഗമാഃതാം വിലംഘയി ം േതഷാം ന ക ിദഭവത് മഃ 19അ കഴി ് അംഗദ ട ിയ വാനര ാ സതീരെ ിേ . അവരിലാ ം തെ സ െതരണം െച വാ കഴി വ ആയി ി .സ ഭാവ ശംസാഭി ദാ ജാംബവ ിഭിഃസംവ ധിേതാ മേഹ ാ ിം ആ േരാഹാനിലാ ജഃ 20തെ ശംസി െകാ ജാംബവാെ വാ കേക ി ് ഹ മാ ശരീരം വ താ ിയി ് മേഹ പ ി കളി കയറി. ഇതി ീരാേമാദേ കി ി ാകാ ഃ സമാ ഃ ഇേതാെട ീരാേമാദ ിെല കി ി ാകാ ം സമാപി . 35  
 37. 37. ീരാേമാദ ം  അഥ രകാ ഃഅഭിവാദ ാഥ സകലാനമരാ പവനാ ജഃ േവ ച ഗിേര ാത് വിലംഘയി മ ണവം 1ഹ മാ സകലേദവ ാെര ം വ ി േശഷം സ ംതരണം െച തിനായി ആ പ വത ി നി ് എചാടി.സ സ ംഘ ൈമനാകം രസാമഭിവാദ ചനിഹത സിംഹികാം നീത ാ പരം ാപ മേഹാദേധഃ 2ഹ മാ (സ ിലാ ിരി ) ൈമനാകപ വതംകട േശഷം രസെയ അഭിവാദനം െച ി ്, സിംഹികെയനയ ം െകാ ി ്, കടലിെ മ കരയിെല ിേ .ല ാധിേദവതാം ജിത ാ താം വിശ ാനിലാ ജഃസീതാം വിചിന ാ ീത് നി ാണം നിശി രാവണം 3ല ാധിേദവതെയ ജയി ി ് ഹ മാ ല യി േവശി .സീതെയ അേന ഷി െകാ ി േ ാ രാ ി ഉറ ിെ ാ ി രാവണെന ക .അപശ ം ൈവദീഹീം വിചിന ാന ത തഃഅേശാകവനികാം ഗത ാ സീതാം ഖി ാം ദദ ശ സഃ 4 36  
 38. 38. ീരാേമാദ ം പി ീട്, ഹ മാ സീതെയ അവിെട ം ഇവിെട ംഅേന ഷി െകാ ് അേശാകവനികയി എ ിയേ ാ ഃഖിതയായിരി സീതെയ ക .പാദപം ക ിദാ ഹ ത പലാൈശഃ സം തഃആേ മാ തി സീേതയമിതി ത കയന് 5ഇവ (താ ക ീ) സീത തെ യാെണ ്ഊഹി െകാ ് ഹ മാ ഒ ി കയറി അതിെഇലകളാ ന ായി മറ െ ് ഇ .രാവണ തദാഽേഭ ത ൈമഥിലീം മദനാ ദിതഃഭാര ാ ഭവ മേമേത വം ബ ധാ സമയാചത 6അേ ാ കാമപീഡിതനായ രാവണ അവിെടെയ ിസീതേയാട് "നീ എെ ഭാര യാ " എ ി െന പലവിധ ി ം അഭ ഥി .അഹം ത ദ ഗാ ന സ ാം ഇേത ഷാ തം നിരാകേരാത്കാമമന പരീതാ ാ രാവേണാഽഥ ഹം യയൗ 7"njാ നിെ അ ഗാമി (പറ ത സരി വ )ആ കയി " എ പറ ് സീത രാവണെന തിര രി .കാമ ം, േദഷ ം നിറ മനേ ാെട രാവണ വീ ിേല ്േപാ ക ം െച . 37  
 39. 39. ീരാേമാദ ം ഗേത രാവേണ സീതാം ലപ ീം സ മാ തിഃഉ ാ രാമസ ാ ം ദദൗ ചാം ലീയകം 8രാവണ േപായതി േശഷം കര െകാ ി സീതേയാട് ഹ മാ ീരാമെ വാ ക പറ ി ്േമാതിരം ന ക ം െച .ത മാദായ ൈവേദഹീ വിലപ ച ശം നഃ ഡാമണിം ദദൗ തസ കേര സാ മാ േതഃ ിയം 9ആ േമാതിരം വാ ി ി ് ഒ ടി ശ മായി വിലപിേശഷം സീത തനി ് ിയെ ഡാമണി ഹ മാെൈക ിേല ി .മാ വിഷാദം ഥാ േദവി രാഘേവാ രാവണം രേണഹത ാ ത ാം േനഷ തീേത നാം ആശ സ സ വിനി യയൗ 10ഹ മാ സീതേയാട് "േദവി, അവി ് ഃഖി ത്, ീരാമ രാവണെന ി െകാ ി ് േദവിെയെകാ േപാ ം" എ പറ ് സീതെയ ആശ സി ി ി ്അവിെട നി ് യാ യായി.നീതിമാ േസാഽപി സംചി ബഭേ ാപവനം ച തത്അ ാദീനി ച ര ാംസി ബ നി സമേരഽവധീത് 11നയനി ണനായ ഹ മാ വളെര ചി ി േശഷം ആഉദ ാനെ നശി ി ക ം, (പി ീട് ഉ ായ) ി 38  
 40. 40. ീരാേമാദ ം (രാവണ നായ) അ മാരെന ം, മ േനകം രാ സ ാെര ം വധി ക ം െച .തതഃ ശ ജിതാ േ ബ ഃ പവനന നഃ താപം ര നാഥസ രാവണായ ന േവദയത് 12അന രം ഇ ജിത് എ രാവണ നാ ബ നായഹ മാ ീരാമെ താപ ിെന റി ് (ശ ിെയ റി ്) രാവണേനാട് വിവരി .രേ ാദീപിതലാം ലഃ സ ല ാമേശഷതഃദ ധ ാ സാഗര ീര വാനരാ സ പാഗമത് 13പി ീട് രാ സ ാരാ തീ െവ െ വാേലാ ടിയവനായ ഹ മാ ല െയ വ ക ി േശഷംസ ം കട ് വാനര ാ െട അ െല ി.സ ഗത ാ വാനൈരഃ സാകം രാഘവായാ നാ തംനിേവദയിത ാ സകലം ദദൗ ഡാമണിം ച തം 14അവ (ഹ മാ ) വാനര ാ െമാ ് ീരാമസമീപംഎ ിയി ് ീരാമേനാട് താ െച െത ാം വിവരിേശഷം (സീത ന ിയതായ ഡാമണി) ീരാമ ന ി. ഇതി ീരാേമാദേ രകാ ഃ സമാ ഃ ഇേതാെട ീരാേമാദ ിെല രകാ ം സമാപി . 39  
 41. 41. ീരാേമാദ ം  അഥ കാ ഃഅഥാസംൈഖ ഃ കപിഗൈണഃ ീവ ൈഖഃ സഹനി യയൗ രാഘവ ണം തീരം ാപ മേഹാദേധഃ 1അന രം ീവെ േന ത ി അസംഖ ംവാനര േളാ ടി ീരാമ വളെര േവഗം തെഅവിെട നി ് റെ ് സ തീര ് എ ിേ .തദാ വിഭീഷേണാ ാ ാ ത േതാ രാമ പാഗമത്ല ാധിപേത ഽഭ ഷി ത് ഏനം രാേമാഽരിമ ദനഃ 2അേ ാ വിഭീഷണ തെ സേഹാദരനാ ഉേപ ിെ വനായി ് ീരാമെന സമീപി . ശ നാശകനായ ീരാമ വിഭീഷണെന ല ാധിപതിയായി അഭിേഷകംെച .ഉ മാ ഗഃ സ േ ണ ത േസ ം നേളന സഃകാരയിത ാ േതന ഗത ാ േവലാം ാപ പ വതം 3സ േദവതയായ വ ണ പറ ത വഴിയ സരി ്നളെനെ ാ ് ചിറ നി ി ി ് ീരാമ അ കട ്(ല യി ) േവലപ വത ി എ ിേ .തേതാ രാഘവനി ദി ാഃ നീല ഖ ാഃ വംഗമാഃ ഃ സ വേതാ ല ാം പാഷാണപാണയഃ 4 40  
 42. 42. ീരാേമാദ ം അേ ാ ീരാമ നി േദശി ത സരി ് നീലെേന ത ി വാനര ാ ൈകകളി ം, പാറ േമ ി ല െയ എ ാ ഭാഗ നി ം ഉപേരാധി .രാവണസ നിേയാേഗന നി ഗതാന് ധി രാ സാ ഹ ഖാ ഹത ാ േന േ സിംഹവി മാഃ 5രാവണെ നി േദശമ സരി ് ി റെ ഹ െ േന ത ി രാ സ ാെര െകാ ി ്സിംഹ ല പരാ മികളായ അവ (േമ പറവാനര ാ ) ഗ ജി . ീവ ഹ മാം തഥാ രാഘവല ണൗരാ സാ ബ േ ജ ഭീമപരാ മാഃ 6ഭീമപരാ മികളായ ീവ ം, ഹ മാ ം, ീരാമല ണ ാ ം വളെരയധികം രാ സ ാെര ിവധി .രാവണി തേതാഽേഭ ത സമേര രാമല ണൗനനാഹ നാഗപാേശന നാഗാരി ൗ വ േമാചയത് 7അേ ാ രാവണ നായ ഇ ജി ് അവിെടെയ ി ി ീരാമല ണ ാെര നാഗപാശം െകാ ്ബ ി . അവെര ഗ ഡ േമാചി ി ക ം െച . 41  
 43. 43. ീരാേമാദ ം രാവേണാഽപി തേതാ േ രാഘേവന പരാജിതഃ ംഭക ണം േബാധ ാ രാമം ഹ ം ന ്ത ച 8പി ീ ായ ി ീരാമനാ പരാജിതനായരാവണ ഉടെന ഭക ണെന ഉണ ിയി ് ീരാമെനവധി വാ അവെന നിേയാഗി ക ം െച .തേതാ വാനരസംഘാം ഭ യ ം നിശാചരംഇേ ണാേ ണ രാേമാഽപി നിജഘാന രേണ ശം 9അന രം വാനര െള ഭ ി െകാ ി ംഭക ണെന ി ീരാമ ഐ ാ ം െകാ ്സമ ഥമായി വധി ക ം െച .തേതാ രാവണസ ി ൗ േദവാ കനരാ കൗഹ മദംഗദാഭ ാം നിഹ ൗ രണ നി 10അതി േശഷം രാവണ അയ വരായ േദവ ക ,നരാ ക എ ിവ ഹ മാ , അംഗദ എ ിവരാ ിെ യില് െകാ െ .അഥാഽതികായമായാ ം രഥമാ ഹ വാഹിനീംഅ ദയ ം മഹാകായം ല ണ ാഽവധീ ൈരഃ 11അന രം മഹാകായ ം, രഥ ിേലറിവ വ ം, വാനര ടെയ നശി ി വ മായ അതികായെന രാ സെനല ണ അെ െകാ . 42  
 44. 44. ീരാേമാദ ം തേതാ രാവണസ ി ഃ ശ ജിത് രാഘവൗ രേണ ാേ ണ ച തൗ ബ ാ വാനരാം ാഽവധീ ൈരഃ 12അതി േശഷം രാവണ അയ വനായ ഇ ജി ് ി ാ ം െകാ ് ബ ി േശഷം (അേനകം) 1വാനര ാെര അെ െകാ .അഥ ജാംബവേതാ വാക ാത് ഗത ാ ചൗഷധിപ വതംമാ തി ൗഷധീ ാഽ ാ േകാപം ചകാര സഃ 13അേ ാ ഹ മാ ജാംബവാ ഉപേദശി ത സരി ്ഔഷധ പ വത ിേല ് േപായി ് അവിെട(തനി ാവശ ) മ െചടിക കാണാ തിനാ പിതനായി. ധരം തം സ പാട ഹീത ാ നരാഗതഃതാസാം ഗേ ന ൈവ സ വാന് രാഘവാദീനജീവയത് 14ഹ മാ ആ പ വതെ വനായി പി െത െകാ ്തിരി വ . ആ മ െചടിക െട ഗ േമ ി ് ീരാമെന ം മ വെര ം ന ജീവി ി .രാവണഃ കപിഭി ദ ധാം രീം വീ ഷാഽന ിതഃന ്ത ംഭക ണസ ൗഹ ം ച രാഘവൗ 15                                                            1   ാ ിെ ആഘാത ാ രാമല ണ ാ ം വാനരവീര ാ ംേമാഹാലസ െ കിട െവ ് വാ ീകീരാമായണ ി പറ .  43  
 45. 45. ീരാേമാദ ം വാനര ാരാ തീ െവ െ തെ നഗര ിെന ി ്േകാപം രാവണ ീരാമല ണ ാെര വധി വാ ംഭക ണെ ാെര ( ംഭെന ം, നി ംഭെന ം)നിേയാഗി .അഥാ ദയ ൗ തൈ ന ം വീ തൗ ബലശാലിനൗ ംഭം രാേമാഽവധീദ്ബാൈണഃ നി ംഭം ചാ േജാ രേവഃ 16അതി േശഷം ആ ബലശാലിക വാനരൈസന െനശി ി ക ി ് ീരാമ അെ ് ംഭെന ം, ീവ നി ംഭെന ം വധി .തതഃ ഖരാ ജം േതന രാവേണന േചാദിതംപീഡയ ം കപീ ബാൈണ ജഘാനാേ ണ രാഘവഃ 17പി ീട് ആ രാവണനാ അയ െ ് ി വ വ ം,( ി ) വാനര ാെര അെ ് പീഡി ി വ മായഖരെ െന ീരാമ അെ ് െകാ .തതഃ സ ദേയാ രാവേണാ മദം േചാദയാമാസ തം േ ഹ ം സ രാഘവൗ 18അന രം സ ദയനായ രാവണ ിപരാജയെ വാനാകാ വനായ തെ മകെന (ഇജി ിെന) ീരാമല ണ ാെര വധി വാനായി ( ള ിേല ്) അയ . 44  
 46. 46. ീരാേമാദ ം നഗരാ ിനി യയൗ ണം ഇ ജിത് സമിതി യഃമായാസീതാം വിനി ിപ സ േവഷാം േമാഹനായ ൈവ 19വളെരയധികം ളി വിജയി വനായ ഇ ജിത്എ ാവെര ം മി ി തിനായി മായാസീതെയ രഥ ിലി ി നഗര ി നി ് േവഗം റെ .വാനേരഷ പി പശ ഹ മ േഖ ചജഘാന സീതാം ഖ േഗന ശിേതന സമിതി യഃ 20ഹ മാെ േന ത ി വാനര ാെരാെ േനാ ിനി േ തെ ളി വിജയിയായ ഇ ജിത്സീതെയ വാ െകാ ് വധി . ംത ാ തതഃ സ ൈവ വാനൈരഃ സ പരീ തഃ ഃഖിേതാ ഹ മാം യ രാേമാഽ ജ 21 ഃഖിതനായ ഹ മാ ം െച നി ിയി ് എ ാവാനര ാ െമാ ് െപെ ് ീരാമെ അ േല ്േപായി.ഉപഗമ ാഽ വീ ാമം ഹ മാ ിഖിലം തദാ താ ാ മഖിലം രാേമാ േമാഹമവാപ സഃ 22അവിെടെയ ിയി ് ഹ മാ ീരാമേനാട് നട െത ാംപറ . ഈ വാ കെള ാം േക ി ് ീരാമ ിതനായി. 45  
 47. 47. ീരാേമാദ ം വിഭീഷേണാഽഥ സം ാപ ാ രാമം ച ിതംവിഷ ാ വാനരാ വാചാ സാ യ ിദമ വീത് 23അേ ാ വിഭീഷണ അവിെടെയ ക ം ീരാമ ിതനായി ിട കാ ക ം െച ി ് ഃഖിതരായിരി വാനര ാെര ആശ സി ി െകാ ് ഇ െനപറ .മിഥ ാ വിഷാദം സ ജ ജഗ ായക േഹ േഭാ േമഽഭിഹിതം വാക ം ാത ാ രാവണിമാനസം 24"അ േയാ േഭാ! ജഗ ായകാ! മിഥ യാ വിഷാദംഉേപ ി ി ്, ഇ ജി ിെ മന റി ി ് njാ പറഹിതമായ വാ ക േക ". രാ നാ താ മായാ രാ േസ േതന ൈവനി ംഭിലായാം േഹാമം തം േതനാ നാ കില 25"രാ സരാജാവിെ മക ം മായ ഇ ജി ിെമായയാണിെത ാം. അവ ഇേ ാ നി ംഭിലയി ഒേഹാമം ആരംഭി ി ്."ല ണം േ ഷയാൈദ വ മയാ സഹ സമ ിണാ േത േഹാേമ ത രി രേജേയാ ഭവതി വം 26"എെ െട മ ിമാേരാെടാ ം ല ണെന ഇ തെഅയ ണം. (നി ംഭിലയി നട െകാ ിരി ) േഹാമം 46  
 48. 48. ീരാേമാദ ം  മായാ അേതാെട ശ (ഇ ജിത്) അജ നായി ീ െമ തീ യാണ്."ഉവാച രാമഃ സൗമി ിം രാ േസ തം ജഹിഗേ തി ശീ ം ദാ രാവണസ ാ േജന സഹ 27അേ ാ ീരാമ ല ണേനാട് പറ , "നീ േവഗംതെ ന െട ായ വിഭീഷണേനാെടാ ്(നി ംഭിലയിേല ്) േപായി ഇ ജി ിെന വധി ."ല ണ തദാ രാമം ആമ സവിഭീഷണഃനി ംഭിലാം ാപ ണം ഇ ജിദ വ തേത 28ല ണ അേ ാ ീരാമേനാട് വിടെചാ ി, േവഗംതെ ഇ ജി ് ഉ ലമായ നി ംഭിലയിെല ിേ .അദ ശയദ് ാ ം ധ മാ ാ സ വിഭീഷണഃല േണാ േഭദയാമാസ രാ സാ രസ ൈയഃ 29ധ ാ ാവായ വിഭീഷണ തെ സേഹാദര െനല ണ കാണി െകാ . ല ണ ശരസ യംെകാ ് ( േ ാെട അ േയാഗം െകാ ്)രാ സ ാെര ആ മി . ത ാ ചിരം ത ം ഐേ ണാേ ണ ൈവ ഷാശിര ിേ ദ സൗമി ിഃ ദശാനന തസ ഹി 30 47  
 49. 49. ീരാേമാദ ം അവിെട േറ േനരം ം െച േശഷം ല ണേദഷ െ ് ഐ ാ ാ ഇ ജി ിെ ശിര ്േഛദി .സ തസ വധം ത ാ രാവണഃ േശാകക ശിതഃന ൈധേര ാ വിഹ ലാംേഗാ വിലലാപാ േല ിയഃ 31തെ മകെ വധെ റി ് േക ി ് ഃഖപീഡിതനായരാവണ ൈധര ം ന െ വ ം, മായ അവയവ േളാ ം, ഇ ിയ േളാ ം ടിയവനായി വിലപി .നിര ഥകം മ ജ ിതം ച നിര ഥകംേയനാഹമദ പശ ാമി ഹതമി ജിതം രേണ 32"ഇ ് ി മരണമട ഇ ജി ിെനകാ വനായ എെ ജ ം വ ഥമാണ്. എെവാ ക ം അ ഥമി ാതായി."ക ഗേതാസി ഹതഃ ര! മാ േഷണ പദാതിനാരാജ ാദ് േ ന ദീേനന ത ാ മാം ജീവിതം 33"അ േയാ രാ! രാജ ം, ദീന ം, മ ഷ നായപടയാളിയാ വധി െ നീ, ജീവി ിരി വനായഎെ വി ി ് എവിെടയാണ് േപായിരി ത്?"ഇ ം ജിത ാ തം ബ ാ ല മാനീയ ൈവ ബലാത്അകേരാ ം താേപന കാരാ ഹനിവാസിനം 34 48  
 50. 50. ീരാേമാദ ം "നീ താപ ം ഇ െന ജയി ി ്, ബലാ ബ ിേശഷം ല യി െകാ വ ി ് കാരാ ഹ ി താമസി ി ി േ ാ."േമാചയാമാസ ാ ത ാം സാ യിത ാമരാധിപംതാ ം മാം ത ാ ഗേതാഽദ രാസദഃ 35" ാവ് നിെ സമാധാനി ി േശഷം ഇ െനേമാചി ി ക ം െച . അ െന വീരനായ നീ ഇ ്എെ വി ി ് എവിെട േപായിരി കയാണ്?"കിം കരിഷ ാമ ഹം ! ക ഗ ാമി വദാ നാനയ മാം യ ഗ ാസി ത േത ന വിലംബനം 36"അ േയാ മകേന! njാ എ ാണ് െചേ ത്? njാഎവിെടയാണ് േപാേക ത്? നീ ഇേ ാ പറ . നീഎവിെടയാേണാ േപായിരി ത് അവിെട എെ ംതാമസിയാെത െകാ േപാ ."േലാേക ത േമാ നാ ി താ ശസ പിതാഽ ഹംഇത ാശയാ ിതം ഗ വിേതന മയാഽ ഹി 37"നിെ േ ാെല ഒ വ ഈ േലാക ിലി . അ െനനിെ പിതാവാണ് എ ആശേയാെട njാഅഹ രി ിരി കയായി ." 49  
 51. 51. ീരാേമാദ ം  ാേ ാ വ ദം ംഭക ണഃ താപവാരാ സാ നിഹതാഃ സ േവ ഹ ഖാ അപി 38 ാ , വ ദം , താപവാ മായ ംഭക ണന്, ഹ ട ിയ എ ാ രാ സ ാ ം െകാ െകഴി .അനാ ത താ സ വാന് രാ സാ താനപിഅവ ഭ ബലം േഖനാവ ിതം തവ 39"വധി െ ആ രാ സ ാെരെയാെ അനാദരിെകാ ് (അവഗണി െകാ ്), അ േയാ മകേന! നിെശ ിെയ അവലംബി ് ഖമായിരി കയായിnjാ ."ഇേത വം ബ ധാ ത വിലപ സ രാവണഃഅ നിയമ ഃഖാനി േകാപം ചേ ദാ ണം 40എ ി െന പലതര ി ം വിലപി െകാ ് ആ രാവണഃഖെ ഉ ിലട ി അതിേഘാരമായ േകാപെൈകെ ാ .രഥം ത! മയാേ ത ം ി ം ജൈയഷിണഃരാമം സല ണം ഹ ം നി ഗമിഷ ാമ ഹം ഹാത് 41 50  
 52. 52. ീരാേമാദ ം "അ േയാ താ! വിജയമാ ഹി എെ ി േവഗംരഥം െകാ വ . njാ രാമെന ം ല ണെന ംവധി വാനായി വീ ി നി ് േപാ കയാണ്."ഇത ാ രഥമാ ഹ ശീ ം സാരഥിവാഹിതംരാേമണ സഹ സംഗമ ം ചേ ദാ ണം 42ഇ കാരം പറ ി ് സാരഥിയാ നയി െ രഥ ികയറി വളെരേവഗം ീരാമെ അ െച ി ്അതിേഘാരമായ ം െച .തേതാ മാതലിനാഽനീതം രഥൈമ ം സമാ ഹരരാജ രാേമാ ധ മാ ാ ഹ ദയേ ാ യഥാ രവിഃ 43അേ ാ ധ ാ ാവായ ീരാമ (ഇ െ തനായ)മാതലി െകാ വ ഇ െ രഥ ി കയറിയി ി ്ഉദയ ര െനേ ാെല േശാഭി .ചകാര ം ലം േദവ േ ച പശ തിസീതാഹരണജാത് േകാപാ ാേമാ ധ മ താം വരഃ 44ധ ി ാരി ഉ മനായ ീരാമ സീത അപഹരിെ തി േകാപ ാ േദവഗണ േനാ ിെ ാ ിരിെ (രാവണ മായി) അതിേഘാരമായ ം െച .അഥാഗ സ വചനാത് രാവണം േലാകക കംജഘാന രാേമാ ല ീവാ േ ണാേ ണ തം രേണ 45 51  
 53. 53. ീരാേമാദ ം അന രം അഗ നി െട ഉപേദശമ സരി ് േ നായ ീരാമ േലാക ി വ ശ വായ രാവണെന ാ ം െകാ ് വധി .മേ ാദരീ വധം ത ാ ഭ ഃ ിയതരസ ചവിലലാപ രണം ഗത ാ രരീവ ശാ രാ 46മേ ാദരി തനി ഏ ം ിയെ വനായ ഭ ാവിെവധ ിെന റി ് േക ി ് ള ി േപായിവളെരയധികം ഃഖിതയായി കട കിെയേ ാെലവിലപി .വിഭീഷേണാഽഥ രാേമണ സ ി ഃ സഹ രാ ൈസഃചകാര ദഹനം തസ രാവണസ ഗതാ ഷഃ 47 ീരാമ നിേയാഗി ത സരി ് വിഭീഷണ രാ സ ാേരാെടാ ് മരണമട രാവണെ (ശവം) ദഹി ി .അഥാ ിവചനാത് സീതാം രാേമാ വീ നി മലാംസ ിേ ാ േദവ ൈ ജ ാഹ പി സ ിധൗ 48അന രം അ ിേദവെ വാ ക േക ി ് ീരാമ സീതവി യാെണ ് ക റി ി ് േദവ ാ ഉപേദശിത സരി ് സീതെയ പിതാവിെ അ െകാ േപായി.തൈവവ ം ക ൈമത വേലാകഭയ രംതൈദ േദഹ ാ േത രാമ! സാ ല ീ ഭവാന് സ ഃ 49 52  
 54. 54. ീരാേമാദ ം "സീത േവ ി നീ െച ഈ ക മം േലാകഭയ രമാണ്.സീത ല ീേദവി ം, നീ സ യം വായ വി മാണ്."ഇേത വം േദവസംൈഘ നിഭി ാഭി ജിതഃല ണ േതാഷാഥ രാേമാ വിശ ാസമായയൗ 50ഇ കാരം േദവഗണ ളാ ം, നിമാരാ ം ീരാമസമാദരി െ േ ാ ല ണ അതി സേ ാഷി ക ം, ീരാമ അ വിശ സി ക ം െച .വിഭീഷണസ ധ മാ ാ സത സ ഉദാരധീഃകാരയാമാസ ല ീവാ അ േജനാഭിേഷചനം 51േ ം,ധ ാ ാ ം, സത സ ം, ഉദാരമന മായ ീരാമ ല ണെനെ ാ ് വിഭീഷണെഅഭിേഷകം െച ി .തഥാ കമാ ഹ സഹമിൈ ജഗ പതിഃഭാര ാ ജാഭ ാം സഹിതഃ കി ി ാം ാപ രാഘവഃ 52അ കഴി ് ഭാര േയാ ം, അ ജേനാ ം, മി േളാ ം ടി കവിമാന ിേലറി ജഗ പതിയായ ീരാമകി ി യിെല ിേ .കി ി ാനിലയാഃ സ വാഃ കപീനാം േയാഷിതാഃ ിയാഃസീതാ ഹലാ ം വിമാനം താഃ സമാ ഹ 53 53  
 55. 55. ീരാേമാദ ം കി ി ാനിവാസികളായ എ ാ വാനര ീക ം സീതെയകാ വാ കൗ കം െകാ ് കവിമാന ികയറി.അഥ ദാശരഥിഃ ീമാ ഭരതം മി യാഭരദ ാജാ മം ാ ഃ ത േതന നിവാരിതഃ 54അതി േശഷം ദശരഥ ം, ഐശ ര വാ മായ ീരാമ ഭരതെന ാ വാ ഇ േയാെട ഭരദ ാജാ മ ിെല ി. അവിെട ഭരദ ാജ നി അേ ഹെ പിടിനി ി.ഭരതസ ാ ികം രാമഃ േ ഷയാമാസ മാ തിംരാമസ ാദ ശതാദ ി േവശം കാം േതാ ശം 55രാമെ ദ ശനം ലഭി ാ തിനാ അ ി േവശം െച ്ജീവ ത ജി വാ വളെരയധികം ഇ ി ി ഭരതെഅ ീരാമ മാ തിെയ അയ .ത േതന നീേ ണ സാ ജഃ സ ഗണഃസേ ാഷവിേവേശനാഥ രാേമാഽപി വിധി ജിതഃ 56അന രം അവിെട (ഭരദ ാജാ മ ി ) സേ ാഷവിവശനായ ഭരദ ാജ നിയാ രാമല ണ ാ ം ംയഥാവിധി സത് രി െ . 54  
 56. 56. ീരാേമാദ ം രാേമാഽഥ സഹ സംഗമ ഭരേതനാരിഘാതിനാഅേയാധ ാം ാവിശ ണം മാ ഭി ാഭിന ിതഃ 57പി ീട് ീരാമ ശ നാശകനായ ഭരതെന ക ിയേശഷം േവഗംതെ അേയാ യി േവശി ക ം,അ മാരാ സ ീകരി െ ക ം െച .അഥാേയാധ ാനിവാസാേ ജനാ േവഽപി േതാഷിതാഃഅഭിഗമ ാ വ രാമം ധന ാ വയമിതി തം 58അേയാ ാനിവാസികെള ാം തെ സ രായി ീക ം, ഉടെന ീരാമ െച ി ് "njധന രായി" എ പറ ക ം െച .ചാതക ഘനാ ാ മ രാ യഥാ ശിആസാദ മാതരേ ാഷം തഥാ ാ ജനാ വി 59കാ േമഘെ ചാതക ിെയേ ാെല ം, മയിലിെനേ ാെല ം, സ ം ിെന അ മാെരേ ാെല ം അേയാ ാവാസിക ( ീരാമെന ി ്)സേ ാഷമ ഭവി .അഥാഭിേഷകം രാമസ വസി ാദ ാ ദാന ിതാഃസഹിതാ മ ിഭി ഃ വസേവാ വാസവം യഥാ 60 55  
 57. 57. ീരാേമാദ ം അതി േശഷം വസി ാദിക ം, മ ിമാ ം േച ്സേ ാഷേ ാെട, അ വ ഇ െ എ േപാെല, ീരാമെ അഭിേഷകം നട ി.അഭിേഷേകാ േവ സ േവ ീവാദ ാഃ കപീശ രാഃയഥാ ഹം ജിതാ ാസ ാംബര ഷൈണഃ 61അഭിേഷേകാ വ ി ീവ ട ിയ വാനര ഖ ാെര ാം തെ അവരവ െട േയാഗ തയ സരി ് ഗ ം, വ ം, ആഭരണ എ ിവയാ ബ മാനിതരായി.വിശിഷ ാഹാേരണ സീതയാ ഹ മാ ദം ജിത തദാ േലേഭ യഥാ സീതാവേലാകേന 62വിേശഷി ം സീത ഒ മാല ന ി ഹ മാെനആദരി േ ാ സീതെയ കാ േ ാ 2 ലഭിലഭി േപാെല സേ ാഷം ഹ മാന് ലഭി .സ വാസാം വാനരീണാം ച കൗസല ാ വ ലാ ഷൈണ ഷയാമാസ വ ച ന ൈമഃ 63 വ ലയായ കൗസല എ ാ വാനര ീകെള ം വ ം,ആഭരണം, ച നം, മം എ ിവയാ അല രി .                                                            2   “ല യിെല അേശാകവനികയി സീതെയ കെ ിയേ ാള് ലഭിേപാെല സേ ാഷം ഹ മാന് ലഭി ” എ വ ാഖ ാനി ാേമാ എ റിയി ,അറി വ ദയവായി പറ തരണം. 56  
 58. 58. ീരാേമാദ ം രാമാ യാഥ സ േവഽപി ീവാദി വംഗമാഃകി ി ാം േലഭിേര ാത് ീരാമവിരഹാ രാഃ 64പി ീട് ീരാമെ ആ ാ സരണം ീവ ട ിയഎ ാ വാനര ാ ം ീരാമെന വി പിരി തി ഖ ാ വിഷമേ ാെട കി ി യിേല ് േപായി.അതിഭ േതാ ദീ ഘജീവീ ല ാസമരസാധകഃഅ ാതഃ സ രാേമണ ല ാം ായാത് വിഭീഷണഃ 65അതീവഭ ം, ചിര ീവി ം, ല ാ ിെവിജയകാരണ മായ വിഭീഷണ ീരാമെ അ വാദേ ാെട ല യിേല ് േപായി.പി ഃ സിംഹാസനം ാപ ാ ഭിഃ സഹിേതാഽനഘഃവിരരാജ തഥാ രാേമാ യഥാ വി ഃ ിവി േപ 66പിതാവിെ സിംഹാസനം ആേരാഹണം െച വ ം,നി ാപ മായ ീരാമ തെ അ ജ ാേരാെടാ ം,സ ഗ ി വി െവ േപാെല, വിരാജി .ല ണാ മേത രാേമാ യൗവരാജ ം ദ വാഭരതായാ േമയായ ാണാത് ിയതരായ സഃ 67 ീരാമ ല ണെ സ തേ ാെട േ ം, തനി ് ാണേന ാ ിയെ വ മായ ഭരതെന വരാജവദവിന ി. 57  
 59. 59. ീരാേമാദ ം ചത ാരേ മഹാ ാനഃ സഭാര ാഃ ര സ മാഃേഖ സതാേരാ യഥാ ച ഃ തഥാ േര ഃ സ പ േന 68മഹാ ാ ളായ ആ നാ ര വംശവീര ാ ം ഭാര മാെമാ ് സ ം നഗര ി , ആകാശ ി ന െടന വിെല ച െന േപാെല, വിരാജി . ഇതി ീരാേമാദേ കാ ഃ സമാ ഃ ഇേതാെട ീരാേമാദ ിെല കാ ം സമാപി . 58  
 60. 60. ീരാേമാദ ം  അഥ ഉ രകാ ഃരാജാ പര ഹീേദവ ഭാര ാം രാവണ ഷിതാംഇത ജനവാേദന രാമ ത ാജ ൈമഥിലീം 1"രാജാവ് രാവണനാ ഷി ി െ ഭാര െയ സ ീകരി "എ ് അറിവി ാ ജന അപവാദം പറ െകാ ് ീരാമ സീതെയ ഉേപ ി .തദ ിദിത ാഥ വാ മീകിഃ ആനീൈയനാം നിജാ മംഅ വ ീം സമാശ ാസ തൈ വാവാസയത് ഖം 2അതറി ി ് വാ ീകിമഹ ഷി ഗ ഭിണിയായ സീതെയതെ ആ മ ി െകാ വ ് ആശ സി ി േശഷംഅവിെട െ താമസി ി .ഋഷിഭിഃ ാ ഥിതസ ാഥ രാഘവസ നിേയാഗതഃശ േ ാ ലവണം േ നിഹൈത നാനപാലയത്ഋഷിമാ അഭ ഥി ത സരി ് ീരാമ ലവണാ രെനവധി വാ ശ െന നിേയാഗി ക ം, ശഅവെന വധി ് ഋഷിമാെര സംര ി ക ം െച .രാേമ േഹമമയീം പ ീം ത ാ യ ം വിതന തിആനീയ സ താം സീതാം തൈ ാേചതേസാ ദദൗ 4 59  
 61. 61. ീരാേമാദ ം  ീരാമ സ ണനി ിതമായ സീത െട വി ഹെെവ ് യ ം അ ി അവസര ി വാ ീകിഅവിെട സീതെയ ം ാെര ം െകാ വ ് അവെര ീരാമെന ഏ ി .ശ മാനാ നൈ വം രാേമണ ജനകാ ജാ മ ാ ാ ഥിതയാ ദ ം വിവരം ാവിേവശ സാ 5 ീരാമനാ വീ ം സംശയി െ സീത മിേദവിേയാട് ാ ഥി േ ാ മിേദവിയാ ഉ ാ െ ഒഗ ി സീത േവശി .അഥ രാമസ നി േദശാത് പൗൈരഃ സഹ വനൗകസഃനിമജ സര തീ േഥ േദഹം ത ാ ദിവം യയൗ 6അതി േശഷം ീരാമെ നി േദശമ സരി ് (അേയായിെല) പൗര ാ ം, വാനര ാ ം സര നദിയി ിേദഹം ത ജി ് സ ഗം കി.തേതാ ഭരതശ ൗ നിജം പമവാപ ഃരാേമാഽപി മാ ഷം േദഹം ത ാ ധാമാവിശത് സ കം 7അന രം (സര വി ശരീരം ത ജി േശഷം) ഭരത ംശ ം അവ െട യഥാ ഥ പം ാപി . ീരാമ ംമാ ഷമായ േദഹെ ത ജി ് സ ധാമ ി (ൈവ ി ) േവശി . 60  
 62. 62. ീരാേമാദ ം  ീരാേമാദ മാഖ ാതം ഇദം മ ധിയാ മയാസമീ നി ൈണസ ഭിഃ സംേശാധ പരി ഹ താം 8മ ിയായ എ ാ " ീരാേമാദ ം" എ ഈ ീരാമകഥ വിവരി െ . നി ണ ാ ം, സ ന ംഇതിെന ന ായി േനാ ിയി ്, പരിേശാധി ് സ ീകരി െ .യ ദാശരഥി ത ാ രേണ ഹത ാ ച രാവണംരര േലാകാ ൈവ ഃ സ മാം ര ചി യഃ 9യാെതാ വനാേണാ ദശരഥ നായി ജനി ് ിരാവണെന വധി ് േലാകെ (ജന െള) ര ി ത്ചി യനായ ആ വി എെ ര ി െ . ഇതി ീരാേമാദേ ഉ രകാ ഃ സമാ ഃ ഇേതാെട ീരാേമാദ ിെല ഉ രകാ ം സമാപി . ഇതി ീരാേമാദ ം സമാ ം ഇേതാെട ീരാേമാദ ം സമാപി . 61  

×