Saundarya lahari malayalam

653 views
498 views

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Saundarya lahari malayalam

 1. 1. AdisÜ>vi>cit xoà>Y^H>i aRËxHith
 2. 2.     ആദിശ ര ത സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ Published by http://hinduebooks.blogspot.com
 3. 3. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 2   ആ ഖം സൗ ര ിെ അലക എ ാണ് സൗ ര ലഹരി എ േ ാ ിെ േപര് അ ഥമാ ത്. ഇതിെല ആദ െ 41 േ ാക ള് ആന ലഹരി എ ം പി ീ 59 േ ാക ള് സൗ ര ലഹരി എ ം അറിയെ . ഒരി ആദിശ രാചാര ൈകലാസം സ ശി േ ാ അവിെട ഒ മരി െകാ ിെവ തായി അേ ഹം ക വയാണ് ആദ െ ഭാഗെമ ം ബാ ി േ ാക ിേ ് അേ ഹം േ ാ ം ിയാ ിെയ ഐതിഹ ്. േദവിഭ െടയി സഹ ാ ളായി ചാര ി ലിരി ഈ േ ാ ിന് സം ത ി തെ ിയാറിലധികം വ ാഖ ാന ്. അവയി ല ീധരെ വ ാഖ ാനമാണ് ഏ ം ശ ം. മലയാള ി ം ഈ േ ാ ിന് അനവധി ഗദ , പദ പരിഭാഷക ം, വ ാഖ ാന ം നിലവി െ ി ം പക വകാശ തിനാ അവെയാ ം തെ ഇ െന ി സൗജന മായി ലഭ മാ ാ അസാ മായ െകാ ാണ് വിവ ക ലളിതമായ ഈ ഗദ പരിഭാഷ ് തി ത്.
 4. 4. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 3   മഹാകവി മാരനാശാ സൗ ര ലഹരി ് രചി പദ പരിഭാഷ സി മാണ്. വായന ാ െട സൗകര ിനായി അ ം ഈ ഇ- ിെ അവസാനം േച ി ്. ഇ വായി വ െട മന കെള ഈ േ ാ ം ആന ലഹരിയിലാറാടി െ െയ ് ാ ി െകാ ് മലയാളികളായ േദവീഭ ാ ായി സമ ി . പരിഭാഷയി െത ഇ-െമയി വഴി എെ അറിയി വാ വായന ാേരാട് അേപ ി . - വിവ ക
 5. 5. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 4   ആന ലഹരി ശിവഃ ശ ാ േതാ യദി ഭവതി ശ ഃ ഭവി ം ന േചേദവം േദേവാ ന ഖ ശലഃ ി മപി, അത ാമാരാധ ാം ഹരിഹര വിരി ാദിഭിരപി ണ ം േ ാ ം വാ കഥമ ത ണ ഃ ഭവതി 1 ശ ിേയാട് േച ിരി േ ാ മാ മാണ് ശിവ ി തലായ ത െച വാന് ാ നാ . അെ ി ശിവന് അന വാന് േപാ ം െക ാ കയി . അേ ാള് എ െനയാണ് ണ ശാലി യ ാ ഒരാ ് ാവി മേഹശ ര ാരാ ജിതയായ അവി െ (ശ ിെയ) ണമി വാ ം തി വാ ം സാധി ക? തനീയാംസം പാം ം തവ ചരണ പംേക ഹഭവം വിരി ിഃ സ ിന വിരചയതി േലാകാനവികലം, വഹേത നം െശൗരിഃ കഥമപി സഹേ ണ ശിരസാം ഹരഃ സം ൈദ നം ഭജതി ഭസിേതാ ലന വിധിം 2 അവി െ പാദപ ളി നി ശകലം ളിെകാ ് ാവ് േലാക െളെയ ാം യാെതാ റ ം ടാെത ി . അതിെന വി തെ ആയിരം ശിര കളാ വളെര പണിെ ് മ . ഹരനാകെ അതിെന ഒ ടി ളീകരി ് ഭ െമ
 6. 6. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 5   േപാെല അതിെന സ ശരീര ി ധരി ക ം െച . അവിദ ാനാമ ിമിര മിഹിര ദ ീപനഗരീ ജഡാനാം ൈചതന ബക മകര തിഝരീ, ദരി ാണാം ചി ാമണി ണനികാ ജ ജലെധൗ നിമ ാനാം ദം ാ രരി വരാഹസ ഭവതി 3 അവി ് (അഥവാ അവി െ പാദപാം ) അ ാനിക െട ദയ ിെല അ കാര ിന് ാന ര ദി നി ദ ീപനഗരി േപാെല ം, ഢ ാ ് ിയാ ലയി നിെ ാ േതന വി േപാെല ം, ദരി ാ ് ചി ാമണി (സകലകാമ െള ം ന സ ീയമായ ര ം) ര ഹാരം േപാെല ം, സംസാരസാഗര ി ി ാ വ ് വരാഹാവതാരം വി വിെ േത േപാെല മാ . ത ദന ഃ പാണിഭ ാമഭയവരേദാ ൈദവതഗണഃ ത േമകാ ൈനവാസി കടിത വരാഭീത ഭിനയാ, ഭയാത് ാ ം ദാ ം ഫലമപി ച വാ ാസമധികം ശരേണ േലാകാനാം തവ ഹി ചരണാേവവ നി െണൗ 4 സകലേലാക ം ശരണ യായ േദവി, മെ ാ േദവീേദവ ാ ം സ ഹ ളാ അഭയവരദ ക
 7. 7. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 6   ദ ശി ി . അവി മാ മാണ് ഇ രം േച കെളാ ം കാണി ാതിരി ത്. അവി െ േ വടിക തെ സകല െട ം ഭീതികെള അക ാ ം ആ ഹി തി മധികം വരം ന വാ ം സാമ ഥ വയാണ്. ഹരി ാമാരാധ ണത ജന െസൗഭാഗ ജനനീം രാ നാരീ ത ാ രരി മപി േ ാഭമനയത്, േരാഽപി ത ാം നത ാ രതി നയന േലേഹ ന വ ഷാ നീനാമപ ഃ ഭവതി ഹി േമാഹായ മഹതാം 5 തെ നമി വ സൗഭാഗ മ അവി െ ആരാധി തിെ ഫലമായി വി നാരീ പെമ ് ി രാരിയായ ശിവെ മന ിെനയിള ി. അവി െ ണമി തിെ ഫലമായി, രതീേദവി െട ക ക ് േലഹ മായ ഉടലി ടമയായ കാമേദവന് നിമാ െട േപാ ം മന ി ശ മായ േമാഹം ജനി ി വാ സാധി . ധ ഃ െപൗ ം െമൗ ീ മ കരമയീ പ വിശിഖാഃ വസ ഃ സാമേ ാ മലയമരദാേയാധന രഥഃ, തഥാേപ കഃ സ ം ഹിമഗിരി േത കാമപി പാം അപാംഗാേ ല ാ ജഗദിദമനംേഗാ വിജയേത 6
 8. 8. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 7   അ േയാ ഹിമഗിരിതനേയ! നി ിതമായ വി ം, േതനീ കെളെ ാ njാ ം, െവ ം അ ശര ം വസ ഋ വാ മി ം, മലയമാ തനാ (െത കാ ്) രഥ ം മാ ം ൈക തലാ കാമേദവ അവി െ പാകടാ ം െതെ ാ സ ാദി തിെ ഫലമായി ഈ ലകെ യാകമാനം ജയി (കീഴട ). ക ണ കാ ീ ദാമാ കരികലഭ ംഭ ന നതാ പരി ീണാ മേധ പരിണത ശര വദനാ, ധ ബാണാന് പാശം ണിമപി ദധനാ കരതൈലഃ ര ാദാ ാം നഃ രമഥി രാേഹാ ഷികാ 7 കാ ീ (അര ാ ) നാദം െപാഴി ം, ഗജമ കം േപാെല ന െട ഭാരം െകാ നി ം, െമലി അരെ േ ാെട ം, ശര കാലെ ച െനേ ാെല കാശി ഖേ ാെട ം, വി ം, ശര ം, പാശ ം അ ശ ം ൈ കളി േല ി ം ി രഭ കനായ ശിവെ അഭിമാന ഭാജനമായ േദവി എെ പി എ ം വിള െ . ധാ സിേ ാ മേധ രവിടപി വാടീ പരി േത മണിദ ീേപ നീേപാപവനവതീ ചി ാമണി േഹ, ശിവാകാേര മേ പരമശിവപര നിലയാം ഭജ ി ത ാം ധന ാഃ കതിചന ചിദാന ലഹരീം 8
 9. 9. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 8   ധാസാഗരമധ ി ക േ ാ കളാ െ ര ദ ീപി കദംബ ിടയി ചി ാമണിനി ിതമായ ഹ മ ില് ശിവാകാരമായ ( ീച ിെല ശ ി ിേകാണ ിെ ആ തി യി ) മ ി പരമശിവനാ െമ യി ലിരി ചിദാന ലഹരിയാ അവി െ ധ ാനി വിരളം ചില ധന ാ ാ മാ മാണ്. മഹീം ലാധാേര കമപി മണി േര തവഹം ിതം സ ാധി ാേന ദിമ തമാകാശ പരി, മേനാഽപി മേധ സകലമപി ഭിത ാ ലപഥം സഹ ാേര പ േമ സഹ രഹസി പത ാ വിഹരേസ 9 ലാധാര ിെല ( മി) തത ിെന ം, മണി ര ിെല ജലതത ിെന ം, സ ാധി ാന ിെല അ ി തത ിെന ം, ദയപ ിെല (അനാഹത ച ിെല) വാ തത ിെന ം, അതി കളിെല (വി ിച ിെല) ആകാശതത ിെന ം, മ ിെല (ആ ാച ിെല) മന ത ിെന ം മറികട ് അവി ് സഹ ാരപ ി അവി െ പതിയായ ശിവ മായി രഹസ മായി വിഹരി കയാണ്. ധാധാരാസാൈര രണ ഗലാ വിഗലിൈതഃ പ ം സി ീ നരപി രസാ ായമഹസഃ,
 10. 10. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 9   അവാപ സ ാം മിം ജഗനിഭമധ വലയം സ മാ ാനം ത ാ സ പിഷി ല േ ഹരിണി 10 സഹ ാരപ ിലിരി അവി െ ാദ ളി നി ് ശ മായി ഒ അ തധാരയാ (സാധകെ ) ശരീരെ യാകമാനം നന ്, വീ ം തെ വാസ ാനമായ ലാധാരച ി െച ് ഒ സ െ േ ാെല ര ായി ലിനിയായി, ഒ ദ ാര ല ി (താമര ിഴ ിെ ആ തി ) അവി ് നി െച . ച ഭിഃ ീകൈ ഃ ശിവ വതിഭിഃ പ ഭിരപി ഭി ാഭിഃ ശംേഭാ നവഭിരപി ല തിഭിഃ, ച ത ാരിംശദ് വ ദല കലാ ിവലയ ിേരഖാഭിഃ സാ ധം തവ ശരണേകാണാഃ പരിണതാഃ 11 അ േയാ മഹാ ി ര രി! നാ ീഖ ം (ശിവാ ക ളായ ച ം), അവയി നി ഭി ളായ അ ശിവ വതിക ം (ശ ാ ക ളായ ച ം) േച ് തി െട ലകാരണമായ ഒ ച ളില് അ ദളപ ം, േഷാഢശദള പ ം, ം, ര യ ം ( േരഖക ം) േച ് നാ ിനാ േകാണ താ നി ി വടി െട നിവാസ ാനം.
 11. 11. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 10   ത ദീയം െസൗ ര ം ഹിനഗിരികേന ലയി ം കവീ ാഃ ക േ കഥമപി വിരി ി തയഃ, യദാേലാെകൗ ക ാദമരലലനാ യാ ി മനസാ തേപാഭി ാപാമപി ഗിരിശസാ ജ പദവീം 12 അ േയാ ഹിമഗിരികേന , ാവ് ട ിയ കവിേ ാ േപാ ം അവി െ സൗ ര െ ഉപമി വാ േവെറാ വ വിെന ം സ ി വാ േപാ ം ശ രാ ി . അവി െ സൗ ര ം ദ ശി വാ ഇ ി അ ര ീക തപ െകാ േപാ ം േന വാ കഴിയാ തായ ശിവ സാ ജ പദവി (ശിവ മാ താദാ ം) മന െകാ ് േന (േദവി െട സൗ ര ം ശിവ മാ ം അറി വാ കഴി താകയാ ആ സൗ ര െ അറി വാ അ ര ീക ് ശിവ മായി മനസാ താദാ ം ാപിേ ിവ ). നരം വ ഷീയാംസം നയനവിരസം ന മ ജഡം തവാപാംഗാേലാേക പതിതമ ധാവ ി ശതശഃ ഗല േവണീബ ാഃ ചകലശ-വി -സിചയാ ഹഠാത് ട കാേ ാ വിഗലിത- ലാ വതയഃ 13 അ േയാ േദവി! അത ം ം, സൗ ര മി ാ വ ം, രതി ീഢാദികളിലറിവി ാ വ മാെണ ി ം അവി െ കടാ ി പാ മായ
 12. 12. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 11   ഷെന കണ ി യൗ ന കളായ ീക അഴി വീ തല ടിേയാ ം, ഉയ മാറി നി വ തിവീ േമ വ േ ാ ം, െപെ െപാ ി െ റി അര േയാ ം, അഴി വീ പ വ േ ാ ം ടി (അവനി ആ രായി സ യം മറ ്) പി ട . ിെതൗ ഷ പ ാശദ് ദ ിസമധിക പ ാശ ദേക താേശ ദ ാഷ ി രധിക പ ാശദനിേല, ദിവി ദ ിഃഷ ിംശ നസി ച ച ഃഷ ിരിതി േയ മ ഖാേ ഷാമപ പരി തവപദാം ജ ഗം 14 തത േ ാ ടിയ ലാധാര ി അ പ ിയാ ം, ജലതത േ ാ ടിയ മണി ര ി അ പ ിര ം, അ ിതത േ ാ ടിയ സ ാധി ാന ി അ പ ി ര ം, വാ തത േ ാ ടിയ അനാഹതച ി അ പ ിനാ ം, ആകാശതത േ ാ ടിയ വി ി ച ി എ പ ിര ം, മന ത േ ാ ടിയ ആ ാച ി അ പ ിനാ ം വീത കിരണ പരിയായി (അതായത് സഹ ദളപ മാ ബി ാന ്) അവി െ പദാ പരിലസി . ശരേ ാ ാ ാം ശശി ത-ജടാ ടമ ടാം വര ാസ- ാണ ടിക- ടികാ- കകരാം,
 13. 13. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 12   സ ത ാ നത ാ കഥമിവ സതാം സ ിദധേത മ - ീര- ാ ാ മ രിമ രിണാഃ ഫണിതയഃ 15 ശര ാലെ െവ ിലാവിെനാ വ േ ാ ടിയവ ം, ജടാമ ട ി ച ബിംബെ ടിയവ ം, വരാഭയ ക ം, ടികമാല ം, ക ം ൈകകളില് ധരി വ മായ നി ി വടിെയ ഒരി െല ി ം ണമി വരായ സ ഷ ാ ് േത , പാ , ിരി എ ിവ െട മാ ര ിെനാ മ രമായ വാ ക സ ാധീനമാകാതിരി െത െന? (േദവിെയ ഒരി െല ി ം ണമി യാ മഹാകവി യായി ീ എ ം). കവീ ാണാം േചതഃകമലവന-ബാലാതപ- ചിം ഭജേ േയ സ ഃ കതിചിദ ണാേമവ ഭവതീം, വിരി ി-േ യസ ാ ണതര- ൃംഗാരലഹരീ ഗഭീരാഭി വാ ഭി വിദധതി സതാം ര നമമീ 16 അ േയാ േദവി! കവിേ ാ െട മന കളാ താമര ിന് ഉദയ ര െ ഭ േപാെലയായവ ം അ ണെയ റിയെ വ മായ നി ി വടിെയ ഭജി ഭ ാ സരസ തീ േദവി െട താ ണ േ ാ ടിയ ംഗാര വാഹം േപാെല ഗംഭീര ളായ വച കളാ സ ദയ ദയ െള ആ ാദി ി .
 14. 14. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 13   സവി ീഭി വാചാം ശശിമണി-ശിലാഭംഗ- ചിഭിഃ വശിന ാദ ാഭി ാം സഹ ജനനി സ ി യതി യഃ, സ ക താ കാവ ാനാം ഭവതി മഹതാം ഭംഗി ചിഭിഃ വേചാഭി വാേ വീ-വദനകമലാേമാദ-മ ൈരഃ 17 അ േയാ േദവി! ച കാ മണി േപാെല ധവള വ േ ാ ടിയവ ം, വാ കെള ജനി ി വ മായ വശിന ാദി േദവതകേളാെടാ നി ി വടി െയ ധ ാനി വന് മഹാകവിക െട വാഗ ിലാസം േപാെല ആക ഷണീയ ം വാേ വി െട ഖകമല പരിമളം െകാ ് അതി ചികര മായ വാ കെള െ ാ ് കാവ രചി വനായി ീ . ത ായാഭിേ ത ണതരണി ീസരണിഭി ദിവം സ ാ ീമ ണിമനിമ ാം രതി യഃ, ഭവ സ സ ദ നഹരിണശാലീനനയനാഃ സേഹാ ശ ാ വശ ാഃ കതി കതി ന ഗീ ാണഗണികാഃ 18 അ േയാ േദവി! ഉദയ ര െ േശാഭ അവി െ േദഹകാ ിയാ അ ണിമയി ( വ കാ ി യി ) മ ം വി ം ( മി ം ആകാശ ം) മായി ിയതായി യാെതാ വ ഭാവന െച േവാ അവന് ഭീതി വനമാ ക േട േപാെല ശാലീനമായ നയന ഉ ശി ട ിയ അസംഖ ം േദവ ീക വശ കളായി ീ .
 15. 15. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 14   ഖം ബി ം ത ാ ച ഗമധ സ തദേധാ ഹരാ ധം ധ ാേയേദ ാ ഹരമഹിഷി േത മ ഥകലാം, സ സദ ഃ സംേ ാഭം നയതി വനിതാ ഇത തി ല ിേലാകീമപ ാ മയതി രവീ ന ഗാം 19 അ േയാ േദവി! ീച ിെ ബി ാന ് (േക ി ) ഖ ം (താനാ ഹി ഏെത ി ം ീ േടത്) അതി ടിയി അവ െട ന െള ം, അതി ം താെഴ ഹരാ െ ം (അവ െട േയാനിെയ ം), ഈ ാന ളി അവി െ മ ഥകലെയ ം യാെതാ വനാേണാ ഭാവന െച ത് (തദ ാരാ ആ കാമിനി മായി താദാ ം േന ത്) അവ ഉടനടി തെ ആ ീെയ മി ി െവ ത് അത ം നി ാരമാണ്. അയാ ര ച ാരാ ന േളാ ടിയ ിേലാകി ( േലാക ) എ ീെയ ം ടി വളെര േവഗം തെ മി ി . കിര ീമംേഗഭ ഃ കിരണ-നി ംബാ തരസം ദി ത ാമാധേ ഹിമകരശിലാ തിമിവ യഃ, സ സ പാണാം ദ പം ശമയതി ശ ാധിപ ഇവ ജ ര ാ ാ ഖയതി ധാധാരസിരയാ 20 അ േയാ േദവി, തെ കാ ിസ ഹ ി നി ായ അ തരസെ ഓേരാ അവയവ ളി െട ം വ ഷി വ ം, ച ക മണി െകാ ് നി ി െ വി ഹം
 16. 16. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 15   േപാലിരി വ മായ നി ി വടിെയ യാെതാ വ തെ ദയ ി ധ ാനി േവാ, അവ ഗ ഡെന േ ാെല സ െട ഗ ് ശമി ി ക ം (സ വിഷബാധെയ നീ ക ം), ജ രപീഢിതെര അ തം വ ഷി സിരേയാ ടിയ േനാ ം െകാ ് മാ ം ഖി ി ക ം െച . തടിേ ഖാതന ീം തപനശശിൈവശ ാനരമയീം നിഷ ാം ഷ ാമപ പരി കമലാനാം തവ കലാം, മഹാപ മാടവ ാം ദിതമലമാേയന മനസാ മഹാ ഃ പശ േ ാ ദധതി പരമാ ാദലഹരീം 21 അ േയാ േദവി! മി െ ാടി േപാെല ശഗാ ി യാ ം, ര ച ാ ി പിണി മായി ലാധാരാദി ആ പ ം േമെല മഹപ വന ി (സഹ ാരപ ി ) ിതിെച അവി െ "സാദാഖ " എ കലെയ, കാമേ ാധ ം അ ാന മക മന െകാ ് സാ ാ രി മഹ നി ീമമായ ആ ാദലഹരിയിലാമ രാ . ഭവാനി ത ം ദാേസ മയി വിതര ിം സക ണാം ഇതി േ ാ ം വാ കഥയതി ഭവാനി ത മിതി യഃ, തൈദവ ത ം തൈ ദിശസി നിജസാ ജ പദവീം േ ടമ ടനീരാജിതപദാം 22
 17. 17. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 16   "അ േയാ ഭവാനി! ഈ ദാസനി അവി െ ക ണാകടാ ാകേണ" എ പറ വാ േ ശി ് ഒ വ "ഭവാനി ത ം" എ പറ േ ാേഴ ം അവി ് അവന് ാവ്, വി , ഇ എ ിവ സ ം കിരീട െകാ ് (അവ െട ഉജ ല ഭ െകാ ്) ആരതി ഴി ി അവി െ ാദ മായി താദാ െ (ആ സാ ജ പദവിെയ) െകാ . (ആ ഭ േദവി മായി ഐക ം ാപി െവ ം. "ഭവാനി ത ം" എ തിന് "അ േയാ ഭവാനി! അവി ്" എ ം "njാ അവി ായി ീരെ " എ ി െന ര ്.) ത യാ ത ാ വാമം വ രപരി േ ന മനസാ ശരീരാ ധം ശംേഭാരപരമപി ശേ തമ ത്, യേദതത് ത പം സകലമ ണാഭം ിണയനം ചാഭ ാമാന ം ടില ശശി ഡാല മ ടം 23 അ േയാ േദവി! ശം വിെ (ശിവെ ) ശരീര ിെ വാമാ ം അപഹരി ി ം അവി െ മന ിന് ി വരാ തിനാല് വലേ പ തി ടി അവി ് അപഹരി േവാ എ ് njാ ശ ി . എെ ാ എെ ദയകമല ി ഇരി നി ി വടി െട ഈ പം മാ ം അ ണവ മായി ം,
 18. 18. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 17   ക ക തായി ം, നഭാര ാ നി ിരി തായി ം, ച ല ടിയ കിരീടേ ാ ടിയ തായി മാണ് കാണെ ത്. (േമ പറ വിേശഷതക േദവി െട പ ി കാണെ വയാണ്. അവ താ ദ ശി അ നാരീശ ര പ ി ം കാ തിനാലാണ് ശിവെ വലേ പ തി ം േദവി ൈക ട ിേയാ എ കവി സംശയി ത്). ജഗ േത ധാതാ ഹരിരവതി ഃ പയേത തിര േ തത് സ മപി വ രീശ ിരയതി, സദാ ഃ സ ം തദിദമ ണാതി ച ശിവ വാ ാമാലംബ ണചലിതേയാഃ ലതികേയാഃ 24 ാവ് ജഗ ിെന ി ക ം, വി അതിെന സംര ി ക ം, അതിെന സംഹരി ക ം, ഈശ സകലതിെന ം ത ില് ലയി ി ി ് തെ ം മറ ക ം െച . ശിവനാകെ അവി െ രികെ ാടി െതെ ാ ന ിയതിെന ആ യായി ക തി ാവ്, വി , , ഈശ എ ിവെരെയ ാം പഴയ േപാെല വീ ം ി ക ം െച . യാണാം േദവാനാം ി ണ ജനിതാനാം തവ ശിേവ ഭേവത് ജാ ജാ തവ ചരണേയാര ാ വിരചിതാ,
 19. 19. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 18   തഥാ ഹി ത പാേദാദ ഹന മണിപീഠസ നികേട ിതാ േഹ േത ശശ ളിത കേരാ ംസ മ ടാഃ 25 അ േയാ േദവി! അവി െ ചരണ ളി െച െ ജ, അവി െ സത ം, രജ ്, തമ ് എ ീ ണ ളി നി ് ഉ ഭവി ാവ്, വി , എ ീ േദവ ാ ജ തെ യായി ീ . ഇത് ഉചിതം തെ യാണ് എെ ാ ഈ ഈ േദവ ാ ം ിയ ൈകക കിരീട ിേനാട് േച പിടി ് അവി െ ചരണ വി മി ര പീഠ ിനരികി തെ എ ം നി വരാണ്. വിരി ിഃ പ ത ം ജതി ഹരിരാേ ാതി വിരതിം വിനാശം കീനാേശാ ഭജതി ധനേദാ യാതി നിധനം, വിത ീ മാേഹ ീ വിതതിരപി സ ീലിത ശാ മഹാസംഹാേരഽ ി വിഹരതി സതി ത പതിരെസൗ 26 അ േയാ േദവി! മഹാ ളയകാല ് ാവ് മരണമട . വി ം, യമ ം, േബര ം നാശമട . ജാഡ രഹിതരായ പതിനാ മ െട ം അേ രം ക ചി . എ ാ അ േയാ സതീേദവി! അവി െ പാതി ത മഹിമെകാ ് അവി െ പതിയായ ശിവ മാ ം മഹാ ളയകാല ം സ ം വിഹരി .
 20. 20. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 19   ജേപാ ജ ഃ ശി ം സകലമപി ാവിരചനാ ഗതിഃ ാദ ിണ മണമശനാദ ാ തി വിധിഃ, ണാമഃ സംേവശഃ ഖമഖിലമാ ാ പണ ശാ സപര ാ പര ായ വ ഭവ യേ വിലസിതം 27 അ േയാ േദവി! njാ ആ ാ ണ ാ െച ജ ന മ ജപമാ ം, ികെള ാം ാകരണ മാ ം, സ ാരം നി ി വടി െട ദ ിണമാ ം, ആഹാരാദി ിയക ആ തിയായി ം, കിട ് നമ ാരമായി ം തീരെ . ഇ കാരം എെ എ ാ ഖാ ഭവ ം, സകലേച ക ം അവി േ ജയായി ീരെ . ധാമപ ാസ ാദ തിഭയ ജരാ ത ഹരിണീം വിപദ േ വിേശ വിധിശതമഖാദ ാ ദിവിഷദഃ, കരാലം യത് േ ലം കബലിതവതഃ കാലകലനാ ന ശംേഭാ ലം തവ ജനനി താട മഹിമാ 28 അ േയാ േദവി! ജരാ, മരണം എ ീ മഹാഭയെ യക അ ത് ഭ ി ി ം ാവ്, ഇ ട ിയ േദവ ാ മരി ക തെ െച . എ ാ കാള ടവിഷം ജി ി ം ശിവന് കാല ിനധീനനാകാ ത് അവി െ ക ഭരണ െട മഹ ം െകാ ാണ്.
 21. 21. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 20   (ഭ വിഹീനയായ നാരി ് തെ ക ാഭരണ അഴി െവ േ തായി വ ം. കാലം േദവി െട ക ാഭരണ ളായ ര ച ാ െട അധീനത യിലാകയാല്, േദവി െട മാംഗല െ ഹരി ാ അതിന് സാമ മിെ ം). കിരീടം ൈവരി ം പരിഹര രഃ ൈകടഭഭിദഃ കേഠാേര േകാടീേര ലസി ജഹി ജംഭാരി മ ടം, ണേ േഷ േത സഭ പയാതസ ഭവനം ഭവസ ാഭ ാേന തവ പരിജേനാ ി വിജയേത 29 അ േയാ േദവി! നി ി വടിെയ ാവ്, വി , ഇ എ ിവ ണമി െകാ ിരി സമയ ് അവി െ ഭവന ി വെ ിയ ീ പരേമശ രെന ക ് അവി ് െപെ ് എ േ േ ാ അവി െ േസവക പറ തായ "അവി െ ി തെ ാവിെ കിരീടെ ഒഴിവാ ിയാ ം", "വി വിെ കഠിനമായ കിരീട ി അവി െ കാ ത ിവീ " എ ം "ഇ െ കിരീടെ ം ഒഴിവാ േണ" എ വാ ക വിജയി െ . (അഖിലേലാകനായികയായ േദവിെയ സകല േദവ ാ ം സദാ ണമി െകാ ിരി എ താ പര ം).
 22. 22. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 21   സ േദേഹാ താഭി ണിഭിരണിമാദ ാഭിരഭിേതാ നിേഷേവ നിേത ത ാമഹമിതി സദാ ഭാവയതി യഃ, കിമാ ര ം തസ ിനയന സ ിം ണയേതാ മഹാസംവ താ ി വിരചയതി നീരാജനവിധിം 30 അ േയാ േദവി! അവി െ ശരീര ി നി ഭവി കിരണ ളായ അണിമാദി േദവതകളാ പരി തയായ നിത യായ നി ി വടിെയ യാെതാ വ "njാ അവി തെ " എ സദാ ഭാവന െച േവാ, ഐശ ര ി പരമശിവെന ം ണവ കരി അവന് ളയകാലാ ി നീരാജനം െച െവ ി അതി എ ാണാ ര ം? (േമ പറ രീതിയി ഭാവനെച വന് േദവി മായി താദാ ം ാപി െവ ം, സ ജഗ ിെന ം ഭ ീകരി ളയകാലാ ി അവന് നീരാജന ിയയായി ീ െവ ം താ പര ം) ച ഃഷ ാ തൈ ഃ സകലമതിസ ായ വനം ിത ി ി സവപരതൈ ഃ പ പതിഃ, ന ി ബ ാദഖില ഷാ ൈഥകഘടനാ സ ത ം േത ത ം ിതിതലമവാതീതരദിദം 31 അ േയാ േദവി! പരമശിവ പരിമിത ളായ വിവിധ സി ികെള മാ ം ന വാന് കഴി അ പ ിനാ
 23. 23. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 22   ത െള ന ി േലാക ിെന േമാഹി ി ി ് ിയടെ ി ം പി ീട് നി ി വടി െട നി ബ ിന് വഴ ി അഖില ഷാ ഥ െള ം െകാ വാ സ ത മായ അവി െ ഈ ത െ ( ീവിേദ ാപാസനാ പമായ േദവീത െ ) േലാക ിലവതരി ി . ശിവഃ ശ ിഃ കാമഃ ിതിരഥ രവിഃ ശീതകിരണഃ േരാ ഹംസഃ ശ ദ ച പരാ മാരഹരയഃ, അമീ േ ഖാഭി ി ഭിരവസാേന ഘടിതാ ഭജേ വ ണാേ തവ ജനനി നാമാവയവതാം 32 അ േയാ േദവി! ശിവ , ശ ി, കാമ , ിതി ( മി) എ ിവയാ നി ി മായ ക, ഏ, ഈ, ള എ ീ വ െട ം, ര , ച , ര (കാമ ), ഹംസം, ശ (ഇ ) എ ിവയാ നി ി മായ ഹ, സ, ക, ഹ, ള എ ീ വ െട ം, പരാ, മാര , ഹരി എ ിവയാ നി ി മായ സ, ക, ള എ ീ വ െട ം അ ി ീ ാരം േയാജി ി ക യാെണ ി , അ േയാ മാതാേവ, നി ി വടി െട നാമമ ിെ (പ ദശാ രീ മ ിെ ) അവയവ ളായി ീ . രം േയാനിം ല ീം ിതയമിദമാെദൗ തവ മേനാ നിധാൈയേക നിേത നിരവധി മഹാേഭാഗരസികാഃ,
 24. 24. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 23   ഭജ ി ത ാം ചി ാമണി ണനിബ ാ വലയാഃ ശിവാെ ൗ ഹ ഃ രഭി തധാരാ തിശൈതഃ 33 അ േയാ ആദ രഹിതയായ േദവി! മഹ ായ ആന െ അ ഭവി രസി െകാ ിരി വ ം, ചി ാമണി െകാ ാ െ ജപമാല ധരി ിരി വ മായ ചില മഹാ ാ നി ി വടി െട മ ിെ ട ി ര , േയാനി, ല ി എ ിവയാ ചി ി െ തായ ഐം, ീം, ീം എ ീ ബീജാ ര െള േച െകാ ് കാമേധ വിെ െന ് െകാ ് ശിവാ ിയില് (ശ ി പമായ ിേകാണ ി സം രി െ അ ിയി ) കണ ിന് ആ തി െച െകാ ് നി ി വടിെയ ഭജി . ശരീരം ത ം ശംേഭാഃ ശശിമിഹിരവേ ാ ഹ ഗം തവാ ാനം മേന ഭഗവതി നവാ ാനമനഘം, അതഃ േശഷഃ േശഷീത യ ഭയസാധാരണതയാ ിതഃ സംബേ ാ വാം സമരസപരാന പരേയാഃ 34 അ േയാ േദവി! ര ച ാ ന ളാ ശം വിെ ശരീരം അവി ം, അവി െ അനവദ മായ ശരീരം ശിവെ മാെണ njാനറി . അ െകാ ് ശിവശ ിസ പികളായ നി ര േപ ം േശഷ-േശഷീ സംബ ം ( ധാന ം അ ധാന ം
 25. 25. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 24   ത ി ബ ം) ഒ േപാെല ബാധകമായതിനാ സമരസതെയ ാപി . ( കൗളമതമ സരി ് ിക ി ശ ി ധാന ം, ശിവ അ ധാന ം, സംഹാരക ി േനെര മറി മാണ് എ ാണ്. ഈ സംബ ം പരിഗണി ാ ര േപ ം സമ ാരാെണ താ പര ം). മന ം േവ ാമ ത ം മ ദസി മ ാരഥിരസി ത മാപ ം മി യി പരിണതായാം ന ഹി പരം, ത േമവ സ ാ ാനം പരിണമയി ം വിശ വ ഷാ ചിദാന ാകാരം ശിവ വതിഭാേവന ബി േഷ 35 അ േയാ േദവി! മന ം, ആകാശ ം, വാ ം, അ ി ം, ജല ം, ഥിവി ം എ ാം അവി തെ . നി ി നി ന മായി യാെതാ ം തെ യി . തെ സ യം ഈ പ ാകാരമായി പരിണമി ി തി േവ ിയാണേ ാ അവി ശിവപ ീഭാേവന ചിദാന പെ ധരി ത്. തവാ ാച ം തപനശശിേകാടിദ തിധരം പരം ശം ം വേ പരിമിലിതപാ ശ ം പരചിതാ, യമാരാധ ഭ ാ രവിശശി ചീനാമവിഷേയ നിരാേലാേകഽേലാേക നിവസതി ഹി ഭാേലാക വേന 36
 26. 26. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 25   അ േയാ േദവി! അവി െ ആ ാച ി ലിരി വ ം, േകാടി ര ച ാ െട ഭ വ ം, പരയായ ചി ിേയാ ടിയവ മായ പരമ ശിവെന njാ വ ി . ആ പരമശിവെന ഭ ിേയാെട ആരാധി വ ര , ച , അ ി എ ിവ ് വിഷയമ ാ ം മെ ാ ിനാ ം കാശി െ ടാ ം (സ യം കാശി ം), ച ികാമയ മായ േലാക ി (സഹ ാര ി ) നിവസി . വി െ ൗ േത ടികവിശദം േവ ാമജനകം ശിവം േസേവ േദവീമപി ശിവസമാനവ വസിതാം, യേയാഃ കാ ാ യാ ാഃ ശശികിരണസാ പ സരേണഃ വി താ ധ ാ ാ വിലസതി ചേകാരീവ ജഗതീ 37 അ േയാ േദവി! അവി െ വി ിച ി ടികം േപാെല നി ലനാ ം, ആകാശതത ിെ ജനയിതാവാ മിരി ശിവെന ം, സ ഥാ ശിവ സമയായ േദവിേയ ം njാ ഭജി . ഈ ര േപരി നി ഗമി ച െ കിരണ േപാെല കാ ിയാ , ച കിരണ ളാ സ യാ ഒ ചേകാരിെയേ ാെല ഈ ജഗ വ , അ ാനാ കാര ി നി ് മായി സേ ാഷി ് ഉ സി .
 27. 27. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 26   ( ലിനീ ശ ി വി ിച ിെല ിയാ സാധക അ ാന ി നി ് നായി, ആന മ ഭവി െവ താ പര ം) സ ീല ംവി കമലമകരൈ കരസികം ഭേജ ഹംസദ ം കിമപി മഹതാം മാനസചരം, യദാലാപാദ ാദശ ണിതവിദ ാപരിണതിഃ യദാദേ േദാഷാദ് ണമഖിലമ ഭ ഃ പയ ഇവ 38 അ േയാ േദവി! വിട ാനകമല ിെല േ മാ ം ക ക ം, അസംഖ ം മഹ െട മാനസ സര ി വിഹരി ക ം, െവ ി നി പാലിെന െയ േപാെല േദാഷ ളി നി ം ണ െളെയ ാം േവ തിരിെ ക ം െച ആ െട പര ര സംവാദമാേണാ പതിെന വിദ കളായി പരിണമി ിരി ത്, ആ ഹംസമി ന ിെന (ശിവെന ം ശ ിെയ ം) njാ വ ി . ( ലിനീ ശ ി അനാഹതച ി േവശി േ ാ സാധകന് സകലവിദ ക ം, ണ ം സ ായ മാ െവ താ പര ം) തവ സ ാധി ാേന തവഹമധി ായ നിരതം തമീേഡ സംവ തം ജനനി മഹതീം താം ച സമയാം, യദാേലാേക േലാകാ ദഹതി മഹതി േ ാധ കലിേത
 28. 28. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 27   ദയാ ാ യാ ിഃ ശിശിര പചാരം രചയതി 39 അ േയാ ജഗ നനി! അവി െ ( ീലളിതാ ി ര രി െട) സ ാധി ാനച ി അ ിതത ിന് അധി ാനമായിരി വ ം തെ അത മായ േ ാധേ ാെട േനാ ം െകാ ് േലാക െളെയ ാം െ രി വ മായ കാലാ ി െന ം, തെ ദയാ ി െകാ ് മാ ം ആ േലാക െ ാം ശീേതാപചാരം െച മഹതിയായ സമയെയ ം njാ സദാ ആരാധി . (സംഹാര നാ ദഹി ി െ ാ ിെ ന പ ി ് കാരണം േദവിയാ െവ താ പര ം) തടിത ം ശ ാ തിമിരപരിപ ി രണയാ ര ാനാര ാഭരണപരിണേ ധ ഷം, തവ ശ ാമം േമഘം കമപി മണി ൈരകശരണം നിേഷേവ വ ഷ ം ഹരമിഹിരത ം ി വനം 40 അ േയാ േദവി! അ കാരെ യക മി െ ാടി െട പ ി ശ ിേയാ ടിയ ം, നാനാവിധ ി ര ാഭരണ ളാ നി ിതമായ മഴവിേ ാ ടിയ ം, അവി െ മണി രച ി സദാ നിവസി ം, സംഹാര നാ ര നാ
 29. 29. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 28   തപി ി െ േലാക െള ം മഴയാ ത ി വ മായ കാ േമഘ ിെന (ശിവശ ി സ പ ിെന) njാ ഭജി . (േദവി തെ ദയാ ിയാ വന യെ ം ശീേതാപചാരം െച െവ േ ാക ി പറ തിെന ഈ േ ാക ി വ ി ിരി കയാണ്) തവാധാേര േല സഹ സമയയാ ലാസ പരയാ നവാ ാനം മേന നവരസമഹാതാ വനടം, ഉഭാഭ ാേമതാഭ ാ ദയവിധി ിശ ദയയാ സനാഥാഭ ാം ജേ ജനകജനനീമത് ജഗദിദം 41 അ േയാ േദവി! അവി െ ലാധാരച ി ലാസ ിയയായ (ലാസ ം ഒ പമാണ്) സമയെയ േദവിേയാെടാ ് നവരസ മായ മഹാതാ വ മാ ആന ൈഭരവെന njാ ധ ാനി . മഹാ ളയ ി നശി േപായ ഈ ജഗ ിെന ഉ പ ിെയ റി ദയേയാെട ഇവ ഇ വ ം ഒ മി േ ാ ഈ ജഗ ് മാതാപിതാ േളാ ടിയതായി ഭവി . ഇതി ീെസൗ ര ലഹര ാം ആന ലഹര ാഖ ഃ ഥേമാഭാഗഃ സമാ ഃ ീസൗ ര ലഹരിയിെല ആദ ഭാഗമായ ആന ലഹരി ഇേതാെട സമാപി .
 30. 30. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 29   സൗ ര ലഹരി ഗൈത മാണിക ത ം ഗഗനമണിഭിഃ സാ ഘടിതം കിരീടം േത ൈഹമം ഹിമഗിരി േത കീ തയതി യഃ, സ നീേഡയ ായാ രണശബലം ച ശകലം ധ ഃ െശൗനാസീരം കിമിതി ന നിബ ാതി ധിഷണാം 42 അ േയാ ഹിമഗിരി ി! പ ് ആദിത ാരാ മാണിക െള േച ് നി ി അവി െ സ കിരീടെ യാെതാ വ വ ി േവാ, ആ ര െട നാനാവിധ ി ഭേയ വില ച ലെയ ഇ ചാപമാെണ (മഴവി ാെണ ്) ആ കവിവര വ ി കയാെണ ി തെ അതി എ ാണ് അതിശയം? േനാ ധ ാ ം ന ലിതദലിേത ീവരവനം ഘന ി ധ ം ചി രനി ംബം തവ ശിേവ, യദീയം െസൗരഭ ം സഹജ പല ം മനേസാ വസ ി േന വലമഥനവാടീവിടപിനാം 43 അ േയാ ശിേവ, വിട നി കരി വള ിെനേ ാെല ം, ഇടതി ിയ ം, മി സ ം, മായ അവി െ കാ ളം (തല ടി) nj െട അ കാരെ (അ ാനെ ) അക െ . അതിെ സഹജമായ സൗരഭ െ ാപി തിനായി
 31. 31. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 30   ഇേ ാദ ാന ി െട ള് േപാ ം ഈ കാ ലി വസി െവ ് njാ ക . തേനാ േ മം ന വ വദനെസൗ ര ലഹരീ- പരീവാഹേ ാതഃസരണിരിവ സീമ സരണിഃ, വഹ ീ സി രം ബലകബരീഭാരതിമിര- ദ ിഷാം ൈ ബ ീ തമിവ നവീനാ കിരണം 44 അ േയാ േദവി! അവി െ ഖസൗ ര മാ നദീ വാഹം കരകവിെ ാ മാ ിേനാട് സാ ശ ം, ഇടതി ിനി േകശപാശ െട പ ി അ കാരമാ ശ സ ഹ ിനാ ബ നായ ബാലാദിത കാ ിെയേ ാെല സി ര െ വഹി മായ സീമ േരഖ nj േ മം വ െ . അരാൈലഃ സ ാഭാവ ാദലികലഭ-സ ീഭിരലൈകഃ പരീതം േത വ ം പരിഹസതി പേ ഹ ചിം, ദരേ േര യ ി ദശന ചി കി ചിേര ഗ ൗ മാദ ി രദഹനച മ ലിഹഃ 45 അ േയാ േദവി! സ ാഭാവികമായി ിരി ം, വ ി െളേ ാലിരി മായ നിരക ളാ െ അവി െ ഖം താമര വിെ സൗ ര െ പരിഹസി . മ ഹാസ ാ െച തായി
 32. 32. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 31   വിട ിരി ം, ദ കാ ിയാ േകസര ളാ ഭംഗിയാ ം, സൗരഭ മായ അവി െ ഖമാ താമര വി പരമശിവെ നയന ളാ വ ക ആന ം ക . ലലാടം ലാവണ ദ തിവിമലമാഭാതി തവ യത് ദ ിതീയം ത േന മ ടഘടിതം ച ശകലം, വിപര ാസന ാസാ ഭയമപി സം യ ച മിഥഃ ധാേലപസ തിഃ പരിണമതി രാകാ ഹിമകരഃ 46 അ േയാ േദവി! സൗ ര കാ ി െട വി ി േശാഭി അവി െ െന ി ടം അവി ് കിരീട ിലണി ര ാമെ ച ലയാെണ ് എനി ് േതാ . ഈ ര ിെന ം (േദവി െട െന ി ടെ ം കിരീട ിലണി ച ല െയ ം) തിരി െവ ാ ര ം ടിേ ് ധാരസം വഴി ച നായി പരിണമി ം. െവൗ േ കി ിദ് വനഭയഭംഗവ സനിനി ത ദീേയ േന ാഭ ാം മ കര ചിഭ ാം ത ണം, ധ മേന സേവ തരകര ഹീതം രതിപേതഃ േകാേ െ ൗ ച ഗയതി നി ഢാ ര േമ 47 ഈ േലാക ിെല എ ാ ജീവിക െട ം ഭയെ നീ തി വ യായ അ േയാ ഉേമ!
 33. 33. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 32   നി ി വടി െട െത വള ് േച ിരി രികെ ാടിക കരിവ കെളേ ാെല കാ ി ക കളാ njാേണാ ടിയ ം, കാമേദവ തെ വല ൈക ി ധരി ിരി ം, അവി െ നാസാദ മാ ിയാ മധ ഭാഗം മറ െ മായ കാമെ വി ാെണ ് എനി ് േതാ . (കാമെ വി ിെല njാ കരിവ കെളെ ാ ് നി ിതമാെണ ് രാണ സി മാണ്.) അഹഃ േതഽസവ ം തവ നയനമ കാ കതയാ ിയാമം വാമം േത ജതി രജനീനായകതയാ, തീയാ േത ി ദരദലിതേഹമാം ജ ചിഃ സമാധേ സ ാം ദിവസ നിശേയാര രചരീം 48 അ േയാ േദവി! അവി െ വല ക ് ര ാ ക നായി പക ം, ഇട ക ് ച ാ നായി രാ ി ം ി . െത വിട ിരി സ ാമര േപാെല ാം ക ാകെ പകലി ം രാ ി മിട സ െയ ി ക ം െച . വിശാലാ കല ാണീ ട ചിരേയാധ ാ വലൈയഃ പാധാരാധാരാ കിമപി മ രാേഭാഗവതികാ, അവ ീ ിേ ബ നഗര വി ാര വിജയാ വം ത ാമവ വഹരണേയാഗ ാ വിജയേത 49
 34. 34. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 33   അ േയാ േദവി! അവി െ ി വി ാര ം (വിശാലാ), ടകാ ിയാ മംഗളകര ം (കല ാണീ), കരി വള േപാ ം െവ വാനാകാ ം (അേയാ ാ), കാ ണ വാഹ ിനാധാര ം (ധാരാ), അത ം മ ര ം (മ രാ), നീ ം (േഭാഗവതീ), ര ി ം (അവ ീ), ഈ േപ ക നഗര െളെയ ാം െവ ം (വിജയാ) ആകയാ ഈ നാമ െള ാം െകാ ് അറിയെ ടാന് നി യ മാ ം േയാഗ മാണ്. അ െന അവി െ ി സദാ വിജയി െ . (േദവി െട ി വിശാലാ, കല ാണീ, എ ി െന എ കാര ി െ പറയെ . രാണ സി ളായ എ നഗര ം ഈ േപ ക ്. േദവി െട വിവിധ ിക മായി ബ െ ാണ് ഈ നഗര ് ഈ േപ ക ലഭി െത ം വിശ സി െ ്). കവീനാം സ ഭ ബകമകരൈ കരസികം കടാ വ ാേ പ മരകലെഭൗ ക ണ ഗലം, അ ൗ ാ തവ നവരസാസ ാദതരെലൗ അ യാ സംസ ഗാദലികനയനം കി ിദ ണം 50 അ േയാ േദവി! കടാ ി വാെന വ ാേജന, കവിക െട കാവ രചനകളാ ലകളിെല േത
 35. 35. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 34   തി മാ ം രസി ിരി അവി െ കാ കെള വി പിരിയാെത, അവേയാട് േച ി ് നവരസ ളാ സ ദി തി ത രരായ അവി െ ക കളാ െച വ കെള ക ി ് അ യ ബാധി ് അവി െ െന ി ട ി ാം ക ് െത ് അ ണവ മായി ീ ിരി . (േദവി െട ക ക വളെര നീള വ ം െചവി െട അ വെര എ വ മാെണ താ പര ം). ശിേവ ംഗാരാ ാ തദിതരജേന പരാ സേരാഷാ ഗംഗായാം ഗിരിശചരിേത വി യവതീ, ഹരാഹിേഭ ാ ഭീതാ സരസി ഹെസൗഭാഗ ജനനീ സഖീ േ രാ േത മയി ജനനി ിഃ സക ണാ 51 അ േയാ ജഗ ാതാേവ! അവി െ ി ശിവനി കാ ണ രസം നിറ ം, ശിവെനാഴിെക അന ഷ ാരി േയാ ടിയ ം, സപ ിയായ ഗംഗാേദവിയി േരാഷ ം, ീപരേമശ രെ ലീലകളി വി യം നിറ ം, ശിവക ി സ ളില് ഭീതി ം, താമര വി തെ സൗ ര േമ ം, സ സഖികളി ഹാസ ം, എ ി കാ ണ മാ .
 36. 36. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 35   (വിവിധ സാഹചര ളി േദവി െട ിയി നവരസ ളി ശാ ം ഒഴിെക മ ് അ രസ ം കടമാ െവ താ പര ം) ഗേത ക ണാഭ ണം ഗ ത ഇവ പ ാണി ദധതീ രാം േഭ ി ശമരസവി ാവണഫേല, ഇേമ േനേ േഗാ ാധരപതി േലാ ംസകലിേക തവാക ണാ രശരവിലാസം കലയതഃ 52 അ േയാ ഹിമഗിരിതനേയ! കാ ക വെര നീ ിരി ം, ബാണ ി പി ി േച പ ി വ ക േപാെല േന േരാമ േളാ ടിയ ം, ശിവെ ശാ മായ മന ി ംഗാരവികാര പാദി ി ് വിേ പം ജനി ി മായ അവി െ നയന ക പര ം വലി പിടി െ മ ഥബാണം േപാെല കാണെ . വിഭ ൈ വ ണ ം വ തികരിതലീലാ നതയാ വിഭാതി ത േ ിതയമിദമീശാനദയിേത, നഃ ം േദവാ ഹിണഹരി ാ പരതാ രജഃ സത ം ബി മ ഇതി ണാനാം യമിവ 53 അ േയാ ശിവ ിേയ! വിവിധനിറ ളി അ ന ാ അല രി െ നി ി വടി െട ക ക , മഹാ ളയ ി വിലീനരായ ാവ്, വി ,
 37. 37. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 36   മേഹശ ര എ ീ േദവ ാെര വീ ം ി വാനായി സത ം, രജ ്, തമ ് എ ീ ണ യ െള ധരി േവാ എ േതാ മാറ് െവ ്, വ ്, ക ് എ ീ വ ത നിറ േളാെട േശാഭി . പവി ീക ം നഃ പ പതിപരാധീന ദേയ ദയാ മിൈ േനൈ ര ണധവലശ ാമ ചിഭിഃ, നദഃ േശാേണാ ഗംഗാ തപനതനേയതി വമ ം യാണാം തീ ഥാനാ പനയസി സംേഭദമനഘം 54 അ േയാ ശിവ സമ ി െ ദയേ ാ ടിയ േദവി! nj െള ീകരി വാനായി, കാ ണ ം, വ ്, െവ ്, ക ് എ ീ നിറ േളാ ടിയ മായ അവി െ േന യ ളി െട േശാണാ, ഗംഗാ, യ നാ എ ീ തീ ഥ െട പവി മായ സംഗമെ ി . (േശാണാ, ഗംഗാ, യ നാ എ ീ നദിക യഥാ മം വ ്, െവ ്, ക ് എ ീ നിറേ ാ ടിയ വയാണ്). തവാപ േണ ക േണജപനയനൈപ ന ചകിതാ നിലീയേ േതാേയ നിയതമനിേമഷാഃ ശഫരികാഃ, ഇയം ച ീ ബ ദ ടകവാടം വലയം ജഹാതി ത േഷ നിശി ച വിഘട വിശതി 56
 38. 38. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 37   അ േയാ പാ തി! ക വെര നീ ിരി അവി െ നയന ള് (ത െള റി ്) ഏഷണി പറ െമ ് േപടി ് െപ മീ ക ക ചി ാെത െവ ി ഒളി കിട . ഈ ല ീേദവി ം ഭാത ി അട കവാടം േപാെല , ഇത കേളാ ടിയ കരി വള വിെന ഉേപ ി ക ം, രാ ി അ വിട േ ാ വീ ം അതി േവശി ക ം െച . (കരി വള വ് രാ ി വിട ം, മ ം െവ ി കഴി ം സ ാഭാവികമാണ്. എ ാ ഇവ ര ി ം േദവി െട ക ക മാ സാ ശ ം കണ ിെല ് കവി ഈ ര തിഭാസ െള ം േദവി മായി ബ െ ി ഉ േ ി . േദവി ഉറ ക ം അവി െ േന അട ക ം െച േ ാ മാ മാണ് ല ീേദവി ആ നയേനാ പല െള വി ് രാ ിയി കരി വള വിെന ആ യി ത് എ ാണ് കവി ക ത്). ശാ ാഘീയസ ാ ദരദലിതനീേലാ പല ചാ ദവീയാംസം ദീനം പയ പയാ മാമപി ശിേവ, അേനനായം ധേന ാ ഭവതി ന ച േത ഹാനിരിയതാ വേന വാ ഹ േമ വാ സമകരനിപാേതാ ഹിമകരഃ 57
 39. 39. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 38   അ േയാ ശിേവ! െത വിട നീേലാ പലം േപാെല കാ ി അവി െ ക ക െട അതിദീ ഘമായ കടാ ിയാ വളെര െരയിരി ഈ ദീനനായ എെ ദയവായി ാനം െച ാ ം. ഇ െകാ ് njാ ധന നായി ീ . അവി േ ് യാെതാ േചത മി . ച തെ ശീതര ിക വന ി ം, െകാ ാര ി ം ഒ േപാെല പര േ ാ. അരാലം േത പാലീ ഗലമഗരാജന തനേയ ന േകഷാമാധേ മശരേകാദ കം, തിര ീേനാ യ വണപഥ ംഘ വിലസന് അപാംഗവ ാസംേഗാ ദിശതി ശരസ ാനധിഷണാം 58 അ േയാ പ തരാജ ി! അവി െ െചവിക ം ക ക മിടയി വ ാകാരമായിരി ഭാഗം ക ാ അത് കാമേദവെ വി ാെണ ് ആ ാണ് േതാ ാ ത്. എെ ാ അവി െ കാ കെള അതി മി വില െന വിലസി അവി െ കടാ ി (േമ പറ ) ഈ വി ി െതാ ശരമാെണ േതാ ളവാ ക ം െച ം. ര ഗ ാേഭാഗ തിഫലിതതാട ഗലം ച ം മേന തവ ഖമിദം മ ഥരഥം, യമാ ഹ ഹ ത വനിരഥമ േക ചരണം മഹാവീേരാ മാരഃ മഥപതേയ സ ിതവേത 59
 40. 40. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 39   അ േയാ േദവി! അവി െ അത ം മി കവി ട ളി തിഫലി ക ാഭരണ േളാ ടിയ അവി െ ഖം കാമേദവെ നാ ച േളാ ടിയ രഥമാെണ njാ ക . മഹാവീരനായ കാമേദവ അവി െ ഖമാ ഈ രഥ േലറി, ര ച ാരാ ര ച മാ മിയാ രഥ ിലിരി പരമശിവെന ആ മി . സരസ ത ാഃ ിര തലഹരീ െകൗശലഹരീഃ പിബ ാഃ ശ വാണി വണ കാഭ ാമവിരലം, ചമ കാര ാഘാചലിതശിരസഃ ലഗേണാ ഝണ കാൈര ാൈരഃ തിവചനമാച ഇവ േത 60 അ േയാ ശ വാണി! അ ത വാഹ ിെ മാ ര െ അപഹരി തായ സരസ തീ േദവി െട മ രവച കെള കാ കളാ പാനപാ ളാ അവിരതം പാനം െച അവി ് ആ വാ രിെയ അ േമാദി െകാ ് തല േ ാ അതി മ പടി പറ േവാ എ േതാ മാറ് അവി െ ല ം കി ി ണ ാരം റെ വി . അെസൗ നാസാവംശ ഹിനഗിരിവംശധ ജപടി ത ദീേയാ േനദീയഃ ഫല ഫലമ ാക ചിതം, വഹത ാഃ ശിശിരകരനിശ ാസഗലിതം
 41. 41. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 40   സ ാ യ ാസാം ബഹിരപി ച ാമണിധരഃ 61 അ േയാ ഹിമവാെ വംശ ിെ പതാകയായവെള! അവി െ ഈ നാസാദ മാ ള ് nj ് ഉടനടി തെ ഇ ഫലെ ന െ . അവി െ നാസികയാ ള ി ി സ ാമാ കളി ശീതനിശ ാസേമ ്, അതിെലാ ് റേ ് വ തിവ ് അവി െ നാസാഭരണമായി ീ ിരി . (ഇട നാസാദ ാര ി െട ശ ാേസാ ാസം ച നാഡി െട (ഇഡാനാഡി) നിയ ണ ിലായ െകാ ് അത് ശീതമായിരി ം. ഈ ശീതനിശ ാസ ിെനയാണ് കവി ശിശിരകരനിശ ാസം എ െകാ േ ശി ത്. ഒ പ തരം ക െ ് രാണ പറ . ള ിനക കാണെ ് അതിെലാ ാണ്). ത ാഽഽര ായാ വ ദതി ദ ദ േചഃ വേ സാ ശ ം ജനയ ഫലം വി മലതാ, ന ബിംബം ത ബിംബ തിഫലനരാഗാദ ണിതം ലാമധ ാേരാ ം കഥമിവ വിലേ ത കലയാ 62 അ േയാ രിയായ േദവി! സ ാഭാവികമാ ം വ ിരി അവി െ ക െട കാ ി ്
 42. 42. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 41   ഏതിേനാടാണ് സാ ശ െമ ് njാ പറയെ . പവിഴെ ാടിയി ഒ പഴ ാവെ (എ ാ അതിെന അവി െ കേളാ പമി ാം). െതാ ി ഴ ിന് എ ായാ ം അവി െ കേളാട് സാ ശ മി . അവി െ ക െട തിഫലന ാ ായ വ നിറേ ാ ടിയ െതാ ി ഴം, അവി െ കേളാെടാ ം അ ം േപാ ം താരതമ ം െച െ തിന് എ െന ല ി ാതിരി ം. ിതേജ ാ ാജാലം തവ വദനച സ പിബതാം ചേകാരാണാമാസീദതിരസതയാ ച ജഡിമാ, അതേ ശീതാംേശാര തലഹരീമാ ചയഃ പിബംതി സ ം നിശി നിശി ശം കാ ികധിയാ 63 അ േയാ േദവി! അവി െ ഖച െ മ ഹാസമാ െവ ിലാ ി ് ചേകാര െട ക ് ചി ന െ േപായി. അ െകാ ് അവ ളിരസ െതെ ി ം ഭ ി വാനാ ഹി ് രാ ി േതാ ം ച െ അ ത വാഹെ കാടിയാെണ ക തി യേഥ ം പാനം െച . അവി ാ ം പത ണഗണകഥാേ ഡനജപാ ജപാ ായാ തവ ജനനി ജിഹ ാ ജയതി സാ, യദ ാസീനായാഃ ടിക ഷദ വിമയീ
 43. 43. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 42   സരസ ത ാ തിഃ പരിണമതി മാണിക വ ഷാ 64 അ േയാ ജനനി! അവി െ പതി െട ണഗണ െള സദാ ക ിെ ാ ിരി ം, െച ര ി േപാെല വ ിരി മായ അവി െ നാവ് എ ം ജയി െ . അവി െ ആ നാവിെ അ ി ലിരി സരസ തീേദവി െട ടികം േപാെല അതിനി ലമായ ശരീരം മാണിക വ തായി ീ . രേണ ജിത ാ ൈദത ാനപ തശിരൈ ഃ കവചിഭിഃ നി ൈ ാംശ ി രഹരനി മാല വി ൈഖഃ, വിശാേഖേ ാേപൈ ഃ ശശിവിശദക രശകലാ വിലീയേന മാത വ വദനതാം ലകബലാഃ 65 അ േയാ ജഗ നനി! ി അ ര ാെര ജയി ി ് അവി െ ി വ ് ശിേരാവ ം അഴി െവ ് കവചം മാ ം ധരി ിരി വ ം, ച എ ശിവപാ ഷദന് അവകാശെ ശിവ നി ാല ി താ ര മി ാ വ മായ ണ , ഇ ന്, വി എ ിവ അവി ് സാദി െകാ ം അവി െ ഉ ി മായ ക ര ശകല േളാ ടിയ താം ലെ അലി തീ വെര ചവ ഭ ി .
 44. 44. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 43   വിപ ാ ഗായ ീ വിവിധമപദാനം പ പേത- യാരേ വ ം ചലിതശിരസാ സാ വചേന, തദീൈയ മാ ൈര രപലപിതത ീകലരവാം നിജാം വീണാം വാണീ നി ലയതി േചാേലന നി തം 66 അ േയാ േദവി! പരമശിവെ വിവിധ ളായ അപദാന െള സരസ തീേദവി വീണവായി പാടി ക േക ് തല ിെ ാ ് അവി ് അ േമാദി ് ശംസി േ ാ അവി െ വാ മാ ര ാ പരിഹസി െ ത ീരവേ ാ ടിയ തെ വീണെയ സരസ തീേദവി പടം െകാ ് . കരാേ ണ ം ഹിനഗിരിണാ വ ലതയാ ഗിരിേശേനാദ ം രധരപാനാ ലതയാ, കര ാഹ ം ശംേഭാ ഖ ര ം ഗിരി േത കഥംകാരം മ വ കെമൗപമ രഹിതം 67 അ േയാ ഗിരി േത! ഹിമവാ വാ ല ം ൈക െകാ ശി ി ം, പരമശിവ അധരപാനം െച വാനാ ഹി െകാ ് വീ ം വീ ം പിടി യ ിയി ം, അവി െ ഖമാ ക ാടി െട പിടിെയ േപാെല ശിവന് ൈകക െകാ ് പിടി വാ കഴി ം, അ പമ മായ അവി െ ചി ക െ nj എ െനയാണ് വ ി ത്?
 45. 45. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 44   ജാേ ഷാ ിത ം രദമയി ഃ ക കവതീ തവ ീവാ ധേ ഖകമലനാല ിയമിയം, സ തഃ േശ താ കാലാഗ ബ ലജംബാലമലിനാ ണാലീലാലിത ം വഹതി യദേധാ ഹാരലതികാ 68 അ േയാ േദവി! പരമശിവെ കരാേ ഷ ിനാ എ ം േരാമാ മണി ിരി അവി െ ക ം അവി െ ഖമാ താമര െട ത േപാെല േശാഭി (േരാമഹ ഷം കാരണം എ ിരി ക ിെല േരാമ െള കവി താമര ിെല കേളാട് ഉപമി ). എെ ാ അതി താെഴ സ തേവ െവ ിരി ം മാറി ര ിയ കാരകി ചാറ് ര കാരണം ക ിരി മായ മാല താമരവലയം േപാെല ം കാണെ . ഗേല േരഖാ ിേ ാ ഗതിഗമകഗീൈതകനി േണ വിവാഹവ ാന ണ ണസംഖ ാ തി വഃ, വിരാജേ നാനാവിധമ രരാഗാകര വാം യാണാം ാമാണാം ിതിനിയമസീമാന ഇവ േത 69 ഗതി, ഗമകം, ഗീതം എ ിവയി നി ണയായ അ േയാ േദവി! പ ് വിവാഹേവളയി പരമശിവ അവി െ ക ി െക ിയ ചര ക െട എ ം ചി ി വാെന േപാെല അവി െ ക ി കാണെ വരക ( ിവലി), വിവിധ ളായ
 46. 46. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 45   മ രരാഗ ജ േമ സംഗീത ാമ െള േവ തിരി അതി വര കെള േപാെല വിരാജി . (ഉ രഭാരത ി ചിലയിട ് വിവാഹേവളയി വര വ വിെ ക ി ചര ക െക പതി ്). ണാലീ ദ ീനാം തവ ജലതാനാം ചത ണാം ച ഭിഃ െസൗ ര ം സരസിജഭവഃ െ ൗതി വദൈനഃ, നേഖഭ ഃ സം സ ഥമമഥനാദ കരിേപാഃ ച ണാം ശീ ഷാണാം സമമഭയഹ ാ പണധിയാ 70 അ േയാ േദവി! പ ് പരമശിവ ാവിെ ഒ ശിര ് പി ിെയ കാരണം ശിവെ നഖ േളാ ഭയ ാ , തെ നാ ശിര കെള ം അവി ് (േദവി) ഒേര സമയം തെ അഭയ ഹ ളാ അ ഹി െമ ് ആ ഹി െകാ ്, താമരവളയം േപാെല അതി വായിരി അവി െ (േദവി െട) നാ ൈകക െട ം സൗ ര െ , ാവ് നാ വ െകാ ം വാ . നഖാനാ േദ ാൈത നവനലിനരാഗം വിഹസതാം കരാണാം േത കാ ിം കഥയ കഥയാമഃ കഥ േമ, കയാചിദ ാ സാമ ം ഭജ കലയാ ഹ കമലം
 47. 47. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 46   യദി ീഡ ീചരണതലലാ ാരസചണം 71 അ േയാ ഉേമ! നഖ െട കാ ിയാ േശാഭി ം, തായി വിട താമര വിെ വ നിറെ െവ നിറ മായ അവി െ ൈകക െട സൗ ര െ nj ് എ െന വ ി വാ കഴി ം? താമര വി ീഡി ല ീേദവി െട ചരണതല ളി ര ിയി െച ി ാറ് വി പ കയാെണ ി , ഒ പേ താമര വിന് (അവി െ കര േളാട്) െച തായ സാ ശ ം വെ ി രി ാം. സമം േദവി ദ ിപവദനപീതം ന ഗം തേദവം നഃ േഖദം ഹര സതതം ത ഖം, യദാേലാക ാശ ാ ലിത ദേയാ ഹാസജനകഃ സ ംെഭൗ േഹരംബഃ പരി ശതി ഹേ ന ഝടിതി 72 അ േയാ േദവി! ണ ം ഗണപതി ം ഒ മി ് പാനം െച ി ം, സദാ ന ം വി മായ അവി െ ന ഗം nj െട ഃഖെ ഇ ാതാ െ . ഈ ന െള ക ി ് ഗജ ഖ (തെ മ ക െള േദവി അപഹരി േവാ എ ്) സംശയം ് വ ാ ല ദയനായി െപെ തെ മ ക െള ൈക െകാ ് െതാ േനാ ി (തെ മാതപിതാ ളി ം മ ം) ഹാസം ഉളവാ .
 48. 48. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 47   അ േത വേ ാജാവ തരസമാണിക െപൗ ന സേ ഹ േ ാ നഗപതിപതാേക മനസി, പിബ ൗ െതൗ യ ാദവിദിതവ സംഗരസിെകൗ മാരാവദ ാപി ദ ിരദവദനെ ൗ ദലെനൗ 73 അ േയാ ഹിമഗിരി െട പതാകയായവെള! അവി െ ഈ ന അ തെ വഹി മാണിക േ ാ ട ളാണ് എ തി എെ മന ി യാെതാ സേ ഹ മി . എെ ാ അവെയ പാനം െച ണ ം ഗേണശ ം ഇ ം ീസംഗ രസമറിയാ മാര ാരായി െ വ ി . വഹത ംബ ംേബരമദ ജ ംഭ തിഭിഃ സമാര ാം ാമണിഭിരമലാം ഹാരലതികാം, ചാേഭാേഗാ ബിംബാധര ചിഭിര ഃ ശബലിതാം താപവ ാമി ാം രദമയി ഃ കീ തിമിവ േത 74 അ േയാ ജന നനി! (പരമശിവനാ വധി െ ) ഗജാ രെ മ ക ി നി ലഭി മണികളാ ഉ ാ െ ം, അവി െ അധരബിംബ െട കാ ിയാ ാ വ ൈവവിധ േ ാ ടിയ ം, അവി െ മാറിലിണി ിരി മായ നി ലമായ മാല ി രാ കെ താപേ ാട് (ശൗര േ ാട്) കല അവി െ കീ ിേയാ എ േതാ ി ി താണ്.
 49. 49. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 48   (ഉ മഗജ െട മ ക ളി െ ് ഒ വിശ ാസ ്. ശൗര ിന് വ ം, കീ ി ് െവ ം തീക ളായി കവിക േയാഗി ാ ്. േദവി െട വ അധരകാ ി ം മണിക െട വ ം േച ഹാരെ കവി പരമശിവെ ശൗര ം കല കീ ിയായി ഉ േ ി ). തവ ന ം മേന ധരണിധരകേന ദയതഃ പയഃ പാരാവാരഃ പരിവഹതി സാരസ തമിവ, ദയാവത ാ ദ ം വിഡശി രാസ ാദ തവ യത് കവീനാം െ ൗഢാനാമജനി കമനീയഃ കവയിതാ 75 അ േയാ ഗിരിതനേയ! അവി െ ദയ ി നി ം ഒ ല ാ സരസ തീമയമായ പാ ട തെ യാെണ ് njാ ക . എെ ാ ദയാമയിയായ അവി ് ന ിയ ല ാ ആസ ദി വിഡശി ശ രായ കവിക െടയിടയി േ നായ കവിയായി ീ . (ഇതി പറ ിരി വിഡശി ആദിശ ര തെ യാെണ ം, അത തി ാനസംബ രാെണ മ ം വ ാഖ ാതാ െടയിടയി അഭി ായ വ ത ാസ ്).
 50. 50. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 49   ഹരേ ാധജ ാലാവലിഭിരവലീേഢന വ ഷാ ഗഭീേര േത നാഭീസരസി തസംേഗാ മനസിജഃ, സ െ ൗ ത ാദചലതനേയ മലതികാ ജന ാം ജാനീേത തവ ജനനി േരാമാവലിരിതി 76 അ േയാ ഹിമഗിരി േത! പരമശിവെ േ ാധാ ി ജ ാലയി െവ ശരീരേ ാെട കാമേദവ അവി െ ആഴേമറിയ നാഭിയാ സര ി വ ിയ േ ാ , അതി നി യ െച വ ി േപാെല ക ിെന േലാക അവി െ േരാമാവലി എ ഭാവി . യേദത കാലി ീത തരതരംഗാ തി ശിേവ േശ മേധ കി ി നനി തവ യ ഭാതി ധിയാം, വിമ ദാേന ാന ം ചകലശേയാര രഗതം ത തം േവ ാമ വിശദിവ നാഭിം ഹരിണീം 77 അ േയാ ശിേവ! കാളി ീനദി െട കേ ാലകം (െച തിരമാല) േപാെല യാെതാ ് (േരാമാവലി) അവി െ ശതരമായ ഉദരഭാഗ ് സ ന ് കാണെ േവാ, അത് അവി െ ചകലശ െട പര ര െnj ം െകാ ് അവ ിടയി ആകാശം േന തായി ീ ് നാഭീ ഹയി േവശി താെണ േതാ .
 51. 51. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 50   ിേരാ ഗംഗാവ തഃ ന ലേരാമാവലിലതാ കലാവാലം ം മശരേതേജാ ത ജഃ, രേത ലീലാഗാരം കിമപി തവ നാഭി ഗിരി േത ബിലദ ാരം സിേ ഗിരിശ നയനാനാം വിജയേത 78 അ േയാ ഹിമഗിരിതനേയ! അവി െ നാഭി ഗംഗാനദിയിെല ിരമായ ഴിയാ ം, ന ളാ ര െമാ ക വ ിയാ അവി െ േരാമാവലി തടമാ ം, കാമേദവെ േതജ ാ അ ി ് മാ ം, രതീേദവി െട േകളീ ഹമാ ം, പരമശിവ െ മിഴിക ് തപ ി ി ഹാദ ാരം േപാെല ം വിജയി . നിസ ഗ ീണസ നതടഭേരണ മ േഷാ നമ േത നാരീതിലക ശനൈക ട ത ഇവ, ചിരം േത മധ സ ടിതതടിനീതീരത ണാ സമാവ ാേ േ ാ ഭവ ശലം ൈശലതനേയ 79 അ േയാ നാരീര മായ ൈശലതനേയ! സ തേവ െമലി ിരി ം, നഭാരം െകാ ് ീണി ം, േപാ നി ം, പ െ ഒടി േപാ േമാ എ േതാ ി ി ം, കരയിടി നദി രയില് നി േ ാളം ിരത മായ അവി െ മ ഭാഗ ിന് േമേ ശലം ഭവി െ .
 52. 52. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 51   െചൗ സദ ഃസ ിദ ടഘടിത പാസഭി െരൗ കഷ ൗ േദാ േല കനകകലശാെഭൗ കലയതാ, തവ ാ ം ഭംഗാദലമിതി വല ം ത വാ ിധാ ന ം േദവി ിവലി ലവലീവ ിഭിരിവ 80 അ േയാ േദവി! അ േ ാ വിയ മാ ട ി െക െ നവ െ പിള വ ം, ക ം വെര െയ വ ം, സ കലശ േപാെല േശാഭി വ മായ അവി െ ന െള ക ി കാമേദവ , ( നഭാര ാ ) അവി െ ശമായ മ േദശം ഒടി േപാകാെത ര ി തിനായി ിവലിക ളാ ലവലീവ ിെകാ ് വ ം ിെ ിയിരി േവാ എ േതാ . ത ം വി ാരം ിതിധരപതിഃ പാ തി നിജാത് നിതംബാദാ ിദ ത യി ഹരണ േപണ നിദേധ, അതേ വി ീര്േണാ രയമേശഷാം വ മതീം നിതംബ ാ ഭാരഃ ഗയതി ല ത ം നയതി ച 81 അ േയാ പാ തീ േദവി! (അവി െ വിവാഹേവള യി ) പിതാവായ ഹിമവാ സ ം നിതംബ ി നി ് ത ം, വി ാര ഒ ഭാഗം അവി േ ് വിവാഹസ ാനമായി ന ക ായി. അ െകാ ് തെ അവി െ നിതംബബിംബ ഭാര ം
 53. 53. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 52   വി ത േമറിയവയായി ഈ മിെയ ആസകലം മറ ക ം, െവ ക ം െച . കരീ ാണാം ാ കനകകദലീകാ പടലീം ഉഭാഭ ാ ഭ ാ ഭയമപി നി ജിത ഭവതി, ാഭ ാം പത ഃ ണതി കഠിനാഭ ാം ഗിരി േത വിധിേ ജാ ഭ ാം വി ധകരി ംഭദ യമസി 82 അ േയാ ഹിമഗിരിതനേയ! ക വ യായ േദവി! അവി െ ടകളാ ഗജേ ാ െട ിൈ ക െള ം, സ മയമായ വാഴ കെള ം വിജയി ി ്, എ ം പതി െട ി നമ രി ലം കഠിനമായവ ം, ാകാര വ മായ കാ കളാ ഐരാവത ിെ മ ക െള ം െവ . പരാേജ ം ം ദ ി ണശരഗ ഭൗ ഗിരി േത നിഷംെഗൗ ജംേഘ േത വിഷമവിശിേഖാ ബാഢമ ത, യദേ ശ േ ദശശരഫലാഃ പാദ ഗലീ- നഖാ മാനഃ രമ ടശാൈണകനിശിതാഃ 83 അ േയാ ഗിരി േത! െന പരാജയെ വാനായി കാമ തെ ബാണ െള ഇര ി ി ് നിറ െവ ആവനാഴികളായി അവി െ ഴ ാ കെള നി ി െവ ത് നി യമാണ്. എെ ാ അവ െട അ ഭാഗ ് അവി െ കാ നഖ െട അ െള
 54. 54. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 53   വ ാേജന, േദവ ാ െട കിരീട ളാ ചാണ കളി ര ് ിയ പ ശര െട അ കാണ െ . തീനാം ധാേനാ ദധതി തവ െയൗ േശഖരതയാ മമാേപ െതൗ മാതഃ ശിരസി ദയയാ േധഹി ചരെണൗ, യേയാഃ പാദ ം പാഥഃ പ പതിജടാ ടതടിനീ യേയാ ലാ ാല ീര ണഹരി ഡാമണി ചിഃ 84 അ േയാ ജഗ ാതാേവ! യാെതാ ിെന ഉപനിഷ ശിേരാ ഷണ ളായി തലയിേല േവാ, യാെതാ ിന് പരമശിവെ ജടയി ത ഗംഗാനദി പാദ ജ ജലമാ ം, മഹാവി വിെ കിരീട ിെല ര െട കാ ി െച ി ാറാ ം വ ി േവാ അ െന അവി െ ഈ ചരണ അവി ് ദയാ ം എെ ം ശിര ി െവ േ ണേമ. (പരമശിവ ണയേകാപശാ ി ായി േദവി െട പാദ െള വണ േ ാ ഗംഗാജലം േദവി െട ചരണ ളി പതി ് അവ െട പാദ ജലമായി ീ . മഹാവി നിത ം േദവിെയ ണമി േ ാ കിരീട ിെല ര െട കാ ി േദവി െട പാദ ളി ര െച ി ാറാ ം ഭവി ).
 55. 55. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 54   നേമാവാകം േമാ നയനരമണീയായ പദേയാഃ തവാൈ ദ ായ ട ചിരസാല കവേത, അ യത ത ം യദഭിഹനനായ ഹയേത പ നാമീശാനഃ മദവനകേ ലിതരേവ 85 അ േയാ േദവി! ക ക ാന ം ന വ ം, അത ം േശാഭ െച ി ാറ് ര വ മായ അവി െ ഈ ാദ ളി nj ണാമ മ ി െ . ഇവ െട ( ാദ െകാ ) താഡനെ കാം ി തായ ീേഡാദ ാന ിെല അേശാക ിെന പരമശിവ അത ം അ യ െ . ( രീര െട കാ ചവിേ ാ മാ േമ അേശാക ം ക എെ ാ വിശ ാസ ്). ഷാ ത ാ േഗാ ലനമഥ ൈവല നമിതം ലലാേട ഭ താരം ചരണകമേല താഡയതി േത, ചിരാദ ഃ ശല ം ദഹന ത ലിതവതാ ലാേകാടിക ാൈണഃ കിലികിലിതമീശാനരി ണാ 86 അ േയാ േദവി! െപെ ് അവി െ െത ായ േപ െകാ ് (സപ ി െട േപ െകാ ്) വിളി ലം ഇതിക വ താ ഢനായി തല നി നി പരമശിവെന അവി ് ( ണയേകാപ ാ ) പദകമല
 56. 56. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 55   െകാ ് െന ിയി ചവി ിയേ ാ കാ ില ക റെ വി കിലികിലി ശ ി െട, പ തെ ദഹി ി ലം ചിരകാലമായി മന ി ായി ൈവരെ തീ െകാ ് പരമശിവെ ശ വായ കാമേദവ ജയജയാരവം ഴ ി. ( േ ാക ി ചി ി േപാെല േദവി െട പാദതാഡനേമ ാ െകാതി ി പരമശിവ േദവിെയ േകാപി ി ാനായി േദവിെയ സപ ി െട (ഗംഗാേദവി െട) േപ പറ ് വിളി താെണ ് താ പര ം). ഹിമാനീഹ വ ം ഹിമഗിരിനിവാൈസകച െരൗ നിശായാം നി ാണം നിശി ചരമഭാേഗ ച വിശെദൗ, വരം ല ീപാ ം ിയമതി ജ ൗ സമയിനാം സേരാജം ത പാെദൗ ജനനി ജയത ി മിഹ കിം 87 അ േയാ ജഗ നനി! സദാ ഹിമഗിരിയില് തെ വസി വ ം, പക ം രാ ി ം സ ളായിരി വ ം, ഭ ാ ് ല ിെയെ ാ വ മായ അവി െ ാദ മ െകാ ് വാ ം, രാ ിയി ം, ല ി െട ഇ വാസ ല മായ താമര വിെന െവ തി എ ാണ തിശയം?
 57. 57. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 56   (താമര ല ീേദവിെയ ത ി മാ ം െവ േ ാ , േദവി െട ാദ അ നിമിഷം ല ിെയ ഭ ് വിതരണം െച െവ ം അ െകാ ് തെ അവ താമര വിെന െവ െവ ം താ പര ം). പദം േത കീ തീനാം പദമപദം േദവി വിപദാം കഥം നീതം സ ഭിഃ കഠിനകമഠീക പര ലാം, കഥം വാ ബാ ഭ ാ പയമനകാേല രഭിദാ യദാദായ ന ം ഷദി ദയമാേനന മനസാ 88 അ േയാ േദവി! എ ാവിധ ആപ െള ം നീ ം, അ െകാ ് തെ കീ ി െട ഇരി ിട മായ അവി െ റ ാ കെള സ കവിക എ െനയാണ് കഠിനമായ ആമേ ാടിേനാട് ഉപമി ത്? അ േപാെല തെ വിവാഹേവളയി അവി െ ചരണ ദയാമയനായ പരമശിവനാ കഠിനമായ പാറയി െവ െ െത െന? (അത ം വായ േദവി െട പാദ െള കവിക ആമ െട ിേനാ പമി തി ം, പരമശിവ അവെയ കഠിനമായ ശിലയി െവ തി ം അനൗചിത െ ് താ പര ം. വിവാഹസമയ ് വര വ വിെ പാദ െള ശിലയി െവ ഒ ചട ്).
 58. 58. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 57   നൈഖ നാക ീണാം കരകമലസേ ാചശശിഭിഃ ത ണാം ദിവ ാനാം ഹസത ഇവ േത ച ി ചരെണൗ, ഫലാനി സ ഃേ ഭ ഃ കിസലയകരാേ ണ ദദതാം ദരിേ േഭ ാ ഭ ാം ിയമനിശമ ായ ദദെതൗ 89 അ േയാ ച ീേദവി! ദരി ാ ് എ ം സകലവിധസ െള ം േവഗം തെ ന വയായ അവി െ പദതളി ക , േദവ ീക െട ൈകകളാ താമരകെള സേ ാചി ി കാ നഖ ളാ ച ികയാ , കരതളി ക െകാ ് സ വാസിക മാ ം ഇ ഫലെ ന ക പക െള പരിഹസി േവാ എ േതാ . (േദവ ീക േദവീചരണ ളി നമ രി ൈക േ ാ അവ െട ൈക ികളാ താമര നഖച ികയി ിേ ാ തായി കവി ഭാവന െച ). ദദാേന ദീേനഭ ഃ ിയമനിശമാശാ സ ശീം അമ ം െസൗ ര കരമകര ം വികിരതി, തവാ ി ാര ബക ഭേഗ യാ ചരേണ നിമ ീവഃ കരണചരണഃ ഷ ചരണതാം 90
 59. 59. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 58   അ േയാ േദവി! ദരി ാ ് എ ം ഇ ാ സരണം ഐശ രെ െ ാ വ ം, ധാരാളമാ സൗ ര ക ഷമാ േ ഒ മേനാഹരമായ ക ക ല േപാെല അവി െ ഈ ചരണ ളി മന ം, പേ ിയ മാ ആ ചരണ എെ ജീവ ആ ിറ ിയി ് ഷ പദമായി ീരെ . (ആ ചരണ തെ ജീവ േദവി െട ാദ ളാ ക ക ലയിെല ദിവ സൗ ര മാ േ വ ായി ീരെ എ കവി ാ ി ). പദന ാസ ീഡാപരിചയമിവാര മനസഃ ല േ േഖലം ഭവനകലഹംസാ ന ജഹതി, അതേ ഷാം ശി ാം ഭഗമണിമ ീരരണിത- ലാദാച ാണം ചരണകമലം ചാ ചരിേത 91 അ േയാ േശാഭനഗമേന ( രമായി സ രി വെള)! അവി െ േ ാെല നട വാനായി പരിശീലി വാ ട വ ം, അവി െ ഹ ി വള വ മായ ഈ അരയ (അവ െട നട) െതെ ാ ് െത ിയാ ം അവി െ വിലാസഗമനെ അ ഗമി ത് േവെ െവ ി . അ െകാ ് അവി െ ചരണകമല മേനാഹര ളായ ര ളാ നി ി െ പാദസര കി
 60. 60. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 59   േ ാ ാ മ സ രെമ വ ാേജന ഈ അരയ െള (വിലാസഗമനം െച െത െന െയ ്) ഉപേദശി . ഗതാേ മ ത ം ഹിണഹരി േ ശ ര തഃ ശിവഃ സ ായാഘടിതകപട ദപടഃ, ത ദീയാനാം ഭാസാം തിഫലനരാഗാ ണതയാ ശരീരീ ംഗാേരാ രസ ഇവ ശാം േദാ ധി കം 92 അ േയാ േദവി! ാവ്, വി , , ഈശ ര എ ിവ അവി െ ക ിലിെ നാ കാ കളായി ീ ് അവി െ േസവി . ശിവനാകെ , െവ നിറ വിരി ായി ീ ് അവി െ അ ണകാ ി തിഫലി ് ര വ ം ് ംഗാരരസം ശരീെമ േപാെലയായി അവി െ ക ക ് കൗ കേമ . അരാലാ േകേശ തിസരലാ മ ഹസിേത ശിരീഷാഭാ ചിേ ഷ പലേശാഭാ ചതേട, ശം തന ീ മേധ രസിജാേരാഹവിഷേയ ജഗ ാ ം ശംേഭാ ജയതി ക ണാ കാചിദ ണാ 93 അ േയാ േദവി! കാ ം, സ തേവ സരള മായ മ ഹാസ ം, െന േമനി വാക വിെ മാ വം ചി ം, ശില േപാെല കഠിനമായ മാ ട ം,
 61. 61. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 60   ഇ ിയ അരെ ം, വിരി മാ ം, നിതംബ ശം വിെ ഏേതാ ഒ അ ണവ മാ ക ണാ ശ ി ജഗ ിെന ര ി വാനായി വിജയി . കല ഃ ക രീ രജനികരബിംബം ജലമയം കലാഭിഃ ക ൈര മരകതകര ം നിബിഡിതം, അത േഭാേഗന തിദിനമിദം രി ഹരം വിധി േയാ േയാ നിബിഡയതി നം തവ േത 94 അ േയാ േദവി! ച െ കള ം ക രി ം, ച െ ജലമയമായ ബിംബം കലകളാ ക ര െകാ നിറ െ മരതകനി ിതമായ െപ ി മാ . അവി ് ദിവസ ം ഈ അല ാരവ െള ഉപേയാഗി ് പാ ം ഒഴി ത സരി ് ാവ് അതിെന വീ ം അവി േ ായി നിറ . (േദവി ായി ാവ് വിലാസ വ െള നിറ െവ ഒ മരതകെ ിയായി ച ബിംബെ കവി ഭാവന െച ). രാരാേതര ഃ രമസി തത രണേയാഃ സപര ാമര ാദാ തരലകരണാനാമ ലഭാ, തഥാ േഹ േത നീതാഃ ശതമഖ ഖാഃ സി ിമ ലാം തവ ദ ാേരാപാ ിതിഭിരണിമാദ ാഭിരമരാഃ 95
 62. 62. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 61   അ േയാ േദവി! അവി ് ി രാ കനായ ശിവെ അ ഃ ര ീയായ െകാ ് അവി െ ചരണ െട ജാവിധിക ച ലമന ് കരമ . അ െകാ തെ യാണ് ഇ ാദി േദവ ാ അവി െ ദ ാരപാലികകളായിരി അണിമാദികേളാ ടി അ മ ളായ സി ികെള ാപി ി ത്. (സാധാരണയായി ച ലചി ാെര അ ഃ ര ി േവശി ി കയി . അവ ് വാതി വെര െച വാേന അ മതി . അ േപാെല ച ല ചി രായ സാധക ാ ം - അവ ഇ ാദി േദവ ാരാ യാ ം - േദവി െട അ ഃ രവാതി വെര മാ േമ എ വാ കഴി ക . അവിെട കാവ നി അണിമാദി സി ികേളാെടാ ം അേനകം സി ിക ചിലേ ാ അവ ് ലഭിെ ിരി ാം. നി ല ചി ാരായ സമയിക - ഉ മസാധക - മാ മാണ് േദവീചരണ െട ജാ വിധി കാരമ ി ് ത വിധ ിെല ിേ ത്. ജിേത ിയ ാ ് മാ േമ േദവ ാരാധന ് േയാഗ ത എ ് താ പര ം). കല ം ൈവധാ ം കതികതി ഭജേ ന കവയഃ ിേയാ േദവ ാഃ േകാ വാ ന ഭവതി പതിഃ ൈകരപി ധൈനഃ, മഹാേദവം ഹിത ാ തവ സതി സതീനാമചരേമ ചാഭ ാമാസംഗഃ രവകതേരാരപ ലഭഃ 96
 63. 63. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 62   അ േയാ പതി തയായ േദവി! ാവിെ പ ി ം വിദ ാേദവത മായ സരസ തി ് എ േയാ കവിക സ ാമിമാരാ . വി പ ി ം ഐശ ര േദവത മായ ല ീേദവി ം എ േയാ ധനിക ാ സ ാമിമാരായി ീ . എ ാല് പതി തമാരില് അ ഗണ യായ അവി െ മാേറാട് േച ആലിംഗനം അവി െ പതിയായ ശിവന ാെത െച ിമര ി േപാ ം ലഭമ . (വസ കാല ് െച ിമര ിെന രിമാ ആേ ഷി ാ അത് ം എെ ാ വിശ ാസ ്. പാ തീേദവി പതി താ ഗണ യായതിനാ സ ം ഭ ാവിെനയ ാെത ഒ മര ിെനേ ാ ം ആേ ഷി കയി എ താ പര ം. േ കവികെള സരസ തീവ ഭ ാെര ം, വലിയ ധനിക ാെര ല ീപതിമാെര ം വിളി പതിവിെന കണ ി െല ് കവി ല ീസരസ തിമാ െട പാതി ത ി ന നത ക ി ). ഗിരാമാ േദവീം ഹിണ ഹിണീമാഗമവിേദാ ഹേരഃ പ ീം പ മാം ഹരസഹചരീമ ിതനയാം, രീയാ കാപി ത ം രധിഗമനിഃസീമമഹിമാ മഹാമായാ വിശ ം മയസി പര മഹിഷി 97
 64. 64. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 63   അ േയാ പര മായ ശിവെ പ മഹിഷിയായവെള! േവദതത ാ നി ി വടിെയ െ ാവി െ പ ിയായ സരസ തിെയ ം, വി പ ിയായ ല ിെയ ം, ശിവപ ിയായ പാ തിെയ ം വിളി . എ ാ അവി ് ആരാ ം അറിയ െ ടാ അപാരമാഹാ േ ാ ടിയവ ം, നാലാമ മായ മഹാമായയായി ് വിശ െ മി ി . കദാ കാേല മാതഃ കഥയ കലിതാല കരസം പിേബയം വിദ ാ ഥീ തവ ചരണ നി േണജനജലം, ത ാ കാനാമപി ച കവിതാകാരണതയാ കദാ ധേ വാണീ ഖകമലതാം ലരസതാം 98 അ േയാ ജഗ ാേത! െച ി ാ കല അവി െ പാദതീ െ അറിവിെന ആ ഹി ഈ njാ എ ാണ് ടി ക എ ് ദയവായി അ ളി െ ാ ം. ജ നാ ക ാരായവ േപാ ം കവിത ി കാരണമാ ആ തീ ം എനി ് സരസ തി െട സാദമായ താം ലരസമായി ീ െത ായിരി ം? (അവി െ പാദതീ ം ടി എെ നാവി സരസ തി വിളയാ െത ായിരി ം എ േചാദി കവി പാദതീ ം േസവ തിെ ഫലമായി താ
 65. 65. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 64   കവിേ നായി ീ ് ഷാകാരം സരസ തി തെ യായി മാ െമ ം ഭാവന െച ). സരസ ത ാ ല ാ വിധിഹരിസപേ ാ വിഹരേത രേതഃ പാതി ത ം ശിഥിലയതി രേമ ണ വ ഷാ, ചിരം ജീവേ വ പിതപ പാശവ തികരഃ പരാന ാഭിഖ ം രസയതി രസം ത ഭജനവാ 99 അ േയാ േദവി! അവി െ ഭജി വ ല ീസരസ തിമാേരാെടാ ് വിഹരി ് ാവി െന ം വി വിെന ം അ യെ ക ം, തെ രമ മായ ശരീരകാ ിയാ കാമേദവെ പ ിയായ രതീേദവി െട പാതി ത നി െയ ശിഥിലമാ ക ം, ജീവെ അവിദ ാസംബ െ നശി ി ് മരണെ അതിവ ി ് നിത നായി ീ ് പരാന മാ രസെ അ ഭവി ക ം െച . (േദവീഭ തെ കലാൈവ ഷ ാ ാവി ം, ഐശ ര ാതിശയ ാ വി വി ം അ യെയ ജനി ി െവ ് കവിഭാവന). ദീപജ ാലാഭി ദിവസകരനീരാജനവിധിഃ ധാ േത േ ാപലജലലൈവര ഘ രചനാ, സ കീൈയരംേഭാഭിഃ സലിലനിധിെസൗഹിത കരണം ത ദീയാഭി വാ ഭി വ ജനനി വാചാം തിരിയം 100
 66. 66. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 65   അ േയാ ജഗ നനി! നി ി വടിയി നി ായ വാ കെളെ ാ നി ി അവി െ റി ഈ േ ാ ം, ദീപ ിെ ജ ാലയാ ര ന് നീരാജനം െച േപാെല ം, ച കാ ി നിെ ാ ജലം െകാ ് ച ന് അ ഘ ം ന േപാെല ം, സ ിെല തെ ജലെമ ് സ െ ിെ ാ ത ണം െച േപാെല മാ . (വാ ക െട ഉറവിടമായ േദവിയി നി ഭവി വാ ക േദവി െട ചരണ ളി സമ ി ക മാ േമ കവി ഈ േ ാ രചനയി െട െച ി എ താ പര ം). ഇതി ീശ രാചാര വിരചിതാ െസൗ ര ലഹരീ സമാ ാ ഇേതാെട ീശ രാചാര വിരചിതമായ െസൗ ര ലഹരി സമാപി .
 67. 67. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 66   സൗ ര ലഹരി മാരനാശാ രചി പദ പരിഭാഷ അവതരണിക സൗ ര ലഹരി േലാക വായ ശ രാചാര സ ാമി ക െട തികളി െവ ് അേശഷം അ ധാനം അ ാ ഒ ം കൗളസി ാ ിക വിേശഷി ം ആരാധനീയമായ ഒ മാണ ം ആ . മാ ികതാ ിക ളായ വിഷയ െള അ വഹി ി ാെണ ി ം ക ാന കര ളായ േ ാ ളായി െ അതി െ ിരി െകാ ് ഈ ബ േ ാളം ചാര ി വ ാപകത ം ആചാര സ ാമിക െട േവദാ വിഷയക ളായ ഇതര േപാ ം ഇെ വാ വ ം ഇതിെന വിേശഷി ി ്. ആേസ ഹിമാചലം സം തഭാഷയി ഈഷ ാന െമ ി ം ഉ ഒ വ ം സൗ ര ലഹരിയി പരിേശഷാ ഒ പദ െമ ി ം വശമായിരി ം. ഭാഷാ ാനം േലശം ഇ ാ വ േപാ ം ചിലേ ാ അതിെ പദാ ി െട അതിേമാഹനയായ പരിപാടിയാ ആ ാേരാ എ േതാ മാറ് അപ ംശമായിെ ി ം അതിെല പദ െള ഗാനം െച ് ആനനമ ാരായിരി ം നാം കാ .
 68. 68. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 67   സം ത ി ബ ളായ േ ാ ബ ളി നി ം ഇതി ണവിേശഷ ിന് ഇവ ല നിദ ശന ളാ . ആ ികമാ ം ശാ ികമാ ം ഉ മാ ര അെ ി സൗ ര സ അഭി മായി ഒ കിെ ാ ിരി ഈ ബ ി സ തഃസി മായ മേനാഹരത ംെകാ തെ യാണ് ജ പാദനായ ക വിനാല് "സൗ ര ലഹരി" എ നാമകരണം െച െ എ ി അത് എ സ ചിത മായിരി . സ ഭാഷയി നി ാണ ി സാമാന ം വാസന ം ശ ി ം ഉ ഒ വന് ഇതരഭാഷകളി അത ം ഖ ദ ളായ െള കാ േ ാ അവെയ സ ഭാഷയി പരിണമി ി ണം എ ാേയണ ഒ േമാഹം ഉ ാ സ ാഭാവികമാ െണ ില് എനി ം ഇതിെ ഭാഷാ രാനയന ി വ ി തിന് കാരണാ രം ഉ ായി ി . സൗ ര ലഹരി സ ം ഭാഷാ രം െച ് അവസാ നി ി ് ഇേ ാ സംവ രം നാലി അധികമാ യിരി ം. എ ാ എ പ ി ാമാ ിട ് ഇത് വിദ ാവിലാസിനിയി അ ാ മായി സി െ ി വ ി . എ ി ം ആ മാസിക ത ാലം നി
 69. 69. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 68   േപാകയാ ം എെ േദശാ രനിവാസം നിമി ം വ അ ടി സി െ ാ ഇേ ാഴാ സാധി ത്. ല ി ഗഹന ം വിശാല ം ആയ അ െള സ ചിതമായ സ ഭഭംഗിേയാ െട ഭാഷയി തിഫലി ി ാ njാ കഴി ം മി ി ്. എ ാ ചില പദ വണ മാ ി അ േബാധം ഉ ാ ി എ ി വിഷയവിേശേഷാപാധികമായ ആ വിളംബം ല ി ം അ കാരം ഉ താണ്. അ ം ചില സാേ തിക പദ െള യേഥാ മായി െ േയാഗിേ ി വ ി ത് അന ഥാകരി ാ പാടി ാ വ ം ആ . ഇ പ ിത ാേരാ നിേവദനം െച സാഹസമാെണ ി ം മ മ ാെര സംബ ി ിടേ ാളം ഇവിെട ാവി ത് അസ േഭാചിത മായിരി െമ േതാ ി . "ദ ിണം" അെ ി സമയിമതെ അവലംബി േകരളകൗള ാ ം സാധാരണ ാ ം സനാതനിയായ ചി ിെയ േ ാ ം െച തി ഈ "ഭാഷാസൗ ര ലഹരി" അത മായിെ ി ം ഉപ മാ പ ം ഏതദ ിഷയകമായ എെ മം സഫലമാെയ വിചാരി ക ം വ വ േശഷ ിന് ഇതിെ ത മ സമാപി കാല തെ njാ
 70. 70. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 69   എ തീ ായി ഒ സം തപദ െ താെഴ േച ംെകാ ് ഈ അവതരണികെയ ഇവിെട അവസാനി ി െകാ ക ം െച . വി ാ വാേഗ ണീ വിഹിത താ ശ ര േരാ- ഭീരാ ഢാ െ വി ഗഗനഗംേഗവ ജയതി തദീേയയം ഭാഷാ മമ ഭവ സൗ ര ലഹരീ യഥാ ൈദവീ ിഃ പരിണമതി ാ തി തിഃ എ . മാരനാശാ അ വി റം 12-6-1901
 71. 71. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 70   ഭാഗം െചാേ ം ശ ിേയാെടാ ിഹ ശിവനഖിലം െച വാ ശ നാ - െ ാ െച ന തി മറികിലാ- േ വനാള യേ ാ മ ാ ശം ാം മഹിതവി ധരാ മാന യാം നിെ വാ ി െചാ ാ ം ിടാ ം ജനനി നരിതാ- ാ ണ ം െപറാ ാ (1) നി ാദാംേഭാ ഹ ീ ിളകിയ നിതരാം മാം ളിജാലം സ ാദി ി ധാതാവഖില വന ം േദവി! ി ി ; അംേഭാജാ പണിെ തിെനയഥ ശിര ായിരംെകാ മാ - ി ളീകരി ി മലഭസിതമാ- യീശ ം ശി . (2) ആദിത ദീപമേ ാ ഭവതിയി ളക- ാനവിദ ാവശ ം ൈചതന ം ല െ ാ കിയ െച േത - േകണിയേ ാ ജഡ ം ഏതാ ം സ മി ാ വ മരിയ ചി-
 72. 72. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 71   ാമണിേ ണിയേ ാ മാതാ ജ ാ ിയാ വ മിഹ മഹാ ദം ിത ദം യേ ാ (3) ആേമാദഀ

×