Your SlideShare is downloading. ×
AdisÜ>vi>cit
xoà>Y^H>i
aRËxHith
 
 
ആദിശ ര ത
സൗ ര ലഹരി
പരിഭാഷാ
Published by
http://hinduebooks.blogspot.com
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
2
 
ആ ഖം
സൗ ര ിെ അലക എ ാണ് സൗ ര ലഹരി
എ േ ാ ിെ േപര് അ ഥമാ ത്. ഇതിെല
ആദ െ 41 േ ാക ള് ആന ലഹരി എ ം
പി ീ 59 േ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
3
 
മഹാകവി മാരനാശാ സൗ ര ലഹരി ് രചി
പദ പരിഭാഷ സി മാണ്. വായന ാ െട സൗകര
ിനായി അ ം ഈ ഇ- ിെ അവസാനം േച ി
്.
ഇ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
4
 
ആന ലഹരി
ശിവഃ ശ ാ േതാ യദി ഭവതി ശ ഃ ഭവി ം
ന േചേദവം േദേവാ ന ഖ ശലഃ ി മപി,
അത ാമാരാധ ാം ഹരിഹര വിരി ാദിഭിര...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
5
 
േപാെല അതിെന സ ശരീര ി ധരി ക ം
െച .
അവിദ ാനാമ ിമിര മിഹിര ദ ീപനഗരീ
ജഡാനാം ൈചതന ബക മകര തിഝരീ,
ദരി ാണാം ച...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
6
 
ദ ശി ി . അവി മാ മാണ് ഇ രം
േച കെളാ ം കാണി ാതിരി ത്. അവി െ
േ വടിക തെ സകല െട ം ഭീതികെള
അക ാ ം ആ ഹി തി മ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
7
 
അ േയാ ഹിമഗിരിതനേയ! നി ിതമായ വി ം,
േതനീ കെളെ ാ njാ ം, െവ ം അ ശര ം
വസ ഋ വാ മി ം, മലയമാ തനാ
(െത കാ ്) രഥ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
8
 
ധാസാഗരമധ ി ക േ ാ കളാ
െ ര ദ ീപി കദംബ ിടയി
ചി ാമണിനി ിതമായ ഹ മ ില് ശിവാകാരമായ
( ീച ിെല ശ ി ിേകാണ ിെ ആ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
9
 
അവാപ സ ാം മിം ജഗനിഭമധ വലയം
സ മാ ാനം ത ാ സ പിഷി ല േ ഹരിണി 10
സഹ ാരപ ിലിരി അവി െ ാദ
ളി നി ് ശ മായി ഒ അ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
10
 
ത ദീയം െസൗ ര ം ഹിനഗിരികേന ലയി ം
കവീ ാഃ ക േ കഥമപി വിരി ി തയഃ,
യദാേലാെകൗ ക ാദമരലലനാ യാ ി മനസാ
തേപാഭി ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
11
 
ഷെന കണ ി യൗ ന കളായ ീക
അഴി വീ തല ടിേയാ ം, ഉയ മാറി നി
വ തിവീ േമ വ േ ാ ം, െപെ െപാ ി
െ റി അര േയാ ം, അഴി...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
12
 
സ ത ാ നത ാ കഥമിവ സതാം സ ിദധേത
മ - ീര- ാ ാ മ രിമ രിണാഃ ഫണിതയഃ 15
ശര ാലെ െവ ിലാവിെനാ വ േ ാ
ടിയവ ം, ജട...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
13
 
സവി ീഭി വാചാം ശശിമണി-ശിലാഭംഗ- ചിഭിഃ
വശിന ാദ ാഭി ാം സഹ ജനനി സ ി യതി യഃ,
സ ക താ കാവ ാനാം ഭവതി മഹതാം ഭ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
14
 
ഖം ബി ം ത ാ ച ഗമധ സ തദേധാ
ഹരാ ധം ധ ാേയേദ ാ ഹരമഹിഷി േത മ ഥകലാം,
സ സദ ഃ സംേ ാഭം നയതി വനിതാ ഇത തി ല
ിേ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
15
 
േപാലിരി വ മായ നി ി വടിെയ യാെതാ വ
തെ ദയ ി ധ ാനി േവാ, അവ ഗ ഡെന
േ ാെല സ െട ഗ ് ശമി ി ക ം (സ
വിഷബാധെയ ന...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
16
 
"അ േയാ ഭവാനി! ഈ ദാസനി അവി െ
ക ണാകടാ ാകേണ" എ പറ വാ േ ശി ്
ഒ വ "ഭവാനി ത ം" എ പറ േ ാേഴ ം
അവി ് അവന് ാവ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
17
 
ക ക തായി ം, നഭാര ാ നി ിരി
തായി ം, ച ല ടിയ കിരീടേ ാ ടിയ
തായി മാണ് കാണെ ത്. (േമ പറ
വിേശഷതക േദവി െട പ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
18
 
തഥാ ഹി ത പാേദാദ ഹന മണിപീഠസ നികേട
ിതാ േഹ േത ശശ ളിത കേരാ ംസ മ ടാഃ 25
അ േയാ േദവി! അവി െ ചരണ ളി െച െ
ജ,...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
19
 
ജേപാ ജ ഃ ശി ം സകലമപി ാവിരചനാ
ഗതിഃ ാദ ിണ മണമശനാദ ാ തി വിധിഃ,
ണാമഃ സംേവശഃ ഖമഖിലമാ ാ പണ ശാ
സപര ാ പര ായ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
20
 
(ഭ വിഹീനയായ നാരി ് തെ ക ാഭരണ
അഴി െവ േ തായി വ ം. കാലം േദവി െട
ക ാഭരണ ളായ ര ച ാ െട അധീനത
യിലാകയാല്, േ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
21
 
സ േദേഹാ താഭി ണിഭിരണിമാദ ാഭിരഭിേതാ
നിേഷേവ നിേത ത ാമഹമിതി സദാ ഭാവയതി യഃ,
കിമാ ര ം തസ ിനയന സ ിം ണയേതാ
...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
22
 
ത െള ന ി േലാക ിെന േമാഹി ി ി ്
ിയടെ ി ം പി ീട് നി ി വടി െട
നി ബ ിന് വഴ ി അഖില ഷാ ഥ െള ം
െകാ വാ സ ത മ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
23
 
ഭജ ി ത ാം ചി ാമണി ണനിബ ാ വലയാഃ
ശിവാെ ൗ ഹ ഃ രഭി തധാരാ തിശൈതഃ 33
അ േയാ ആദ രഹിതയായ േദവി! മഹ ായ
ആന െ അ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
24
 
ത ി ബ ം) ഒ േപാെല ബാധകമായതിനാ
സമരസതെയ ാപി .
( കൗളമതമ സരി ് ിക ി ശ ി
ധാന ം, ശിവ അ ധാന ം, സംഹാരക ി
േനെ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
25
 
അ േയാ േദവി! അവി െ ആ ാച ി
ലിരി വ ം, േകാടി ര ച ാ െട ഭ
വ ം, പരയായ ചി ിേയാ ടിയവ മായ പരമ
ശിവെന njാ വ ി . ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
26
 
( ലിനീ ശ ി വി ിച ിെല ിയാ
സാധക അ ാന ി നി ് നായി, ആന
മ ഭവി െവ താ പര ം)
സ ീല ംവി കമലമകരൈ കരസികം
ഭേജ ഹം...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
27
 
ദയാ ാ യാ ിഃ ശിശിര പചാരം രചയതി 39
അ േയാ ജഗ നനി! അവി െ ( ീലളിതാ
ി ര രി െട) സ ാധി ാനച ി അ ിതത
ിന് അധി ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
28
 
തപി ി െ േലാക െള ം മഴയാ
ത ി വ മായ കാ േമഘ ിെന (ശിവശ ി
സ പ ിെന) njാ ഭജി .
(േദവി തെ ദയാ ിയാ വന യെ ം
ശീേത...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
29
 
സൗ ര ലഹരി
ഗൈത മാണിക ത ം ഗഗനമണിഭിഃ സാ ഘടിതം
കിരീടം േത ൈഹമം ഹിമഗിരി േത കീ തയതി യഃ,
സ നീേഡയ ായാ രണശബലം...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
30
 
ഇേ ാദ ാന ി െട ള് േപാ ം
ഈ കാ ലി വസി െവ ് njാ ക .
തേനാ േ മം ന വ വദനെസൗ ര ലഹരീ-
പരീവാഹേ ാതഃസരണിരിവ സീമ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
31
 
വിട ിരി ം, ദ കാ ിയാ േകസര ളാ
ഭംഗിയാ ം, സൗരഭ മായ അവി െ
ഖമാ താമര വി പരമശിവെ നയന ളാ
വ ക ആന ം ക .
ലലാടം ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
32
 
നി ി വടി െട െത വള ് േച ിരി
രികെ ാടിക കരിവ കെളേ ാെല കാ ി
ക കളാ njാേണാ ടിയ ം, കാമേദവ തെ
വല ൈക ി ധരി ിര...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
33
 
അ േയാ േദവി! അവി െ ി വി ാര ം
(വിശാലാ), ടകാ ിയാ മംഗളകര ം (കല ാണീ),
കരി വള േപാ ം െവ വാനാകാ ം
(അേയാ ാ),...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
34
 
തി മാ ം രസി ിരി അവി െ കാ കെള
വി പിരിയാെത, അവേയാട് േച ി ് നവരസ ളാ
സ ദി തി ത രരായ അവി െ ക കളാ
െച വ കെ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
35
 
(വിവിധ സാഹചര ളി േദവി െട ിയി
നവരസ ളി ശാ ം ഒഴിെക മ ് അ രസ ം
കടമാ െവ താ പര ം)
ഗേത ക ണാഭ ണം ഗ ത ഇവ പ ാണ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
36
 
മേഹശ ര എ ീ േദവ ാെര വീ ം ി വാനായി
സത ം, രജ ്, തമ ് എ ീ ണ യ െള
ധരി േവാ എ േതാ മാറ് െവ ്, വ ്, ക ്
എ ീ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
37
 
അ േയാ പാ തി! ക വെര നീ ിരി
അവി െ നയന ള് (ത െള റി ്) ഏഷണി
പറ െമ ് േപടി ് െപ മീ ക ക ചി ാെത
െവ ി ഒളി കി...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
38
 
അ േയാ ശിേവ! െത വിട നീേലാ പലം േപാെല
കാ ി അവി െ ക ക െട അതിദീ ഘമായ
കടാ ിയാ വളെര െരയിരി ഈ ദീനനായ
എെ ദയവ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
39
 
അ േയാ േദവി! അവി െ അത ം മി
കവി ട ളി തിഫലി ക ാഭരണ
േളാ ടിയ അവി െ ഖം കാമേദവെ നാ
ച േളാ ടിയ രഥമാെണ njാ ക ....
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
40
 
സ ാ യ ാസാം ബഹിരപി ച ാമണിധരഃ 61
അ േയാ ഹിമവാെ വംശ ിെ പതാകയായവെള!
അവി െ ഈ നാസാദ മാ ള ്
nj ് ഉടനടി തെ ഇ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
41
 
ഏതിേനാടാണ് സാ ശ െമ ് njാ പറയെ .
പവിഴെ ാടിയി ഒ പഴ ാവെ (എ ാ
അതിെന അവി െ കേളാ പമി ാം).
െതാ ി ഴ ിന് എ ായ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
42
 
സരസ ത ാ തിഃ പരിണമതി മാണിക വ ഷാ 64
അ േയാ ജനനി! അവി െ പതി െട ണഗണ െള
സദാ ക ിെ ാ ിരി ം, െച ര ി േപാെല
വ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
43
 
വിപ ാ ഗായ ീ വിവിധമപദാനം പ പേത-
യാരേ വ ം ചലിതശിരസാ സാ വചേന,
തദീൈയ മാ ൈര രപലപിതത ീകലരവാം
നിജാം വീണാം ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
44
 
ജാേ ഷാ ിത ം രദമയി ഃ ക കവതീ
തവ ീവാ ധേ ഖകമലനാല ിയമിയം,
സ തഃ േശ താ കാലാഗ ബ ലജംബാലമലിനാ
ണാലീലാലിത ം വഹത...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
45
 
മ രരാഗ ജ േമ സംഗീത ാമ െള
േവ തിരി അതി വര കെള േപാെല
വിരാജി .
(ഉ രഭാരത ി ചിലയിട ് വിവാഹേവളയി
വര വ വിെ ക...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
46
 
യദി ീഡ ീചരണതലലാ ാരസചണം 71
അ േയാ ഉേമ! നഖ െട കാ ിയാ േശാഭി
ം, തായി വിട താമര വിെ വ
നിറെ െവ നിറ മായ അവി ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
47
 
അ േത വേ ാജാവ തരസമാണിക െപൗ
ന സേ ഹ േ ാ നഗപതിപതാേക മനസി,
പിബ ൗ െതൗ യ ാദവിദിതവ സംഗരസിെകൗ
മാരാവദ ാപി ദ ി...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
48
 
(ഉ മഗജ െട മ ക ളി െ ് ഒ
വിശ ാസ ്. ശൗര ിന് വ ം, കീ ി ്
െവ ം തീക ളായി കവിക േയാഗി ാ ്.
േദവി െട വ അധരകാ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
49
 
ഹരേ ാധജ ാലാവലിഭിരവലീേഢന വ ഷാ
ഗഭീേര േത നാഭീസരസി തസംേഗാ മനസിജഃ,
സ െ ൗ ത ാദചലതനേയ മലതികാ
ജന ാം ജാനീേത ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
50
 
ിേരാ ഗംഗാവ തഃ ന ലേരാമാവലിലതാ
കലാവാലം ം മശരേതേജാ ത ജഃ,
രേത ലീലാഗാരം കിമപി തവ നാഭി ഗിരി േത
ബിലദ ാരം സ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
51
 
െചൗ സദ ഃസ ിദ ടഘടിത പാസഭി െരൗ
കഷ ൗ േദാ േല കനകകലശാെഭൗ കലയതാ,
തവ ാ ം ഭംഗാദലമിതി വല ം ത വാ
ിധാ ന ം േദവി...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
52
 
വി ത േമറിയവയായി ഈ മിെയ ആസകലം
മറ ക ം, െവ ക ം െച .
കരീ ാണാം ാ കനകകദലീകാ പടലീം
ഉഭാഭ ാ ഭ ാ ഭയമപി നി ജിത...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
53
 
വ ാേജന, േദവ ാ െട കിരീട ളാ ചാണ കളി
ര ് ിയ പ ശര െട അ കാണ
െ .
തീനാം ധാേനാ ദധതി തവ െയൗ േശഖരതയാ
മമാേപ െത...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
54
 
നേമാവാകം േമാ നയനരമണീയായ പദേയാഃ
തവാൈ ദ ായ ട ചിരസാല കവേത,
അ യത ത ം യദഭിഹനനായ ഹയേത
പ നാമീശാനഃ മദവനകേ ല...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
55
 
െകാ ് െന ിയി ചവി ിയേ ാ കാ ില
ക റെ വി കിലികിലി ശ ി െട, പ തെ
ദഹി ി ലം ചിരകാലമായി മന ി ായി
ൈവരെ തീ െകാ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
56
 
(താമര ല ീേദവിെയ ത ി മാ ം െവ
േ ാ , േദവി െട ാദ അ നിമിഷം ല ിെയ
ഭ ് വിതരണം െച െവ ം അ െകാ ്
തെ അവ താമര വ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
57
 
നൈഖ നാക ീണാം കരകമലസേ ാചശശിഭിഃ
ത ണാം ദിവ ാനാം ഹസത ഇവ േത ച ി ചരെണൗ,
ഫലാനി സ ഃേ ഭ ഃ കിസലയകരാേ ണ ദദതാം
...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
58
 
അ േയാ േദവി! ദരി ാ ് എ ം ഇ ാ സരണം
ഐശ രെ െ ാ വ ം, ധാരാളമാ സൗ ര
ക ഷമാ േ ഒ മേനാഹരമായ ക ക
ല േപാെല അവി െ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
59
 
േ ാ ാ മ സ രെമ വ ാേജന ഈ
അരയ െള (വിലാസഗമനം െച െത െന
െയ ്) ഉപേദശി .
ഗതാേ മ ത ം ഹിണഹരി േ ശ ര തഃ
ശിവഃ സ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
60
 
ഇ ിയ അരെ ം, വിരി മാ ം, നിതംബ
ശം വിെ ഏേതാ ഒ അ ണവ മാ ക ണാ
ശ ി ജഗ ിെന ര ി വാനായി വിജയി .
കല ഃ ക രീ രജന...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
61
 
അ േയാ േദവി! അവി ് ി രാ കനായ ശിവെ
അ ഃ ര ീയായ െകാ ് അവി െ ചരണ െട
ജാവിധിക ച ലമന ് കരമ . അ
െകാ തെ യാണ് ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
62
 
അ േയാ പതി തയായ േദവി! ാവിെ പ ി ം
വിദ ാേദവത മായ സരസ തി ് എ േയാ കവിക
സ ാമിമാരാ . വി പ ി ം ഐശ ര േദവത മാ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
63
 
അ േയാ പര മായ ശിവെ പ മഹിഷിയായവെള!
േവദതത ാ നി ി വടിെയ െ ാവി
െ പ ിയായ സരസ തിെയ ം, വി പ ിയായ
ല ിെയ ം, ശ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
64
 
കവിേ നായി ീ ് ഷാകാരം
സരസ തി തെ യായി മാ െമ ം ഭാവന െച ).
സരസ ത ാ ല ാ വിധിഹരിസപേ ാ വിഹരേത
രേതഃ പാതി ത ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
65
 
അ േയാ ജഗ നനി! നി ി വടിയി നി ായ
വാ കെളെ ാ നി ി അവി െ റി ഈ
േ ാ ം, ദീപ ിെ ജ ാലയാ ര ന് നീരാജനം
െച േപാെല...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
66
 
സൗ ര ലഹരി
മാരനാശാ രചി പദ പരിഭാഷ
അവതരണിക
സൗ ര ലഹരി േലാക വായ ശ രാചാര സ ാമി
ക െട തികളി െവ ് അേശഷം അ ധാ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
67
 
സം ത ി ബ ളായ േ ാ ബ ളി
നി ം ഇതി ണവിേശഷ ിന് ഇവ ല
നിദ ശന ളാ .
ആ ികമാ ം ശാ ികമാ ം ഉ മാ ര
അെ ി സൗ ര സ അഭ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
68
 
േപാകയാ ം എെ േദശാ രനിവാസം നിമി ം
വ അ ടി സി െ ാ ഇേ ാഴാ
സാധി ത്.
ല ി ഗഹന ം വിശാല ം ആയ
അ െള സ ചിതമായ സ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
69
 
എ തീ ായി ഒ സം തപദ െ താെഴ
േച ംെകാ ് ഈ അവതരണികെയ ഇവിെട
അവസാനി ി െകാ ക ം െച .
വി ാ വാേഗ ണീ വിഹിത താ ശ ...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
70
 
ഭാഗം
െചാേ ം ശ ിേയാെടാ ിഹ ശിവനഖിലം
െച വാ ശ നാ -
െ ാ െച ന തി മറികിലാ-
േ വനാള യേ ാ
മ ാ ശം ാം മഹിതവി ധര...
സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ
71
 
ാമണിേ ണിയേ ാ
മാതാ ജ ാ ിയാ വ മിഹ മഹാ
ദം ിത ദം യേ ാ (3)
ആേമാദഀ=
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Saundarya lahari malayalam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Saundarya lahari malayalam

391

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
391
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Saundarya lahari malayalam"

 1. 1. AdisÜ>vi>cit xoà>Y^H>i aRËxHith
 2. 2.     ആദിശ ര ത സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ Published by http://hinduebooks.blogspot.com
 3. 3. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 2   ആ ഖം സൗ ര ിെ അലക എ ാണ് സൗ ര ലഹരി എ േ ാ ിെ േപര് അ ഥമാ ത്. ഇതിെല ആദ െ 41 േ ാക ള് ആന ലഹരി എ ം പി ീ 59 േ ാക ള് സൗ ര ലഹരി എ ം അറിയെ . ഒരി ആദിശ രാചാര ൈകലാസം സ ശി േ ാ അവിെട ഒ മരി െകാ ിെവ തായി അേ ഹം ക വയാണ് ആദ െ ഭാഗെമ ം ബാ ി േ ാക ിേ ് അേ ഹം േ ാ ം ിയാ ിെയ ഐതിഹ ്. േദവിഭ െടയി സഹ ാ ളായി ചാര ി ലിരി ഈ േ ാ ിന് സം ത ി തെ ിയാറിലധികം വ ാഖ ാന ്. അവയി ല ീധരെ വ ാഖ ാനമാണ് ഏ ം ശ ം. മലയാള ി ം ഈ േ ാ ിന് അനവധി ഗദ , പദ പരിഭാഷക ം, വ ാഖ ാന ം നിലവി െ ി ം പക വകാശ തിനാ അവെയാ ം തെ ഇ െന ി സൗജന മായി ലഭ മാ ാ അസാ മായ െകാ ാണ് വിവ ക ലളിതമായ ഈ ഗദ പരിഭാഷ ് തി ത്.
 4. 4. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 3   മഹാകവി മാരനാശാ സൗ ര ലഹരി ് രചി പദ പരിഭാഷ സി മാണ്. വായന ാ െട സൗകര ിനായി അ ം ഈ ഇ- ിെ അവസാനം േച ി ്. ഇ വായി വ െട മന കെള ഈ േ ാ ം ആന ലഹരിയിലാറാടി െ െയ ് ാ ി െകാ ് മലയാളികളായ േദവീഭ ാ ായി സമ ി . പരിഭാഷയി െത ഇ-െമയി വഴി എെ അറിയി വാ വായന ാേരാട് അേപ ി . - വിവ ക
 5. 5. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 4   ആന ലഹരി ശിവഃ ശ ാ േതാ യദി ഭവതി ശ ഃ ഭവി ം ന േചേദവം േദേവാ ന ഖ ശലഃ ി മപി, അത ാമാരാധ ാം ഹരിഹര വിരി ാദിഭിരപി ണ ം േ ാ ം വാ കഥമ ത ണ ഃ ഭവതി 1 ശ ിേയാട് േച ിരി േ ാ മാ മാണ് ശിവ ി തലായ ത െച വാന് ാ നാ . അെ ി ശിവന് അന വാന് േപാ ം െക ാ കയി . അേ ാള് എ െനയാണ് ണ ശാലി യ ാ ഒരാ ് ാവി മേഹശ ര ാരാ ജിതയായ അവി െ (ശ ിെയ) ണമി വാ ം തി വാ ം സാധി ക? തനീയാംസം പാം ം തവ ചരണ പംേക ഹഭവം വിരി ിഃ സ ിന വിരചയതി േലാകാനവികലം, വഹേത നം െശൗരിഃ കഥമപി സഹേ ണ ശിരസാം ഹരഃ സം ൈദ നം ഭജതി ഭസിേതാ ലന വിധിം 2 അവി െ പാദപ ളി നി ശകലം ളിെകാ ് ാവ് േലാക െളെയ ാം യാെതാ റ ം ടാെത ി . അതിെന വി തെ ആയിരം ശിര കളാ വളെര പണിെ ് മ . ഹരനാകെ അതിെന ഒ ടി ളീകരി ് ഭ െമ
 6. 6. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 5   േപാെല അതിെന സ ശരീര ി ധരി ക ം െച . അവിദ ാനാമ ിമിര മിഹിര ദ ീപനഗരീ ജഡാനാം ൈചതന ബക മകര തിഝരീ, ദരി ാണാം ചി ാമണി ണനികാ ജ ജലെധൗ നിമ ാനാം ദം ാ രരി വരാഹസ ഭവതി 3 അവി ് (അഥവാ അവി െ പാദപാം ) അ ാനിക െട ദയ ിെല അ കാര ിന് ാന ര ദി നി ദ ീപനഗരി േപാെല ം, ഢ ാ ് ിയാ ലയി നിെ ാ േതന വി േപാെല ം, ദരി ാ ് ചി ാമണി (സകലകാമ െള ം ന സ ീയമായ ര ം) ര ഹാരം േപാെല ം, സംസാരസാഗര ി ി ാ വ ് വരാഹാവതാരം വി വിെ േത േപാെല മാ . ത ദന ഃ പാണിഭ ാമഭയവരേദാ ൈദവതഗണഃ ത േമകാ ൈനവാസി കടിത വരാഭീത ഭിനയാ, ഭയാത് ാ ം ദാ ം ഫലമപി ച വാ ാസമധികം ശരേണ േലാകാനാം തവ ഹി ചരണാേവവ നി െണൗ 4 സകലേലാക ം ശരണ യായ േദവി, മെ ാ േദവീേദവ ാ ം സ ഹ ളാ അഭയവരദ ക
 7. 7. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 6   ദ ശി ി . അവി മാ മാണ് ഇ രം േച കെളാ ം കാണി ാതിരി ത്. അവി െ േ വടിക തെ സകല െട ം ഭീതികെള അക ാ ം ആ ഹി തി മധികം വരം ന വാ ം സാമ ഥ വയാണ്. ഹരി ാമാരാധ ണത ജന െസൗഭാഗ ജനനീം രാ നാരീ ത ാ രരി മപി േ ാഭമനയത്, േരാഽപി ത ാം നത ാ രതി നയന േലേഹ ന വ ഷാ നീനാമപ ഃ ഭവതി ഹി േമാഹായ മഹതാം 5 തെ നമി വ സൗഭാഗ മ അവി െ ആരാധി തിെ ഫലമായി വി നാരീ പെമ ് ി രാരിയായ ശിവെ മന ിെനയിള ി. അവി െ ണമി തിെ ഫലമായി, രതീേദവി െട ക ക ് േലഹ മായ ഉടലി ടമയായ കാമേദവന് നിമാ െട േപാ ം മന ി ശ മായ േമാഹം ജനി ി വാ സാധി . ധ ഃ െപൗ ം െമൗ ീ മ കരമയീ പ വിശിഖാഃ വസ ഃ സാമേ ാ മലയമരദാേയാധന രഥഃ, തഥാേപ കഃ സ ം ഹിമഗിരി േത കാമപി പാം അപാംഗാേ ല ാ ജഗദിദമനംേഗാ വിജയേത 6
 8. 8. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 7   അ േയാ ഹിമഗിരിതനേയ! നി ിതമായ വി ം, േതനീ കെളെ ാ njാ ം, െവ ം അ ശര ം വസ ഋ വാ മി ം, മലയമാ തനാ (െത കാ ്) രഥ ം മാ ം ൈക തലാ കാമേദവ അവി െ പാകടാ ം െതെ ാ സ ാദി തിെ ഫലമായി ഈ ലകെ യാകമാനം ജയി (കീഴട ). ക ണ കാ ീ ദാമാ കരികലഭ ംഭ ന നതാ പരി ീണാ മേധ പരിണത ശര വദനാ, ധ ബാണാന് പാശം ണിമപി ദധനാ കരതൈലഃ ര ാദാ ാം നഃ രമഥി രാേഹാ ഷികാ 7 കാ ീ (അര ാ ) നാദം െപാഴി ം, ഗജമ കം േപാെല ന െട ഭാരം െകാ നി ം, െമലി അരെ േ ാെട ം, ശര കാലെ ച െനേ ാെല കാശി ഖേ ാെട ം, വി ം, ശര ം, പാശ ം അ ശ ം ൈ കളി േല ി ം ി രഭ കനായ ശിവെ അഭിമാന ഭാജനമായ േദവി എെ പി എ ം വിള െ . ധാ സിേ ാ മേധ രവിടപി വാടീ പരി േത മണിദ ീേപ നീേപാപവനവതീ ചി ാമണി േഹ, ശിവാകാേര മേ പരമശിവപര നിലയാം ഭജ ി ത ാം ധന ാഃ കതിചന ചിദാന ലഹരീം 8
 9. 9. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 8   ധാസാഗരമധ ി ക േ ാ കളാ െ ര ദ ീപി കദംബ ിടയി ചി ാമണിനി ിതമായ ഹ മ ില് ശിവാകാരമായ ( ീച ിെല ശ ി ിേകാണ ിെ ആ തി യി ) മ ി പരമശിവനാ െമ യി ലിരി ചിദാന ലഹരിയാ അവി െ ധ ാനി വിരളം ചില ധന ാ ാ മാ മാണ്. മഹീം ലാധാേര കമപി മണി േര തവഹം ിതം സ ാധി ാേന ദിമ തമാകാശ പരി, മേനാഽപി മേധ സകലമപി ഭിത ാ ലപഥം സഹ ാേര പ േമ സഹ രഹസി പത ാ വിഹരേസ 9 ലാധാര ിെല ( മി) തത ിെന ം, മണി ര ിെല ജലതത ിെന ം, സ ാധി ാന ിെല അ ി തത ിെന ം, ദയപ ിെല (അനാഹത ച ിെല) വാ തത ിെന ം, അതി കളിെല (വി ിച ിെല) ആകാശതത ിെന ം, മ ിെല (ആ ാച ിെല) മന ത ിെന ം മറികട ് അവി ് സഹ ാരപ ി അവി െ പതിയായ ശിവ മായി രഹസ മായി വിഹരി കയാണ്. ധാധാരാസാൈര രണ ഗലാ വിഗലിൈതഃ പ ം സി ീ നരപി രസാ ായമഹസഃ,
 10. 10. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 9   അവാപ സ ാം മിം ജഗനിഭമധ വലയം സ മാ ാനം ത ാ സ പിഷി ല േ ഹരിണി 10 സഹ ാരപ ിലിരി അവി െ ാദ ളി നി ് ശ മായി ഒ അ തധാരയാ (സാധകെ ) ശരീരെ യാകമാനം നന ്, വീ ം തെ വാസ ാനമായ ലാധാരച ി െച ് ഒ സ െ േ ാെല ര ായി ലിനിയായി, ഒ ദ ാര ല ി (താമര ിഴ ിെ ആ തി ) അവി ് നി െച . ച ഭിഃ ീകൈ ഃ ശിവ വതിഭിഃ പ ഭിരപി ഭി ാഭിഃ ശംേഭാ നവഭിരപി ല തിഭിഃ, ച ത ാരിംശദ് വ ദല കലാ ിവലയ ിേരഖാഭിഃ സാ ധം തവ ശരണേകാണാഃ പരിണതാഃ 11 അ േയാ മഹാ ി ര രി! നാ ീഖ ം (ശിവാ ക ളായ ച ം), അവയി നി ഭി ളായ അ ശിവ വതിക ം (ശ ാ ക ളായ ച ം) േച ് തി െട ലകാരണമായ ഒ ച ളില് അ ദളപ ം, േഷാഢശദള പ ം, ം, ര യ ം ( േരഖക ം) േച ് നാ ിനാ േകാണ താ നി ി വടി െട നിവാസ ാനം.
 11. 11. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 10   ത ദീയം െസൗ ര ം ഹിനഗിരികേന ലയി ം കവീ ാഃ ക േ കഥമപി വിരി ി തയഃ, യദാേലാെകൗ ക ാദമരലലനാ യാ ി മനസാ തേപാഭി ാപാമപി ഗിരിശസാ ജ പദവീം 12 അ േയാ ഹിമഗിരികേന , ാവ് ട ിയ കവിേ ാ േപാ ം അവി െ സൗ ര െ ഉപമി വാ േവെറാ വ വിെന ം സ ി വാ േപാ ം ശ രാ ി . അവി െ സൗ ര ം ദ ശി വാ ഇ ി അ ര ീക തപ െകാ േപാ ം േന വാ കഴിയാ തായ ശിവ സാ ജ പദവി (ശിവ മാ താദാ ം) മന െകാ ് േന (േദവി െട സൗ ര ം ശിവ മാ ം അറി വാ കഴി താകയാ ആ സൗ ര െ അറി വാ അ ര ീക ് ശിവ മായി മനസാ താദാ ം ാപിേ ിവ ). നരം വ ഷീയാംസം നയനവിരസം ന മ ജഡം തവാപാംഗാേലാേക പതിതമ ധാവ ി ശതശഃ ഗല േവണീബ ാഃ ചകലശ-വി -സിചയാ ഹഠാത് ട കാേ ാ വിഗലിത- ലാ വതയഃ 13 അ േയാ േദവി! അത ം ം, സൗ ര മി ാ വ ം, രതി ീഢാദികളിലറിവി ാ വ മാെണ ി ം അവി െ കടാ ി പാ മായ
 12. 12. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 11   ഷെന കണ ി യൗ ന കളായ ീക അഴി വീ തല ടിേയാ ം, ഉയ മാറി നി വ തിവീ േമ വ േ ാ ം, െപെ െപാ ി െ റി അര േയാ ം, അഴി വീ പ വ േ ാ ം ടി (അവനി ആ രായി സ യം മറ ്) പി ട . ിെതൗ ഷ പ ാശദ് ദ ിസമധിക പ ാശ ദേക താേശ ദ ാഷ ി രധിക പ ാശദനിേല, ദിവി ദ ിഃഷ ിംശ നസി ച ച ഃഷ ിരിതി േയ മ ഖാേ ഷാമപ പരി തവപദാം ജ ഗം 14 തത േ ാ ടിയ ലാധാര ി അ പ ിയാ ം, ജലതത േ ാ ടിയ മണി ര ി അ പ ിര ം, അ ിതത േ ാ ടിയ സ ാധി ാന ി അ പ ി ര ം, വാ തത േ ാ ടിയ അനാഹതച ി അ പ ിനാ ം, ആകാശതത േ ാ ടിയ വി ി ച ി എ പ ിര ം, മന ത േ ാ ടിയ ആ ാച ി അ പ ിനാ ം വീത കിരണ പരിയായി (അതായത് സഹ ദളപ മാ ബി ാന ്) അവി െ പദാ പരിലസി . ശരേ ാ ാ ാം ശശി ത-ജടാ ടമ ടാം വര ാസ- ാണ ടിക- ടികാ- കകരാം,
 13. 13. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 12   സ ത ാ നത ാ കഥമിവ സതാം സ ിദധേത മ - ീര- ാ ാ മ രിമ രിണാഃ ഫണിതയഃ 15 ശര ാലെ െവ ിലാവിെനാ വ േ ാ ടിയവ ം, ജടാമ ട ി ച ബിംബെ ടിയവ ം, വരാഭയ ക ം, ടികമാല ം, ക ം ൈകകളില് ധരി വ മായ നി ി വടിെയ ഒരി െല ി ം ണമി വരായ സ ഷ ാ ് േത , പാ , ിരി എ ിവ െട മാ ര ിെനാ മ രമായ വാ ക സ ാധീനമാകാതിരി െത െന? (േദവിെയ ഒരി െല ി ം ണമി യാ മഹാകവി യായി ീ എ ം). കവീ ാണാം േചതഃകമലവന-ബാലാതപ- ചിം ഭജേ േയ സ ഃ കതിചിദ ണാേമവ ഭവതീം, വിരി ി-േ യസ ാ ണതര- ൃംഗാരലഹരീ ഗഭീരാഭി വാ ഭി വിദധതി സതാം ര നമമീ 16 അ േയാ േദവി! കവിേ ാ െട മന കളാ താമര ിന് ഉദയ ര െ ഭ േപാെലയായവ ം അ ണെയ റിയെ വ മായ നി ി വടിെയ ഭജി ഭ ാ സരസ തീ േദവി െട താ ണ േ ാ ടിയ ംഗാര വാഹം േപാെല ഗംഭീര ളായ വച കളാ സ ദയ ദയ െള ആ ാദി ി .
 14. 14. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 13   സവി ീഭി വാചാം ശശിമണി-ശിലാഭംഗ- ചിഭിഃ വശിന ാദ ാഭി ാം സഹ ജനനി സ ി യതി യഃ, സ ക താ കാവ ാനാം ഭവതി മഹതാം ഭംഗി ചിഭിഃ വേചാഭി വാേ വീ-വദനകമലാേമാദ-മ ൈരഃ 17 അ േയാ േദവി! ച കാ മണി േപാെല ധവള വ േ ാ ടിയവ ം, വാ കെള ജനി ി വ മായ വശിന ാദി േദവതകേളാെടാ നി ി വടി െയ ധ ാനി വന് മഹാകവിക െട വാഗ ിലാസം േപാെല ആക ഷണീയ ം വാേ വി െട ഖകമല പരിമളം െകാ ് അതി ചികര മായ വാ കെള െ ാ ് കാവ രചി വനായി ീ . ത ായാഭിേ ത ണതരണി ീസരണിഭി ദിവം സ ാ ീമ ണിമനിമ ാം രതി യഃ, ഭവ സ സ ദ നഹരിണശാലീനനയനാഃ സേഹാ ശ ാ വശ ാഃ കതി കതി ന ഗീ ാണഗണികാഃ 18 അ േയാ േദവി! ഉദയ ര െ േശാഭ അവി െ േദഹകാ ിയാ അ ണിമയി ( വ കാ ി യി ) മ ം വി ം ( മി ം ആകാശ ം) മായി ിയതായി യാെതാ വ ഭാവന െച േവാ അവന് ഭീതി വനമാ ക േട േപാെല ശാലീനമായ നയന ഉ ശി ട ിയ അസംഖ ം േദവ ീക വശ കളായി ീ .
 15. 15. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 14   ഖം ബി ം ത ാ ച ഗമധ സ തദേധാ ഹരാ ധം ധ ാേയേദ ാ ഹരമഹിഷി േത മ ഥകലാം, സ സദ ഃ സംേ ാഭം നയതി വനിതാ ഇത തി ല ിേലാകീമപ ാ മയതി രവീ ന ഗാം 19 അ േയാ േദവി! ീച ിെ ബി ാന ് (േക ി ) ഖ ം (താനാ ഹി ഏെത ി ം ീ േടത്) അതി ടിയി അവ െട ന െള ം, അതി ം താെഴ ഹരാ െ ം (അവ െട േയാനിെയ ം), ഈ ാന ളി അവി െ മ ഥകലെയ ം യാെതാ വനാേണാ ഭാവന െച ത് (തദ ാരാ ആ കാമിനി മായി താദാ ം േന ത്) അവ ഉടനടി തെ ആ ീെയ മി ി െവ ത് അത ം നി ാരമാണ്. അയാ ര ച ാരാ ന േളാ ടിയ ിേലാകി ( േലാക ) എ ീെയ ം ടി വളെര േവഗം തെ മി ി . കിര ീമംേഗഭ ഃ കിരണ-നി ംബാ തരസം ദി ത ാമാധേ ഹിമകരശിലാ തിമിവ യഃ, സ സ പാണാം ദ പം ശമയതി ശ ാധിപ ഇവ ജ ര ാ ാ ഖയതി ധാധാരസിരയാ 20 അ േയാ േദവി, തെ കാ ിസ ഹ ി നി ായ അ തരസെ ഓേരാ അവയവ ളി െട ം വ ഷി വ ം, ച ക മണി െകാ ് നി ി െ വി ഹം
 16. 16. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 15   േപാലിരി വ മായ നി ി വടിെയ യാെതാ വ തെ ദയ ി ധ ാനി േവാ, അവ ഗ ഡെന േ ാെല സ െട ഗ ് ശമി ി ക ം (സ വിഷബാധെയ നീ ക ം), ജ രപീഢിതെര അ തം വ ഷി സിരേയാ ടിയ േനാ ം െകാ ് മാ ം ഖി ി ക ം െച . തടിേ ഖാതന ീം തപനശശിൈവശ ാനരമയീം നിഷ ാം ഷ ാമപ പരി കമലാനാം തവ കലാം, മഹാപ മാടവ ാം ദിതമലമാേയന മനസാ മഹാ ഃ പശ േ ാ ദധതി പരമാ ാദലഹരീം 21 അ േയാ േദവി! മി െ ാടി േപാെല ശഗാ ി യാ ം, ര ച ാ ി പിണി മായി ലാധാരാദി ആ പ ം േമെല മഹപ വന ി (സഹ ാരപ ി ) ിതിെച അവി െ "സാദാഖ " എ കലെയ, കാമേ ാധ ം അ ാന മക മന െകാ ് സാ ാ രി മഹ നി ീമമായ ആ ാദലഹരിയിലാമ രാ . ഭവാനി ത ം ദാേസ മയി വിതര ിം സക ണാം ഇതി േ ാ ം വാ കഥയതി ഭവാനി ത മിതി യഃ, തൈദവ ത ം തൈ ദിശസി നിജസാ ജ പദവീം േ ടമ ടനീരാജിതപദാം 22
 17. 17. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 16   "അ േയാ ഭവാനി! ഈ ദാസനി അവി െ ക ണാകടാ ാകേണ" എ പറ വാ േ ശി ് ഒ വ "ഭവാനി ത ം" എ പറ േ ാേഴ ം അവി ് അവന് ാവ്, വി , ഇ എ ിവ സ ം കിരീട െകാ ് (അവ െട ഉജ ല ഭ െകാ ്) ആരതി ഴി ി അവി െ ാദ മായി താദാ െ (ആ സാ ജ പദവിെയ) െകാ . (ആ ഭ േദവി മായി ഐക ം ാപി െവ ം. "ഭവാനി ത ം" എ തിന് "അ േയാ ഭവാനി! അവി ്" എ ം "njാ അവി ായി ീരെ " എ ി െന ര ്.) ത യാ ത ാ വാമം വ രപരി േ ന മനസാ ശരീരാ ധം ശംേഭാരപരമപി ശേ തമ ത്, യേദതത് ത പം സകലമ ണാഭം ിണയനം ചാഭ ാമാന ം ടില ശശി ഡാല മ ടം 23 അ േയാ േദവി! ശം വിെ (ശിവെ ) ശരീര ിെ വാമാ ം അപഹരി ി ം അവി െ മന ിന് ി വരാ തിനാല് വലേ പ തി ടി അവി ് അപഹരി േവാ എ ് njാ ശ ി . എെ ാ എെ ദയകമല ി ഇരി നി ി വടി െട ഈ പം മാ ം അ ണവ മായി ം,
 18. 18. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 17   ക ക തായി ം, നഭാര ാ നി ിരി തായി ം, ച ല ടിയ കിരീടേ ാ ടിയ തായി മാണ് കാണെ ത്. (േമ പറ വിേശഷതക േദവി െട പ ി കാണെ വയാണ്. അവ താ ദ ശി അ നാരീശ ര പ ി ം കാ തിനാലാണ് ശിവെ വലേ പ തി ം േദവി ൈക ട ിേയാ എ കവി സംശയി ത്). ജഗ േത ധാതാ ഹരിരവതി ഃ പയേത തിര േ തത് സ മപി വ രീശ ിരയതി, സദാ ഃ സ ം തദിദമ ണാതി ച ശിവ വാ ാമാലംബ ണചലിതേയാഃ ലതികേയാഃ 24 ാവ് ജഗ ിെന ി ക ം, വി അതിെന സംര ി ക ം, അതിെന സംഹരി ക ം, ഈശ സകലതിെന ം ത ില് ലയി ി ി ് തെ ം മറ ക ം െച . ശിവനാകെ അവി െ രികെ ാടി െതെ ാ ന ിയതിെന ആ യായി ക തി ാവ്, വി , , ഈശ എ ിവെരെയ ാം പഴയ േപാെല വീ ം ി ക ം െച . യാണാം േദവാനാം ി ണ ജനിതാനാം തവ ശിേവ ഭേവത് ജാ ജാ തവ ചരണേയാര ാ വിരചിതാ,
 19. 19. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 18   തഥാ ഹി ത പാേദാദ ഹന മണിപീഠസ നികേട ിതാ േഹ േത ശശ ളിത കേരാ ംസ മ ടാഃ 25 അ േയാ േദവി! അവി െ ചരണ ളി െച െ ജ, അവി െ സത ം, രജ ്, തമ ് എ ീ ണ ളി നി ് ഉ ഭവി ാവ്, വി , എ ീ േദവ ാ ജ തെ യായി ീ . ഇത് ഉചിതം തെ യാണ് എെ ാ ഈ ഈ േദവ ാ ം ിയ ൈകക കിരീട ിേനാട് േച പിടി ് അവി െ ചരണ വി മി ര പീഠ ിനരികി തെ എ ം നി വരാണ്. വിരി ിഃ പ ത ം ജതി ഹരിരാേ ാതി വിരതിം വിനാശം കീനാേശാ ഭജതി ധനേദാ യാതി നിധനം, വിത ീ മാേഹ ീ വിതതിരപി സ ീലിത ശാ മഹാസംഹാേരഽ ി വിഹരതി സതി ത പതിരെസൗ 26 അ േയാ േദവി! മഹാ ളയകാല ് ാവ് മരണമട . വി ം, യമ ം, േബര ം നാശമട . ജാഡ രഹിതരായ പതിനാ മ െട ം അേ രം ക ചി . എ ാ അ േയാ സതീേദവി! അവി െ പാതി ത മഹിമെകാ ് അവി െ പതിയായ ശിവ മാ ം മഹാ ളയകാല ം സ ം വിഹരി .
 20. 20. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 19   ജേപാ ജ ഃ ശി ം സകലമപി ാവിരചനാ ഗതിഃ ാദ ിണ മണമശനാദ ാ തി വിധിഃ, ണാമഃ സംേവശഃ ഖമഖിലമാ ാ പണ ശാ സപര ാ പര ായ വ ഭവ യേ വിലസിതം 27 അ േയാ േദവി! njാ ആ ാ ണ ാ െച ജ ന മ ജപമാ ം, ികെള ാം ാകരണ മാ ം, സ ാരം നി ി വടി െട ദ ിണമാ ം, ആഹാരാദി ിയക ആ തിയായി ം, കിട ് നമ ാരമായി ം തീരെ . ഇ കാരം എെ എ ാ ഖാ ഭവ ം, സകലേച ക ം അവി േ ജയായി ീരെ . ധാമപ ാസ ാദ തിഭയ ജരാ ത ഹരിണീം വിപദ േ വിേശ വിധിശതമഖാദ ാ ദിവിഷദഃ, കരാലം യത് േ ലം കബലിതവതഃ കാലകലനാ ന ശംേഭാ ലം തവ ജനനി താട മഹിമാ 28 അ േയാ േദവി! ജരാ, മരണം എ ീ മഹാഭയെ യക അ ത് ഭ ി ി ം ാവ്, ഇ ട ിയ േദവ ാ മരി ക തെ െച . എ ാ കാള ടവിഷം ജി ി ം ശിവന് കാല ിനധീനനാകാ ത് അവി െ ക ഭരണ െട മഹ ം െകാ ാണ്.
 21. 21. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 20   (ഭ വിഹീനയായ നാരി ് തെ ക ാഭരണ അഴി െവ േ തായി വ ം. കാലം േദവി െട ക ാഭരണ ളായ ര ച ാ െട അധീനത യിലാകയാല്, േദവി െട മാംഗല െ ഹരി ാ അതിന് സാമ മിെ ം). കിരീടം ൈവരി ം പരിഹര രഃ ൈകടഭഭിദഃ കേഠാേര േകാടീേര ലസി ജഹി ജംഭാരി മ ടം, ണേ േഷ േത സഭ പയാതസ ഭവനം ഭവസ ാഭ ാേന തവ പരിജേനാ ി വിജയേത 29 അ േയാ േദവി! നി ി വടിെയ ാവ്, വി , ഇ എ ിവ ണമി െകാ ിരി സമയ ് അവി െ ഭവന ി വെ ിയ ീ പരേമശ രെന ക ് അവി ് െപെ ് എ േ േ ാ അവി െ േസവക പറ തായ "അവി െ ി തെ ാവിെ കിരീടെ ഒഴിവാ ിയാ ം", "വി വിെ കഠിനമായ കിരീട ി അവി െ കാ ത ിവീ " എ ം "ഇ െ കിരീടെ ം ഒഴിവാ േണ" എ വാ ക വിജയി െ . (അഖിലേലാകനായികയായ േദവിെയ സകല േദവ ാ ം സദാ ണമി െകാ ിരി എ താ പര ം).
 22. 22. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 21   സ േദേഹാ താഭി ണിഭിരണിമാദ ാഭിരഭിേതാ നിേഷേവ നിേത ത ാമഹമിതി സദാ ഭാവയതി യഃ, കിമാ ര ം തസ ിനയന സ ിം ണയേതാ മഹാസംവ താ ി വിരചയതി നീരാജനവിധിം 30 അ േയാ േദവി! അവി െ ശരീര ി നി ഭവി കിരണ ളായ അണിമാദി േദവതകളാ പരി തയായ നിത യായ നി ി വടിെയ യാെതാ വ "njാ അവി തെ " എ സദാ ഭാവന െച േവാ, ഐശ ര ി പരമശിവെന ം ണവ കരി അവന് ളയകാലാ ി നീരാജനം െച െവ ി അതി എ ാണാ ര ം? (േമ പറ രീതിയി ഭാവനെച വന് േദവി മായി താദാ ം ാപി െവ ം, സ ജഗ ിെന ം ഭ ീകരി ളയകാലാ ി അവന് നീരാജന ിയയായി ീ െവ ം താ പര ം) ച ഃഷ ാ തൈ ഃ സകലമതിസ ായ വനം ിത ി ി സവപരതൈ ഃ പ പതിഃ, ന ി ബ ാദഖില ഷാ ൈഥകഘടനാ സ ത ം േത ത ം ിതിതലമവാതീതരദിദം 31 അ േയാ േദവി! പരമശിവ പരിമിത ളായ വിവിധ സി ികെള മാ ം ന വാന് കഴി അ പ ിനാ
 23. 23. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 22   ത െള ന ി േലാക ിെന േമാഹി ി ി ് ിയടെ ി ം പി ീട് നി ി വടി െട നി ബ ിന് വഴ ി അഖില ഷാ ഥ െള ം െകാ വാ സ ത മായ അവി െ ഈ ത െ ( ീവിേദ ാപാസനാ പമായ േദവീത െ ) േലാക ിലവതരി ി . ശിവഃ ശ ിഃ കാമഃ ിതിരഥ രവിഃ ശീതകിരണഃ േരാ ഹംസഃ ശ ദ ച പരാ മാരഹരയഃ, അമീ േ ഖാഭി ി ഭിരവസാേന ഘടിതാ ഭജേ വ ണാേ തവ ജനനി നാമാവയവതാം 32 അ േയാ േദവി! ശിവ , ശ ി, കാമ , ിതി ( മി) എ ിവയാ നി ി മായ ക, ഏ, ഈ, ള എ ീ വ െട ം, ര , ച , ര (കാമ ), ഹംസം, ശ (ഇ ) എ ിവയാ നി ി മായ ഹ, സ, ക, ഹ, ള എ ീ വ െട ം, പരാ, മാര , ഹരി എ ിവയാ നി ി മായ സ, ക, ള എ ീ വ െട ം അ ി ീ ാരം േയാജി ി ക യാെണ ി , അ േയാ മാതാേവ, നി ി വടി െട നാമമ ിെ (പ ദശാ രീ മ ിെ ) അവയവ ളായി ീ . രം േയാനിം ല ീം ിതയമിദമാെദൗ തവ മേനാ നിധാൈയേക നിേത നിരവധി മഹാേഭാഗരസികാഃ,
 24. 24. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 23   ഭജ ി ത ാം ചി ാമണി ണനിബ ാ വലയാഃ ശിവാെ ൗ ഹ ഃ രഭി തധാരാ തിശൈതഃ 33 അ േയാ ആദ രഹിതയായ േദവി! മഹ ായ ആന െ അ ഭവി രസി െകാ ിരി വ ം, ചി ാമണി െകാ ാ െ ജപമാല ധരി ിരി വ മായ ചില മഹാ ാ നി ി വടി െട മ ിെ ട ി ര , േയാനി, ല ി എ ിവയാ ചി ി െ തായ ഐം, ീം, ീം എ ീ ബീജാ ര െള േച െകാ ് കാമേധ വിെ െന ് െകാ ് ശിവാ ിയില് (ശ ി പമായ ിേകാണ ി സം രി െ അ ിയി ) കണ ിന് ആ തി െച െകാ ് നി ി വടിെയ ഭജി . ശരീരം ത ം ശംേഭാഃ ശശിമിഹിരവേ ാ ഹ ഗം തവാ ാനം മേന ഭഗവതി നവാ ാനമനഘം, അതഃ േശഷഃ േശഷീത യ ഭയസാധാരണതയാ ിതഃ സംബേ ാ വാം സമരസപരാന പരേയാഃ 34 അ േയാ േദവി! ര ച ാ ന ളാ ശം വിെ ശരീരം അവി ം, അവി െ അനവദ മായ ശരീരം ശിവെ മാെണ njാനറി . അ െകാ ് ശിവശ ിസ പികളായ നി ര േപ ം േശഷ-േശഷീ സംബ ം ( ധാന ം അ ധാന ം
 25. 25. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 24   ത ി ബ ം) ഒ േപാെല ബാധകമായതിനാ സമരസതെയ ാപി . ( കൗളമതമ സരി ് ിക ി ശ ി ധാന ം, ശിവ അ ധാന ം, സംഹാരക ി േനെര മറി മാണ് എ ാണ്. ഈ സംബ ം പരിഗണി ാ ര േപ ം സമ ാരാെണ താ പര ം). മന ം േവ ാമ ത ം മ ദസി മ ാരഥിരസി ത മാപ ം മി യി പരിണതായാം ന ഹി പരം, ത േമവ സ ാ ാനം പരിണമയി ം വിശ വ ഷാ ചിദാന ാകാരം ശിവ വതിഭാേവന ബി േഷ 35 അ േയാ േദവി! മന ം, ആകാശ ം, വാ ം, അ ി ം, ജല ം, ഥിവി ം എ ാം അവി തെ . നി ി നി ന മായി യാെതാ ം തെ യി . തെ സ യം ഈ പ ാകാരമായി പരിണമി ി തി േവ ിയാണേ ാ അവി ശിവപ ീഭാേവന ചിദാന പെ ധരി ത്. തവാ ാച ം തപനശശിേകാടിദ തിധരം പരം ശം ം വേ പരിമിലിതപാ ശ ം പരചിതാ, യമാരാധ ഭ ാ രവിശശി ചീനാമവിഷേയ നിരാേലാേകഽേലാേക നിവസതി ഹി ഭാേലാക വേന 36
 26. 26. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 25   അ േയാ േദവി! അവി െ ആ ാച ി ലിരി വ ം, േകാടി ര ച ാ െട ഭ വ ം, പരയായ ചി ിേയാ ടിയവ മായ പരമ ശിവെന njാ വ ി . ആ പരമശിവെന ഭ ിേയാെട ആരാധി വ ര , ച , അ ി എ ിവ ് വിഷയമ ാ ം മെ ാ ിനാ ം കാശി െ ടാ ം (സ യം കാശി ം), ച ികാമയ മായ േലാക ി (സഹ ാര ി ) നിവസി . വി െ ൗ േത ടികവിശദം േവ ാമജനകം ശിവം േസേവ േദവീമപി ശിവസമാനവ വസിതാം, യേയാഃ കാ ാ യാ ാഃ ശശികിരണസാ പ സരേണഃ വി താ ധ ാ ാ വിലസതി ചേകാരീവ ജഗതീ 37 അ േയാ േദവി! അവി െ വി ിച ി ടികം േപാെല നി ലനാ ം, ആകാശതത ിെ ജനയിതാവാ മിരി ശിവെന ം, സ ഥാ ശിവ സമയായ േദവിേയ ം njാ ഭജി . ഈ ര േപരി നി ഗമി ച െ കിരണ േപാെല കാ ിയാ , ച കിരണ ളാ സ യാ ഒ ചേകാരിെയേ ാെല ഈ ജഗ വ , അ ാനാ കാര ി നി ് മായി സേ ാഷി ് ഉ സി .
 27. 27. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 26   ( ലിനീ ശ ി വി ിച ിെല ിയാ സാധക അ ാന ി നി ് നായി, ആന മ ഭവി െവ താ പര ം) സ ീല ംവി കമലമകരൈ കരസികം ഭേജ ഹംസദ ം കിമപി മഹതാം മാനസചരം, യദാലാപാദ ാദശ ണിതവിദ ാപരിണതിഃ യദാദേ േദാഷാദ് ണമഖിലമ ഭ ഃ പയ ഇവ 38 അ േയാ േദവി! വിട ാനകമല ിെല േ മാ ം ക ക ം, അസംഖ ം മഹ െട മാനസ സര ി വിഹരി ക ം, െവ ി നി പാലിെന െയ േപാെല േദാഷ ളി നി ം ണ െളെയ ാം േവ തിരിെ ക ം െച ആ െട പര ര സംവാദമാേണാ പതിെന വിദ കളായി പരിണമി ിരി ത്, ആ ഹംസമി ന ിെന (ശിവെന ം ശ ിെയ ം) njാ വ ി . ( ലിനീ ശ ി അനാഹതച ി േവശി േ ാ സാധകന് സകലവിദ ക ം, ണ ം സ ായ മാ െവ താ പര ം) തവ സ ാധി ാേന തവഹമധി ായ നിരതം തമീേഡ സംവ തം ജനനി മഹതീം താം ച സമയാം, യദാേലാേക േലാകാ ദഹതി മഹതി േ ാധ കലിേത
 28. 28. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 27   ദയാ ാ യാ ിഃ ശിശിര പചാരം രചയതി 39 അ േയാ ജഗ നനി! അവി െ ( ീലളിതാ ി ര രി െട) സ ാധി ാനച ി അ ിതത ിന് അധി ാനമായിരി വ ം തെ അത മായ േ ാധേ ാെട േനാ ം െകാ ് േലാക െളെയ ാം െ രി വ മായ കാലാ ി െന ം, തെ ദയാ ി െകാ ് മാ ം ആ േലാക െ ാം ശീേതാപചാരം െച മഹതിയായ സമയെയ ം njാ സദാ ആരാധി . (സംഹാര നാ ദഹി ി െ ാ ിെ ന പ ി ് കാരണം േദവിയാ െവ താ പര ം) തടിത ം ശ ാ തിമിരപരിപ ി രണയാ ര ാനാര ാഭരണപരിണേ ധ ഷം, തവ ശ ാമം േമഘം കമപി മണി ൈരകശരണം നിേഷേവ വ ഷ ം ഹരമിഹിരത ം ി വനം 40 അ േയാ േദവി! അ കാരെ യക മി െ ാടി െട പ ി ശ ിേയാ ടിയ ം, നാനാവിധ ി ര ാഭരണ ളാ നി ിതമായ മഴവിേ ാ ടിയ ം, അവി െ മണി രച ി സദാ നിവസി ം, സംഹാര നാ ര നാ
 29. 29. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 28   തപി ി െ േലാക െള ം മഴയാ ത ി വ മായ കാ േമഘ ിെന (ശിവശ ി സ പ ിെന) njാ ഭജി . (േദവി തെ ദയാ ിയാ വന യെ ം ശീേതാപചാരം െച െവ േ ാക ി പറ തിെന ഈ േ ാക ി വ ി ിരി കയാണ്) തവാധാേര േല സഹ സമയയാ ലാസ പരയാ നവാ ാനം മേന നവരസമഹാതാ വനടം, ഉഭാഭ ാേമതാഭ ാ ദയവിധി ിശ ദയയാ സനാഥാഭ ാം ജേ ജനകജനനീമത് ജഗദിദം 41 അ േയാ േദവി! അവി െ ലാധാരച ി ലാസ ിയയായ (ലാസ ം ഒ പമാണ്) സമയെയ േദവിേയാെടാ ് നവരസ മായ മഹാതാ വ മാ ആന ൈഭരവെന njാ ധ ാനി . മഹാ ളയ ി നശി േപായ ഈ ജഗ ിെന ഉ പ ിെയ റി ദയേയാെട ഇവ ഇ വ ം ഒ മി േ ാ ഈ ജഗ ് മാതാപിതാ േളാ ടിയതായി ഭവി . ഇതി ീെസൗ ര ലഹര ാം ആന ലഹര ാഖ ഃ ഥേമാഭാഗഃ സമാ ഃ ീസൗ ര ലഹരിയിെല ആദ ഭാഗമായ ആന ലഹരി ഇേതാെട സമാപി .
 30. 30. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 29   സൗ ര ലഹരി ഗൈത മാണിക ത ം ഗഗനമണിഭിഃ സാ ഘടിതം കിരീടം േത ൈഹമം ഹിമഗിരി േത കീ തയതി യഃ, സ നീേഡയ ായാ രണശബലം ച ശകലം ധ ഃ െശൗനാസീരം കിമിതി ന നിബ ാതി ധിഷണാം 42 അ േയാ ഹിമഗിരി ി! പ ് ആദിത ാരാ മാണിക െള േച ് നി ി അവി െ സ കിരീടെ യാെതാ വ വ ി േവാ, ആ ര െട നാനാവിധ ി ഭേയ വില ച ലെയ ഇ ചാപമാെണ (മഴവി ാെണ ്) ആ കവിവര വ ി കയാെണ ി തെ അതി എ ാണ് അതിശയം? േനാ ധ ാ ം ന ലിതദലിേത ീവരവനം ഘന ി ധ ം ചി രനി ംബം തവ ശിേവ, യദീയം െസൗരഭ ം സഹജ പല ം മനേസാ വസ ി േന വലമഥനവാടീവിടപിനാം 43 അ േയാ ശിേവ, വിട നി കരി വള ിെനേ ാെല ം, ഇടതി ിയ ം, മി സ ം, മായ അവി െ കാ ളം (തല ടി) nj െട അ കാരെ (അ ാനെ ) അക െ . അതിെ സഹജമായ സൗരഭ െ ാപി തിനായി
 31. 31. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 30   ഇേ ാദ ാന ി െട ള് േപാ ം ഈ കാ ലി വസി െവ ് njാ ക . തേനാ േ മം ന വ വദനെസൗ ര ലഹരീ- പരീവാഹേ ാതഃസരണിരിവ സീമ സരണിഃ, വഹ ീ സി രം ബലകബരീഭാരതിമിര- ദ ിഷാം ൈ ബ ീ തമിവ നവീനാ കിരണം 44 അ േയാ േദവി! അവി െ ഖസൗ ര മാ നദീ വാഹം കരകവിെ ാ മാ ിേനാട് സാ ശ ം, ഇടതി ിനി േകശപാശ െട പ ി അ കാരമാ ശ സ ഹ ിനാ ബ നായ ബാലാദിത കാ ിെയേ ാെല സി ര െ വഹി മായ സീമ േരഖ nj േ മം വ െ . അരാൈലഃ സ ാഭാവ ാദലികലഭ-സ ീഭിരലൈകഃ പരീതം േത വ ം പരിഹസതി പേ ഹ ചിം, ദരേ േര യ ി ദശന ചി കി ചിേര ഗ ൗ മാദ ി രദഹനച മ ലിഹഃ 45 അ േയാ േദവി! സ ാഭാവികമായി ിരി ം, വ ി െളേ ാലിരി മായ നിരക ളാ െ അവി െ ഖം താമര വിെ സൗ ര െ പരിഹസി . മ ഹാസ ാ െച തായി
 32. 32. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 31   വിട ിരി ം, ദ കാ ിയാ േകസര ളാ ഭംഗിയാ ം, സൗരഭ മായ അവി െ ഖമാ താമര വി പരമശിവെ നയന ളാ വ ക ആന ം ക . ലലാടം ലാവണ ദ തിവിമലമാഭാതി തവ യത് ദ ിതീയം ത േന മ ടഘടിതം ച ശകലം, വിപര ാസന ാസാ ഭയമപി സം യ ച മിഥഃ ധാേലപസ തിഃ പരിണമതി രാകാ ഹിമകരഃ 46 അ േയാ േദവി! സൗ ര കാ ി െട വി ി േശാഭി അവി െ െന ി ടം അവി ് കിരീട ിലണി ര ാമെ ച ലയാെണ ് എനി ് േതാ . ഈ ര ിെന ം (േദവി െട െന ി ടെ ം കിരീട ിലണി ച ല െയ ം) തിരി െവ ാ ര ം ടിേ ് ധാരസം വഴി ച നായി പരിണമി ം. െവൗ േ കി ിദ് വനഭയഭംഗവ സനിനി ത ദീേയ േന ാഭ ാം മ കര ചിഭ ാം ത ണം, ധ മേന സേവ തരകര ഹീതം രതിപേതഃ േകാേ െ ൗ ച ഗയതി നി ഢാ ര േമ 47 ഈ േലാക ിെല എ ാ ജീവിക െട ം ഭയെ നീ തി വ യായ അ േയാ ഉേമ!
 33. 33. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 32   നി ി വടി െട െത വള ് േച ിരി രികെ ാടിക കരിവ കെളേ ാെല കാ ി ക കളാ njാേണാ ടിയ ം, കാമേദവ തെ വല ൈക ി ധരി ിരി ം, അവി െ നാസാദ മാ ിയാ മധ ഭാഗം മറ െ മായ കാമെ വി ാെണ ് എനി ് േതാ . (കാമെ വി ിെല njാ കരിവ കെളെ ാ ് നി ിതമാെണ ് രാണ സി മാണ്.) അഹഃ േതഽസവ ം തവ നയനമ കാ കതയാ ിയാമം വാമം േത ജതി രജനീനായകതയാ, തീയാ േത ി ദരദലിതേഹമാം ജ ചിഃ സമാധേ സ ാം ദിവസ നിശേയാര രചരീം 48 അ േയാ േദവി! അവി െ വല ക ് ര ാ ക നായി പക ം, ഇട ക ് ച ാ നായി രാ ി ം ി . െത വിട ിരി സ ാമര േപാെല ാം ക ാകെ പകലി ം രാ ി മിട സ െയ ി ക ം െച . വിശാലാ കല ാണീ ട ചിരേയാധ ാ വലൈയഃ പാധാരാധാരാ കിമപി മ രാേഭാഗവതികാ, അവ ീ ിേ ബ നഗര വി ാര വിജയാ വം ത ാമവ വഹരണേയാഗ ാ വിജയേത 49
 34. 34. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 33   അ േയാ േദവി! അവി െ ി വി ാര ം (വിശാലാ), ടകാ ിയാ മംഗളകര ം (കല ാണീ), കരി വള േപാ ം െവ വാനാകാ ം (അേയാ ാ), കാ ണ വാഹ ിനാധാര ം (ധാരാ), അത ം മ ര ം (മ രാ), നീ ം (േഭാഗവതീ), ര ി ം (അവ ീ), ഈ േപ ക നഗര െളെയ ാം െവ ം (വിജയാ) ആകയാ ഈ നാമ െള ാം െകാ ് അറിയെ ടാന് നി യ മാ ം േയാഗ മാണ്. അ െന അവി െ ി സദാ വിജയി െ . (േദവി െട ി വിശാലാ, കല ാണീ, എ ി െന എ കാര ി െ പറയെ . രാണ സി ളായ എ നഗര ം ഈ േപ ക ്. േദവി െട വിവിധ ിക മായി ബ െ ാണ് ഈ നഗര ് ഈ േപ ക ലഭി െത ം വിശ സി െ ്). കവീനാം സ ഭ ബകമകരൈ കരസികം കടാ വ ാേ പ മരകലെഭൗ ക ണ ഗലം, അ ൗ ാ തവ നവരസാസ ാദതരെലൗ അ യാ സംസ ഗാദലികനയനം കി ിദ ണം 50 അ േയാ േദവി! കടാ ി വാെന വ ാേജന, കവിക െട കാവ രചനകളാ ലകളിെല േത
 35. 35. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 34   തി മാ ം രസി ിരി അവി െ കാ കെള വി പിരിയാെത, അവേയാട് േച ി ് നവരസ ളാ സ ദി തി ത രരായ അവി െ ക കളാ െച വ കെള ക ി ് അ യ ബാധി ് അവി െ െന ി ട ി ാം ക ് െത ് അ ണവ മായി ീ ിരി . (േദവി െട ക ക വളെര നീള വ ം െചവി െട അ വെര എ വ മാെണ താ പര ം). ശിേവ ംഗാരാ ാ തദിതരജേന പരാ സേരാഷാ ഗംഗായാം ഗിരിശചരിേത വി യവതീ, ഹരാഹിേഭ ാ ഭീതാ സരസി ഹെസൗഭാഗ ജനനീ സഖീ േ രാ േത മയി ജനനി ിഃ സക ണാ 51 അ േയാ ജഗ ാതാേവ! അവി െ ി ശിവനി കാ ണ രസം നിറ ം, ശിവെനാഴിെക അന ഷ ാരി േയാ ടിയ ം, സപ ിയായ ഗംഗാേദവിയി േരാഷ ം, ീപരേമശ രെ ലീലകളി വി യം നിറ ം, ശിവക ി സ ളില് ഭീതി ം, താമര വി തെ സൗ ര േമ ം, സ സഖികളി ഹാസ ം, എ ി കാ ണ മാ .
 36. 36. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 35   (വിവിധ സാഹചര ളി േദവി െട ിയി നവരസ ളി ശാ ം ഒഴിെക മ ് അ രസ ം കടമാ െവ താ പര ം) ഗേത ക ണാഭ ണം ഗ ത ഇവ പ ാണി ദധതീ രാം േഭ ി ശമരസവി ാവണഫേല, ഇേമ േനേ േഗാ ാധരപതി േലാ ംസകലിേക തവാക ണാ രശരവിലാസം കലയതഃ 52 അ േയാ ഹിമഗിരിതനേയ! കാ ക വെര നീ ിരി ം, ബാണ ി പി ി േച പ ി വ ക േപാെല േന േരാമ േളാ ടിയ ം, ശിവെ ശാ മായ മന ി ംഗാരവികാര പാദി ി ് വിേ പം ജനി ി മായ അവി െ നയന ക പര ം വലി പിടി െ മ ഥബാണം േപാെല കാണെ . വിഭ ൈ വ ണ ം വ തികരിതലീലാ നതയാ വിഭാതി ത േ ിതയമിദമീശാനദയിേത, നഃ ം േദവാ ഹിണഹരി ാ പരതാ രജഃ സത ം ബി മ ഇതി ണാനാം യമിവ 53 അ േയാ ശിവ ിേയ! വിവിധനിറ ളി അ ന ാ അല രി െ നി ി വടി െട ക ക , മഹാ ളയ ി വിലീനരായ ാവ്, വി ,
 37. 37. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 36   മേഹശ ര എ ീ േദവ ാെര വീ ം ി വാനായി സത ം, രജ ്, തമ ് എ ീ ണ യ െള ധരി േവാ എ േതാ മാറ് െവ ്, വ ്, ക ് എ ീ വ ത നിറ േളാെട േശാഭി . പവി ീക ം നഃ പ പതിപരാധീന ദേയ ദയാ മിൈ േനൈ ര ണധവലശ ാമ ചിഭിഃ, നദഃ േശാേണാ ഗംഗാ തപനതനേയതി വമ ം യാണാം തീ ഥാനാ പനയസി സംേഭദമനഘം 54 അ േയാ ശിവ സമ ി െ ദയേ ാ ടിയ േദവി! nj െള ീകരി വാനായി, കാ ണ ം, വ ്, െവ ്, ക ് എ ീ നിറ േളാ ടിയ മായ അവി െ േന യ ളി െട േശാണാ, ഗംഗാ, യ നാ എ ീ തീ ഥ െട പവി മായ സംഗമെ ി . (േശാണാ, ഗംഗാ, യ നാ എ ീ നദിക യഥാ മം വ ്, െവ ്, ക ് എ ീ നിറേ ാ ടിയ വയാണ്). തവാപ േണ ക േണജപനയനൈപ ന ചകിതാ നിലീയേ േതാേയ നിയതമനിേമഷാഃ ശഫരികാഃ, ഇയം ച ീ ബ ദ ടകവാടം വലയം ജഹാതി ത േഷ നിശി ച വിഘട വിശതി 56
 38. 38. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 37   അ േയാ പാ തി! ക വെര നീ ിരി അവി െ നയന ള് (ത െള റി ്) ഏഷണി പറ െമ ് േപടി ് െപ മീ ക ക ചി ാെത െവ ി ഒളി കിട . ഈ ല ീേദവി ം ഭാത ി അട കവാടം േപാെല , ഇത കേളാ ടിയ കരി വള വിെന ഉേപ ി ക ം, രാ ി അ വിട േ ാ വീ ം അതി േവശി ക ം െച . (കരി വള വ് രാ ി വിട ം, മ ം െവ ി കഴി ം സ ാഭാവികമാണ്. എ ാ ഇവ ര ി ം േദവി െട ക ക മാ സാ ശ ം കണ ിെല ് കവി ഈ ര തിഭാസ െള ം േദവി മായി ബ െ ി ഉ േ ി . േദവി ഉറ ക ം അവി െ േന അട ക ം െച േ ാ മാ മാണ് ല ീേദവി ആ നയേനാ പല െള വി ് രാ ിയി കരി വള വിെന ആ യി ത് എ ാണ് കവി ക ത്). ശാ ാഘീയസ ാ ദരദലിതനീേലാ പല ചാ ദവീയാംസം ദീനം പയ പയാ മാമപി ശിേവ, അേനനായം ധേന ാ ഭവതി ന ച േത ഹാനിരിയതാ വേന വാ ഹ േമ വാ സമകരനിപാേതാ ഹിമകരഃ 57
 39. 39. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 38   അ േയാ ശിേവ! െത വിട നീേലാ പലം േപാെല കാ ി അവി െ ക ക െട അതിദീ ഘമായ കടാ ിയാ വളെര െരയിരി ഈ ദീനനായ എെ ദയവായി ാനം െച ാ ം. ഇ െകാ ് njാ ധന നായി ീ . അവി േ ് യാെതാ േചത മി . ച തെ ശീതര ിക വന ി ം, െകാ ാര ി ം ഒ േപാെല പര േ ാ. അരാലം േത പാലീ ഗലമഗരാജന തനേയ ന േകഷാമാധേ മശരേകാദ കം, തിര ീേനാ യ വണപഥ ംഘ വിലസന് അപാംഗവ ാസംേഗാ ദിശതി ശരസ ാനധിഷണാം 58 അ േയാ പ തരാജ ി! അവി െ െചവിക ം ക ക മിടയി വ ാകാരമായിരി ഭാഗം ക ാ അത് കാമേദവെ വി ാെണ ് ആ ാണ് േതാ ാ ത്. എെ ാ അവി െ കാ കെള അതി മി വില െന വിലസി അവി െ കടാ ി (േമ പറ ) ഈ വി ി െതാ ശരമാെണ േതാ ളവാ ക ം െച ം. ര ഗ ാേഭാഗ തിഫലിതതാട ഗലം ച ം മേന തവ ഖമിദം മ ഥരഥം, യമാ ഹ ഹ ത വനിരഥമ േക ചരണം മഹാവീേരാ മാരഃ മഥപതേയ സ ിതവേത 59
 40. 40. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 39   അ േയാ േദവി! അവി െ അത ം മി കവി ട ളി തിഫലി ക ാഭരണ േളാ ടിയ അവി െ ഖം കാമേദവെ നാ ച േളാ ടിയ രഥമാെണ njാ ക . മഹാവീരനായ കാമേദവ അവി െ ഖമാ ഈ രഥ േലറി, ര ച ാരാ ര ച മാ മിയാ രഥ ിലിരി പരമശിവെന ആ മി . സരസ ത ാഃ ിര തലഹരീ െകൗശലഹരീഃ പിബ ാഃ ശ വാണി വണ കാഭ ാമവിരലം, ചമ കാര ാഘാചലിതശിരസഃ ലഗേണാ ഝണ കാൈര ാൈരഃ തിവചനമാച ഇവ േത 60 അ േയാ ശ വാണി! അ ത വാഹ ിെ മാ ര െ അപഹരി തായ സരസ തീ േദവി െട മ രവച കെള കാ കളാ പാനപാ ളാ അവിരതം പാനം െച അവി ് ആ വാ രിെയ അ േമാദി െകാ ് തല േ ാ അതി മ പടി പറ േവാ എ േതാ മാറ് അവി െ ല ം കി ി ണ ാരം റെ വി . അെസൗ നാസാവംശ ഹിനഗിരിവംശധ ജപടി ത ദീേയാ േനദീയഃ ഫല ഫലമ ാക ചിതം, വഹത ാഃ ശിശിരകരനിശ ാസഗലിതം
 41. 41. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 40   സ ാ യ ാസാം ബഹിരപി ച ാമണിധരഃ 61 അ േയാ ഹിമവാെ വംശ ിെ പതാകയായവെള! അവി െ ഈ നാസാദ മാ ള ് nj ് ഉടനടി തെ ഇ ഫലെ ന െ . അവി െ നാസികയാ ള ി ി സ ാമാ കളി ശീതനിശ ാസേമ ്, അതിെലാ ് റേ ് വ തിവ ് അവി െ നാസാഭരണമായി ീ ിരി . (ഇട നാസാദ ാര ി െട ശ ാേസാ ാസം ച നാഡി െട (ഇഡാനാഡി) നിയ ണ ിലായ െകാ ് അത് ശീതമായിരി ം. ഈ ശീതനിശ ാസ ിെനയാണ് കവി ശിശിരകരനിശ ാസം എ െകാ േ ശി ത്. ഒ പ തരം ക െ ് രാണ പറ . ള ിനക കാണെ ് അതിെലാ ാണ്). ത ാഽഽര ായാ വ ദതി ദ ദ േചഃ വേ സാ ശ ം ജനയ ഫലം വി മലതാ, ന ബിംബം ത ബിംബ തിഫലനരാഗാദ ണിതം ലാമധ ാേരാ ം കഥമിവ വിലേ ത കലയാ 62 അ േയാ രിയായ േദവി! സ ാഭാവികമാ ം വ ിരി അവി െ ക െട കാ ി ്
 42. 42. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 41   ഏതിേനാടാണ് സാ ശ െമ ് njാ പറയെ . പവിഴെ ാടിയി ഒ പഴ ാവെ (എ ാ അതിെന അവി െ കേളാ പമി ാം). െതാ ി ഴ ിന് എ ായാ ം അവി െ കേളാട് സാ ശ മി . അവി െ ക െട തിഫലന ാ ായ വ നിറേ ാ ടിയ െതാ ി ഴം, അവി െ കേളാെടാ ം അ ം േപാ ം താരതമ ം െച െ തിന് എ െന ല ി ാതിരി ം. ിതേജ ാ ാജാലം തവ വദനച സ പിബതാം ചേകാരാണാമാസീദതിരസതയാ ച ജഡിമാ, അതേ ശീതാംേശാര തലഹരീമാ ചയഃ പിബംതി സ ം നിശി നിശി ശം കാ ികധിയാ 63 അ േയാ േദവി! അവി െ ഖച െ മ ഹാസമാ െവ ിലാ ി ് ചേകാര െട ക ് ചി ന െ േപായി. അ െകാ ് അവ ളിരസ െതെ ി ം ഭ ി വാനാ ഹി ് രാ ി േതാ ം ച െ അ ത വാഹെ കാടിയാെണ ക തി യേഥ ം പാനം െച . അവി ാ ം പത ണഗണകഥാേ ഡനജപാ ജപാ ായാ തവ ജനനി ജിഹ ാ ജയതി സാ, യദ ാസീനായാഃ ടിക ഷദ വിമയീ
 43. 43. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 42   സരസ ത ാ തിഃ പരിണമതി മാണിക വ ഷാ 64 അ േയാ ജനനി! അവി െ പതി െട ണഗണ െള സദാ ക ിെ ാ ിരി ം, െച ര ി േപാെല വ ിരി മായ അവി െ നാവ് എ ം ജയി െ . അവി െ ആ നാവിെ അ ി ലിരി സരസ തീേദവി െട ടികം േപാെല അതിനി ലമായ ശരീരം മാണിക വ തായി ീ . രേണ ജിത ാ ൈദത ാനപ തശിരൈ ഃ കവചിഭിഃ നി ൈ ാംശ ി രഹരനി മാല വി ൈഖഃ, വിശാേഖേ ാേപൈ ഃ ശശിവിശദക രശകലാ വിലീയേന മാത വ വദനതാം ലകബലാഃ 65 അ േയാ ജഗ നനി! ി അ ര ാെര ജയി ി ് അവി െ ി വ ് ശിേരാവ ം അഴി െവ ് കവചം മാ ം ധരി ിരി വ ം, ച എ ശിവപാ ഷദന് അവകാശെ ശിവ നി ാല ി താ ര മി ാ വ മായ ണ , ഇ ന്, വി എ ിവ അവി ് സാദി െകാ ം അവി െ ഉ ി മായ ക ര ശകല േളാ ടിയ താം ലെ അലി തീ വെര ചവ ഭ ി .
 44. 44. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 43   വിപ ാ ഗായ ീ വിവിധമപദാനം പ പേത- യാരേ വ ം ചലിതശിരസാ സാ വചേന, തദീൈയ മാ ൈര രപലപിതത ീകലരവാം നിജാം വീണാം വാണീ നി ലയതി േചാേലന നി തം 66 അ േയാ േദവി! പരമശിവെ വിവിധ ളായ അപദാന െള സരസ തീേദവി വീണവായി പാടി ക േക ് തല ിെ ാ ് അവി ് അ േമാദി ് ശംസി േ ാ അവി െ വാ മാ ര ാ പരിഹസി െ ത ീരവേ ാ ടിയ തെ വീണെയ സരസ തീേദവി പടം െകാ ് . കരാേ ണ ം ഹിനഗിരിണാ വ ലതയാ ഗിരിേശേനാദ ം രധരപാനാ ലതയാ, കര ാഹ ം ശംേഭാ ഖ ര ം ഗിരി േത കഥംകാരം മ വ കെമൗപമ രഹിതം 67 അ േയാ ഗിരി േത! ഹിമവാ വാ ല ം ൈക െകാ ശി ി ം, പരമശിവ അധരപാനം െച വാനാ ഹി െകാ ് വീ ം വീ ം പിടി യ ിയി ം, അവി െ ഖമാ ക ാടി െട പിടിെയ േപാെല ശിവന് ൈകക െകാ ് പിടി വാ കഴി ം, അ പമ മായ അവി െ ചി ക െ nj എ െനയാണ് വ ി ത്?
 45. 45. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 44   ജാേ ഷാ ിത ം രദമയി ഃ ക കവതീ തവ ീവാ ധേ ഖകമലനാല ിയമിയം, സ തഃ േശ താ കാലാഗ ബ ലജംബാലമലിനാ ണാലീലാലിത ം വഹതി യദേധാ ഹാരലതികാ 68 അ േയാ േദവി! പരമശിവെ കരാേ ഷ ിനാ എ ം േരാമാ മണി ിരി അവി െ ക ം അവി െ ഖമാ താമര െട ത േപാെല േശാഭി (േരാമഹ ഷം കാരണം എ ിരി ക ിെല േരാമ െള കവി താമര ിെല കേളാട് ഉപമി ). എെ ാ അതി താെഴ സ തേവ െവ ിരി ം മാറി ര ിയ കാരകി ചാറ് ര കാരണം ക ിരി മായ മാല താമരവലയം േപാെല ം കാണെ . ഗേല േരഖാ ിേ ാ ഗതിഗമകഗീൈതകനി േണ വിവാഹവ ാന ണ ണസംഖ ാ തി വഃ, വിരാജേ നാനാവിധമ രരാഗാകര വാം യാണാം ാമാണാം ിതിനിയമസീമാന ഇവ േത 69 ഗതി, ഗമകം, ഗീതം എ ിവയി നി ണയായ അ േയാ േദവി! പ ് വിവാഹേവളയി പരമശിവ അവി െ ക ി െക ിയ ചര ക െട എ ം ചി ി വാെന േപാെല അവി െ ക ി കാണെ വരക ( ിവലി), വിവിധ ളായ
 46. 46. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 45   മ രരാഗ ജ േമ സംഗീത ാമ െള േവ തിരി അതി വര കെള േപാെല വിരാജി . (ഉ രഭാരത ി ചിലയിട ് വിവാഹേവളയി വര വ വിെ ക ി ചര ക െക പതി ്). ണാലീ ദ ീനാം തവ ജലതാനാം ചത ണാം ച ഭിഃ െസൗ ര ം സരസിജഭവഃ െ ൗതി വദൈനഃ, നേഖഭ ഃ സം സ ഥമമഥനാദ കരിേപാഃ ച ണാം ശീ ഷാണാം സമമഭയഹ ാ പണധിയാ 70 അ േയാ േദവി! പ ് പരമശിവ ാവിെ ഒ ശിര ് പി ിെയ കാരണം ശിവെ നഖ േളാ ഭയ ാ , തെ നാ ശിര കെള ം അവി ് (േദവി) ഒേര സമയം തെ അഭയ ഹ ളാ അ ഹി െമ ് ആ ഹി െകാ ്, താമരവളയം േപാെല അതി വായിരി അവി െ (േദവി െട) നാ ൈകക െട ം സൗ ര െ , ാവ് നാ വ െകാ ം വാ . നഖാനാ േദ ാൈത നവനലിനരാഗം വിഹസതാം കരാണാം േത കാ ിം കഥയ കഥയാമഃ കഥ േമ, കയാചിദ ാ സാമ ം ഭജ കലയാ ഹ കമലം
 47. 47. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 46   യദി ീഡ ീചരണതലലാ ാരസചണം 71 അ േയാ ഉേമ! നഖ െട കാ ിയാ േശാഭി ം, തായി വിട താമര വിെ വ നിറെ െവ നിറ മായ അവി െ ൈകക െട സൗ ര െ nj ് എ െന വ ി വാ കഴി ം? താമര വി ീഡി ല ീേദവി െട ചരണതല ളി ര ിയി െച ി ാറ് വി പ കയാെണ ി , ഒ പേ താമര വിന് (അവി െ കര േളാട്) െച തായ സാ ശ ം വെ ി രി ാം. സമം േദവി ദ ിപവദനപീതം ന ഗം തേദവം നഃ േഖദം ഹര സതതം ത ഖം, യദാേലാക ാശ ാ ലിത ദേയാ ഹാസജനകഃ സ ംെഭൗ േഹരംബഃ പരി ശതി ഹേ ന ഝടിതി 72 അ േയാ േദവി! ണ ം ഗണപതി ം ഒ മി ് പാനം െച ി ം, സദാ ന ം വി മായ അവി െ ന ഗം nj െട ഃഖെ ഇ ാതാ െ . ഈ ന െള ക ി ് ഗജ ഖ (തെ മ ക െള േദവി അപഹരി േവാ എ ്) സംശയം ് വ ാ ല ദയനായി െപെ തെ മ ക െള ൈക െകാ ് െതാ േനാ ി (തെ മാതപിതാ ളി ം മ ം) ഹാസം ഉളവാ .
 48. 48. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 47   അ േത വേ ാജാവ തരസമാണിക െപൗ ന സേ ഹ േ ാ നഗപതിപതാേക മനസി, പിബ ൗ െതൗ യ ാദവിദിതവ സംഗരസിെകൗ മാരാവദ ാപി ദ ിരദവദനെ ൗ ദലെനൗ 73 അ േയാ ഹിമഗിരി െട പതാകയായവെള! അവി െ ഈ ന അ തെ വഹി മാണിക േ ാ ട ളാണ് എ തി എെ മന ി യാെതാ സേ ഹ മി . എെ ാ അവെയ പാനം െച ണ ം ഗേണശ ം ഇ ം ീസംഗ രസമറിയാ മാര ാരായി െ വ ി . വഹത ംബ ംേബരമദ ജ ംഭ തിഭിഃ സമാര ാം ാമണിഭിരമലാം ഹാരലതികാം, ചാേഭാേഗാ ബിംബാധര ചിഭിര ഃ ശബലിതാം താപവ ാമി ാം രദമയി ഃ കീ തിമിവ േത 74 അ േയാ ജന നനി! (പരമശിവനാ വധി െ ) ഗജാ രെ മ ക ി നി ലഭി മണികളാ ഉ ാ െ ം, അവി െ അധരബിംബ െട കാ ിയാ ാ വ ൈവവിധ േ ാ ടിയ ം, അവി െ മാറിലിണി ിരി മായ നി ലമായ മാല ി രാ കെ താപേ ാട് (ശൗര േ ാട്) കല അവി െ കീ ിേയാ എ േതാ ി ി താണ്.
 49. 49. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 48   (ഉ മഗജ െട മ ക ളി െ ് ഒ വിശ ാസ ്. ശൗര ിന് വ ം, കീ ി ് െവ ം തീക ളായി കവിക േയാഗി ാ ്. േദവി െട വ അധരകാ ി ം മണിക െട വ ം േച ഹാരെ കവി പരമശിവെ ശൗര ം കല കീ ിയായി ഉ േ ി ). തവ ന ം മേന ധരണിധരകേന ദയതഃ പയഃ പാരാവാരഃ പരിവഹതി സാരസ തമിവ, ദയാവത ാ ദ ം വിഡശി രാസ ാദ തവ യത് കവീനാം െ ൗഢാനാമജനി കമനീയഃ കവയിതാ 75 അ േയാ ഗിരിതനേയ! അവി െ ദയ ി നി ം ഒ ല ാ സരസ തീമയമായ പാ ട തെ യാെണ ് njാ ക . എെ ാ ദയാമയിയായ അവി ് ന ിയ ല ാ ആസ ദി വിഡശി ശ രായ കവിക െടയിടയി േ നായ കവിയായി ീ . (ഇതി പറ ിരി വിഡശി ആദിശ ര തെ യാെണ ം, അത തി ാനസംബ രാെണ മ ം വ ാഖ ാതാ െടയിടയി അഭി ായ വ ത ാസ ്).
 50. 50. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 49   ഹരേ ാധജ ാലാവലിഭിരവലീേഢന വ ഷാ ഗഭീേര േത നാഭീസരസി തസംേഗാ മനസിജഃ, സ െ ൗ ത ാദചലതനേയ മലതികാ ജന ാം ജാനീേത തവ ജനനി േരാമാവലിരിതി 76 അ േയാ ഹിമഗിരി േത! പരമശിവെ േ ാധാ ി ജ ാലയി െവ ശരീരേ ാെട കാമേദവ അവി െ ആഴേമറിയ നാഭിയാ സര ി വ ിയ േ ാ , അതി നി യ െച വ ി േപാെല ക ിെന േലാക അവി െ േരാമാവലി എ ഭാവി . യേദത കാലി ീത തരതരംഗാ തി ശിേവ േശ മേധ കി ി നനി തവ യ ഭാതി ധിയാം, വിമ ദാേന ാന ം ചകലശേയാര രഗതം ത തം േവ ാമ വിശദിവ നാഭിം ഹരിണീം 77 അ േയാ ശിേവ! കാളി ീനദി െട കേ ാലകം (െച തിരമാല) േപാെല യാെതാ ് (േരാമാവലി) അവി െ ശതരമായ ഉദരഭാഗ ് സ ന ് കാണെ േവാ, അത് അവി െ ചകലശ െട പര ര െnj ം െകാ ് അവ ിടയി ആകാശം േന തായി ീ ് നാഭീ ഹയി േവശി താെണ േതാ .
 51. 51. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 50   ിേരാ ഗംഗാവ തഃ ന ലേരാമാവലിലതാ കലാവാലം ം മശരേതേജാ ത ജഃ, രേത ലീലാഗാരം കിമപി തവ നാഭി ഗിരി േത ബിലദ ാരം സിേ ഗിരിശ നയനാനാം വിജയേത 78 അ േയാ ഹിമഗിരിതനേയ! അവി െ നാഭി ഗംഗാനദിയിെല ിരമായ ഴിയാ ം, ന ളാ ര െമാ ക വ ിയാ അവി െ േരാമാവലി തടമാ ം, കാമേദവെ േതജ ാ അ ി ് മാ ം, രതീേദവി െട േകളീ ഹമാ ം, പരമശിവ െ മിഴിക ് തപ ി ി ഹാദ ാരം േപാെല ം വിജയി . നിസ ഗ ീണസ നതടഭേരണ മ േഷാ നമ േത നാരീതിലക ശനൈക ട ത ഇവ, ചിരം േത മധ സ ടിതതടിനീതീരത ണാ സമാവ ാേ േ ാ ഭവ ശലം ൈശലതനേയ 79 അ േയാ നാരീര മായ ൈശലതനേയ! സ തേവ െമലി ിരി ം, നഭാരം െകാ ് ീണി ം, േപാ നി ം, പ െ ഒടി േപാ േമാ എ േതാ ി ി ം, കരയിടി നദി രയില് നി േ ാളം ിരത മായ അവി െ മ ഭാഗ ിന് േമേ ശലം ഭവി െ .
 52. 52. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 51   െചൗ സദ ഃസ ിദ ടഘടിത പാസഭി െരൗ കഷ ൗ േദാ േല കനകകലശാെഭൗ കലയതാ, തവ ാ ം ഭംഗാദലമിതി വല ം ത വാ ിധാ ന ം േദവി ിവലി ലവലീവ ിഭിരിവ 80 അ േയാ േദവി! അ േ ാ വിയ മാ ട ി െക െ നവ െ പിള വ ം, ക ം വെര െയ വ ം, സ കലശ േപാെല േശാഭി വ മായ അവി െ ന െള ക ി കാമേദവ , ( നഭാര ാ ) അവി െ ശമായ മ േദശം ഒടി േപാകാെത ര ി തിനായി ിവലിക ളാ ലവലീവ ിെകാ ് വ ം ിെ ിയിരി േവാ എ േതാ . ത ം വി ാരം ിതിധരപതിഃ പാ തി നിജാത് നിതംബാദാ ിദ ത യി ഹരണ േപണ നിദേധ, അതേ വി ീര്േണാ രയമേശഷാം വ മതീം നിതംബ ാ ഭാരഃ ഗയതി ല ത ം നയതി ച 81 അ േയാ പാ തീ േദവി! (അവി െ വിവാഹേവള യി ) പിതാവായ ഹിമവാ സ ം നിതംബ ി നി ് ത ം, വി ാര ഒ ഭാഗം അവി േ ് വിവാഹസ ാനമായി ന ക ായി. അ െകാ ് തെ അവി െ നിതംബബിംബ ഭാര ം
 53. 53. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 52   വി ത േമറിയവയായി ഈ മിെയ ആസകലം മറ ക ം, െവ ക ം െച . കരീ ാണാം ാ കനകകദലീകാ പടലീം ഉഭാഭ ാ ഭ ാ ഭയമപി നി ജിത ഭവതി, ാഭ ാം പത ഃ ണതി കഠിനാഭ ാം ഗിരി േത വിധിേ ജാ ഭ ാം വി ധകരി ംഭദ യമസി 82 അ േയാ ഹിമഗിരിതനേയ! ക വ യായ േദവി! അവി െ ടകളാ ഗജേ ാ െട ിൈ ക െള ം, സ മയമായ വാഴ കെള ം വിജയി ി ്, എ ം പതി െട ി നമ രി ലം കഠിനമായവ ം, ാകാര വ മായ കാ കളാ ഐരാവത ിെ മ ക െള ം െവ . പരാേജ ം ം ദ ി ണശരഗ ഭൗ ഗിരി േത നിഷംെഗൗ ജംേഘ േത വിഷമവിശിേഖാ ബാഢമ ത, യദേ ശ േ ദശശരഫലാഃ പാദ ഗലീ- നഖാ മാനഃ രമ ടശാൈണകനിശിതാഃ 83 അ േയാ ഗിരി േത! െന പരാജയെ വാനായി കാമ തെ ബാണ െള ഇര ി ി ് നിറ െവ ആവനാഴികളായി അവി െ ഴ ാ കെള നി ി െവ ത് നി യമാണ്. എെ ാ അവ െട അ ഭാഗ ് അവി െ കാ നഖ െട അ െള
 54. 54. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 53   വ ാേജന, േദവ ാ െട കിരീട ളാ ചാണ കളി ര ് ിയ പ ശര െട അ കാണ െ . തീനാം ധാേനാ ദധതി തവ െയൗ േശഖരതയാ മമാേപ െതൗ മാതഃ ശിരസി ദയയാ േധഹി ചരെണൗ, യേയാഃ പാദ ം പാഥഃ പ പതിജടാ ടതടിനീ യേയാ ലാ ാല ീര ണഹരി ഡാമണി ചിഃ 84 അ േയാ ജഗ ാതാേവ! യാെതാ ിെന ഉപനിഷ ശിേരാ ഷണ ളായി തലയിേല േവാ, യാെതാ ിന് പരമശിവെ ജടയി ത ഗംഗാനദി പാദ ജ ജലമാ ം, മഹാവി വിെ കിരീട ിെല ര െട കാ ി െച ി ാറാ ം വ ി േവാ അ െന അവി െ ഈ ചരണ അവി ് ദയാ ം എെ ം ശിര ി െവ േ ണേമ. (പരമശിവ ണയേകാപശാ ി ായി േദവി െട പാദ െള വണ േ ാ ഗംഗാജലം േദവി െട ചരണ ളി പതി ് അവ െട പാദ ജലമായി ീ . മഹാവി നിത ം േദവിെയ ണമി േ ാ കിരീട ിെല ര െട കാ ി േദവി െട പാദ ളി ര െച ി ാറാ ം ഭവി ).
 55. 55. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 54   നേമാവാകം േമാ നയനരമണീയായ പദേയാഃ തവാൈ ദ ായ ട ചിരസാല കവേത, അ യത ത ം യദഭിഹനനായ ഹയേത പ നാമീശാനഃ മദവനകേ ലിതരേവ 85 അ േയാ േദവി! ക ക ാന ം ന വ ം, അത ം േശാഭ െച ി ാറ് ര വ മായ അവി െ ഈ ാദ ളി nj ണാമ മ ി െ . ഇവ െട ( ാദ െകാ ) താഡനെ കാം ി തായ ീേഡാദ ാന ിെല അേശാക ിെന പരമശിവ അത ം അ യ െ . ( രീര െട കാ ചവിേ ാ മാ േമ അേശാക ം ക എെ ാ വിശ ാസ ്). ഷാ ത ാ േഗാ ലനമഥ ൈവല നമിതം ലലാേട ഭ താരം ചരണകമേല താഡയതി േത, ചിരാദ ഃ ശല ം ദഹന ത ലിതവതാ ലാേകാടിക ാൈണഃ കിലികിലിതമീശാനരി ണാ 86 അ േയാ േദവി! െപെ ് അവി െ െത ായ േപ െകാ ് (സപ ി െട േപ െകാ ്) വിളി ലം ഇതിക വ താ ഢനായി തല നി നി പരമശിവെന അവി ് ( ണയേകാപ ാ ) പദകമല
 56. 56. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 55   െകാ ് െന ിയി ചവി ിയേ ാ കാ ില ക റെ വി കിലികിലി ശ ി െട, പ തെ ദഹി ി ലം ചിരകാലമായി മന ി ായി ൈവരെ തീ െകാ ് പരമശിവെ ശ വായ കാമേദവ ജയജയാരവം ഴ ി. ( േ ാക ി ചി ി േപാെല േദവി െട പാദതാഡനേമ ാ െകാതി ി പരമശിവ േദവിെയ േകാപി ി ാനായി േദവിെയ സപ ി െട (ഗംഗാേദവി െട) േപ പറ ് വിളി താെണ ് താ പര ം). ഹിമാനീഹ വ ം ഹിമഗിരിനിവാൈസകച െരൗ നിശായാം നി ാണം നിശി ചരമഭാേഗ ച വിശെദൗ, വരം ല ീപാ ം ിയമതി ജ ൗ സമയിനാം സേരാജം ത പാെദൗ ജനനി ജയത ി മിഹ കിം 87 അ േയാ ജഗ നനി! സദാ ഹിമഗിരിയില് തെ വസി വ ം, പക ം രാ ി ം സ ളായിരി വ ം, ഭ ാ ് ല ിെയെ ാ വ മായ അവി െ ാദ മ െകാ ് വാ ം, രാ ിയി ം, ല ി െട ഇ വാസ ല മായ താമര വിെന െവ തി എ ാണ തിശയം?
 57. 57. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 56   (താമര ല ീേദവിെയ ത ി മാ ം െവ േ ാ , േദവി െട ാദ അ നിമിഷം ല ിെയ ഭ ് വിതരണം െച െവ ം അ െകാ ് തെ അവ താമര വിെന െവ െവ ം താ പര ം). പദം േത കീ തീനാം പദമപദം േദവി വിപദാം കഥം നീതം സ ഭിഃ കഠിനകമഠീക പര ലാം, കഥം വാ ബാ ഭ ാ പയമനകാേല രഭിദാ യദാദായ ന ം ഷദി ദയമാേനന മനസാ 88 അ േയാ േദവി! എ ാവിധ ആപ െള ം നീ ം, അ െകാ ് തെ കീ ി െട ഇരി ിട മായ അവി െ റ ാ കെള സ കവിക എ െനയാണ് കഠിനമായ ആമേ ാടിേനാട് ഉപമി ത്? അ േപാെല തെ വിവാഹേവളയി അവി െ ചരണ ദയാമയനായ പരമശിവനാ കഠിനമായ പാറയി െവ െ െത െന? (അത ം വായ േദവി െട പാദ െള കവിക ആമ െട ിേനാ പമി തി ം, പരമശിവ അവെയ കഠിനമായ ശിലയി െവ തി ം അനൗചിത െ ് താ പര ം. വിവാഹസമയ ് വര വ വിെ പാദ െള ശിലയി െവ ഒ ചട ്).
 58. 58. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 57   നൈഖ നാക ീണാം കരകമലസേ ാചശശിഭിഃ ത ണാം ദിവ ാനാം ഹസത ഇവ േത ച ി ചരെണൗ, ഫലാനി സ ഃേ ഭ ഃ കിസലയകരാേ ണ ദദതാം ദരിേ േഭ ാ ഭ ാം ിയമനിശമ ായ ദദെതൗ 89 അ േയാ ച ീേദവി! ദരി ാ ് എ ം സകലവിധസ െള ം േവഗം തെ ന വയായ അവി െ പദതളി ക , േദവ ീക െട ൈകകളാ താമരകെള സേ ാചി ി കാ നഖ ളാ ച ികയാ , കരതളി ക െകാ ് സ വാസിക മാ ം ഇ ഫലെ ന ക പക െള പരിഹസി േവാ എ േതാ . (േദവ ീക േദവീചരണ ളി നമ രി ൈക േ ാ അവ െട ൈക ികളാ താമര നഖച ികയി ിേ ാ തായി കവി ഭാവന െച ). ദദാേന ദീേനഭ ഃ ിയമനിശമാശാ സ ശീം അമ ം െസൗ ര കരമകര ം വികിരതി, തവാ ി ാര ബക ഭേഗ യാ ചരേണ നിമ ീവഃ കരണചരണഃ ഷ ചരണതാം 90
 59. 59. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 58   അ േയാ േദവി! ദരി ാ ് എ ം ഇ ാ സരണം ഐശ രെ െ ാ വ ം, ധാരാളമാ സൗ ര ക ഷമാ േ ഒ മേനാഹരമായ ക ക ല േപാെല അവി െ ഈ ചരണ ളി മന ം, പേ ിയ മാ ആ ചരണ എെ ജീവ ആ ിറ ിയി ് ഷ പദമായി ീരെ . (ആ ചരണ തെ ജീവ േദവി െട ാദ ളാ ക ക ലയിെല ദിവ സൗ ര മാ േ വ ായി ീരെ എ കവി ാ ി ). പദന ാസ ീഡാപരിചയമിവാര മനസഃ ല േ േഖലം ഭവനകലഹംസാ ന ജഹതി, അതേ ഷാം ശി ാം ഭഗമണിമ ീരരണിത- ലാദാച ാണം ചരണകമലം ചാ ചരിേത 91 അ േയാ േശാഭനഗമേന ( രമായി സ രി വെള)! അവി െ േ ാെല നട വാനായി പരിശീലി വാ ട വ ം, അവി െ ഹ ി വള വ മായ ഈ അരയ (അവ െട നട) െതെ ാ ് െത ിയാ ം അവി െ വിലാസഗമനെ അ ഗമി ത് േവെ െവ ി . അ െകാ ് അവി െ ചരണകമല മേനാഹര ളായ ര ളാ നി ി െ പാദസര കി
 60. 60. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 59   േ ാ ാ മ സ രെമ വ ാേജന ഈ അരയ െള (വിലാസഗമനം െച െത െന െയ ്) ഉപേദശി . ഗതാേ മ ത ം ഹിണഹരി േ ശ ര തഃ ശിവഃ സ ായാഘടിതകപട ദപടഃ, ത ദീയാനാം ഭാസാം തിഫലനരാഗാ ണതയാ ശരീരീ ംഗാേരാ രസ ഇവ ശാം േദാ ധി കം 92 അ േയാ േദവി! ാവ്, വി , , ഈശ ര എ ിവ അവി െ ക ിലിെ നാ കാ കളായി ീ ് അവി െ േസവി . ശിവനാകെ , െവ നിറ വിരി ായി ീ ് അവി െ അ ണകാ ി തിഫലി ് ര വ ം ് ംഗാരരസം ശരീെമ േപാെലയായി അവി െ ക ക ് കൗ കേമ . അരാലാ േകേശ തിസരലാ മ ഹസിേത ശിരീഷാഭാ ചിേ ഷ പലേശാഭാ ചതേട, ശം തന ീ മേധ രസിജാേരാഹവിഷേയ ജഗ ാ ം ശംേഭാ ജയതി ക ണാ കാചിദ ണാ 93 അ േയാ േദവി! കാ ം, സ തേവ സരള മായ മ ഹാസ ം, െന േമനി വാക വിെ മാ വം ചി ം, ശില േപാെല കഠിനമായ മാ ട ം,
 61. 61. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 60   ഇ ിയ അരെ ം, വിരി മാ ം, നിതംബ ശം വിെ ഏേതാ ഒ അ ണവ മാ ക ണാ ശ ി ജഗ ിെന ര ി വാനായി വിജയി . കല ഃ ക രീ രജനികരബിംബം ജലമയം കലാഭിഃ ക ൈര മരകതകര ം നിബിഡിതം, അത േഭാേഗന തിദിനമിദം രി ഹരം വിധി േയാ േയാ നിബിഡയതി നം തവ േത 94 അ േയാ േദവി! ച െ കള ം ക രി ം, ച െ ജലമയമായ ബിംബം കലകളാ ക ര െകാ നിറ െ മരതകനി ിതമായ െപ ി മാ . അവി ് ദിവസ ം ഈ അല ാരവ െള ഉപേയാഗി ് പാ ം ഒഴി ത സരി ് ാവ് അതിെന വീ ം അവി േ ായി നിറ . (േദവി ായി ാവ് വിലാസ വ െള നിറ െവ ഒ മരതകെ ിയായി ച ബിംബെ കവി ഭാവന െച ). രാരാേതര ഃ രമസി തത രണേയാഃ സപര ാമര ാദാ തരലകരണാനാമ ലഭാ, തഥാ േഹ േത നീതാഃ ശതമഖ ഖാഃ സി ിമ ലാം തവ ദ ാേരാപാ ിതിഭിരണിമാദ ാഭിരമരാഃ 95
 62. 62. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 61   അ േയാ േദവി! അവി ് ി രാ കനായ ശിവെ അ ഃ ര ീയായ െകാ ് അവി െ ചരണ െട ജാവിധിക ച ലമന ് കരമ . അ െകാ തെ യാണ് ഇ ാദി േദവ ാ അവി െ ദ ാരപാലികകളായിരി അണിമാദികേളാ ടി അ മ ളായ സി ികെള ാപി ി ത്. (സാധാരണയായി ച ലചി ാെര അ ഃ ര ി േവശി ി കയി . അവ ് വാതി വെര െച വാേന അ മതി . അ േപാെല ച ല ചി രായ സാധക ാ ം - അവ ഇ ാദി േദവ ാരാ യാ ം - േദവി െട അ ഃ രവാതി വെര മാ േമ എ വാ കഴി ക . അവിെട കാവ നി അണിമാദി സി ികേളാെടാ ം അേനകം സി ിക ചിലേ ാ അവ ് ലഭിെ ിരി ാം. നി ല ചി ാരായ സമയിക - ഉ മസാധക - മാ മാണ് േദവീചരണ െട ജാ വിധി കാരമ ി ് ത വിധ ിെല ിേ ത്. ജിേത ിയ ാ ് മാ േമ േദവ ാരാധന ് േയാഗ ത എ ് താ പര ം). കല ം ൈവധാ ം കതികതി ഭജേ ന കവയഃ ിേയാ േദവ ാഃ േകാ വാ ന ഭവതി പതിഃ ൈകരപി ധൈനഃ, മഹാേദവം ഹിത ാ തവ സതി സതീനാമചരേമ ചാഭ ാമാസംഗഃ രവകതേരാരപ ലഭഃ 96
 63. 63. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 62   അ േയാ പതി തയായ േദവി! ാവിെ പ ി ം വിദ ാേദവത മായ സരസ തി ് എ േയാ കവിക സ ാമിമാരാ . വി പ ി ം ഐശ ര േദവത മായ ല ീേദവി ം എ േയാ ധനിക ാ സ ാമിമാരായി ീ . എ ാല് പതി തമാരില് അ ഗണ യായ അവി െ മാേറാട് േച ആലിംഗനം അവി െ പതിയായ ശിവന ാെത െച ിമര ി േപാ ം ലഭമ . (വസ കാല ് െച ിമര ിെന രിമാ ആേ ഷി ാ അത് ം എെ ാ വിശ ാസ ്. പാ തീേദവി പതി താ ഗണ യായതിനാ സ ം ഭ ാവിെനയ ാെത ഒ മര ിെനേ ാ ം ആേ ഷി കയി എ താ പര ം. േ കവികെള സരസ തീവ ഭ ാെര ം, വലിയ ധനിക ാെര ല ീപതിമാെര ം വിളി പതിവിെന കണ ി െല ് കവി ല ീസരസ തിമാ െട പാതി ത ി ന നത ക ി ). ഗിരാമാ േദവീം ഹിണ ഹിണീമാഗമവിേദാ ഹേരഃ പ ീം പ മാം ഹരസഹചരീമ ിതനയാം, രീയാ കാപി ത ം രധിഗമനിഃസീമമഹിമാ മഹാമായാ വിശ ം മയസി പര മഹിഷി 97
 64. 64. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 63   അ േയാ പര മായ ശിവെ പ മഹിഷിയായവെള! േവദതത ാ നി ി വടിെയ െ ാവി െ പ ിയായ സരസ തിെയ ം, വി പ ിയായ ല ിെയ ം, ശിവപ ിയായ പാ തിെയ ം വിളി . എ ാ അവി ് ആരാ ം അറിയ െ ടാ അപാരമാഹാ േ ാ ടിയവ ം, നാലാമ മായ മഹാമായയായി ് വിശ െ മി ി . കദാ കാേല മാതഃ കഥയ കലിതാല കരസം പിേബയം വിദ ാ ഥീ തവ ചരണ നി േണജനജലം, ത ാ കാനാമപി ച കവിതാകാരണതയാ കദാ ധേ വാണീ ഖകമലതാം ലരസതാം 98 അ േയാ ജഗ ാേത! െച ി ാ കല അവി െ പാദതീ െ അറിവിെന ആ ഹി ഈ njാ എ ാണ് ടി ക എ ് ദയവായി അ ളി െ ാ ം. ജ നാ ക ാരായവ േപാ ം കവിത ി കാരണമാ ആ തീ ം എനി ് സരസ തി െട സാദമായ താം ലരസമായി ീ െത ായിരി ം? (അവി െ പാദതീ ം ടി എെ നാവി സരസ തി വിളയാ െത ായിരി ം എ േചാദി കവി പാദതീ ം േസവ തിെ ഫലമായി താ
 65. 65. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 64   കവിേ നായി ീ ് ഷാകാരം സരസ തി തെ യായി മാ െമ ം ഭാവന െച ). സരസ ത ാ ല ാ വിധിഹരിസപേ ാ വിഹരേത രേതഃ പാതി ത ം ശിഥിലയതി രേമ ണ വ ഷാ, ചിരം ജീവേ വ പിതപ പാശവ തികരഃ പരാന ാഭിഖ ം രസയതി രസം ത ഭജനവാ 99 അ േയാ േദവി! അവി െ ഭജി വ ല ീസരസ തിമാേരാെടാ ് വിഹരി ് ാവി െന ം വി വിെന ം അ യെ ക ം, തെ രമ മായ ശരീരകാ ിയാ കാമേദവെ പ ിയായ രതീേദവി െട പാതി ത നി െയ ശിഥിലമാ ക ം, ജീവെ അവിദ ാസംബ െ നശി ി ് മരണെ അതിവ ി ് നിത നായി ീ ് പരാന മാ രസെ അ ഭവി ക ം െച . (േദവീഭ തെ കലാൈവ ഷ ാ ാവി ം, ഐശ ര ാതിശയ ാ വി വി ം അ യെയ ജനി ി െവ ് കവിഭാവന). ദീപജ ാലാഭി ദിവസകരനീരാജനവിധിഃ ധാ േത േ ാപലജലലൈവര ഘ രചനാ, സ കീൈയരംേഭാഭിഃ സലിലനിധിെസൗഹിത കരണം ത ദീയാഭി വാ ഭി വ ജനനി വാചാം തിരിയം 100
 66. 66. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 65   അ േയാ ജഗ നനി! നി ി വടിയി നി ായ വാ കെളെ ാ നി ി അവി െ റി ഈ േ ാ ം, ദീപ ിെ ജ ാലയാ ര ന് നീരാജനം െച േപാെല ം, ച കാ ി നിെ ാ ജലം െകാ ് ച ന് അ ഘ ം ന േപാെല ം, സ ിെല തെ ജലെമ ് സ െ ിെ ാ ത ണം െച േപാെല മാ . (വാ ക െട ഉറവിടമായ േദവിയി നി ഭവി വാ ക േദവി െട ചരണ ളി സമ ി ക മാ േമ കവി ഈ േ ാ രചനയി െട െച ി എ താ പര ം). ഇതി ീശ രാചാര വിരചിതാ െസൗ ര ലഹരീ സമാ ാ ഇേതാെട ീശ രാചാര വിരചിതമായ െസൗ ര ലഹരി സമാപി .
 67. 67. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 66   സൗ ര ലഹരി മാരനാശാ രചി പദ പരിഭാഷ അവതരണിക സൗ ര ലഹരി േലാക വായ ശ രാചാര സ ാമി ക െട തികളി െവ ് അേശഷം അ ധാനം അ ാ ഒ ം കൗളസി ാ ിക വിേശഷി ം ആരാധനീയമായ ഒ മാണ ം ആ . മാ ികതാ ിക ളായ വിഷയ െള അ വഹി ി ാെണ ി ം ക ാന കര ളായ േ ാ ളായി െ അതി െ ിരി െകാ ് ഈ ബ േ ാളം ചാര ി വ ാപകത ം ആചാര സ ാമിക െട േവദാ വിഷയക ളായ ഇതര േപാ ം ഇെ വാ വ ം ഇതിെന വിേശഷി ി ്. ആേസ ഹിമാചലം സം തഭാഷയി ഈഷ ാന െമ ി ം ഉ ഒ വ ം സൗ ര ലഹരിയി പരിേശഷാ ഒ പദ െമ ി ം വശമായിരി ം. ഭാഷാ ാനം േലശം ഇ ാ വ േപാ ം ചിലേ ാ അതിെ പദാ ി െട അതിേമാഹനയായ പരിപാടിയാ ആ ാേരാ എ േതാ മാറ് അപ ംശമായിെ ി ം അതിെല പദ െള ഗാനം െച ് ആനനമ ാരായിരി ം നാം കാ .
 68. 68. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 67   സം ത ി ബ ളായ േ ാ ബ ളി നി ം ഇതി ണവിേശഷ ിന് ഇവ ല നിദ ശന ളാ . ആ ികമാ ം ശാ ികമാ ം ഉ മാ ര അെ ി സൗ ര സ അഭി മായി ഒ കിെ ാ ിരി ഈ ബ ി സ തഃസി മായ മേനാഹരത ംെകാ തെ യാണ് ജ പാദനായ ക വിനാല് "സൗ ര ലഹരി" എ നാമകരണം െച െ എ ി അത് എ സ ചിത മായിരി . സ ഭാഷയി നി ാണ ി സാമാന ം വാസന ം ശ ി ം ഉ ഒ വന് ഇതരഭാഷകളി അത ം ഖ ദ ളായ െള കാ േ ാ അവെയ സ ഭാഷയി പരിണമി ി ണം എ ാേയണ ഒ േമാഹം ഉ ാ സ ാഭാവികമാ െണ ില് എനി ം ഇതിെ ഭാഷാ രാനയന ി വ ി തിന് കാരണാ രം ഉ ായി ി . സൗ ര ലഹരി സ ം ഭാഷാ രം െച ് അവസാ നി ി ് ഇേ ാ സംവ രം നാലി അധികമാ യിരി ം. എ ാ എ പ ി ാമാ ിട ് ഇത് വിദ ാവിലാസിനിയി അ ാ മായി സി െ ി വ ി . എ ി ം ആ മാസിക ത ാലം നി
 69. 69. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 68   േപാകയാ ം എെ േദശാ രനിവാസം നിമി ം വ അ ടി സി െ ാ ഇേ ാഴാ സാധി ത്. ല ി ഗഹന ം വിശാല ം ആയ അ െള സ ചിതമായ സ ഭഭംഗിേയാ െട ഭാഷയി തിഫലി ി ാ njാ കഴി ം മി ി ്. എ ാ ചില പദ വണ മാ ി അ േബാധം ഉ ാ ി എ ി വിഷയവിേശേഷാപാധികമായ ആ വിളംബം ല ി ം അ കാരം ഉ താണ്. അ ം ചില സാേ തിക പദ െള യേഥാ മായി െ േയാഗിേ ി വ ി ത് അന ഥാകരി ാ പാടി ാ വ ം ആ . ഇ പ ിത ാേരാ നിേവദനം െച സാഹസമാെണ ി ം മ മ ാെര സംബ ി ിടേ ാളം ഇവിെട ാവി ത് അസ േഭാചിത മായിരി െമ േതാ ി . "ദ ിണം" അെ ി സമയിമതെ അവലംബി േകരളകൗള ാ ം സാധാരണ ാ ം സനാതനിയായ ചി ിെയ േ ാ ം െച തി ഈ "ഭാഷാസൗ ര ലഹരി" അത മായിെ ി ം ഉപ മാ പ ം ഏതദ ിഷയകമായ എെ മം സഫലമാെയ വിചാരി ക ം വ വ േശഷ ിന് ഇതിെ ത മ സമാപി കാല തെ njാ
 70. 70. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 69   എ തീ ായി ഒ സം തപദ െ താെഴ േച ംെകാ ് ഈ അവതരണികെയ ഇവിെട അവസാനി ി െകാ ക ം െച . വി ാ വാേഗ ണീ വിഹിത താ ശ ര േരാ- ഭീരാ ഢാ െ വി ഗഗനഗംേഗവ ജയതി തദീേയയം ഭാഷാ മമ ഭവ സൗ ര ലഹരീ യഥാ ൈദവീ ിഃ പരിണമതി ാ തി തിഃ എ . മാരനാശാ അ വി റം 12-6-1901
 71. 71. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 70   ഭാഗം െചാേ ം ശ ിേയാെടാ ിഹ ശിവനഖിലം െച വാ ശ നാ - െ ാ െച ന തി മറികിലാ- േ വനാള യേ ാ മ ാ ശം ാം മഹിതവി ധരാ മാന യാം നിെ വാ ി െചാ ാ ം ിടാ ം ജനനി നരിതാ- ാ ണ ം െപറാ ാ (1) നി ാദാംേഭാ ഹ ീ ിളകിയ നിതരാം മാം ളിജാലം സ ാദി ി ധാതാവഖില വന ം േദവി! ി ി ; അംേഭാജാ പണിെ തിെനയഥ ശിര ായിരംെകാ മാ - ി ളീകരി ി മലഭസിതമാ- യീശ ം ശി . (2) ആദിത ദീപമേ ാ ഭവതിയി ളക- ാനവിദ ാവശ ം ൈചതന ം ല െ ാ കിയ െച േത - േകണിയേ ാ ജഡ ം ഏതാ ം സ മി ാ വ മരിയ ചി-
 72. 72. സൗ ര ലഹരി പരിഭാഷാ 71   ാമണിേ ണിയേ ാ മാതാ ജ ാ ിയാ വ മിഹ മഹാ ദം ിത ദം യേ ാ (3) ആേമാദഀ=

×