Diiabetiiki paradoks i tcHF prehrana
Na Svjetski dan dijabetesa, 14. studenoga, bila
sam pozvana da odrlimpredavanje i pre...
molekule - glukozu. Kad iz probavnoga sustava
ta glukoza ude u krvotok, tada je nazivamo -
6eier u krvi. Nije li paradoksa...
upozoravaju svoje kolege i ja'rnost da hipoteza o
kolesterolu nij e znanstveno utemelj ena. Pregled
znanstvenih istraZivan...
apsurdnih situacija kad pacijent dolazi na redo,unu
kontrolu s pobolj Sanim wij ednostima kolesterola,
triglicerida, knrno...
.
.d-
, ,'J- l
*;I{
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ZaDi Zagrebački dijabetičar 07 2013

3,703 views

Published on

Dijabetički paradoks i LCHF prehrana

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,326
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ZaDi Zagrebački dijabetičar 07 2013

  1. 1. Diiabetiiki paradoks i tcHF prehrana Na Svjetski dan dijabetesa, 14. studenoga, bila sam pozvana da odrlimpredavanje i predstavim svoju knjigu u Zagrebadkom dijabetidkom drui- tvu. Osim mene na predavanju je sudjelovao i D omagoj D ilojit, predstarrnik Weston Price zak- lade zaHrvatsku. Dvorana koju nam je ustupila udruga Poljitana u Ilici 48 bila je prepuna, a nakon predavanja us- lijedila su brojna pitanja pa je sve skupa potrajalo duZe od z sata. Ljudi su bili jako zainteresiranu da nauie vi5e o stvarnoj povezanosti dijabetesa i prehrane. Sto se u tiielu dogada pri dijabetesu? Poznato je da dijabetes karakterizira nenor- malno visoka razinaglukoze u krvi koja prelazi i u urin uzrokujuii time da urin postaje sladak. Poznato je i da postoje dvije wste dijabetesa, tip I i tip II. Dijabetes tipa I smatra se autoimunom bole6iu pri kojoj neki okidai uzrokuje da imu- nosni sustav napadne vlastite stanice koje pro- izvode inzulin, beta stanice u Langerhansovim otoiiiima smje5tenim u guSteradi. No, dijabetes tipa II ima sasvim druge uzroke, on se javlja kad tijekom mnogih godina unos na- mirnica koje podiZu razinu Seiera u krvi kroniino nadilazi kolidinu Seiera potrebnu za radmiiiia. To tjera guiteradu da postupno stvara sve vi5e i viSe inzulina kako bi se snizilarazina Seiera. S wemenom tijelo vi5e nije u stanju stvarati do- voljno inzulina radi smanj enjarazine ietera, pa razina Seiera ostaje visoka. Osim toga, kako Seier u krvi raste, a gu5te- rada stvara sve vi5e inzulina kako bi se mogla nositi s tim poviSenim Seierom, s wemenom stanice prestaju reagirati na inzulin i viSe se ne ,,otvaraju" kako bi primale Seier u sebe, zapravo se Stite od prekomjerne glukoze tako 5to postaju rezistentne (otporne na inzulin). To dovodi do situacij e da je razinaSeiera u krvi visoka, a razina Seiera u stanicama niska. Pacijent se osjeia kao da jebez energije i gladan je pa jede viie i tako se zaiarani krug zafrrara. Diiabetiihi paradoks Ono Sto je paradoksalno u pridi o dijabete- su prehrambene su preporuke za dijabetiiare. Prema sluZbenoj prehrambenoj piramidi,,zdra- ve" i,,balansirane" prehrane za dijabetidare wi- jede iste prehrambene smjernice kao izazdrave: najvi5e ro Tokalorijaiz zasiienih masno(a, a 55 - 6o y" kalorija iz ugljikohidrata. Ako uzmemo primjer da u prosjeku unosimo 2ooo kalorija dnerrno, 6o m je rzoo kalorija ili 3oo grama ug- ljikohidrata, tj. Seiera i Skroba iz Litarica,krum- pira, pekarskih proizvoda i voia. Treba naglasiti da Skrob nije ni5ta drugo nego iista glukoza. Skrob je polisaharid, koji se u pro- ba'rnome sustavu razgraduje na svoje osnovne 11
  2. 2. molekule - glukozu. Kad iz probavnoga sustava ta glukoza ude u krvotok, tada je nazivamo - 6eier u krvi. Nije li paradoksalno da se osobama koje imaju Seiernu bolest, savjetuje da unose 3oo gramaglukoze dnerrno? Ljudima, kojima je zbog njihove bolesti glavni cilj stabilizacija Seiera u krvi, preporuiuje se unos 3oo gramaglukozekoja direktno ulazi u krvotok, u kojem vei kronidno vlada previsoka razina glukoze? Istowemeno se tim ljudima ogranidava unos masnoie. Zalto? Masnoia nema nikakve veze sa Seierom u krvi. Unos masnoie kroz hranu ne podiZe Seier u krvi iz jednostarmogarazloga Sto je to masnoia, a ne glukoza. I jedno i dru- go moZemo upotrijebiti za energiju u tijelu, s tom razlikom da je proizvodnja energije iz mas- ti udinkovitija nego iz Seiera. Jedna molekula masti daje 4 puta vi5e molekula ATP-a, osnovne jedinice energije, nego jedna molekula glukoze i pri tome pretvorba masti u energiju treba 3 puta manj e enzima nego pretvorba glukoze u energiju. Masti ne doprinose dijabetesu, s jednom iznimkom. Transmasne kiseline iz djelomiino hidrogeniziranih biljnih ulja mogu uzrokovati ot- pornost na inzulin. Kada se te umjetno stvorene masnoie ugrade u staniinu stijenku, javlja se me- dudjelovanje s receptorima inzulina. Teoretski to znadi da se otpornost na inzulin mole steii i bez unosa mnogo ugljikohidrata, unosom hidro- geniziranih biljnih ulja. Ona se nalaze u skoro svim industrijskim preradevinama, koje se usput reieno, ne ograniiavaju u prehrani dijabetidara. lllasnoda ie esencijalna u prehrani di.!abetiiara Prirodne masnoie daju vitamine topive u mastima, kojih u hrani bogatoj ugljikohidratima iednostarmo nema. To su vitamini A i D koji su esencijalni za svakoga, a pogotovo za dijabetiia- re. VitaminAkljui je za spredavanje komplikacija dijabetesa, u Sto spadaju i problemi s mreZnicom, .__ hranrmr; sr. z:dravo problemi s bubrezima, neuropatije, infekcije i sporo zaQeljivarle. Dijabetidar bi trebao uzimati vitaminom A bogato ulje jetre bakalara te namirnice kao 5to su jetra, Zumanjci, plodovi mora, whnje i maslac pa5nih Zivotinja. Vitamin D potreban je za pro- izvodnju inzulina. Uz ulje jetre bakalara drugi su izvori vitamina D mast, SkoljkaSi (a posebno rakovi), iznutrice, Zumanjci, whnje i maslac od Zivotinja s pa5e. Posebno su za dijabetidare valne esencijalne masne kiseline iz omega 3 obitelji: EPA i DHA, koje osim u ulju jetre bakalara nalazimo u plavoj ribi te mesu i jajima pa5nih Zivotinja. Dijabetidari trebaju minerale cink, vanadij i krom jerbezva- nadija, Seier izkrvtne moZe do stanica, a krom je neophodan za metabolizam ugljikohidrata i pravilno funkcioniranje receptora inzulina. Cink je kofaktor u proizvodnji inzulina. Namirnice su koje osiguravaju te nutrijente maslinovo ulje, jetra i crveno meso. Vitamin 86 neophodan je zame- tabolizam ugljikohidrata, ajedan je od vitamina B kompleksa koj e j e najtel,eprimiti putem hrane. Najbolji su izvori vitamina 86 sirove namirnice Zivotinjskoga podrijetla kao 5to je punomasno sirovo mlijeko, sirevi, sirova riba i sirovo meso. Dakle masna hrana, i to posebno masna hrana Zivotinjskog podrijetla, esencijalna je za zdrave dijabetiiara, pa ipak se prema sluZbenim preporu- kama ta hrana treba ograniiavati i prehrana sas- tojati od praznih kalorija, nutritirrno siroma5nih ugljikohidrata, koji ni na koji nadin ne pomaZu zdravl1u, vei samo pridonose kroniino povi5e- nomu Seieru u krvi i buduiim komplikacijama. Mit o kolesterolu Opieprihvaieno je vjerovanje da se masna hra- na treba ograniditi jer je masnoia opasna - podi- Ze kolesterol i doprinosi razvoju srianih bolesti. Medutim, to su neosnovani mitovi i sve je vi5e znanstvenika, lijetnika i drugih strudnjaka koji L1
  3. 3. upozoravaju svoje kolege i ja'rnost da hipoteza o kolesterolu nij e znanstveno utemelj ena. Pregled znanstvenih istraZivanja pokazuje da unos masnoie Zivotinjskoga podrijetla zapravo nema uiinka na kolesterol niti visoki kolesterol ima uiinka na razvoj srianih bolesti. Kolesterol i zasiiene masnoie u stvari su bitne zazdravo srce i visoka razina koles- terola pomaZe da Zivimo dulje. Prehrana s niskim udjelom masnoie ne sadrZipotrebne hranjive tvari, a prehrana s visokim udjelom ugljikohidrata, kao i rafiniranih biljnih ulja, promidu iimbenike koji uzrokuju bolesti srca. ,,Nezdrava" reputacija kolesterola i zasiienih masti temelji se na manjkavim pokusima sa Zivo- tinj ama bilj oj e dima i wlo pristranim i zastarj elim istraZivanjima od prije viSe od 5o godina. Hipoteza da kolesterol i zasiiene masnoie uzrokuju bolesti srca nije dokazana tijekom posljednjih pet ili Sest desetljeia, unatoi milijardama koje su uloZene u poku5aje da se to dokaZe. Zapravo je Stetno ogra- niiavati unos prirodnih izvornih namirnica koje su generacije prije nas stoljeiima upotrebljavale u svojoj prehrani prije nego je nastupila histerija straha od kolesterola, a s njom i epidemija novih, modernih bolesti, od kojih su dijabetes i srdane bolesti u samome whu po smrtnosti. Vay',anje dio priie u vezi s prehranom dijabe- tiiara umjerenost u koliiini hrane, ali svi oni koji su pokuializnajukoliko je to teiko postiii samo snagom volje. Njihova glad i pretjerana potreba za hranom nisu stvar volje, nego hormonalne nerav- noteZe. Konzumacija Skroba i Seiera potiie apetit i ometa naie nastojanje da budemo umjereni u kolidini hrane. Nemoguie je biti umjeren s opijati- ma, a Seier naZalost ima isto opijatsko djelovanje na mozak kao i cigarete, alkohol i droga. Uz LCHF prehranu (low carb high fat - manj e ugljikohidrata i viSe masnoie) postiZe se hormonalna regulacija apetita i osjeiaja gladi i sitosti, pa se obroci vei u roku nekoliko tjedana spontano smanjuju a da o tome uopie ne mislimo i bez nekoga posebnog _ hranimo se zdravo nastojanja. Jednosta'rno, nemoguie je prejedati se bez ugljikohidrata i uz LCHF zapravo se jede manje, a sitije. LCHF ne znadi nadodavanje veli- kih kolidina masti, nego znadi da se ne uklanjanja masnoia koja se prirodno nalaziu namirnicama. Diiabetiiari bi zapravo trebali ograniiiti unos ugljikohidrata, a ne masnoda Brojne znanstvene studije pokazale su da pre- hrana s niskim udjelom ugljikohidrata (Iow carb) daje bolje rezultate kod dijabetiiara tipa II nego standardna prehrana. Pokazano j e pobolj Sanj e wi jednosti Seiera u krvi, pobolj5anje masnoia u krvi, smanjena potreba za lijekovima i gubitak preko- mjerne tjelesne teZine. Mnogi lijetnici diljem svi- jeta koriste low carb pristup kod tretiranja svojih pacijenata. No, i dalje je opieprihvaiena prehrana siroma5na masnoiama i bogata ugljikohidratima, koj a dij abe- tiiarima podiZe Seier u krvi i poveiava potrebu za inzulinom, 5to posljedidno povetava rizik od sria- nog udara, sljepoie, amputacije, iljalize i drugih komplikacija pri dijabetesu. Kad se pacijentima us- prkos uzimanju lij ekova podignu wij ednosti meta- boliikih ,,pokazatelja" - tlaka, Seiera i masnoie u krvi, onda im se prepisuju veie doze lijekova, dime se ove wijednosti dovode u ,,normalu", ali to zapra- vo samo prikriva simptome bolesti. PoviSeni Seier, tlak i masnoia u krvi te pretilost nisu sami po sebi neka bolest, nego su to pokazatelji poremeienoga metabolizma u tijelu. Umjesto da se ovi faktori izil<asniZavaju s po- moiu lijekova da bi uili u ,,granice normale", nije li logiinije pronati uzrokporemeiaju te poduzeti mjere za uklanjanje toga uzroka? Doba interneta omoguiilo je da pacijenti lako dolaze do informacija i mogu znati puno viSe o svojemu zdravlju nego njihovlijednik. Mnogi dija- betitari odluduju preuzeti stvari u svoje ruke, mije- njaju prehranu i njihov Seier u krvi kao i cjelokupno zdravlledrastidno se popravljaju. Ali onda dolazi do L4
  4. 4. apsurdnih situacija kad pacijent dolazi na redo,unu kontrolu s pobolj Sanim wij ednostima kolesterola, triglicerida, knrnoga tlaka i teZine. Lijednik je odu_ Sevljen, ali kad pacijent ispriia da se drZi prehrane s malo ugljikohidrata i puno masnofe, onda ga li_ j ednik, Sokiran, uvj erava da mora j esti ikrob jer mu to treba za energiju. Medutim, iz osnova fiziologije znamo da nit_ ko ne treba ikrob"sls ugljikohidrate (niti bilo koje druge ugljikohidrate) za energiju. prvo, masnofa je pogodno go :rivo zatijelo. Drugo, ieier se mo i,e pro_ inr estt iz drugih prehramb enih elemenata (proteina i masnoia). Trefe, sasvim dovoljno ugljikohidrata dobiva se iz pow(a, izkojega takoder dobivamo hranjive tvari - vitamine, minerale, antioksidante i enzime. Redukcijom unosa prazniltkalorija, nu_ tritirrno siroma5nih pekarskih proizvoda i Litanca zapravo ne gubimo niita jer prehranu baziramo na ianornoj, cjelovitoj, nutritirmo bogatoj hrani (kao Sto su jaja, powie, oraiasti plodovi, punomasni cjeloviti m$edni proizvodi, Spek, riba i meso), koja zadovoljava naiu potrebu za esencijalnim elemen_ tima: vitaminima topivim u mastima, masnim ki_ selinama, punowijednim proteinima, vitaminima, mineralima, antioksidantima i enzimima. Takoder ie veiina lijednika reii da moramo jesti Litaricejer su one osnova zdraveprehrane. No, i taj mit fteba sruiiti jer nwija saznanja upuiuju na suprotno. Zitarice nisu superiorn ahranai iznjih ne dobivamo nikakve esencijalne nutrijente. Vitamini i minerali iz Zitarica imaju loSu bioraspoloZivost ito znadi da ih ne moZemo iskoristiti. Osim toga Zitarice sadrZe tzv. antinutrijente kao ito je fitinska kiselina _ hranimo se zdravo koja spredava apsorpciju ili iskori5tavanje kalcija, magnezija, LeIjeza, bakra i cinka. To su wlo vaini minerali koji sudjeluju u vitalnim funkcijama naiega tijela i njihovnedostatakdovodi do mnogih bolesti. Veliki je problem sa Zitaricama teiko probavljivi protein gluten. Nepodnoiljivost glutena iz pienice povezana je s preko 5o razliiitih bolesti, a mnogi dijabetitari osim dijabetesapate i od drugih tegoba. Kad se tij elo j ednom senzibilizira na gluten, posta_ jemo osjetljivi i na druge slidne proteine i lektine iz Litarica i mahunarki . Zato LCHF pristup ne isklju_ iuje samo pienicu nego i sve Zitarice i mahunarke zbogirwsnoga udinka na veliki broj bolesti, intole_ rancija, alergija, autoimonoloikih bolesti, kronitnih upalnih crijevnih bolesti itd. No, to ne znadi da se treba u potpunosti odreii kruha, peciva, krekera pa dak ni kolaia. Sve se to mole peii od bra5na mlj evenih oraiastih plodova i sjemenki (uljarica). Vaina napomena: Ovaj tekst ne sadrZi nove prehrambene preporuke za dijabetiiare, vei je ma_ teijal,zarazmiSljanje. Oni koji se odluie na promje_ nu prehrane, trebaju joj vi5e informacija. posebno jevaLno znati da prehrana s manje ugljikohidrata drastiino smanjuje potrebu zainzriltnom i nekim drugim lijekovima. S nepromijenjenim do zamale- kova moZe se dobiti pad ieiera u krvi . Zatose treba, prije nego se podne s ovakvom prehranom, dobro informirati i konzultirati sa svojim lijednikom radi prilagodavanj a doze lij ekova. Anita S rtpe, nutricionist *Preporuka za ditanje na engleskom: Knjiga Diabetes Solution, dr Richard Bernstein, moZe se iitati online na: http ://www. diab ete s -b o ok. com/re adit.shtml ** U knjizi Anite Supe ,,Istine ilahi ohrani,, saznajte viie o: . povezanostiprehrane izdrava . mitovima i zabludama povezanim s ,,zdravom,, i ,,nezdra_ vom" prehranu 5to su ljudi jeli prije nego Sto je industrija preuzela pro_ izvodnju i preradu hrane i prije nego Sto je nastupila epi_ demija modernih bolesti koji su komercijalni interesi koji odreduju sluZbene pre_ hrambene smjernice koja je hrana otrov, a koja lijek L5
  5. 5. . .d- , ,'J- l
  6. 6. *;I{

×