Sensa 03 2013

5,108 views

Published on

Zašto sve više ljudi ne podnosi pšenicu

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,108
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,756
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sensa 03 2013

  1. 1. €.: *:ti]#4"*%,,...#g-{tedeqr ,.t ,l,i #$#, nfu,& *{rffdTq*;.- *ffis&.s$-$rlii-.ri1::1 !:Il:i _"*,._."*-"**-. -oesto me prtaju, zai;to tvrdim da pienica nijeizvorna hrana, pa i nade su bake pekle kruh odpienicel Biblija kaZe: ,,Kruh nad svagdadnji dajnam danas" pa je jedenje kruha gotovo vjerskazapovijed. Medutim einkorn, dragocjena biblij-ska pienica nadih predaka, neSto je 5to nam odavno nije dostu-pno. Nova, tzv. patuasta pdenica Triticutn aestiaum, proimodje genske manipulacije i hibridiziranja, koji su stvorili kratku,zdepastu, wrdu, visokootpornu biljku s mnogo veiim koliiina-ma dkroba i glutena te mnogo viSe kromosoma koji sudjelujuu stvaranju novih neobidnih pdenidnih proteina. To je bilo po-trebno udiniti iz komercijalnih razloga, pa tako nova p5enicadaje 10 puta ve6e urode te je otporna na pesticide, Stetodine ibolesti. iovjek koji ju je sfvorio, Norman Borlaug, vjerovao jeda je genska modifikacija jedini nadin da se nahrane mililunigladnih diljem svijeta, pa je osvojio i Nobelor,u nagradt za mir.No kako ta nova namirnica, koja do prije 50 godina nije nipostojala, utjeie na naie zdravlje? Gladni su i dalje gladni, azapadnim se wijetom, u kojem je pdenica stup prehrane, iiriepidemija debljine i ostalih modernih bolesti. U meduvreme-nu, procjenjuje se da danas moderna patuljasta i polupatuljastap5enica dine dak 99 posto pSenice posadene na oranicama di-ljem svijeta.Ovo nije priia o nepodnoienju glutena.Jasno je da je glutenvelik problem pa su proizvodi koji ga ne sadri.e u posljednjevrijeme ,,in", a trgovine su opskrbljene stotinama novih bezglu-tenskih prehrambenih proizvoda na policama. No gluten nijejedini problem. Pienidni su proizvodi (zajedno sa deeerom u
  2. 2. PREHRANASPECIJALNAPISALA:ANITASUPE FOTOGRAFIJE:GETTYIMAGES6i:J.&1€$ ,4,t:*i .?,.ff&t,":..4.:::d..!$ii)i-€&:,[d{l":*: ;€iK::.tF**%i.€" 1,..1,=u*.$-k.*ii hsvim njegovim oblicima) medu glavnim uzrodnicima pretilo-sti, dijabetesa, bolesti srca, raka, demencije, depresije i mnogihdrugih modernih bolesti. A razTozi tomu su viSestruki. Pienicaunidtava naie zdravlje putem mnogih mehanizama i povijest,,nove" pdenice ide paralelno s povijeiiu kronidnih bolesti i pre-tilosti diljem svijeta. Dok u siromainom dijelu svijeta i daljevladaju glad i pothranjenost, u razvijenom zapadnom svijetuproiirila se epidemija debljine i kronidnih bolesti koje ubijajudvostruko viSe ljudi nego z razre bolesti na globalnoj razini.Sve vi5e znanstvenika i lijednika npozotava da je ta epidemijakroniinih bolesti prouzroiena konzumacijom neprirodne hra-ne u obliku rafiniranih namirnica, kruha i pekarskih proizvodakoji dine modernu prehranu. Pa ipak, supermarketi danas sadr-i,avq:u cljeIe redove p5enice preruiene u doslovno stotine tisu6arazliiitlh prehrambenih proizvoda - ona se krije u svemu; odltha iz vre6ice do votke, ruLa za usne i ljepila za omotnice. Nonije rijed samo o kolidini nego i o skrivenim komponentamapdenice koje dovode do debljanja i bolesti.Po demu se onda nova pSenica Triticum aesti,uum razlikuje odstarinske sorte einkorn? Prva je velika razlika da nova pienicasadrZi vrlo visoke razine,,superdkroba" pod nazivom amilopek-tin A, koji je zapravo gori nego 5eier. Taj se Skrob razgradujetakvom brzinom u osnovne molekule glukoze, da dvije kri5kekruha od cjelovitog pienidnog braina podiZu razinu deiera u%dkrvi viSe nego dvije Zlice 5e6era! Da, dobro ste proditali - cje-lovitog pSenidnog bradna. Iako cjelovito pSenidno bradno imaneke nutritivne prednosti u odnosu na ono bijelo, kadje rijed opodizanju 5e6era u krvi, istraZivanja su pokazala da medu njimanema razlike. Tako, primjerice, u osoba s dijabetesom, i bijeli ikruh od integralnih iitarica podiirc razinu glukoze u krvi prekonormalnih vrijednosti. Uza sve to, pozlato je da hrana s takovisokim glikemijskim indeksom uzrokuje skupljanje masnoieu podrudju trbuha, pokreie skrivene upale u tijelu i pridono-si stvaranju masnih jetara te uzrokuje pretilost, predijabetes idijabetes.Osim superikroba, nova patuljasta pienica sadrLi l,,super-gluten" koji pridonosi stvaranju upala u tijelu. Gluten je onajljepljivi protein u pienici koji dini da kruh moi,e narasti, a pe-karske proizvode dini izdainima, mekanima i primamljivima.Stara pdenica einkorn sadrtt 14 kromosoma koji sudjeluju uswaranju malog broja proteina glutena, zakojeje manje vje-rojatno da Ceizazvati celijakiju i upalu. Pir, koji spada u starijesorte p5enice, sadrit 28 kromosoma. No nova patuljasta pienicasadrLi tak 42, t1. trostruko viie kromosoma od pSenice einkorn, iproizvodi mnoStvo razliaitih proteina glutena, ukljuduju6i i onekoji najvjerojatnije dovode do celijakije i upale.dFtrozuoar El€fIS8,5?
  3. 3. PREHRANASPECIJALIako je u Liieiniikoi praksi poznata i priznata jedino celija-kija kao bolest nepodnoienja glutena, istraLivarya su zapravopokazala da osjetljiiost na gluten postoji neovisno od celijakijei da je qluten uzrodnik ili okidad viSe od 50 razliditih kronid-nih bolesti. epodnodenje glutena znadi da gluten u tijelu po-kreie upalne i autoimunosne procese koji ne dovode uvijek docelijakije, ali dovode do velikog broja ostalih tegoba i bolesti:inzuLinske rezistencije, debljanja i dijabetesa, ali i autoimunihbolesti, promjene raspoloZenja, probavnih i neurolodkih pore-meiaja, srdanih bolesti i raka.Gluten osteiuje crijevnu stijenku i dovodi do propusnosticrijeva (engl. leaky gut),5to znaii da mikroorganizmi i nepotpu-no razgradeni proteini tzhrane prolaze kroz crijevnu barijerui ulaze u krvotok, gdje imunosni sustav onda napada te straneproteine, ito dovodi do sustavne upale i razvoja raznih bolesti.Dr. Alessio Fasano, strudnjak za celijakiju i voditelj istraiiva-nja u Centru za istraLivanje celijakije Maryland otkrio je dase djelovanjem glutena u crijevima poveiava sfvaranje proteinapod nazivom ,,zonulin". Zorttiin razblja tanke spojeve izmedustanica crijevne stijenke koje inade Stite nai imunosni sustavi osiguravaju da mikroorganizmi i strani proteini iz hrane neprelaze crijevnu barijeru i ne ulaze u krvotok. Kako gluten po-dii.e razinu zonulina, tako izravno utjede na sfvaranje propu-snosti crijeva. To se dogada zato Sto je moderna pdenica gen-skom modifikacijom i hibridizacijom promijenjena pa sadrLimnogo ve6e kolidine glutena, kao i mnogo vi5e vrsta glutenskih&zr(turq:;iie:i-.,.d:ri.:::l==;.4.:
  4. 4. lPREHRANASPECI.J ALproteina,5to sve u zrratno ve6oj mjeri uzrokuje celijakiju i au-toimunosni proces stvaranja antitijela. Kad gluten prode lffozpropusna crijeva, nai ga imunosni sustav prepoznaje kao stra-no tijelo izapotirye upalne procese da bi se eliminirala stranatijela. No to nije seiektivan proces, tako da istodobno podinjenapad i na vlastito tkivo, 5to dovodi do kronidnih upalnih i au-toimunih bolesti.Uz to 5to moderna p5enica sadrZi ,,superdkrob" i ,,superglu-ten", ona sadrZi i,,superopijate" - supstancije kojeizazivaju ovi-snost i dovode do prejedanja. Proteini iz pSenice u probavnomse sustavu razgraduju na polipeptide,tzv.,,egzorfine" koji iz kr-votoka prelaze krvno-moZdanu barijeru i djeluju na receptore umozgtr kao opijati, stvarajuii osjeiaj trenutacnog kratkotrajnogzadovoljswa i neodoljive Lee za joS, kao kod konzumiranjadroge. Ti se polipeptidi joi nazivaju gluteomorfini, od rijedi,gluten" i ,,morfij". Ove vrste oprjata izazivaju mnogostrukeprobleme: od ovisniike potrebe zahranom i prejedanja do ne-uroloikih bolesti i poremeiaja ponadanja.Dr. William Davis, ameridki kardiolog i autor knjrge WheatBelly: Lose the Wheat, Lose the Wight, and FindYour Path Backto Health (Pienidni trbuh: odbacite pdenicu, izgubite kilogra-me i pronadite svoj put do zdravlla) ima vi5egodi5nje lijedniikoiskustvo s promjenom prehrane kod viie od 2000 pacljenata.Nakon ito su prema njegovoj preporuci izbacili pdenicu iz pre-hrane, njegovim se pacijentima poboljdalo stanje kod reumato-idnog artritisa, ulceroznog kolitisa, Crohnove bolesti... Tako-der, ljudi su odbacili lijekove koje su godinama uzimali protivastme, za lijedenje poremeiaja pozornosti (ADHD), visokogkrvnog tlaka, a nestale su i migrene, refluks, sindrom iritabilnogcrijeva, suviSni kilogrami i preddijabetidko i dijabetiiko stanje.Osim toga, vedini pacijenata drastidno se popravila krvna sli-ka: smanjili su im se trigliceridi, zadtitni HDL kolesterol sepoveiao, a razine malih gustih LDL destica (koje su opasne)smanjile su se,Sto sve smanjuje rizlkza srdanoZilne bolesti. Na-kon odredenog razdol:lja na prehrani bez pdenice, ljudi su se unjegor,u ordinaciju vraiali vitkiji, vitalniji, energidniji, s pobolj-Sanom mentalnom funkcij om, zdr av 4im crij evima, zglobovima,p1u6ima... ,,Zablljei:io sam dramatidne preokrete u zdravlju,poput sludaja 38-godiSnje Zene s tedkim ulceroznim kolitisomkojoj su doktori namjeravali ukloniti crijeva", napisaoje u svo-joj knjizi dr. Davis. ,,Nakon Sto je izbacila pdenicu iz ptehrane,potpuno je ozdravrla, a operacija vi5e nije bila potrebna. Bio jetu i 26-godiSnji mladii kojije nekoijedva hodao zbog bolova uzglobovima. Nakon Sto je uklonio pSenicu s jelovnika, potpunose oporavio i danas ponovno slobodno hoda i trii."Danas mnogi ljudi prelaze na bezglutensku prehranu, zbogcelijakije ili druge vrste nepodnoienja glutena. No i tu je potre-ban oprez. Kao Sto u svojoj kr4izi kai.e dr. Davis, komercijalni,,zamj enski" bezglutenski proizvodi prepuni su kukuruz na, riii-na i krumpirova Skroba, koji takoder imaju pogubno djelovanjena Seier u krvi, inzulinsku rezistenciju i pretilost, kao i pieniinidkrob. Oni koji Zele poboljdati svoje zdravlje tako dto &izbacitipienicu iz prehrane, ne trebaju traLiti zamjenu za pdenidne pro-izvo de, nego b azir ati svoj u prehranu na cj elovitoj nerafi niranojhrani: ribi, mesu, jajima, povr6u, prirodnim masnoiama, ora5a-stim plodovima i punomasnim mlijednim proizvodima poputkefira i svjeZeg sira.Tako ie se stabilizirati 5e6er u krvi i reguli-rati apetit, pa ie i mriavljenj e zL one kojima je to potrebno, bitiomogu6eno bez gladovanja.Moderna prehrana koja se temelji na proizvodima od pde-nidnog braina dovela je do epidemije debljine, dijabetesa, sr-danoZilnih bolesti, alergija, intolerancije, autoimunosnih i kro-nidnih upalnih bolesti. Povijest laboratorijskog manipuliranjapdenicom ide usporedo s razvojem modernih bolesti. Kao Sto jeu svojoj knjizi napisao dr. Davis: ,,Nloderna pdenica nije pravapienica, jednako kao 5to iimpanza nije isto dto i iovjek." Toje jedna nova, nadem tijelu sas"im nepoznata namirnica, kojusvakodnevno, i to viie puta, unosimo u svoje tijelo kao hranu.SadrZi superikrob od kojeg nam se Seier u krvi penje do neba,genski modificiran gluten koji bi mogao biti uzroinik viSe od50 upalnih i autoimunosnih bolesti te opijate koji na nai mozakdjeluju jednako kao droge i dovode do prejedanja. Osim toga,ta je namirnica nutritivno siromadna, tj. ne sadrZi gradevinskimaterijal potreban zanormalne funkcije naieg tijela. Cjeiovitai1i necjelovita, pienica je jedna od najgorih poiasti moderneprehrane (uz 5e6er i hidrogenizirana biljna ulja), a ipak nam se idalje savjetuje da dini temelj na5e prehrane.Joijedan dokaz daje sluZbene prehrambene smjernice itekako potrebno preispiti-vati, a pekarniceizbjegavati u Sirokom luku./-/-.lr / t1seturz sr/4r<, t6/,zr[y,il ttr,vtlk r,. E#. "5€ r.:: $l Y:.t rfi 1.:4 iY I.l-:: . -r,1:lr,tt!:j:ozu.rer SOIf.S8,59

×