เทคโนโลยี
การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี
(Technology Of Participation : TOP)

   ผศ.ดร. วิรติ ปานศิลา และคณะ
        ั
 ...
มาจากไหน....ไม่ สาคัญ
     เราจะมาจากไหน
    จะเป็ นใคร นั้นไม่ สาคัญ
    ยินดีที่มาพบกัน (ซ้า)
ร่ วมสร้ างสรร...
1. การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน คืออะไร ?
2. รู้ สึกอย่ างไรกับการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน?
3. การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน มีความ...
ท่ านคิดว่ าการมีส่วนร่ วมของประชาชน
                       หมายความถึงอะไร
• กระบวนการทีประชาชน...
ทาไมต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี
   ่
  สวนร่วม
    ั
  ภาคสงคมและประชาชนมีการพ ัฒนาและเรียกร้อง
   ิ      ...
หลักการเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน
เริ่ มมาจากบทเรี ยนในการพัฒนาชุมชนชนบท
   ความล้ มเหลวของการพัฒนาที่ไม่ เน้ นการม...
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา คือ
 กระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่ างภาครัฐ และภาคีอนๆ นอก
               ...
คาถามสาคัญสาหรั บการบริหารราชการแผ่ นดินสมัยใหม่
“ประชาชนโดยรวมควรมีสิทธิและหน้ าที่ในการเข้ าร่ วมใน
ภารกิจของภาครั ฐ และ...
การมีส่วนร่ วมของประชาชนสาหรั บการพัฒนาทียงยืน
                     ่ ั่
            1. มี...
ข้ อค้ นพบและผลจากการศึกษา
การมีส่วนร่ วมของประชาชนและการพัฒนา
  การสร้ างการมีส่วนร่ วมเป็ นงานสาคัญและละเอียดอ่ อน
บ...
ระดับของการมีส่วนร่ วม -
                                  มอบอานาจการ
ก.พ.ร.      ...
เทคโนโลยี
การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี
(Technology Of Participation : TOP)
องค์ประกอบทีต ้องใช ้
       ่
1. ผูเอื้อกระบวนการกลุ่ม (Facilitator)
   ้
2. กฎ/กติกาของกลุ่ม
3. อุปกรณ์
  1. กร...
กฎ/กติกากลุม
      ่
1. ทุกความคิดมีคณค่า
          ุ
2. ไม่ฆ่าความคิดใคร
3. ไม่มีความคิดใดผิดถูก
4. ยอมรับค...
เทคนิคพืนฐาน
      ้
  ของผู ้เอือกระบวนการกลุม
       ้      ่
1. วิธการถกปั ญหา
   ี
 (Discussion ...
1.วิธการถกปั ญหา (ORID Method)
   ี
    Bjective Level (ระด ับว ัตถุประสงค์)
    ให ้ข ้อเท็จจริงและข ้อมูล
   ...
วิธการถกปั ญหา
  ี
   Bjective Level (ระด ับว ัตถุประสงค์)

   ให้ขอเท็จจริงและข้อมูล
     ้
   ตงคาถามทีปลุกเ...
วิธการถกปั ญหา
  ี
    nterpretative Level (ระด ับการตีความ)

                 ้
    สารวจปฏิกรยาต...
ี     ิ
2.วิธการประชุมเชงปฏิบตการ
           ั ิ
   (Workshop Method)

 ห ้าขันตอนสาคัญ
    ้
 1.  ส...
3.วิธีการวางแผนปฏิบัติการอย่ างมีส่วนร่ วม
 Action Planning Mehtod เจ็ดขันตอนสาคัญ
                ้

  1...
รูปแบบภาวะผู ้นาทีเ่ หมาะสม
  แบบดงเดิม
    ั้                ้
                  แบ...
ค่านิยมพืนฐาน
       ้
   ของผู ้นาแบบเอืออานวย
          ้
    ่
 การมีสวนร่วม        การเห...
มาจากไหน....ไม่ สาคัญ
     เราจะมาจากไหน
    จะเป็ นใคร นั้นไม่ สาคัญ
    ยินดีทมาพบกัน (ซ้า)
        ี...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Technology Of Participation(Top)

1,524 views
1,366 views

Published on

เทคโนโลยีการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี
ผศ.ดร. วิรัติ ปานศิลา และคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
164
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Technology Of Participation(Top)

 1. 1. เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Technology Of Participation : TOP) ผศ.ดร. วิรติ ปานศิลา และคณะ ั คณะสาธารณส ุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2. มาจากไหน....ไม่ สาคัญ เราจะมาจากไหน จะเป็ นใคร นั้นไม่ สาคัญ ยินดีที่มาพบกัน (ซ้า) ร่ วมสร้ างสรรค์ เรียนร้ ูเรื่ องราว ทางสายยาว ผกเกลียวสัมพันธ์ ู ร่ วมสร้ างสรรค์ สังคมดีงาม
 3. 3. 1. การมีส่วนร่ วมของ ประชาชน คืออะไร ? 2. รู้ สึกอย่ างไรกับการมีส่วน ร่ วมของประชาชน? 3. การมีส่วนร่ วมของ ประชาชน มีความหมายหรือ ความสาคัญอย่ างไร ? 4. จะทาอะไรกับการมีส่วน ร่ วมของประชาชน ?
 4. 4. ท่ านคิดว่ าการมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายความถึงอะไร • กระบวนการทีประชาชนและผู้ทเ่ี กียวข้ องมีโอกาสได้ เข้ าร่ วมใน ่ ่ การรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้ าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปัญหา/ ประเด็นสาคัญทีเ่ กียวข้ อง ร่ วมคิดแนวทาง ร่ วมการแก้ไขปัญหา ร่ วม ่ ในกระบวนการตัดสิ นใจ และร่ วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่ วน การพัฒนา
 5. 5. ทาไมต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ่ สวนร่วม  ั ภาคสงคมและประชาชนมีการพ ัฒนาและเรียกร้อง ิ ิ ่ สทธิ ในการร ับรู ้ ต ัดสนใจ และมีสวนร่วม  หล ักการบริหารราชการแนวใหม่ทระบบราชการ ี่ ทวโลกตระหน ักถึงความสาค ัญ ่ั ่ ้ ี • เริมได้บทเรียนและเรียนรูจากการสูญเสย • แสวงหารูปแบบและนาไปประยุกต์ใช ้  ั ่ ั สงคมไทยและคนไทยพ ัฒนาสูสงคม ประชาธิปไตยยุคใหม่
 6. 6. หลักการเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน เริ่ มมาจากบทเรี ยนในการพัฒนาชุมชนชนบท  ความล้ มเหลวของการพัฒนาที่ไม่ เน้ นการมีส่วนร่ วมของประชาชน และการพัฒนาแบบสั่ งการ • มีบทเรียนและประสบการณ์ จากการพัฒนาในอดีต • กระแสความคิดของนักวิชาการในประเทศและในระดับสากล  ยุคหลังการพัฒนาเน้ นประชาชนในชุมชนเป็ นเปาหมายสาคัญของ ้ ขับเคลือนการพัฒนา ่  การมีส่วนร่ วมของประชาชน (People’s Participation) จึงเป็ น ประเด็นสาคัญในการพัฒนาสั งคม/ชุมชน
 7. 7. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา คือ  กระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่ างภาครัฐ และภาคีอนๆ นอก ื่ ภาครัฐ เช่ น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และองค์ กรต่ างๆ ให้ ได้ มโอกาสเข้ ามามีส่วนร่ วมในการคิด ตัดสิ นใจ และ ร่ วม ี แรงร่ วมใจในการพัฒนา เพราะ “การพัฒนาทีทรงพลังและยังยืนในสั งคมประชาธิปไตยเกิด ่ ่ จากการพัฒนาทีผ้ ูทเี่ กียวข้ องทุกภาคส่ วนได้ ร่วมคิด ร่ วม ่ ่ ตัดสิ นใจ ร่ วมแรงร่ วมใจในการดาเนินการ และร่ วมรับ ประโยชน์ จากการพัฒนา”
 8. 8. คาถามสาคัญสาหรั บการบริหารราชการแผ่ นดินสมัยใหม่ “ประชาชนโดยรวมควรมีสิทธิและหน้ าที่ในการเข้ าร่ วมใน ภารกิจของภาครั ฐ และกิจการสาธารณะในระดับใด”
 9. 9. การมีส่วนร่ วมของประชาชนสาหรั บการพัฒนาทียงยืน ่ ั่ 1. มีส่วนร่ วมให้ ความ คิดเห็นและวางแผน 4. มีส่วนร่ วมใน 5. มีส่วนร่ วมเป็ นเจ้ าของ 2. มีส่วนร่ วมในการเลือก การติดตามตรวจสอบ โครงการพัฒนา และตัดสิ นใจ 3. มีส่วนร่ วมใน การดาเนินงาน
 10. 10. ข้ อค้ นพบและผลจากการศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนและการพัฒนา  การสร้ างการมีส่วนร่ วมเป็ นงานสาคัญและละเอียดอ่ อน บทบาทของนักพัฒนาในการสร้ างการมีส่วนร่ วม  นักพัฒนาต้ องเข้ าใจและสามารถนาเทคนิคต่ างๆ ไปใช้ ได้ อย่ างเหมาะสม บทบาทของประชาชนในชุมชน  ต้ องยอมรับและเปิ ดกว้ างในการทีประชาชนในภาคส่ วน ่ ต่ างๆ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
 11. 11. ระดับของการมีส่วนร่ วม - มอบอานาจการ ก.พ.ร. ติดสิ นใจ (Empower) ร่ วมคิดร่ วมตัดสิ นใจ (Collaborate) มีส่วนเกียวข้ อง (Involve) ่ ร่ วมปรึกษาหารือ (Consult) ร่ วมให้ ข้อมูล ข่ าวสาร (Inform) รู้ ให้ ความเห็น ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมทา ร่ วม ตรวจสอบ
 12. 12. เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Technology Of Participation : TOP)
 13. 13. องค์ประกอบทีต ้องใช ้ ่ 1. ผูเอื้อกระบวนการกลุ่ม (Facilitator) ้ 2. กฎ/กติกาของกลุ่ม 3. อุปกรณ์ 1. กระดาษ ฟลิบชาร์ต 2. กระดาษกาวย่น/วิธีการม้วนและติดกระดาษ 3. บัตรความคิด 4. ปากกาเคมี 5. กระดานหรือผนังสาหรับติดกระดาษ
 14. 14. กฎ/กติกากลุม ่ 1. ทุกความคิดมีคณค่า ุ 2. ไม่ฆ่าความคิดใคร 3. ไม่มีความคิดใดผิดถูก 4. ยอมรับความคิดของกันและกัน 5. เขียนบัตรความคิดทุกคน 6. 1 หนึ่ งคน 1 บัตรความคิด 7. เขียนตัวโตๆ อ่านง่าย 8. ชัดเจน มีความหมาย 9. เป็ นคาหรือวลีกได้็ 10.รักษากติกา/รักษาเวลา
 15. 15. เทคนิคพืนฐาน ้ ของผู ้เอือกระบวนการกลุม ้ ่ 1. วิธการถกปั ญหา ี (Discussion (ORID) Method) ี ิ 2. วิธการประชุมเชงปฏิบตการ ั ิ (Workshop Method) 3. วิธการวางแผนปฏิบตการ ี ั ิ (Action Planning Method)
 16. 16. 1.วิธการถกปั ญหา (ORID Method) ี Bjective Level (ระด ับว ัตถุประสงค์) ให ้ข ้อเท็จจริงและข ้อมูล ้ ่ ึ ้ ั ตังคาถามทีปลุกเร ้าประสาทการรับรู ้---มองเห็น ได ้ยิน รู ้สก ลิมรส สมผัส eflective Level (ระด ับไตร่ตรอง) สารวจปฏิกรยาต่อข ้อมูลในเบืองต ้น ิ ิ ้ ตังคาถามทีปลุกเร ้าหัวใจ : อารมณ์ ความจา การเกียวโยง ้ ่ ่ nterpretative Level (ระด ับการตีความ) สารวจปฏิกรยาต่อข ้อมูลในเบืองต ้น ิ ิ ้ ้ ่ ึ ตังคาถามทีปลุกเร ้าความรู ้สกนึกคิด : ความหมาย ค่านิยม และ นัยสาคัญ ิ ecisional Level (ระด ับต ัดสนใจ) “เราจะดาเนินการในหมูพวกเราอย่างไรเพือการแก ้ไขแผน?” ่ ่ ่ ่ “เราจะทาร่างแรกของแผนทีแก ้ไขใหม่ของเราเพือสงมอบให ้สภา ่ และพิจารณา ได ้เมือไหร่” ่
 17. 17. วิธการถกปั ญหา ี Bjective Level (ระด ับว ัตถุประสงค์) ให้ขอเท็จจริงและข้อมูล ้ ตงคาถามทีปลุกเร้าประสาทการร ับรู---มองเห็น ได้ ั้ ่ ้ ้ ึ ั ยิน รูสก ลิมรส สมผ ัส ้ eflective Level (ระด ับไตร่ตรอง) ้ สารวจปฏิกรยาต่อข้อมูลในเบืองต้น ิ ิ ตงคาถามทีปลุกเร้าห ัวใจ : อารมณ์ ความจา ั้ ่ การเกียวโยง ่
 18. 18. วิธการถกปั ญหา ี nterpretative Level (ระด ับการตีความ) ้ สารวจปฏิกรยาต่อข้อมูลในเบืองต้น ิ ิ ั้ ่ ้ ึ ตงคาถามทีปลุกเร้าความรูสกนึกคิด : ความหมาย ค่านิยม และน ัยสาค ัญ ิ ecisional Level (ระด ับต ัดสนใจ) “เราจะดาเนินการในหมูพวกเราอย่างไรเพือการ ่ ่ แก้ไขแผน?” “เราจะทาร่างแรกของแผนทีแก้ไขใหม่ของเราเพือ ่ ่ ่ สงมอบให้สภาและพิจารณา ได้เมือไหร่” ่
 19. 19. ี ิ 2.วิธการประชุมเชงปฏิบตการ ั ิ (Workshop Method) ห ้าขันตอนสาคัญ ้ 1. สถานการณ์ (บริบท) 2. ระดมความคิด 3. จัดกลุม่ 4. ้ ื่ หัวข ้อ (ตังชอ) 5. ไตร่ตรอง
 20. 20. 3.วิธีการวางแผนปฏิบัติการอย่ างมีส่วนร่ วม Action Planning Mehtod เจ็ดขันตอนสาคัญ ้ 1. สถานการณ์ (บริบท) 2. หัวใจแห่งชัยชนะ (จินตนาการ) 3. สิ่งที่เกิดขึนจริง ้ 4. พันธกิจ (สัญญาใจ) 5. ปฏิบติการสาคัญ (ภารกิจหลัก) ั 6. ปฏิทินกิจกรรมและความรับผิดชอบ 7. การไตร่ตรอง
 21. 21. รูปแบบภาวะผู ้นาทีเ่ หมาะสม แบบดงเดิม ั้ ้ แบบเอืออานวย ้ การใชอานาจ ยึดถือ มุมมองหลากหลาย จะทาอะไร รูวา ้ ่ จะไปถึงได้อย่างไร (วิธการ) ี มติทถกต้อง ี่ ู แสวงหา มติรวมก ัน ่ ของทุกคน ความเก่ง พึงพา ่ ของแต่ละคน ความเก่งของกลุม ่
 22. 22. ค่านิยมพืนฐาน ้ ของผู ้นาแบบเอืออานวย ้ ่ การมีสวนร่วม การเห็นพ้องร่วมก ัน การทางานเปนทีม ็ การไตร่ตรอง การสร้างสรรค์ การนาไปปฏิบ ัติ
 23. 23. มาจากไหน....ไม่ สาคัญ เราจะมาจากไหน จะเป็ นใคร นั้นไม่ สาคัญ ยินดีทมาพบกัน (ซ้า) ี่ ร่ วมสร้ างสรรค์ เรี ยนร้ ูเรื่ องราว ทางสายยาว ผกเกลียวสัมพันธ์ ู ร่ วมสร้ างสรรค์ สังคมดีงาม

×