Your SlideShare is downloading. ×
Bí quyết trình bày từ diễn giả số 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Bí quyết trình bày từ diễn giả số 1

367
views

Published on

Diễn giả: Quách Tuấn Khanh

Diễn giả: Quách Tuấn Khanh

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
367
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. BÍ QUYEÁT TRÌNH BAØYTÖØ DIEÃN GIAÛ HAØNG ÑAÀUDieãn giaû: QUAÙCH TUAÁN KHANH
 • 2. SÔ ÑOÀ TRUYEÀN THOÂNG Ngöôøi trình Thoâng ñieäp Khaùn giaû baøy Maõ hoùa Giaûi maõ Phaûn hoài
 • 3. PHAÂN TÍCH KHAÙN GIAÛ  Caáp ñoä 1: Ngöôøi nghe bò eùp buoäc hay tình nguyeän?  Caáp ñoä 2: Phaân tích caùc ñaëc ñieåm khaùn giaû  Soá löôïng  Trình ñoä hoïc vaán  Gia ñình  Toân giaùo  Giôùi tính  Kinh nghieäm caù nhaân  Nhoùm baïn/Hoäi ñoaøn  Ngheà nghieäp, tuoåi taùc  Caáp ñoä 3: Söï quan taâm vaø kieán thöùc veà ñeà taøi  Caáp ñoä 4: Thaùi ñoä, quan nieäm, caùc giaù trò & nguyeân taéc
 • 4. Quan nieäm Caùc giaù trò vaø nguyeân taéc Thaùi ñoä (Attitude): - Ñeà taøi noùi chuyeän - Muïc tieâu cuûa ngöôøi trình baøy - Baûn thaân ngöôøi trình baøy - Phong caùch trình baøy
 • 5. LUOÂN HÖÔÙNG ÑEÁN KHAÙN GIAÛ Toâi noùi chuyeän vôùi ai? Khaùn giaû chôø ñôïi gì töø baøi noùi cuûa toâi? Thoâng ñieäp, ñeà taøi gì phuø hôïp nhaát vôùi hoï? Muïc tieâu cuûa toâi laø gì? Toâi neân chia seû nhöõng thoâng tin gì, trình baøy chuùng nhö theá naøo, vaän duïng nhöõng ví duï gì cho phuø hôïp? Ích lôïi gì cho khaùn giaû? Hoï caàn gì? Ñieàu gì seõ thuyeát phuïc hoï? Laøm gì ñeå hoï chuù yù suoát baøi noùi
 • 6. ÑEÀ CÖÔNG BAØI TRÌNH BAØY MÔÛ ÑAÀU Daãn yù 3-4 YÙ CHÍNH (minh hoïa, chuyeån yù)Xem xeùt tính logic, trìnhtöï, tính suoân seû, töï Toùm yùnhieân cuûa caùc yù… KEÁTtöø goùc ñoä ngöôøi THUÙCnghe
 • 7. SOAÏN NOÄI DUNG TRÌNH BAØYBöôùc 1: Thieát laäp muïc tieâu baøi noùi Sau khi toâi chaám döùt baøi dieãn thuyeát, khaùn giaû seõ laøm gì?Böôùc 2: Choïn caùc yù chính Caùc yù chính phaûi lieân quan ñeán khaùn giaû, ñuû möùc ñoä quan troïng cho hoï nhôù vaø gaén vôùi muïc tieâu cuûa baïn. Caùc yù phaûi noái tieáp nhau theo moät traät töï hôïp lyùBöôùc 3: Choïn caùch minh hoïa Ví duï, trích daãn, so saùnh, töông phaûn, döõ lieäu, keát quaû khaûo saùt, caâu chuyeän, hình aûnh, bieåu ñoà, ñoaïn phim… Caùc minh hoïa phaûi laøm roõ yù chính vaø phuø hôïp
 • 8. SOAÏN NOÄI DUNG TRÌNH BAØY Böôùc 4: Choïn caùch môû ñaàu  AÁn töôïng, loâi cuoán ngay söï chuù yù cuûa ngöôøi nghe vaøo baøi noùi  Daãn yù mình seõ trình baøy, muïc tieâu baøi trình baøy Böôùc 5: Keát thuùc baøi noùi  Toùm yù mình ñaõ trình baøy; keát nhanh, quyeát ñoaùn, xoaùy vaøo muïc tieâu  Kích thích haønh ñoäng töø ngöôøi nghe: aùp duïng nhöõng gì ñöôïc nghe, quyeát ñònh haønh ñoäng theo ñieàu baïn muoán
 • 9. NOÄI DUNG THUYEÁT PHUÏC  Veõ ra böùc tranh töông lai töôi ñeïp, ñaùp öùng ñuùng nhu caàu ngöôøi nghe, neáu ngöôøi nghe laøm theo yù muoán cuûa mình  Coù ñam meâ vôùi nhöõng gì baïn ñang trình baøy  Duøng nhöõng caâu chuyeän maø caù nhaân mình töøng traûi qua  Duøng kyõ thuaät laëp ñi laëp laïi  Thuùc giuïc haønh ñoäng, duøng ñoäng töø  Duøng hình aûnh, taïo aán töôïng
 • 10. GIAÛM HOÀI HOÄP KHI TRÌNH BAØY Chuẩn bị kỹ lưỡng Hình dung kết quả (visualization) Đi bộ hoặc nhắm mắt lại và hít thở sâu Nói vài câu trước khi lên sân khấu để “thông” cổ họng Nhắp nước mát hoặc ấm, cắn nhẹ lưỡi để có nước bọt Xác định điểm dừng trên sân khấu trước, cười với khán giả Kiểm soát hai tay
 • 11. “NOÄI DUNG” TRUYEÀN ÑAÏT  Trong trình baøy tröôùc coâng chuùng: 55% ngoân ngöõ cô theå 38% gioïng noùi 7% töø ngöõ
 • 12. GIOÏNG NOÙI  Gioïng noùi phaùt ra töø phoåi, coå hoïng (daây thanh aâm), löôõi vaø moâi.  Ñoä rung cuûa gioïng noùi laø do moâi vaø löôõi, ñoä vang to nhoû hay xa gaàn laø do phoåi vaø coå hoïng.  Ngöõ ñieäu: noùi baèng gioïng khaùc nhau coù theå taïo nhöõng yù nghóa khaùc nhau  Nhaán maïnh: nhaán nhöõng töø quan troïng neâu baät yù nghóa  Haõy noùi vôùi moät gioïng töï nhieân!
 • 13. CÖÛ CHÆ LUÙC TRÌNH BAØY Töông xöùng vôùi lôøi noùi. Phuø hôïp vôùi boái caûnh Roõ raøng, döùt khoaùt, nhöng ñöøng laïm duïng Theå hieän caûm xuùc, giuùp hình dung moät haønh ñoäng, gôïi yù moät chæ daãn, baét chöôùc moät nhaân vaät ñang ñöôïc ñeà caäp
 • 14. www.quachtuankhanh.net www.nll.edu.vn