Pierre franckh kívánjunk sikeresen

6,716 views
6,614 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
607
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pierre franckh kívánjunk sikeresen

 1. 1. PreRnr FnaNcxH Kívánjunk sikeresen! Az óImok ualóra uőltősónak 7 szabőlva
 2. 2. A mÚí eredeti címe: Erfolgreich Wunschen _ 7 Regeln wie Tráume wahr werden Thrtalom O KOHA-Verlag Gmbh Burgrain, 2005 O Bioenergetic Kft., 2007 Fordította: Makra Jrilia E|ósző .....9 Azén torténetem '. - '...9 Kiadja a Bioenergetic Kft. Kívánni is meg kel| tanulni . . . . .74 7, szabőly: Csakkezdjukel .. .....I9 Felelős kiadÓ: Schneider Gábor Az érte|em szerepe . . .20 Felelős szerkesztó: Mezei Katalin Gyakorlattesziamestert ......23 Borítőterv: Somodi András 2. szabőly: Helyesen fogalmazni . ' '30 Az,,énvagyok''-e|v ....30 Nyomda: Kaloprint Nyomda, Kalocsa Úgytenni, mintha ..,..32 ,,Nincs'' és ,,nem'' - avagy a fé|e|em . ' .35 Írjukleakívánságotl ..' ......38 lsBN 978-963-9652-32-.1 Fogalmazzunk világosan, roviden éspontosan .'..53 3. szabőly: A koszonet meggyorsítja a sikeres kíuanast .....59 ]iltilLllilillillll Megsokszorozni a jot .....59
 3. 3. A ielenbe vonzani 63 Egyszerűen letenni a problémát 67 4' szabóIy:Meggyőzn í az érte|met .74 Egy kis fizika 75 A kíuónsogok ualóra uólnak. Egykisbiológia '......85 Mindennop, minden percben. Hitrendszerünk . . 93 minden pillanatban. A hifuilág beidegződéseinek Az ember t'olyamatosan kíuón' megszüntetése . . 1,07 Akór tudatóban uan. akar nem' 5. szabaly: Kéte|kedéshelyett bízni kell ' 118 . Akár hiszi, akór nem. A kétely is egy pontos kívánság 119 Még akkor is kíuan, Hallgatás 130 amikor ualamit nem akar. Elfelejteni 133 on mít kíuón? szabóly: Nyitottnak lenni a ,,véletlenre'' . '140 A világegyetem meglepő módszerekhez Mí uóljon ualóra az éIetében? folyamodik 747 Az intuíció 1M 7 ' szabóly: Az igazi nagy kívánság kitalálása 1.54 Mi|yen kívánság illik hozzám 155 Pénzt kívánni r57 Álmainkpárkapcsolata . .' 160 Boldogabb lesz az é|et? . 175
 4. 4. EIőszó Az én történetem Az én első kívánságom hatéves koromban tel- jesült. Irtam akkoriban egy levelet az őrangya- lomnak. s jóleldugtam. hogy az édesanyám ne találja meg. A kívánság ennek ellenére teljesüIt. Pontosan olyan biciklit kaptam. amilyenre vágy- tam' Még a színe is olyan volt, és rajta volt az egeres csengó is. Kilencévesen aztán már nemcsak hittem. ha. nem tudtam is. hogy a kívánságok valóra vál- nak' Legalábbis az enyémek. Akkorra már sok kívánságomat vetettem papírra. s azok rendre teljesültek. A csoda az én szememben nem hit kérdésevolt. hanem maga a valóság' A kisfiú mégis próbára akarta tenni ezt a csodát. Biztos' ami biztos. Ennélfogva kí kel- lett próbálnom valami,.képtelenséget.', valamit, ami biztosan nem működhet. Igy hát megren- deltem a ,,fentiektól'., hogy szerepet kapjak egy
 5. 5. mozifilmben. Egy Ígazi' klassz szerepet, hogy a Egy ideig haragban voltam a ,,fentiekkel". nevem ott legyen a filmvásznon. A kívánságban Egészen addig, amíg rá nem jöttem, hogy nem az is szerepelt' hogy ,,mindenki jól lásson en- ók tehettek ró|a. Egyszerűen csak más nyelven gem.'. Ésvalóban. még ugyanabban az évben beszélnek, mint én. Ők nem tudták, hogy az én megkaptam a Lausbubengeschichten (Csibesz szempontombó|mi a jó' és mia rossz' Nem tud- történetek) című játékfilmberr a főszerep|ő e|- ták, hogy mennek a dolgok idelenn' Eggszer(íen |enÍe|ének szerepét. A szüleim csodára gyana- csak teljesítették a kívánságomat. Ettól kezdve kodtak - én pedig a megrendelésemre. amit raj- nem kételkedtem többé abban, hogy: tam kívül senki sem vett komolyan' Énazonban nagyon is komolyan Vettem, a kíuónsógok teljesüInek, mert a megrendelés pontosabban teljesült, mint méghozzó pontoson úgy, ahogyan szeretnénk, gondoltam. Ugyanis végzetes hibát követtem e|. Azt írtam a papírra, hogy mindenki lásson Gyermekfejjel tudtam ezt. Akkor még együtt él- engem a filmben. Ám arról, hogy halljanak is, tem a kívánságaimmal, és természetesnek vet- szó sem esett. A Forgatás kozben arendezőúgg tem, hogy úgy teljesúlnek, ahogyan e|képze|tem döntttt, hogy az a fiú' akit én alakítok, porosz ó,ket. Akkoriban mindez magától működött. legyen, berlini dialektussal. A legnagyobb csa- Csakhogy a kisfiú egyre nőtt, s egyre inkább lódásomra szinkronizáltak, vagyis a filmen más felnőttnek érezte magát. Es a kislegény. akigyer. hangot kaptam. Megvolt hát az első nagy film- mekként többet tudott, mint késótb, fe|nőttkor- szerepem 1 teljesült a kívánságom. Mindenki lá| ára kételkedó,,realistává'. vált. hatott, de senki sem hallott. Kamaszként kezdett jobban hinni a {e|nőt- A pontatlan kívánságra ennéljobb és sajnos teknek, mint saját magának. A ,,kívánás'' terén fájdalmasabb bizonyrtékot aligha kaphattam vol- mutatott tehetsége lassacskán feledésbe me- na. (Ezért ebben a könyvben egy teljes fejezetet rült. Felnőttvi|ágában a maga erejébő| akarta szentelek a helyes megÍogalmazásnak. ) megmutatni, hogy mit tud, büszke akart lenni 10 l1
 6. 6. magára, saját magában hitt, s a külsó, de fő- azt állította, hogy mindig mindenki eredmé- képp a ,,fenti'. segítséget már nevetségesnek és nyesen használhatj a őket. kínosnak tartotta, Kizárta világából a csodákat. Ez a gondolat mélyen megérintett. Eszembe Az éIete nehezebbé és komo|yabbá vált. s gyak- juttatta a gyermekkoromat. Akkoriban ponto- ran megoldhatatlan nehézségekbe útközött' san olyan csodák történtek, mint amilyenek- Küzdeni kezdtem. és egyre gyakrabban mér- ről Stuart Wilde írt. Akkor még kézze|fogható tem magamat másokhoz. megállapÍfua. hogy kozelségben voltak. szemmel láthatóan mindig nekem jutnak a roSZ- De miért csak a gyermekekkel történik ilyes- szabb lapok. mi? A felnőttekkel miért nem? Megggőződésemmé vált, hogy a világ igaz- Talán nem is olyan igazságtalan az é|et? Ta|án ságtalan. Mi másért sikerül egyeseknek minden, a sikeresek és a sikertelenek kozott az az eggetJ'en másoknak meg semmi? Miért olyan szerencsé- kűlönbség' hogy eló,bbiek sohasem kételkednek sek némelyek. miközben mások életébenmin- magukban és kívánságaikban? Lehet' hogy egy- den olyan szerencsétlenül alakul? Miért megy szerűen hrdják: az, amit kívánnak, megadatik ne- egyeseknek minden olyan hihetetlenül ról. má- kik. Természetesnek veszik, hogy a kívánságaik soknak pedig egyáltalán nem? teljesülnek. Megvalósulnak az elképzelésetk, méghozzá folyamatosan. De vajon mit ,,képzel- A válasz, amely egyben é|etem fordulópontját nek'. ők másképp. mint a tobbiek? is jelentette, évekkel később érkezett meg, amikor kezembe akadt egy fehér könyvecske. A sikeres emberek nem kételkednek. A címe Wunder (Csoda) volt' s írója. Stuart hanem t'olyamotosan pozitíu an Wilde ugyanazokról a tapasztalatokról számolt összpontositanak a célj aikra. be, amelyeket gyermekkoromban magam is átéltem. O az effajta kívánságokat - igen talá- Végsó soron Csupán egyetlen különbség van. |ó kifejezéssel - megrendelésnek nevezte, és fu egyik ember fudatosan és célhrdatosan kíván, LL 13
 7. 7. a másik tudattalanul és osszevissza, nem fudva, Sokszor csak azért csalódunk, mert hogy körülménye1t ő maga idézi e|ő. arro szómítunk, hogy úgyis csalódnunk keII, Stuart Wilde könyve teljesen megváltoztatta az Az Univerzum ugyanis nem tud különbséget é|etemet' Azóta számtalan megrendelést adtam tennijó és rossz között. Egyszerűen csak teljesít' fe| sikeresen, és újra te|jesülnek a kívánságaimI Mindegy neki, hogy a kívánság beteljesülése Egyszerűen csak el kell kezdeni - ennyire egy- pozitív vagy negatív hatással |esz az élehinkre. szerű' az é|et_, és ehhez néhány trükköt és for. fu Univerzum nem ismer igazságot és igazság- télyt megtanulni. Ugyanis a sikeres kívánás során talanságot, jót és rosszat, pozitívat és negatívat' is elronthatunk egyet s mást, és egy-két dolog Egyszerűen csak megadja azt, amit kérünk. félresikerülhet. Az Univerzum? Ezt meg hogyan kell érteni? Nos, ha a kívánságaink teljesülésérő| van szó, Kíuónní is meg kell tanulní az Univerzumot érdemes magunk e|é képze|ni It úgy, mint egy gigantikus csomagküldő szolgá. A kívánságok teljesülnek. Mindennap, minden |atot. Merthogy a kívánságaink is hasonlókép- órában, minden pillanatban. A mieink is. Ám pen teljesü|nek, mint a megrendeléseink. Fel- ez azt jelenti, hogy a kételyeink és a kisebb- dolgozzák és kiszállítják óket. rendűségi érzésbő|fakadó gondolataink is tel. A késó.bbiekben még kitérek a kívánságaink jesülnek. Hiszen ezekis kívánságok, ha nem is ,,elküldése'' és az é|etúnkben való teljesülése akaratlagosak. Mégis beteljesülnek. kozótti valóságos, fizikai kapcsolatra, vagyis ar- Elkezdtem hát alaposabban figyelni ma- ra, hogyan függ ez össze az energiával, illetve gamra. Elsósorban természetesen a tudatta|an annak az anyagi síkon történő megtestesú|ésé- kívánságaimra voltam kíváncsi, és arra' hogy v e|. Egg e|őr e azo n ban az univ er zá|i s cso m agkű - l miként e||enőrizhetném ó,ket. dő szolgá|at gondolata is elegendó ahhoz, hogy T4 15
 8. 8. megtanuljunk helyesen kívánni. Ezt úgy tehetjűk Mindennapivilágunkat magunk teremtjúk a gon- meg a legkönnyebben, ha játékosan kívánunk. dolatainkkal' Am ezt mi, felnőttek, nem tudjuk Ez azértjó, mert sokkal gyorsabban teljesül min- Vagy nem akarjuk tudni, ezért a magunk terem- den, amiben játékosság, könnyedség van. tette világgal tobbnyire e|égedet|enek vagyunk. Ahhoz, hogy kónnyedek és gondtalanok [e- Miként győzzúk hát le a határokat, és hogyan gyünk. tudnunk kell, hogy mindig minden a ren- kívánjunk he|yesen? Miként nyilvánítsuk ki egy- delkezésünkre áll' és ha ualamít megkapunk, az értelműen és világosan a kívánságainkat anél- nem Jog hianyozni mósoknak' (Ami persze nem kül, hogy a beteljesülésüket megakadályoznánk, igaz. ha a barátnőm férjétkívánom magamnak.) vagy pláne olyasmÍt kívánnánk, amit valójában nem is akarunk? Mit tegyünk, hogy ne szalasz. Az elmúlt harminc esztend&en nagyon sok szuk el a kívánt dolog ,,kiszállítását',? Es mikép- mindent megtanultam arról, hogyan és miért kí pen zárjuk ki az életünkből a rossz dolgokat? uónhatunk sikeresen. A magam és a mások ta- Ákulábun ezeket a kérdéseketteszik fel ne- pasztalataiból és hibáiból hét szabályt sikerült kem az előadásaimon. Végső soron azonban leszűrnöm, melyek segítenek a kívánságaink egyetlenegy kérdésvan: hogyan fogadjuk be szerint alakítani az éleh.rnket' Ha helyesen kí- az életünkbe a csodákat? vánunk, minden teljesül az életünkben. A lehetet- lennek, elérhetetlennek tűnő dolgok is. Ha helye- A kíuansógok ualóra uólnak. sen kívánunk, elhárulnak az akadályok. Minden Mi uóljon ualóra az én éIetemben? lehetségessé válik, legyen szópénzrő|, hazról, au- tóról. partnerről' munkáról vagy szere|emrő|. Minél többszór beszé|tem az előadásaimon a Níncsenek hatarok. A korlatok csak azért valóra váló kívánságokról, annál többet szeret- léteznek. mert hiszünk bennük. tek volna megtudni róluk az emberek. Merthogy 16 77
 9. 9. e|őbb-utóbb még azok is bedobták a törülko. 7. szabóly zőt - mive| nem igazán működtek a kívánsá- gaik _, akik már hallottak valamilyen formá- Csok kezdjük eI ban a témáról, és egy ideje maguk is gyakorló .,megrendelők'' voltak. Ez meglepett. Az, ami az én életemben meg- szokott volt. mások számára korántsem bizo- nyult magától értetődőnek. Minél tobbet mesél- tem a kívánságokról. annáltöbb kérdésvetődött Ha meg akarunk tanulni sikeresen kívánni, a fel. Bennem is. Magam is kérdezgetnikezdtem a legobb. ha egyszerűen nekilátunk. Méghozzá hallgatóságomat arról, hogy ót hogyan kíván- könnyű ujjgyakorlatokkal. Hiszen mihamarabb nak. Közben egyre inkább világossá vált, sokuk- sikerre vágyunk. nálmiért nem mú,ködik a módszer' és hola hiba. Es hogyan érhetünk el a leggyorsabban Egyre többen kérték,hogy végre írjam meg, sikert? It hogyan lehet sikeresen kívánni. Apró kívánságokkal. Köszönöm hát mindenkinek. aki erre bízta- Miért csak aprókkal? tott. Nélkűlük nem készült volna el ez a könw. Azért, mert így játékosabban és elfogulatla- nabbul hrdunk kívánni. A kevésbé fontos dolgo- Jól emléksz€m egy hölgyre. aki kedvesen rám kat kevesebb félelem övezi. A kívánt dolgokat mosolygott, és azt mondta: megjeleníthetjük lelki szemeink előtt. majd meg - Tüdom, hogy konyvet ír. is feledkezhetünk róluk, vagyis elengedhetjük, - Honnan? -kérdeztem meglepve. a maguk energetikai útjára bocsáthatjuk őket. - onnan, hogy ezt kívántam. Ha lényegtelen dolgokról van szó, könnyebb bíznunk abban, hogy a kívánságunk teljesül' ép- pen azért, mert nincs kúlönösebb jelentósége. 18 1,9
 10. 10. A kívánságok sikerének egyik legfontosabb fel- minden csodát. Ami nem illik a világképébe, tétele ugyanis a bizalom. annak |éteznie sem szabad . Ezért tudományos A bizalom eredménye az, hogy hiszúnk tények alapján is elmagyarázom - az érte|em a sikerben. kedvéért-, miért teljesülhetnek és teljesülnek is mindig, minden esetben a kívánságaink. A sikerbe uetett hrt hozza mea a sikert. Ezze| szembesíthetjük az értelmünket, ha ismét kételkedni kezdene. Vagyis csupán a hit számít . Ez az ősforrás táp- Egy biztos: a nagy csodák ugyanígy működ- lálja folyamatosan energiával a kívánságunkat. nek. mint a kicsik. ugyanis az Univerzumnak Mindig a hit az, ami hegyeket mozgat. mindegy, hogy apróságot vagy nagyobb hord- erejű dolgot kívánunk' Az értelem szerepe Mindig a sajót elképzeléseinkteszik lehetsé- gessé uagy akadalyozzak meg a dolgokat' Fzzel szemben az értelem logikus magyarázatok- lr ra vár' ezért ígyekszik megE1őzni minket arról, Mivel azonban a képzeletünk annyira kötött, hogy mindez nem működhet. Egye|őre nem ér- hogy nem igazán hisz kívánságaink megvalósu- ti. mi a helyzet, de minden pozitív élményés lásában. tudattalanul nagy erőt fejtünk ki a lát- minden slker honájárul ahhoz' hogy hamarosan szólag nogy dolgok megvalósulásával szemben' megggőződ1on róla: képesek vagyunk sikeresen Kisebb,,csodák'. viszont történhetnek bizo- kívánni. Végtéreis hihetetlenülgyorsan tanul. De nyos véletlen egybeeséseknek koszónhetően, csak azt fudja, amit megtapaszta|t és megértett. hiszen ,'vak tyúk is talál szemet''. Semmi másról nem hajlandó tudomást venni. A^ azelső kis csodák ta|án továbbiapró cso- Igy a,, érte|em nem illetékes a csodák űgyé- dára bátorítanak, ami lehet, hogy már nem is ben. Sőt rendszerint igyekszik megakadályozni csoda' hanem a kívánságunk sikeres teljesülése. 20 21
 11. 11. A negyedik és az otodik csoda pedig már szinte .,Látod, műkodik!.' Valamilyen kézze|Íogható bizonyítéknak tekinthető. Ertelmünk,,felfogia'', dologra van szúkségünk'hogy megszabadulhas- hogy szemmelláthatóan van valami, amit nem sunk attól a mélyen ggökerező meggyőződé- tud megmagyarázni. Ezért inkább a|ka|mazko- sünktől, miszerint úgysem működik ez az egész. dik, és újvilágképet alkot magának. Ekkor már elfogadja ezt az ú1fajta vi|ágot. hiszen sikeresen kívánni annyit tesz, mint megértetni az érte- Gyakorlat teszi a mestert lemmel. hogy ó az, aki egyidejűleg sugározza és veszi az ,,adást..' ]dővel aztán teremtónek Ráadásul mégkezdők vagyunk a tudatosan si- fog|a tekinteni magát' keres kívánás m(ivészetében.Tekintsük hát ma- Mi pedig hinni fogunk a legnagyobb fizikai gunkat tanoncnak' Egy kezdő aranyművesnek törvényben, miszerint: Sem az |esz az első feladata, hogy egg értékes bri|iánsékszert készítsen,bár ez a távolabbi célja. az energia a figyelem irónyat köueti. Tanulóideje leteltével már olyan értékesanya. gokat is kézbe vehet, melyek megmunkálásá- Ha ez igaz, mondja magának az érte|em, akár nál valóban nagy a tét. nagyobb kívánságokat is megkockaztathafunk. A mi célunk is ez'. azt akarjuk, hogy akár ap- Hát persze| Am először valóban meg kell győz- róbb, akár nagyobb kívánságainkkal is biztosan nünk az értelmünket' Ez pedig a legegyszerúb. bánjunk, és a kívánt eredményt e|éqÚk. Ezért ben apró kívánságok révénsikerulhet. Az egget- gyakorlunk e|őször kisebb jelentőségű kívánsá- len, amire oda kellfigyelnünk, az, hogy ne hagy- gokkal, s gyűjtünk tapasztalatokat ezen a téren. juk eltéríteni magunkat. Semmiképpen sem! A tapasztalatgyűjtés aztje|enti, hogy hibazunk is, Ennek érdekében kezdjük egy tesztgyakor- és a hibáinkbóltanulunk. Akárcsak én a filmsze- lattal, ugyanis szükségünk van valamiféle sikerre reppel kapcsolatos kívánságomból. Gyakoroljunk ahhoz. hogy az értelműnknek azt mondhassuk: hát olyan dolgokkal, amelyek gyors sikert hoznak. 22 23
 12. 12. Parko|óhely.foglalás ami valóban fontos számunkra. és hamarabb Gyakoroljunk pé|dául parkolóhely-foglalással' hisszük azt, hogy nem fog bekövetkezni, mert hiszen parko|ó tudvalevőleg soha sincs, mert titkon meg vagyunk győződve arró|, hogy ilyen ál|andóan elfog|alják mások. Ennek a gyakor- csoda velünk úgysem történik, ,,Ehhez nem Va. latnak két előnye is van. gyok e|ég szép, okos, gazdag vagy intel|igens.'' A parko|óhely-foglalás azonban játékos jel|e- 1. előny gű, s nem is vesszük túl komolyan. Éspontosan Ez a legkönnyebb gyakorlat, mert játékos jel|ege ez az' amit a javunkra akarunk fordítani. miatt nem jelent kü|önösebb fenyegetést meg- Hogyan? lévó hitünk számára. Nem fogja megingatni a gondolkodási rendszerünket, ha sikeresen ki Énígy rendelek parko|ót vánva szerzünk magunknak parko|ót. Ez azért Amikor ki|épek a házból, rovidke kéréstsugár- olyan fontos, mert máskülönben a ,,fő gondol- zom magambó|. Egyszerűen a parkolók angya- kodónk''' az értelmünk nagy veszélyben érezné |áhozintézem a kérést,de persze kérhetném a magát, és valamifé|e ,,e|len|épést''tenne. ,,kedves vi|ágegyetemet'', a',kedves Univerzu- lr Am a parkolóhely-foglalás inkább csak szó- mot'' Vagy a .,kívánságok kedves energiáját', is' rakozás, affé|e játék. Még az sem bizonyít sem- Te|jesen mindegy, hogy a ,,címzeltet,, hogyan mit, ha tény|eg sikerül. s,zólítjuk, a lényeg az, hogy működik a dolog. En mindenesetre az angyalokat szeretem a leg- 2. e|őny jobban. Közelál|nak hozzám, és szemé|yesebb- Annak, hogy sikerül-e parkolót találnunk, nincs nek érzem ó]<et. Bárkit válasszunk is, nagyon különösebb jelentősége, így nem gondoljuk azt: fontos, hogy ne nevessünk rajta, ne kételked- ,,Úgys"- fog sikerü|ni.'' Nagyobb dolgoknál jünk benne _ és ne tartsuk ostobaságnak azt. már egészen más a he|yzet. Sokkal könnyeb- hogy lehet sikeresen kíuónni. Hiszen parkolót ben kezdünk kételkedni valami olvasmit illetően. szeretnénk találni, és most teszteliük a módszen. 24 25
 13. 13. l Teszte|és közben pedig szokatlan dolgokat Amióta Michaela és én sikeresen kíuónunk, megengedhetünk magunknak. nincs gondunk a parkolókkal. Evtizedek óta! Már szinte csak mellékesen kérjúk,mert tud- .,Kedves parkolóangyal! A(z) ... utcában van juk' hogy úgyis megha|lanak minket. és telje- egy parkolóhely, amelyik rám vár. Pont akkor sű| a kívánságunk. fog megürülni. amikor odaérek.'' Az is előfordul, hogy nem látom meg rogtön a szabad helyet, ezért va|aml|yen je|zést ké- A kívánságot lehetőleg ne az odaérkezése|őtt' rek a ..fentiektől.'. Ilyenkor vagy dudál valaki, fogalmazzuk meg, mert az Univerzumnak kell vagy olyan feltűnően viselkedik. hogy oda- egy kis e|őny' A legiobb' ha akkor mondjuk ki' vonzza a tekintetemet. amit kívánunk, amikor elindulunk otthonról' Mégsem megy mindig minden tökéletesen. És...műkodik!! Néha még mi is elfelejtünk kívánni, és nagyot Ma hinni akarunk benne. Ma próbára tesszük a nevetűnk, amikor látjuk, hogy minden tele van gondolatunk erejét, és meglátjuk, milyen eEgsze- kocsiva|. I|yenkor megkér dezem Michae|át:,Túl ní tud lenni az élet. Utközben ne is gondoljunk későn rendeltél, ugye?'' o pedig mindig ugyan- erre a kelleténéltöbbször. De a legiobb, ha egy- azt válaszolia: ,'fut hittem, te már rég intéz- általán nem gondolunk rá. Ha ugyanis még kedtél.'. nincs gyakorlatrrnk a sikeres kíuőnas terén, köny- Ilyenkor mindig tisztán megfogalmazódik nyen kételkedni kezdünk ahelyett, hogy biztosra bennünk, mekkora különbség van aközott, ha sí- vennénk: minden a legnagyobb rendben megy. keresen kíuónunk, vagy ha magunknak kell meg- Mindenesetre tény, hogy amikor megérke- küzdenűnk mindenért. zúnk az autónkkal, megtörténik a csoda. Vagy éppen ott van egy szabad hely, ahol szerettük Az Uniuerzummal dolgozni sokkal egyszerűbb, volna, vagy éppen akkor áll ki valaki. mint mindenért egyedüI megkínlódni. 26 27
 14. 14. Használjuk hát ezt az erőt, amely mindig a ren- Irodabútorra ugyan nem volt szükségünk, de a delkezésünkre áll. Akkor is, ha olyan egyszerű barátunknak jól jöhetett a segítségünk. dologról van szó, mint a parkolóhely-fogla|ás. Amikor beléptunk azirodahénba' rogtön tud- tuk, mit keresünk ott. Mindenhonnan óriási nö- Michaela és én olyan régóta tesszük könnyeb- vények mosolyogtak ránk hatalmas, gyönyörű bé az é|etúnketezekke| a kis ,,csodákkal'', hogy cserepeikbő|. Mivel senkinek sem volt szüksége már teljesen megszokottnak tűnnek. Egg egész rájuk, szinte ingyen megkaptuk őket. Béreltünk könyvet meg tudnánk tólteni velük. egy teherautót, és még aznap hazaszállítothrk az összeset. Tényleg olyan nagyok voltak, hogy e|ő- Niivények után járva ször helyet kellett csinálnunk nekik a lakásban. Néhány évve| eze|őtt például növényeket akar- tunk szerezni a lakásunkba. Természetesen óri- Gondoljon ki ön is hasonló apró kívánságokat. ásiakat' Akkorákat, hogy a mennyezetig érjenek. Érjene| velúk sikert. Győzze meg magát és Vé gi gj ártuk hát a virágboltokat, a ker tészeteket az érte|mét,és kezdjen bizakodni. Késó.bb már és a faiskolákat. De hamar be kel|ett látnunk. nagyobbat a kívánhat. lr hogy az, amit szeretnénk, meghaladja az anya- Csak elkellkezdeni. Még akkor is, ha eleinte gi lehetőségeinket. A nagyra nőtt pálmák és nevetségesnek tűnik. Egyébként is csak azérte|- más hatalmas növények vagyonokba kerulnek. me tartja nevetségesnek. Az érte|em viszont nem A szép kaspókról már nem is beszélve. illetékes a ..csodákban'.. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint ki vánni, hálásnak lenni és bízni' Egy hét múlva megszólalt a telefon. Egy ba- rátunk kérdezte, hogy nem lenne-e kedvünk vele tartani. Egy felszámolás alatt lévő nagy céghez készült, amely kiárusította a bútorait' 28 29
 15. 15. 2. szabóIy Ne ualaminek az akarósót, honem ualaminek a meglététteremtsük meg. Helyesen fogalmazni A helyes megfogalmazás ezért (gy szól: ',Készen állok a gazdagságra.'' Vagy: ,,Gazdag és szeren- csés vagyok.'' Vagy: ,,A számomra rendeltetett Az,,én oagyok,,.elu pénz már a legiobb úton van afelé, hogy meg- jelenjen az é|etemben.,, A legnagyobb hiba. amit az emberek újra és új- ra elkovetnek' mikózben kívánnak valamit, az, Tehát azt kell mondanunk, hogy ,'gazdag uo- hogy már a szóhaszná|atta| egészen más ijzene- gyok", nem pedig azt, hogy ,,gazdag akarok tet sugallnak, mint amit szeretnének. Ilyenkor hi- lenní,,. ába a jó szándék, nem jutnak közelebb a céliuk- hoz. Eppen e||enkező|eg. Sokan úgy fogalmaz- Ha boldog párkapcsolatra vágyunk, nem SZa- zák meg kívánságaikat, hogy azza| szinte be|e- bad azt kívánnunk' hogy ,,meg akarom talá|ni betonozzák magukat szerencsét|en állapotukba. az igazit,, , mert akkor minden a régiben marad. Az Univerzum úgy érti, hogy akarunk valamit, Ha például valaki sok pénzt kíván, nagyon ezért a valamit akarás állapotát teremti meg szá- helytelen úgy fogalmaznia, hogy ,,gazdag oko- munkra. Mert számára nem |étez1k je|en és jövő' rok lenni., .Ilyer'rkor ugyanis a gazdagság aka- Aá adja. amit gondolunk és érzúnk,Ez pedig rásának állapotát kívánja, és azt is fogja kapni. számunkra azt jelenti, hogy Ezt az állapotot ismerjűk. Azért akarunk vala- mit. mert nem rendelkezünk azza| a valamivel' mindig jelen időben kell kíuannunk, Ily módon tehát csak a hiányt fokozzuk. sohosem iöuő időben. 30 31
 16. 16. Egy ,,boldog akarok lenni" pontosan eztle- gyorsabban helyre kell állítania az Univerzum- remti meg: az akarást. Továbbra is akarni fo- nak aképzelet és a valóság közötti egyensúlyt. gunk. Ugyanis az Univerzum érte|mezésében ilyenkor az a vágyunk, hogy akarjunk. Csak a Mór meg ís Uon, amít kíuanunk. .,boldog vagyok'' hozza meg azt az állapotot, amelyre vágyunk. Így sokkal nagyobb lesz kívánságunk ereje. A ki- sugárzott energia olyan nagy, hogy a megren- Ha azt mondom, ',Készen állok a sze,re|emre,,, delésünk ',odafönt'' a feldolgozandó ügyek ak- minden ajtó megnyílik előttem. Véget vetek a táinak |egtetejére kerül. Akár szekrényről van keresgélésnek.Ha azt mondom: ,,Tudom, hogy szó, akár pénzrő|, akár egy új partnerről. már megvan az ígazi, és most megjelenik az életemben'' _ meg is kapom a kívánt szemé|yt. Minél gyakrabban teszünk úgy, mintha máris gazdagok lennénk Vagy a vágyott kapcsolat- ban élnénk,annál gyorsabban válik valóra az a (Jgy tenní, mintha álmunk, mert folyamatosan hihetetlenül erős energiát sugárzunk magunkból. Szabályszerűen Ha egy új szekrényt szeretnénk' akkor a leg- az életünkbe vonzzuk áz eredméngt. jobb. ha már ki is rakjuk, e|ajándékozzuk vagy Ez nem jelenti azt, hogy kezdjük el szórni a pénzt vagy lépjük túl a hitelkeretünket' ha gaz- elvitetiúk a régit, fe|téteezve, hogy a kívánsá- gunkon m áris dolgoznak. A szekr ényt. már,. meg- dagságra vágyunk. Sokkal inkább azt jelrenti, vethlk''. Tehát már mewan, és csak idő kérdése, hogy érezzúkmagunkat máris gazdagnak. Le- hogy a mi szobánkba kerüljön. gyen a gazdagság é|etúnkrésze. Ha úgy teszünk, mintha, az Univerzum |é- Megerósíthetjük a kívánságunkat' ha úgy te. péskényszerbekerül. Minél konkrétabban jele- szünk, mintha már bete|jesült volna. Miért olyan níti meg aképze|etúnk a kívánságunkat, annál fontos ez? Azért, hogy pozitívan foglalkozzunk TZ 33
 17. 17. aZZa|, ami |esz, és várakozásteljesen ráhango- ,,Níncs'' és ,,nem,, - auagy a félelem lódjunk. Vagyis felvegyük a megfelelő rezgést, Így alábbhagy a kétkedésünk, erősodik a bi- Szót kell ejtenünk azokról a kívánságokról is, zalmunk. és ráérzünk, milyen kellemes |esz ez an-relyeknek a hátterében jókora adag félelem az állapot. Ugyanakkor nem jut elég tér az ér- húzódík meg. A fé|e|em olyan, mint egy óriási telmünknek, hogy e||enérv eket keressen. Vala- mágnes. hányszor meg akar ggőzni arról, hogy lehetet- lenség az, amit tervezünk, ezt ellensúlyozandó A féIelem éppen azokat az eseményeket uonz- máris rendelkezünk a jovőnk felett érzett öröm za, amelyeket meg akarunk akadóIyozní, és é|eterő tapasztalatával: .,ilyen érzés|esz,ami- kor bekövetkezik''. Az énésekés az érze|mek A fé|e|emtől átitatott gondolatok hatalmas érzel- mindig erósebbek és intenzívebbek, mint az ér- mi toltéssel rende|keznek. Ennélfogva rendkívül te|em érvei. nagy aZ energiájuk is. Ezért foglalkoziat minket Ez a fajta ,,e|őérzet,, erőt ad a kívánságunk- annyira minden. amitől félünk. A rémségesnél nak. így nem ingunk meg egykÖnnyen. rémségesebb dolgok sorra játszódnak le lelki sze- A legfontosabb azonban. hogy a tudatr-rnkat meink előtt, a legapróbb rész|etekig kidolgozva. nem a hiány gondolata uralja. hanem a bőségé. Annak el|enére, hogy félünk tőlúk' többet Rendelkezünk az'al. amit kívánunk. mert az ter. foglalkozunk velük, mint az é|etke||emes olda- jár méuetszeíí|eg nekünk' Nem teremhrnk többé lával. Még akkor sem ismerjük fel a szépet és éne|mi Vagy anyagi szűkséget' hanem minden a jót az életünkben. amikor minden rendben eseményt és minden mozzanatot olyasminek lá- megy. mert teret adunk a félelmeinknek. tunk, ami közelebb visz a kívánságunkhoz. Az energia azonban mindig a fígyelem irá- nyát koveti Ez aztjelenti' hogy mindig azokat az eseményeket vonzzr.tk magunkhoz, ame|yek- kel foglalkozunk. 34 35
 18. 18. Pedig pont ezt nem akarjuk. Pontosabban: Nem tudunk valamit nem |étrehozni. Mindig éppen hogy szeretnénk elkerülrni ezeket a ször- csak uolomit tr.rdunk teremteni. és nem tudunk nyűségeket. ualamit nem teremteni. Már a nem-teremtés gondolata is megteremti, amit nem akartunk. Mindent az életünkbe uonzunk' Nemcsak azért, mert azUniverzum egyszerűen omit eI okorunk kerüIni. kihagyja a ..nem'' szót, mivel nem ismeri - ho- gyan is tudnánk valamik nem |ennt? -. ha- Ha félelemtől áthatva kívánunk valamit. való- tlem azért is. mert a kívár'rság mé|yénsokkal jában el akarjuk kerülni azt a valamit' Bármi- nagyobb a betegségtől való félelem, mint az lyen pozitívan fogalmazzunk is - a háttérben egészségiránti vágy. mindig ott a titkos gondolat: ,,nem akarom, Tehát nem akarhatunk elkerülni valamit. fu hogy..." uagy,,ne legyen...". e||enkezőjét azo nban ki h oz h atj uk b e|őIe . Eh h ez Csakhogy azUniverzum nem ismeri a ,.nem" csupán az elkerülni vágyott negatívum pozitív szócskát. A tagadással nem tud mit kezdeni. Mint megfe|e|ő1evel ke ll foglalkoznu nk. Példának oká- ahogyan azza| sem, ha valamit el akarunk kerül- ért azt kell mondanunk a hogy: ',fentieknek.., ni, vagyis ha valamit rrem akarunk megtenni. ..egészséges vagyok''. Ez a kijelentés eggszerű, és Az ilyen kívánság szinte biztosan az ellen- világos. Az a kívánság az egészségreirányul, kező1éhez vezet. fu Univerzum ugyanis kiszűri és nem a betegésre. a megrendelésbőla ,,nem''-et, és anélkúlteljesí- ti a kívánságot - mintha mi kívántuk volna így. Őszintén: hány hasonló negatív kívánságot fo- galmazunk meg, mondunk ki naponta? ,.Nem Ha tehát azt kívánom, hogy ,,ne legyek beteg'., akarok munkanélkűli lenni'., .,Nem akarok meg- akkor az az Univerzumnál annyit tesz, hogy halni". ,.Nem akarok balesetet szenvedni". .,legyek beteg''. Miért van ez így? ,.Nem akarom. hogy elhagyjanak", ,,Nem aka- rok elszegényedni..' 36 ,)t
 19. 19. Így viszont valójában csupán a negatív ol- Azzal, hogy leírjuk. dallal foglalkozunk' és ezt az energiát sugároz- testet ölt a kíuónsóqunk. zuk magunkból. AZt pedig már tudjuk, hogy en. nek megfelelóen mit kapunk ,,odafentről''. onnantól kezdve anyagi sfton is megielenik. A helyesen megfogalmazoti kívánság íw Szilárd elhatározássá válik. Megingathatatlan, hangzik: .Van munkám'.. ,'Boldog vagyok a pá- világos és egyértelmű |esz. rommai... ..Megvan mindenem. amire szűksé- gem van. Főként annak érdemes papírra vetnie a kíván- ságait. aki még kezdő ezen atéren. Később, ha Most már talán az is érthetó. miért .,sikerülnek fél- már rutint szerzett', szilárdan hisz és elegendő re'' bizonyos kívánságok. Valóiában ugyanis egy. sikerre tekinthet vissza. ezt a |épéstakár ki is általán nem sikertilnekfé|re, sőt nagyon is ponto- hagyhatja. Akkor már könnyedén rendelhet san teliesülnek' Csupán rosszul kívántuk őket. bármikor és bárhogyan. ahogy neki tetszik. Ám ennek a ,,laza'' rendelgetésnek megvan az a Irjuk le a kíuónságot! hátránya' hogy egyszer csak nem fogjuk tudni, mi mindent kívántunk. és előbb-utóbb áttekint- Ez a módszer is erősíti a kívánságot. Leírva hetetlenné válnak a kívánsáqaink. ugyanis e|őszor hagyja el fizikailag a testünket. Ez már onmagában is erót ad neki' EttőI kezd- Ha viszont leírjuk. akkor már nem kívárrgatunk ve tényleg komolyan gondoljuk. Elhagyiuk a csak úgy. ósszevissza mindenfélet. holezt kérve' képze|gések és az álmok világát. ahol még nem hol meg az e||enkezőjét. hol egy kicsit másképp. igazán hiszünk a kívánságunkban. hol pedig valami újat, gyakran át sem gon- dolva, Vagy egy pi|lanat múlva mégis meggon- dolva magunkat. Az Univerzumnak mindegy. 38 39
 20. 20. Megadja, amit kívánunk, még akkor is, ha már a pillanatban oz életedet alakítod. Esetleg tegyé! semmi szükségünk síncs rá. Mi viszont köny- fel egy szép zenét, gyújts meg néhany gyertyot nyen ott találjuk magunkat kívánságaink kusza uagy légy teljes csendben. A lényeg, hogy ella- |abirintusában, amikor már át sem látjuk az zulj. Ellazult allapotban sokkal kellemesebbnek életünket. Ilyenkor a legkűlonfélébb' gyakran lótod az életet. és a kíuansagod is sokkal inkóbb egymásnak ellentmondó dolgok törtennek kö- pozitíu lesz. A pozitíu gondolatok pc<lig nöuelik rülöttünk. és a zúrzavarban már nem ismeriük o kíuansag erejét. Később nlég szcll ejtürlk arróI, fel, hogy mindezt mi gerjesztettük. hogy miért. Ha egyértelműen és uilógosan Ehhez jonnek még a tudattalan kívánsága- megfogalmaztad a kíuansagodat, írd le egy pa- ink, amiket a legkevésbésem szeretnénk, hogy pírra azzal a méIy meggyőződéssel, hogy ua. teljesűljenek. Ióra fog uólni. Hajtsd össze a papírt, és tedd Ezze| aztán megint ott vagyunk, ahol a part ualamilyen különleges, szép helyre. ami jelzí, szakad: mindenféle történik velünk. és nekűnk mennyire fontos és ,szent,' a te szenledben ez fogalmunk sincs, ki rendezte ezt így. a kíuónsag' Lehet ez akar egy títkos, az idegen Ezért az elsó kívánságainkat inkább tudato- tekintetek eIőI eldugott hely ís' A lényeg, hogy san váltsuk valóra, egyértelmű irányt és jelentó- te tudj a kísugarzott kíuónsóg erejéről, és ezt séget adva nekí azza|, hogy papíron rögzítjük. többek között a kúIonleges helyen őrzott kis Azt tanácsolom, hogy ezt (legalábbis eleinte) papíroddal is touóbb erősítsd. egy kis szertartás keretében tegyük. Van még egy előnye. ha a kívánságukat Íelírjuk Van olyan t'ontos a kíuansagom, egy darab papírra Vagy a naplónkba: tanulságos hogy foglalkozzam uele. emIékeztetőűl szolgál majd az értelmünk számára. Ugyanis tobbnyire gyorsan elfelejtjük' mit ír- kdd hat ezt a pillanatot különlegessé. Szanj ra tunk le. NagyJából talán emlékszúnkmég rá, időt, s teremts magad kórüI nyugalmat. Ebben de a pontos megfogalmazás általában kimegy 40 41
 21. 21. a fejűnkből. Nem csoda, hiszen mindennap Ennélfogva Michaela és én átdolgoztuk a filmet. számtalan új benyomás ér minket. Mi magunk s geg1eink nagg részérőllemondtunk. is vá|tozunk' a gondolataink is változnak, és Mivel a pénzügyi lehetőségeinket tel;esen ki- velük együtt az em|ékezetünk is, ami álta|ában merítettük, meg kellett szúntetnünk a cégünket, a valóság. aképze|et és a reményekszétvá|aszt- és nem igazán tudtuk, hogyan alakul majd a jo- hatatlan keverékét idézi fe| bennünk. vónk anyagi szempontból. De fogalmazhatnék drasztikusabban is: semmink sem maradt, úgy- Ha nem rögzítjük írásban a kívánságainkat. hogy mindent szigorúan elölról kellett kez- előbb-utóbb úgy fog1uk érezni, hogy az ese- denünk' Ahe|yzet rendkívül feszült volt' Az írói mények logikátlanul kovetik egymást. Velem munkámbó| egye|őre nem tudtunk megélni. és legalábbis így tortént. Pedig nagyon ponto- amikor az utolsó megtakarításainknak gyorsab- san megkaptam, amit kívántam, csak eleinte ban a nyakára hágtunk. mint gondoltuk volna, nem tudtam vele mit kezdeni. mert nem írtam eluralkodott rajtam a pánik, s Michaelával is fel, és orömömben persze elfelejtettem, mi- megosztottam az fé|e|meimet. A leggyászosabb lyen szavakkal fogalmaztam meg annakidején színekkel ecseteltem a helyzetünket. s rettegő a kívánságomat. r eményv esztettségemben meglehetősen meg- győző voltam. Legalábbis én úgy láttam. Fé|re- Az ajándékcsomag megérkezett, érthetetlenúl közoltem Michaelával. hogy vagy de nem nyí|ik ki nyomban úirakezdjúk a színészkedést.vagy |e- Úsv íz évve| ezelőtt. az egyik mozifilműnk mondunk a drága házrol. A leg1obb az enne' (Und das íst erst der Anfang - Es ez még ha a lehetó leghamarabb kisebb lakásba köl- csak a kezdet) után kis híján csődbe jutottunk. toznénk. Csak így lenne esélyünk elviselhető Az összes pénzünket a saját produkciós cégünk- keretek közé szorítanía kiadásainkat. amíq be be fektettuk. Igaz' hogy a film meglepően jól si- nem folyik az írásból az e|ső pénz. kerűlt. mégsem hozott e|ég pénzt a konyhára. 42 4:)
 22. 22. Michaela csak mosolygott. Ésha Michaela mo- Hát persze! Hogyan is felejthettem el? Már solyog, akkor a világon semmi sem képes őt a Michaelából áradó magabiztosság is elég letörni. En legalábbis nem. Ha Michaela moso- volt ahhoz, hogy visszatérjen az eredendő lyog, mosolyog a lelke is, és akkor tudni lehet, bizakodásom. hogy minden jóra fordul. Ha tényleg az a dolgom, hogy írjak, és a jö. Ugyanakkor azt is tudnilehetett. hogy egyet- vőben is írni fogok, akkor az Univerzumnak len javaslatomat sem fogya elfogadni. gondoskodnia kell az anyagi biztonságomról. fu egyetlen elfogadható megoldásnak azt Vagyis kézenfekvő lenne' hogy felvegye a meg- tartotta, hogy rendeljük meg az Univerzumtól rendelésemet. majd aztán pontosan szál|ítson. garanciálisan a sikert. Michaela már tízenegy Akkoriban még azt hittem. hogy valamifé|e jo- éves korátó| eztteszi, és az a csodálatos benne, gosultságra van szükségem a kívánságaimhoz. hogy alig van valami, ami őt megijesztené. Mennyi pénzre lenne szúkségem?Meddig Végtéreis van egy jó szövetségese az é|etben kell belőle megélnünki Mi lenne a megÍe|e|ő (persze rajtam kívül): az Univerzum. összeg? Mennyit buktunk a cégge|? Mennyitől Amikor eőször találkoztunk. már mindketten estem e| azza|, hogy lemondtam a rendezői és aktív .,megrendelők.. voltunk. Ha egyikúnk pad- aszerzői gegek nagy részéről?Ebból apénzbő| lóra kerül, a másik talpra állítja' és ilyenkor kol- legalább egy évig gondtalanul kellene élnünk, csönosen em|ékeztetjúk egymást arra. hogy csu- s legalább akkora tsszegnek kéne lennie, mint pán egyesítenünk kell kívánni tudásunk ere1ét. amennyiről a filmünk kedvéért lemondtunk. Ezen az estén Michaela volt az, akí mosolyogva Kiszámítottam. hogy ez nagy1át:óI 80 ezer előállt az egg et|en valóban értelmes megoldással. márka. Az igazán szép szám azonban 77 777 Egyszerűen csak sikeresen kellett kíuannunk. márka lenne. A kívánság tehát világos volt. Elóre is megköszóntem a kívánság teljesú- Ha mast nem ís, de kíuanni mindig lehet' lését,biztosra véve, hogy gondolnom sem kell rá' úgyis megion apénz.Igy legalább nem fog el 44 ÁT
 23. 23. hogy kéte|kedjem benne. Őrizze csak a kísértés, hogy tobbszor is ellenőrizte a sorsjegyemet. De meg aZ erejét, az energiáiát. semmi kétség:én nyertem meg az est főnyere- ményét,egy 1II ezer márka érték(jJaguárt' Néhány héttel később mindkettónket meghív- tak Düsseldorfba, az Unesco-gálára, hogy jóté- Már csak az volt a kérdés,mennyit kaphatunk kony célútombolát áruljunk' érte, mert az mindkettőnk számára világos volt, Mi is vettünk néhányat, ahogyan máskor is. hogy nem tartjuk meg. Végtéreis ennek a be- de ezen az estén egyetlen nyertes szelvény sem vételnek kellett biztosítania, hogy tovább írhas- volt kozöttük: se egy könyvet, se egy hajszá- sak. Egy jó nevű autószalon vállalta az értékesí- rítót, de még egy vacak CD-t se nyertünk. Már tést. 104 ezer márkában állapítva meg az árat. minden ajándékot kisorsoltak és szétosztottak a Eltelt egy hét, aztán kettő' majd lassan a har- szerencsés nyertesek kozott' kivéve egget: afő- madik is. Az autót nem sikerült eladni. Vevő nyereméngt, egy vadonatúj Jaguárt. akadt elég, de a mi kocsink mellett mindenki Abban a pillanatban, amikor az óriási sze- elment, és megvette ugyanazt a modellt, csak rencsekereket utoljára megforgatták, rájöttem, éppen teljes áron. hogg ez az a perc, amikor a kívánságom teljesúl A harmadik hét után leszállítottuk az árat Ez volt a nagy pillanat. Esgyé váltam a vi|ág- 99 ezer márkára. fu autószalonban dolgozók egyetemmel. és magamban azt dadogtam: .,Is- nem örültek. Attól féltek. ezze| a saját áraikat is tenem, most megtörténik!.. Michaela értetlenúl leverik. Végül mégis engedtek a nyomásnak. nézet. rám. Eltelt egy hét, aztán kettő, és az autót még min. Mégis, amikor Kai Pflaume, az estházigaz. dig nem sikerúlt eladni. déiia az én számomat kiáltotta, ugyanolyan Hosszas harc után ismét levittük az arat. dóbbent voltam, mint Michae|a, dacára az immár 88 ezer márkára. fu autó így is a nya- iménti,,e|őérzetemnek''' Kai annyira meglepő- kunkon maradt. Senkisem értette. miért. A ko- dött. amikor meglátott engem a színpadon, csi gyönyorű vo|t. vevőkben sem volt hiány, 46 47
 24. 24. mégsem kellett senkinek sem ez az autó, pedig Izgatottan felhívtam az autószalont. de nem ott állt közvetlenül a bejáratnál. De nem kel. nagyon lelkesedtek az öt|etért. Nem akarták lett, még 85 ezer márkáért sem. olyan olcsón áruba bocsátani az autót. Hosszas ggőzködés után egyeztek csak bele vonakodva. Michaelával eggszerűen nem érteth-rk a világot. A Eltelt egy hét, aztán kettő, de az autó csak kívánt pénz gyakorlatilag ott lebegett a szeműnk nem kelt el. Most már tényleg nem értettem ezt előtt. de úgy tűnt, mégsem talál el hozzánk. az egészet. Hiszen minden stimmelt! Miért nem Pedig biztos, hogy a megoldás pofonegysze- kapom meg a .,csomagomat"? rű. Hiszen eddig mindig sÍkeresen kíuóntunk. Ismét telefonáltam. Tényleg 77 777 márkát Már maga a tény, hogy megnyertük az autót. írtak ki a kocsira? Hosszas huzavona után beval- elegendő bizonyítékot jelen,tett. Mégsem értet lották, hogy én ugyan 77 777 márkát kaptam tük. mi megy ilyen rosszul. Ugyhogy fogtuk ma- volna tőlük, de ó,k is keresni akartak egy kicsit az gunkat. leültünk, és elkezdtünk beÍe|éfigyelni. bolton' ezért 82 ezer márkáért árulták az autó- Ésakkor mintha hályog esett volna |e a sze- mat. Csak akkor adták be a derekukat. amikor munkról. Nem értettük a dolgot. De az érle|em a hevesen kóvetelni kezdtem, hogy a megbeszélt sikeres szállításban nem sokat hrd segíteni. A he- ár álljon a kocsin. Tálán akkor is csak azért,hogg lyes utat többnyire az intuíció mutatja meg. A vá. végre megszabaduljanak tőlem. lasz éppoly logikus volt, mint amilyen megggőző. Nem telt bele két óra. és már vissza is hívtak. Annakidején azt kértem az Univerzumtól' hogy E;en az áron azonnal meqvette valaki az autót. adja meg azt az összeget, amelyről a filmünk mi- att lemondtunk' s amelyból egg évig elélhetünk. A nagy orömbe azért veggúlt egy kis ürom is. Ez a summa nagyjából 80 ezer márkát tett ki. Mérgelódnikezdtem, hogy én hülye, miért nem Vagy nem? Aztán _ persze _ beugrott. Eszembe kértem inkább 88 888 vagy 99 999 márkát - jutott az isteni 7-es szám ismét|ődése. Tehát a vagy mindjártkét évre e|egendő pénzt,? Akkor pontos összeg. amit kértem ,77 777 márka volt. sokkal tobbet kaptam volna a Jaguárért. 48 49
 25. 25. De valóban többre lett volna szükségem? Egyébkéntgyakran előfordul az is' hogy a telje- Ezze| a pénzze| szépen kilábaltunk minden ne- sülő kívánság bizonyos osszetevói kevéssé'sót hézségbő|. Alighanem pontosan ez vo|t az a egyáltalán nem tetszenek. Talán netn is úgy gon- pénzösszeg, ami megilletett. Vagy csak ennyire doltuk. Ilyenkor általában szik|aszilárdan meg Va. pontosan teljesúlt a kívánságom? gyunk győződve arról, hogy rosszul teljesítették Vagy pusztán véletlen egybeesés |enne az a kívánságunkat. A leírtak alapján azonban ellen- egész? őrizhetjúk, hogyan fogalmazh.rnk eredetileg, és Az egész tórténetben mégis az a legmegle- ebből kiderul' mi|yen pontosan dolgozott a világ- pó-bb, hogy nem egészen egy éwe| korábban az egyetem. és milyen pontatlanul fogalmazhrnk mi. én csodálatos Michaelám is nyert egy autót! Egy Éppen a kívánság leírásával lehet nagyon kis piros Toyotát' amit jelenleg is használunk. hamar megtanulni, hogyan tegyünk kűlönbsé- Hogy miképpen? Michaela a megmondha- get aközott, amit kívántunk, és amit ténylege- tója' hogy néhány hétte|korábban kívánta ma- sen kaptunk . Már ezze| az összehasonlítással is gának az Univerzumtól. De errő| a csodálatos olyannyira pontosíthatjuk a kívánságainkat, hogy nyereméngről később majd részletesebben is valóban csodássá varazsoljuk velük az életúnket. szót ejtek. Helyesen fogalmazua ugyanis tényleg nagyoll könnyű síkeresen kíuanni, Most azonban térjünk vissza a Jaguárhoz: ha annakidején felírtam volna a kívánságomat, Ha feljegyezzük a kívánságunkat, legalább bi- megspórolhattam volna magamnak egy csomó zonyítékVan a kezünkben. hogy a módszer fejtörést és néhány heti várakozást. Igy viszont tényleg műkodik, nem csupán képze|gés' csak akkor jutott eszembe, hogy mit is kértem, Ugyanis rövid időn belúl sok feljegyzésünk amikor a kívánságom te|jesült. gyűlhet így össze, aminek alapján akezdetiké- telkedésünk az áhítatos csodálkozásból meq. gy őződéses tudásra válthat. 50 5l
 26. 26. Semmi sem olyan sikeres, mrnt a siker maga, vetni, hogyan alakult a kívánság megfogalma- miuel az touabbí sikereket hoz magóual, zása. attól kezdve, hogy ,,sok -t akarok', , egé- . ' . szen a végsó változatig. Ene| |a jövóaen sok Amikor megint elkezdtem kívánni, sok-sok fel- téves megfogalmazást megspórolhatunk. jegyzést összegyújtöttem' Sok bizonyítékra volt A másik e|őnye az, hogy bármikor utána- szükégem' ugyanis természethrdományos szem- nézhetünk, mit kívántunk, és mi lett belőle. Akár léletű gimnaziumba jártam. ott. mint ismeretes, évek múltán is' Ebbólsokat tanulhafunk a jövőre fó.lrént kétetkedő realistákat képeznek. így hát nénle. Emellett feketén-Íehérenott a bizonyíték némi idóre volt szükségem, hogy az értelmemet az értelmúnkszámára' ha netán újbót kételked- átneveljem és meggyőzzem a kívánságok haté- ni kezdene' és a csodát a ,,véletlennek.' fulajdo- konyságáról. De végül sikerült. Végre az érte|. nítar'rá. Ráadásul a régi kívánságaink sikere arra mem is belátta, hogy a dolog műkodik' s ettől ösztönöz' hogy ismét sikeresen kíuónjunk va|a- kezdve ő is segített a helyes irányban haladni' mit. Ugyanis nem mindig jut eszünkbe ez a|ehe- tőség, különösen akkor nem, amikor már megint Egyébként szívesen dolgozom cédulákra íri fe|- nyakig vagyunk a pácban' jegyzésekkel. A dolgozószobám két hosszanti Es végezetül: mulatságnak sem utolsó, ha falán van két nagy parafatábla' így a cédulák- leírjuk a sikereinket! ból álló ,,kreatív káosz'' áttekinthető ' Persze ez a cédulásdisem való mindenkinek. Sokan pél- dául arrólszámoltak be, hogy a kívánságaikról Fogalm azzunk u ílógosan, egy külön naplót vezetnek, Vagy egyszerűen rijuiden és pontosan más színnel írják be a határidőnaplójukba, hogy mit kívántak. Minél pontcsabban fogalmazzuk meg a kíván- Ennek több e|őnye is van: ságunkat, annál pontosabban teljesül. Minél fu egyik az. hogy később nyomon lehet kö- kodösebben és szétszórtabban fogalmazunk, cz
 27. 27. annál nagyobb az esé|ye annak, hogy mást I gy ekezzünk két- h órom m on dotb an kapunk, mint amit szerettünk volna. megf o gal mazn i, mit kíu ón unk' Ha például egy szekrényt szeretnénk a nap- paliba. akkor pontosítsuk, hogy milyen legyen Ez ellentmondásnak tűnik, pedig nem aZ. az a szekrény, és hová passzoljon. Dóntsük el, Ugyanis minél pontosabbnak és róvidebbnek milyen legyen a színe, aZ anyaga' a mérete, és ke|l |ennünk, annál inkább kénytelenek va- mi minden férjen e| benne. Ha nem vagyunk gyunk megragadni a kívánságunk voltaképpe- elég pontosak' sok e|térés|ehet az elgondolá- ni lényegét'Sokkal pontosabban tudni fogiuk, sunk és a kívite|ezés között' s így megeshet, mit kívánunk valójában, ha két mondattal ki hogy kapunk ugyan egy szekrényt, de nem tudjuk f.ejezni. tudunk mit kezdeni vele. Amikor a szerző be akarja mutatni az öt|e- tét a kiadónak, arra kérik, fogalmazza meg egy Mindegy' hány pontból á|l a megrendelésűnk, mondatban. Mert ha néhány szóval nem tud- és hogy azt milyen rész|etesenjegyezh.rk le: min- ja elmesélnia történetet, akkor sokkalmég ke- den pont rendben teljesülni fog. vésbéfogja tudni. A kívánság megvalósulásakor néha mégis Ezért az írók gyakran nagyon sokat dolgoz- feltűnik. hogy néhány pontra még ki kellett nak azon, hogy a |ehető legtömörebben meg- volna térnűnk' de ezeket kifelejtettük' és most foga|mazzák a történetük alapötletét' Majdnem nagyon zavarnak bennünket. Ezért aztán nem annyit' mint a reklámszövegírók, akiknek néha feltétlenül szükséges a kívánságunkban ezer két-három szóba kell belesűríteniük a hirdetés fe|téte|t szabnunk, mert úgyis |esz másík száz- úzenetét.Ennek a néhány szónak ke|| klfejez- ezer, ami nem jut eszünkbe, s ezért olyasmit is nie a mondanivaló |ényegét. kanunk. amit inkább nem kértünk volna. Tehát minél tömörebben fogalmazunk. anná| inkább pontosítjuk kívánságunkat. Minél több szóra van szükségünk, annál szétszórtabb és 54 55
 28. 28. pontatlanabb lesz a rendelés és a szállítás. Egy magambóla mérgemet' Forrva a dühtől, hatal- rövid' találó mondat lényegesen erőteljesebb, mas betűkkelvéstem a papírra: ,,Még ebben az mint egy kétoldalas kortllírás. évben fe||épek ebben a színházban! Ráadásul Magam is gyakran tapasztaltam, mi|yen erő- én magam vá|asztom ki a szerepemet!'' teljes tud lenni néhány röpke szó' A cédulámat pedig kitűztem a falra, hogy a felindultságomat mindenkivel tudassam. Rövid Akarat|anul, mégis síkeresen kívánva voltam, pontos és céltudatos. Meg voltam győ. Huszonkét éves koromban a televíziós szere- ződve arról, hogy sikerrel járok. peim révénmár ismert voltam. De nem így a szÍnházi világban. Akkoriban a televuió és a Három hónappal késó.bb felhívtak a Fővárosi színház között hata|mas űr tátongott. A televí. Színhaztól' hogy keressem meg ó.ket. Mitörtént? zióban r endszer esen feltűnő, m ásodosztályú nak Michael Degen aFaustotrendezte, de nem sa- számító színészek nemigen mozoghattak szín- játszínészeivel, mert új, friss, szokatlan arcokat házi berkekben. akart, olyan színészeket,mint én' Elmentem hát F Teljesen e|képze|hetet|en vo|t, hogy egy o|yan a felolvasásra. Először a színházigazgató szere- I tévésztát, mint én, valaha is jó szerepet kapjon pét kaptam a Fousf e|ső részébő|. I egy neves színhazban. Michael Degen hazaküldött, aztán három Egyszer aztán megnéztem a Fővárosi Szín- nappal később felolvastatta ve|em a tanítvány házban a Hamletet Michae| Degennel. Az e|ő- I adás akkora hatással volt rám, hogy elhatároz- szerepétis. Ésutána tényleg megkérdezte, hogy melyik szeÍep tetszik jobban, melyiket akarom tam: én is játszani fogok ugyanitt' Ugy tűnt, játszani. |ehetetlen vál|alkozásba kezdek. Kurt Meisel- Kértem egy kis gondolkodási időt, és meg- től (a színház intendánsától) vagy az akkori kérdeztem az édesapámat. Ő a tanífuányt java- dramaturgtó| még csak idópontot sem kaptam. solta, azt a klasszikus szerepet, amely a Foust Ez annyira bosszantott, hogy nekiláttam ,'kiírni'' második részébenválik igazán nagyszer(ivé. 56 57
 29. 29. Igy történt, hogy még ugyanabban az 3, szabóly esztendőben felléptem a müncheni Fővárosi Színházban, abban a szerepben, amelyet én A kö sziinet fe|gy or sítja választottam. Még ugyanazon a héten kaptam egy három- a síkeres kílsőnóst éves szerződésajánlatot Kurt Meiseltó1. Ilyen so- káig azonban nem akartam ugyanannál a szín- héuná| időzni. Láttam azokat a színésztársakat. akik csak a világot je|entő deszkákon tudták Ha papírra vetettűk a kívánságunkat, zárjuk a meg, milyen szerepetfognak a jövó.ben játszani. megrendelésúnket kőszonettel' Ez nagyon fon- Ehhez én tú|ságosan is szabad ember voltam. tos! A köszönet olyan sok pozitív hatást gya- korol a sikeres kívánságra, hogy itt most csak Vagyis anélkul. hogy tudatában lettem volna, roviden térekki rá. már akkor is nagyon pontosan és precízen kí vántam, és a kívánságomat a falra szógezett' papírdarabbal',tárgyiasítottam''. Egy pillanatig Megsokszorozní jót a sem kételkedtem abban. hogy teljesülni fog. A köszönet révéna pozitív dolgokra irányít- juk figyelmünket. Észrevesszük a mindennapok csodáit. Tiszteletben és elismerésben részesít- jűk óket. Ezáltaltudatosulbennünk, hogy már. is mennyi minden rendben Van aZ életünkben. Ráébredünk, mennyi mindent vettünk eddig magától értetődőnek, és milyen sok figyelmet 5B 59
 30. 30. Szente|tünk azoknak az apróságoknak, amelyek Egy nyugodt pillanatodban ülj Ie és lazíts. ossz- esetleg még nincsenek rendben. pontosíts magadra. Figyeld magad mosolyogua. Ha kapásból összeírnánk mindazt, ami jól Kezdd el t'elidézni magadban az életed szép működik az életunkben, meglepődnénk, milyen pillanatait. Mennyi minden all mór mögötted! hosszúra sikeredne ez a lista. Sokszor tíz dologból Mennyi mindenre képes uoltól! Hóny ember- nyolc csodálatosan mútödik' de mi mindig csak nek segítettélmór! Hón7 emberttettél boldoggó! a döcögó kettőre figyelünk. |gg természetesen a Nézd uégig újra életed csodóIatos pillanatait' hiányosságok lesznek a fontosabbak, a csodák Vedd szemügyre szomorúsóg néIküI. Minderre pedig egyre inkább veszítenek a jelentőségűkből. képes uoltól. Volt hozzó erőd, tehetséged és ké- Ha csak arra figyelünk, ami nem tetszik, akkor pességed. Erre a jöuőben is barmikor képes le- eló.bb-utóbb maga az élet sem fog tetszeni. szel' Mindezt bórmikor újra megteheted, Ésmost figyetd meg magad a környezeted- Ha folyton a hiónyossógokra figyelünk, nem ben. Nézd meg a csaladodat, a barátaídat, a ro- t'og]uk észreuenní, míIyen gazdagok uagyunk. konaidat. Fontos uagy szómukra. Mert jelentesz ualamit az éIetükben, Az iróntuk érzett szereteted Tálán egyszerŰ'en csak a ke||eténé| többet fog- tesz gazdagga. Tartóst és példaképetjelentesz 'lalkozunk a negatívumokkal. Vagy túlságosan szómukra. A szauaid erejéuel, a tetteiddel meg- is másokhoz hasonlítjuk magunkat' s ez boldog- ualtoztatod az ő eletüket ís. Altalad sok min- talanná tesz. Másokban ugyanis furcsa módon denre képesek, amit nélküled talón nem tudtak csak a jót vesszük észre, s közben egyre ke- uolna megtenni' A bótorítósod, a gondoskodó- vesebbre becsüljük magunkat, mert mi nem sod, o szereteted nélkül. Sokszor talan elég uolt vagyunk olyanok, mint ők. a puszta jelenleted is. Akövetkező gyakorlat hasznos segítséglehet Erezd a halót azokért a lehetőségekért, ame- abban, hogy egyszer kívülről is lássuk magunkat. Iyeket az, élet t'elkínólt neked, hogy megmutosso a nagysagodat. o1
 31. 31. Es most összpontosíts arra a píIlanatra, ami- a gyakorlatot, annál világosabban felismerjük kor a barótaid, az ismerőseid és a csaladod se- az é|etünkben azokat a dolgokat' amelyek ne- gített neked. Hóngan gondolnak ród jó szíuuel? künk dolgoznak. Felismerjűk, hogy az életünk Hónyan szeretnek, még ha nem is mindig mu_ sok szempontbóljó úton ha|ad. tatjók? Mennyí örömet és erőt kapsz tőlük? Hónyszor küzdenek ueled az igozsógért, mert A halóual megsokszorozzuk Jontos uagy a szamukra? a csodólatos dolqokat, Ezutón t'igyelj a közuetlen környezetedre, Milyen Amire figyelünk, annak energiát adunk. A há. csodólatosan m egteremtetted míndezt, a sokszor la megsokszorozza az életünkben már meg- nehéz Íeltételekellenére! Nézz körül gondolat. |évő jót, mert így még tobb energiát fektetünk ban. Mindezt a semmiből teremtetted. k uagy a be|e. Az é|et eggre csodálatosabbá válik, mert sajót uilógod rnegteremtője' Jósógosan és meleg tudatosan a szépre és a jóra figyelünk. Hála szíuuel tekints magadro. Az élet téged is gazda- tölti el a szívünket. A hála az energia tisz. gon megajondékoz' Erezd' milyen csodólatos ta forrásává tesz. Miné| tisztább az energia, mindez!Erezd a holat! annál gyorsabban és pontosabban hatnak a kívánsáqaink. Ésmost nyisd ki a szemed, és kezdd összeírni ezeket a csodólatos dolgokat. Meg fogsz Ie- pődni, mennyi minden működík nagyszerűen A jelenbe uonzaní az éIetedben! Ezze| másféle korforgást indítunk el. Ahe- A köszönet alapvetó vonása nemcsak az, hogy |yett, hogy folyton a problémáinkon tépe|őd- összekót az Univerzummal és az é|et áramla- nénk, felismerjük azt a jót, amely máris része tával, hanem az is, hogy a jelenbe vonzza az életünknek. Minél gyakrabban végezzúkezt a kívánt eredménvt. 62 63
 32. 32. Amikor valamit megkoszonűnk, a kívánsá- esztendő Mint említettem volt, Michaelával egy gunk meghallgatásra talál és teljesül. A koszönet alatt két autót is nyertünk. A Jaguár hihetetlen ugyanis a jelenbe he|yezí a kívánsáqot. kél történetét már elmeséltem' Nem egészen olyan ez, mint az,imádság végénaz ámen. hónappal aze!őlt. is hasonló ,.csoda'. történt. Az ámen azt je|enti:,,Úgy legyenl'. Ésúgy ís van' Az imádság és a kívánság energiái nagyon Szeretnék egy autót hasonlítanak egymásra. Mindkét esetben Michaelának volt egy balesete a második egy ko- magasabb rendet hívunk segítségűl, csinkkal, úgyhogy el kellett adnunk a megoldást ripityára kérve. Mindkettót azámenne|Vagy a a fil. koszonet- tört járgányi. Csakhogy nekem ekkoriban tel pecsételjük meg és záriuk|e. rnunt. tÉ'L,még csok a kezdet) e|őkészítésének ügyében nap mint nap Kolnbe kelleit autóznom Erősíteni a hitet volt Bonnból. Úgyhogy súrgősen szükségünk A hála és a köszön et akéte|yeket és azaggodal- egy másik uutó,u Michaela számára, De hon- mat is megpecsételí. Hiszünk a teljesülésében. egy- nun ,,.,nuunk egy másik autót? Nagyon Biztosak vagyunk magunkban. Ahogyan a balese- a min_ szerű: kívánjunk egyet! Ahelyett, hogy dennapok során is megköszonjük azi ami údvözöltük beiga- ten bosszankodtunk volna' orömmel zolódik:',KöszórlÖm. hogy megteszed az új kocsit' nekem.,, a változást az életünkben, és vártuk Vagyis csak olyasmit köszonünk meg. mi dolgunk. aminek Hogy honn an? Az már nem a a teljesülésében szén száza|ékígbiztosak vagyunk. Nehány héttel később. amikor a kívánsá- A koszonettel igazoljuk vissza a -egbíza,un- gunkra már nem is emlékeztünk, meghívtak kat. Ezze| pecsételjük meg a kívánságot. olyan rninkot KTlnbe, egy gálára. ahol szófogadóan ez, mint az a|áírás egy dokumenfum alatt. Ettől vásároltunk mi is tombolát, de a húzás rendkí- kezdve nincs helye a kételkedésnek. Most már a vül sokáig váratott magára. Végul elfáradtunk, legkilátástalanabb helyzetekben is hat. aminr azt úgyhogy a sorsjegyeinket átadtuk egy ismerős Michaelával újra és újra tapasztaliuk. oárnak, és hazamentünk. 64 65
 33. 33. Másnap reggel a barátunk ébresztett ben- Senki nem kérdezett semmit. mindenkia maqa nünket. Már indulni akart hozzánk. mert az eg91k dolgával volt elfoglalva. sorsjegyünk nyert, igaz, hogy csak valami ap- A zárba illesztettük a kulcsot: passzolt. Do- róságot' de szerett^e volna szemé|yesen átadni bogó szíwel últünk be. A motor elsőre bein- a nyereményünket. dult. Michaela fel sem tudta fogni, hogy mek- Épp"n próbáltunk a konyhában. Felállítot- kora szerencséje r''an. A kocsira kotözott lufikat funk egy kis kamerát. és Clelia Sarto olvasott fel begyomöszöltük az autóba. aztán a munkások az eggik szerepben az ,jj mozifilmúnkből. ami- és a gépek között, a nagy tömegben észrevétle- kor betoppant az említett barátunk. Akezében rrül távoztunk. Michaela mélvséqes háIát érzett tartott ajándék tényleg apró volt. Egy kulcs. az Univerzum irár-rt. Egy kocsikulcs. A hozzá tartozó autó az MCM Néhány nappal később megkaptuk a papí- Stúdió termében várta, hogy érte menjenek. rokat' Egyébként még most is ezt az autóthasz- Michaela nyerte meg tegnap este a Íőnyere- náljuk, sót jelenleg ez az egyeten autónk. ményt. Méghozzá úgy. hogy a sajtó semmit sem A kívánságunk tehát ismét csodálatosan tel- tudott ró|a|. Ez már.már kísértetiesnek tűnt. mert iesúlt. Boldogok voltunk. Hát persze, ki ne lett Michaela legtitkosabb vágya az volt, hogy ha vo|na az? De ha jó| megnézzűk, csupán az tÓr- eEgsZeY valaminagy dolgot nyer' arrólne hrdjon tént. amit kívánturrk. s ezzeI az életünkbe Von- senki. Nem szereti, ha nagy feneket kerítenek az zottunk. Hihetetlen. de ilyen eggszerű. ilyesminek. Ahe|yzet valóban groteszk volt. Mire a stú- dióba értünk, már a gála berendezésének bon. Egyszerűen letenní a problémát tásán dolgoztak. Es a nagy nyüzsgés közepen ott állt a miautónk, egyedül' magára hagyva, de A hála és a köszönet még egy előnnyel jár. még mindig az eme|vényen. Senki sem foglalko- Megerósíti. hogy végleg letettűnk a probléma zott velünk' amikor odamentünk a kocsihoz. meqoldásának kereséséről. 66 67
 34. 34. A síkeres kíuónósban az a csodálatos, hogy r-rem tépelődöm a problémáimon. nem próbá- eggszeriien másra ,,hagyhatjuk'' a gondjaink és lom mindenáron kiagyalni a megoldást. Egy. a problémáink megoldását, és ezt a koszönet- szerűen|eteszem a problémákat, és csak akkor tel erősítjük meg' cse|ekszem. ha kapok rá valami|yen jelzést, va- ,,Kedves Univezum. kedves angyalok, ked- lamilyen osztönzést. Éslám. tobbnyire ilyenkor ves Isten vagy bárki légy is, kérlek, nénetek utá. cselekszem helyesen. na és szóljatok, hogy tehetek-e valamit. Erthető Előszór persze nekem is meg kellett tanul- jezést szeretnék kapni. Hiszen most olyasmit te- nom. hogyan tegyem le a problémákat. szek, aminek ti is örultök. fuon vagyok. hogy jó| menjen a sorom. Köszónöm a segítségeteket''' Amikor éjszaka e|hagytak Sok-sok évve| eze|őtt nagy meglepetésemre a Ettől kezdve ezze| nem is kell foglalkoznunk. legmélyebb kilátástalanságba zuhantam. fu ak- Az ugyanis azt je|entené, hogy kételkedúnk kori barátnóm, akivel öt éve éltem egyútt, meg- azokban. akiket megbíztunk az ügyünkkel. Ha ismerkedett egy másik férfive|. Vele akart élni- tényleg leraktuk a problémánkat, tudjuk, hogy Nála toltötte a napjait, sőt az éjszakáit is, rajtam foglalkoznak vele. mi pedig nyugodtan é|vez. pedig mélységesboldogtalanság vett erőt. Nem hetjük tovább a napot. ettem. és bánatomban már aludni sem tudtam' Majd' megszakadt a szívem' Sírtam. dűhöngtem, Rógódas helyett tegyük le a problémainkat. kétségbe estem. Ráadásul a sajtó is jól megsze||őztette kettejük Eztteszem én is évek óta a gondjaimmal. Egysze- nagy szerelmét. engem pedig kikiáltott vesztes- rűen |eteszem őket. Nem rágódom rajtuk, nem nek, a felesleges ötödik keréknek. felsült balfá- beszé|ek folyton magamban, nem vitatkozom cánnak, aki csak zavarná az új szerelmet. Mé|yen gondolatban másokkal, nem morfondírozom a megsebezve, meghurcolva mélypontra kerültem. legkülönfélébb lehetőségeken és variációkon, 68 69
 35. 35. Egy hét e|te|téve| a kezembe került egy könyv. valamit, és a nagy boldogtalanság közepette is amelyben többek közott akövetkező imádság állt: boldognak éreztem magam. A boldogságom akkora volt, hogy az örömtől könnybe lábadt a Urom, add, hogy nyugodtan fogadiam szemem. míndazt. omin nem tudok uóltoztatni, Ez az á||apot majdnem egy évig eltartott. és odd' hogy legyen merszem meguóItoztatni Nagy boldogságomban teljesen újnak, teljesen azt' amít meg tudok uóItoztatni, másnak láttam a világot' Eköltött annak az ér- Es adj bölcsességet, hogy meg tudjam zése. hogy az Univerzum, Isten, a felsóbb énem, küIönböztetni egyiket a mósiktóI, vagy bárhogyan nevezzük is, megtartott, s vele eggyé váltam. és ezh1hetetlen boldogsággal tol- Ezt csak úgy, mellékesen olvastam. Ugyan mit tott el. Egyszerre láttam lényegtelennek és |é- segíthet egy imádság az én he|yzetemen?| nyegesnek mindent. Másnap reggel' tíznapi mélységes e|kesere- dettség után elismételtem az imádságot. csak Késó,bb a barátnőm visszatért hozzám. Érezte a úgy magamban. Kimerültségemben már nem belőlem áradó erőt. De én már nem éreztem volt mibe kapaszkodnom. nem volt miért küz. iránta a régi szerelmet. Gondoskodást és odafi- denem. A barátnóm azza| a másik férfival akart gyelést éreztem, megtanultam lemondani és be- é|ni. ezen már nem lehetett változtatni' látni a hibáimat. Mindenekelótt azonban megta- Feladtam. Legyőztek, Teljesen megadtam nultam a szeretetet befogadni és hagyni' hogy magam. minden tettemet áthassa. Ekkor a mellékesen kimondott szavak hir- A sajtó Íe|kért.hogy a saját szemszögemből telen önálló életre keltek. Fellelkesültem. Mintha is tárjam fel rész|etesen a történteket. rehabili- valaki felkapcsolta volna a vi|lanyt, megtoltött, tálni akartak, de engem ez már nem érdekelt. áthatott a legmélyebb bizakodás. Dalolva táncra Boldog és e|égedett voltam. A nyilvánosság perdültem a lakásban. aztánfőztem magamnak vé|eméngévelmár nem törődtem. Aki az ígaz- 70 7l
 36. 36. fu eszem ságot akarja látni. az úgyis látnifog1a. Minden a iauamra ualík. biztosan mást mondott volna, de én az érzé' seimre, az intuíciómra hagyatkoztam, és ettól a Ebben azóta egéuen biztos vagyok. Minden kel- naptól kezdv e pompásan boldogultam. lemetlenség, minden ,,negatíV'' dolog csupán egy korrekh-rra' amely visszaterel a boldogság útjára. Csak sokkalkésőbb jottem rá. mi tett ilyen bol- doggá: egyszer,j'en letettem a gondjaimat- Le. A szerelmi dráma álta| ismét szabaddá váltam. hullott rólam minden teher. Ettől a pillanattól így ismerkedtem meg Michaeláva|. Ez é|etem kezdve szabadon éltem. és mindenféle kötöttség legnagyobb boldogsága. nélkül magam alakíthattam a sorsomat. Képes voltam é|vezni az é|etet. Semmit sem kellett kie- rőszakolnom. Hiszen gondoskodtak rólam. Minek olyasmin tépelődni, amin nem tudunk változtatni? Kárba veszett igyekezet és energia- pocsékolás. Ettől kezdve az osszes energiámat arra fordít. hattam. hogy szebbé varazsoljam az é|etemet. Ez az é|ménysegített megtapasztalni. hogy fur- csa módon a legtöbb probléma csak a fejunk- ben |étezk. Hiszen az, ami eleinte rossznak tű- nik, a végénszinte mindig ióra fordul. Akár egy |ekésett villamos, akár egy elutasított forgatóköngv. akár egy szakítás. Mögötte mindig va|ami sokka| nagyobb dolog várt' amely egy új. fantasztikus .. csodához'' v ezetet.. 72 73
 37. 37. 4, szabóly Eddig egy hatalmas csomagkűldő áruház- hoz hasor'rlítottam az Uníverzumot. Most ideje Meggyőzní az értelmet a fizikális hátterével is foglalkoznunk, hogy meg- győzzúk az értelmünket: a vágyaink valóban teljesülnek' Nem kel| aggódni' a magyarázat nem nehéz, inkább izgalmas. A legnagyobb részétmár is. Gyermekkorunkban megtanultuk. hogyan tel- merjük a fizikaórákról. Akkoriban mindezt talán jesüla leggyorsabban a kívánságunk: addig kell csak száraz tananyagnak tartottuk. amelynek könyörögni, nyafogni és hisztizni, amíg meg semmi koze az életünkhöz. Most azonban új nem kapjuk a nyalókát. megvilágításba állítjuk a tényeket. Egymással Ám amikor kívánunk, ennek éppen az e|- kapcsolatba lrozva teljesen úi képet mutatnak Ienkezőjét kell tennünk: ne könyörogjünk, és maid a valóságról' Ugyhogy bátran vág1unk ne emlegessúk folyton azt. hogy mennyi min- neki a látható világon túli dimenziók felderíte- denünk nincs. és milyen boldogtalanok va- sének! Az értelmúnkszámára ez a kirándulás gyunk emiatt. Ellenkezőleg: elengedhetetlen ahhoz. hogy megértse, hogyan |ehet sikeresen kíuanni. s a jövóben számíthas- Tudjuk, hogy megkapjuk' amit kíuanunk, mert sunk a tamogatására. jar nekünk, és mindig a rendelkezésünkre óll. Ez a legtobbünk számára azt je|enti, hogy eló. Egy kÍs fizíka ször is át kell gondolnunk: miért áll mindig minden a rende|kezésűnkre? Egyáltalán: mitől Minden energia. Nem is |éteztk más, csak ener- műkodik ez a rendszer? gia. Még aZ anyag is tiszta energia. Mi, emberek 74 7E,
 38. 38. is kizáró|ag energiából állunk. Ugyanígy ener- Semmi sem aZ, aminek lótszik. gia minden gondo|at, érzés,érze|em, esemény és he|yzet - csupán más-más formában meg- Mi csak a különféle rezgéseket vesszük fe|, és az nyilvánuló energia. agyunk alakítja át az információt szilárd képzet- Miből is áll az anyag? Parányi részecskék- té. Tehát .,lefordítjuk,' ezeket az információkat. ből' amelyeket atomoknak nevezünk. A tár- Mivel szinte minden ember hason|óan fordít gyak csupán annyiban külonböznek egymás- (legalábbis tegyük fel), hason|óan is ,,|átjuk'' és tól, hogy más és más atomokból, eltérő sor- ,,érezzúk',a dolgokat. rendben rendeződnek össze. A világon minden A színek például nem|éteznek úgy, ahogyan anyag csak ezekből az atomokból épül fel. mi érzéke|1ük őket. Rezgésként jutnak a sze- Az atomok további atomokhoz kapcsolódnak. münkbe, ott elektromos impulzusokká alakul- s nagyobb egységeket képeznek' vagy ismét nak, és az agyunk állítja elő azt, amit ,,látunk... elszakadnak egymástól. Ráadásul az egyes színfrekvenciák különboző érzeteket is keltenek bennünk, rezgésbe hozva fu atomok is további e|emí részecskékre osztha- valamit. Ezért érzúnkbizonyos színeket me|eg- tók: protonokra, neutronokra és elektronokra. nek vagy hidegnek, noha maga az anyag min- Leeggszerűsítve ezt úgy képzelhetjük el, hogy dig ugyano|yan hőmérsékletű. az atommagot alkotó protonok és neutronok. Tehát minden atomokból áll, melyek vi- valamint a korulottűk keringó elektronok kö- szont elemi részecskékből épülnek Íe|, ezek a zött nagy üres tér található. Hihetetlen, de igaz: részecskék pedig valójában hatalmas energia- ha az atommag akkora lenne, mint egy borsó, csoportosulások. az elektronburok tőle I70 méterre lenne. Vagyis Csak akkor érthetjúkmeg, miképpen Va- az. amit .'látunk',' többnyire csak üresség. Mégís gyunk képesek befolyásolni az anyagot. ha be- anyagként észleliük. Am csupán úgy észleliúk, látjuk, hogy a fó|dön je|en |évő valamennyi mert valójában nem az. anyag' illetve minden ember és minden he|yzet 76 77
 39. 39. csupán aZ energia külonféle megnyilvánulási Minden gondolat energia. és hatással formája. van az energiára. 1933-ban két fizikus. Marie és Pierre Curie megfigyelték. h ogyan ke|etkezlk a,'semm iből.' Ha az anyag energia által keletkezik' és min- aZ anyag. Tudományosan Íe|fedezték. hogy az den gondolat tiszta energia, akkor folyamato- energia átalakítható tömeggé. San olyan dolgok keletkeznek körülöttünk, amelyeket mi teremtünk. Hiszen egyfolytában Ésitt kap szerepel a sikeres kíuónas egyik na- gondolkodunk. Ahhoz tehát. hogy a konkrét gyon fontos eleme: az, hogy az energia ta- kívánságaink valóra váljanak az életűnkben. a nyítható a gondolat erejéve|. Gondolataink kovetkezőket kell tennünk: olyanok, mint egy |ézerpisztoy, amely képes egyetlen pontra összpontosítani az energiát. Használnunk kell a gondolataink erejét' A villanykórte és a |ézer Íényeközótt az a |é- a Képesnek kell lennúnk reagálni arra, amil nyeges különbség. hogy az egyik diffúz. vagyis magunknak kívántunk. szórt. tehát a fotonok minden irányba terjed- nek. a másik pedig irányított. Ugyanígy irányít- Ehhez két törvé ny szerűségre támaszkodhatunk. ja a gondolatunk ere.1e is a mindig és mindenütt ielerr lévő energiát úgy' hogy ü eg7 bizonyos t. Az energiamegmaradás törvénye formává sűrűsödik. Létez1k egg fizlkaí alaptörvény. amelyre az é|e- tünk épül. Ez. amint látiuk. kimondja, hogy Semmi sem olyan, mint amilyennek látszik. minden anyagi megjelenési forma energiából fu anyag energia, energia általkeletkezik, és áll' és másmilyen formává átalakítható ' De azt energia által tartja meg az á|lapotát. is kimondja, hogy energia sohasem vész el. csak Ha nincs energia. anYag sincs. átalakul. Átulukul, transzformálódik, de soha- fu energia irányítható. sem válik ,,semmivé''. 78 79
 40. 40. A természetfilozófus Démokritosz (I{r. e. 460- Ez sajnos a negatív gondolatokkal is így van' 371) f.e|f'edezte, hogg valójában semmi sem tű- Azok is megsziliirdulnak. fu energia szempont' nk e| ezen a világon, hanem csak átalaku|. Ezen iából mindegy. hogy rrrit gondolur.rk. Nem tesz a teórián alapul a maifizikánk. küIonbsegclt ió es rossz közott. tlem ismer er- kolcsót. és nem is értékel.Az energiána.ik mind- Mit jelent ez a sikeres kívánságok szempontjából? egy. rnivé alakul' Egyszerűerl csak alakot vált. Ahogyan aZ anyag más formát olthet, illefue Annak az alaptételnek engedelmeskedik. hogy: láthatatlan energiává alakulhat, ugyanúgy a lát- hatatlan energia is anyaggá válhat. Ezt az áta|a. az energia mindíg a Jigyelenl iranyát köueti. kulást képesek vagyunk befolyásolni. fu új formákat mindig az energia teremti. Ha boldogtalanok vagyunk. gyakran negatív fu energiát pedig a tudat irányítja. gorrdolatokat sugátzunk a vriágminderrsegbe ..Olyan boldogtaltrn vagyok". ..Olyan rossz Amit kigondolunk, az testet ölt. nekem.', ''Engem setlki sem szeret... .,Szárralrrras vagyok'.. ..Minden reménytelen _-aZ ilyen mon- Még ha ez|álszo|ag lehetetlen is. Legyen az akár datok mind enelgetikar parancsok a vilagegyetem egg éven belül két megnyert autó. akár a nagy számára' ].ovábberósítik a boldogtalanságunkat. szereem megtalálása, akár a megfelelő állás, az Ugyarlez az e|v azonban a javur-rkra is vál- ideális lakás vagy csupán egy használt mosógép. hat - a gorldolati energia kisugárzik es ossze_ sűrűsödik' Kúlonboző energiák találkoznak osz- Ugyanis minden kívánság energia. Kisugárzott sze. aZ etlberek magr-rkba szívják őket. a saiát energia, amely konkretizálódik, vagyis valóra ótletüknek tartiák. dolgozr'rak rajtuk. szépítgetik válik. MinéI intenzívebbek a kisugárzott gondo- őket' es t.náris ott terem a kívánt társ. a remélt latok, annál nagyobb az energia. Minél erősebb eredmetly Vagy a regóta vagyott tárgy. Minden az érzelmi töltésük, annál nagyobb a tolóerejűk' csak az etlergia rnegrryilválrrrlásr íormá|a. BO 81
 41. 41. A világon minclenból hihetetlen kínálat van. Min- Van. S mi tetszésr.rnk szerint formálhatjuk. vagy den itt van. Mindenki szánrára. A mi számunkra kíválstigunk szerint magunkhoz vonzhatjuk. is' Minden csak kereslet és kínálat kérdése. Min- Es itt iön a képbe a rezonancia törvénye' den aszerint oszlik el es 1elenik meg az életünk- ben. arnilyen az energetikai kereslet iránta. 2. A tezonancia törvénye L{a a hiány világában élünk' pontosan ezt a Azt mondtuk. hogy a hasonló mindig a hason. hiáIryt rerldeltűk meg. A hiány élményét kap- lót vorlzza. A külonbözó dolgok viszont taszítják iuk. nríg a szomszéclunk esetleg dúskál a gaz- egynlást' A hasonló a hasorllót fel is erősíti' clagságbarr. mert ő egyszerűen a gazdagságot Rezorlá1 ra. kereste az é|etben' olyan ez. mint amikor zotlgorán játszunk. Ha az egyik húrt rezgésbe hozzuk. a hasonlóarr Csal< akl<or fclg teljesen átalakr-rlni az életrink. ha |rangolt húrok is rezegt'li kezdenek. a más frek. rregértettük' hogy minclen rerrdelkezésre áll. és venciára hangolt húrok azonban nyugalr-t-ri a valóságunkat az alakítja. ami iránt érdel4ő- helgzetben maradnak. cltrnk. I_{iszen az etlergia bármilyerl alakot ölthet. A mi gondolatainl< is más-más frekvencián rezgő energiárk. Bármit gor"rdoljunk ís, azza| lnoz- M indenből t,an bőségesen. gásba lendítluk a hozzánk lrasonlóan rezg(iket ónl az elosztas a kereslet szerint alakul. Ez természetesen fordífua is igaz. Mindaz' ami a külvilágbarl a gorrdolatainkhoz hasorrló- A kívánás nem egyéb. mint egy hatalmas ener- an rezeg, megindít minket. A gondolatok nlin- getikai bolhapiac. den olyasrnit votrzanak, amí hozzá;uk hasonló. Aki l<eres' az- talá|. Energiát adunk és ka- punk. Világunkat magunk építjükképzeletünk Miért epp azok kapnak még tóbbet. akik már nyomátl. Mi alakítiuk. miadunk neki formát. mi anrúgy is a legtöbbeI rendelken ek? Mert ók így akadályozzr.rk vagy rornboljuk. Energia mindig gor.rdolkodnak. Mert az ő gondolafuilágukban 82 83

×