Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5

9,917 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
415
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5

  1. 1. UNITAT DIDÀCTICA TÍTOL: Racó de jocs matemàtics CURS: 2008-2009 TEMPORITZACIÓ: una sessió setmanal durant tot el curs NIVELL: P5 JUSTIFICACIÓ: es tracta d’un racó més de l’aula i de com hi podem treballar per tal que els nens en treguin el màxim de rendiment, ja que el llenguatge matemàtic és molt important a aquesta edat. EIXOS: CAPACITATS: 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de 1. Aprendre a ser i actuar de forma cada les seves possibilitats. vegada més autònoma 2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix. 3.Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. 4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques 2. Aprendre a pensar i a comunicar 5. progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència. 8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. 4. Aprendre a conviure i habitar el món 9.Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
  2. 2. OBJECTIUS GENERALS (D’ETAPA): CRITERIS D’AVALUACIÓ: 1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i 1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies regulació d’un mateix. emocions i iniciar-se en la seva identificació. 2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent 2. participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de dificultats. la necessitat d’unes normes. 3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi 3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies. establint relacions afectives positives mútues. 4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació in 4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre els altres. conflictes de manera pacífica. 5. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social 5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la observacions. comprensió del món natural, social, físic i material. 6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les 6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de representació gràfica. confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions 7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, socials i afectives que s’hi estableixin. reconèixer patrons i verbalitzar-ho. 7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o 8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques desitjos, sentiments, i emocions; escoltar i participar de manera que els ofereix el joc i altres formes de representació. activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb 8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el vers altres cultures i diferents llengües. joc. 9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre 9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, musical, l’escriptura. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura dibuixos. i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús 10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, de les tecnologies de la informació i la comunicació. interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, 10. Aprendre a gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer als instruments tecnològics (TIC). el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.
  3. 3. CONTINGUTS: AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ JOC I MOVIMENT RELACIONS AFECTIVES I AUTONOMIA PERSONAL I DE LES EMOCIONS COMUNICATIVES RELACIONAL * Aplicació d’hàbits d’autonomia: * Actitud optimista, esforç i iniciativa per * comprensió i valoració progressiva * sentiment de pertànyer a un grup saber escollir un joc, saber-se anar resolent situacions de dificultat: de la necessitat de normes dels jocs i compromís de participar en els organitzar per jugar-hi, saber-ho DESCOBERTA intel·lectuals, relacionals: comptant amb del racó. diferents jocs que trobem al racó. recollir i rutines en la vida escolar, D’UN MATEIX I l’ajut de les persones adultes o els igual mostrant iniciativa i esforç per trobar persomalment solucions a situacions tot jugant en el racó de jocs matemàtics DELS ALTRES i dificultats superables, sabent demanar ajuda a la mestra quan faci falta i acceptar-la quan calgui. * Participació en la cura i manteniment dels jocs i materials del racó de jocs matemàtics. * Desig d’autonomia i iniciativa pròpia * Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits. EXPLORACIÓ DE L’ENTORN EXPERIMENTACIÓ I INTERPRETACIÓ RAONAMENT I REPRESENTACIÓ * identifiació de figures tridimensionals: esfera, * observació i reconeixement de semblances i * comparació, ordenació i classificació d’objectes i DESCOBERTA cilindre i prisma, i planes: triangle, quadrilàter i diferències en objectes que formen part dels materials dels diferents jocs establint relacions DE cercle, que formen parts d’elements de l’entorn diferents jocs: color, grandària i mida. qualitatives i quantitatives per reconèixer patrons, L’ENTORN amb diferent material de rebuig: caixes, boles, tubs verbalitzar regularitats i fer anticipacions OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR INTERPRETAR, REPRESENTAR I CREAR • ús del llenguatge matemàtic com a objecte * participació i escolta activa en el racó de jocs * ús de la llengua per mostrar acords i desacords de diversió, de creació i d’aprenentatge a matemàtics i resoldre conflictes de manera apropiada i través de jocs que trobem al racó. assertiva • Construcció de la noció de quantitat i fer- COMUNICACIÓ ne la serva representació sobre paper I • Reconeixement i representació de LLENGUATGES nombres en situacions de jocs diverses. • Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets a partir d’imatges i cartronets • Identificació de sèries a partir de diferents jocs i predicció de la seva continuïtat.
  4. 4. OBJECTIUS D’APRENENTATGE: • Mostrar iniciativa a l’hora de jugar i participar al racó de jocs matemàtics • Saber demanar ajut quan li fa falta per seguir avançant. • Respectar les normes dels diferents jocs del racó. • Tenir cura del material i dels jocs que trobem al racó. • Mostrar iniciativa a l’hora d’escollir a quin joc volen jugar. • Mostrar satisfacció pels progressos assolits • Identificar en material de rebuig les figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma. • Identificar en material de rebuig les figures geomètriques planes: triangles, quadrilàter i cercle. • Relacionar figures segons les seves característiques. • Identificar posicions: dins i fora, sobre i sota, davant i darrera, al mig de... • Classificar diferent material de rebuig segons la seva forma. • Fer agrupacions d’objectes lliurement i expressar-ne el criteri d’agrupament. • Fer agrupacions amb diferents materials: botons, blocs lògics, piuets.... definides per dues qualitats diferents (color, grandària i mida) • Reconèixer atributs a partir de les bandes dels blocs lògics. • Reconèixer els principals quantificadors: molts, pocs, tots, cap, algun... • Iniciar-se en l’escriptura dels nombres • Fer seriacions seguint diferents criteris • Reconèixer les quantitats fins a 9 aproximadament. • Fer agrupacions de fins a 9 elements per criteris quantitatius • Adquirir la noció de quantitat, almenys fins al 9 • Composar i descomposar quantitats en diferents jocs. • Aplicar estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar a partir dels diferents jocs del racó. • Mostrar interès per conèixer els diferents jocs del racó. • Utilitzar el llenguatge verbal per expressar els acords i dasacords. • Verbalitzar les observacions, les accions i les descobertes quantitatives efectuades. METODOLOGIA: • Es treballarà sempre en petit grup, heterogeni. • Es potenciaran els jocs de grup. • Els jocs i materials seran de diferents nivells d’exigència. • Els alumnes escolliran lliurement a quin joc volen jugar dels que trobem al racó. • La mestra anirà canviant el jocs del racó depenent de l’interès dels alumnes i dels objectius a treballar. • Els jocs que trobarem al racó seran variats i treballaran diferents aspectes matemàtics: - jocs per treballar el raonament lògic-matemàtic - jocs per treballar la numeració i el càlcul. - Material de rebuig i jocs per treballar la geometria. - Jocs i activitats per treballar la resolució de problemes - Jocs per treballar l’estadística i la provabilitat
  5. 5. ACTIVITATS D’APRENENTATGE: ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: • • Jugar individual i col·lectivament amb el material i els jocs del racó. Periòdicament es faran observacions seguint • les pautes d’una graella on ens fixarem amb el Participar en les diferents propostes que realitza la mestra amb el diferent material del grau d’autonomia, participació, interès, racó. habilitats que demostra en diferents jocs i en el • Participar en la cura i l’ordre del material del racó. racó. • Una vegada per trimestre se’ls passarà una prova per avaluar les seves habilitats i estratègies matemàtiques. Veure les fitxes dels jocs on s’especifiquen les activitats a realitzar en cadascun dels jocs i material del racó. Adjuntar fulls d’observacions i avaluació. RECURSOS MATERIALS: • Jocs de diferents editorials propis per treballar habilitats matemàtiques • Jocs elaborats per la mestra • Material de l’entorn • Material de rebuig • Paper, llapis, rotuladors, gomets... • Armaris i lleixes per col·locar tot el material a la vista i a l’abast dels alumnes
  6. 6. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: • • Procurar diversitat de jocs amb nivells diferents d’exigència i esforç. Diversitat de jocs i materials que afavoreixin l’adquisició de nous aprenentatges a tot i cadascun dels alumnes de l’aula. S’avaluarà als alumnes a partir de les seves capacitats. AUTOAVALUACIÓ: COM HA ANAT? QUÈ CANVIARIA?

×