Presentació decret d'Educació Infantil

12,474 views
12,095 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,468
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació decret d'Educació Infantil

 1. 1. CURRÍCULUM DE L’EDUCACIÓ INFANTIL
 2. 2. <ul><li>LOE Llei Orgànica d’Educació2/2006 </li></ul><ul><li>REIAL DECRET 1630/2006,de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil. </li></ul><ul><li>Decret 181/2008 ,de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació Infantil </li></ul>
 3. 3. LOE. Llei Orgànica d’Educació 2/2006 <ul><li>Principis generals. </li></ul><ul><li>1. L’ educació infantil constitueix l’ etapa educativa amb identitat pròpia que atén nenes i nens des del naixement fins als sis anys d'edat. </li></ul><ul><li>2. L’ educació infantil té caràcter voluntari i la seva finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nens. </li></ul><ul><li>3. Amb l’objecte de respectar la responsabilitat fonamental de les mares i pares o tutors en aquesta etapa, els centres d’educació infantil cooperaran estretament amb ells. </li></ul>
 4. 4. REIAL DECRET 1630/2006,de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil <ul><li>Article 5, Continguts educatius i currículum </li></ul><ul><li>• 5.3 … primera aproximació a la llengua estrangera en els aprenentatges del segon cicle de l’Educació Infantil, especialment en l’últim any. </li></ul><ul><li>• 5.3 ... Fomentaran una primera aproximació a la lectura i a l’ escriptura , així com experiències d’iniciació en habilitats numèriques bàsiques , en les tecnologies de la informació i la comunicació ... </li></ul>
 5. 5. DECRET 181/2008,de 9 de setembre ASPECTES PRIORITARIS DE L’EDUCACIÓ INFANTIL <ul><li>1) La finalitat de l’educació infantil: </li></ul><ul><li>“ Contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge ” </li></ul>
 6. 6. 2) L’ acció educativa ha de permetre <ul><li>Un desenvolupament afectiu, un descobriment progressiu i un creixement personal dels infants, tenint en compte les diverses maneres d’aprendre, tot adequant l’ensenyament a les característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges. </li></ul><ul><li>Seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que aprenguin. </li></ul><ul><li>Potenciar un clima d’aula per tal que l’alumne pugui aprendre, raonar i expressar el que sap, plantejar dubtes, per reelaborar i per actuar amb autonomia. </li></ul><ul><li>Posar els mitjans perquè cada infant se senti atès, orientat i valorat i sense cap tipus de discriminació . </li></ul>
 7. 7. 3) En el desplegament del currículum cal prioritzar: <ul><li>El desenvolupament d’hàbits bàsics d’autonomia </li></ul><ul><li>El desenvolupament emocional i afectiu </li></ul><ul><li>El desenvolupament de la capacitat d’aprendre amb els altres i a través dels altres </li></ul><ul><li>El desenvolupament de l’expressió i la comunicació en diferents llenguatges, especialment el llenguatge oral </li></ul><ul><li>El desenvolupament de pautes de convivència i col·laboració amb el grup . </li></ul>
 8. 8. Pel que fa al segon cicle de l’educació infantil, EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE HA D’INCLOURE Els criteris per al desplegament del currículum. La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació. L’organització de l’horari escolar. Les mesures per a l’acolliment i l’adaptació dels infants. Les mesures d’atenció a la diversitat. Les estratègies per afavorir el treball autònom de l’alumnat. Els mecanismes per organitzar el reforç dels aprenentatges. La concreció de la col·laboració família/escola.
 9. 9. En el currículum les finalitats de l’etapa es concreten en les CAPACITATS que ha d’assolir l’alumnat. EIXOS: <ul><li>APRENDRE A SER I ACTUAR DE FORMA CADA VEGADA MÉS AUTÓNOMA </li></ul><ul><li>APRENDRE A PENSAR I A COMUNICAR </li></ul><ul><li>APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA </li></ul><ul><li>APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL MÓN </li></ul><ul><li>Aquests quatre eixos tenen continuïtat a l’educació primària </li></ul><ul><li>mitjançant les competències bàsiques </li></ul>
 10. 10. QUÈ ELS HA DE PERMETRE ASSOLIR UNES CAPACITATS? <ul><li>Desenvolupar-se i créixer íntegrament com a persones en el món d’avui , </li></ul><ul><li>mitjançant uns aprenentatges continuats i progressius </li></ul><ul><li>que seguiran en l’etapa d’educació primària amb el treball de les competències bàsiques que han d’assolir en finalitzar l’etapa d’educació obligatòria </li></ul>
 11. 11. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma <ul><li>Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. </li></ul><ul><li>Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres. </li></ul><ul><li>Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. </li></ul>
 12. 12. Aprendre a pensar i a comunicar <ul><li>Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques . </li></ul><ul><li>Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges . </li></ul>
 13. 13. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa <ul><li>Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. </li></ul><ul><li>Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència. </li></ul>
 14. 14. Aprendre a conviure i habitar el món <ul><li>Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. </li></ul><ul><li>Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. </li></ul>
 15. 15. CAPACITATS <ul><li>Més enllà de l’adquisició de determinats coneixements i habilitats, </li></ul><ul><li>les capacitats impliquen la possibilitat d’utilitzar aquests coneixements </li></ul><ul><li>i habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i </li></ul><ul><li>situacions diferents </li></ul>OBJECTIUS de cicle CONTINGUTS ÀREES CRITERIS D’AVALUACIÓ
 16. 16. Què és aprendre a l’educació infantil? CONSTRUIR NOUS SIGNIFICATS DE LA REALITAT QUE L’ENVOLTA, ELS QUALS ENRIQUEIXEN ELS PROPIS CONEIXEMENTS PRÈVIAMENT ADQUIRITS I PERMETEN APLICAR-LOS A SITUACIONS MÉS COMPLEXES. Procés de construcció Coneixements previs Avaluació inicial Aprenentatge significatiu C O M P R E N S I U Diversitat de ritme i temps Substituir,modificar,completar Canvi cognitiu Aprenentatge funcional
 17. 17. LES ÀREES <ul><li>• Els continguts educatius s’organitzen en àrees que </li></ul><ul><li>s’interrelacionen entre elles per crear uns espais d'aprenentatge globalitzats. </li></ul><ul><li>• L'aprenentatge dels continguts d’aquestes àrees s’ha de plantejar mitjançant activitats que tinguin interès i significat per als infants. Tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent. </li></ul>
 18. 18. Àrees • Observar, escoltar i experimentar • Parlar, expressar i comunicar • Interpretar, representar i crear • Exploració de l’entorn • Experimentació i interpretació • Raonament i representació • Autoconeixement i gestió de les emocions • Joc i moviment • Relacions afectives i comunicatives • Autonomia personal i relacional Comunicació i llenguatges Descoberta de l’entorn Descoberta d’un mateix i dels altres
 19. 19. L’AVALUACIÓ <ul><li>L’avaluació és l’anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament - aprenentatge. El coneixement de les condicions inicials, dels progressos i del grau d’assoliment dels objectius per part de cada infant. </li></ul><ul><li>L'avaluació serà contínua i global. Es realitzarà mitjançant observacions successives i ha de permetre revisar i replantejar les formes d’ensenyar i les programacions elaborades. </li></ul><ul><li>Per a l’avaluació es tindran com a referents els objectius de cicle i els criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>Si els procés de l’alumne no és l’esperat, s’establiran mesures de reforç. </li></ul><ul><li>En acabar l’etapa s’elaborarà un informe global individualitzat del procés i el nivell dels aprenentatges i de les capacitats de l’alumne. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>• Observar , escoltar i experimentar. (resumits) </li></ul><ul><li>Participació i escolta activa en situacions de comunicació. </li></ul><ul><li>Ús d’estratègies per comprendre els altres i de respecte per les llengües. </li></ul><ul><li>Experimentació , exploració, exercitació amb tècniques plàstiques, destreses manuals, diferents materials i audiovisuals, per saber trobar la pròpia capacitat creativa i les emocions que comporta. </li></ul><ul><li>Exploració de materials de l’entorn per la iniciació als usos socials de la lectura i escriptura. </li></ul><ul><li>Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les habilitats lingüístiques i expressives . </li></ul>C OMUNICACIÓ I LLENGUATGES: experimenten els diferents usos i funcions dels llenguatges; es desenvolupa tant la comunicació verbal com no verbal .
 21. 21. <ul><li>• Parlar, expressar i comunicar: (resumits) </li></ul><ul><li>Ús i valoració progressiva de la llengua oral per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, organitzar i accedir al propi pensament, per regular la conducta i la dels altres. </li></ul><ul><li>Utilització d’estratègies per fer-se comprendre amb un ús de la llengua cada vegada més acurat: pronunciació clara, estructura gramatical, to de veu... </li></ul><ul><li>Gust per participar en les converses sobre diferents temes tot compartint les descobertes i hipòtesis, aprenent a contrastar, per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes. </li></ul><ul><li>Utilització de les TIC com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escolta r i parlar. </li></ul><ul><li>Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de vida quotidiana. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>• Interpretar, representar i crear: (resumits) </li></ul><ul><li>Ús de llenguatges ( verbal, musical, plàstics, aud i o visual i corporal) com a objectes de creació, diversió i aprenentatge. </li></ul><ul><li>Utilització de les T IC per crear històries, dibuixar i pintar... </li></ul><ul><li>Descoberta i coneixement de les relacions entre el text oral i escrit . Ús d’estratègies per aproximar-se a l a lectura. Iniciativa i interès per produir textos escrits i aproximació progressiva a l’escriptura convencional. </li></ul><ul><li>Utilització de la fantasia, la improvisació i la creativitat, tant en l’observació com en l’escolta. Representacions creatives. </li></ul><ul><li>Creació individual i col .lectiva de diferents textos. Iniciació en les habilitats per a l’anà l i si de la llengua. Gust per provar, reformular i reflexionar sobre la llengua escrita. </li></ul><ul><li>Reconeixement i ús del llenguatge matemàtic. Ús de procediments com preguntar, negociar, predir, planificar, raonar. Construcció de la noció de quantitat. Aplicació d’estratègies de càlcul, agrupar, fer estimacions. </li></ul>
 23. 23. DESCOBERTA DE L’ENTORN: ajuden a elaborar explicacions sobre els objectes i les situacions que els interessen i els preocupen. <ul><li>• Exploració de l’entorn: (resumits) </li></ul><ul><li>Observació i identificació de diferents elements de l’entorn i les seves qualitats (materials, animals, pa isatges , plantes). </li></ul><ul><li>Observació i identificació de fenòmens naturals i la seva incidència en la vida quotidiana. </li></ul><ul><li>Identificació de figures tridimensionals de l’entorn (cub, cilindre, esfera) i planes (triangle, quadrat rectangle , cercle). </li></ul><ul><li>Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el barri, el poble, festes, tradicions ,història de Catalunya... </li></ul><ul><li>Identificació de diferents ocupacions i serveis de l’entorn. </li></ul><ul><li>Ús de de diferents recursos gràfics per recollir i comunciar les observacions. </li></ul><ul><li>Valoració de les normes de convivència social de l’entorn proper </li></ul><ul><li>Respecte pels elements de l’entorn natural i social. Participació per la conservació del medi. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>• Experimentació i interpretació (resumits) </li></ul><ul><li>Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes i materials: color, grandària, mida , plasticitat, utilitat. </li></ul><ul><li>Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats. </li></ul><ul><li>Ús d’instruments d’observació directa i indirecta: lupes, balances. Iniciació en l’ús de les TIC. </li></ul><ul><li>Ús d’estratègies de mesura de longitud, capacitat, massa, temps, temperatura, fent estimacions i prediccions. </li></ul><ul><li>Observacions de característiques i comportaments d’animals i plantes i reconeixement dels canvis que experimenten ( cicle ). </li></ul><ul><li>Curiositat i iniciativa per la descoberta, preguntar, cercar informació, compartir-la, verbalitzar-ne els resultats i organitzar-la . </li></ul><ul><li>Representació gràfica del procés de l'experimentació i interpretació dels resultats. </li></ul><ul><li>Interès per col·laborar en la preparació d’activitats de descoberta . </li></ul>
 25. 25. <ul><li>• Raonament i representació: </li></ul><ul><li>Comparació, ordenació i classificació d’objectes i materials. </li></ul><ul><li>Construcció de la noció de quantitat i inici de la representació. </li></ul><ul><li>Reconeixement i representació de nombres en situacions de la vida quotidiana i el per què s’utilitzen. </li></ul><ul><li>Reconeixement de seqüències i ordenació temporal. </li></ul><ul><li>Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar, fent estimacions de resultats. </li></ul><ul><li>Ús d’estratègies matemàtiques per resoldre situacions. </li></ul><ul><li>Adquisició progressiva de l’autonomia cognitiva que genera el treball basat en l’experimentació, el raonament, la comparació... </li></ul><ul><li>Identificació de canvis que es produeixen a l‘entorn i en e l temps , establint relacions causa-efecte. </li></ul><ul><li>Ús del dibuix com a mitjà de representació. </li></ul><ul><li>Elaboració i interpretació de representacions gràfiques. </li></ul><ul><li>Identificació d’informacions de diferents mitjans de comunicació, internet i expressió de la pròpia opinió. </li></ul>
 26. 26. D ESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES : Ha de promoure les relacions i exploració del jo i dels altres. <ul><li>• Autoconeixement i gestió de les emocions (resumits) </li></ul><ul><li>Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos: parts, canvis físics, creixement, necessitats. </li></ul><ul><li>Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: sensorials i perceptives, motrius, afectives, cognitives... </li></ul><ul><li>Acceptació de les pròpies característiques (capacitats, limitacions) </li></ul><ul><li>Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat, comptant amb l’ajut de l’adult o els iguals. </li></ul><ul><li>Expressió de les emocions a través dels diferents llenguatges. </li></ul><ul><li>Confiança i seguretat en els propis progressos. Autoregulació progressiva d’emocions. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>• Joc i moviment (resumits) </li></ul><ul><li>Gust i valoració pel joc. Exploració sensorial i de moviments en relació a un mateix, als altres, als objectes i a la situació en l’espai i el temps. </li></ul><ul><li>Expressió a partir de l’activitat espontània. </li></ul><ul><li>Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques i organització de la lateralitat. </li></ul><ul><li>Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai. </li></ul><ul><li>Creixement personal en el desenvolupament de jocs diversos: de maternatge, de contrastos, exploratoris, simbòlics. </li></ul><ul><li>Comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes en alguns jocs. </li></ul><ul><li>Prudència davant algunes situacions de risc o de perill. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>• Relacions afectives i comunicatives (resumits) </li></ul><ul><li>Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets dels altres per afavorir la convivència. </li></ul><ul><li>Interès i confiança per apropar-se afectivament a les emocions dels altres. Percepció de les necessitats i desigs dels altres, i progressiva actitud d’ajut i de col·laboració. </li></ul><ul><li>Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participació en projectes compartits. </li></ul><ul><li>Reflexió sobre les relacions que s’estableixen en els grups i participació en la concreció de normes per afavorir la convivència. </li></ul><ul><li>Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l’assumpció de responsabilitats i a la flexibilitat d’actituds personals per arribar a acords. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>• Autonomia personal i relacional (resumits) </li></ul><ul><li>Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia referits a la pròpia cura: higiene, descans, alimentació, seguretat. </li></ul><ul><li>Aplicació d’hàbits d’autonomia en la vida escolar. </li></ul><ul><li>Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixen la relació amb els altres (cura, atenció, escolta, respecte). </li></ul><ul><li>Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius </li></ul><ul><li>Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en la presa de decisions. </li></ul><ul><li>Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits. </li></ul>
 30. 30. PARLEM DE.......... COM PROGRAMEM AVALUACIÓ COM ORGANITZAR L’AULA AGRUPAMENTS COM INTERVENIM IMPORTÀNCIA DELS ERROS COM ENS AUTOAVALUEM .........

×