• Save
Presentació decret d'Educació Infantil
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Presentació decret d'Educació Infantil

on

 • 16,098 views

 

Statistics

Views

Total Views
16,098
Views on SlideShare
11,407
Embed Views
4,691

Actions

Likes
14
Downloads
0
Comments
1

23 Embeds 4,691

http://cgalobar-ticllapisipaper.blogspot.com.es 2620
http://blocs.xtec.cat 1162
http://cgalobar-ticllapisipaper.blogspot.com 464
http://buscantidees.blogspot.com 210
http://buscantidees.blogspot.com.es 127
http://www.slideshare.net 49
http://quelcomdeducacioinfantil.blogspot.com 11
http://quelcomdeducacioinfantil.blogspot.com.es 9
http://translate.googleusercontent.com 8
http://cgalobar-ticllapisipaper.blogspot.fr 7
http://agrega.caib.es 6
http://presentacion.org 3
http://buscantidees.blogspot.fr 3
http://cgalobar-ticllapisipaper.blogspot.it 3
http://cgalobar-ticllapisipaper.blogspot.de 1
http://cgalobar-ticllapisipaper.blogspot.ie 1
http://buscantidees.blogspot.gr 1
http://209.85.229.132 1
http://www.google.es 1
http://www.iesribotiserra.cat 1
http://vagariacademia.blogspot.com 1
http://www.quelcomdeducacioinfantil.blogspot.com 1
http://cgalobar-ticllapisipaper.blogspot.gr 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Molt interessant...
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Presentació decret d'Educació Infantil Presentació decret d'Educació Infantil Presentation Transcript

 • CURRÍCULUM DE L’EDUCACIÓ INFANTIL
  • LOE Llei Orgànica d’Educació2/2006
  • REIAL DECRET 1630/2006,de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil.
  • Decret 181/2008 ,de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació Infantil
 • LOE. Llei Orgànica d’Educació 2/2006
  • Principis generals.
  • 1. L’ educació infantil constitueix l’ etapa educativa amb identitat pròpia que atén nenes i nens des del naixement fins als sis anys d'edat.
  • 2. L’ educació infantil té caràcter voluntari i la seva finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nens.
  • 3. Amb l’objecte de respectar la responsabilitat fonamental de les mares i pares o tutors en aquesta etapa, els centres d’educació infantil cooperaran estretament amb ells.
 • REIAL DECRET 1630/2006,de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil
  • Article 5, Continguts educatius i currículum
  • • 5.3 … primera aproximació a la llengua estrangera en els aprenentatges del segon cicle de l’Educació Infantil, especialment en l’últim any.
  • • 5.3 ... Fomentaran una primera aproximació a la lectura i a l’ escriptura , així com experiències d’iniciació en habilitats numèriques bàsiques , en les tecnologies de la informació i la comunicació ...
 • DECRET 181/2008,de 9 de setembre ASPECTES PRIORITARIS DE L’EDUCACIÓ INFANTIL
  • 1) La finalitat de l’educació infantil:
  • “ Contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge ”
 • 2) L’ acció educativa ha de permetre
  • Un desenvolupament afectiu, un descobriment progressiu i un creixement personal dels infants, tenint en compte les diverses maneres d’aprendre, tot adequant l’ensenyament a les característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges.
  • Seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que aprenguin.
  • Potenciar un clima d’aula per tal que l’alumne pugui aprendre, raonar i expressar el que sap, plantejar dubtes, per reelaborar i per actuar amb autonomia.
  • Posar els mitjans perquè cada infant se senti atès, orientat i valorat i sense cap tipus de discriminació .
 • 3) En el desplegament del currículum cal prioritzar:
  • El desenvolupament d’hàbits bàsics d’autonomia
  • El desenvolupament emocional i afectiu
  • El desenvolupament de la capacitat d’aprendre amb els altres i a través dels altres
  • El desenvolupament de l’expressió i la comunicació en diferents llenguatges, especialment el llenguatge oral
  • El desenvolupament de pautes de convivència i col·laboració amb el grup .
 • Pel que fa al segon cicle de l’educació infantil, EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE HA D’INCLOURE Els criteris per al desplegament del currículum. La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació. L’organització de l’horari escolar. Les mesures per a l’acolliment i l’adaptació dels infants. Les mesures d’atenció a la diversitat. Les estratègies per afavorir el treball autònom de l’alumnat. Els mecanismes per organitzar el reforç dels aprenentatges. La concreció de la col·laboració família/escola.
 • En el currículum les finalitats de l’etapa es concreten en les CAPACITATS que ha d’assolir l’alumnat. EIXOS:
  • APRENDRE A SER I ACTUAR DE FORMA CADA VEGADA MÉS AUTÓNOMA
  • APRENDRE A PENSAR I A COMUNICAR
  • APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA
  • APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL MÓN
  • Aquests quatre eixos tenen continuïtat a l’educació primària
  • mitjançant les competències bàsiques
 • QUÈ ELS HA DE PERMETRE ASSOLIR UNES CAPACITATS?
  • Desenvolupar-se i créixer íntegrament com a persones en el món d’avui ,
  • mitjançant uns aprenentatges continuats i progressius
  • que seguiran en l’etapa d’educació primària amb el treball de les competències bàsiques que han d’assolir en finalitzar l’etapa d’educació obligatòria
 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma
  • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
  • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
  • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
 • Aprendre a pensar i a comunicar
  • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques .
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges .
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
  • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 • Aprendre a conviure i habitar el món
  • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
  • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 • CAPACITATS
  • Més enllà de l’adquisició de determinats coneixements i habilitats,
  • les capacitats impliquen la possibilitat d’utilitzar aquests coneixements
  • i habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i
  • situacions diferents
  OBJECTIUS de cicle CONTINGUTS ÀREES CRITERIS D’AVALUACIÓ
 • Què és aprendre a l’educació infantil? CONSTRUIR NOUS SIGNIFICATS DE LA REALITAT QUE L’ENVOLTA, ELS QUALS ENRIQUEIXEN ELS PROPIS CONEIXEMENTS PRÈVIAMENT ADQUIRITS I PERMETEN APLICAR-LOS A SITUACIONS MÉS COMPLEXES. Procés de construcció Coneixements previs Avaluació inicial Aprenentatge significatiu C O M P R E N S I U Diversitat de ritme i temps Substituir,modificar,completar Canvi cognitiu Aprenentatge funcional
 • LES ÀREES
  • • Els continguts educatius s’organitzen en àrees que
  • s’interrelacionen entre elles per crear uns espais d'aprenentatge globalitzats.
  • • L'aprenentatge dels continguts d’aquestes àrees s’ha de plantejar mitjançant activitats que tinguin interès i significat per als infants. Tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent.
 • Àrees • Observar, escoltar i experimentar • Parlar, expressar i comunicar • Interpretar, representar i crear • Exploració de l’entorn • Experimentació i interpretació • Raonament i representació • Autoconeixement i gestió de les emocions • Joc i moviment • Relacions afectives i comunicatives • Autonomia personal i relacional Comunicació i llenguatges Descoberta de l’entorn Descoberta d’un mateix i dels altres
 • L’AVALUACIÓ
  • L’avaluació és l’anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament - aprenentatge. El coneixement de les condicions inicials, dels progressos i del grau d’assoliment dels objectius per part de cada infant.
  • L'avaluació serà contínua i global. Es realitzarà mitjançant observacions successives i ha de permetre revisar i replantejar les formes d’ensenyar i les programacions elaborades.
  • Per a l’avaluació es tindran com a referents els objectius de cicle i els criteris d’avaluació.
  • Si els procés de l’alumne no és l’esperat, s’establiran mesures de reforç.
  • En acabar l’etapa s’elaborarà un informe global individualitzat del procés i el nivell dels aprenentatges i de les capacitats de l’alumne.
  • • Observar , escoltar i experimentar. (resumits)
  • Participació i escolta activa en situacions de comunicació.
  • Ús d’estratègies per comprendre els altres i de respecte per les llengües.
  • Experimentació , exploració, exercitació amb tècniques plàstiques, destreses manuals, diferents materials i audiovisuals, per saber trobar la pròpia capacitat creativa i les emocions que comporta.
  • Exploració de materials de l’entorn per la iniciació als usos socials de la lectura i escriptura.
  • Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les habilitats lingüístiques i expressives .
  C OMUNICACIÓ I LLENGUATGES: experimenten els diferents usos i funcions dels llenguatges; es desenvolupa tant la comunicació verbal com no verbal .
  • • Parlar, expressar i comunicar: (resumits)
  • Ús i valoració progressiva de la llengua oral per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, organitzar i accedir al propi pensament, per regular la conducta i la dels altres.
  • Utilització d’estratègies per fer-se comprendre amb un ús de la llengua cada vegada més acurat: pronunciació clara, estructura gramatical, to de veu...
  • Gust per participar en les converses sobre diferents temes tot compartint les descobertes i hipòtesis, aprenent a contrastar, per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes.
  • Utilització de les TIC com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escolta r i parlar.
  • Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de vida quotidiana.
  • • Interpretar, representar i crear: (resumits)
  • Ús de llenguatges ( verbal, musical, plàstics, aud i o visual i corporal) com a objectes de creació, diversió i aprenentatge.
  • Utilització de les T IC per crear històries, dibuixar i pintar...
  • Descoberta i coneixement de les relacions entre el text oral i escrit . Ús d’estratègies per aproximar-se a l a lectura. Iniciativa i interès per produir textos escrits i aproximació progressiva a l’escriptura convencional.
  • Utilització de la fantasia, la improvisació i la creativitat, tant en l’observació com en l’escolta. Representacions creatives.
  • Creació individual i col .lectiva de diferents textos. Iniciació en les habilitats per a l’anà l i si de la llengua. Gust per provar, reformular i reflexionar sobre la llengua escrita.
  • Reconeixement i ús del llenguatge matemàtic. Ús de procediments com preguntar, negociar, predir, planificar, raonar. Construcció de la noció de quantitat. Aplicació d’estratègies de càlcul, agrupar, fer estimacions.
 • DESCOBERTA DE L’ENTORN: ajuden a elaborar explicacions sobre els objectes i les situacions que els interessen i els preocupen.
  • • Exploració de l’entorn: (resumits)
  • Observació i identificació de diferents elements de l’entorn i les seves qualitats (materials, animals, pa isatges , plantes).
  • Observació i identificació de fenòmens naturals i la seva incidència en la vida quotidiana.
  • Identificació de figures tridimensionals de l’entorn (cub, cilindre, esfera) i planes (triangle, quadrat rectangle , cercle).
  • Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el barri, el poble, festes, tradicions ,història de Catalunya...
  • Identificació de diferents ocupacions i serveis de l’entorn.
  • Ús de de diferents recursos gràfics per recollir i comunciar les observacions.
  • Valoració de les normes de convivència social de l’entorn proper
  • Respecte pels elements de l’entorn natural i social. Participació per la conservació del medi.
  • • Experimentació i interpretació (resumits)
  • Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes i materials: color, grandària, mida , plasticitat, utilitat.
  • Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.
  • Ús d’instruments d’observació directa i indirecta: lupes, balances. Iniciació en l’ús de les TIC.
  • Ús d’estratègies de mesura de longitud, capacitat, massa, temps, temperatura, fent estimacions i prediccions.
  • Observacions de característiques i comportaments d’animals i plantes i reconeixement dels canvis que experimenten ( cicle ).
  • Curiositat i iniciativa per la descoberta, preguntar, cercar informació, compartir-la, verbalitzar-ne els resultats i organitzar-la .
  • Representació gràfica del procés de l'experimentació i interpretació dels resultats.
  • Interès per col·laborar en la preparació d’activitats de descoberta .
  • • Raonament i representació:
  • Comparació, ordenació i classificació d’objectes i materials.
  • Construcció de la noció de quantitat i inici de la representació.
  • Reconeixement i representació de nombres en situacions de la vida quotidiana i el per què s’utilitzen.
  • Reconeixement de seqüències i ordenació temporal.
  • Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar, fent estimacions de resultats.
  • Ús d’estratègies matemàtiques per resoldre situacions.
  • Adquisició progressiva de l’autonomia cognitiva que genera el treball basat en l’experimentació, el raonament, la comparació...
  • Identificació de canvis que es produeixen a l‘entorn i en e l temps , establint relacions causa-efecte.
  • Ús del dibuix com a mitjà de representació.
  • Elaboració i interpretació de representacions gràfiques.
  • Identificació d’informacions de diferents mitjans de comunicació, internet i expressió de la pròpia opinió.
 • D ESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES : Ha de promoure les relacions i exploració del jo i dels altres.
  • • Autoconeixement i gestió de les emocions (resumits)
  • Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos: parts, canvis físics, creixement, necessitats.
  • Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: sensorials i perceptives, motrius, afectives, cognitives...
  • Acceptació de les pròpies característiques (capacitats, limitacions)
  • Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat, comptant amb l’ajut de l’adult o els iguals.
  • Expressió de les emocions a través dels diferents llenguatges.
  • Confiança i seguretat en els propis progressos. Autoregulació progressiva d’emocions.
  • • Joc i moviment (resumits)
  • Gust i valoració pel joc. Exploració sensorial i de moviments en relació a un mateix, als altres, als objectes i a la situació en l’espai i el temps.
  • Expressió a partir de l’activitat espontània.
  • Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques i organització de la lateralitat.
  • Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai.
  • Creixement personal en el desenvolupament de jocs diversos: de maternatge, de contrastos, exploratoris, simbòlics.
  • Comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes en alguns jocs.
  • Prudència davant algunes situacions de risc o de perill.
  • • Relacions afectives i comunicatives (resumits)
  • Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets dels altres per afavorir la convivència.
  • Interès i confiança per apropar-se afectivament a les emocions dels altres. Percepció de les necessitats i desigs dels altres, i progressiva actitud d’ajut i de col·laboració.
  • Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participació en projectes compartits.
  • Reflexió sobre les relacions que s’estableixen en els grups i participació en la concreció de normes per afavorir la convivència.
  • Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l’assumpció de responsabilitats i a la flexibilitat d’actituds personals per arribar a acords.
  • • Autonomia personal i relacional (resumits)
  • Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia referits a la pròpia cura: higiene, descans, alimentació, seguretat.
  • Aplicació d’hàbits d’autonomia en la vida escolar.
  • Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixen la relació amb els altres (cura, atenció, escolta, respecte).
  • Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius
  • Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en la presa de decisions.
  • Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits.
 • PARLEM DE.......... COM PROGRAMEM AVALUACIÓ COM ORGANITZAR L’AULA AGRUPAMENTS COM INTERVENIM IMPORTÀNCIA DELS ERROS COM ENS AUTOAVALUEM .........