Matemàtiques 1r - CI

4,629 views
4,364 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Matemàtiques 1r - CI

 1. 1. ESTRUCTURA DE CONTINGUTS OBJECTIUS DE CICLE Matemàtiques Matèria 1r de CI Nivell Reconèixer i utilitzar diferents usos dels nombres (cardinals, ordinals, identificadors) 1 en situacions familiars i en altres àrees. Planificació UNITATS DE PROGRAMACIÓ Objectiu Anual Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions i classificar i ordenar 2 objectes d'acord amb diferents criteris. Del 0 al 9 1 1,3,5,6 1r trimestre La suma 2 ,1,2,3,4,5,6,7,9, 1r trimestre Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a 3 Del 10 al 19 12,3,5,6,7,9,10 1r trimestre 3 la pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució i el procés. 4 Els nombres ordinals 1,2,3,4,5,6,7,10,11 r trimestre 1 5 La resta 1,3,5,6,7,10,11 1r trimestre 4 Usar l'assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions. 6 Del 20 al 39 ,1,3,5,6,7,9,10 2n trimestre 7 Sumes i restes de dues xifres ,1,35.7,8,10 2n trimestre 5 Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i 8 Del 40 al 59 1,3,4,5,6,7,10,112n trimestre processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució de problemes). 9 La suma portant-ne 1,4,5,6,10,11 2n trimestre 10 Del 60 al 79 ,4,5,6,7,10,11 2n trimestre Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics. 11 Suma de tres sumands 1,3,4,5,7,11 3r trimestre Interpretar, representar i utilitzar els nombres naturals (inferiors a 1.000) en contextos 12 Del 80 al 99 1,2,3,5,6,7, 3r trimestre 6 de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i descompondre els nombres utilitzant diferents models. 13 Parells i imparells 1,2,3,5,6,7,11 3r trimestre 14 Del 0 al 99 1,3,4,5,6.7,10,113r trimestre Desenvolupar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20 primers nombres, 15 Doble i meitat 1,3,4,5,7,10,11 3r trimestre 7 dobles, estratègies personals...). Usar els algorismes de suma i resta (sense portar), les TIC i la calculadora per calcular i cercar regularitats dels nombres i operacions. 16 17 Definir la situació d'un objecte a l'espai i d'un desplaça-ment en relació a un mateix, 18 8 tot utilitzant els conceptes: davant-darrera; prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra. 19 20 Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques 9 tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferències entre dues figures. Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, 10 peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre 11 fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees.
 2. 2. cació estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre
 3. 3. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. primer trimestre Unitat didàctica Del 0 al 9 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Nombres naturals del 0 al 9 Comptar i llegir els nombres del 0 al 9 Comptar objectes. Descomposió numèrica Identificar i utilitzar els signes <,>, = Els signes >,<,=,= Aplicar estratègies de càlcul mental Relacionar objectes amb els nombres del 0 al 9. Lectura i escriptura dels nombres 0-9 Utiitzar els nombres en situacions reals Identificació dels nombres anterior i Utilitzar les TIC per activitats de numeració Comptar i repassar la grafia dels nombres del 0 al 9. posterior a un de donat. Comptar i ordenar objectes. Iniciació en la resolució de problemes a Utlitzar l'ordinador per fer activitats de numeració partir d'una imatge. Ús de les TIC per activitats de numeració A partir d´una imatge identificar on hi ha major quantitat d'elements. Comptatge i ordenació d'objectes. Encerclar els nombres anterior i posterior seguint un codi de colors. Repassar i continuar les pautes de les grafies dels nombres del 0 al 9. Identificar els signes de desigualtats i el seu significat. Escriure les nombres anteriors i posteriors d'altres donats. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. Inicial : conte (la casa dels números) 2. Formativa : graella (marcar objectius) 3 Final : autoavaluació i revisió de dossiers. 4 5 6 7
 4. 4. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. primer trimestre Unitat didàctica La suma CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Aprendre com es resol una suma horitzontal i Resoldre sumes en vertical i horitzontal vertical. Resolució de sumes gràficament i manipulativament. Identificar i traçar formes geomètriques. Resolució de sumes en vertical i horitzontal Resoldre problemes aplicant el procés de resolució de Comptar i completar les sumes amb suport gràfic i manipulatiu. Identificació i traçament de línies rectes, corbes , problemes. poligonals,obertes i tancades. Aplicar estràtegies de càlcul mental Representar sumes gràficament i manipulativament. Aplicació del procediment de resolució de problemes Iniciar-se en la resolució de problemes orals. amb l'ajut de suport gràfic i manipulatiu Reconèixer la quantitat a partir d´una imatge. Aprendre la igualtat entre la suma horitzontal i vertical. Iniciació en la resolució de problemes orals. Útilitzar les TIC en algunes activitats. Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. Resoldre sumes vertical i horitzontal. Ús de les TIC en algunes activitats. Fixar-se en unes línies i aprendre els noms. Dibuixar línies rectes, corbes,poligonals obertes, tancades. Identificar línies del seu entorn. Resoldre problemes de sumes amb suport d´una imatges. Resoldre problemes orals. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge ( càlcul visual). ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Formar amb material manipulatiu diferents línies. 1. Inicial : a partir d'una imatge 2. Formativa: graella ( marcarem els objectius). Resoldre sumes amb el domino de sumes. 3 Final: autoavaluació i revisió de tot el material. 4 Utilitzar l'ordinador per resoldre sumes. 5 6 7
 5. 5. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. primer trimestre Unitat didàctica Del 10 al 19 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Comptar,llegir i escriure els nombres 0 al 19 Formar grups de 10 elements. La desena. Identificar 10 unitats com una desena Dibuixar diferents figures geomètriques. Aplicar estratègies de càlcul mental Comptar la quantitat d' unitats que forma una Els nombres del 10 al 9. desena. Resoldre sumes i restes. Comptar i representar gràficament unes dades Comptar les quantitats i repassar les grafies dels Composició i descomposició de nombres. nombres. Resoldre problemes. Lectura i escriptura de nombres 10 al 19. Iniciar-se en la resolució de problemes orals. Comptar i relacionar la quantitat d'objectes amb els seus nombres. Resolució de sumes i restes. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. Aplicació d'estratègies de càlcul mental Utilitzar les TIC en algunes activitats. Agrupar tants objectes com indiquen els nombres. Iniciació en la resolució de problemes orals Utilitzar unitats de mesura no convencionals Identificar i anomenar figures geomètriques. Resolució de problemes utilitzant l'estratègia de Compondre i descompondre nombres amb resolució de problemes. material. Resoldre sumes i descomposar el nombre Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. resultant. Ús de les TIC en algunes activitats. Resoldre problemes utilitzant el càlcul mental. Identificació i reconeixement de figures geomètriques Identifica figures geomètriques. ( quadrat, triangle, rombe, rectangle, ) Reconèixer diversos objectes quotidians amb la Mesures de longitud no convencionals. figura geomètrica corresponent. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Utilizar l'ordinador en l'aprenentatge dels nombres. 1. Avaluació inicial : a partir d'una imatge d' un conte 2. conegut, iniciar una conversa. Mesurar espais i objectes quotidians.amb pams... 3 Formativa: graella imarcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material 5 6 7
 6. 6. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 1r trimestre Unitat didàctica Els nombres ordinals CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Nombres ordinals fins al 10 Reconèixer els nombres ordinals fins al10 Relacionar cada nombre amb el nen/a que correspongui. Utilització dels ordinals en contextos reals Resoldre sumes i restes en la recta numèrica Aplicar estratègies de càlcul mental Reconeixement dels nombres ordinals fins al 10 en Identificar el nombre ordinal que ocupen diversos contextos reals. objectes. Organtizar i representar dades en una taula Resoldre problemes orals i escrits. Resolució de sumes i restes en la recta numèrica. Resoldre sumes en la recta numèrica. Utilitzar mesures de longitud convencionals: m Aplicació d'estratègies de càlcul mental Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge Resoldre sumes utilitzant el càlcul mental. Utilització de mesures de longitud :el metre. Ús de les TIC en algunes activitats Organització i representació de dades en una taula Resoldre mentalment problemes. de doble entrada. Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. Completar i interpretar una taula de doble entrada a partir d'una imatge. Ús de lesTIC en algunes activitats. Resoldre problemes seguint els passos de resolució de problemes. Elaborar una taula de doble entrada. Buscar objectes que mesurin més i menys d'un metre. Resoldre problemes orals. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Buscar l'aplicació dels nombres en la vida real. 1. Avaluació inicial : a partir d'una imatge iniciarem una 2. conversa. Utilitzar l'ordinador per reforçar els continguts. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material 5 6 7
 7. 7. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 1r trimestre Unitat didàctica La resta CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Fixar-se en com es resol una resta i en els signes Sumes i restes. Resoldre restes en horitzontal i vertical -i= Aplicar estratègies de càlcul mental : resta 1 0 2 a un Resolució de restes en horitzontal i vertical. Comptar i completar les restes amb suport gràfic. nombre. Resoldre problemes a partir de la imatge aplicant el Representar una resta de manera gràfica i Resolució de restes de manera numèrica i gràfica. procediment de resolució de problemes. numèrica. Aprendre la igualtat entre la resta horitzontal i Resolució de sumes i restes. Aplicar estratègies de càlcul mental per adquirir rapidesa vertical. Completar unes restes numèriques a partir d'una Identificació i aplicació d'estratègies de càlcul mental Iniciar-se en la resolució de problemes orals imatge. Resoldre restes en horitzontal i vertical i Estimació de mesures. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. relacionar-les segons el resultat Aplicació del procediment de resolució de problemes Resoldre sumes i restes de maera gràfica i Utilitzar les TIC en algunes activitats. amb l'ajut de suport gràfic. numèrica Interès per participar en treballs de grup. Utilitzar mesures de longitud convencionals : el metre. Resoldre mentalment problemes. Ús de les TIC en algunes activitats. Resoldre problemes orals Utilització de mesures de longitud convencionals Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. Estimar longituds i mesurar amb el metre diferents Resolució de problemes orals. objectes i espais. Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Utilitzar les TIC per reforçar continguts. 1. Avaluació inicial : a partir d'una imatge de la escena 2. d'un conte iniciarem una conversa. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material 5 6 7
 8. 8. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 2n trimestre Unitat didàctica Del 20 al 39 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Comptar desenes exactes i identificar-les amb el Nombres natural del 0 al 39. Comptar ,llegir i escriure els nombres fins al 39. nombre que representen Dibuixar les desenes i les unitats necessàries per Sumes i restes. Resoldre sumes i restes. a representar diversos nombres. Lleuger i pesant. Aplicar estratègies de càlcul mental. Completar sèries numèriques Cossos geomètrics : con, esfera, cilindre, prisma, Identificar i conèixer els atributs pesant i lleuger. Unir punts seguint l'ordre dels números. piràmide i cub. Conèixer els cossos geomètrics : con,esfera, cilindre, Descomposició numèrica. Resoldre sumes i restes. prisma, piràmide i cub. Resoldre problemes a partir d'una imatge, aplicant el Completar i resoldre sumes amb suport de la Lectura dels nombres del 0 al 39. procediment de resolució de problemes. imatge. Resolució de sumes i restes. Utilitzar les TIC en algunes activitats. Formar parelles de nombres que sumen 10. Identificació dels atributs pesant i lleuger en objectes Observar els cossos geomètrics i aprendre'n els Resoldre problemes orals. quotidians. noms. Aplicació del procediment de resolució de problemes Dibuixar i construir amb plastilina unes figures amb l'ajut de suport gràfic i resolució problemes Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. utilitzant els cossos geomètrics. orals. Identificació i reconeixement dels cossos geomètrics Relacionar objectes amb els cossos geomètrics al en objectes de la vida real. qual s'assembla. Resoldre problemes a partir de la imatge i seguint Ús de les TIC en algunes activitats. els passos adequats. Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Resoldre problemes orals 1. Avaluació inicial : a partir de l'exposició d'un problema iniciar una conversa amb el grup-classe. 2. iniciar una conversa amb el grup-classe. Utilitzar l'ordinador per reforçar continguts. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material Comptar desenes i unitats amb escuradents. 5 6 Enganxar gomets per representar desenes i unitats 7 Comparar els pesos de diferents objectes.
 9. 9. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge.
 10. 10. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 2n trimestre Unitat didàctica Sumes i restes de dues xifres CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Aplicar el procediment de resolució de sumes i restes de Aprendre com es resol sumes i restes de dues Sumes i restes de dues xifres. dues xifres. xifres a partir de material manipulatiu, problemes. Unitats de massa: el quilo. Aplicar estratègies de càlcul mental. Resoldre sumes i restes de dues xifres. Completar les sumes i les restes amb les xifres Interior, exterior i frontera. Identificar i utilitzar correctament les unitats de massa. que falten. Completar les sumes i les restes perquè tinguin el Resolució de sumes i restes de dues xifres. Identificar les nocions d'espai: interior, exterior, frontera. mateix resultat. Utilització de la unitat de massa, el quilo,per a Resoldre problemes aplicant el procediment de resolució Observar i aprendre que un quilogram és un quilo. practicar mesuraments. de problemes. Aplicació del procediment de resolució de problemes. Resoldre problemes orals. Acolorir objectes segons la seva posició Ús de les TIC en algunes activitats. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. Resoldre problemes seguint els passos indicats. Comparar els pesos de diferents objectes i utilitzar Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. Utilitzar les TIC en algunes activitats. la balança per comprovar el resultat. Ordenar el pes dels alumnes de gran a petit i de Aplicació d'estratègies de càlcul mental. petit a gran. Resolució de problemes orals. Ordenar temporalment unes seqüències. Dibuixar diferents objectes segons la seva situació en l'espai. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Resoldre problemes orals 1. Avaluació inicial : a partir de l'exposició d'un problema iniciar una conversa amb el grup-classe. 2. iniciar una conversa amb el grup-classe. Utilitzar l'ordinador per reforçar continguts. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. 4 Final: autoavaluació i revisió de material 5 6 Aplicar estratègies de càlcul mental 7
 11. 11. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 2n trimestre Unitat didàctica Del 40 al 59 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Comptar desenes exactes i identificar-les amb el Nombres del 40 al 59. Comptar, llegir i escriure els nombres fins al 59. nombre que representen. Habituar-se en l'ús de la calculadora per a resoldre i Realitzar composicions i descomposicions La calculadora. comprovar operacions numèriques amb material manipulatiu. Relacionar cada nombre amb la descomposició Unitats de massa : kg. Aplicar estratègies de càlcul mental numèrica corresponent. Utilitzar la calculadora per a resoldre sumes i La taula de doble entrada. Identificar i utilitzar correctament les unitats de massa. restes. Organitzar i representar dades en una taula de doble Comprovar els resultats de sumes i restes amb la Composició i descomposició numèriques. entrada. calculadora. Resoldre problemes aplicant el procediment de resolució Representar gràficament en una taula dades reals Ús de la calculadora. de problemes. ( l'any que van nèixer...). Aplicació d' estratègies de càlcul mental. Resoldre problemes orals. Resoldre problemes seguint els passos indicats. Estimació de massa. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. Buscar la resposta correcta a diferents problemes. Organització i representació de dades en una taula Comptar desenes i unitats amb material Utilitzar les TIC en algunes activitats. de doble entrada. manipulatiu i escriure el nombre que representen Realitzar sumes amb nombres inferiors al 59 amb Utilització de les TIC en algunes activitats. material manipulatiu Reconeixement de la quantitat a partir d´una imatge. Buscar estratègies per comptar objectes. Resolució de problemes orals i escrits. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Classificar,ordenar nombres de la vida real.. 1. Avaluació inicial : a partir d'una conversa inicial sobre diferents 2. preguntes que planteja la mestra. Resoldre mentalment restes. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material Estimar els pesos d' alguns objectes 5 6 Ordenar pel seu pes diferents objectes. 7 Resoldre problemes orals
 12. 12. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. Utilitzar l'ordinador per reforçar continguts.
 13. 13. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 2n trimestre Unitat didàctica La suma portant-ne CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Sumes portant-ne Resoldre sumes portant-ne. Observar com es resol una suma portant-ne Resoldre sumes portant-ne manipulativament, Atributs de capacitat : n'hi cap més n'hi cap menys Aplicar estratègies de càlcul mental gràficament i simbòlicament. Resolució de sumes portant-ne Estimar la capacitat de diferents recipients Completar sèries Recollir, organitzar i representar gràficament dades en Resoldre sumes i ordenar els resultats de petit a Estimació de la capacitat de diferents recipients. una taula de freqüències gran. Resoldre problemes aplicant el procediment de resolució Aplicació del procediment de resolució de problemes. Completar els quadres màgics. de problemes. Resolució de problemes orals. Resoldre problemes orals. Resoldre sumes i restes mentalment Observar la diferència de capacitats entre Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge diferents objectes. Ús de les TIC en algunes activitats. Utilitzar les TIC en algunes activitats Encerclar l'objecte amb més capacitat Intepretar una taula de freqüències Elaborar una taula de freqüències Resoldre problemes orals Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. Avaluació inicial : a partir de l'exposició d'un problema iniciar una conversa amb el grup-classe. 2. iniciar una conversa amb el grup-classe. Utilitzar l'ordinador per reforçar continguts. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material 5 6 7
 14. 14. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 2n trimestre Unitat didàctica Del 60 al 79 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Comptar les desenes i dir quantes n'hi ha. Nombres fins al 79 Comptar ,llegir i escriure les nombres del 60 al 79 Escriure els nom i les grafies del 60 al 79 Sumes i restes. Compondre i descompondre nombres Completar unes descomposicions numèriques. Unitats de capacitat : el litre Resoldre sumes i restes Completar sèries. Sèries numèriques Aplicar estratègies de càlcul mental Ordenar de més petit a gran. Composició i descomposició numèriques Identificar i utilitzar correctament les unitats de capacitat(l) Resoldre sumes i restes. Organitzar i representar dades en una taula de Invenció i resolució de sumes i restes Inventar sumes i restes. freqüències Resoldre problemes aplicant el procediment de resolució Aplicar la unitat de capacitat convencional ( l) a Aplicació d' estratègies de càlcul mental de problemes. diferents situacions., Utilització de la unitat de capacitat. Resoldre problemes orals Estimar les capacitats d'uns objectes. Estimació de capacitat Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge Observar ,sumar litres i completar. Aplicació del procediment de resolució de problemes Completar les dades en una taula de freqüències Utilitzar les TIC en algunes activitats amb l'ajut de suport gràfic a partir de la investigació Representar les dades en una taula de Resolució de problemes orals. freqüències. Ús de les TIC en algunes activitats ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Resoldre problemes seguint els passos indicats. 1. Avaluació inicial : a partir de l'exposició d'un problema iniciar una conversa amb el grup-classe. Resoldre problemes orals 2. iniciar una conversa amb el grup-classe. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. 4 Final: autoavaluació i revisió de material 5 6 Utilitzar l'ordinador per reforçar continguts. 7
 15. 15. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 3r trimestre Unitat didàctica Suma de tres sumands CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Observar, repassar i completar sumes de tres Suma de tres sumands Resoldre sumes de tres sumands. sumands. Completar diverses sumes representades Itineraris Sumar i restar correctament. gràficament. Les monedes i els bitllets d'euro Aplicar estratègies de càlcul mental. Estimar els resultats d'unes sumes i restes. Conèixer i utilitzar els valors de diferents monedes i resolució de sumes de tres sumands. Identificar i resoldre operacions incorrectes. bitllets d'euro. resolució de sumes i restes Interpretar i traçar itineraris. Resoldre mentalment problemes. Resoldre problemes aplicant el procediment de reolució Observar i aprendre els valors de les monedes i Càlcul de quantitats amb monedes i bitllets d'euro de problemes. bitllets d'euro. Calcular la quantitatt d'euros que sumen diferents Interpretació i traçament d'itineraris. Resoldre problemes orals. grups de monedes i bitllets. resolució de problemes de sumes i restes utilitzant Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. Dibuixar un itinerari segons unes indicacions. monedes i bitllets d'euro. Utilització de les TIC en algunes activitats. Utilitzar les TIC en algunes activitats. Traçar itineraris segons un codi. Reconeixement de la quantitat a partir d''una imatge. Completar el codi d'un itinerari marcat. resolució de problemes orals. Resoldre problemes orals i escrits. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. 1. Avaluació inicial : a partir d'una conversa inicial sobre la monedes,els bitllets i 2. utilització de les monedes i bitllets . Utilitzar les TIC per reforçar continguts. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material Utilitzar les monedes i bitllets en situacions reals. 5 6 Resoldre sumes de tres sumands manipulant. 7 Inventar-se problemes orals i escrits.
 16. 16. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 3r trimestre Unitat didàctica Del 80 al 99 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Observar, repassar i completar els nombres del 80 Els nombres del 80 al 99. Llegir ,,escriure i ordenar els nombres del 80 al 99. al 99. Relacionar diferents nombres del 80 al 99 amb la Les monedes de cèntims d'euro Sumar i restar correctament. seva descomposició. Realitzar diferents descomposicions dels nombres La simetria. Aplicar estratègies de càlcul mental. del 80 al 99 manipulativament. Lectura,escriptura i descomposició numèrica Conèixer i utilitzar els valors de diferents monedes. Ordenar sèries de nombres. Ordenació de nombres. Identificar i traçar figures simètriques Resoldre sumes i restes i ordenar els resultats. Resoldre problemes de sumes i restes utilitzant el Sumar mentalment sumands que facin 10 a través Resolució de sumes i restes. procediment adequat. del joc. Càlcul de quantitats amb monedes de cèntim d'euro. Resoldre problemes orals Resoldre problemes orals i escrits. Aprendre els valors de les monedes de cèntims Identificació i traçament d'objectes simètrics. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. d'euro. Resolució de problemes amb el procediment Relacionar diferents grups de monedes amb la Utilitzar les TIC en algunes activitats. adequat. quantitat total que representen. Utilització de les TIC en algunes activitats. Utilitzar les monedes en situacions quotidianes. Reconeixement de la quantitat a partir d´una imatge. Observar i aprendre quan una figura és simètrica. Resolució de problemes orals . ACTIVITATS D'AVALUACIÓ Realitzar amb el cos posicions simètriques. 1. Avaluació inicial : iniciarem una conversa a partir de la 2. visualització de diferents nombres en catàlegs. Crear figures simètriques amb material manipulatiu 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material Buscar figures simètriques en fotografies i objectes 5 6 Utilitzar les TIC per reforçar continguts 7 Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge.
 17. 17. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 3r trimestre Unitat didàctica Parells i imparells CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Observar a través de la vivenciació els nombres Els nombres parells i imparells. Identificar els nombres parells i imparells. parells i imparells. Completar dues sèries de nombres parells i Sumes i restes. Sumar i restar correctament. imparells. Diagrames de barres. Aplicar estratègies de càlcul mental. Escriure diferents nombres parells i imparells. Setmanes, mesos i dies. Interpretar correctament un diagrama de barres. Col.locar i resoldre diverses sumes i restes. Identificació de nombres parells i imparells. Conèixer els dies de la setmana i els mesos de l'any. Resoldre sumes de tres sumands. Resoldre problemes de sumes i restes utilitzant el Confeccionar un diagrama de barres i interpretar Resolució de sumes i restes. procedimet adequat. els resultats. Llegir els dies de la setmana i completar unes Interpretació d'un diagrama de barres Resoldre problemes orals. frases. Identificació dels dies de la setmana, els mesos de Completar amb els nombres i els noms una sèrie Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. l'any i els dies de cada setmana. de dies. Observar un calendari i aprendre els noms dels Resolució de problemes orals. Utilitzar les TIC en algunes activitats. mesos i dels dies Completar frases amb els noms des mesos i els Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. dies que tenen. Ús de les TIC en algunes activitats. Resoldre problemes seguint els passos indicats. Resoldre problemes orals ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. Avaluació inicial : iniciarem una conversa a partir de la Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. 2. visualització de diferents nombres en catàlegs. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material Utilitzar l'ordinador per reforçar continguts. 5 6 Ecriure una història remarcant les unitats de temps. 7
 18. 18. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 3r trimestre Unitat didàctica Del 0 al 99 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Llegir, escriure, ordenar i descompondre els nombres fins Els nombres fins al 99. Completar la taula de 0 al 99. al 99. Sumes i restes. Sumar i restar correctament. Ordenar parelles de nombres amb els signes >0 < Diagrames de barres. Aplicar estratègies de càlcul mental. Ordenar sèries de nombres. Interpretar i confeccionar correctament un diagrama de Les hores en punt i les mitges hores. Resoldre sumes i restes. barres. Escriptura,ordenació i descomposició de nombres Llegir en un rellotge analògic les hores en punt i les Completar sèries. fins al 99. mitges hores. Resoldre problemess de sumes i restes utilitzant el Completar un diagrama de barres a partir d'una Resolució de sumes i restes. procediment adequat. taula de freqüències i respondre les preguntes Completar la taula de freqüències i un diagrama Confecció i interpretació d'un diagrama de barres. Resoldre problemes orals de barres a partir de les dades d'una imatge. Observar les hores que marquen diferents Lectura i escriptura de les hores. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge rellotges. Resolució de problemes per mitjà del procediment Relacionar diversos rellotges amb la lecutra de Utilitzar les TIC en algunes activitats adequat. l'hora que marquen. Dibuixar diferents hores en les esferes d'un Resolució de problemes orals. rellotge. Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. Resoldre problemes orals Ús de les TIC en algunes activitats. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. Avaluació inicial : a partir de la visualització del vídeo 2. El nou i el rellotge iniciarem una conversa.. Utilitzar l'ordinador per reforçar continguts. 3 Formativa: graella i marcarem els objectius. 4 Final: autoavaluació i revisió de material Resoldre mentalment problemes. 5 6 Buscar nombres en la vida quotidiana. 7
 19. 19. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 3r trimestre Unitat didàctica Doble i meitat CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS Calcular de manera gràfica i numèrica el dobe i la meitat Observar,aprendre i completar el doble i la meiatat El doble i la meitat d'un nombre. d'un nombre. Calcular el doblei la meitat de diversos nombres Sumes i restes. Sumar i restar correctament. gràficament i manipulativament. El pas del temps. Aplicar estratègies de càlcul mental. Resoldre sumes i restes. Estimar si el temps en què s'esdevenen diferents Ús de les TIC en algunes activitats. Estimar el temps emprat en activitats diàries. activitats és inferior, igual o superior a una hora. Càlcul gràfic i numèric del doble i la meitat de Interpretar i confeccionar correctament la taula de Completar una taula de freqüències a partir de la diferents quantitats. freqüències i un diagrama de barres. lectura d'unes dades. Resoldre problemes de sumes i restes utilitzant el Dibuixar el diagrama de barres corresponent a Resolució de sumes i restes. procediment adequat. una taula de freqüències Resoldre problemes després d'inventar-se Identificació i aplicació d'estratègies de càlcul mental. Resoldre problemes orals l'enunciat. Estimació de temps en activitats quotidianes. Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge Resoldre problemes orals Confecció de taules de freqüències i diagrames de Utilitzar les TIC en algunes activitats Reconèixer la quantitat a partir d'una imatge. barres. Resolució de problemes per mitjà del procediment adequat. Utilitzar l'ordinador per reforçar continguts. Resolució de problemes orals. Resoldre mentalment problemes. Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. 2. 3 4 5 6 7
 20. 20. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0 Unitat didàctica 0 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. 2. 3 4 5 6 7
 21. 21. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0 Unitat didàctica 0 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. 2. 3 4 5 6 7
 22. 22. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0 Unitat didàctica 0 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. 2. 3 4 5 6 7
 23. 23. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0 Unitat didàctica 0 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. 2. 3 4 5 6 7
 24. 24. Matèria Matemàtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0 Unitat didàctica 0 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 1. 2. 3 4 5 6 7

×