Avi Totaal Nieuwsbrief September 2011

266 views
221 views

Published on

In deze nieuwsbrief o.a. Aanpassing AOW leeftijd-overdrachtsbelasting tijdelijk 2%

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avi Totaal Nieuwsbrief September 2011

  1. 1. Nieuwsbrief september 2011In deze nieuwsbrief:Vitaliteitspakket - Naheffing privégebruik auto - Onzakelijke winstverdeling vofOndernemerschap commanditaire vennoot - Ter beschikking stelling - Overstappen hypotheekUitbetaling vakantiedagen - Korting AOW-toeslag - Evaluatie kleinebanenregelingLoonsanctie - Aanpassing AOW- en pensioenleeftijd - Overdrachtsbelasting tijdelijk 2%Oprichting en inschrijving BV - Schade werknemer - Overtreding concurrentiebedingAanpassing kindgebonden budget - Fiscale eenheid
  2. 2. voor de man. Een eventueel verlies LOONBELASTING kende een andere verhouding, namelijk 10% voor de vrouw en 90% voor de man.Vitaliteitspakket Deze winstverdeling was onzakelijk. Het resultaat van de vof bedroeg in 2006De minister van Sociale Zaken en namelijk € 2.611. De resultaten van deWerkgelegenheid heeft een brief aan de eenmanszaak over de jaren 2002 tot enTweede Kamer gestuurd over het met 2005 bedroegen € 5.098, € 3.634,Vitaliteitspakket. De brief bevat € 5.865 en € 6.408. Eenkabinetsvoornemens die ertoe moeten arbeidsbeloning van € 15.000 zou inleiden dat oudere werknemers langer deze jaren steeds tot een verlieswerken. Werkgevers die een 55-plusser hebben geleid, dat indien er toen eenin dienst nemen krijgen een bonus. Als nageheven belastingen. Het aantal vof had bestaan voor 90% zou zijnde 55-plusser een uitkering heeft, mensen met een bijtelling voor toegekomen aan de man.ontvangt de werkgever een hogere privégebruik steeg van 685.000 in 2009bonus. naar 720.000 in 2010. Het uitgangspunt dat de echtgenoteVerder komt er een nieuwe Werknemers die vanwege overschrijding extra beloond moest worden voor haarspaarregeling ter vervanging van de van de kilometergrens hun verklaring aandeel in de onderneming vond despaarloon- en de levensloopregeling. geen privégebruik auto van de zaak op rechtbank gezien de taakverdeling nietDeelnemers kunnen hieruit scholing tijd intrekken, betalen wel de belasting onzakelijk. De rechtbank vond echterbetalen en financiële buffers over de bijtelling, maar voorkomen een niet aannemelijk dat eenopbouwen. Het kabinet vraagt de boete van 100% over de belasting. onafhankelijke derde er mee akkoordsociale partners om in cao’s afspraken zou gaan dat die extra beloning tente maken om mensen van baan naar laste van hem zou komen wanneer debaan te helpen. De invulling van het INKOMSTENBELASTING winst ontoereikend zou zijn. Depakket maatregelen wordt op rechtbank vond ook niet aannemelijkPrinsjesdag bekendgemaakt. Onzakelijke winstverdeling vof dat een derde zou accepteren dat hijDe huidige ouderenkorting en de een groter aandeel zou hebben in eendoorwerkbonus worden omgezet in de De vennoten van een vennootschap verlies dan in een winst van de vof. Inwerkbonus voor 62-plussers om deze onder firma kunnen de onderlinge hoger beroep sloot Hof Den Bosch zichgroep te stimuleren langer door te verdeling van de winst zelf bepalen. hierbij aan.werken. Daarbij mogen zij normale zakelijke Omdat de rechtbank de winstverdelingDe drempel voor de aftrek van verhoudingen niet uit het oog verliezen. onzakelijk vond en zich niet kon vindenscholingsuitgaven gaat omlaag. Om recht te doen aan verschillen in in de door de inspecteur voorgestelde inbreng van kapitaal en arbeid door de winstverdeling, stelde de rechtbank deNaheffing privégebruik auto vennoten bestaat de winstverdeling winstverdeling als volgt vast. Aan de vaak uit een vergoeding van rente over vrouw werd de overeengekomenWie een auto van de zaak rijdt, wordt het kapitaal en een vergoeding voor de arbeidsvergoeding van € 15.000geconfronteerd met een bijtelling bij verrichte arbeid. De dan nog resterende toegekend voor zover de winst van dezijn inkomen voor het privégebruik dat winst wordt onder de vennoten vof dat toeliet. De dan nog resterendehij van de auto mag maken. De verdeeld in een bepaalde verhouding. winst werd verdeeld in de verhoudingbijtelling kan achterwege blijven als de 75% voor de vrouw en 25% voor de man.auto per jaar voor minder dan 500 km Twee echtgenoten dreven met ingang Die verdeling gold ook voor verliezenprivé wordt gebruikt. Als een van 2006 een schoonheidssalon in de van de vof. Voor 2006 betekende dit datwerknemer aan zijn werkgever een vorm van een vennootschap onder de gehele winst van de vof alsverklaring geen privégebruik firma. De feitelijke werkzaamheden arbeidsbeloning aan de vrouw werdoverhandigt, hoeft de werkgever geen werden door de vrouw verricht. In de toebedeeld en dat de winst van de manbijtelling bij het inkomen van de jaren voor 2006 dreef zij de nihil bedroeg.werknemer te doen. De belastingdienst schoonheidssalon als eenmanszaak.controleert scherp op de naleving van Volgens de firma-akte was de Ondernemerschapdergelijke verklaringen. Daaruit blijkt winstverdeling tussen de vennoten als commanditaire vennootdat ongeveer 30% van de werknemers volgt. Na aftrek van de rentevergoedingmet een verklaring geen privégebruik over het kapitaal werd een Een commanditaire vennootschap kentde 500 kilometergrens overschrijdt. Het arbeidsvergoeding van € 15.000 twee soorten vennoten: commanditaireging in 2010 om ongeveer 9.000 toegekend aan de vrouw. De dan nog en beherende vennoten. Commanditairewerknemers. Dat heeft geleid tot een resterende winst werd verdeeld in de vennoten zijn de kapitaalverschaffers,bedrag van € 15 miljoen aan boetes en verhouding 75% voor de vrouw en 25% beherende vennoten zijn de personen 2
  3. 3. die de werkzaamheden feitelijk economische verkeer op dat tijdstip.uitvoeren. Dit kunnen natuurlijke ofrechtspersonen zijn. In deze casus gaat De waarde in het economische verkeerhet om een natuurlijke persoon. Een op 1 januari 2001 van een tercommanditaire vennoot kan beschikking gesteld pand bedroegondernemer zijn voor de € 770.000. Omdat de huurder van hetinkomstenbelasting. Voorwaarde pand investeringen in het pand haddaarvoor is dat de commanditaire gedaan die hij had geactiveerd op zijnvennootschap een onderneming drijft. balans, meende de inspecteur dat de waarde van het pand op de balans vanEen commanditaire vennoot wilde de de terbeschikkingsteller moest wordenwaardedaling van zijn commanditaire verlaagd, omdat anders dubbelekapitaal ten laste van zijn inkomen afschrijving zou plaatsvinden over deze arbeidsovereenkomst kan eindigen, isbrengen. De vennootschap exploiteerde huurdersinvesteringen. het overlijden van de werknemer.onroerende zaken. Een deel van de Hof Den Bosch deelde de opvatting van Op het moment van overlijden van eenactiviteiten was uitbesteed aan een de inspecteur niet. De tekst van de wet werknemer wordt het recht op uitkeringvastgoedbeheerder. is duidelijk: het pand moest per 1 in geld van de niet-genotenDe commanditaire vennoot moest januari 2001 te boek moet worden vakantiedagen opeisbaar. Het recht opbewijzen dat de vennootschap een gesteld voor de waarde in het uitbetaling van vakantiedagen is alonderneming dreef. Hij slaagde er niet economische verkeer. Afwijking van de tijdens het dienstverband van dein te bewijzen dat de activiteiten meer tekst van de wet is dan niet toegestaan. overledene ontstaan, omdat hij tijdensinhielden dan normaal zijn dienstverband vakantiedagenvermogensbeheer. Gevolg was dat de Overstappen hypotheek opbouwde. Het opgebouwde rechtcommanditaire vennoot geen omvat het recht om vrije dagen teondernemer was. De ministers van Economische Zaken, genieten en het recht op uitbetalingOmdat de activiteiten niet verder Landbouw en Innovatie en van van deze vrije dagen. Dit laatste rechtgingen dan normaal vermogensbeheer Financiën hebben in een brief aan de wordt pas opeisbaar bij het einde vankon de commanditaire deelname ook Tweede Kamer aangekondigd dat de arbeidsovereenkomst voor zover deniet als een werkzaamheid worden aanbieders van hypotheken verplicht vakantiedagen nog niet zijn genoten inaangemerkt. Het verlies op de worden om drie maanden voor het de vorm van doorbetaalde vrije tijd.deelname kwam niet ten laste van het aflopen van de rentevaste periode de De loonvordering wegens niet-genoteninkomen in box 1. klant te informeren en op tijd een vakantiedagen valt in de nalatenschap verlengingsvoorstel te doen. Waar nodig van de overleden werknemer en komtTer beschikking stelling worden wet- en regelgeving aangepast dus toe aan zijn erfgenamen. voor dit doel. Omdat afsluitprovisie eenHet resultaat van het ter beschikking belemmering voor het oversluiten van De kantonrechter in Heerenveen weesstellen van vermogensbestanddelen aan een hypotheek kan vormen, wordt de vordering van de weduwe van eeneen BV, waarin de terbeschikkingsteller onderzocht of deze provisie kan worden werknemer, die bij zijn overlijden nogeen aanmerkelijk belang heeft, is sinds afgeschaft. De minister van Financiën recht had op 266 vakantie-uren, toe. De1 januari 2001 onderdeel van het zal de Tweede Kamer in het najaar werkgever van de overleden werknemerbelastbaar inkomen in box 1. Voor op 1 informeren over de voorgenomen had geweigerd deze uren tot eenjanuari 2001 bestaande situaties geldt maatregelen. bedrag van € 3.467,15 uit te betalen.dat de vermogensbestanddelen per die De kantonrechter wees ook dedatum op de balans moeten worden vordering van de weduwe om degezet voor de waarde in het SUCCESSIEWET wettelijke verhoging wegens te late betaling van 50% toe. Uitbetaling vakantiedagen Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft SOCIALE VERZEKERINGEN een werknemer bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst recht op Korting AOW-toeslag uitbetaling van zijn niet-genoten vakantiedagen. Dat recht op uitbetaling De Eerste Kamer heeft een voorstel om van niet-genoten vakantiedagen is de Algemene Ouderdomswet te wijzigen onafhankelijk van de wijze waarop de aangenomen. Het gevolg van deze arbeidsovereenkomst eindigt. Eén van wetswijziging is dat er een korting komt de wijzen waarop een op de toeslag op de uitkering voor 3
  4. 4. AOW-gerechtigden met een partner Loonsanctie re-integratietraject in het tweede spoorjonger dan 65 jaar. De toeslag bedraagt was echter een voorwaarde om totmaximaal 50% van het netto Bij arbeidsongeschiktheid van een verkorten van deminimumloon en is afhankelijk van het werknemer moet de werkgever het loon loondoorbetalingsverplichting over teinkomen van de partner. De korting op doorbetalen. De normale periode van gaan. De Centrale Raad van Beroep wasde toeslag bedraagt 10% en geldt alleen doorbetaling van het loon is 104 weken. van oordeel dat de tekortkomingen inals de partners een gezamenlijk Deze termijn kan echter worden de re-integratie-inspanningen nietinkomen hebben van € 30.000 of meer. verlengd (de zogenaamde loonsanctie) waren hersteld.De korting geldt met ingang van wanneer de werkgever onvoldoende1 augustus 2011. De re-integratie-inspanningen heeft Aanpassing AOW- enAOW-partnertoeslag wordt in 2015 verricht. pensioenleeftijdafgeschaft voor mensen die na die Belangrijk is dat de werkgever nietdatum 65 jaar worden. zonder meer mag afgaan op de Naar aanleiding van het op 10 juni 2011 adviezen van de bedrijfsarts. In lagere gesloten pensioenakkoord is eenEvaluatie kleinebanenregeling rechtspraak is een aantal keer beslist zogenaamd voorontwerp van wet dat een werkgever dat wel mag, tenzij gepresenteerd waarin een gedeelte vanDe regeling kleine banen die in 2010 hij reden heeft om te twijfelen aan de de uitwerking van het akkoord isvan start is gegaan, moest bijdragen juistheid of consistentie van dat advies. opgenomen. Het voorontwerp bevat deaan de bestrijding van de Volgens de Centrale Raad van Beroep is volgende maatregelen:jeugdwerkloosheid. De bedoeling van de werkgever namelijk • Koppeling van de AOW-leeftijd en dede regeling was dat werkgevers werden verantwoordelijk voor het verloop van pensioenrichtleeftijd voor fiscaalgestimuleerd om werkloze jongeren tot het re-integratietraject. gefacilieerde ouderdomsvoorzieningen23 jaar in dienst te nemen door het aan de ontwikkeling van debieden van lastenverlichting aan de In een voorkomend geval ging de levensverwachting. De AOW-leeftijdwerkgevers. Uit het evaluatierapport werkgever af op het advies van de gaat in 2020 naar 66 en in 2025blijkt echter dat de regeling bedrijfsarts. De bedrijfsarts had de waarschijnlijk naar 67 jaar. Deonvoldoende werkt. Zo kent minder dan uitkomsten van een onderzoek door een pensioenrichtleeftijd wordt al in 2013de helft van de werkgevers de regeling. orthopedisch chirurg niet in zijn verhoogd naar 66 jaar en in 2015 naarVan de bedrijven die de regeling advisering betrokken, waardoor de 67 jaar.kennen heeft slechts 8% meer jongeren re-integratie gericht bleef op terugkeer • Het AOW-pensioen wordt vanaf 2013in dienst genomen door de regeling. in de eigen functie. Volgens de tot en met 2028 extra verhoogd.90% van de jongeren op wie de regeling orthopedisch chirurg was dat • Het AOW-pensioen kan eerder of lateris toegepast, zijn scholieren of onmogelijk. Gebaseerd op de advisering ingaan, los van het eventueel eerderstudenten. De doelstelling om werkloze van de bedrijfsarts werd de of later opnemen van het aanvullendjongeren via kleine banen een toegang werkneemster pas een jaar nadat het pensioen. Het AOW-pensioen kan niettot de arbeidsmarkt te laten vinden is de bedrijfsarts duidelijk had moeten eerder ingaan dan op 65-jarigeniet gehaald. De minister van Sociale zijn dat zij ongeschikt was voor haar leeftijd. Uitstel van het AOW-pensioenZaken en Werkgelegenheid ziet geen eigen werk aangemeld voor een is tot maximaal 5 jaar na deaanleiding om de regeling na 2011 voort re-integratietraject richting de externe pensioengerechtigde leeftijd mogelijk.te zetten. arbeidsmarkt. Eerder ingaan leidt tot een korting van 6,5% op de jaarlijkse uitkering; later Naar het oordeel van de Centrale Raad ingaan leidt tot een verhoging van van Beroep had de werkgever de 6,5% per jaar op de jaarlijkse re-integratie-inspanningen eerder uitkering. moeten richten op het zogenoemde • De duur van sociale tweede spoor en had het UWV terecht zekerheidsuitkeringen wordt een loonsanctie opgelegd aan de aangepast aan de nieuwe werkgever. De werkgever meende dat AOW-leeftijd. het UWV de periode van de loonsanctie • Vanaf 2020 komt er een nieuwe had moeten verkorten, omdat hij de inkomensafhankelijke ouderenkorting tekortkomingen in zijn voor lage inkomens. Vanaf een re-integratie-inspanningen had inkomen van € 18.000 wordt deze hersteld. De arbeidsdeskundige had korting geleidelijk afgebouwd tot nihil namelijk aangegeven dat de werkgever bij een inkomen van € 24.000. op adequate wijze, maar nog zonder resultaat het tweede spoor had ingezet. Het eerder of later opnemen van het De afronding van een adequaat AOW-pensioen in deeltijd kan gebeuren 4
  5. 5. in stappen van 10%. vierjaarsperiode geen activiteiten ondernemer. Het concurrentiebeding waren. Het oprichten van een BV en het hoeft dan niet opnieuw schriftelijk te inschrijven van een BV zijn slechts worden aangegaan. OVERDRACHTSBELASTING voorbereidende handelingen. Twee werknemers met eenOverdrachtsbelasting tijdelijk 2% Schade werknemer concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomsten, stapten overHet kabinet heeft besloten de Een werkgever is in beginsel naar de grootste concurrent van hunoverdrachtsbelasting, dat is de aansprakelijk voor de schade die een werkgever. De werkgever hield hen aanbelasting die moet worden betaald bij werknemer oploopt in de uitoefening het concurrentiebeding. De werknemersde verkrijging van een onroerende zaak, van zijn dienstbetrekking. Er gelden meenden dat er geen sprake meer wasvoor woningen tijdelijk te verlagen van uitzonderingen op de aansprakelijkheid van een concurrentiebeding. De6% naar 2%. De maatregel geldt met van de werkgever voor schade die het kantonrechter onderzocht of hetterugwerkende kracht tot 15 juni 2011 gevolg is van opzet of bewuste concurrentiebeding om een of andereen loopt tot 1 juli 2012. Bepalend voor roekeloosheid van de werknemer en reden niet meer zou gelden, maarde toepassing van het tarief is de datum voor schade die een werknemer oploopt kwam tot de conclusie dat hetvan overdracht van de woning en niet wanneer de werkgever aantoont dat hij concurrentiebeding zijn geldigheid hadde datum waarop de koop is gesloten. zijn wettelijke zorgplicht is nagekomen behouden. Er was geen sprake van eenDe maatregel is bedoeld om de door het treffen van ingrijpende wijziging van deingestorte huizenmarkt te stimuleren. veiligheidsvoorzieningen of maatregelen arbeidsverhoudingen, maar van eenVoor de periode van 15 juni tot en met om schade te voorkomen. Wanneer de geleidelijk carrièreverloop. Tijdens het31 december 2011 is de verlaging van werkgever bewijst dat hij bestaan van de arbeidsovereenkomstenhet tarief opgenomen in een besluit van veiligheidsmaatregelen heeft getroffen was de onderneming binnen hetde staatssecretaris van Financiën. Voor en de werknemers instructies heeft concern overgedragen aan een nieuwde periode van 1 januari tot en met gegeven over het gebruik daarvan, opgerichte vennootschap, die alle30 juni 2012 wordt de verlaging hoeft de werkgever niet te bewijzen activiteiten, activa en passiva enopgenomen in het nog in te dienen dat de schade is ontstaan door opzet of werknemers van de oude werkgever hadwetsvoorstel Belastingplan 2012. bewuste roekeloosheid van de overgenomen. Het concurrentiebeding werknemer om de aansprakelijkheid af was daarbij in stand gebleven. te wijzen. De kantonrechter was van oordeel dat ARBEIDSRECHT beide werknemers het Overtreding concurrentiebeding concurrentiebeding hadden geschondenOprichting en inschrijving BV door in dienst te treden bij de Een concurrentiebeding, dat is een concurrent. De werknemers moesten deBij de verkoop van alle aandelen in een beding wat de werknemer beperkt in in hun arbeidscontract opgenomenBV kwamen de verkopers met de koper zijn mogelijkheden om na het einde van boete bij overtreding van heteen non concurrentiebeding overeen. de arbeidsovereenkomst elders concurrentiebeding betalen aan deDat beding verbood de verkopers, die in werkzaam te zijn, is slechts geldig als oude werkgever. De kantonrechterdienst bleven van de verkochte BV, om het schriftelijk is overeengekomen. beperkte de werking van hetbinnen vier jaar na de transactiedatum Een concurrentiebeding kan zijn concurrentiebeding tot 1 jaar. De boeteof binnen 1 jaar na beëindiging van hun geldigheid verliezen door een kwam voor deze periode uit op eendienstverband betrokken te zijn bij ingrijpende wijziging van de bedrag van € 165.000.vergelijkbare of concurrerende arbeidsverhouding als hetactiviteiten van de verkochte BV of van concurrentiebeding daardoorde koper. aanmerkelijk zwaarder gaat drukken op SUBSIDIESTwee jaar na de verkoop van de de werknemer. De voorzienbaarheidaandelen eindigden de dienstverbanden van de wijziging van de Aanpassing kindgebonden budgetvan de verkopers. Voordat de periode arbeidsverhouding speelt daarbij eenvan vier jaar was verstreken, richtten rol. In het kader van het streven van hetzij een nieuwe BV op die concurrerende Bij een overgang van een onderneming, kabinet naar het terugdringen van hetactiviteiten zou gaan ontwikkelen. De zoals deze is geregeld in het Burgerlijk begrotingstekort ligt er eenfeitelijke activiteiten van deze BV Wetboek, gaat het personeel mee over wetsvoorstel om een aantalbegonnen pas nadat de vierjaarstermijn en blijven de met de oude werkgever bezuinigingen aan te brengen in dewas verstreken. gesloten arbeidsovereenkomsten in regeling van het kindgebonden budget.De kantonrechter was van oordeel dat stand. Een met de oude werkgever Het kindgebonden budget is eenhet non concurrentiebeding niet was gesloten concurrentiebeding gaat van inkomensafhankelijke financiëlegeschonden omdat er binnen de rechtswege over op de nieuwe tegemoetkoming in de kosten van 5
  6. 6. kinderen. De door het vorige kabinet in 2013 zal de Belastingdienst/ moedermaatschappij is de aan eeningevoerde verhoging van de bedragen Toeslagen eind 2012 eenmalig rekening zogenaamd middellijk bezit vanvan het kindgebonden budget in 2011 houden met vermogensgegevens van de aandelen gestelde voorwaarde dat dewordt in 2012 ongedaan gemaakt. ouders die al bekend zijn bij de tussenhoudster deel moet uitmaken vanDaarnaast wordt voorgesteld om in de Belastingdienst. Aan ouders met een de fiscale eenheid in strijd met deperiode van 2012 tot en met 2015 de vermogen boven de vermogensgrens vrijheid van vestiging zoals deze isindexering van de bedragen in de wordt voor 2013 niet automatisch een opgenomen in het EU-Verdrag, omdatregeling niet toe te passen. Dat geldt voorschot verleend. een binnen de EU gevestigdevoor de maximale bedragen van de tussenhoudster zonder vaste inrichtingtegemoetkoming, voor de verhoging in Nederland niet kan voldoen aan devoor kinderen van 12 tot en met 17 jaar VENNOOTSCHAPSBELASTING voorwaarde dat zij moet zijnen voor de inkomensgrens waarboven opgenomen in de fiscale eenheid. Dehet kindgebonden budget wordt Fiscale eenheid moedermaatschappij verwees naar hetafgebouwd. arrest Papillon van het Hof van Justitie Wanneer een moedermaatschappij de EU uit 2008.In de huidige regeling krijgen ouders juridische en economische eigendom De rechtbank Haarlem is van oordeelvoor ieder kind een kindgebonden bezit van ten minste 95% van de dat de eis dat de tussenhoudster deelbudget. Dit bedrag per kind neemt af aandelen in een dochtermaatschappij moet uitmaken van de fiscale eenheidmet het aantal kinderen in een gezin. In kan op verzoek van moeder- en in het nadeel werkt vanhet voorstel wordt het kindgebonden dochtermaatschappij een fiscale grensoverschrijdende situaties omdatbudget beperkt tot twee kinderen eenheid voor de vennootschapsbelasting een keuzemogelijkheid ontbreekt. Eenonder de 18 jaar. Het kindgebonden worden gevormd. Moeder- en beperking van de vrijheid van vestigingbudget voor het eerste kind bedraagt dochtermaatschappij moeten wel in is alleen toelaatbaar als daarvoor eenmaximaal € 1.011 en € 311 voor het Nederland gevestigd zijn om deel uit te rechtvaardiging is en de beperking niettweede kind. Het maximale bedrag dat kunnen maken van een fiscale eenheid. verder gaat dan nodig is om het doeleen gezin aan kindgebonden budget kan Het is niet nodig dat de daarvan te verwezenlijken.ontvangen bedraagt dan € 1.322. Als de moedermaatschappij direct dekinderen ouder zijn dan 12 jaar kan het aandelen bezit; ook een belang dat Het toestaan van een fiscale eenheid inkindgebonden budget, afhankelijk van wordt gehouden door tussenkomst van grensoverschrijdende situaties kande leeftijd van de kinderen worden een andere vennootschap telt mee, mogelijk leiden tot binnenlandseverhoogd met maximaal twee keer mits deze vennootschap ook onderdeel dubbele verliesverrekening. De€ 296. is van de fiscale eenheid. weigering om een fiscale eenheid toe te staan in dergelijke situaties waarborgtHet kindgebonden budget neemt af Een moedermaatschappij had een de samenhang van de regeling van denaarmate het inkomen van de ouders belang van meer dan 95% van de fiscale eenheid, maar de vraag is of destijgt. Met ingang van 2013 wordt er aandelen in een drietal regeling niet te ver gaat door te eiseneen vermogenstoets ingevoerd. Alleen kleindochtervennootschappen. Het ging dat de tussenhoudster in Nederlandouders die een vermogen hebben dat om een belang dat de moet zijn gevestigd. Naar het oordeellager is dan het heffingvrije vermogen moedermaatschappij had via in van de rechtbank kan de doelstellinguit box 3 plus € 80.000 hebben nog Duitsland gevestigde van de wetgever ook met minderaanspraak op het kindgebonden budget. dochtervennootschappen zonder vaste beperkende maatregelen wordenHet heffingvrije vermogen uit box 3 inrichting in Nederland. Deze Duitse bereikt. De rechtbank meende dat debedraagt in 2011 € 20.785 per persoon. dochtervennootschappen konden gevraagde fiscale eenheid moestOuders met een hoger vermogen daarom geen deel uitmaken van de worden toegestaan.hebben volgens het kabinet geen fiscale eenheid. Volgens deinkomensondersteuning nodig. Wetsvoorstel valutaresultaten deelnemingHet kindgebonden budget wordtambtshalve toegekend als ouders De staatssecretaris van Financiën heeftvolgens de gegevens van de Sociale een voorstel tot wijziging van de WetVerzekeringsbank recht hebben op op de Vennootschapsbelastingkinderbijslag en hun inkomensgegevens ingediend ter invoering van eenbekend zijn bij de tussenregeling voor valutaresultaten opBelastingdienst/Toeslagen, omdat zij in deelnemingen. Volgens de Wet op deaanmerking komen voor huurtoeslag, Vennootschapsbelasting vallen allezorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag. voordelen uit een deelneming (zowelBij de invoering van de vermogenstoets positief als negatief) onder de 6
  7. 7. in de Autobrief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd uiteengezet VARIA welke plannen hij heeft met de stimulering van de aanschaf van zuinige Terbeschikkingstellingsregeling auto’s. Momenteel valt een derde van de in Nederland verkochte nieuwe Het rendabel maken van auto’s in de categorie schoon en zuinig. vermogensbestanddelen door deze ter Dat is aanleiding om terug te gaan naar beschikking te stellen aan een BV, de oorspronkelijke doelstelling waarin waarin de terbeschikkingsteller een alleen echt zuinige auto’s worden aanmerkelijk belang heeft, valt onder gestimuleerd. De CO2-normen in de het begrip werkzaamheid van box 1 van BPM en voor de bijtelling voor het de inkomstenbelasting. Het vestigen of privégebruik worden strenger, waardoor hebben van een genotsrecht op een ter in 2015 10 tot 12% van de nieuwe auto’s beschikking gesteld in aanmerking komt voor vrijstelling van vermogensbestanddeel is een vorm van BPM. terbeschikkingstelling. De huidige vrijstelling van Een aanmerkelijk belanghouder die de motorrijtuigbelasting (MRB) voor zeer blote eigendom erfde van een zuinige auto’s vervalt met ingang van onroerende zaak waarvan zijn BV het 1 januari 2014. Aanvankelijk was vruchtgebruik had, meende dat in dat toegezegd dat de vrijstelling voor de geval geen sprake was van het ter huidige categorie zou blijven tot beschikking stellen van eendeelnemingsvrijstelling. Er bestaat 1 januari 2013. De verlaagde bijtelling vermogensbestanddeel. Bepalendechter twijfel over de vraag of dit ook voor zuinige en zeer zuinige auto’s daarvoor vond hij dat hij nooit de vollegeldt voor valutaresultaten. In een blijft. Voor auto’s met een maximale eigendom of het vruchtgebruik hadaantal procedures wordt het standpunt uitstoot van 50 gr CO2/km geldt tot en gehad van de onroerende zaak.ingenomen dat een negatief met 2015 een vrijstelling van MRB en De rechtbank volgde deze opvatting,valutaresultaat niet onder de geen bijtelling voor privégebruik. maar in hoger beroep oordeelde het hofdeelnemingsvrijstelling valt en dus ten anders. Uit de wetsgeschiedenis volgtlaste van de winst kan worden In 2015 geldt de vrijstelling van de BPM dat de wetgever het begrip tergebracht. Het wetsvoorstel stelt de voor auto’s die minder CO2 uitstoten beschikking stellen ruim wil uitleggendeelnemingsvrijstelling buiten werking dan 83 gram per gereden kilometer. en dat ook een gesplitste aankoop,voor positieve valutaresultaten op Voor dieselauto’s komt er een waarbij de BV het vruchtgebruik en dedeelnemingen in gevallen waarin een CO2-afhankelijke dieseltoeslag in plaats aanmerkelijk belanghouder de blotenegatief valutaresultaat ten laste van van de vaste dieseltoeslag. Deze eigendom verwerft, daaronder valt. Dede winst van een belastingplichtige dieseltoeslag begint bij een uitstoot van terbeschikkingstellingsregeling is vankomt of is gekomen. 70 gram/km. toepassing wanneer de BV hetHet is de bedoeling dat de aanpassing De accijnzen op benzine en diesel vruchtgebruik heeft en de aanmerkelijkvan de wet in werking treedt met worden voorlopig niet verhoogd. Een belanghouder de blote eigendom,terugwerkende kracht tot vrijdag accijnsverhoging is alleen zinvol als de ongeacht de manier waarop deze8 april 2011 om 17.00 uur. Dat is het buurlanden Duitsland en België dat ook situatie is ontstaan.moment van verschijning van het doen. De accijnzen op de verschillendepersbericht van het Ministerie van gasvormige autobrandstoffen wordenFinanciën waarin het wetsvoorstel is gelijkgetrokken.aangekondigd. De voorstellen rond MRB, BPM en bijtelling worden uitgewerkt in het AUTOBELASTINGEN Belastingplan 2012.Kabinetsplannen rondom autoDe staatssecretaris van Financiën heeftOndanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt. kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie. de uitgever en de verspreider sluiten bij dezeaansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.www.avi-totaal.nl 7
  8. 8. Palletweg 62 info@avi-totaal.nl T: 023-55143212031 DC Haarlem www.avi-totaal.nl F: 023-5517854

×