Valplattform Skaraborg

1,063 views
999 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,063
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valplattform Skaraborg

 1. 1. Valplattform 2010 för Centerpartiet Skaraborg ------------------------------------------------------------------------- Skaraborgska angelägenheter Antaget på Centerpartiets distriktsstämma 2010-02-26 Sid 1 (14)
 2. 2. 1 Inledning............................................................................................................................. 2 2 Klimat och Miljö ................................................................................................................ 3 3 Utbildning........................................................................................................................... 5 4 Jobb och företagande .......................................................................................................... 7 5 Trygghet i livet ................................................................................................................... 8 6 Infrastruktur ........................................................................................................................ 9 7 Kultur ............................................................................................................................... 10 8 Turism .............................................................................................................................. 10 9 Landsbygdens livskraft och möjlighet ............................................................................. 11 10 Beroendet av omvärlden................................................................................................... 11 11 Några av Skaraborgs största utmaningar .......................................................................... 11 1 Inledning Alla människors lika värde och rättigheter är grunden och står i fokus när vi formar Centerpartiets politik. Centerpartiet tror på växelverkan mellan människa, miljö och marknad. Beslutsfattare måste ta hänsyn till både människa och miljö för att samhället och ekosystemet skall kunna fungera långsiktigt. Marknadsekonomin kan användas bättre som hävstång för att trygga det samspel mellan människa, miljö och marknad som krävs för en hållbar samhällsutveckling. Centerpartiet är ett grönt och varmt socialliberalt parti som värnar om frihet, trygghet, jämställdhet, delaktighet och mångfald. Att leva i ett socialliberalt samhälle handlar om att kunna ha frihet, möjlighet och tillgång till positiva rättigheter som ska garanteras av det offentliga. Samtidigt ska man ta ansvar för sina medmänniskor för att ingen skall vara utanför. En aktiv socialpolitik och ekonomisk politik behövs för att ett liberalt samhälle ska fungera. Sid 2 (14)
 3. 3. Äganderätten är fundamental för Centerpartiet. Det är viktigt för att människor själva ska kunna bestämma om det som berör dem, samt att man tar ansvar och vill utveckla det man äger. Centerpartiets företrädare utövar ett tydligt och resultatinriktat politiskt ledarskap. Vi vill ha mandat att kunna ta än mer ansvar för att utveckla ett så bra samhälle som möjligt. Det är genom att delta som man kan påverka politiska beslut. Skaraborg är ett område med stora möjligheter och goda förutsättningar att kunna utvecklas till Nordens ”Toscana” med de tillgångar som finns här med skog, åker, vatten, kunskap livskvalité och närhet. Skaraborgarna måste bli bättre ambassadörer för sin bygd och påvisa för människor vad bygden kan erbjuda. Målet är att det ska bli fler innevånare som kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Centerpartiet står för arbetslinjen, där jobb och företagande är grunden för vår välfärd. I Skaraborg finns flera nationellt och internationellt ledande industri och livsmedelsföretag. Klimat- och miljöföretagande är framtidssektorer som ger och kommer att ge många nya jobb i Skaraborg. Marknaden skall stimuleras med de resurser som kommunerna har genom att upphandla miljö och klimatsmart. Detta är Centerpartiet Skaraborgs gemensamma program för de frågor som vi/ våra förtroendevalda kommer att driva i Skaraborg, Västra Götaland och Sveriges riksdag. 2 Klimat och miljö När vi pratar om miljö är det svårt att blunda för det globala perspektivet, och varför skulle vi göra det? Frågorna som handlar om miljö och klimat påverkar många fler än dig och mig. Det vi gör här spelar roll för hela jorden. Det ska vara enkelt, lönsamt och roligt att vara miljövän. Vi kan göra mycket genom egna val i vardagen, men många av förutsättningarna skapas genom politiska beslut. Skaraborg har en rik natur och många naturvärden att värna. Grunden för Centerpartiets politik är att vi ska bruka utan att förbruka och att det ska vara enkelt, lönsamt och roligt att vara miljövän. Skaraborg ska vara i framkant inom miljöteknikområdet och produktion av Sid 3 (14)
 4. 4. grön energi. För att lyckas fasa ut de fossila energikällorna vill vi satsa på forskning och entreprenörskap i ny energiteknik. Vi ska fortsätta utveckla fjärrvärme samt kraftvärmeanläggningar för att möjliggöra att fler kan leverera värme och el. Centerpartiet vill satsa pengar i regionala projekt, förenkla nyföretagande och utveckla entreprenörskapsandan. Skaraborg skall med gemensamma krafter vara självförsörjande på grön energi, senast 2030. För att begränsa klimatpåverkan vill Centerpartiet satsa på en utbyggnad av infrastrukturen för biogas. Både i form av ledningsinfrastruktur för att binda samman biogasproduktion och uppgraderingsanläggningar samt öka antalet tankställen för biogas. 2014 skall det finnas minst ett tankställe i varje kommun. Förutsättningarna för biogasproduktion är exceptionellt goda i Skaraborg. Tillgången på substrat från jordbruk, livsmedelsindustri och biologiskt hushållsavfall är mycket stor och bara delvis utnyttjad. Uranbrytning i Västgötabergen kan under inga omständigheter accepteras. Centerpartiet kräver att det kommunala vetot mot uranbrytning skall användas om det behövs. Konsekvenserna för miljön och grundvattnet skulle bli förödande. Centerpartiet kräver att riksdagen ändrar minerallagstiftningen för att kommunerna tidigare i ansökningsprocessen ska kunna använda det kommunala vetot. Vi säger nej till uranbrytning och kärnkraft, utifrån både ett lokalt och globalt perspektiv, för en hållbar framtid. Därför skall kärnkraften fasas ut snarast möjligt. I Skaraborg finns många viktiga vattenresurser och Centerpartiet arbetar aktivt för att kommunernas samhällsplanering ska skydda dessa. Detta handlar bland annat om att skydda grund- och ytvattentäkter, bygga våtmarker, infiltrationsanläggningar och se till att inga näringsläckage finns från våra reningsverk. Hur genomförandet av EU:s vattendirektiv sker är av stor vikt i Skaraborg. Centerpartiet anser att en nära samverkan mellan alla aktörer i avrinningsområdena är central för att få ett bra resultat. Dessutom vill vi verka för att det blir en bra lösning av Vänerns framtida reglering. Färdas gör vi dagligen, till våra jobb, skolor, förskolor och andra ställen. Vi vill att du som kan väljer att färdas med cykel, buss eller tåg och låter bilen stå hemma om den inte drivs miljövänligt förstås. Vi vill att vid upphandling 2014 skall minst 75% av busstrafiken i Skaraborg skall drivas på biogas eller annan förnyelsebar energi. Sid 4 (14)
 5. 5. Det skall vara lätt för dig att sortera, återvinna och minska avfallsmängderna. Att ha nära till återvinningsstationer, oavsett var man bor, är viktigt. Det ska också vara roligt och lönsamt att spara energi. Du som bor i Skaraborg ska enkelt få svar på dina frågor om energieffektivisering. Centerpartiet vill ha en samlad, kraftfull energirådgivning som är till för både privatpersoner, företag och kommuner som föreslås placeras under kommunalförbundet Skaraborg. Alla kommuner i Skaraborg skall göra energieffektiviseringsplaner för att fasa ut produkter som förbrukar allt för mycket energi i jämförelse med moderna alternativ, exempelvis lampor och vitvaror. Kommunerna ska ställa höga energieffektiviseringskrav på sina olika samarbetspartners och ställa krav på bra miljöval vid upphandlingar. Utbildningssatsningar är avgörande för att skapa förändring och Centerpartiet vill att miljö- och klimatarbetet ska genomsyra hela utbildningssystemet. SLU i Skara och Högskolan i Skövde spelar en viktig roll i detta arbete. Kunskap om hur de egna valen påverkar klimatet och hur man kan göra skillnad ska vara lätt tillgänglig. I hela Västra Götaland arbetar kommuner och region tillsammans med klimatstrategi. Vi vill att överenskommelser mellan kommuner, region och andra offentliga upphandlare görs för att utveckla en marknad för miljöprodukter. Vi vill också redan nu börja med viktiga områden som transporter, livsmedel och byggvaror. Den handlar om att vi alla måste genomföra konkreta förändringar till förmån för klimatet. Vi vill stimulera kommuner, företag och övriga organisationer, att ta fram konkreta mål och ta beslut som ger mätbara resultat. 3 Utbildning Vi behöver en skola med fokus på kunskap, lust att lära och entreprenörskapstänkande som ger eleverna kompetens och förmåga för arbetslivet och för att kunna möta livets olika utmaningar. Projektet Företagsamt Lärande i Skaraborg är ett sådant exempel. Utbildning som ständigt anpassas efter individ och samhällsutveckling är den främsta grundstenen i ett hållbart samhälle. Alla individer skall vara sedda och känna trivsel i skolan, där respekt för varandra skall råda och aktiva antimobbingprogram skall prioriteras. Det är viktigt att ungdomar har en tro på framtiden och vågar satsa på studier för att kunna vara med Sid 5 (14)
 6. 6. att bidra till samhällsutveckling. Därför är det viktigt att ungdomar kan ha goda studiemöjligheter och bra ekonomiskt stöd när man studerar. Det livslånga lärandet kräver ett brett utbildningsutbud och Skaraborg kan med en bättre samordning erbjuda detta med samverkan och idéutbyte för olika utbildningsanordnare såsom kommuner, högskolor, folkhögskolor, studieförbund, utbildningsföretag och Science Center. Vi vill utveckla formerna för samverkan i Gymnasium Skaraborg med syfte att utveckla kopplingen till den lokala/regionala arbetsmarknaden samt hantera effekten av minskande elevkullar. I Skaraborg ska skolan vara öppen mot omvärlden och ha god samverkan med arbetslivet. Teoretisk kunskap får verklighetsförankring och undervisningen aktuell med samhällsutvecklingen. Skaraborgs två science center, Balthazar och Dalénium, utgör betydelsefulla plattformar för en sådan samverkan. Framtida strukturella och demografiska förändringar på arbetsmarknaden förutsätter ett samhälle som uppmuntrar till ett kontinuerligt lärande och ger alla möjlighet till vidareutbildning. Centerpartiet arbetar för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och möjligheter till vidareutbildning under flera skeden i livet. Distansutbildning och utvecklande av lokala lärcentra är betydelsefulla framgångsfaktorer. Arbetsmarknaderna ser olika ut för olika yrken. För att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden måste vi införa validering av examina för ex yrkesutbildningar inte bara inom Sverige utan också i övriga Europa. Folkbildningen i form av studieförbund och folkhögskolor är en viktig del av utbildningsstrukturen och måste ges goda förutsättningar att verka. Folkhögskolorna har bl a visat sig vara en viktig tillgång för många nya svenskar, som vill lära sig språket och komma in i det svenska samhället. Forskning och högre utbildning har stor betydelse för samhällets och näringslivets utveckling. Högskolan i Skövde och SLU i Skara är viktiga motorer för tillväxt. Ökade möjligheter måste ges att omsätta forskningsresurser i praktiska tillämpningar. Resurserna behöver fokuseras till både grundforskning, som kan komma till nytta på långt sikt och tillämpad forskning, som ger Sid 6 (14)
 7. 7. resultat på kort sikt. Sådana satsningar ökar också möjligheterna att attrahera de internationella företagens (FoU) forskning och utveckling. Tillgången på teknisk kompetens är viktig för att utveckla innovationer, och bistå näringslivet med nödvändig spetskompetens. Det nu verksamma ”Skaraborgsprogrammet” är ett föredöme. Gothia Science Park och Green Tech Park har särskilt viktig betydelse då de idag utgör viktiga knutpunkter för tillväxt i form av nyföretagande och innovationer. 4 Jobb och företagande Centerpartiet är redo att anta de utmaningar som finns för att skapa förutsättningar för jobb i fler och växande företag. Det är framför allt de små- och medelstora företagen som kommer att stå för framtidens efterfrågan på arbetskraft och därför är det viktigt att intensifiera insatserna för att underlätta för verksamheter vid nystart, men även under hela företagets livscykel. Det handlar om att ta bort onödiga hinder för företagande och entreprenörskap, att sänka tröskelvärden för att bli företagare och uppmuntra fler till att vilja bli entreprenörer. Vi vill värna Skaraborgs stolta traditioner inom bland annat handel, sjöfart, fiske, jord- och skogsbruk, kultur och ett rikt och varierat näringsliv med tunga industrier och ett växande intresse för att starta nya företag. Skaraborgs tillgång på avancerade utbildningar och framstående forskning skall integreras med näringslivet och därmed nyttjas på ett bättre sätt Skaraborg är starkt beroende av tillverkning och produktion av varor och tjänster. Ett gott tillväxtfrämjande företagsklimat är den viktigaste förutsättningen för Skaraborgs utveckling och välstånd. Centerpartiet vill stärka Skaraborgs position som en modern industriregion. Företagsutveckling och innovationsskapande skall uppmuntras för att fortsätta ligga i internationell framkant i starka branscher som fordons, tillverknings och livsmedelsindustri, vilket gäller framför allt inom miljöområdet. Skaraborg ska utnyttja sin position som stor skogsbruks- och livsmedelsregion för att vara offensiv när det gäller satsning på biobränslen. Upplevelseindustrin som är en annan bransch skapar helt nya arbetstillfällen. För att öka företagandet och därmed antalet arbetstillfällen måste vi även stimulera områden som t ex design, musik, kulturturism och hushållsnära tjänster. Sid 7 (14)
 8. 8. Vidareförädling av produktion behöver stärkas i vår region. Det gäller till exempel att knyta fler underleverantörer närmare den tillverkande industrin. Detta gäller även inom jord och skogsbruket med tillhörande förädlingsindustri. Skaraborg är en av Sveriges största och viktigaste livsmedelsregioner. Det Skaraborgska jordbruket måste lyftas fram som en förutsättning för att skapa jobb, utveckla turismen, främja matkvalité och kulturhistoria samt bevara den biologiska mångfalden. Jord och skogsbruket är en förutsättning för att klara omställningen till ett hållbart samhälle med ingen eller minimal miljöpåverkan. Sverige har höga skatter på arbete och tjänster. Med kunskapen om att arbete är den största enskilda faktorn om påverkar människors hälsa är det för oss viktigt att detta beskattas varsamt. 5 Trygghet Trygghet i livet skapas till stor del av god och säker livsmiljö, en bra utbildning, ett arbete och ett samhälle där människor tar eget ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Men det uppstår alltid situationer där enskilda behöver få olika former av hjälp och vård. I ett tryggt samhälle skall nödvändiga tjänster kunna levereras och vara solidariskt finansierade. I Skaraborg skall vi ta fram program och mål som i samverkan med olika organisationer och föreningsliv stimulerar folkhälsan. Vikten av detta kan inte nog framhållas, samt att medvetet identifiera och hjälpa barn och unga som inte lever hälsosamt. En bättre hälsa både fysisk och psykisk, leder till att fler får högre livskvalitet. På så sätt frigörs resurser för kvalificerad sjukvård. Det är Västra Götalandsregionens och Skaraborgs kommuners gemensamma uppgift att garantera att människor får den trygghet och vård de behöver i livets alla skeden. Tyvärr händer det allt för ofta att vården misslyckas. Inrätta en nollvision för vårdrelaterade skador. Centerpartiet menar att vård i olika former kan levereras av olika aktörer som givetvis skall godkännas av region eller kommun vilket lagen om valfrihet (LOV) ger möjlighet till. Genom mångfald får vi fram nya lösningar och nya sätt att tänka, nya arbetsplatser/givare och, det viktigaste av allt, nya sätt att bemöta patienter och anhöriga. Kriminalitet och våld och skall motverkas. Även här finns det goda förutsättningar att göra mer med avdelade resurser. Händelser och områden som berör barn och unga skall prioriteras inom rättsväsendet. Sid 8 (14)
 9. 9. Centerpartiet värnar om Försvarsmaktens etablering i Skaraborg, som medför att värdefulla resurser snabbt finns gripbara som extra stöd vid ev. naturkatastrofer, eftersök av saknade personer med mera. Förutom denna trygghetsfaktor skapas många arbetstillfällen vilket än mer lyfter fram vikten av att skapa goda förutsättningar för försvarsmakten att bedriva kostnadseffektiv verksamhet i Skaraborg. 6 Infrastruktur Det allmänna vägnätet ska hålla hög kvalitet och vara säkert året runt, för att företagens transporter, kollektivtrafik och boendet på landsorten ska fungera. Det skall finnas tillgång till såväl bensin/diesel och miljövänliga alternativ i hela Skaraborg. Senast 2014 skall det finnas minst ett biogastankställe i varje kommun. En viktig del för att underlätta tillkomsten av den strukturen är utbyggnad av ledningsinfrastruktur för gas som måste påskyndas. E20 ska snarast möjligt byggas ut i sin helhet till fyrfältsväg genom hela Västra Götaland. Stråktänkandet är viktigt för att kunna binda ihop kommunerna på ett bra sätt för att kunna pendla för arbete och utbildning. Vi behöver ha miljösmarta logistiklösningar för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Ett sådant exempel finns i Falköping där gods lastas från väg – till järnväg (torrhamn) . Västra stambanan behöver byggas ut bitvis med ytterligare spår för att kunna klara behov av miljövänliga transporter med tåg. Centerpartiet vill stärka järnvägsnätet i Skaraborg. Genom att satsa på Vänersjöfarten och möjligheter att kunna lasta på pråmar som går i linjetrafik ned i Göta älv, kan antalet vägtransporter minskas radikalt vilket är bra för både miljö och trafiksäkerhet. Bredbandsutbygganden måste fortsätta för att alla vita fläckar ska kunna tas bort, vilket fortsatt ska ske med fibrer i marken. Kollektivtrafiken måste bli mer kundanpassad och kostnads – och ecoeffektiv. För att underlätta kollektivåkandet ska pendelparkeringar etableras i anslutning till knutpunkter. Sid 9 (14)
 10. 10. 7 Kultur Kulturen bygger broar mellan människor och ökar vår livskvalitet, genom att vi får vara med och skapa, eller ta del av ett sprudlande kulturliv. Det ska vara nära medborgarna och tillgängligt i hela Skaraborg. Offentliga medel ska prioriteras till barn och ungdomars kulturverksamhet. I Skaraborg frodas teaterlivet genom att allt fler teatergrupper är verksamma, samt att Skara skolscen fungerar som en eftergymnasial utbildning. Flera gymnasieskolor har estetiska program där både teater, musik och dans finns på schemat. Musiklivet flödar i Skaraborg där allt fler artister, duktiga låtskrivare och producenter får sin utbildning i Skaraborgs skolor. Studieförbunden har en bärande roll som kulturarrangör tillsammans med föreningslivet och de har även en folkbildande roll. Kulturinstitutioner som Göteborgsoperans Skövdescen , Vara konserthus, Västergötlands museum m.fl. är viktiga för att bära kulturlivet i Skaraborg. En samverkan behövs mellan kommuner, organisationer och företag för att bättre kunna dra gemensamma fördelar av att vi tillsammans ska kunna erbjuda ett brett kulturliv i Skaraborg. 8 Turism Besöksnäringen ger fler företag och jobb i Skaraborg. Därför skall vi utveckla samverkan mellan kommuner, besöksmål och företag och skapa olika besökspaket med flera intresseinriktningar. I Skaraborg finns bl a långa sötvattenstränder, Göta kanal, Skara sommarland, Läckö slott och Varnhems kloster som lockar till många besök. Skärgårds- och båtturismen är en växande turistgren som kan utvecklas i samarbete. Vi vill att Skaraborg utvecklas till Nordens Toscana för att påvisa att detta är en matregion. Mat är en viktig del i en turismupplevelse. Sid 10 (14)
 11. 11. 9 Landsbygdens livskraft och möjlighet Skaraborg består av ett antal städer, tätorter och däremellan landsbygd. Landsbygden och staden behöver varandra. På landsbygden finns det många kreativa människor som är företagsamma. Föreningslivet är ofta starkt och bidrar till sociala nätverk människor emellan. En levande landsbygd kräver tillgång till bra vägar, bredband och nödvändiga servicefunktioner för att kunna leva och verka på landsbygden. Många människor får rekreation på fritiden genom att vistas på landsbygden, för att kunna varva ned och njuta av naturmiljön. Landsbygden är rik på naturresurser och kan aktivt bidra till grön energiomställning som är förnyelsebar. Landsbygden bidrar också till närproducerade livsmedel som är angeläget för att äta mer klimatsmart. Landsbygdsturism som är hållbar kan utvecklas och paketeras attraktivt. Detta är några exempel som ska kunna ge nya jobb och fler boende på landsbygden. Vi vill avsätta medel för att skapa möjligheter för varje landsbygdsområde att ta fram en egen strategi för utveckling. Det kan handla om hur fler kan bosätta sig i området, hur man klarar av vatten och avloppsfrågan, gemensam vindkraft, besöksmål, gemensamma företag, bredbandsförsörjning, tillgång till drivmedel för fordon med mera. 10 Beroendet av omvärlden Skaraborg är en del av Västra Götalandsregionen, en del av Sverige, en del av världen och är på olika sätt beroende av vår omvärld. Att ha utbyten och samarbeten med andra länder har många positiva effekter för individen, för företagen och samhällsutvecklingen i stort. För Centerpartiet är det självklart att vi samverkar med andra människor, kommuner och andra kulturer. Vi vill att Skaraborg ska öka nationella och internationella samarbeten. 11 Några av Skaraborgs största utmaningar Attraktiv arbetsmarknad – behövs för att kunna utveckla Skaraborg. Det handlar om att höja kompetensen bland personal i både offentlig och privat sektor, som i sin tur kan bidra med innovationer, entreprenörskap och tillväxt. För att nå en positiv framgångsspiral i Sid 11 (14)
 12. 12. Skaraborg finns det möjlighet att bättre kunna samverka, där vi accepterar våra olikheter samtidigt som vi kan dra nytta av det tillsammans. Nej till uranbrytning – Centerpartiet vill inte ha uranbrytning i Västgötabergen. Ingreppet skulle bli bestående och få stora konsekvenser för vår miljö. Det kommunala vetot mot uranbrytning skall användas om det behövs. Kärnkraften skall fasas ut och den energiöverenskommelse som finns kommer ge möjlighet för utveckling av förnyelsebar energiproduktion. Landsbygden i Skaraborg – skall leva och utvecklas. Därför är det viktigt att ha kvar lantbrevbärare, som också kan leverera andra saker än post, t ex medicin. Landsbygdens människor och företag är beroende av bredband, bra vägar, busskommunikationer, samlingslokaler m m. Just nu pågår intressant Leaderprojekt som utvecklar landsbygden. På landsbygden finns det många fina boendemiljöer vilket behöver bättre påvisas för att människor ska kunna verka och bo på landsbygden. 15 kommuner i Skaraborg – skall fortsatt vara självständiga demokratiska geografiska områden . Samverkan skall göras inom områden såsom gymnasieutbildning, tillväxt och näringspolitik, infrastruktur, turism, miljötillsyn och andra för invånarna viktiga frågor, där utveckling gemensamt leder till bättre resultat och ökade möjligheter för att skapa ett gott liv. Den lokala demokratin är viktig och därför skall samverkan utvecklas inom områden där invånarna trots utökat samarbete ändå genom sina valda företrädare ges inflytande i den lokala vardagen Ett kunskapsstarkt Skaraborg - med satsning på att alla som lämnar grundskola och gymnasieskola ska ha goda kunskaper. Vi vill också kraftsamla runt eftergymnasial utbildning. Enskilda individer, likväl som näringslivet behöver ett brett utbud av utbildning. Centerpartiet ser Högskolan i Skövde, SLU i Skara, yrkeshögskoleutbildningar, folkhögskolor liksom lärcentra i kommunerna som förutsättningar för ett konkurrenskraftigt Skaraborg såväl nationellt som globalt. Näringslivsutvecklingen i Skaraborg – har ett behov av att bättre koppla ihop forskning och utveckling (FoU) till verklig produktion. Skaraborgs näringslivsprofil med stor andel primärnäringar och industriell tillverkning präglas av uthållighet, uppfinningsrikedom och Sid 12 (14)
 13. 13. bygger på effektiva produktionsprocesser. Men för att fortsatt kunna utveckla behövs det betydande satsningar på FoU, dels inom företagen men också kopplat till högre utbildningar. Människors företagsamhet och ett gott näringslivsklimat är förutsättningar för att ha ett livaktigt småföretagarmyller. Ungdomsarbetslösheten i Skaraborg – är för hög och krafttag måste göras för att ungdomar ska känna att de behövs. Alla arbetsgivare behöver ta ett gemensamt ansvar tillsammans med arbetsförmedlingen för att få ungdomar i arbete och praktik, speciellt nu när många 40-talister går i pension och generationsväxling behöver ske. Kommunerna måste agera aktivt för att väcka ungdomarnas intresse för arbete inom offentlig sektor vilket kan göras genom att erbjuda kommunal ungdomspraktik (sommarjobb m m). Vården i Skaraborg – ska finnas till hands när du behöver. I varje kommun ska det finnas minst en vårdcentral, gärna fler alternativ så att det enskilde kan välja. Vårdgarantin måste skärpas med en gräns om högst 120 dagar från första besöket till behandling. (Idag 180 dgr) Tiden för utredning, provtagning ska självklart rymmas inom vårdgarantins tidsramar. Skaraborgs sjukhus, med Kärnsjukhuset i Skövde och sjukhusen i Lidköping, Falköping och Mariestad, ska kunna samverka och specialisera för att kunna bedriva en effektiv sjukvård med hög kvalité. Pensionärerna i Skaraborg – är en växande grupp i och med att stora kullar nu går i pension. Friska pensionärer ger lägre kostnader, därför är det viktigt att kommunerna satsar på förebyggande insatser så äldres hälsa och välbefinnande kan bestå så långt som möjligt. Seniorcentraler, styrketräning för äldre, studiecirklar m fl aktiviteter för pensionärer är viktiga för pensionärers folkhälsa. Äldres kompetens skall tas tillvara genom att t ex möjliggöra för frivilliginsatser. Integration i Skaraborg – behövs för att få ett mer mångkulturellt och rikare liv. Bästa vägen för bra integration är att ha ett jobb för att kunna bygga upp ett socialt nätverk. Fler invånare berikar Skaraborg med ny kunskap och entreprenörskap. Matlandet Skaraborg – kan bli Nordens Toscana! Det finns många företag i Skaraborg som producerar mat och dryck i Skaraborg och fler kan det bli. Människor lägger allt större vikt vid vad man äter, speciellt ur hälso- och miljöperspektiv. Mat är också upplevelse och därför Sid 13 (14)
 14. 14. viktig ur ett besöksnäringsperspektiv. Satsningar på detta område ger nya jobb och företag i Skaraborg. Människors förmåga att ta ansvar – handlar om entreprenörskap. Människor vill göra en insats efter egen kraft och förmåga för att utveckla sin nära omvärld. Vi måste gemensamt stimulera och uppmuntra människor som vill arbeta entreprenöriellt, istället för kollektivistiskt tänkande. Boende en möjlighet – Skaraborg har många goda boendemiljöer som är en viktig utvecklingsmöjlighet. Boende i såväl tätort som landsbygd attraherar och ger livskvalité. Genom bra kommunikationer skapas förutsättningar i en större arbetsmarknadsregion att kunna bo och arbeta. Regeringen ger stöd för att inrätta trygghetsboende för äldre vilket ger möjlighet till moderna och tillgängliga lägenheter, samtidigt som en dynamik på bostadsmarknaden uppstår för inflyttning. Skaraborg behöver en ökande befolkning för att viktiga välfärdsuppdrag ska kunna behållas och utvecklas. Centerpartiet uppmanar därför kommunerna att utveckla boendet som en tillväxtfaktor för Skaraborg. Sid 14 (14)

×