• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Carte des Lignes Reseau Stareo Rabat Maroc
 

Carte des Lignes Reseau Stareo Rabat Maroc

on

 • 7,780 views

Carte des Lignes Reseau Stareo Rabat Maroc

Carte des Lignes Reseau Stareo Rabat Maroc

Statistics

Views

Total Views
7,780
Views on SlideShare
7,780
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Carte des Lignes Reseau Stareo Rabat Maroc Carte des Lignes Reseau Stareo Rabat Maroc Presentation Transcript

  • O C É A N AT L A N T I Q U E ‫ﺍﻷﻃـــﻠـــــﺴــﻲ‬ ‫ﺍﻟـﻤـﺤــﻴـــﻂ‬TémaraSablesdOrá«ÑgòdG ∫ÉeôdG IQÉ“TémaraAïnAtiq≥«àY ÚY IQÉ“SidiYahyadesZaërsô`«YR ≈«`ëj …ó`«°STamesnaÉæ°ùeÉJTémaraMersElKheirÒÿG ¢Sôe IQÉ“BirKacemº```°SÉ`b ô`ÄHHayElFathí``à`Ø`dG »`MHayElMenzeh√õ````æ``ŸG »``MPlaced’ItalieÉ«dÉ£jEG áMÉ°SSaléBabLakhmiss¢ù«ªÿG ÜÉ`H Ó`°SSaléElKariatájô≤dG Ó°SSaléElJadidaIójó÷G Ó°SSaléMaamouraIQƒª©ŸG Ó°SSaléHaySalamΩÓ°ùdG »M Ó°SSaléElAayaydaIójÉ````«`©dG Ó``°SSaléSidiEddaoui…hÉ°†dG …ó«°S Ó°SSaléSaidHajji»éM ó«©°S Ó°STechnopolis¢ù«dƒH ƒæµ«JYoussoufiaMarch饃`°ùdG á«Ø°Sƒ«dGDessanges„ƒ°SOYoussoufiaMiniParc∑QÉ``H »æ«e á«Ø°Sƒ«dGAkreuch¢TGôµYSoukElHadAkreuch¢TGôµY ó`MC’G ¥ƒ``°STakaddoumΩó≤àdGMinistèresäGQGRƒ```dGHayRiadCentreCommercial…QÉ`é`à`dG õ```cô`ŸG ¢VÉjôdG »`MHayRiad¢VÉjôdG »MGaredeTémaraIQÉ“ QÉ£≤dG á£fiTémaraIbnRochdó```°TQ ø`HEG IQÉ``“MaghribElArabi»``Hô````©dG Üô````¨``ŸGLycéeChefchaouniÊhÉ°ûØ°ûdG á`jƒfÉKTémaraMarchédeGrosá```∏`ª`÷G ¥ƒ``°S IQÉ``ª`JBabElHadóMC’G ÜÉHBabRouahìGhôdG ÜÉHOcéan§«ëŸGRabatvilleQÉ£≤dG á£fiáæjóŸG •ÉHôdGMéliliaÉ«∏«∏eAbdelmoumenø```eƒŸG ó```Ñ``Yá«≤jôaE’G IóMƒdG áMÉ°SPlacedel’UnitéAfricaineBabMellahìÓ````ŸG ÜÉ``HPlaceMyHassanø°ù◊G …’ƒe áMÉ°SQuartierIndustrielHayEnnahdaá°†¡ædG »M »YÉæ°üdG »◊GCollègeHayEnnahdaá°†¡ædG »M ájOGóYEGAv.Hassan II ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°TAv.de laVictoireô°üædG ´QÉ°TAv.de la résistance áehÉ≤ŸG ´QÉ°TAv.desNationsUnies IóëàŸG ·C’G ´QÉ°TÒªYódh∫Éa´QÉ°TAv.FalouldOumeirAv Oqba áÑ≤Y ´QÉ°T»cGôcôdG´QÉ°TAv.RegraguiAv.IbnSina Éæ«°SøHEG´QÉ°TAv.MaaAlAynainÚæ«©dGAÉe´QÉ°TAv.del’Atlas ¢ù∏WC’G ´QÉ°TAv.Mehdi Ben barka ácôH øH …ó¡ŸG ´QÉ°TAv.Al Majd óéŸG ´QÉ°TAv.Salam ΩÓ°ùdG ´QÉ°TAv.Annakhilπ«îædG´QÉ°TAvAraarQÉYô©dG´QÉ°TAv.Abderrahim Bouabid ó«ÑYƒH º«MôdG óÑY ´QÉ°TAv.AllalAl Fassi »°SÉØdG ∫ÓY ´QÉ°TROUTE COTIERE á«∏MÉ°ùdG ≥jô£dGAUTOROUTE QÉ«°ùdG ≥jô£dGAUTOROUTEQÉ«°ùdG≥jô£dGAv.Hassan II ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°TAv.Hassan II ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°TAv.Hassan II ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°TComplexe sportif Mly AbdallahˆG óÑY …’ƒe »°VÉjôdG ÖcôŸGR.P. AvicenneÉæ«°S øHEG QGóeAv.MohammedVI ¢SOÉ°ùdG óªfi´QÉ°TGareRoutièreSaléÓ°S á«bô£dG á£ëŸGLePontIô£æ≤dGGareTabriquetâµjôHÉJ QÉ£≤dG á£fiAlManal∫ÉæŸGGaredAgdal∫GócCG QÉ£≤dG á£fiGareroutièreKamraIôeÉ≤dG á«bô£dG á£ëŸGMarchédeGrosá∏ª÷G ¥ƒ°SIrfane¿Éaô©dGHôpitaldenfants∫ÉØWC’G ≈Ø°ûà°ùeHôpitalCheikhZayedójGR ï«°ûdG ≈Ø°ûà°ùeHôpitalspécialitésäÉ°UÉ°üàNE’G ≈Ø°ûà°ùeHôpitalAvicenneÉæ«°S øHEG ≈Ø°ûà°ùeUniversitésäÉ©eÉ÷GBahiaá«gÉHElKouass¢SGƒbC’GMarocTelecomÜô¨ŸG ä’É°üJGRiadAndalous¢ùdófC’G ¢VÉjQAv.Abderrahim Bouabid ó«ÑYƒH º«MôdG óÑY ´QÉ°TAcimaHayRiad¢VÉjôdG »M ɪ«°SCGHôpitalmilitaireMedV…ôµ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùŸG¢ùeÉÿG óªfiHôpitalMoulayAbdellahˆG óÑY …’ƒe ≈Ø°ûà°ùeAswakSalamΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCGGuichOudayasájGOhC’G ¢û«cMassiraII IÒ°ùŸGKrouch¢Thô≤dGRoutedeSidiYahyadesZaërsÒYR ≈«ëj …ó«°S ≥jôWAïnAoudaIOƒ©dG ÚYFathElKheirÒÿG íàaVald’OrÖgòdG Ö¡°SZ.I.AïnAtig»YÉæ°üdG »◊G≥«àY ÚYDépôtTémaraIQÉ“ ´óflCentredeTémaraIQÉ“ §°Sh R.P.CheikhDaoui…hÉ°†dG ï«°ûdG QGóeChigaᵫ°ûdGMilanoƒfÓ«eZagouraIQƒcGRBd.Tarik Ibn Ziad OÉjR øHEG ¥QÉW ´QÉ°TBabZaersÒYR ÜÉHR.P.RATRádÉcƒdG QGóe…ô°†◊G π≤æ∏dBabElKariatájô≤dG ÜÉHChkhman¿Éªî°TAkkari…QɵYBettanaáfÉ£HMarinaÉæjQÉeOuljaá÷ƒdGCarrefourSaléÓ°S QƒaQÉcSaléGuezaraIQGõ````c Ó``°SMairieSaléÓ°ùd ájô°†◊G áYɪ÷GMhedraIQó«¡eBaseMilitaireájƒ÷G IóYÉ≤dGFacultédeSaléÓ°S á©eÉLSoukLakhmiss¢ù«ªÿG ¥ƒ°SHayKarimaáÁôc »MAéroportQÉ£ŸGAv.MohammedV ¢ùeÉÿG óªfi ´QÉ°TAv.HassanIø°ù◊G´QÉ°TAv.Foarate äGQGƒØdG ´QÉ°TAv.Abdelkrim Khatabi »HÉ£ÿG ËôµdG óÑY ´QÉ°TGREG¥GôGbôôQbƒHƒƒCGCCAv.HassanIIÊÉãdGø°ù◊G´QÉ°TRouteAeroportQÉ£ŸG≥jôWSupermarchéSouissi»°ùjƒ°ùdG RÉà‡ ¥ƒ°SCDGMedZRó«e ÒHóàdGh ´GójE’G ¥hóæ°UAv.YacoubElMansourQƒ°üæŸG܃≤©j´QÉ°T72932242029453340194382104835494916547 573761683131123814 4215 16421512 141625 341036 38132534434457661323623722522330664368622618192194 738 32 40453522 331847 65613052Carte réseau14