Carte des Lignes Reseau Stareo Rabat Maroc

15,492 views

Published on

Carte des Lignes Reseau Stareo Rabat Maroc

Published in: Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Carte des Lignes Reseau Stareo Rabat Maroc

  1. 1. O C É A N AT L A N T I Q U E ‫ﺍﻷﻃـــﻠـــــﺴــﻲ‬ ‫ﺍﻟـﻤـﺤــﻴـــﻂ‬TémaraSablesdOrá«ÑgòdG ∫ÉeôdG IQÉ“TémaraAïnAtiq≥«àY ÚY IQÉ“SidiYahyadesZaërsô`«YR ≈«`ëj …ó`«°STamesnaÉæ°ùeÉJTémaraMersElKheirÒÿG ¢Sôe IQÉ“BirKacemº```°SÉ`b ô`ÄHHayElFathí``à`Ø`dG »`MHayElMenzeh√õ````æ``ŸG »``MPlaced’ItalieÉ«dÉ£jEG áMÉ°SSaléBabLakhmiss¢ù«ªÿG ÜÉ`H Ó`°SSaléElKariatájô≤dG Ó°SSaléElJadidaIójó÷G Ó°SSaléMaamouraIQƒª©ŸG Ó°SSaléHaySalamΩÓ°ùdG »M Ó°SSaléElAayaydaIójÉ````«`©dG Ó``°SSaléSidiEddaoui…hÉ°†dG …ó«°S Ó°SSaléSaidHajji»éM ó«©°S Ó°STechnopolis¢ù«dƒH ƒæµ«JYoussoufiaMarch饃`°ùdG á«Ø°Sƒ«dGDessanges„ƒ°SOYoussoufiaMiniParc∑QÉ``H »æ«e á«Ø°Sƒ«dGAkreuch¢TGôµYSoukElHadAkreuch¢TGôµY ó`MC’G ¥ƒ``°STakaddoumΩó≤àdGMinistèresäGQGRƒ```dGHayRiadCentreCommercial…QÉ`é`à`dG õ```cô`ŸG ¢VÉjôdG »`MHayRiad¢VÉjôdG »MGaredeTémaraIQÉ“ QÉ£≤dG á£fiTémaraIbnRochdó```°TQ ø`HEG IQÉ``“MaghribElArabi»``Hô````©dG Üô````¨``ŸGLycéeChefchaouniÊhÉ°ûØ°ûdG á`jƒfÉKTémaraMarchédeGrosá```∏`ª`÷G ¥ƒ``°S IQÉ``ª`JBabElHadóMC’G ÜÉHBabRouahìGhôdG ÜÉHOcéan§«ëŸGRabatvilleQÉ£≤dG á£fiáæjóŸG •ÉHôdGMéliliaÉ«∏«∏eAbdelmoumenø```eƒŸG ó```Ñ``Yá«≤jôaE’G IóMƒdG áMÉ°SPlacedel’UnitéAfricaineBabMellahìÓ````ŸG ÜÉ``HPlaceMyHassanø°ù◊G …’ƒe áMÉ°SQuartierIndustrielHayEnnahdaá°†¡ædG »M »YÉæ°üdG »◊GCollègeHayEnnahdaá°†¡ædG »M ájOGóYEGAv.Hassan II ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°TAv.de laVictoireô°üædG ´QÉ°TAv.de la résistance áehÉ≤ŸG ´QÉ°TAv.desNationsUnies IóëàŸG ·C’G ´QÉ°TÒªYódh∫Éa´QÉ°TAv.FalouldOumeirAv Oqba áÑ≤Y ´QÉ°T»cGôcôdG´QÉ°TAv.RegraguiAv.IbnSina Éæ«°SøHEG´QÉ°TAv.MaaAlAynainÚæ«©dGAÉe´QÉ°TAv.del’Atlas ¢ù∏WC’G ´QÉ°TAv.Mehdi Ben barka ácôH øH …ó¡ŸG ´QÉ°TAv.Al Majd óéŸG ´QÉ°TAv.Salam ΩÓ°ùdG ´QÉ°TAv.Annakhilπ«îædG´QÉ°TAvAraarQÉYô©dG´QÉ°TAv.Abderrahim Bouabid ó«ÑYƒH º«MôdG óÑY ´QÉ°TAv.AllalAl Fassi »°SÉØdG ∫ÓY ´QÉ°TROUTE COTIERE á«∏MÉ°ùdG ≥jô£dGAUTOROUTE QÉ«°ùdG ≥jô£dGAUTOROUTEQÉ«°ùdG≥jô£dGAv.Hassan II ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°TAv.Hassan II ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°TAv.Hassan II ÊÉãdG ø°ù◊G ´QÉ°TComplexe sportif Mly AbdallahˆG óÑY …’ƒe »°VÉjôdG ÖcôŸGR.P. AvicenneÉæ«°S øHEG QGóeAv.MohammedVI ¢SOÉ°ùdG óªfi´QÉ°TGareRoutièreSaléÓ°S á«bô£dG á£ëŸGLePontIô£æ≤dGGareTabriquetâµjôHÉJ QÉ£≤dG á£fiAlManal∫ÉæŸGGaredAgdal∫GócCG QÉ£≤dG á£fiGareroutièreKamraIôeÉ≤dG á«bô£dG á£ëŸGMarchédeGrosá∏ª÷G ¥ƒ°SIrfane¿Éaô©dGHôpitaldenfants∫ÉØWC’G ≈Ø°ûà°ùeHôpitalCheikhZayedójGR ï«°ûdG ≈Ø°ûà°ùeHôpitalspécialitésäÉ°UÉ°üàNE’G ≈Ø°ûà°ùeHôpitalAvicenneÉæ«°S øHEG ≈Ø°ûà°ùeUniversitésäÉ©eÉ÷GBahiaá«gÉHElKouass¢SGƒbC’GMarocTelecomÜô¨ŸG ä’É°üJGRiadAndalous¢ùdófC’G ¢VÉjQAv.Abderrahim Bouabid ó«ÑYƒH º«MôdG óÑY ´QÉ°TAcimaHayRiad¢VÉjôdG »M ɪ«°SCGHôpitalmilitaireMedV…ôµ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùŸG¢ùeÉÿG óªfiHôpitalMoulayAbdellahˆG óÑY …’ƒe ≈Ø°ûà°ùeAswakSalamΩÓ°ùdG ¥Gƒ°SCGGuichOudayasájGOhC’G ¢û«cMassiraII IÒ°ùŸGKrouch¢Thô≤dGRoutedeSidiYahyadesZaërsÒYR ≈«ëj …ó«°S ≥jôWAïnAoudaIOƒ©dG ÚYFathElKheirÒÿG íàaVald’OrÖgòdG Ö¡°SZ.I.AïnAtig»YÉæ°üdG »◊G≥«àY ÚYDépôtTémaraIQÉ“ ´óflCentredeTémaraIQÉ“ §°Sh R.P.CheikhDaoui…hÉ°†dG ï«°ûdG QGóeChigaᵫ°ûdGMilanoƒfÓ«eZagouraIQƒcGRBd.Tarik Ibn Ziad OÉjR øHEG ¥QÉW ´QÉ°TBabZaersÒYR ÜÉHR.P.RATRádÉcƒdG QGóe…ô°†◊G π≤æ∏dBabElKariatájô≤dG ÜÉHChkhman¿Éªî°TAkkari…QɵYBettanaáfÉ£HMarinaÉæjQÉeOuljaá÷ƒdGCarrefourSaléÓ°S QƒaQÉcSaléGuezaraIQGõ````c Ó``°SMairieSaléÓ°ùd ájô°†◊G áYɪ÷GMhedraIQó«¡eBaseMilitaireájƒ÷G IóYÉ≤dGFacultédeSaléÓ°S á©eÉLSoukLakhmiss¢ù«ªÿG ¥ƒ°SHayKarimaáÁôc »MAéroportQÉ£ŸGAv.MohammedV ¢ùeÉÿG óªfi ´QÉ°TAv.HassanIø°ù◊G´QÉ°TAv.Foarate äGQGƒØdG ´QÉ°TAv.Abdelkrim Khatabi »HÉ£ÿG ËôµdG óÑY ´QÉ°TGREG¥GôGbôôQbƒHƒƒCGCCAv.HassanIIÊÉãdGø°ù◊G´QÉ°TRouteAeroportQÉ£ŸG≥jôWSupermarchéSouissi»°ùjƒ°ùdG RÉà‡ ¥ƒ°SCDGMedZRó«e ÒHóàdGh ´GójE’G ¥hóæ°UAv.YacoubElMansourQƒ°üæŸG܃≤©j´QÉ°T72932242029453340194382104835494916547 573761683131123814 4215 16421512 141625 341036 38132534434457661323623722522330664368622618192194 738 32 40453522 331847 65613052Carte réseau14

×