• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
מיסוי מוסדות ציבור  מס הכנסה
 

מיסוי מוסדות ציבור מס הכנסה

on

 • 1,392 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,392
Views on SlideShare
1,385
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 7

http://www.taxmas.co.il 6
http://taxmas.co.il 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  מיסוי מוסדות ציבור  מס הכנסה מיסוי מוסדות ציבור מס הכנסה Presentation Transcript

  • מיסוי מוסד ציבורי מרצה : ארז שגיב , עו " ד ורו " ח
  • המסגרת המשפטית
   • עמותה - חוק העמותות , התש " מ - 1980.
   • חברה - חוק החברות , התשנ " ט - 1999.
   • הקדש – חוק הנאמנות , התשל " ט – 1979.
   • אגודה שיתופית – פקודת השותפויות .
   • אגודה עותומנית – חוק האגודות העותומניות
   • פניה לשר האוצר להכרה כמוסד ציבורי נעשית רק על מנת לאפשר קבלת זיכוי ממס לתורמים כאמור בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה
  • הטבות מס למוסד ציבורי - כללי
   • פטור ממס על הכנסות
   • פטור ממס על רווחי הון
   • הקלות במס בתחולת סעיף 3( י )
   • פטור ממס שבח בתנאים מסוימים בגין מכירת זכויות במקרקעין
   • פטור ממס בתנאים מסוימים בגין מכירת דירת מגורים
   • הקלות ב מס רכישה
   • הקלות ב ניכוי מס במקור כמנכה וכמנוכה
  • הטבות מס לתורמים למוסד ציבורי - כללי
   • פטור ממס על רווחי הון במתן מתנה למוסד
   • זיכוי ממס על תרומות
   • פטור מ דמי שכירות בתנאים מסוימים
   • פטור ממס שבח ב מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה למוסד ( לא יינתן זיכוי ממס לתורם לפי ס ' 46)
  • מוסד ללא כוונת רווח – חוק מע " מ
   • חבר בני אדם , מאוגד או לא מאוגד , שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי
   • תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה , כאגודה שיתופית או כשותפות
   • פקודה : " חבר בני אדם ... הקיימים ופועלים ל מטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד ..."
  • מלכ " ר לעניין חוק מע " מ – משמעות הסיווג
   • אינו חייב ב מס עסקאות – למעט , בעסקאות אקראי , עסקאות קבלת שירות ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת ועסקאות שירות או רכישת נכס מתושב חוץ
   • אינו רשאי לקזז מס תשומות – למעט במקרה מיוחד ( ס ' 43 א )
   • מחויב ב מס שכר בשיעור 8.5% מהשכר ששילם
  • קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי
   • חבר בני אדם או הקדש המקיים את התנאים הבאים :
   • א . חברים בחבר שבעה חברים לפחות .
   • ב . רוב החברים אינם קרובים זה לזה ( בהקדש מרבית הנאמנים ).
   • ג . המוסד קיים למימוש מטרה ציבורית .
   • ד . המוסד פועל למטרה ציבורית .
   • ה . נכסי המוסד והכנסותיו משמשים למטרה הציבורית בלבד .
   • ו . המוסד מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיו , הכנסותיו והוצאותיו .
  • קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי
   • כל מטרותיו הן מטרות ציבוריות כמשמעותן בסעיף 9(2) לפקודה .
   • המוסד מקיים פעילות ציבורית הלכה למעשה .
   • פעילות המוסד מקדמת את רווחת הציבור ככלל וללא אפליה .
   • המטרה הציבורית תושג ללא קיומן של התניות בין שיעור ההשתתפות במימון הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו .
   • התמורה שהמוסד גובה בגין מכירת נכסים או מתן שירותים הקשורים לפעילות הציבורית השוטפת , נמוכה באופן מהותי ממחירי השוק .
   עדכון 2005
  • קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי
   • מפעילי המוסד , עובדיו ובעלי עניין בו לא יפיקו במישרין כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של פעילותם במוסד .
   • המוסד אינו פועל למטרות רווח .
   • המוסד לא יחלק רווחים לחבריו , לרבות כל הנאה אחרת בכסף או בשווה כסף .
   • תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים אובייקטיביים המפורסמים לציבור הרחב .
   • תהליכי קבלת החלטות במוסד נעשים עפ " י אמות מידה ציבוריות .
  • קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי
   • כספי המוסד יושקעו באופן סולידי .
   • פעילות המוסד ממומנת מתרומות / הקצבות או שנעשית בחלקה על ידי מתנדבים .
   • המוסד אינו מסייע במישרין או בעקיפין לפעילות פוליטית או מפלגתית .
   • המוסד אינו מעסיק אדם בניגוד אינטרסים ויש בכך משום דרך עקיפה לחלוקת רווחים .
   • המוסד לא יתקשר בחוזה למכירה / קניה / מתן או קבלת שירות הכרוך בניגוד עניינים .
   • בפירוק , נכסי המוסד יועברו למוסד אחר שבידו אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46.
   • המוסד משתמש בנכסיו והכנסותיו להשגת מטרותיו הציבורית בלבד ואינו צובר עודפי הכנסה לאורך זמן .
  • קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי
   • מוסד המאוגד כחברה אינו רשאי לגייס הון מהציבור על ידי הנפקת מניות . מניות החברה לא תקננה כל זכות למעט זכויות הצבעה . המניות לא ניתנות למכירה בתמורה . העברת המניות לאחר טעונה אישור המוסד ומותנית בשמירה על זכות שווה לכל חבר מחברי החברה .
   • פעילות המוסד הינה בעלת זיקה למדינת ישראל .
   • מוסד ציבורי רשאי לקיים פעילות עסקית במסגרתו בתנאים הבאים :
   • (1) היקף הפעילות העסקית אינו מהותי ביחס לכלל פעילות המוסד .
   • (2) המוסד מנהל שתי מערכות ספרי חשבונות נפרדות .
   • (3) המוסד איננו מממן פעילות עסקית גירעונית מתמשכת .
   • (4) רווחי עסקיו של המוסד מיועדים למימוש המטרות ופעילותו הציבורית .
  • קוים מנחים לקביעת מטרה ציבורית אחרת סמכות שר האוצר עפ " י סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה בקביעת מטרה ציבורית אחרת הינה סמכות שיורית ותופעל רק במקרים ומנימוקים חריגים ומיוחדים
   • א . מטרה שנועדה לשרת את הציבור הרחב ואיננה מקדמת עניינים פרטיים .
   • ב . מטרה שאינה נוגדת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .
   • ג . מטרה שמימושה איננו כרוך בהפרת חוקי המדינה .
   • ד . מטרה שאינה פוגעת בביטחון הציבור והמדינה .
   • ה . מטרה שאינה פוגעת בתקנת הציבור .
   • ו . מטרה שאינה שנויה במחלוקת ציבורית או פוליטית עמוקה .
   • ז . למטרה אין גוון פוליטי ואינה כרוכה במאבק פוליטי לשם הגשמתה .
   • ח . המטרה בעלת אופי מתמשך .
   • ט . מטרה שלמדינה עניין רב בה ונועדה לשרת יעדים לאומיים .
   • י . מטרה שאינה מתוקצבת במידה מספקת ישירות מתקציב המדינה .
  • מטרות ציבוריות אחרות שאושרו ע " י שר האוצר
   • עידוד החיסכון לחינוך תיכון וחינוך גבוה
   • מטרות האגודה למען בטחון ישראל ( לב " י ) - הקרן להתעצמות צה " ל
   • מתן שירותים מוניציפליים לישובים באזור יהודה ושומרון ואזור רמת הגולן
   • מתן שירותים מוניציפליים לישובים באזור חבל עזה
   • מניעת תאונות
   • תנופה לצמיחה - לסיוע למניעת אבטלה
   • קרן ג ' נסיס - לקידום ופיתוח הנגב
   • סיוע לישובים במצוקה
   • קליטת עליה
   • סיוע לחיילים משוחררים
   • פעילות למען טוהר מידות בשירות הציבורי ומנהל תקין
   • עידוד התיישבות מעבר לקו הירוק – בתוקף עד 31.12.00
   • שמירה על איכות הסביבה למען הכלל
   • הגנה על זכויות האזרח בישראל
  • בג " ץ 637/89 חוקה למדינת ישראל
   • בג " ץ פסק כי מבלי לקבוע האם מטרות העותרת הינן תרבות וחינוך , מטרותיה אינן מטרותיה היחידות .
   • בצד חינוך ותרבות עומדת מטרתה המרכזית והעיקרית של העותרת , שעניינה כינונה של חוקה כתובה לישראל , וזאת בדרך של פעולת חקיקה . לכן , לא מתקיימת בעמותה הדרישה בסעיף 9(2) לפיה נכסי המוסד והכנסותיו משמשים להשגת ה " מטרה הציבורית " בלבד .
  • בג " ץ 637/89 חוקה למדינת ישראל
   • דרישה חלופית של העותרת הייתה , כי על שר האוצר שהגדיר בעבר מטרות ציבוריות נוספות על אלה המנויות בסעיף 9(2), להשתמש בסמכותו זו .
   • בג " ץ - המטרה לכונן חוקה בישראל נופלת בגדר המטרות הציבוריות ששר האוצר מוסמך להכיר בהן על - פי סמכותו בסעיף 9(2). נקבע כי " מטרה ציבורית " - היא כל אשר לציבור - כולו או מקצתו - ענין בה , ובלבד שאינה באה לקדם את ענייניהם של פרטים מסוימים .
   עדכון 2005
  • בג " ץ 637/89 חוקה למדינת ישראל
   • בג " צ - גם כשמדובר בסיוע עקיף בדרך של פטור ממס , יש לפעול כמו בסיוע תקציבי ישיר תוך השתכנעות כי המטרה שלשמה נועדו הכספים היא מטרה שיש למדינה עניין לתמוך בה . ההכרה ב " מטרה הציבורית " המקטינה את הכנסות המדינה ממיסים צריכה להיעשות באופן סביר ועניני תוך הקפדה על שוויון .
   • בג " ץ - מדיניותם של המשיבים , שלא לתת תמיכה כלכלית לפעילות שעיקרה התערבות בהליכי החקיקה , או פעילות שמעצם טבעה עוסקת בנושא שנוי במחלוקת ציבורית או פוליטית , או פעילות הכרוכה במאבק פוליטי לשם הגשמתה , אינה בלתי סבירה .
  • הכנסות של מוסד ציבורי
   • תקבולים והכנסות פטורות - פעולות שהמדינה הייתה צריכה לממן אילולא פעילותו של אותו מוסד . הפטור יישלל מקום שיש פגיעה בתחרות הוגנת בעסקים אחרים באותו תחום פעילות .
   • הקצבות והשתתפויות – שאינה תמורה לאספקת שירות או מכירת מוצר .
   • תרומות – ובלבד שאינן הכנסות ( לא ניתנה תמורה מוסווית , על בסיס התנדבותי , צדדים בלתי קשורים וכו ')
   • הגרלות וארוחות ערב – כאשר הפרס והארוחה בעלי ערך סמלי . בכל מקרה אחר , תהא זו רכישת זכות והכנסה בידי המוסד .
  • הכנסות של מוסד ציבורי
   • הכנסות מדמי חבר – שלא מהוות תמורה לקבלת הטבה מהמוסד .
   • הכנסות מהשכרת נכסים - ככלל , הכנסות פסיביות שאינן חייבות במס . הפטור יישלל כאשר מדובר בהכנסות מעסק ( פסקי דין : בית הכנסת הגדול , אגודת ידידי האוניברסיטה העברית , עמותת ידידי בית החולים נהריה וכו ').
   • הכנסות מפרסום – כל עוד מדובר בפרסום אינטגרלי לפעילות המוסד , ההכנסה תהא פטורה .
   • תמורה ממתן שירותים או נכסים – תלוי במהות השירות , גובה התמורה , אינטגרליות להגשמת המטרה , מערכת חוזית וכו '
  • הכנסות חייבות של מוסד ציבורי ריבית , דיבידנד והפרשי הצמדה
   • ששולמו על - ידי חבר בני אדם שבשליטת המוסד העוסק בעסק - מספר מוסדות היוצרים שליטה כהגדרתה בסעיף , לא יהנו מהפטור .
   • שליטה – [ אחד או יותר מהתנאים הבאים ]
   • היכולת , בין לבד ובין ביחד עם אחרים , לכוון את פעילותו של חבר בני אדם , במישרין או בעקיפין ;
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור , יראו יכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בחבר בני אדם , כשליטה בו , למעט יכולת למנוע החלטות עסקיות מהותיות ;
  • הכנסות חייבות של מוסד ציבורי ריבית , דיבידנד והפרשי הצמדה
   • שליטה – המשך ..
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור , יראו כאילו קיימת יכולת כאמור , אם המוסד מחזיק בכוח למנות מנהל או הזכות ל - 25% לפחות מכוח ההצבעה או מיתרת נכסיו בעת פירוק לאחר סילוק חובותיו או למרבית רווחיו ;
   • שליטה תהא בידי מספר גופים הפטורים ממס לפי ס ' 9(2) אם הם מחזיקים או שיש להם זכות להחזיק , יחד או לחוד , בשיעור העולה על 50% מאמצעי השלטה [ זכות למנות מנהל , להצבעה , לרווחים , ליתרת נכסים בעת פירוק לאחר סילוק חובות ] בחבר בני אדם .
  • הכנסות חייבות של מוסד ציבורי ריבית , דיבידנד והפרשי הצמדה
   • הכנסות המגיעות כדי עסק
   • תשואות המושפעות במישרין או בעקיפין מרווחים – כאשר המוסד למעשה נושא בחלק מהסיכונים והסיכויים של ההשקעה .
   • ריבית לעניין ס ' 3( י ) על הלוואה שנתן מוסד ציבורי כהגדרתו בס ' 9(2) – למעט על הלוואה שנתן לשם מטרתו הציבורית (40%, ללא זכות לפטור , ניכוי או קיזוז בשל המס ).
   • הכנסות מריבית ( וניכיון ) והפרשי הצמדה על אגרות חוב - שהצטברו בתקופה שבה הן היו בבעלות המוכר . ההוראה גוברת על הוראת הפטור בסעיף 9(2) [ המטרה – מניעת כיבוס הרווח בדרך של סיווג שונה של ההכנסה ]. מיסוי הריבית יהיה ללא זכות לפטור , לזיכוי , לניכוי או לקיזוז כלשהו .
  • הוצאות של מוסד ציבורי
   • תרומות והשתתפויות שניתנו למוסד אחר בכסף או בשווה כסף – ובלבד שהוא פועל לטובת אותה מטרה ציבורית .
   • שכר עבודה והוצאות נלוות – משכורות , הלוואות , הטבות אחרות וכו '
   • הוצאות הנהלה וכלליות – יישום סעיף 18( ג ) לפקודה
   • הוצאות ריבית והפרשי הצמדה – יישום סעיף 17 לפקודה
   • הוצאות שכירות – פעולות בין צדדים קשורים
   • תשלומים אחרים לצדדים קשורים – השתתפות בהוצאות , דמי ניהול , קשרים עסקיים וכו '
  • השקעות של מוסד ציבורי
   • קניה ומכירה של רכוש קבוע שאינו נדל " ן – ובלבד שמשמשים את המוסד הציבורי למטרותיו ולהגשמת פעילותו השוטפת
   • השקעות בשוק ההון – השקעות שאינן במכשירים פיננסים סולידיים , מצביעות על פעילות מסחרית - עסקית ויכולה לשלול את הזכאות לפטור ( אג " ח מדינה , קרנות נאמנות שאינן ספקולטיביות , מניות – אופן הקבלה ומשך ההחזקה , עסקאות עתידיות ואופציות שאינן עסקאות הגנה וכו ')
   • קניה ומכירה של נדל " ן – פטור לפי ס ' 61 לחוק מיסוי מקרקעין
  • קניה ומכירה של זכות במקרקעין פטור לפי ס ' 61( ב ) לחוק מיסוי מקרקעין
   • מכירת זכות במקרקעין בידי מוסד ציבורי
   • א . אם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת היו בידי המוסד במשך תקופה של שנה לפחות ושימשו במישרין את המוסד במשך תקופה של 80% לפחות מהתקופה שהזכות הייתה בידיו – תהא פטורה ממס .
   • ב . אם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת שימשו במישרין את המוסד במשך תקופה הקצרה מ - 80% מהתקופה שהזכות הייתה בידי המוסד או שלא שימשו אותו כלל , יינתן –
   • פטור יחסי מהמס – כשההחזקה באותה זכות לא פחתה משנה ולא עלתה על 4 שנים ;
   • פטור על מחצית המס בנוסף לפטור יחסי – כשההחזקה באותה זכות עלתה על 4 שנים – פטור על מחצית המס . ואם היה שימוש במישרין באותה תקופה , יינתן פטור יחסי על חלק המס שאינו פטור , לפי תקופת השימוש .
  • קניה ומכירה של זכות במקרקעין פטור לפי ס ' 61( ב ) לחוק מיסוי מקרקעין
   • שימוש במישרין
   • שימוש במקרקעין למטרות הישירות שלמענן נוסד המוסד .
   • שימוש במקרקעין לצורך יצירת הכנסה כאשר משתמשים בכספים אלה לצרכיו של המוסד – אינו מהווה שימוש במישרין .
   • הערה : השימוש במישרין יכול שיהיה בחלק מהתקופה . לגבי מגרשים פנויים לא יתכן בדרך כלל שימוש במישרין , אולם אם המוסד השתמש בכל דרך שהיא לשם מטרותיו , יש לראות בכך שימוש במישרין .
  • קניה ומכירה של זכות במקרקעין פטור לפי ס ' 61( ב ) לחוק מיסוי מקרקעין
   • שימוש במישרין
   • עמ " ש קרן מתקנים רפואיים
   • דירת מגורים בבעלות מוסד ציבורי שהושכרה בעקבות הסכם תנאי עבודה בין המעסיק , שהוא המוסד הציבורי , לבין משרד הבריאות , אינה בגדר נכס ששימש את המוסד הציבורי במישרין .
   • עמ " ש המרכז הרפואי " שערי צדק "
   • מקום שהשימוש היחיד הוא בידי המוסד , גם אם מדובר בשימוש בזכות לשעבוד , יש לראות בזה שימוש כלכלי במישרין לצורך סעיף 61 לחוק .
   • ע " א הטכניון מכון טכנולוגי לישראל בע " מ
   • העמדת דירת שירות על ידי המוסד לאחד מעובדיו אינה אלא מתן תוספת הנאה בעין לעובד , כחלק מתנאי העסקתו . ולכן אין הוא עונה על התנאי של " שימוש במישרין ".
  • קניה ומכירה של זכות במקרקעין פטור לפי ס ' 61( ב ) לחוק מיסוי מקרקעין
   • 61( ג ) מסייג את הפטור
   • " מכר מוסד את הזכות במקרקעין שרכישתם הייתה פטורה ממס לפי סעיף קטן ( א ) תוך חמש שנים מיום שרכשה , יהא המוכר חייב גם במס אשר האדם שממנו נרכשה הזכות היה פטור ממנו על פי הוראות הסעיף הקטן האמור ".
  • קניה ומכירה של דירת מגורים פטור לפי ס ' 49( ב )(6) לחוק מיסוי מקרקעין
   • בפסקה זו - תחילה מיום 17.3.00
   • " מוסד ציבורי " - כהגדרתו בסעיף 61( ד ) או כמשמעותו בסעיף 61( ה );
   • " דירת מגורים " - כהגדרתה בס ' 1, גם בבעלות / בחכירת של מוסד ציבורי .
   • המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה מוכר שהוא מוסד ציבורי ובלבד שנתקיימו כל אלה :
   • עמד בתנאים הקבועים לגבי הגשת דו " חות ;
   • עשה שימוש בכל סכום התמורה למטרות הציבוריות ( והתקבל אישור רו " ח );
   • לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד ;
   • אילו היה המוריש בחיים ומוכר את דירת המגורים , היה פטור ממס בשל המכירה ;
   • נקבע בצוואה שימוש למטרות הציבוריות בסכום התמורה ( והתקבל אישור רו " ח ).
  • הוצאות עודפות בידי מוסד ציבורי סעיפים : 3( ז ) ו - 181 ב לפקודה
   • הוצאה עודפת , נכללת באחת מהקטגוריות הבאות :
   • הסכום אינו מותר בניכוי כהוצאה , על - פי התקנות שהוצאו מכח סעיף 31 לפקודה ( תקנות ניכוי הוצאות רכב ותקנות ניכוי הוצאות מסוימות ) או שהוא סכום הגבוה מהמותר כהוצאה , לפי התקנות כאמור .
   • הסכום אינו מותר בניכוי לפי סעיף 32(11) לפקודה , דהיינו כל סכום שהוציא המעביד למתן טובת הנאה לעובדיו , אך איננה ניתנת לייחוס לעובד מסוים .
   • סכומים ששילם המוסד הציבורי לקופת גמל לפיצויים העולים על הסכומים המותרים בניכוי , בהתאם לכללים לאישור וניהול קופות גמל , אילולא היה פטור ממס .
  • הוצאות עודפות בידי מוסד ציבורי סעיפים : 3( ז ) ו - 181 ב לפקודה
   • שיעור המס שיוטל על כל הוצאה עודפת יהיה – 90% ללא זכות לפטור , לניכוי או לקיזוז כלשהם – סעיף 3( ז ).
   • סעיף 181 ב :
   • המוסד הציבורי יגיש במועד שנקבע מקדמה בגין ההוצאה כאמור בגובה החיוב , וזאת בנוסף לדו " ח . כמו כן , יגיש דו " ח שנתי המפרט ומסכם את כלל ההוצאות העודפות שהוציא באותה שנה .
   • סעיף 181 ג :
   • כהמשך לאמור בסעיף 3( ז ) קובע הסעיף עצמו כי הוראות הקיזוז אינן חלות על חבר בני אדם שהוראות סעיף 3( ז ) חלות עליו .
  • ניהול פנקסים על ידי מוסדות ציבור
   • המוסדות חולקו לשתי קטגוריות :
   • מוסד שמחזורו מעל 500,000 ש " ח או מעסיק מעל 10 מועסקים
   • ינהל ספריו לפי השיטה הכפולה .
   • מוסד שמחזורו עד 500,000 ש " ח ינהל ספריו עפ " י שיטה חד צידית .
   • כמחזור לעניין זה , בשנוי ממחזור עסקי , נקבע סך התקבולים , לרבות מתרומות , משנת המס הקודמת , אך למעט תקבולים חד פעמיים שהוגדרו ואושרו מראש וכן תמורה ממכירת רכוש קבוע והלוואות שנתקבלו .
   • החייבים : מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) או ארגון מקצועי כהגדרתו בסעיף 9(2 א ) לפקודה ומלכ " ר כהגדרתו בחוק מע " מ , למעט מוסד כאמור החייב בניהול ספרי חשבונות מכח דין אחר וקיבל אישור הנציב בכתב שלא לנהל ספריו לפי הוראות אלה .
  • ניהול פנקסים על ידי מוסדות ציבור
   • השיטה הכפולה
   • מערכת הספרים תכלול לפחות :
   • ספר קופה
   • פנקס שוברי קבלה
   • חשבון הכנסות
   • חשבון הוצאות
   • ספר כרוך לרישום תרומות בשווה כסף
   • השיטה החד צידית
   • מערכת הספרים תכלול לפחות :
   • פנקס שוברי קבלות
   • ספר תקבולים ותשלומים
   • ספר כרוך לרישום תרומות בשווה כסף
   • תיק תיעוד חוץ
  • ניהול פנקסים על ידי מוסדות ציבור בעלי פעילות עסקית
   • מוסד כאמור חייב לנהל שתי מערכות ספרים נפרדות .
   • שיטת ניהול ספרי חשבון אצל מוסד ציבורי או מלכ " ר שיש לו גם הכנסה מעסק תיקבע בהתאם לגובה מחזורו לגבי החלק הציבורי או המלכר " י של פעילותו ולגבי החלק העסקי על - פי התוספת הרלוונטית בהוראות ניהול פנקסי חשבונות .
  • פסילת פנקסי חשבונות של מוסד ציבורי
   • פסילה בשל ליקויים מהותיים
   • עפ " י סעיף 130( ב ) לפקודה , רשאי פקיד השומה לפסול ספרי חשבון של מוסד אם הסטיות מההוראות או הליקויים שנמצאו בפנקסי החשבונות היו מהותיים ( אצל נישום אחר : אם הסטיות או הליקויים היו מהותיים לעניין קביעת הכנסתו החייבת ).
   • החלטת פקיד השומה לפסול ספרי מו סד טעונה אישור הנציב .
  • פסילת פנקסי חשבונות של מוסד ציבורי
   • פסילה בשל אי רישום תקבול
   • סעיף 145 ב ( ג ) לפקודה קובע , כי מוסד שנתפס פעמיים או יותר בתקופה של 12 חודשים רצופים באי רישום תקבול שהיה חייב לרשמו ולא רשמו , מבלי שתהיה לו סיבה מספקת , יראו ספריו כבלתי קבילים . הסמכות לקבוע אם הייתה סיבה מספקת נתונה לנציב או למי שהוסמך על ידו .
   • פסילת ספרים למוסד שיש לו גם פעילות עסקית
   • מוסד שיש לו בנוסף לפעילותו הציבורית או מלכ " רית פעילות עסקית , חייב עפ " י ההוראות לנהל שתי מערכות ספרים נפרדות . פסילת ספרים של חלק אחד לא תפסול אוטומטית את הספרים המנוהלים בגין החלק השני . הוראה זו תחול על פסילה הן לפי סעיף 130 והן לפי סעיף 145 ב .
  • ערעור על פסילת פנקסים של מוסד ציבורי
   • הזכות לערר על פסילת ספרים
   • על החלטת הנציב לפסול ספרי המוסד בשל סטייה מהוראות או ליקויים מהותיים בהם , ניתן להגיש ערר לוועדה לקבילות פנקסים ( סעיף 130 ( ד ) לפקודה ) בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה .
   • על פסילת ספרי המוסד בשל תפיסתו באי רישום תקבול לפי סעיף 145 ב ( ג ) לפקודה ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי בתוך 60 יום מיום שנמסרה הודעה עליה למוסד .
  • מס שכר ומס מעסיקים
   • מס שכר
   • על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח , יוטל מס שכר בשיעור של 8.5% מהשכר ששילם , כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת ( פטור עד תקרה של כ - 58,000 ₪).
   • " שכר " - הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה , לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו .
   • מס מעסיקים
   • מוסד ציבורי שחל עליו סעיף 3( ז ) ישלם מס מעסיקים בשיעור 4% מסך כל הכנסת העבודה ששילם המוסד .
   • " הכנסת עבודה " - כאמור בפקודה , למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו בשל החזקת רכב , בשל החזקת טלפון במקום מגוריו , שווי שימוש ברכב שהועמד לרשותו וכן הכנסת עבודה כאמור בסעיף 3( ט ) לפקודה .
  • זיכוי ממס בגין תרומה
   • ס ' 46
   • שיעור הזיכוי יהיה בגובה 35% מסכום התרומה ובלבד שסכום זה באותה שנת מס לא יפחת מ - 340₪ ולא יעלה על 2,000,000₪ בשנת המס 2000 (480,000 - 1999) או 30% מההכנסה החייבת – כנמוך .
  • זיכוי ממס בגין תרומה - המשך
   • תרומה העולה על התקרה תועבר לשנות המס העוקבות בערכים נומינליים ותזוכה מהמס בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו .
   • ובלבד , שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס , כאמור , בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי , המותרת באותה שנת מס .
  • זיכוי ממס בגין תרומה - המשך
   • במקרה שתיווצר חריגה מתקרת סכום התרומה המותרת , הנובעת מהעברת סכום תרומה משנת המס הקודמת , יובא תחילה בחשבון לצורך חישוב הזיכוי , סכום התרומה המועבר , משנה קודמת .
  • מסלולי התרת הזיכוי
   • שלושה מסלולים אפשריים :
   • במסגרת הגשת דו " ח שנתי על הכנסות , לגבי שנות המס הקודמות ( עצמאים / חברות / שכירים ).
   • במסגרת תיאום מס בתוך שנת המס השוטפת ( שכירים בלבד ).
   • זיכוי ממס לשכירים במסגרת תשלום השכר , כאשר הזיכוי מתבצע ע " י המעביד .
  • קטגוריות של מוסדות מאושרים
   • מסיבות היסטוריות , רשימת מוסדות ציבור המוכרים לעניין סעיף 46 לפקודה מתחלקת לשתי קטגוריות , כלהלן :
   • מוסדות שאושרו עד וכולל שנת המס 1991 - האישור אינו מוגבל בזמן .
   • מוסדות שאושרו החל משנת המס 1992 - מוסדות אלה קיבלו אישור מוגבל בזמן ( עד שנתיים ) אשר הוארך בכל פעם לתקופה נוספת של עד שלוש שנות מס .
  • דרכים לגיוס תרומות
   • הפקדה , הוראת קבע , כרטיס אשראי .
   • התרמה " מדלת לדלת ".
   • התרמה במסגרת אירועים .
   • התרמה באמצעות עריכת הגרלות .
  • דרכים לגיוס תרומות - המשך
   • בכל מקרה בו נתבע זיכוי ממס יש להמציא קבלה הנושאת את פרטי התורם ואת פרטי המוסד המלאים .
   • ניהול ספרים
   • כאשר כנגד תשלום מתקבלת תמורה , אין התשלום מהווה תרומה ויש להוציא קבלה נפרדת רגילה שבגינה לא יינתן זיכוי ממס . כאשר מדובר בתשלום מעורב , שחלקו בגין תרומה וחלקו בגין שרות או נכס , תוצאנה שתי קבלות נפרדות . זיכוי ממס יינתן בגין מרכיב התרומה בלבד .
  • כללים להתרת הזיכוי
   • במקרים הבאים לא יותר זיכוי
   • לא הוגשה קבלה מקורית .
   • המוסד אינו מוכר כמוסד מוכר במרשמי המחשב בתאריך קבלת התרומה .
   • תרומה בעילום שם – אלא אם התרומה הינה עד 400 ₪ וסכומה מודפס מראש בקבלה .
   • קבלה הנושאת שם אחר משמו של הנישום שתובע את הזיכוי – אלא אם מדובר בילד עד 18.
   • העדר פרטים של המוסד הציבורי על הקבלה - שם , מספר התאגיד וצורת התשלום וכן המילה " תרומה " והטקסט " למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ".
  • כללים להתרת הזיכוי
   • תרומה נדחית בשיקים דחויים / הוראת קבע / כרטיס אשראי - בכל מקרה שמדובר בתשלום לפירעון המתפרס על פני יותר משנת מס אחת , יש להתיר בכל שנת מס זיכוי בגין סכום התרומה שנפרע באותה שנה בלבד .
   • מקרים בהם ניתנה תמורה כנגד התרומה - מוסדות המספקים שירותים שונים תמורת תשלום , לא יינתן זיכוי .
   • " תרומה " במסגרת השתתפות בהגרלה - דמי השתתפות בהגרלה או המשחק מוצגים על ידי המוסדות כתרומה והזוכה מקבל פרס כאשר למעשה מדובר ברכישת זכות להשתתף בהגרלה ( כאשר הפרס הצפוי הינו בעל ערך מועט וסימלי , ניתן להתיר הזיכוי ).
   • התנדבות כתרומה - מתן שירותים התנדבותיים למוסד , לא יוכרו כתרומה .
   • דיבידנד במסווה של תרומה לא יותר בגינו זיכוי .
   • לא יותר זיכוי ללא הקבלות המקוריות .
  • התרת זיכוי בתנאים
   • תרומה בשווה כסף ( כגון : חפצי אומנות , ציוד ומחשבים וכו ') והתורם לא קיבל כל תמורה , זכות או טובת הנאה כנגד התרומה , יינתן זיכוי בגין שווי התרומה על - פי הערכת שמאי שתצורף לקבלה .
   • נישום שתרם מלאי עסקי , יחויב במס בגין הרווח הנובע ממכירה עפ " י סעיף 85 לפקודה . שווי התרומה לצורך חישוב הזיכוי יהיה סכום השווי שנקבע עפ " י סעיף 85 לפקודה .
   • שווי תרומת ימי עבודה או חופשה , ע " י עובדים באמצעות המעביד , לעניין זיכוי ממס יחושב עפ " י ערך השכר נטו ליום העבודה , ספציפית לכל עובד ( מהווה שימוש בהכנסה ולפיכך יחויב מס אצל העובד ).
  • סוף הכן עצמך היום ותחייך מחר ...