เทอม 1 คาบ 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เทอม 1 คาบ 1

on

 • 1,678 views

ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ

ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ

Statistics

Views

Total Views
1,678
Views on SlideShare
1,678
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

เทอม 1 คาบ 1 เทอม 1 คาบ 1 Presentation Transcript

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ
 • ความหมายของ เทคโนโลยี ** เทคโนโลยี ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่ง มาจากภาษากรีกว่า "Technologia" แปลว่า การกระทาที่ มีระบบ สรุปสั้นๆได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิชาที่นาเอาวิทยาการทาง วิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการ ของมนุษย์
 • ความหมายของ สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือ จัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ ดี สามารถนาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลา อันรวดเร็วและถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บได้ จากแหล่งข้อมูล การประมวลผล ข้อมูลสารสนเทศ
 • ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เกิดขึ้นโดย การถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทาหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือ ช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารโดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง” ผู้ส่งสาร ผู้รับสารตัวกลาง
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies –ICT) เกิดจาก การทางานส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้ได้ ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว ตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน
 • ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ข่าวสาร ข้อมูล และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนํามาวิเคราะห์ หรือประมวลผลการรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการนําไปใช้งาน ใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วน1.อุปกรณ์ (hardware) 2.ส่วนคําสั่ง (software) 3.ส่วนข้อมูล (data) และ4.ระบบการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียม หรือเครื่องมือ สื่อสารใดๆ ทั้งมีสายและไร้สาย”
 • องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสาคัญ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์รอบข้าง 2.ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นชุดคาสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ ทางาน 3. ข้อมูล เป็นส่วนที่จะนาไปจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. บุคลากรเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจเพื่อให้ทางานได้ถูกต้อง เป็นระบบ
 • แบบทดสอบ 1. ให้นักเรียนเขียนซอร์ฟแวร์ระบบ, ซอฟต์แวร์ประยุกต์, และซอฟต์แวร์ ยูทิลิตี้ที่นักเรียนรู้จัก มาอย่างละ 3 ชื่อ ซอร์ฟแวร์ระบบ 1. ...................2...................3................... ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ 1. ...................2...................3................... ซอร์ฟแวร์ยูทิลิตี้1. ...................2...................3................... 2. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ มีเพื่ออะไร........................................... 3. ปัจจุบันนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้างและมีผลกระทบ อย่างไรต่อชีวิตประจาวันของนักเรียน..........................................