NEWSLETTER
             Şcoala InternaŃională Cluj -
            Şcoala Anului 2009 în România

 ...
Tabla interactivă sau cum să „vizualizezi” matematica
     Utilizarea tablei interactive reprezintă o metodă modernă d...
Ziua InterculturalităŃii - În 29 octombrie 2009, s-a sărbătorit a X-a ediŃie a Zilei InterculturalităŃii. În
şcoala noastr...
5. Dialogul permanent şi deschis între profesori, părinŃi şi elevi - NOUTĂłI
      În anul şcolar 2009-2010, Şcoala ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Newsletter Noiembrie-Decembrie 2009 Scoala Internaţională Cluj

904 views

Published on

Newsletter Şcoala Internaţională Cluj - Şcoala Anului 2009 în România

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Newsletter Noiembrie-Decembrie 2009 Scoala Internaţională Cluj

 1. 1. NEWSLETTER Şcoala InternaŃională Cluj - Şcoala Anului 2009 în România Şcoala Anului înseamnă: 1. EducaŃie formală realizată conform curriculumului naŃional 2. Proiecte educaŃionale şi activităŃi extra-şcolare 3. OportunităŃi de învăŃare şi de motivare a elevilor 4. ActivităŃi de strângere de fonduri şi implicare în comunitate 5. Dialogul permanent şi deschis între profesori, părinŃi şi elevi În cadrul Galei Premiilor în EducaŃie, organizată de FundaŃia „Dinu Patriciu”, în data de 29 octombrie, Şcoala InternaŃională Cluj a fost desemnată „Şcoala Anului”. „Dorim să inovăm sistemul educaŃional pentru ca elevii noştri să înveŃe cu plăcere şi, astfel, să contribuim la dezvoltarea comunităŃii căreia îi aparŃinem”. Cea mai sigură investiŃie în viitorul unei Ńări este în educaŃie. Şcoala reprezintă, alături de familie, contextul în care copilul se transformă în adult. Depinde, astfel, de noi ca viitorul adult să fie unul responsabil, pregătit să se adapteze schimbărilor din viaŃă, să înveŃe să lupte cu obiectivul de a câştiga. Această distincŃie este rodul muncii unei echipe formate de-a lungul anilor din profesori, elevi şi părinŃi. Încrederea pe care am câştigat-o în timp din partea comunităŃii locale clujene a contribuit la posibilitatea derulării unui asemenea program. Premiul „Şcoala anului” ne onorează şi ne motivează să continuăm proiectul nostru cu acelaşi entuziasm şi pe mai departe - cuvintele adresate de domnul Dinu Patriciu, iniŃiatorul şi promotorul primei Gale a Premiilor pentru EducaŃie, „Vă mulŃumesc că existaŃi!”, nu fac decât să alimenteze speranŃele noastre şi să ne mobilizeze resursele pe care le deŃinem. Simona Baciu Fondator Şcoala InternaŃională Cluj 1. EducaŃie formală 1 NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2009 FundaŃia Copii FericiŃi susŃine: ŞCOALA INTERNAłIONALĂ CLUJ Detunata FN, Cluj-Napoca Tel./ fax: 0264/ 418.990 -418. 991 e-mail: office@scoalainternaŃionala.ro
 2. 2. Tabla interactivă sau cum să „vizualizezi” matematica Utilizarea tablei interactive reprezintă o metodă modernă de predare şi de învăŃare care combină posibilitatea de a prelucra informaŃiile în formă electronică, oferite de calculator, cu caracteristicile unei table clasice, pe care se poate nota cu creioane colorate, se poate şterge ori desena elemente de geometrie. În acelaşi scop al eficientizării procesului educaŃional, o parte a Prin folosirea de imagini vizuale: grafice, comunicării dintre elevi şi profesori se realizează online şi se tabele, scheme, diagrame se obŃine o mai concretizează în: bună vizualizare pentru toŃi elevii, spre a • Trimiterea şi corectarea temelor prin e-mail; înŃelege mai bine materia. • Rezolvarea de probleme online la matematică. Punctele tari ale utilizării tablei interactive şi ale comunicării online sunt: • EficienŃă în predare - se economiseşte timpul dedicat scrierii pe tabla clasică; • Economisire de hârtie (susŃinem ideea de Şcoală Verde); • Monitorizare mai precisă a temelor elevilor. Tema de nota 10! În scopul atingerii excelenŃei în educaŃie, Şcoala Elevii îşi corectează temele în perechi, urmărind InternaŃională Cluj dezvoltă metode inovatoare de evaluare. Una cele trei criterii. Astfel că temele pot fi: Complete dintre cele mai noi metodele ale noastre este verificarea corecte sau Incomplete cu rezolvări parŃiale, încrucişată a temelor la clasă. parŃial corecte sau alte combinaŃii. Elevii ştiu că temele contează în procesul de notare şi că este important să respecte următoarele criterii pentru a avea o temă de nota 10: 1. ConŃine textul tuturor subiectelor sau problemelor de rezolvat - complet 2. ConŃine rezolvările tuturor subiectelor sau problemelor primite - rezolvare 3. ConŃine rezolvările corecte – corect. Iulia Brătfălean, Prof. Matematică 2. Proiecte educaŃionale şi activităŃi extra-şcolare Tema anuală este programul academic al şcolii, iniŃiat în 2003, care reuneşte prin abordare transcurriculară toate disciplinele de studiu ale şcolii. Pentru anul şcolar 2009-2010, tema anuală poartă numele de „Scriere creativă” şi are scopul formării abilităŃilor de învăŃare şi de viaŃă, prin stabilirea conexiunilor dintre diferitele materii - de la matematică, ştiinŃe, limbă şi comunicare la artă, muzică şi sport. Whole Brain Teaching reprezintă o metodă bazată pe dezvoltarea memoriei de lungă durată. Se adresează copiilor de la 3 la 15 ani şi facilitează învăŃarea prin organizarea unor scheme mentale proprii fiecărui elev. Astfel, un elev învaŃă să fie disciplinat, să aibă încredere în sine, să-i transmită informaŃia colegului, iar acesta şi-o însuşeşte mai rapid, ca achiziŃie pe termen lung. Programul de încurajare a cititului - D.E.A.R. (Drop Everything and Read - Lasă totul şi citeşte) îşi propune să dezvolte elevilor abilitatea şi plăcerea de a citi. Programul înseamnă citirea pe parcursul a 15 minute de către elevii şcolii a lecturilor suplimentare. Cea mai bună performanŃă a obŃinut-o Radu Gaghi, un elev din clasa a III-a, care a citit 5.000 de pagini în anul şcolar trecut. Concursul Lumea copilăriei este proiectul iniŃiat de Şcoala InternaŃională Cluj, fiind o competiŃie şcolară judeŃeană care se adresează elevilor din ciclul primar şi gimnazial, pentru consolidarea deprinderilor de comunicare scrisă şi orală în engleză şi română. EdiŃia a III - a are loc, ca de obicei, la sediul şcolii noastre, în data de 11 decembrie 2009. Acest program este aprobat şi susŃinut de către Inspectoratul Şcolar JudeŃean Cluj. InformaŃii oferite de Iulia Brătfălean şi Laura Tătar Prof. Matematică, Bibliotecar 2 NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2009 FundaŃia Copii FericiŃi susŃine: ŞCOALA INTERNAłIONALĂ CLUJ Detunata FN, Cluj-Napoca Tel./ fax: 0264/ 418.990 -418. 991 e-mail: office@scoalainternaŃionala.ro
 3. 3. Ziua InterculturalităŃii - În 29 octombrie 2009, s-a sărbătorit a X-a ediŃie a Zilei InterculturalităŃii. În şcoala noastră, diversitatea, respectul reciproc şi interesul faŃă de cultura celuilalt reprezintă un mod de viaŃă, pentru că atât echipa cadrelor didactice, cât şi colectivul elevilor noştri sunt de naŃionalităŃi diferite. Fiecare elev a primit un paşaport cu vizele de la fiecare Ńară reprezentată în cadrul activităŃii, în urma răspunsului acordat la o serie de întrebări legate de cunoştinŃele referitoare la Ńările respective. Pentru acest eveniment, fiecare clasă a pregătit un stand care să ilustreze istoria, cultura, tradiŃiile şi obiectivele turistice ale Ńărilor de provenienŃă ale elevilor străini care studiază în şcoala noastră. łările vizate au fost: România, Canada, China, Danemarca, Statele Unite ale Americii, India, Ungaria, Finlanda, Anglia, Spania, FranŃa, Belgia şi Iran. MulŃumim pentru implicare familiilor: Meskus, Ketola, Houliat, Wouters şi Firoozi. Ciprian Ghişa, Prof. Istorie 3. OportunităŃi de învăŃare şi de motivare a elevilor Clubul de şah are menirea de a dezvolta capacităŃile de concentrare ale elevilor, precum şi logica acestora. Un complex joc de strategie, şahul devine un excelent mijloc pentru stimularea gândirii matematice. În plus, pe lângă beneficiile academice, şahul poate avea impact asupra personalităŃii elevilor prin cultivarea răbdării şi a profunzimii. La finalului anului, dorim organizarea unui concurs de şah unde vor fi invitaŃi elevi de la toate şcolile generale din Cluj-Napoca. Cubul lui Rubik Elevii claselor a VI-a, a VII-a şi a VIII-a sunt capabili să rezolve integral un cub 3x3x3 în mai puŃin de 3 minute, unii chiar în mai puŃin de 2 minute. Rezolvarea cubului dezvoltă capacităŃile de îndemânare ale elevilor, abilităŃile geometrice, vederea în spaŃiu, precum şi algoritmica. InformaŃii oferite de Felix Nagy, Prof. Matematică Cluburi de AFTER SCHOOL: Săptămâna culorilor şi a prieteniei la Şcoala • limbi străine –spaniolă şi germană InternaŃională Cluj • dans modern Săptămâna 16 – 20 noiembrie a constituit o ocazie oportună • taekwon-do pentru a aduce un strop de culoarea în Şcoala InternaŃională: o • artă plastică şi olăritul săptămână fără uniforme! Curcubeul a colorat zilele săptămânii: • muzică: pian , chitară , vioară, luni - roşul şi portocaliul, marŃi – galbenul, miercuri, verdele, joi, • parenting - "O familie fericită", curs albastrul, iar vineri, violetul. O săptămână ce a dăruit multe susŃinut de psihologul şcolii noastre, zâmbete şi bună dispoziŃie! Magdalena Marta Şi pentru ca atmosfera să fie deplină, Săptămâna Culorilor Număr de beneficiari: peste 130 de copii s-a încheiat la şcoala noastră cu o mare horă a prieteniei, la care au participat elevii noştri însoŃiŃi de prietenii lor din alte şcoli. În aceasta zi specială, s-au împletit brăŃările prieteniei, s-au organizat jocuri de echipă şi jocuri sportive. O zi plină de bucurii şi multă distracŃie! Diana Birtar, Director Educativ 4. ActivităŃi de strângere de fonduri şi implicare în comunitate Dăruind vei dobândi Este o tradiŃie în şcoala noastră, începând cu anul 2001, să întindem o mână de ajutor celor mai puŃin privilegiaŃi decât noi. An după an, în cadrul programului „Dăruind vei dobândi”, copiii, părinŃii şi profesorii noştri au desfăşurat proiecte menite să vină în întâmpinarea unor copii pentru care viaŃa e ceva mai complicată. Obiectivul principal al acestui program este dezvoltarea spiritului civic al elevilor, prin implicarea lor în comunitate, respectiv prin activităŃi concrete de strângere de fonduri. Anul acesta, fiecare clasă pregăteşte un proiect, de la idee până la implementare, privind strângerea de alimente, îmbrăcăminte şi jucării pentru copii provenind din medii defavorizate. Proiectele se vor finaliza în 18 decembrie, prin prezentarea rezultatelor obŃinute. Ne bucurăm să dăruim un zâmbet celor care au nevoie de noi! Diana Birtar Director Educativ 3 NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2009 FundaŃia Copii FericiŃi susŃine: ŞCOALA INTERNAłIONALĂ CLUJ Detunata FN, Cluj-Napoca Tel./ fax: 0264/ 418.990 -418. 991 e-mail: office@scoalainternaŃionala.ro
 4. 4. 5. Dialogul permanent şi deschis între profesori, părinŃi şi elevi - NOUTĂłI În anul şcolar 2009-2010, Şcoala InternaŃionala Piramida alimentelor a devenit o realitate Cluj a optat pentru restructurarea orarului elevilor prin în sala de mese a şcolii noastre! Elevii învaŃă zilnic să-şi organizarea orarului pe module. Astfel, în locul echilibreze alimentaŃia primită la şcoală cu cea de acasă! celor 14 materii studiate săptămânal câte o ora, în sistemul public, şcoala noastră predă intensiv doar 7 Centru de Testare ECDL (European materii pentru un modul de şase săptămâni. Fizica, Computer Driver License - Permisul European de chimia, biologia, ştiinŃele sociale, arta, muzica se Utilizare a Calculatorului). Acest centru ECDL se studiază câte două ore pe săptămână, timp de şase adresează mai ales elevilor de liceu care trebuie să-şi dea săptămâni alternativ. examenul de Bacalaureat la Informatica. Prin obŃinerea Elevii sunt entuziaşti de această nouă unei diplome acreditate, elevilor li se recunoaşte că au abordare pentru că au câştigat mai mult timp pentru promovat examenul respectiv. aprofundarea unei singure materii, pentru a obŃine Blue Jeans Christmas Party - Vineri, 11 rezultate foarte bune la clasă. decembrie, orele 18.00, în sala International Ballroom, Sistemul modular ne-a permis şi introducerea părinti, profesori şi prieteni ai şcolii sunt invitaŃi să studierii flautului la toate clasele, în cadrul orelor de petreacă împreună în atmosferă de sărbătoare bucuria muzică. Crăciunului! Mai mult sport, mai multă sănătate! Trei ore VizitaŃi site-ul www.scoalainternationala.ro de sport săptămânal pentru toŃi elevii Şcolii pentru mai multe detalii şi pentru a fi mereu la InternaŃionale! curent cu evenimentele noastre. Cosmina Mocanu Prof. Limba română Cuvinte de apreciere: Felicitări şi mulŃumiri! Camil Nicula, clasa a VII-a Ne bucurăm să-i avem pe copii în această şcoală şi să ne- ajute Dumnezeu să continuam împreună pe acest drum. Ramona Cuc, părinte elev clasa I si a V-a N-am să uit prima reacŃie a fiului meu, când i-am spus despre premiul obŃinut de şcoală, privirea lui -Auzi, mamă, ştii că suntem cei mai tari? nevinovată şi încrezătoare şi cuvintele lui: "Mami, -La ce? înseamnă că sunt un copil norocos?" -La toate, mamă! Daniela Iozsa, Mama lui Raul, clasa a II-a RecunoştinŃa noastră se îndreaptă către: InstituŃii: Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, Inspectoratul ONG-uri: Şcolar JudeŃean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, FundaŃia RaŃiu pentru DemocraŃie, Centrul Cultural Francez Cluj-Napoca, British Council FundaŃia Danis Center Cluj-Napoca Sporos Trust ScoŃia FundaŃia Dinu Patriciu Companii: Banca Transilvania, Campina, Dicovery SRL, Holcim, KPMG, Secpral Pro InstalaŃii, Semmerlock Stein, Wienerberger, Woodcote, Tenaris Silcotub, Total Quality Cons Echipa redacŃională: Redactor-şef: Cosmina Mocanu Redactori: Iulia Brătfalean, Diana Birtar, Ciprian Ghişa, Laura Tătar Foto şi traducere în limba engleză: Zsuzsa Magyary Imagine şi design: Ana-Maria Udrea 4 NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2009 FundaŃia Copii FericiŃi susŃine: ŞCOALA INTERNAłIONALĂ CLUJ Detunata FN, Cluj-Napoca Tel./ fax: 0264/ 418.990 -418. 991 e-mail: office@scoalainternaŃionala.ro

×