วิจัยสุขศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

วิจัยสุขศึกษา

on

 • 7,851 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,851
Views on SlideShare
7,851
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

วิจัยสุขศึกษา วิจัยสุขศึกษา Presentation Transcript

 • การศึกษาค้นคว้าอิสระ ด้านการพัฒนากิตกรรมการเรียนการสอน หลักสู จ รและการสอน วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย วิธการสอนแบบแก้ปัญหา ี โดย ่อนช่วยเพื่อน และการเรียนแบบเพื นายคำาเขียน บรรเทา เสนอ 1. รศ.ดร.สมคิด สร้อยนำ้า ประธาน 2. ดร.ชาติชาย ม่วง
 • บทที่ 1 บทนำามเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา  การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาธรรมชาติและ ศักยภาพ เน้นความสำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม ทั้งกระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการอย่าง เหมาะสม  ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีเนื้อหาที่ เป็นแกน แสดงความเป็นศาสตร์เฉพาะทาง  ค่านิยมทีดีของสุขภาพมีทกษะในการดูแล ่ ั สุขภาพของตนเองและผู้อื่น  การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาในด้าน
 • ญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการ หาและการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จะเปารปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้นจึงเป็นแ ่พัฒนากิจกรรมการเรียน การสอนวิชาสอนแบบแก้ปัญหาและการเรียนแบบเพื่อนช
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหาและการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบแก้ปญหาและ ัการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 • สมมติฐานของการวิจัย 1. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหาและการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนทีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ่ตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเท่ากับ 80/80 2. นักเรียนทีเรียนด้วยกิจกรรม ่การเรียนการสอนทีพัฒนาขึ้นมีผล ่
 • ขอบเขตของการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย รวม 10 ห้อง จำานวน 518คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการทดลอง ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคายปีการศึกษา 2548 จำานวน 49 คน ซึ่งได้มา
 • ตัวแปรทีใช้ในการ ่ ศึกษา1.ตัวแปรต้น คือ การสอนแบบแก้ปัญหาและการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน2.ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา3.เนื้อหาที่ใช้ทำาแผนการสอนวิชาสุขศึกษามัธยมศึกษาปีที่3 หัวข้อดังต่อไปนี้ 3.1 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3.2 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 3.3 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติด
 • 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง กลุมทดลองใช้เวลาทดลอง 8 ชั่วโมง ่ประโยชน์ทจะได้รบ ี่ ั 1. เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ เรียนการสอนวิชาสุขศึกษาให้มี ประสิทธิภาพที่ดยิ่งขึ้น ี 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้คดเป็น ิ ทำาเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถนำาไป ใช้ปฏิบัตในชีวิตจริงในสังคมได้ ิ
 • บทที่ 2 งานวิจัยที่ เกีขศึวข้อง1. การสอนสุ ่ย กษา ¤ ความสำาคัญของสุขศึกษา ¤ ปรัชญาการสอนสุขศึกษา ¤ หลักเบื้องต้นในการสอนสุขศึกษา ¤ แนวคิดในการสอนสุขศึกษา ¤ ความเชื่อหรือความศรัทธาในการสอนสุขศึกษา ¤ การสอนสุขศึกษา
 • 2. การสอนสุขศึกษาโดยการสอนแบบแก้ปัญหา ¤ ความหมายของปัญหา ¤ ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา ¤ ประเภทของการแก้ปัญหา ¤ องค์ประกอบของการแก้ปัญหา ¤ จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
 • 3.การสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ¤ พัฒนาการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยกลุ่มเพื่อน ¤ ความหมายของการสอนแบบกลุมเพื่อนช่วยเพื่อน ่ ¤ วัตถุประสงค์ของการสอนแบบกลุมเพื่อนช่วยเพื่อน ่ ¤ รูปแบบวิธีการสอนแบบกลุม ่เพื่อนช่วยเพื่อน4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
 • บทที่ 3 วิธี ในการวิจยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มี ัวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรม ัย ดำาเนินงานวิจการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหาและการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีหัวข้อในการดำาเนินการวิจัยดังนี้ประชากรและกลุมตัวอย่าง ่ ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รวม 10 ห้อง จำานวน 518 คน
 • บบแผนที่ใช้ในการวิจัยนครั้งนี้ได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบGroup Pretest-Pottest Desing)(พวงรัตน์ ทวีรัต T1 X T2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการทดลอง T1 แทน การสอบก่อนทดลอง X แทน การเรียนรูที่เขียนตามขั้นตอนการ ้ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน โดยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาและการ เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน T2 แทน การสอบหลังการทดลอง
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย่องมือที่ใช้ในการทดลองภาคสนาม เครืเพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. แผนการสอน ที่เน้นวิธีการและขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาและการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ ์เรียนสุขศึกษา
 • การเก็บรวม รวมข้ิจัยได้ดำาเนินการเก็บ ในครั้งนี้ ผู้ว อมูลรวบรวมข้อมูลโดยแยกเป็น 2 ตอน คือ 1. การทดลองเพื่อตรวจสอบและหาประสิทธิภาพเบื้องต้นของกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 2.การทดลองภาคสนาม เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที่ใช้ ิ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดย ใช้สูตร(ชัยยงค์ พรหมวงค์,2521:136)สูตรที่ ดังนี้ 1 สูตรที่ 2 ΣF E1= Σx x 100 ( X x 100 ) E2 = N x 100 ( Fx 100 ) N A B B E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ผลลัพธ์Σx หมายถึง คะแนนรวมของ ΣF หมายถึงคะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน คะแนนผลลัพธ์หลังเรียนA หมายถึง คะแนนเต็มของ B หมายถึง คะแนนเต็มของ 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแบบฝึกหัดทุกชิ้นรวม คะแนนสอบหลังเรียนสุขศึกษา ง จำ่อนวนนักเรียนN หมายถึ เรื า ง ความปลอดภัยในชีวง ระหว่างก่อยน N หมายถึิตจำานวนนักเรี นเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t - test) แบบเป็นอิสระต่อกัน (t –
 • การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ รหาคุณภาพของแบบทดสอบวามยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัม งรัตน์ ทวีรัตน์,2540:129)มยากง่ายของข้อสอบานาจจำาแนกวามเชือมั่นของแบบทดสอบโดยคำานวนจากสูตร KR – 20 ่ภาพของแบบสอบถามชือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS 9.0 ่มัน ่