การสอนสุขศึกษา

11,862 views
11,645 views

Published on

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสอนสุขศึกษา

 1. 1. การสอนสุขศึกษา อย่างมีเทคนิค รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรา นนท์
 2. 2. เทคนิคการสอนสุขศึกษาเทคนิคในการสอนสุขศึกษาที่สำาคัญจะเน้นตัวผู้ เรียนเป็นสำาคัญ ดังนี้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง
 3. 3. เพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ดี การพูดคุยหรือสนทนา การบรรยาย การเล่าประสบการณ์ การสอนแบบสืบสวน การสาธิต การแสดงบทบาทสมมต การเขียนโครงการ การใช้เกม การใช้วิธการแก้ปัญหา ี การซักถามหรือการให้ตงคำาถา ั้ การใช้กระบวนการตัดสินใจ
 4. 4. การใช้ทักษะชีวิต การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย การสอนที่ใช้พื้นฐานการวิจัย การโต้วาที การใช้อปกรณ์หรือสื่อต่างๆ ุการสอนแบบการเรียนรูดวยตนเอง ้ ้ การใช้แบบประเมินหรือแบบสอบถ การใช้เทคนิค “ทำาไม” (Why Technique
 5. 5. ตัวอย่างการสอน สุขศึกษา ด้วยวิธีต่างๆ
 6. 6. การใช้เทคนิคการตัดสิน ใจและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคนิค 3Cs ดังนี้ Clarify กำาหนดปัญหาหรือสิงที่จะต้อง ่ ตัดสินใจให้ชัดเจน Consider พิจารณาทางเลือกหลายๆทาง และคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้ผู้สอนสุขศึกษาจะให้กทางเลือกที่ดให้ผู้เรียนคิดตัดส Choose เลือ สถานการณ์แล้วีที่สด ุ
 7. 7. สถานการณ์ : .................. ...........................ปัญหา :ทางเลือกที่เป็นไปได้ ผลที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น1.................................. 1..................................2................................. 2.................................3................................. 3..................................
 8. 8. การใช้เทคนิค “ทำาไม” (Why Technique)“Why of Why” Method2. กำาหนดสถานการณ์/ข้อเท็จ จริง/เหตุการณ์3. ใช้คำาถาม “ทำาไม”4. ยอมรับ “คำาตอบ”5. เริมถามต่อ “ทำาไมจึงเป็นเช่น ่ นั้น” Fullเรื่อยๆ ไป..........จนไม่มีคำา Zero
 9. 9. การใช้เทคนิค “การฝึก ทักษะการต่อรอง”วิธีตอรอง ่2. ให้ข้อเสนอที่จะเกิดผลดีทั้งสอง ฝ่าย3. บอกปัญหาและข้อที่วตกกังวล ิ4. ถามความรู้สกของคู่ต่อรอง ึ5. บอกข้อเสนอที่เกิดผลดีกับคู่ต่อ รอง6. บอกข้อเสนอที่จะเกิดผลเสียต่อ ผู้ใหญ่ที่เคารพรัก
 10. 10. หมายเหตุ :2. การต่อรองเป็นทักษะที่จำาเป็นที่ต้อง ฝึกปฏิบัติ3. หากการต่อรองมีท่าว่าจะไม่สำาเร็จ ให้พยายามรีบหาทางออกจาก เหตุการณ์ที่เสียงนั้น หรือร้องขอ ่ ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สด ุ4. การมีสติ เป็นเรื่องที่สำาคัญ ขณะ เผชิญปัญหาต่างๆ5. ข้อที่สำาคัญที่สด คือ พยายามหลีก ุ เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ควรประมาท
 11. 11. ตัวอย่างการใช้คำาพูดเรื่อง “การ ต่อรอง”(กรณีเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์) • คุณเป็นคนดี และฉันแคร์คุณ ขอร้อง เถอะอย่าเพิงทำาเลย ่ • เราทำาอะไรเกินเลยไปมากแล้วนะ • ฉันไม่คิดว่าคุณจะทำานะ • อย่าทำาให้นขอทำาใจก่อนได้ไหม • ฉั ฉันต้องรูสึกผิดเลย ้ • ฉันรู้สกไม่ค่อยสบาย ปวดท้อง ึ มาก • คุณไม่ได้รักฉันจริง ไม่ให้
 12. 12. การใช้เทคนิค “การฝึกทักษะ ปฏิเสธ” วิธีการปฏิเสธ 2. แสดงความรูสึกทีแน่ชดของตัวเอง ้ ่ ั ถึงการไม่ยอมรับในสิ่งที่ถกนำา ู เสนอ 3. แสดงเหตุผลของการปฏิเสธและ ความรู้สกอย่างชัดเจนที่จะไม่ ึ ปฏิบัติตาม 4. ปฏิเสธอย่างจริงจังทั้งคำาพูด นำ้า เสียงและท่าทาง 5. ใช้สายตาโดยจ้องมองไปที่ตาของ
 13. 13. 5. ขอฟังความคิดเห็นของฝ่าย ชักชวน6. แสดงความขอบคุณเมื่อผู้ชวน ยอมรับ (ช่วยรักษานำ้าใจของผู้ ชวน)7. ใช้การต่อรอง การยืดเวลา หรือ หากิจกรรมอื่นมาทดแทน8. ตั้งสติให้มั่น ไม่ควรหวันไหวกับ ่ คำาพูด ควรยืนยันโดยปฏิเสธซำ้า และหาทางเลี่ยงจากเหตุการณ์ไป
 14. 14. ตัวอย่างคำาพูดเพื่อ “การ ปฏิเสธ” • ไม่เอา เราไม่อยากลอง ไปเตะ บอลกันดีกว่า • ฉันเสียใจ ฉันไม่ต้องการ • อย่านะ ฉันจะตะโกนให้ลั่นเลย • ฉันไม่ต้องการ ฉันยังไม่พร้อม
 15. 15. การใช้เทคนิค “การฝึก ทักษะทางอารมณ์”วิธีการ2. ปล่อยใจให้ว่าง เพื่อยอมรับกับอารมณ์หรือ ความรู้สึกต่างๆ3. ยอมรับความรู้สกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ึ ความเข้าใจ4. พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อ5. แยกแยะความรู้สึกที่ไม่ดกๆยาวๆ 1. สูดลมหายในลึ ีหรือทางลบออก แล้วคิดในเชิง1 – 10 อในทางสร้างสรรค์ 2. นับ บวกหรื หรือนับไป (หยุด คิดในทางไม่ด) ี เรื่อยๆอย่างช้าๆ 3. พยายามหาทางออกหรือ ทางแก้ไข
 16. 16. การใช้เทคนิค “สัญญา”1. ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)................. ...........ขอสัญญากับตัวเองเกี่ยวกับ วิถทางสุขภาพที่ต้องการปรับปรุง ดัง ี ต่อไปนี้2. “ความฝัน” ของข้าพเจ้า คือ ............................................ ..3. เพือให้บรรลุ “ความฝัน” ข้าพเจ้าจะ ่ ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 17. 17. 4. ข้าพเจ้าทราบดีว่าข้าพเจ้ามีความพร้อม ส่วนตัวที่จะทำาให้ “ความ ฝัน”นี้สำาเร็จลงได้เพราะ ........................ ..............................5. ข้าพเจ้ารู้สกว่ามีบุคคลรอบข้างและสังคม ึ ซึ่งช่วยให้”ความฝัน”นี้สำาเร็จลงได้ บุคคล เหล่านี้ ได้แก่ ............................................... ..... ลง นาม.................................6. อุปสรรคที่ขัดขวางการบรรลุความฝันของ ..................... ข้าพเจ้า ได้แก่............... (.....................................7. ผลจากการปฏิบัติ มี ......) ดังนี..................................................& ้ ดัดแปลงจาก Smith
 18. 18. การใช้แบบประเมินหรือ แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่อง ท้ายข้อความแต่ละข้อตามความ เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียน
 19. 19. รายการ ประจำา บ่อย บาง ไม่เคย (0 ครั้ง ครั้ง (4 คะแนน (1 (3 คะแนนท่าน : ) คะแนน คะแนน )1. กินอาหารมากไป ) )2. กินยาตามแพทย์สั่ง3. ดื่มกาแฟ4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์5. ได้รับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ6. สูบบุหรี่7. ชอบยั่วคนอื่น
 20. 20. รายการ ประจำา บ่อย บาง ไม่เคย (0 ครั้ง ครั้ง (4 คะแนน (1 (3 คะแนน8. โกหกคนอื่น ) คะแนน คะแนน ) ) )9. กินอาหารที่ทำาจากนำ้าตาล10. หนีเรียน11. ฝ่าฝืนกฎระเบียบ12. ต้องการพรรคพวกหรือเข้ากลุ่มเพื่อน13. ทำาสิ่งต่างๆเพื่อหวังผลตอบแทน14. โต้แย้งผู้ใหญ่15. มีปัญหากับพ่อแม่
 21. 21. การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดแล้ว• ผู้ได้คะแนน 30-60 คะแนน แสดงว่า พฤติกรรมสุขภาพดี รับผิดชอบต่อ พฤติกรรมสุขภาพที่ดี• ผู้ได้คะแนน 15-29 คะแนน แสดงว่า พฤติกรรมสุขภาพพอใช้ (ระดับปาน กลาง)• ผู้ได้คะแนน 0-14 คะแนน แสดงว่า พฤติกรรมสุขภาพไม่ดี แย่ ขาดความ รับผิาติ ชอบเกีและเอมอัชฌา วัฒกรรม . การสอน สุช ด โสมประยูร ่ยวกับพฤติ นบุรานนท์ สุขศึกษา.กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ,2542.

×